Vem utövar tillsyn över JO?

2019-10-16 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej!Vem utövar tillsyn över JO? Deras beslut går inte att överklaga. Vad gör man om man anser att JO:s beslut strider mot saklighet och opartiskhet? Jag läser att JO är en myndighet under riksdagen och att detta anses falla under begreppet förvaltningsmyndighet. JO torde då falla under förvaltningslagens bestämmelser med krav på kommunikation enl 25 § innan beslut fattas. Vem klagar man till om detta inte har skett?
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!JO står för Justitieombudsmannen och är precis som du säger en myndighet som arbetar på uppdrag av riksdagen (13 kap. 2 § 1 st RO). JO:s uppgifter och befogenheter regleras bl.a i lagen (1986:765) med instruktion om riksdagens ombudsmän, och Riksdagsordningen (2014:801) (RO).Går det att överklaga ett JO-beslut?Det finns ingen myndighet som utövar tillsyn över JO:s arbete och det finns därför inte heller någonstans att vända sig för att göra en formell anmälan, ifall en person anser att JO har fattat ett felaktigt beslut eller inte efterlever lagarna. En annan anledning till att det inte går att överklaga ett JO-beslut är att det endast fungerar som en rekommendation och är med det inte ett rättsligt bindande beslut. Konstitutionsutskottet (KU) i riksdagen är det organ som bl.a. väljer justitieombudsman och det är också dit en kan vända sig med synpunkter på JO:s arbete. Riksdagen har befogenhet att avsätta en ombudsman som inte sköter sitt arbete på rätt sätt (13 kap. 4 § RO). Det är dock väldigt sällan som KU skulle granska ett enskilt ärende eller ännu mindre, kunna ändra på beslutet. KU:s uppgift är gentemot JO främst att se till att JO utför sitt arbete på ett korrekt sätt. Sammanfattningsvis, JO regleras av egna särskilda regler och omfattas därför inte av Förvaltningslagen trots att det är en myndighet. Det finns inte heller ett formellt sätt att anmäla JO ifall du anser att JO har gjort fel, eller överklaga dess beslut. Dock finns det en möjlighet att påpeka sina synpunkter till KU i riksdagen, som är det organ som "har hand om" JO som myndighet. Trots detta är det inte troligt att KU skulle granska ditt enskilda ärende eller kunna ändra beslutet. Anledningen till att det finns så få alternativ i ditt fall, är för att ett JO-beslut endast är likt en rekommendation och inte en rättsligt bindande beslut gentemot dig. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,

Vad göra när en skola brister i tillsyn av barn?

2019-05-28 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej!Jag har bevittnat hur en skola brister i tillsyn för barnen pga för många barn med behov och utåtagerande beteenden, pedagogerna räcker inte till.Skolan har mängder med tillbud och elever har under flera års tid rymt från skolan.Den specifika klass som det gäller har extremt många elever med behov som stör studieron.Försök att dela upp klassen har gjorts.Handledning har förts.Pedagoger har insjuknat psykiskt en efter en. Begärt omflyttningar, uppsägningar.Pedagogerna har släckt bränder pga barnen med behov har ställt till det såpass att de övriga har inte haft chans till studiero och detta har påverkat deras inlärning samt trivsel på skolan.Kuratorer och social är inkopplade, elevhälsan.Signaler skickades ut redan kring denna grupp för 3 år sedan, men det har bara fortsatt, om även eskalerat.Vad göra?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det första en kan göra när en skola brister i tillsynen av barn, är att skicka in en anmälan till Skolinspektionen. Skolinspektionen är huvudansvarig för att se till att skolan följer de regler som finns avseende skolans skyldigheter och verksamhet.Åtgärder en kan vidta medan en inväntar svar från skolinspektionen är att JO-anmäla skolan. Det absolut enklaste är att skicka in en anmälan via formuläret som finns på JO:s hemsida./Vänligen,

Går det att anmäla ett Stadsbyggnadskontor?

2019-04-30 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Om ett stadsbyggnadskontor gång på gång "beviljar" svartbyggen, vart anmäler man det? Kan det vara befogat med en polisanmälan, och hur gamla ärenden kan man då anmäla?
Ida Johanna Köpman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!JO-anmälanEtt alternativ är att JO-anmäla Statsbyggnadskontoret. Justitieombudsmannens uppgifter är att övervaka myndigheter och tjänstemän så att dessa lagenligt fullgör sina skyldigheter och inte går bortom sina tilldelade befogenheter. Under JOs tillsyn står statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter samt tjänstemän vid dessa myndigheter enligt 2 § lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän.JO utreder normalt inte klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden. Detta framgår av 20 § lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän. Information om hur man gör en JO-anmälan finns här. Tjänstefel Om det är så att en enskild tjänsteman på Statsbyggnadskontoret har gjort sig skyldig till tjänstefel är ett annat alternativ att polisanmäla tjänstemannen. Tjänstefel föreligger om en enskild tjänsteman uppsåtligen eller av oaktsamhet, vid myndighetsutövning, genom handling eller underlåtelse åsidosätter vad som gäller för uppgiften enligt 20 kap. 1 § brottsbalken. Preskriptionstiden för ett normalt tjänstefel är fem år enligt 35 kap. 1 § 2 p. brottsbalken.SammanfattningSammanfattningsvis kan du JO-anmäla Stadsbyggnadskontoret. Viktigt att komma ihåg är dock att JO normalt inte utreder klagomål om förhållandena ligger mer än två år tillbaka i tiden. Ett annat alternativ är polisanmäla en enskild tjänsteman på Stadsbyggnadskontoret om den har gjort sig skyldig till tjänstefel. Brottet preskriberas dock efter fem år. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Kan man anmäla en anställd på en myndighet som försöker utpressa en på pengar?

2019-02-08 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Om en myndighets person försöker att utpressa en på pengar kan man anmäla detta
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det är inte okej att en anställd på en myndighet försöker utpressa en annan person på pengar. Om man blir felaktigt behandlad av en myndighet eller en specifik tjänsteman kan man anmäla det till Justitieombudsmannen (JO). JO övervakar att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler och har alltså i uppdrag att ha tillsyn över myndigheterna och deras arbete. Du kan läsa mer om vilka ärenden JO hanterar och hur en anmälan görs här. Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar,

Myndighet som missköter sig kan anmälas till JO

2019-05-30 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej och tack för en fantastisk tjänst!En myndighet har fått i uppdrag att upprätthålla en lag av regeringen. Denna myndighet brister i sin tillsyn.Vart ska jag vända mej med mina klagomål?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns flera myndigheter i Sverige som arbetar med tillsyn. Den främsta är dock Justitieombudsmannen (JO) som granskar att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Ifall man anser att en myndighet missköter sig är det alltså alltid möjligt att göra en JO anmälan. Du kan läsa mer om det här.Förutom JO finns det ett flertal andra tillsynsmyndigheter, men dessa är vanligtvis mer inriktade på ett eller flera områden. Som exempel kan nämnas Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utövar tillsyn över hälso- och sjukvård. Ett annat exempel är Justitiekanslern (JK) vilket är en myndighet under regeringen som bl.a. har till uppgift att reglera skadeståndsanspråk gentemot staten samt utöva tillsyn över myndigheter. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Granskningen av statligt anställda

2019-05-24 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej!Jag undrar vilket ansvar statliga myndigheter har att granska sig själva?Om t ex en projektledare på Trafikverket misstänker att ens företrädare har forcerat fram ett beslut på felaktiga grunder?Har de någon skyldighet att "anmäla sig själva"? Hur går det till i så fall?
|Hej och tack för din fråga till Lawline!Rättsliga förutsättningarDen som är ansvarig att granska myndigheter är Justitieombudsmannen (förkortas JO). JO ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter (13 kap. 6 § första stycket regeringsformen).Ombudsmännen ska särskilt kontrollera att regeringsformens principer om saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsormen) iakttas i domstolars och myndigheters verksamhet (3 § lag med instruktioner för riksdagens ombudsmän). I det exempel du ger kan det vara så att projektledaren har brustit i saklighetskravet när denne "tvingat fram ett beslut på felaktiga grunder".Under JO:s tillsyn står statliga och kommunala myndigheter och tjänstemän och anställda vid dessa myndigheter. Under JO:s tillsyn står också andra som utövar myndighetsutövning och om det rör denna (2 § lag med instruktioner för riksdagens ombudsmän). Alltså står den projektledare hos Trafikverket som du nämner i exemplet under JO:s tillsyn.JO:s tillsyn bedrivs genom prövning av klagomål från enskilda. Vem som helst kan anmäla till JO. Sedan genomför JO granskningar och undersökningar om det anses påkallat (5 § lag med instruktioner för riksdagens ombudsmän)Domstolar, förvaltningsmyndigheter samt anställda hos staten har skyldighet att lämna de upplysningar och yttrande som JO begär (13 kap. 6 § andra stycket regeringsformen). Vanliga sekretessregler gäller inte. Grundlagen ger ombudsmännen tillgång till handlingar som förvaras hos myndigheter som inte är allmänna, som alltså vanliga medborgare inte kan begära ut.SammanfattningMan kan alltså säga som så att andra anställda på Trafikverket är skyldiga att lämna de upplysningar som JO begär det, men de är inte skyldiga att JO-anmäla. Däremot får vem som helst JO-anmäla så de anställda på Trafikverket får JO-anmäla. Myndigheterna kan därför inte sägas "granska" sig själva utan det ansvarar JO för.

Anmäla riksdagsledamot till justitieombudsmannen

2019-04-20 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej. Kan jag som privatperson anmäla en politiker till JO för bedrägeri. Citerar en artikel från Aftonbladet. Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, Erik Bengtzboe, har fått 158 000 kronor i hyresbidrag och traktamenten från riksdagen för att han varit skriven hos sin mor i Nyköping.När Aftonbladet granskat hans uppgifter uppstår flera oklarheter som Bengtzboe i efterhand måste försöka korrigera.
Therese Wibrink |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 § Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän har Justitieombudsmännen (JO) i den omfattning som anges i 2 § tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. I 2 § anges vilka som omfattas av JO:s tillsyn och således kan anmälas till JO. Där anges att under deras tillsyn står bland annat statliga och kommunala myndigheter och tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter. Av 2 § 3 st. framgår däremot att JO:s tillsyn inte omfattar riksdagens ledamöter. Du kan således inte JO-anmäla Erik Bengtzboe. En talan får inte väckas mot en riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, om inte riksdagen har medgett detta genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstade har enats om, enligt 4 kap. 12 § Regeringsformen. Det krävs således att 5/6-delar av riksdagens ledamöter röstar för att ett åtal om brott som begåtts i tjänsten mot personen ska möjliggöras. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Får en kommun anställa innan ansökningstiden gått ut?

2018-07-20 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Får en kommun anställa innan ansökningstiden gått ut?
|Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!Till skillnad från privata arbetsgivare är kommuner en del av det allmänna, vilket betyder att andra regler gäller för kommuner bland annat när de anställer. Exempelvis ska kommunerna beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet, se 1 kap. 9 § regeringsformen. Regeringsformen är grundlag i Sverige.I ett fall som rörde tillsättning av lärartjänster i Stockholms kommun ansåg Justitieombudsmannen att det inte var förenligt med 1 kap. 9 § regeringsformen att anställa lärare innan ansökningstiden gått ut. JO menade att kommunerna har en skyldighet att beakta alla ansökningar som inkommer inom ansökningstiden. JO sade att det är först när ansökningstiden löpt ut, och samtliga ansökningar kan beaktas, som en myndighet kan göra en bedömning som är godtagbar i objektivitetshänseende (som uttrycks i 1 kap. 9 § regeringsformen). Förfarandet fick kritik av JO men anställningsförfarandet gjordes inte om (se JO 2012/13 s. 428 DNR: 3069-2010).Sammanfattningsvis betyder detta att en kommun inte får anställa innan ansökningstiden gått ut.