Nekande av prövningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen

FRÅGA
Hej,Jag har ett ärende kopplat till Mark- och miljödomstolen och har precis nekats prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Länsstyrelsen dömde till min fördel. Efter en överklagan från kommunen valde hovrätten en annan linje och upphävde Länsstyrelsens beslut. I domen anges inte något skäl till varför man valt att döma annorlunda och det hänvisas inte heller till någon paragraf varför man tolkat ärendet på det sätt man gjort. Min överklagan och prövningstillstånd hänvisar dock till tidigare domslut från Mark- och miljööverdomstolen och det var dessa domar som Länsstyrelsen tagit fasta på. En jurist (dock ej inom byggrätt) har tittat del av såväl domen som samtlig dokumentation i ärendet och inte ens hen kan tolka den mycket korta domen och vad man bygger den på.Då ärendet kantats av vilseledande information, otydlighet och domskälen känns bristfälliga överväger jag nu att ta ärendet till Justitieombudsmannen. Om jag väljer att göra så, vinner domen ändå laga kraft (dvs jag måste vidta den rättelse som jag förelagts) eller kan jag avvakta med att vidta rättelse under processens gång, dvs så länge ärendet då är "under process"?Vänligen Madeleine
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Jag tolkar det som att du undrar hur möjligheten med att avvakta att vidta den rättelse som du förelagts av mark- och miljödomstolen i det fall du väljer att ta ärendet vidare till Justitieombudsmannen (JO). Jag uppfattar det som att Länsstyrelsen har varit första instans i ditt ärende och att kommunen i sin tur har överklagat Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, såsom stadgas i 13 kap. 6 § plan- och bygglagen. I sådana fall är det lagen (1996:242) om domstolsärenden (nedan benämnt som ärendelagen) som ska tillämpas (5 kap. 1 § lagen om mark- och miljödomstolar). Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Domen mark- och miljödomstolen har meddelat

Mark- och miljödomstolen ska se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt dras in i ärendet. Genom frågor och påpekanden ska domstolen försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas framställningar (12 § ärendelagen). Med andra ord ska domstolen se till att ärendet blir utrett så som dess beskaffenhet kräver och att ingenting onödigt dras in. Otydligheter och ofullständigheter skall så långt möjligt undanröjas. Utifrån den information du har angett verkar det som att mark- och miljödomstolen har brustit vad gäller tydlighet och fullständig information i domen som har meddelats.

Prövningstillstånd

Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om någon av följande förutsättningar föreligger

- Om det kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande

- Om det behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt

- Om det är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor

- Om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet

I ett avgörande från Högsta domstolen kan man utläsa att det ska vara lättare att få prövningstillstånd i mål enligt miljöbalken än vad som gäller för andra mål (HD Mål Ö 48–10, 24 november 2011). Utifrån den information som du har angett verkar det märkligt att du inte beviljats prövningstillstånd.

Beviljar inte Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast (5 kap. 5 § första meningen lag om mark- och miljödomstolar). Det innebär att du måste vidta den åtgärd som mark- och miljönämnden har förelagt dig.

Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (5 kap. 5 § andra meningen lag om mark- och miljödomstolar). Utifrån den information du har angett är det oklart huruvida detta kan aktualiseras.

Att ta ärendet vidare till JO

Skulle det vara så att du bestämmer att ta ärendet vidare till JO innebär det fortfarande att domen som meddelats av mark- och miljödomstolen står fast. Processen "pausas" dessvärre inte för din del, utan du måste i vart fall vidta den åtgärd som föreläggandet stadgar. Att göra en JO-anmälan med framgång innebär i slutändan att domstolen får kritik riktat mot sig, inte att domen/beslutet per automatik ändras. Skulle det vara fallet att JO riktar kritik mot domstolen är det upp till domstolen att rätta sig efter kritiken, vilket faktiskt sker i de flesta fallen. Mer om JO-anmälan kan du läsa här och här.

Känner du dig fortfarande osäker på hur du kan gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (43)
2021-06-09 Missnöjd med Polisens agerande
2021-04-30 Har man som misstänkt en skyldighet att svara på frågor under ett polisförhör?
2021-02-22 Vem utövar tillsyn över JO?
2021-01-31 Anmälan till JO.

Alla besvarade frågor (93069)