Hur lång är preskriptionstiden för en fordran?

2018-12-30 i Preskription
FRÅGA |Vad är den allmänna preskriptionstid?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i det följande ifrån att din frågeställning avser en penningfordran.Innebörden av preskription uttrycks i 8 § preskriptionslagen (PreskL), vari det framgår att en borgenär (den som lånat ut pengar) inte längre kan göra en fordran aktivt gällande mot gäldenären (den som lånat pengar). Preskriptionstiden är som huvudregel tio år, dock med undantag för vissa specifika fordringar, såsom konsumentfordringar (2 § PreskL), för vilka en preskriptionstid om tre år gäller. Borgenären kan avbryta en preskription på olika sätt (5 § PreskL), exempelvis medelst att gäldenären utfäster betalning (betalar), eller att gäldenären får ett skriftligt krav. Innebörden av ett preskriptionsavbrott regleras i 6 § PreskL, vari det stadgas att en ny preskriptionstid börjar löpa den dag ett preskriptionsavbrott sker. Fordran kan alltså göras gällande i ytterligare tio år respektive tre år.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Preskription av fordran/skuld

2018-12-21 i Preskription
FRÅGA |Hej! Gick som borgenär för en vän för 25år sen, men har blivit av med skuldbreven. Kan jag kräva tillbaka min skuld från gäldenären?
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Kräva tillbaka skuld utan skuldebrevAtt du inte har tillgång rent fysiskt till skuldebreven är i sig något som försvårar men inte förhindrar din möjlighet att kräva tillbaka skulden. Det är den som kräver betalning på grund av ett påstått penninglån som har bevisbördan för att dennes påstående är korrekt. (NJA 1975 s.577). Muntliga borgensåtaganden är med andra ord svåra att bevisa jämfört med om du haft tillgång till skuldebreven. Dock har du andra möjligheter att bevisa att du har gått i borgen för din vän genom exempelvis kontoutdrag eller vittnesuppgifter. Preskription En fordran (alltså ett anspråk på betalning från borgenär) preskriberas som huvudregel 10 år efter tillkomsten 2 § 1st preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln gäller dock inte om preskriptionen dessförinnan har avbrutits 2 § 1st PreskL – preskriptionsavbrott. Om preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid som är lika lång som den ursprungliga att löpa. Preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt: Genom att gäldenären betalar ränta eller amortering, eller på annat sätt erkänner fordringen. Gäldenären får ett skriftligt krav. Borgenären måste dock i detta fall bevisa att gäldenären har mottagit kravet. Borgenären väcker talan med anledning av fordringen t.ex. genom att ansöka om stämning hos tingsrätten eller betalningsföreläggande hos Kronofogden. SammanfattningsvisOm du inte har avbrutit preskriptionen på något av tre ovanstående sätt inom 10 år från det att skulden tillkom har du ingen möjlighet att kräva in skulden 25 år senare. Skulle ett preskriptionsavbrott ha skett som gör att du fortfarande kan kräva skulden åter kvarstår emellertid bevissvårigheterna. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur lång är preskriptionstiden vid ett borgensåtagnade?

2018-12-10 i Preskription
FRÅGA |Jag har en fråga angående en gammal bankskuld från 1991.Vårt företag gick i konkurs 1991, då hade jag och min sambo borgat för den skuld företagrt hade.Det var vår dåvarande bank som krävde att vi gick i borgen för företagets skuld.Kan banken kräva återbetalning av skulden idag.Vi har inte fått något krav sedan 1996, och den gången hade vi endast telefonkontakt med dem.Hur lång är preskriptionstiden efter man gått i borgen för sitt företag?Hur lång är preskriptionstiden för privatpersoner när man inte hört från dem?Med vänliga hälsningar Birgitta
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång är preskriptionstiden för ett borgensåtagande?Preskriptionslagen (preskL) är gällande i detta fall enligt dess 1 §. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år vilket är vad som gäller i ert fall (2 § första stycket preskL). Det gäller både för borgensåtagande och mellan privatpersoner, vilket jag uppfattar som din fråga. Den 10 åriga preskriptionstiden kan förlängas om det är så att preskriptionsavbrott sker. Det kan exempelvis ske genom att gäldenären betalar en del av skulden, ränta eller erkänner skulden. Det kan också ske genom att ett skriftligt krav om betalning kommer gäldenären till handa enligt 5 § preskL. Skulle något av detta ske nollställs preskriptionstiden och borgenären har ytterligare 10 år på sig att kräva pengar för sin fordran (6 § preskL)När det gäller preskription vid ett borgensåtagande är det viktigt att veta att borgensåtagandet är accessorisk och fristående till skulden. Med detta innebär att om borgenären vill undvika att skulden preskriberas måste denne se till att preskriptionsavbrott sker både mot gäldenären i sig och borgensmännen. Det räcker med skriftliga påminnelser om skulden skickas till gäldenären och borgensmännen för att behålla skulden vid liv gentemot båda dessa. Skulle dock endast preskriptionsavbrott ske gentemot gäldenären kan borgensmännen bli skuldfria trots att skulden finns kvar gentemot gäldenären. Om det är så att inget preskriptionsavbrott har skett på tio år, vilket så verkar vara i ert fall, så har skulden preskriberats i sin helhet. Banken kan därför inte kräva er på pengar genom ert borgensåtagande för en skuld som uppkom 1991 och som inte har varit föremål för ett preskriptionsavbrott sedan 1996. Jag hoppas mitt svar varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Hur lång är preskriptionstiden på en privat skuld?

2018-12-06 i Preskription
FRÅGA |sålde en fastighet för 19år sedan , vinsten skulle delas med min före detta frunu kommer hon med ett krav på hälften 19 år senarehur lång tid är en preskription på privat skuld?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskriptionstiden på en vanlig fordran är tio årRegler om preskription av en fordran (en skuld) finns i preskriptionslagen (hädanefter PreskL).Enligt 2 § PreskL, preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Innebörden av preskription är att borgenären (den som äger skulden) inte längre kan kräva ut sin fordran (8 § PreskL). Om det gått 19 år från det att ni kom överens om att dela vinsten, utan att något preskriptionsavbrott skett, är med andra ord din ex-frus krav helt och hållet preskriberat. Hon saknar då rätt att kräva ut skulden.Fundera på om preskriptionsavbrott har skett!Fastän det gått nitton år sedan skuldens tillkomst, kan det vara så att skulden inte är preskriberad, ifall preskriptionsavbrott skett dessförinnan.Regler om preskriptionsavbrott finns i 5 § PreskL. Däri stadgas följande: " Preskription avbryts genom attgäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären ellerborgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord."Punkt 3 är knappast relevant i ditt fall - men punkt 1 eller 2 kan orsaka problem. Om din fru skickat ett skriftligt krav till dig, låt säga 9 år efter skuldens tillkomst, skulle detta ju innebära preskriptionstiden avbröts. Därefter löper en ny preskriptionstid på tio år (6 § PreskL). Även om du t.ex utfäst betalning 9 år efter skuldens tillkomst, innebär det preskriptionsavbrott.Jag vet inte om något preskriptionsavbrott har skett. I det fall det har det, så finns det en möjlighet att din ex-frus krav fortfarande gäller. Notera även att preskriptionsavbrottet måste ha skett innan dess att skulden preskriberades; en en gång preskriberad skuld kan aldrig uppväckas. Mitt råd till dig är alltså att fundera på om något preskriptionsavbrott skett, och att jämföra avbrottet med de tidsramar jag ställt upp ovan. Kommer du fram till att något sådant avbrott inte skett, så kan du tryggt avfärda din ex-frus krav. SammanfattningEn privat skuld preskriberas tio år efter tillkomsten, såvida inte preskriptionsavbrott skett dessförinnan. Om preskriptionsavbrott skett, löper en ny tioårig preskriptionstid från avbrottet. Mitt råd till dig är således att fundera på om det kan vara så att preskriptionsavbrott skett; om preskriptionsavbrott inte skett sedan skuldens tillkomst, kan du tryggt avfärda din ex-frus krav.Lyckönskningar och hälsningar,

Betalningsskyldighet när en faktura ej preskiberat

2018-12-23 i Preskription
FRÅGA |Hej! Vi är en verksamhet som har fått en faktura på 13500. Denna faktura kommer från en kvalitetsansvarig som utförde ett bygglovskontroll 2011-2012. Fakturan är alltså nästan 7 år gammal och då undrar vi hur långt efter nån kan fakturera. Tjänsten han utförde tillhörde ägaren innan oss så när vi tog över följde inte denna avgift med.Vi utför ett nytt bygglov idag och därmed återtog kontakten med samma kvalitetsansvarige som utförde första jobbet och som nu vill ha betslat för det gamla uppdraget. Hur kan vi lösa detta?
Ninab Yousif |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som näringsidkare kan du krävas på betalning i tio årEn faktura är en fordring på betalning och omfattas av preskriptionslagen (1981:130) (PreskL). Att en faktura har preskriberat innebär att borgenären förlorar rätten att kräva betalning av fakturan (8 § PreskL). Då det framgår att ni är en verksamhet och då det är rimligt att anta att kontrollen utfördes av en näringsidkare så är preskriptionstiden 10 år (2 § PreskL). Då det endast har gått 7 år och därmed inte överstigit bortre gränsen av preskriptionstiden så har borgenären fortfarande rätt att kräva betalning av fakturan och ni är skyldiga att betala. Vid varje faktura eller påminnelse räknas tio nya årÄven om preskriptionstiden är på tio år så innebär det inte att du kan vänta med betalningen i tio år så att du slipper betala. Varje gång borgenären kräver dig på betalning, genom att exempelvis skicka faktura eller påminner dig om faktura, så börjar en ny tid på tio år (5-6 § PreskL). Viktigt att vetaVad som är viktigt att veta, utöver att betalningen fortfarande gäller, är att du kan behöva betala förseningsavgifter och ränta på din skuld om du inte betalar fakturorna i tid. Jag rekommenderar dig därför att betala dina fakturor så snart som möjligt för att undvika extra kostnader.Med vänliga hälsningar,

De allmänna reglerna om preskription

2018-12-14 i Preskription
FRÅGA |Kan vägra ett företag att betala en faktura med hänvisning till företagets interna betalningssystem?Vårt företag (A) fakturerar till ett annat företag (B) veckovis för sålda och levererade varor. Företag B har infört vissa förändringar i faktureringsadressen, som ledde till att ett antal fakturor betalades inte till oss. (A)Vi (A) ändrade faktureringsadressen och krävde betalt.När detta upptäcktes påpekades detta till företag B vägrade B betala fakturan med motiveringen att det är för sent, en faktura från månad X kan inte betalas i månad Y, för då budgeten för Y överbelastas.Är detta lagligt?mvh: L
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga regleras av preskriptionslagen – PreskrL.När en fordran preskriberas, kan man inte längre kräva betalt för den. Det måste vara detta som Företag B menar, att era fordringar preskriberats. Som huvudregel preskriberas en fordran efter tio år (2 § PreskrL). Om Företag A och Företag B kommit överens om någonting annat, gäller dock den överenskommelsen (1 § PreskrL).Svaret är alltså att Företag B inte kan vägra att betala en fordran som skickats inom tio år från att den uppstått, om inte Företag A och B kommit överens om att det ska vara så.Vänligen,

Preskriptionstid och preskriptionsavbrott

2018-12-08 i Preskription
FRÅGA |HejHäromdagen fann vi i kvarlåtenskapen efter min mor, en revers som jag skrivit under 2000-10-19. I texten står att reversen ska återbetalas vid anmodan. Ingen sådan anmodan har förekommit. Inget datum för återbetalning finns angivet. Dödsboet är avslutat. Jag har läst att preskriptionstiden är 10 år om den inte brutits tidigare. Kan jag dra slutsatsen att reversen/skulden är preskriberad?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som reglerar preskription återfinns i Preskriptionslagen (1981:130).Huvudregeln vad gäller preskription är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, enligt 2 § st. 1 preskriptionslagen. Undantaget till huvudregeln om 10 år återfinns i samma paragraf och hänvisar till att 10 års regeln inte gäller om det har skett ett preskriptionsavbrott mellan. Ett preskriptionsavbrott sker genom att (enligt 5 § preskriptionslagen):1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Om ett preskriptionsavbrott har skett så löper en ny preskriptionstid enligt 2 § (alltså 10 år till) från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen).Om du vet med dig att inget preskriptionsavbrott skett sedan 2000 så gick preskriptionstiden ut 2010-10-20. (Preskriptionsdagen räknas enligt Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid och därav löper preskriptionen ut 2010-10-20 och inte 2010-10-19).Sammanfattningsvis är huvudregeln att preskriptionstiden är 10 år ifall inget preskriptionsavbrott skett tidigare. Om inget preskriptionsavbrott skett kan du således dra slutsatsen att reversen är preskriberad. Om du har följdfrågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på isabella.vasiliou@lawline.se så återkommer jag så fort jag kan! Vänligen,

Preskription av försäkringsärende

2018-11-30 i Preskription
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar köpte en kapitalförsäkring till mig den 1/10 1972 och den går ut 1/4-2032. De har betalt en premie varje år, min far står som försörjare och nu har jag fått ta över försäkringen och tänkte göra ett återköp på denna. Jag har aldrig sett denna försäkringens orginalbrev förrän nu och när jag läst igenom den så står det att det finns två st försäkringsbelopp på 10 000 kr vardera, citat "Försäkringsbelopp 1 utbetalas om försörjaren avlider före den försäkrade och före den dag som här ovan är angivet som slutdag"Så frågan är, kan jag få ut nåt på denna försäkring ? Min far ( försörjaren) dog 2003Mvh Sören.
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag kommer inte närmare gå in på försäkringen eller försäkringsavtalet då jag dels inte har all information men främst då försäkringens ärendet bör vara preskriberat. Då ärendet skedde 2003 är det den gamla försäkringslagen vi vänder oss till. Denna hette då konsumentförsäkringslagen från 1980 och innebar att ett försäkringsärende preskriberades 3 år efter att den som har rätt att väcka talan får reda på att försäkringsärendet uppstått (39 §). Det finns dock en maxgräns i denna paragraf som innebär att ärendet preskriberas efter 10 år. Detta är jämförbart med dagens lagstiftning. I försäkringsavtalslagens 7 kapitel 4 § framgår det att ett försäkringsärende preskriberas efter 10 år om inte talan väckts under den tid. De 10 åren börjar löpa från det att talans kunnat väckas, alltså när försäkringsärendet sker. Detta innebär tyvärr att du troligen inte kommer vara framgångsrik i att väcka en talan mot ditt försäkringsbolag. Jag rekommenderar dock att du ringer och pratar med ditt försäkringsbolag kring ärendet för att få ett svar från dem. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänliga Hälsningar,