Preskriptionstid för en 9 år gammal faktura

2021-02-26 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått en faktura som är 9 år gammalt. Måste jag betala det?
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har förstått det som att din fråga behandlar en nio år gammal faktura och huruvida den fortfarande gäller.Jag vet dessvärre inte vad för slags faktura det handlar om samt vad du och din borgenär (den som innehar fordran på dig; säljaren) har avtalat. Detta är viktigt eftersom det kan påverka vilken lag som blir tillämpbar i ditt fall. Eftersom jag inte vet vad för slags faktura det handlar om så tänker jag ge dig ett allmänt svar som gäller för just konsumenter vid ett engångsköp. Då tillämpas preskriptionslagen (PreskL).Huvudregeln enligt preskriptionslagen är att du som konsument kan krävas på betalning inom tre år efter den dag som du köpte varorna (2 § st. 2 PreskL). Ifall denna tid överskrids så kan du inte längre bli krävd på betalning, det vill säga så preskriberas fordran.Däremot så finns det ett undantag till att det endast är de tre åren efter köpet som gäller. Den här tidsfristen kan nämligen utökas genom att borgenären kan kräva dig på betalning, exempelvis genom att påminna dig om betalning. Då räknas istället den dagen som påminnelsen skedde som den första dagen på de tre åren som tidsfristen gäller (5 § p. 2 PreskL).I ditt fall så gäller det typiskt sett att en faktura gäller i tre år från datumet du köpte varan. Däremot så kan en ny tid börja löpa ifall borgenären på olika sätt påminner dig om en faktura eller till och med skickar en ny faktura. Eftersom du nämner att det verkar vara en nio år gammal faktura så antar jag att du inte har fått en ny faktura, men du kan mycket väl ha fått betalningspåminnelser. Ifall detta är fallet så står du den en eventuell risk för att fakturan fortfarande gäller samt att du inte endast är skyldig borgenären kostnaden för varan, men också räntekostnader för förseningen.Jag skulle uppmuntra dig att se ifall du har fått någon betalningsanmärkelse från borgenären och om detta är fallet, att betala fakturan. Ifall detta inte är fallet så har alltså fordringen preskriberats sedan ungefär sex år tillbaka. Viktigt att nämna är att ifall köpet har skett av dig inom en näringsverksamhet så gäller en preskriptionstid på tio år, vilket skulle innebära att fordringen fortfarande gäller (2 § st. 1 PreskL). I detta fall bör du betala fordran så snabbt som möjligt för att undvika flera förseningsavgifter.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

När inträder preskription?

2021-02-21 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag hade företag som sattes i konkurs 2008 och det har skickats ett utslag samma år till kronofogden. Jag har inte funnits här och inte haft någon adress från 2009 till 2017 alltså åtta år. Har skrivit till dem och sagt att detta är preskriberat men de godtar inte detta och säger att skulden ligger kvar då det är 10 år när man e företagare, jag gick i konkurs 2008 ska jag då som privat person betala skulden ? Detta är väl en konsument fordran ? De påstår att jag hyrt en ställning via telefon finns inga underskrifter eller papper på detta någonstans. Har gjort en polisanmälan för bedrägeri nu 2019 men inkasso bolaget säger att den inte gäller ? Hur gör jag ?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Ditt bolag försattes i konkurs 2008 och kort därefter flyttade du utomlands för att sedan återkomma till Sverige någon gång under 2017. Ett inkassoföretag har gjort gällande ett fordringsanspråk, men i den här delen bereder din ärendebeskrivning vissa tolkningssvårigheter. Du nämner att borgenären påstår att du har hyrt en ställning, men exakt när i tiden detta skulle ha skett och för vems räkning det aktuella hyresavtalet i så fall ingicks går inte att utläsa av den information som du har lämnat enligt ovan (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Annorlunda uttryckt; Var det formellt bolaget som uppträdde som hyrestagare eller var det du själv i egenskap av privatperson som borgenären (inkassoföretaget) menar var den som faktiskt hyrde ställningen? Det finns med andra ord vissa saker som behöver klarläggas för att kunna ta ställning till ditt ärende. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Oavsett vilket, den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är preskriptionslagen (PreskL). Men mot bakgrund av det ovan sagda kommer den fortsatta framställningen att bli ganska så kort och generell till sin karaktär varför den faktiska rådgivningen får hänskjutas till vårt kommande telefonsamtal.En fordran preskriberas i regel tio år efter dess tillkomst om inte ett så kallat preskriptionsavbrott görs dessförinnan (2 § PreskL). När det gäller konsumentfordringar inträder preskriptionen efter tre år, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev (2 § 2 st. PreskL). Med preskriptionsavbrott menas att gäldenären (gäldenär = den skuldsatte) 1. utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, 2. får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § 1-3 p. PreskL). Resultatet av ett gjort preskriptionsavbrott blir att det börjar löpa en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet (6 § PreskL).Avslutande ord och ytterligare rådgivningGivet att den påstådda skulden är hänförlig till ditt tidigare bolags avslutade konkurs har jag svårt att se hur du på något sätt skulle kunna bli personligt ansvarig efter drygt tolv år. Om det istället handlar om ett hyresavtal som skulle ha träffats mellan dig som privatperson och en näringsidkare har du helt rätt i att den typen av fordringar preskriberas redan efter tre år förutsatt att inga preskriptionsavbrott har gjorts av uthyraren. Men det kanske mest centrala är ju att du inte ens verkar ha ingått det hyresavtal som inkassoföretaget gör gällande varför du naturligtvis bör bestrida anspråket i dess helhet, vilket konkret görs genom att helt enkelt inte betala någonting. Även ett betalningsföreläggande utfärdat av Kronofogdemyndigheten kan du i princip bestrida blankt, det vill säga helt utan angivande av skäl. Då ankommer det slutligen på borgenären att avgöra huruvida denne vill överlämna ärendet till en domstol, men utifrån vad du har berättat om avsaknaden av vederhäftig dokumentation torde det bli tämligen svårt för din motpart att nå framgång med en sådan talan.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 23/2 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan hantverkare kräva betalning efter 1.5 års tystnad?

2021-01-24 i Preskription
FRÅGA |Hej! Våren 2019 renoverades mitt kök av en byggfirma. I maj fick jag en faktura som översteg offerten med drygt 10%. Den 20200526 bestred jag det beloppet per mejl, med den främsta motiveringen att jag och snickaren hade haft muntlig kontakt minst en gång per vecka under byggtiden, och jag fick hela tiden höra att det inte dykt upp nåt problem som leder till fördyringar. Jag svarade i mejlet att jag tänker betala offertens belopp plus ca 3%, och redovisar en kalkyl. Jag betalade omgående.Jag får inget svar förrän 20201215, drygt 18 månader senare, där dom hotar med att driva in beloppet via Inkasso.Har en hantverkare rätt att kräva betalning efter 1,5 års tystnad?
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Frågan du ställer regleras i preskriptionslagen. Jag antar att du i egenskap av privatperson har anlitat en näringsidkare för att utföra arbetet. Det rör sig därför om en konsumentfordran. Denna preskriberas efter tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen). Eftersom firman har skickat ett meddelande till dig inom tre år så har fordran inte hunnit preskriberas. Som svar på din fråga så har därför hantverkaren rätt att kräva betalning efter 1.5 års tystnad. Det du kan göra är att bestrida även denna faktura om du känner dig missnöjd med det belopp som de kräver. Jag hoppas att detta har gett svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Preskriptionsavbrott vid överlåtelse av fordran

2021-01-20 i Preskription
FRÅGA |Ca tre (3) månader *efter* att borgenären [ Fortum ] meddelat att gammal skuld preskriberas, kräver inkassobolagen [ Intrum ] betalning av den summa [ 39.000 :-kr ]som dom tidigare krävt. Dom har hänvisat till "tidigare fordringsägare: Fortum", i tidigare kravbrev ; emellertid trodde jag att ärendet hade blivit avskrivet iom. Fortums meddelande om preskription.
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I ditt fall verkar det som att inkassobolaget har förvärvat Fortums fordran. Inkassobolaget har alltså betalat Fortum för att få rikta kravet mot dig. Enligt 27 § skuldebrevslagen kan förvärvaren aldrig få bättre rätt än överlåtaren, vilket i ditt fall innebär att inkassobolaget inte har rätt att kräva dig på mer pengar än vad Fortum kunde göra vid tidpunkten för överlåtelsen. Om Fortum vid tidpunkten för överlåtelsen inte hade rätt att kräva dig på pengarna på grund av antingen preskription enligt preskriptionslagen eller genom meddelandet om preskription till dig, har inte heller inkassobolaget rätt att kräva dig på pengarna. Om Fortum däremot hade rätt att kräva dig på pengarna vid tidpunkten för överlåtelsen, kan inkassobolaget ha rätt att kräva dig på pengarna. Detta gäller under förutsättning att preskription inte hunnit inträda innan kravet från inkassobolaget nådde dig. Om du köpte tjänsten i egenskap av näringsidkare när du köpte varan eller tjänsten av Fortum gäller en preskriptionstid om tio år och om du agerade i egenskap av konsument gäller tre år (2 § preskriptionslagen). Preskriptionen avbryts emellertid av ett meddelande från borgenären (i detta skede: inkassobolaget) enligt 5 § preskriptionslagen. Sammanfattningsvis beror det på om (och isåfall när) fordringen preskriberats. Sannolikt kontrollerade inkassobolaget hur gammal fordringen var innan de beslutade att förvärva fordringen av Fortum, för att sedan avbryta preskriptionen genom meddelandet. Det spelar tyvärr ingen roll att Fortum meddelat att fordringen preskriberats, om Fortum vid den tidpunkten inte längre var ägare till fordringen. Mitt råd till dig är att undersöka exakt när fordringen uppstod (dvs: när du skulle ha betalat Fortum), för att få veta om inkassobolaget hann avbryta preskriptionen eller inte. Hoppas att mitt svar är till hjälp!

Hur långt efter en skulds uppkomst kan jag behöva betala?

2021-02-26 i Preskription
FRÅGA |Hej.Jag och min f.d sambo separerade för tolv år sedan.För 16 år sedan tog vi ett gemensamt beslut att jag skulle sätta in bröstimplantat, och han stod för lånet.Vill tillägga att vid separationen, som var mitt val så tog han i princip det mesta och även saker han gett till mig.Nu 12 år efter separation, och 16 år efter inplantatet, kräver han mig att betala detta. "30.000"Inplantatet är borttagna, men han kräver att jag ska betala.Kan han verkligen kräva detta?Usch så stressad jag är, och tacksam för snabbt svar.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att det måste komma otroligt oväntat när en påstådd skuld dyker upp såhär 16 år efter dess uppkomst. Du behöver enligt min bedömning däremot inte vara särskilt orolig. Bevisbörda skuldVem som ska bevisa huruvida betalningen av operationen ska ses som en gåva eller ett lån beror mycket på under vilka omständigheter en sådan gåva eller överföring har skett. Huvudregeln som myntats i domstolarnas tidigare avgöranden är att den som påstår att det finns en skuld också måste bevisa det. Har det däremot skett en överföring av pengar, d.v.s. om lånet på 30 000 kr har förts över till dig i pengar, är det den som påstår att överföringen är en gåva som måste bevisa det (NJA 2014 s. 364). Om skulden ens existerar är däremot inte det mest intressanta för dig i din situation eftersom skulden hursomhelst troligtvis är preskriberad. Preskriptionstid för skulder mellan privatpersonerÄven om du har en skuld till din f.d. sambo så finns det ett bäst före datum för skulder. Skulder mellan privatpersoner kan endast krävas tillbaka inom 10 år efter skuldens uppkomst såvida det inte skett ett preskriptionsavbrott (2 § Preskriptionslagen). Ett avbrott i preskriptionstiden innebär att preskriptionstiden på 10 år börjar löpa på nytt (6 § Preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan ske genom att du som påstås vara skyldig pengar betalar på din påstådda skuld eller på annat sätt erkänner skulden. Preskriptionsavbrott kan också ske genom att din sambo har skickat skriftliga påminnelser till dig om att skulden ska betalas (5 § Preskriptionslagen). Baserat på din chock över din f.d. sambos krav om återbetalning så antar jag att ingen sådan åtgärd som kan klassas som ett preskriptionsavbrott inte har skett inom 10 år efter den påstådda skuldens uppkomst. Dessutom är det din sambo som måste bevisa att det har skett ett preskriptionsavbrott. Skulden borde därför anses vara preskriberad – vilket innebär att du inte behöver betala ett öre till din f.d. sambo. Hoppas att jag kunde besvara din fråga och att du kan känna dig lite lugnare i din situation!Hälsningar,

Vad är preskriptionstiden för skadestånd?

2021-01-29 i Preskription
FRÅGA |Hej min fråga gäller skadestånd, brottet begicks 2010 domen kom 2015, skadestånds kravet 2018 från kronofogden, skadeståndet är till skatteverket, blir det preskriberat efter 10 år från det brottet begicks? för nu är det 10år sen, mvh K
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av din fråga framgår det att du vill ha reda på vad preskriptionstiden för skadestånd är. Vill poängtera att det är skillnad på skattefordringar och faktiskt skadestånd. Svaret på frågan angående skadestånd återfinns i Preskriptionslagen (PreskL), där den allmänna preskriptionstiden är tio år, 2 § PreskL. Preskriptionstiden för skattefordringar är fem år, 2 § Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.Huvudregeln är dock att en fordran på skadestånd preskriberas tio år efter dess tillkomst. Fordran uppstår i samband med den skadegörande handlingen och det är från den dagen preskriptionstiden räknas. Preskriptionen kan däremot avbrytas genom att några av kriterierna i 5 § PreskL uppfylls. Om det är fallet löper en ny preskriptionstid på 10 år, 6 § PreskL. Mot bakgrund av att kronofogden kom med ett krav på betalning år 2018 är det att likställa med att du som gäldenär får ett skriftligt krav eller en erinran om fordringen från borgenären. Då fordran uppstod år 2010 har skadeståndet vid denna tid inte preskriberats, och en ny preskriptionstid löper därmed till år 2028. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor eller någon annan fundering rörande frågan är du mer än välkommen att höra av dig igen.Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en fordran?

2021-01-23 i Preskription
FRÅGA |Min mor gick bort juli 2014. Kostnaderna för begravningen delbetalade jag januari 2015. Sedan dess har jag inte fått påminnelse från Begravningsbyrån. Begravningsbyrån gick i konkurs i juni 2020. Har nu fått krav från konkursförvaltaren när det gäller resterande summa.Jag vill hävda att tre år gäller som preskriptionstid, dock gjorde jag ett avbrott januari 2015 och ny period gäller.Vad gäller?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar när fordringar preskriberas, vad som gäller för preskriptionsavbrott samt om konkursboet kan göra fordringen gällande. Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskrL). En fordrings preskriptionstid börjar i de flesta fall löpa från dagen för avtalets ingående, vilket i ditt fall torde vara när du ingick avtalet med begravningsbyrån. Enligt huvudregeln preskriberas en fordran efter tio år, PreskrL 2 § st 1. För konsumenter, det vill säga någon som nyttjar en tjänst för privat bruk av en näringsidkare som yrkesmässigt tillhandahåller tjänsten, gäller istället en preskriptionstid på tre år, PreskrL 2 § st 2. Innebörden av en fordrans preskription, är att den inte längre kan göras gällande, PreskrL 8 §. I ditt fall torde konsumentregeln om tre år vara tillämplig och därmed bör utgångspunkten vara att fordringen skulle ha preskriberats tre år efter avtalets ingående med begravningsbyrån. Dock kan preskriptionstiden på flera sätt avbrytas och "startas om", så kallat preskriptionsavbrott. En preskription kan avbrytas genom betalning, delbetalning, skriftliga krav, väckande av talan vid domstol, åberopande av fordringen i konkurs med mera, se PreskrL 5 §. Från tiden för preskriptionsavbrottet löper en ny preskriptionstid, PreskrL 6 §. I ditt fall skulle en ny preskriptionstid om tre år ha börjat löpa om något preskriptionsavbrott hade inträffat. Du skriver att du i januari 2015 gjorde en delbetalning, vilket innebär ett preskriptionsavbrott. Om det var det senaste preskriptionsavbrottet, innebär det att fordringen preskriberades i januari 2018. Om inte begravningsbyrån sedan januari 2015 har skickat skriftliga krav till dig, på annat sätt gjort dig uppmärksam på fordringen enligt PreskrL 5 eller att du erlagt ytterligare betalningar, innebär det antagligen att fordringen har preskriberats. I sådant fall kan fordringen inte göras gällande. Om du inte redan har gjort det, tycker jag att du bör uppmärksamma konkursboet på detta. Fråga varför fordringen görs gällande samt om det finns ytterligare preskriptionsavbrytande faktum än din betalning i januari 2015. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?

2021-01-15 i Preskription
FRÅGA |Jag har ett tillgodokvitto där giltighetstid inte framgår. Butiken hävdar att tillgodokvittot endast är giltigt i 3 år trots att det inte framgår på kvittot. Vad gäller när giltighetstiden inte är specificerad på kvittot?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna svara på din fråga så kommer jag använda mig av preskriptionslagen (PreskL).Tillgodokvitton rättsligt sättEtt tillgodokvitto eller ett presentkort är rättsligt sett en bärare av en fordran. Genom att du har tillgodokvittot så har du rätt till det värde som anges på tillgodokvittot utifrån de villkoren som står på tillgodokvittot. Butiken har alltså en skuld till dig utifrån de villkor som framgår på tillgodokvittot. Giltighetstiden för tillgodokvittonUtgångspunkten är att en fordran, inklusive ett tillgodokvitto, preskriberas efter tio år (PreskL 2 § första stycket). När preskriptionstiden har gått ut så kan inte du som köpare göra fordringen gällande mot butiken, preskriptionstiden fungerar därmed som en giltighetstid. Preskriptionslagen är dock dispositiv, vilket innebär att parterna kan komma överens om en annan preskriptionstid än tio år (PreskL 1 §). Du som köpare och butiken kan alltså ha kommit överens om en preskriptionstid om exempelvis tre år. Det kan därmed anses att huvudregeln egentligen är att butiken som sätter villkoren för hur länge ett tillgodokvitto eller presentkort gäller och att du som köpare accepterar det, och om det inte står något om giltighetstiden så är tillgodokvittot giltigt i tio år. Eftersom du skriver att giltighetstiden inte är specificerad på tillgodokvittot så tyder detta på att du och butiken inte har avtalat om en giltighetstid på tre år, eller någon annan giltighetstid heller. Det ska dock poängteras att även om det inte står något på tillgodokvittot så kanske fallet är sådant att du och butiken muntligen har kommit överens om en treårig giltighetstid när du fick tillgodokvittot. Om det inte är fallet så bör tillgodokvittot vara giltigt i tio år.Om du och butiken fortfarande inte kommer överens så kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader. Här kan du göra din anmälan till ARN.SammanfattningGiltighetstiden för tillgodokvittot bör vara tio år, eftersom du skriver att det inte står en giltighetstid på tillgodokvittot. Detta gäller under förutsättning att du och butiken exempelvis inte har kommit överens muntligen om en giltighetstid på tre år.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,