Preskriptionstid på fordringar

2021-09-17 i Preskription
FRÅGA |Sandra äger en butik som säljer motorcyklar. Hon upptäcker en dag att hon har en bortglömd fordran gentemot en näringsidkare som för snart fyra år sedan köpte en Harley-Davidson på avbetalning. Kunden skötte sina månadsbetalningar under det första året men därefter har den inte betalat en krona. Inte heller har han hört av sig. När Sandra kontaktar kunden och säger att det är hög tid att betala, invänder köparen att "Dig har jag inte hört ett ljud från på fyra år, så nu är skulden preskriberad!" Vad gäller? Har Sandra rätt att få betalt eller inte?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om en näringsidkare behöver betala en fordran trots att det var fyra år sedan han senast hörde något från fordringsägaren. Det korta svaret på frågan är att han kommer vara tvungen att betala fordringen förutsatt att de inte har avtalat om en kortare preskriptionstid. I det följande redogör jag mer ingående för vad som gäller rörande fordringars preskriptionstid. Reglerna om fordringars preskriptionstid finns i preskriptionslagen (hädanefter förkortad PreskL).Fordringar näringsidkare emellan har en preskriptionstid om 10 årI ditt beskrivna scenario är fordringen ställd från en näringsidkare till en annan, vilket innebär att huvudregeln om preskriptionstid blir tillämplig. Enligt huvudregeln blir en fordran preskriberad 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. (2 § 1 st. PreskL)Preskriptionen kan avbrytas på tre olika sätt genom att:1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.(5 § PreskL) Om preskriptionen har avbrutits kommer en ny preskriptionstid att börja gälla. (6 och 7 §§ PreskL)Med andra ord är preskriptionstiden mellan näringsidkare 10 år. För varje gång preskriptionen har blivit avbruten på något av de sätt som ovan nämndes i punkt 1 och 2 förnyas preskriptionstiden och gäller alltså återigen i 10 år. Har preskriptionen blivit avbruten på ett sådant sätt som nämndes i punkt 3 kommer däremot preskriptionstiden bara förnyas en gång. Man kan alltså inte förnya preskriptionstiden mer än en gång genom att väcka talan mot borgenären. (7 § 3 st. PreskL)Förövrigt kan även nämnas att det inte är möjligt att genom avtal bestämma att en fordran inte ska preskriberas eller att det ska vara möjligt att avbryta preskriptionen på något annat än de här ovan redan angivna sätten. (12 § PreskL)Det är dock fullt möjligt att avtala om en längre, eller kortare, preskriptionstid än 10 år. Sådana avtal kan emellertid jämkas enligt 36 § avtalslagen om de framstår som oskäliga.För ditt beskrivna scenario innebär allt detta alltså att gäldenären kommer vara tvungen att betala fordringen som Sandra (fordringsägaren) påminner honom om. Detta förutsatt att de inte har avtalat om en kortare preskriptionstid om exempelvis 2 år. I sådant fall bör man dock uppmärksamma att avtalet kan komma att jämkas.Fordringar mellan näringsidkare och konsument preskriberas efter 3 årPreskriptionstiden är 3 år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. (2 § 2 st. PreskL)I övrigt gäller samma sak angående preskriptionsavbrott som vid fordringar näringsidkare emellan. En skillnad är däremot att det inte är möjligt att avtala om längre preskriptionstid när det rör fordringar ställda till konsument. (12 § PreskL)Om kunden i ditt beskrivna scenario hade varit en konsument istället för en näringsidkare hade alltså en preskriptionstid om 3 år gällt istället för 10 år. För det alternativa scenariot är det alltså inte helt klart huruvida kunden skulle vara tvungen att betala fordringen eller inte eftersom det inte är helt tydligt utifrån omständigheterna om gränsen på 3 år har passerats eller ej. Att vara uppmärksam på är att preskriptionstiden är förnyad enligt 5 § p. 1 PreskL, som nämnts ovan, i och med de betalningar som kunden ålägger.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

När preskriberas ett borgensåtagande?

2021-08-29 i Preskription
FRÅGA |Hej.Min sambo står som borgenär för sin kusin på en hyresrätt. Vi har en del problem med att kusinen inte har haft råd med sin hyra på senaste tiden, därför har vi fått betala den åt henne. Vi vill nu bli av med sambons borgensåtagande och tänkte säga upp borgensåtagandet. Som jag förstår är det nio månaders uppsägningstid på borgenskontraktet. Däremot kan jag läsa i kontraktet att borgensförbindelsen preskriberas efter tre år om hyresgästen bor kvar i lägenheten (längst ner på sida två i detta kontrakt som är likadant: https://www.tanumsbostader.se/Global/DisplayDocument.ashx?guid=5892298a-fb30-4a62-8908-1aa527a18edc ) . Kontraktet ingicks 2017-05-19. Med andra ord är det mer än tre år sedan avtalet ingicks. Och hyresvärden har inte skickat krav eller påminnelse om borgensåtagandet till min sambo. Så om jag förstår det hela rätt är hennes borgensåtagande preskriberat?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaEtt borgensåtagande omfattas av preskriptionslagen (1981:130) (PreskL), se 1 § PreskL. Enligt 2 § 2 st. PreskL gäller att preskriptionstiden för en fordran mot en konsument är tre år från fordrans tillkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan och detsamma gäller fordran mot den som gått i borgen. NJA 2000 s. 569 handlade om att I.S hyrde en lägenhet av ett bolag och I.S:s mamma undertecknande den 10 oktober 1988 en borgensförpliktelse för I.S:s förpliktelser enligt hyreskontraktet samma dag. I.S betalade inte hyra under tiden oktober 1995-april 1996. Mamman kontaktades inte av bolaget med anledning av borgensåtagandet förrän januari 1996. HD anförde att en borgensförpliktelse avseende en bostadshyresgästs förpliktelser räknas som en konsumentfordran och preskriberas tre år efter att förbindelsen har uppkommit i enlighet med 2 § 2 st. PreskL och därför preskriberades borgensåtagandet i oktober 1991. Av rättsfallet kan man dra slutsatsen att ett borgensåtagande när det handlar om en konsumentfordran preskriberas inom tre år från att borgensåtagandet gjordes även om borgesmannen inte har blivit krävd på betalning, om inte preskriptionsavbrott har skett genom att exempelvis hyresvärden skriftlig påminner borgensmannen om åtagandet. I och med att hyresvärden inte skickade krav eller påminnelse om borgensåtagandet till din sambo innan de tre åren hade gått så är borgensåtagandet preskriberat.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

Hur gör jag om en kund vägrar betala en faktura?

2021-08-10 i Preskription
FRÅGA |Hej! Arbetar på en vvs firma och hittade en ofakturerad arbetsorder. Arbetet var utfört i december år 2018 och jag skickade fakturan i juni 2021. Kunder bestrider fakturan pga orimligt lång tid tills faktura kom. Är inte kunden även skyldig att se till att få faktura när de bokat en tjänst?? Förstå kunden men känns orimligt att inte behöva betala något för ett rätt stort arbete.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När preskriberas en fordran?Det stämmer att en kund är skyldig att betala för en tjänst även om hen inte har fått någon faktura. Kunder är nämligen skyldiga till att betala oavsett om de får en faktura eller ej. Om en kund inte får en faktura ska hen kontakta företaget så att hen har möjlighet att betala. Regler om preskription begränsar dock rätten till att få betalt. Det följer nämligen av preskriptionslagen att ett företag har rätt till att begära betalt av en konsument inom tre år efter att fordran uppkom när det handlar om avtal om köp av varor eller tjänster. Om det handlar om en fordran mellan två företag är preskriptionsstiden 10 år (3 § preskriptionslagen). Om det sker ett presktionsavbrott under denna tid förlängs dock preskriptionstiden med 3/10 från avbrottet. Att preskriptionen avbryts innebär alltså att en ny preskriptionstid löper från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden avbryts genom att:-Gäldenären (kunden) utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot långivaren-Gäldenären (kunden) får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från långivaren eller,-Borgenären (den som har fodran och har rätt till att få betalt) väcker talan mot låntagaren eller annars åberopar fordringen gentemot låntagaren vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.(5 § preskriptionslagen)I ditt fall utfördes arbetet i december 2018 och jag antar att fordran uppkom någon gång under denna tidsperiod. Då borde fordran preskriberas runt december 2021 (om det handlar om ett avtal mellan en konsument och ett företag) förutsatt att det inte har skett något preskriptionsavbrott. Eftersom fordran för tjänsten skickades juni 2021 har fordran alltså antagligen inte preskriberas ännu eftersom det har gått mindre än tre år från tidpunkten då fordran uppkom.Om kunden bestrider fakturanOm kunden bestrider fakturan kan firman anlita ett inkassoföretag som kan sköta indrivandet av skulden. Firman kan också själv vända sig till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 lagen om betalningsföreläggande [BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter.Vad händer efter ansökan om betalingsföreläggande?KFM kommer att delge svaranden ansökan med ett föreläggande om att han ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att firman kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa firman att driva in skulden exempelvis genom en utmätning av gäldenärens egendom. Detta gör KFM självmant och man behöver alltså inte ansöka om det om man får ett utslag.Om svaranden bestrider ansökan kommer firman underrättas om det och då kan firman skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten (om man vill det) (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste firman alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor, kostnaden beror lite på hur målet kommer handläggas och vilken summa betalningskravet ligger på. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att firman kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Om firman förlorar målet i tingsrätten kan firman behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan man bestämmer sig för att överlämna målet till tingsrättenJag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en fordran avseende småhusentreprenad?

2021-07-27 i Preskription
FRÅGA |Hej,Vi har ett nytt hus byggt enligt entreprenadavtal där betalning av entreprenaden (basutförande) skett enligt överenskommen betalningsplan under byggtiden. Därutöver har vi betalat för de ändringar och tillägg som gjorts under byggtiden (enligt faktura och specifikation per 17-11-29, betald 17-11-30). Enligt entreprenadavtalet skulle vi betala merkostnader orsakade av ändringar och tillägg och eventuella ändringar som medförde minskade kostnader skulle räknas oss tillgodo. Inflyttning skedde 2017-11-01Efter inflyttningen utfördes en del arbeten på utsidan som inte fakturerats till dags datum. Vi har en del motkrav på dels saker som valts bort under resans gång och som därför enligt avtal skall krediteras från redan inbetalt belopp, dels brister enligt besiktningsprotokoll som ej åtgärdats. Vi har även motkrav gällande ersättning för att en del fönster i huset är 2-glas istället för de 3-glasfönster som utlovats enligt entreprenadavtalet.Vi har på entreprenörens begäran haft ett möte i februari -21 för att stämma av vad som han anser återstår att fakturera. Vid detta tillfälle lämnade vi också över en lista på våra motkrav.Frågan är huruvida vi behöver betala en faktura som ännu inte är skickad efter drygt 3,5 år. Kan man hävda att fakturapreskription har inträffat då vi ej fått faktura och entreprenören inte på annat sätt framställt några krav på betalning?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?I fråga om preskription av fordringar gäller preskriptionslagen (härefter förkortat PreskL) (1 § PreskL).Vad innebär att en fordran preskriberas?Preskription innebär att fordringsägaren förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § första stycket PreskL).När preskriberas en fordran?En fordran preskriberas som huvudregel tio år efter tillkomsten, såvida inget preskriptionsavbrott sker (2 § första stycket PreskL).En s.k. konsumentfordran preskriberas dock efter tre år efter tillkomsten (2 § andra stycket PreskL). Den treåriga preskriptionstiden gäller endast fordringar mot en konsument. Treårspreskriptionen för konsumentfordringar gäller oavsett om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet. Den treåriga preskriptionstiden gäller också för fordringar som avser arbete på fast egendom, t.ex. uppförande, ombyggnad eller underhåll av ett hus, om arbetet utförs åt en konsument. I detta fall är det således fråga om en konsumentfordran eftersom entreprenören är en näringsidkare som har en fordran på dig som konsument för uppförandet av en byggnad (s.k. småhusentreprenad) (jfr 1 § andra stycket konsumenttjänstlagen). Fordringen avser således en tjänst som entreprenören i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk.Däremot gäller inte den treåriga preskriptionstiden fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev är avsett att överlåtas. Det finns två typer av löpande skuldebrev, dessa är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Ett innehavaren skuldebrev är ställt till innehavaren. Betalning ska då ske till den som innehar skuldebrevet. Ett orderskuldebrev är i stället ställt till "viss man eller order". Betalning ska då ske till viss specifik namngiven person som framgår av skuldebrevet eller till den som personen begär att betalning ska ske till (11 § skuldebrevslagen). Det framgår inget som tyder på att fordringen är grundad på ett löpande skuldebrev. Utgångspunkten är därför att en fordran mot en näringsidkare är en enkel fordran och därmed ska den treåriga preskriptionstiden gälla.När uppkom fordran?Preskriptionstiden räknas från fordringens tillkomst. För att avgöra om fordran är preskriberad blir det avgörande vid vilken tidpunkt som fordran uppkom. Fordran behöver nödvändigtvis inte ha uppkommit den dag som fakturan utställdes. När en fordran ska anses vara uppkommen varierar utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. En huvudprincip kan sägas vara att preskriptionstiden räknas från tiden för avtalets ingående. Om betalningen avser en prestation som ska fullgöras i framtiden kan fordran anses ha uppkommit när tjänsten har utförts. Vad det är för typ av avtal kan därför ha betydelse för bedömningen.PreskriptionsavbrottFör att en fordran ska preskriberas får inte preskriptionen avbrytas. Ett preskriptionsavbrott sker om den betalningsskyldige på något sätt erkänner fordringen gentemot fordringsägaren, t.ex. genom att betala ränta eller amorteringar. Preskriptionen avbryts också om den betalningsskyldige får ett skriftligt krav om betalning från fordringsägaren (till exempel en faktura). Dessutom avbryts preskriptionen om fordringsägaren väcker talan mot den betalningsskyldige eller initierar ett ärende hos domstol, Kronofogden eller liknande (5 § PreskL). Om preskriptionen bryts börjar tiden om.SlutsatsEftersom preskriptionstiden är tre år och något preskriptionsavbrott inte skett är fordran preskriberad. Du ska därför inte behöva betala fordran. När en skuld är preskriberad kan du invända mot kravet hos Kronofogdemyndigheten, om entreprenören skickar en ansökan om att få skulden fastställd (betalningsföreläggande) eller ansökan om att Kronofogden ska driva in skulden (verkställighet).Ytterligare rådgivningOm något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

När försvinner en skuld hos inkasso?

2021-09-07 i Preskription
FRÅGA |Hej jag undrar hur länge kan en skuld vara i inkasso kan skulden försvinna om 10 år?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finner vi i preskriptionslagen (PreskL).En fordran preskriberas efter 10 årPrecis som du nämner i frågan preskriberas en skuld efter 10 år (2 § PreskL). Det innebär att man inte längre kan driva in en skuld efter det att preskriptionstiden gått ut.Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom att inkassobolaget skickar ett skriftligt krav eller en påminnelse till dig (5 § PreskL). Om du alltså får ett krav på att du ska betala fordran eller en påminnelse om att betala fordran börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen då kravet eller påminnelsen skickas till dig (6 § PreskL). Det finns också fordringar med en preskriptionstid på 3 år. Detta gäller endast fordringar mot en konsument som avser en vara eller tjänst som en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för enskilt bruk.SammantagetEn skuld preskriberas alltså normalt efter 10 år. Sker dock ett avbrott genom ett krav om betalning eller en påminnelse börjar en ny 10-års period löpa innan preskriptionstiden löper ut. Detta kan alltså ske flera gånger vilket gör att en fordran i princip aldrig preskriberas om inkassobolaget löpande skickar betalningskrav eller påminnelser.Det som avgör om en skuld försvinner efter 10 år är alltså om inkassobolaget har skickat ett krav om betalning/påminnelse innan preskriptionstiden löpt ut eller inte.Skulden kan alltså försvinna efter 10 år, men har du fått krav om betalning eller påminnelse innan preskriptionstiden löpt ut så förlängs tiden med 10 år till.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en skuld?

2021-08-17 i Preskription
FRÅGA |Hej,mitt ex har fiskat fram en "original" skuldförbindelse mellan oss från 2001 på drygt 100 000:- kronor. Jag fick en kopia dock finns endast min underskrift med. Det rörde sig om ett kortare lån i form av en postväxel som skulle återbetals av mig: "när jag mottagit handpenning vid försäljning av min lägenhet xx, vilket beräknas ske inom ett par månder. Vid dröjsmål utöver överenskommet erläggs ränta beräknad efter riksbankens diskonto + 8%".Skulden betalades tillbaka av mig enligt skuldbrevets överenskommelse, vid försäljningen av bostaden (huruvida jag har något kvitto som kan bevisa det idag, vet jag inte ännu; jag vet inte heller om bankerna har kvar överföringar så långt tillbaka i tiden).Vår relation avlutades 2003. Att han kontaktar mig 20 år senare och plötsligt hävdar att skulden inte betalats är både absurt och olustigt. Han hävdar att han hittade pappret och inte kan minnas att jag betalat skulden. Han är 15 år äldre än jag, idag 75 år.Det är olustigt att han sparade "originalet", trots att skulden reglerades. Han var ju så noga med allt, medans jag endast "litade" på allt han gjorde.Har han möjlighet att driva in skulden igen, eller är det preskriberat?vänliga hälsningar
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om skuldebrevAv informationen du lagt fram drar jag slutsatsen att skuldebrevet är ett s.k enkelt skuldebrev ställt till dig personligen, 26 § lag om skuldebrev (SkbrL). När skulden betalas av ska, överlåten eller ej, helst anteckning föras på skuldebrevet och när skulden är slutligen reglerad bör gäldenären kräva originalet åter för att riva skuldebrevet. PreskriptionI alla händelser lär fordran, som du är inne på, vara preskriberad eftersom fordran i huvudregel preskriberas tio år efter tillkomsten. Undantaget är om preskriptionen avbryts (2 § preskriptionslag (PreskL)). Preskriptionen har inte avbrutits såvitt du inte betalat, erkänt fordringen, fått skriftligt krav eller erinran efter 2003 (5 § PreskL). Och skulle han invända att ni har avtalat om att fordran inte ska preskriberas, är sådant villkor ogiltigt (12 § PreskL), och skulle preskriptionen bestämmas till t.ex. 20 eller 30 år kan det angripas med hjälp av 36 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område så som oskäligt villkor. Ditt ex förlorar därav rätten att kräva ut sin fordran (8 § PreskL).Hälsningar,

Preskriptionstid grundat på hyresförhållande

2021-07-27 i Preskription
FRÅGA |Hej! Min son har fått ett krav på gamla hyresskulder - den senaste från 2015. Då han i ett par år var bostadslös hade han ingen adress men har sen 2016 bott och varit skriven hos mig (5 år). Under hela den här tiden har de inte skickat någon påminnelse eller krav på denna skuld. Vad jag vet så behöver man hålla kravet "levande"? Nu har han kämpat för att reda upp sina gamla skulder och kommer bli helt knäckt igen av att behöva börja om igen. Grundskulden ser ut att vara ca 18.000:- men kravet att betala är ca 57.000:-. Kan han bestrida detta krav med hänvisning till att det är preskriberat på grund av 3-års regeln?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid fordringskrav med grund i hyresförhållande görs avsteg görs från Preskriptionslagen (1981:130), istället gäller en speciell preskriptionstid. En hyresvärd eller hyresgäst som önskar att framställa ett fordringsanspråk på grund av hyresförhållandet måste väcka talan inom två år från att hyresgästen lämnade lägenheten, 12 kap. 61 § JB. Om hyresskulden är flera år gammal så bör den vara preskriberad om inte talan väckts. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Ersättning för ärr efter 20 år?

2021-07-26 i Preskription
FRÅGA |Jag har ett stort ärr på mitt knä sen en operation, dessvärre är operationen gjord för säkert 20 år sen. Kan jag få ersättning?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En skada såsom en stort bestående ärr bör anmälas så fort som möjligt. Har det gått 10 år eller mer går rätten till ersättning förlorad. Ersättning för personskada omfattas av den allmänna preskriptionstiden på 10 år. (2 § preskriptionslagen). Så tyvärr har du inte längre rätt till ersättning för ärret eftersom det har gått ca 20 år. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,