Är jag betalningsskyldig för en faktura som är från 2007 och 2008?

2020-03-31 i Preskription
FRÅGA |Ett inkassokrav från kammarkollegiet på en skuld som avser tandvårdskostnader som är över 10år gammal damp ned i brevlådan. Hur rimligt är detta när jag betalt av alla skulder till kronofogden och gjort sökningar hos de största inkasso bolagen samt gjort en UC på mig själv för säkerhets skull som visat på att jag står på 0 kronor i skulder.Ser att skulden är från år 2007 och 2008. Jag har försökt kontakta kliniken för vidare information då jag inte minns att det ska ligga något obetalat. Detta gick tyvärr inte att få vidare hjälp med.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningAtt du kontrollerat ditt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten, gjort sökningar hos större inkassobolag och gjort en UC på dig själv innebär tyvärr inte att du är garanterat skuldfri. Krav om betalning hos Kronofogdemyndigheten eller inkasso syns först när den som vill ha betalt vänt sig till någon av dessa för hjälp med att driva in skulden.Det är fullt möjligt att fakturera en kund för en fordran lång tid efter skulden uppkom. Om man väntar allt för länge med att begära betalt kan dock skulden preskriberas. Att en skuld preskriberas innebär att det inte längre är möjligt att driva in den med hjälp av Kronofogdemyndigheten, domstol m.m. PreskriptionReglerna om preskription finns i preskriptionslagen. För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. Sannolikt ingår inte tandvårdskostnader i den treåriga preskriptionstiden utan faller under den allmänna preskriptionstiden om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den, - Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären (den som vill ha betalt), eller - Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om skulden uppkom den 1 januari 2007 preskriberades den samma datum år 2017, under förutsättning att preskriptionsavbrott inte skett. Om det skett ett preskriptionsavbrott är det däremot möjligt att hålla skulden levande, i princip hur länge som helst. Om det skedde ett preskriptionsavbrott exempelvis januari 2011, då är skulden fortfarande möjlig att driva in.Borgenären har bevisbördan för preskriptionsavbrottetDet är borgenären som har bevisbördan för att brev med preskriptionsbrytande verkan har nått gäldenären (dig). Det krävs inte att du ska ha läst breven för att preskription har skett, det räcker att de kommit fram till dig.Högsta domstolen har i praxis fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). I fallen uttalade domstolen att det ansågs närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären. I NJA 2016 s. 332 uttalade domstolen att utgångspunkten är att två bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses som tillräckligt krävs dock, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.Är din skuld preskriberad?Avgörande för om skulden är preskriberade är om det skett ett preskriptionsavbrott under tiden. Om skulden uppkom 2007 eller 2008 är den preskriberad och du är inte skyldig att betala. Har det däremot skett ett preskriptionsavbrott kan det mycket väl vara att den fortfarande är möjlig att driva in.Min rekommendation för det fall att du anser att du inte blivit påmind om skulden de senaste tio åren eller preskriptionsavbrott skett på annat sätt, är att du bestrider fakturan med hänvisning till att den är preskriberad. Det är din motpart som måste bevisa att det skett ett preskriptionsavbrott. Det som kan hända om du inte betalar är att fakturan sänds till Kronofogdemyndigheten med ansökan om ett betalningsföreläggande. Om du anser att så är felaktigt måste du bestrida betalningsföreläggandet. Din motpart måste i sådana fall vända sig till domstol för att få fastställt om du är skyldig att betala eller ej.Om något är oklart eller du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan en ideell förening räknas som konsument i preskriptionslagens mening?

2020-03-29 i Preskription
FRÅGA |Enligt reklamationslagen finns en rätt att fakturera en skuld 10 år tillbaka i tiden.Om gäldenären är en konsument gäller 3 år.Kan man betrakta en ideel förening som konsument?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svarNej, man kan inte betrakta en ideell förening som konsument. För utredning och motivering, se nedan.Allmänna förutsättningarFör vilken tid man kan göra gällande en skuld regleras i preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) och jag utgår ifrån att det är den lagen menar i din fråga.Precis som du säger är, i de allra flesta fall, preskriptionstiden för en allmän fordran 10 år och för en näringsidkares fordran på en konsument 3 år (2 § 1 respektive 2 st. PreskL). Kan en ideell förening betraktas som konsument, i preskriptionslagens mening?En definition av vem som ska anses vara konsument saknas i PreskL men förarbetena förtydligar begreppet. I prop. 1979/80:119 s. 90 anges att begreppet har samma innebörd som i bland annat konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) samt att begreppet avser en enskild medborgare i egenskap av privatperson. Denna definition överensstämmer med definitionen i 1 § 3 st. KköpL.Eftersom en ideell förening är en juridisk person kan den inte vara konsument och därför gäller den allmänna preskriptionstiden om 10 år enligt 2 § 1 st. PreskL.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Om allmän preskriptionstid och preskriptionsavbrott

2020-03-08 i Preskription
FRÅGA |Hur lång är preskitionstiden för utebliven faktura till en icke momsskyldig ideel förening?Tacksam för svar
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av preskriptionslagen (PreskrL).Om någon särskild preskriptionstid avtalats mellan parterna – eller om det på annat sätt, i exempelvis lag, föreskrivits en annan preskriptionstid – gäller denna (1 § PreskrL). I andra fall preskriberas en fordran i fall som denna tio år efter att den uppkommit eller, om preskriptionsavbrott förekommit, tio år efter det senaste preskriptionsavbrottet (2 § och 6 § PreskrL).I följande fall uppkommer preskriptionsavbrott:– då gäldenären, alltså den som är skyldig någon pengar, utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären– då gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären– då borgenären, alltså den som har en fordran mot gäldenären, väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § PreskrL)Uppkommer som exempel en fordran idag 8 mars 2020 och ingen särskild preskriptionstid gäller mellan parterna, kan borgenären alltså kräva betalning för fordran (exempelvis genom att underställa gäldenären en faktura) till och med 8 mars 2030. Skickar borgenären ett andra kravbrev 2 april 2023, preskriberas fordran istället 2 april 2033. Skickar borgenären ett tredje kravbrev 4 april 2033, är alltså fordran preskriberad och kan inte längre krävas in.För att summera upp är svaret på din fråga alltså att fordringen som tidigast preskriberas tio år efter att den uppkommit, om inte kortare preskriptionstid avtalats. Avbryts preskriptionstiden innan fordran preskriberats, börjar en ny preskriptionstid att gälla. Observera slutligen att det är möjligt att avtala bort borgenärens möjlighet att avbryta en preskriptionstid (1 § PreskrL).Vänligen

När preskriberas Försäkringskassans fordran mot mig?

2020-02-25 i Preskription
FRÅGA |Hej, Jag har blivit återbetalnings skyldig på cirka 200.000 till försäkringskassan. Kommer det någonsin preskriberas?Läste någonstans om 10 år. Gäller bostadsbidrag föräldrapenning och barnbidrag.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad preskription innebär och preskriptionstiden i ditt fallInledningsvis kan det nämnas att innebörden av preskription är att om en fordran preskriberas så förlorar borgenären (den man är skyldig pengar) rätten att kräva ut sin fordran (8 § preskriptionslag, PreskL). Försäkringskassan har en fordran om 200 000 kr mot dig. Denna fordran preskriberas 10 år efter skuldens uppkomst och i detta fall är skuldens uppkomst när Försäkringskassan betalade ut de olika bidragen och föräldrapenningen. Denna preskriptionstid om 10 år gäller om inte preskriptionen avbryts (2 § första stycket PreskL).Vad preskriptionsavbrott innebärOm preskriptionen avbryts, det vill säga om preskriptionsavbrott föreligger löper en ny preskriptionstid om 10 år från den dagen preskriptionsavbrottet skett (6 § PreskL). Ett preskriptionsavbrott medför alltså en slags "förnyelse" av preskriptionstiden. Detta kan alltså medföra att en fordran aldrig preskriberas om preskriptionsavbrott sker innan preskriptionstiden på 10 år gått ut, om och om igen osv.Preskriptionsavbrott kan ske på tre olika sätt, vilka är:1. Om du betalar en del av skulden, utfäster dig att betala skulden eller på annat sätt erkänner skulden2. Om du får ett skriftligt krav eller påminnelse från Försäkringskassan om den aktuella skulden3. Om Försäkringskassan väcker talan mot dig i domstol eller på annat sätt åberopar fordringen vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § PreskL).Om skulden någonsin kommer preskriberas beror därför på om Försäkringskassan skickar skriftliga krav/påminnelser eller om preskriptionsavbrott sker på annan grund. Om inte preskriptionen avbryts kommer Försäkringskassans fordran om 200 000 kr mot dig att preskriberas 10 år efter att utbetalningarna gjordes.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan Skatteverket kvitta en preskriberad skatteskuld mot t.ex överskjutande skatt?

2020-03-29 i Preskription
FRÅGA |Jag har en preskriberad skatteskuld till Skatteverket. Kan Skatteverket genom kvittning innehålla arv som framgår av dödsbodeklarationen , eller överskjutande skatt på dödsboets skattekonto när jag avlidit.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad innebär preskription av skatteskuld?Preskription av skatteskuld innebär att Skatteverket inte får vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § första stycket i lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Skatteverket kan alltså inte begära betalt eller utmätning av din egendom för din preskriberade skuld. Kan Skatteverket använda kvittning för din skuld?Genom kvittning finns det en möjlighet att få betalt trots att en fordran har preskriberats. I ditt fall så kan det till exempel innebära att om du har betalat för mycket skatt så har du en fordran på Skatteverket (de ska betala ut pengar till dig för att du har betalat för mycket skatt). Skatteverket har då rätt att innehålla pengarna för betalning av den preskriberade skulden. Den preskriberade skulden kvittas alltså mot motsvarande belopp av den fordran du har på Skatteverket. En preskription betyder alltså inte att skulden försvinner, utan bara att den inte rent rättsligt kan drivas in med hjälp av inkasso eller Kronofogden. Du måste ha en fordran på Skatteverket för att de ska kunna använda sig av kvittning. Det räcker inte att de genom dödsbodeklarationen ser att du har tillgångar. Hoppas du fått svar på din fråga!

Preskriptionstid för försäkringsersättning vid olycksfall som inträffat 2012

2020-03-20 i Preskription
FRÅGA |Hej.. Jag var med om en olycka 2012 med min snöskoter, och var i kontakt med vården kort därefter. Jag fick besked om kompressioner i kotorna (i ryggslutet).. Jag anmälde aldrig min personskada till försäkringsbolaget eftersom läkaren uttryckte att "skadan troligast skulle läka av sig själv på ca 2-3 månader".. jag gick sedan det följande året hos sjukgymnast och ett antal naprapater för att få bukt med ischiassmärtor.. Jag fick aldrig bukt med smärtorna varpå jag var i kontakt med sjukvården igen.. Jag fick tid för magnetröntgen och de konstaterade att jag hade skador på kotorna som kvalificerade mig för operation.. denna operation tyckte jag då var lite överilad och jag ville avvakta med den och se vad som hände.. Mina smärtor är idag inte av den grad att jag tycker att jag behöver en operation, men delvis värk och nedsatt rörlighet är något jag tyvärr kommer att få leva med!Min fråga är.. Kan jag anmäla skadan till mitt (då aktuella försäkringsbolag) och göra några anspråk när det nu har gått så lång tid?Mvh// P
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Personskada genom olycksfallDet som du har råkat ut för är en personskada. Personskador innebär skador som exempelvis uppkommer genom ett olycksfall, vilket är vad som har hänt i ditt fall. PreskriptionstidenPreskriptionstiden för att anmäla skador till sitt försäkringsbolag ändrades den 1 januari 2015 genom en lagändring i försäkringsavtalslagen. Innan den ändringen gällde en preskriptionstid på tre år för att anmäla skador. Eftersom ditt olycksfall inträffade 2012 så är den preskriptionstiden tillämplig på ditt fall. Men, när det gäller personskador så räknas preskriptionstiden från att man som skadelidande fått klart för sig att det fanns ett samband mellan en viss skadehändelse och en skada som man fått, och när det stod klart för en att skadan i fråga skulle medföra en bestående invaliditet. Den avgörande frågan i ditt fall är därför när du insåg att det olycksfallet som skedde 2012 har lett till en skada som orsakat bestående men för dig. Om det är mer än tre år sen så är din rätt till försäkringsersättning preskriberad, men om det är mindre är tre år så bör du göra en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för skuld från Trafikförsäkringsföreningen

2020-02-29 i Preskription
FRÅGA |Hej Trafikförsäkringsföreningen har skickat till kronofogden en skuld från 1994 Belopp: 60 000 kr Hur ska man preskibrera skulden
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom preskriptionstiden på skulder samt ge råd om vad du kan göra nu.Vad innebär att en fordran blir preskriberad? Att en fordran blir preskriberad efter en viss tid innebär att skulden inte längre går att göra gällande. Har fordran blivit preskriberad går det inte längre att driva in skulden. Anledningen till att skulder blir preskriberade efter en viss tid är att det ofta kan vara svårt att utreda skuldförhållanden som ligger långt tillbaka i tiden.Hur lång är preskriptionstiden för skulder? Preskriptionslagen reglerar preskription av fordringar, såvida inte annat är föreskrivet, se 1 § Preskriptionslagen (här).Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att den tillkom, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st Preskriptionslagen (här). För fordran som en näringsidkare har på en konsument gäller dock att fordran preskriberas efter tre år. För att den kortare fristen ska gälla ska dock fordran avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionstiden gäller inte för fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, se 2 § 2 st Preskriptionslagen (här). För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande, se 2 § 3 st Preskriptionslagen (här).Om det finns en fordran som grundar sig på skadestånd på grund av brott, preskriberas fordran inte före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan, se 3 § Preskriptionslagen (här). För att se hur lång preskriptionstiden blir får man alltså kolla på hur lång preskriptionstid som gäller för brottet ifråga.En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betalningen av huvudfordringen, se 4 § Preskriptionslagen (här).I ditt fall kommer fordran från Trafikförsäkringsföreningen. Här är det viktigt att känna till att Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift enligt trafikskadelagen som har en preskriptionstid på tio år, se Trafikskadelagen 31 § 5 st (här) samt information på Kronofogdens hemsida (här). Vad är preskriptionsavbrott, och vad får det för följder? Om ett preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning. Mer information om preskriptionsavbrott finns på Kronofogdens hemsida (här).Enligt 5 § Preskriptionslagen (här) kan preskriptionsavbrott ske på tre olika sätt. Det första sättet är att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. En annan möjlighet är att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Den tredje möjligheten är att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om en skuld har uppstått, men ett preskriptionsavbrott sker, börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet, se 6 § Preskriptionslagen (här). Exempelvis, om en fordran som har en tioårig preskriptionstid uppstår, men preskriptionsavbrott sker efter fem år, börjar en ny tioårsfrist löpa från när avbrottet skedde.Vad du kan göra nuDin fordran är från Trafikförsäkringsföreningen. Om skulden rör krav på trafikförsäkringsavgift enligt Trafikskadelagen är alltså preskriptionstiden tio år från det att skulden uppkom, vilket dock inte framgår tydligt i frågan. Är preskriptionstiden tio år och det sker preskriptionsavbrott inom den tiden börjar en ny tioårsfrist löpa. Jag rekommenderar att du kontaktar Kronofogden och försöker få klarhet i om och när det har skett ett preskriptionsavbrott, och i så fall om skulden är preskriberad eller inte. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Skadestånd för brott som har preskriberats

2020-02-23 i Preskription
FRÅGA |Hejsan,Jag blev misshandlad, grov misshandel från att jag var liten. Ca 5år till och från tills senast 2014, av min äldre bror. Jag kunde inte göra något åt det och mina närstående gjorde inget åt det, när jag idag efter att ha träffas en trauma psykolog försökte se om man kunde anmäla honom fick jag som svar av polisen att preskriberings tiden är 5 år. Och det sista var över 5 år sen, finns det något jag kan göra för att straffa honom, dvs rättsligt ? Civilrättsligt ?Mvh
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En skadeståndsfordran preskriberas enligt huvudregeln efter tio årDen allmänna preskriptionstiden för en fordran är tio år (2 preskriptionslagen). För brott som har längre preskriptionstid än tio år kan även den skadeståndsrättsliga preskriptionen vara längre än tio år (3 § preskriptionslagen). Preskriptionsregeln gäller bland annat för civilrättsliga skadeståndsanspråk. Att brottet straffrättsligt är preskriberat utgör inte hinder för att du civilrättsligt kan göra gällande anspråk på ersättning för de skador du har orsakats.Du kan få ersättning för de skador du har liditDu kan alltså i ett civilrättsligt mål väcka en skadetåndstalan mot din bror. Du kan där yrka skadestånd för de skador du har utsatts för och för vilka brotten begicks under de senaste tio åren. Du kan få skadestånd för personskada avseende bl.a. fysiskt och psykiskt lidande (2 kap. 1 § skadeståndslagen och 5 kap. 1 § skadeståndslagen) och du bör kunna få kränkningsersättning, eftersom du har utsatts för ett brott av allvarlig natur (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Det krävs inte att personen har dömts för brottet, utan det är tillräckligt att ett brott har begåtts.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,