Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning

2021-05-03 i Preskription
FRÅGA |Hej!Hur lång är preskriptionstiden för ett avtal om återbetalning av kostnaden för en utbildning till arbetsgivaren,.I avtalet förbindelser sig arbetstagaren att arbeta en viss tid (två år) efter den betalda utbildning.Om arbetstagaren slutar i förtid och således ska återbetala kostnaden för utbildningen, men inte får något krav, när är kravet preskriberat?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av preskriptionslagen (PreskL).Preskriptionslagen gäller eftersom du skriver att det rör sig om återbetalning av kostnaden för utbildningen och därmed har arbetsgivaren en fordran på arbetstagaren, arbetstagaren har dvs. en skuld till sin arbetsgivare (PreskL 1 §). Preskriptionstiden är tio årDen aktuella fordringen, dvs. skulden för kostnaden för utbildningen, preskriberas efter tio år då skulden uppkom (PreskL 2 § första stycket). Skulden kommer alltså preskriberas tio år efter att arbetstagaren slutade i förtid eftersom det var då som skulden uppkom.Detta gäller under förutsättning att preskriptionen inte avbryts innan det har gått tio år. Det ska dock även poängteras att avtalsfrihet gäller angående preskriptionstiden som utgångspunkt (PreskL 12 §). Arbetsgivaren och arbetstagaren kan därmed ha kommit överens om en längre eller kortare preskriptionstid. Eftersom du inte nämner något om detta så utgår jag från att preskriptionstiden inte är avtalad.PreskriptionsavbrottSom du nämner så kan preskriptionen avbrytas genom att arbetsgivaren ställer ett krav på betalning, men då gäller det att arbetstagaren får ett skriftligt krav eller en skriftlig varning från sin arbetsgivare (PreskL 5 § 2 p.). Preskriptionen kan dock även avbrytas genom att arbetstagaren exempelvis gör en delbetalning av skulden eller erkänner att det finns en skuld till sin arbetsgivare på ett klart sätt (PreskL 5 § 1 p.). Därutöver kan preskriptionen avbrytas genom att arbetsgivaren väcker talan mot arbetstagaren gällande betalning i domstol eller hos exempelvis Kronofogdemyndigheten (PreskL 5 § 3 p.).Under förutsättning att arbetsgivaren inte agerar alls på tio år för att få skulden betald enligt ovan, och inte heller arbetstagaren, så kommer alltså skulden bli preskriberad.SammanfattningSkulden/fordringen, dvs. kravet på återbetalning för kostnaden för utbildningen, kommer preskriberas efter tio år om det inte sker ett preskriptionsavbrott. Genom att arbetsgivaren t.ex. ställer ett skriftligt krav på betalning så uppstår ett preskriptionsavbrott och tiden förlängs igen med tio år då. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Preskribering av fordran, löneutmätning och skuldsanering

2021-04-23 i Preskription
FRÅGA |Hej! Min sambo har en skuld som just nu ligger på ca 115t, kapitalskulden är på ca 30t resten är alltså ränta. Den är 15år gammal. Han har aldrig kunnat betala den och just nu har de skickat halva skulden till kf som är på löneutmätning (1600mån) Borde inte denna skuld blivit preskriberas? Vi har verkligen försökt komma överens med de om en rimlig betalning, 1500/mån i tre år för att den sedan ska strykas så att han någon gång i sitt liv blir skuldfri man de vill knappt svara på våra förslag. Vad kan man göra?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du när en fordran preskriberas, om din sambos fordran preskriberats samt vad din sambo kan göra i denna situation.Preskription av fordringarRegler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskrL).En fordrings preskriptionstid börjar i de flesta fall löpa från dagen för avtalets ingående eller från den tidpunkt då fordringen uppstod. Enligt huvudregeln preskriberas en fordran efter tio år, PreskrL 2 § st 1. Innebörden av preskription, är att fordringen inte längre kan göras gällande, PreskrL 8 §. Utgångspunkten är alltså att en fordran preskriberas efter tio år, varefter den längre inte kan göras gällande.Dock kan preskriptionstiden på flera sätt stoppas och "startas om", så kallat preskriptionsavbrott. En preskription kan avbrytas genom betalning, delbetalning, skriftliga krav, väckande av talan vid domstol, åberopande av fordringen i konkurs med mera, se PreskrL 5 §. Från tiden för preskriptionsavbrottet löper en ny preskriptionstid om tio år, PreskrL 6 §.Om fordringsägaren i din sambos fall har skickat skriftliga krav om betalning, startas alltså preskriptionstiden om från det att betalningspåminnelsen skickades. Om detta har skett inom tio år från det att fordringen uppstod, är alltså inte fordringen preskriberad.Vad kan din sambo göra?Din sambo kan återigen försöka komma överens med fordringsägaren, alternativt vänta tills skulden är betald genom löneutmätningen.Ett annat alternativ är att din sambo ansöker om skuldsanering. Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen. Skuldsanering kan beviljas för en fysisk person om denne inte kan betala sina skulder och det antas vara så under en överskådlig tid, skuldsaneringslagen 5-10 §§. Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogden. Om en ansökan beviljas, gör Kronofogden en betalningsplan för din sambo. När han har betalt enligt avbetalningsplanen, är han klar med skuldsaneringen och förhoppningsvis skuldfri. Du och din sambo kan läsa mer om skuldsanering och också ansöka om skuldsanering här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har en konsumentfordran preskriberats?

2021-04-14 i Preskription
FRÅGA |HejHar en skuld till ett elbolag (privat) sen 2006-2007. Bolaget har skickat påminnelse fram till 2017. Sedan överlät man skulden till Axactor ett inkassobolag dom skickade ett krav 2018 och nu 12/4 2021 kom ett brev att dom vill ha in pengarna.Skulden är totalt på 63.000 kr. 20.000 är grundskuld.Är inte skulden preskiberad nu? Får man överlåta en skuld efter så.många år?Jag har inga pengar eller jobb. Men håller på att bli fri från betalningsanmärkningar. En ny vore en katastrof.Mvh
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?I fråga om preskription av fordringar gäller preskriptionslagen (PreskL) (1 § PreskL) och i fråga om fordringar gäller skuldebrevslagen (SkbrL).När preskriberas en fordran?En fordran preskriberas som huvudregel efter tio år efter tillkomsten, såvida inget preskriptionsavbrott sker (2 § första stycket PreskL).En konsumentfordran preskriberas dock efter tre år efter tillkomsten (2 § andra stycket PreskL). I detta fall är det troligen fråga om en konsumentfordran eftersom en näringsidkare (elbolaget) har en fordran på dig som konsument. Dessutom avser fordringen en tjänst eller annan nyttighet som elbolaget i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk. Däremot gäller inte den treåriga preskriptionstiden fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. Det måste alltså vara en enkel fordran för att den treåriga preskriptionstiden ska gälla. I annat fall gäller den tioåriga preskriptionstiden.Grundar sig fordran på ett enkelt eller löpande skuldebrev?Ett löpande skuldebrev är avsett att överlåtas. Det finns två typer av löpande skuldebrev, dessa är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Ett innehavaren skuldebrev är ställt till innehavaren. Betalning ska då ske till den som innehar skuldebrevet. Ett orderskuldebrev är i stället ställt till "viss man eller order". Betalning ska då ske till viss specifik namngiven person som framgår av skuldebrevet eller till den som personen begär att betalning ska ske till (11 § SkbrL).Om fordran endast riktar sig till viss man är det ett enkelt skuldebrev (26 § SkbrL). Med andra ord är det ett enkelt skuldebrev om det framgår att betalning endast ska ske till en viss namngiven person. Eftersom du skriver att elbolaget har en fordran på dig är det troligen ett enkelt skuldebrev. Betalning skulle ju ske till det specifika bolaget ("viss man"). Om så är fallet gäller den treåriga preskriptionstiden.Om det inte framgår till vem skuldebrevet är ställt till är det ett löpande skuldebrev (11 § SkbrL).Får man överlåta en skuld efter så många år?Det finns ingen tidsbegränsning för att överlåta en fordran. Elbolaget har därför haft rätt att överlåta skulden till inkassobolaget under förutsättningar att överlåtelsen skett på korrekt sätt.PreskriptionsavbrottFör att en fordran ska preskriberas får inte preskriptionen avbrytas. Ett preskriptionsavbrott sker om den betalningsskyldige på något sätt erkänner fordringen gentemot fordringsägaren, t.ex. genom att betala ränta eller amorteringar. Preskriptionen avbryts också om den betalningsskyldige får ett skriftligt krav om betalning från fordringsägaren. Dessutom avbryts preskriptionen om fordringsägaren väcker talan mot den betalningsskyldige eller initierar ett ärende hos domstol, Kronofogden eller liknande (5 § PreskL). Om preskriptionen bryts börjar tiden om.SlutsatsDu skriver att du fick ett krav från den nya fordringsägaren 2018. Därefter fick du ytterligare ett krav 2021-04-12. Avgörande blir därför om det hunnit gå tre år eller inte. Om du fick det första kravet 2018-04-12 eller därefter har ett preskriptionsavbrott skett. Skulden är i så fall inte preskriberad. Om du däremot har fått det första kravet före 2018-04-12 är skulden preskriberad.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

2021-03-31 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har en hyresskuld från 2007 som sedan dess ligger hos kronofogden. Jag har sedan den hamnade hos kronofogden inte hört av bostadsbolaget en enda gång. De har fått betalt vid enstaka tillfällen då det funnits överskjutande skatt, men sedan 2018 har de inte fått en krona, den har bara legat där och tickat ränta. Bolaget som jag är skyldig pengar likviderades 2016 men fram till idag har det fortfarande stått det bolaget på skulden, men nu kom det upp ett helt annat företagsnamn som borgenär. Min fråga i detta är i två delar. 1. Vad krävs för att skulden ska preskriberas, räcker kronofogdens årliga utskick till mig som preskriptionsavbrott, eller är skulden de facto preskriberad?2. Kan ett bolag som varit likviderat sedan snart fem år, fortfarande driva in en skuld och sedan sälja den till ett annat bolag?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att svara på din första fråga; Vad krävs för att en fordring ska preskriberas?Då det är fråga om en hyresskuld är Preskriptionslagen (PL) tillämplig. Av din fråga tolkar jag det som att skuldförhållandet har uppstått i samband med att du hyrt en bostad i egenskap av konsument av en part som agerat för näringsidkande ändamål. Därav är preskriptionstiden för sådana fordringar tre år, 2 § 2 st. PL. Dock är det viktigt att utreda huruvida det föreligger preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid löper från dagen för avbrottet (jfr 6 § PL). Några exempel på preskriptionsavbrott är att du som gäldenär erlägger ränta, utfäster betalning eller i övrigt erkänner fordringen mot borgenären. Preskriptionsavbrott föreligger även när du får ett skriftligt krav om fordringen, 5 § PL. Mot bakgrund av vad som framgår av din fråga att "den legat där och tickat ränta" och att du erlagt betalning vid enstaka tillfällen är det enligt min mening så att fordringen är erkänd och i samband med att du betalar ränta för skulden sker preskriptionsavbrott och därmed är fordringen ej att se som preskriberad.Över till din andra fråga;Kan ett bolag som varit likviderat sedan snart fem år fortfarande driva in en skuld och sedan sälja den till ett annat bolag?Av din fråga framgår det inte exakt vad som hänt med bolaget - om det likviderats på grund av insolvens eller om det bara har stängts ner. Men om ett bolag likvideras till följd av insolvens (konkurs) säljs tillgångarna ut och bolagets borgenärer delar på det konkursdrabbade bolagets tillgångar. Då en fordring är en tillgång som enligt Skuldebrevslagen (SkbrL) får överlåtas (jfr 27 § SkbrL) är det fullt tillåtet att denna överlåts till en förvärvare som i sin tur kan göra fordringen gällande mot en gäldenär. Att det står det befarade konkursdrabbade bolagets namn på fordringen saknar betydelse. Så länge fordringen inte är preskriberad är skuldebrevet bärande och kan lösas in av den som förvärvat det. Dock kan du som gäldenär göra gällande samma invändningar mot förvärvaren av skuldebrevet som mot ursprungsbolaget. Det vill säga om du till exempel redan betalat halva skulden kan förvärvaren inte komma och kräva betalt för hela det fordrade beloppet.Hoppas du fick svar på din fråga. Då det inte framgick så ingående uppgifter om förhållandet förstår jag att det eventuellt kan finnas följdfrågor. Du är varmt välkommen åter om du vill veta mer.Glad påsk!Med vänliga hälsningar,

När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?

2021-04-28 i Preskription
FRÅGA |Jag mottog arbetslöshetskassa år 2002 halva året och år 2008 också halva året. Nu säger facket att jag ej skulle ha fått detta bidrag. Dom kräver nu att jag betalar tillbaka bidraget jag fick. Min fråga är följande:Är inte detta ärende preskriberat?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du fått ett återkrav från din a-kassa på grund av påstått felaktiga utbetalningar år 2002 och 2008. Du undrar nu om ärendet är preskriberat.Bestämmelser om a-kassa och återkrav finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Enligt 68 § ALF ska det som betalats ut för mycket återbetalas om någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättningen lämnats utan att man haft rätt till det, eller med för högt belopp. I ALF saknas preskriptionstider varför det är den allmänna preskriptionstiden enligt preskriptionslagen som gäller.Enligt preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. För fordran mot konsument, om det avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk är preskriptionstiden tre år (2 § preskriptionslagen). I rättsfallet RH 2011:46 prövades om återkrav om arbetslöshetsersättning räknas som en konsumentfordran eller ej, varvid domstolen kom fram till att det inte rör sig om en konsumentfordran. Det är därmed en tioårig preskriptionstid som är aktuell.Preskription innebär rätten att driva in skulden förloras. Såväl skulden från 2002 som 2008 är som utgångspunkt preskriberade. Om det sker ett preskriptionsavbrott börjar däremot en ny preskriptionstid om tio år att löpa. Det innebär att om du innan fordringarna preskriberats erhållit exempelvis ett skriftligt krav om dem, har en ny preskriptionstid börjat att löpa.Min bedömning i ditt fall, utifrån den information jag har att tillgå, är att båda kraven är preskriberade. Det första år 2012, det andra år 2018; det är dock under förutsättning att det inte skett något preskriptionsavbrott (t.ex. skriftlig påminnelse om att det finns ett återkrav).Har det inte skett något preskriptionsavbrott är min rekommendation att du bestrider betalningskravet med hänvisning till att fordringarna är preskriberade. Om du önskar hjälp i ärendet av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid och arv av skulder

2021-04-14 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag är 60 år gammal och hade för 30 år sedan ett handelsbolag med min make. Olika Inkassobolag skickar regelbundet krav på påstådda skulder från 1990-talet som jag inte ens minns! Långtidsbevakning. Borde de inte ha preskriberats vid det här laget?Min man gick bort för ett par år sedan. Jag jobbar som massör med minimal osäker inkomst och vet att jag aldrig kommer att kunna betala något, då jag inte ens är säker på att jag kan få ihop till mina egna utgifter varje månad. Därför blir jag stressad och brukar ignorera inkassobreven... Räntorna har blivit helt astronomiska på dessa påstådda skulder. Kan jag göra något för att bli av med det här? Vad händer när jag dör? Kan mina barn drabbas?
Ebba Planting |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är: Ja, du kan bli skyldig att betala skulderna men dina barn kommer inte drabbas vid din bortgång (förutsatt att de inte hade någon roll i bolaget), de ärver inte dina skulder. Det är en avancerad fråga du ställer och även om jag kommer svara efter bästa förmåga rekommenderar jag att du vänder dig till en yrkesverksam jurist. Juridisk utredning - Din betalningsskyldighetI ett handelsbolag är man solidariskt och personligt ansvarig för bolagets skulder (2 kap. 20 § Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag). Det innebär företagen som bolaget blev skyldig pengar kan kräva pengar av dig. Jag utgår i mitt svar från att ni satte bolaget i konkurs på 1990-talet. När bolaget gick i konkurs ska de pengar som fanns i bolaget ha använts till att betala av de skulder bolaget hade och de skulder som pengarna inte räckte till ska du och din man blivit ansvariga för. Huvudregeln (det som generellt gäller) är att fordran preskriberas efter 10 år (2 § preskriptionslagen, prskL). Det innebär att man inte längre är skyldig företaget pengar. Men det finns ett undantag för om ett preskriptionsavbrott skett (5 § prskL). Ett preskriptionsavbrott kan vara att företaget skickat ett brev eller att du betalat in pengar. Det spelar ingen roll om du läst breven utan det viktiga är att du har fått dem. Har bolaget skickat brev till dig men din man har öppnat dem eller slängt dem har är det fortfarande ett preskriptionsavbrott. Min bedömning är att det inte räcker att de skickat ett brev till ert bolag (förutsatt att det sattes i konkurs) eller till din man utan att för att de ska kunna kräva pengarna av dig måste de ha skickat ett brev till adresserat till dig. De ska då ha skickat brev 10 år efter att fordran kunnat göras gällande (d.v.s. förfallit till betalning) och sedan inom 10 år efter det. Man kan på så vis se till att en skuld aldrig försvinner. För att man ska anse att ett preskriptionsavbrott har skett krävs att du har haft ett sådant brev tillhanda, d.v.s. det har legat i din brevlåda. Eftersom brev kan försvinna i posten räcker det inte att att företaget skickat ett brev utan de måste visa att du har fått ett brev, antingen genom att skicka det rekommenderat eller genom att skicka flera brev till din folkbokföringsadress (det är osannolikt att flera brev försvinner i posten), NJA 1996 s. 809. Kontentan av detta är att om bolagen har skickat breven som de ska (vart 10:e år och adresserat till dig) är du skyldig att betala pengarna. Bolagen är skyldiga att visa detta. Juridisk utredning - Dina barns betalningsskyldighet Jag kommer här att utgå från att dina barn inte hade någon roll i bolaget och att du inte längre försörjer dem. Dina barn ärver inte dina skulder utan vid din bortgång används de tillgångar som finns till att betala av de skulder du hade. Om det är så att skulderna är större än de tillgångar du hade kan dina barn bli arvsslösa men de blir aldrig skyldiga att betala dina skulder. Det som kan hända är att om du gett dina barn pengar större mängder pengar/egendom nära tidpunkten för din bortgång kan de bli skyldiga att lämna tillbaka dem (7 kap. 4 § ärvdabalken) den kan även tvingas betala eventuella begravningskostnader (det kan du läsa mer om här). Min rekommendation Min rekommendation är att du i första hand vänder dig till en yrkesverksam jurist för att reda ut huruvida du är skyldig att betala skulden, du kan boka tid hos lawlines jurister här. Är det så att du saknar ekonomiska möjligheter att anlita en jurist rekommenderar jag att du kontaktar kommunens skuldrådgivning, det är gratis och de kan hjälpa dig hitta den bästa lösningen och hjälpa dig förhandla ner räntorna. Du kan läsa mer om det här. För att hitta skuldrådgivningen i din kommun behöver du bara googla på din kommuns namn och skuldrådgivning, t.ex. Lund skuldrådgivning. Hoppas detta var till hjälp och lycka till!

Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?

2021-04-13 i Preskription
FRÅGA |Hej. Vad innebär detta förslag som riksdagen ska klubba den 28/4-2021?https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/absolut-skuldpreskription_H8021938Med vänlig hälsning, Stefan
Joanna Guardado |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer besvara din fråga i 3 steg. Först kommer jag gå igenom vad orden fordran och preskription innebär, vad lagförslaget innebär och slutligen motiveringen till lagförslaget.Vad innebär fordran och preskription?En fordran är när en person (gäldenär) är skyldig att betala en annan person (borgenär) pengar. Exempelvis om jag tar lån för att köpa en ny TV så är jag gäldenär och behöver betala tillbaka till banken som är borgenär. Mer om fordran finns här. En preskription är när en fordran man har mot någon slutar att gälla. Enligt 2§ Preskriptionslagen slutar en fordran normalt att gälla 10 år efter att fordran uppstår. Det innebär exempelvis att om jag köper en TV men inte betalar den och borgenären ej säger något om detta eller påminner mig så kommer fordran upphöra, dvs jag kommer ej behöva betala den, om 10 år passerat. Om borgenären påminner mig om att jag behöver betala så förlängs dock preskription. Det innebär alltså att om borgenären påminner mig om att jag behöver betala så är det 10 år från det datum då påminnelsen ges tills fordran upphör. Detta innebär att en fordran man har kan följa en hela livet om man ej betalar av den. Mer om preskription hittar du här.Vad innebär lagförslaget?Lagförslaget går alltså ut på att sätta in en absolut preskriptionstid. Det innebär att istället för att preskriptionen förlängs vid varje betalningspåminnelse så ska det finnas en bestämd tid där fordran går ut oavsett om påminnelser har getts eller inte. I lagförslaget vill dem att tiden ska bestämmas till 15 år. Efter 15 år ska alltså de civila skulder man har upphöra. Vad är motiveringen till lagförslaget?Anledningen till att man vill införa detta är då detta kommer medföra att långivarna kommer vara mer noggranna med att göra kreditprövningar för att säkerställa att gäldenären kommer betala tillbaka. Det kommer i sin tur resultera i att färre personer som redan är skuldsatta kommer kunna ta lån.Det kommer även innebära att de som är skuldsatta ej kommer att behöver bära med sig skulderna hela livet och på så sätt hamna i en ond spiral där de ej kan hyra/köpa bostad, få jobb eller liknande på grund av sina skulder. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

När en fordran preskriberas

2021-03-27 i Preskription
FRÅGA |Hej Hur kan man ta reda på om en skuld är preskriberad ?Är kreditgivaren skyldig att svara ärligt om en skuld är preskriberad eller kan dom säga att det inte finns.Vem kontaktar man om man vill veta hittar ingen info om detta.Tacksam för svar Mvh X
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på ditt spörsmål hittar du i Preskriptionslagen (PL). Lagen gäller ifråga om preskription av allmänna fordringar om inget annat är särskilt föreskrivet i annan lag. Jag tolkar det som att du efterfrågar vad preskriptionstiden är på en vanlig kreditfordran. Andra regler gäller för till exempel skattefordringar.Som huvudregel är en fordran preskriberad först efter 10 år och en konsumentfordran är preskriberad efter tre år, 2 § PL. Sker ett preskriptionsavbrott, det vill säga att du som gäldenär utfäster betalning eller erkänner fordringen, du får ett skriftligt krav från borgenären eller om denne väcker talan mot dig avbryts preskriptionen, 5 § PL.Kreditgivaren är vidare skyldig att informera dig som konsument om till exempel avgifter som du ska betala till kreditförmedlaren, 48 § konsumentkreditlagen (KkrL).Min anmodan till dig är att kontakta kreditgivaren. I mitt svar har jag utgått från att du är konsument i förhållande till en näringsidkare som agerar kreditgivare. Dessa är enligt lag skyldiga att förse sina kunder med all nyttig information hänförlig till fordringen, där även preskriptionstiden för fordringen och även om denna skulle vara preskriberad.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller följdfrågor till denna är du varmt välkommen åter att höra av dig.Med vänliga hälsningar,