Kan JO granska en kommunal politiker samt är det möjligt med anonym JO-anmälan?

FRÅGA
I min hemkommun har en politiker försökt påverka tjänstemän att ändra sina beslut i ett miljöärende. Detta finns dokumenterat bla i mail. Kan någon JO granska politikerns agerande och kan jag i så fall göra en anonym anmälan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida JO skulle kunna granska ett visst agerande av politiker/tjänstemän i din hemkommun och om du i så fall kan göra en anonym anmälan.

Möjlighet att göra en anonym anmälan till JO

Till att börja med kan sägas att anonyma anmälningar till JO inte brukar utredas över huvud taget så namn bör stå med när en anmälan görs till JO. Den som klagomålet riktas mot får också redan på namnet på den som klagar om JO beslutar att utreda anmälan. Möjligheterna att göra en anonym anmälan till JO kan därför sägas vara obefintliga.

Kommer JO att granska politkerns agerande?

Det framkommer inte av din fråga särskilt mycket detaljer om vad som har hänt och det blir därför svårt för mig att med någon större säkerhet uttala mig om huruvida JO kommer granska ett eventuellt klagomål eller inte. Vad som kan sägas är att statliga myndigheter och sådana som anförtrotts olika typer av myndighetsutövning står under JOs tillsyn. Däremot faller inte ledamöter av kommunfullmäktige under JOs tillsyn. JO kan dock granska sådant som de kommunala nämnderna gör. Om politikern i fråga agerade som en representant för en av de kommunala nämnderna är det möjligt att JO kan utreda ett eventuellt klagomål. Om det istället rör ett uttalande han eller hon gjorde under ett sammanträde av kommunfullmäktige faller det utanför JOs tillsyn.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att med endast informationen i din fråga avgöra huruvida JO kommer att utreda ett eventuellt klagomål. Generellt faller som sagt ledamöter av kommunfullmäktige utanför JOs tillsyn medan politiker i de kommunala nämnderna inte gör det. Att göra en anonym anmälan till JO är som sagt inte möjligt då JO inte utreder anonyma klagomål.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Du kan även läsa mer om hur klagomål till JO går till på JOs hemsida.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (39)
2021-01-19 Var anmäler jag en kommunal tjänsteman?
2020-10-27 Kan man överklaga ett JO-beslut?
2020-09-19 Hur upprättar jag en JO-anmälan?
2020-09-18 Besöksförbud bibliotek

Alla besvarade frågor (88409)