När preskriberas en fordran avseende småhusentreprenad?

2021-07-27 i Preskription
FRÅGA |Hej,Vi har ett nytt hus byggt enligt entreprenadavtal där betalning av entreprenaden (basutförande) skett enligt överenskommen betalningsplan under byggtiden. Därutöver har vi betalat för de ändringar och tillägg som gjorts under byggtiden (enligt faktura och specifikation per 17-11-29, betald 17-11-30). Enligt entreprenadavtalet skulle vi betala merkostnader orsakade av ändringar och tillägg och eventuella ändringar som medförde minskade kostnader skulle räknas oss tillgodo. Inflyttning skedde 2017-11-01Efter inflyttningen utfördes en del arbeten på utsidan som inte fakturerats till dags datum. Vi har en del motkrav på dels saker som valts bort under resans gång och som därför enligt avtal skall krediteras från redan inbetalt belopp, dels brister enligt besiktningsprotokoll som ej åtgärdats. Vi har även motkrav gällande ersättning för att en del fönster i huset är 2-glas istället för de 3-glasfönster som utlovats enligt entreprenadavtalet.Vi har på entreprenörens begäran haft ett möte i februari -21 för att stämma av vad som han anser återstår att fakturera. Vid detta tillfälle lämnade vi också över en lista på våra motkrav.Frågan är huruvida vi behöver betala en faktura som ännu inte är skickad efter drygt 3,5 år. Kan man hävda att fakturapreskription har inträffat då vi ej fått faktura och entreprenören inte på annat sätt framställt några krav på betalning?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?I fråga om preskription av fordringar gäller preskriptionslagen (härefter förkortat PreskL) (1 § PreskL).Vad innebär att en fordran preskriberas?Preskription innebär att fordringsägaren förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § första stycket PreskL).När preskriberas en fordran?En fordran preskriberas som huvudregel tio år efter tillkomsten, såvida inget preskriptionsavbrott sker (2 § första stycket PreskL).En s.k. konsumentfordran preskriberas dock efter tre år efter tillkomsten (2 § andra stycket PreskL). Den treåriga preskriptionstiden gäller endast fordringar mot en konsument. Treårspreskriptionen för konsumentfordringar gäller oavsett om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet. Den treåriga preskriptionstiden gäller också för fordringar som avser arbete på fast egendom, t.ex. uppförande, ombyggnad eller underhåll av ett hus, om arbetet utförs åt en konsument. I detta fall är det således fråga om en konsumentfordran eftersom entreprenören är en näringsidkare som har en fordran på dig som konsument för uppförandet av en byggnad (s.k. småhusentreprenad) (jfr 1 § andra stycket konsumenttjänstlagen). Fordringen avser således en tjänst som entreprenören i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk.Däremot gäller inte den treåriga preskriptionstiden fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev är avsett att överlåtas. Det finns två typer av löpande skuldebrev, dessa är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Ett innehavaren skuldebrev är ställt till innehavaren. Betalning ska då ske till den som innehar skuldebrevet. Ett orderskuldebrev är i stället ställt till "viss man eller order". Betalning ska då ske till viss specifik namngiven person som framgår av skuldebrevet eller till den som personen begär att betalning ska ske till (11 § skuldebrevslagen). Det framgår inget som tyder på att fordringen är grundad på ett löpande skuldebrev. Utgångspunkten är därför att en fordran mot en näringsidkare är en enkel fordran och därmed ska den treåriga preskriptionstiden gälla.När uppkom fordran?Preskriptionstiden räknas från fordringens tillkomst. För att avgöra om fordran är preskriberad blir det avgörande vid vilken tidpunkt som fordran uppkom. Fordran behöver nödvändigtvis inte ha uppkommit den dag som fakturan utställdes. När en fordran ska anses vara uppkommen varierar utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. En huvudprincip kan sägas vara att preskriptionstiden räknas från tiden för avtalets ingående. Om betalningen avser en prestation som ska fullgöras i framtiden kan fordran anses ha uppkommit när tjänsten har utförts. Vad det är för typ av avtal kan därför ha betydelse för bedömningen.PreskriptionsavbrottFör att en fordran ska preskriberas får inte preskriptionen avbrytas. Ett preskriptionsavbrott sker om den betalningsskyldige på något sätt erkänner fordringen gentemot fordringsägaren, t.ex. genom att betala ränta eller amorteringar. Preskriptionen avbryts också om den betalningsskyldige får ett skriftligt krav om betalning från fordringsägaren (till exempel en faktura). Dessutom avbryts preskriptionen om fordringsägaren väcker talan mot den betalningsskyldige eller initierar ett ärende hos domstol, Kronofogden eller liknande (5 § PreskL). Om preskriptionen bryts börjar tiden om.SlutsatsEftersom preskriptionstiden är tre år och något preskriptionsavbrott inte skett är fordran preskriberad. Du ska därför inte behöva betala fordran. När en skuld är preskriberad kan du invända mot kravet hos Kronofogdemyndigheten, om entreprenören skickar en ansökan om att få skulden fastställd (betalningsföreläggande) eller ansökan om att Kronofogden ska driva in skulden (verkställighet).Ytterligare rådgivningOm något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid

2021-06-30 i Preskription
FRÅGA |Hej, nu för ett antal år sedan så blev jag biten i ansiktet av en hund. Fick min näsa delad på mitten och hade då 6 stygn över näsan. Mitt ärr som syns tydligt än idag menade försäkringsbolaget då att det inte syntes tillräckligt för att jag skulle få någon ersättning för detta ärr. Överklagade deras beslut tills de en dag när jag ringde berättade att de preskriberat fallet. Enligt min åsikt så är detta ett bedrägeri från deras sida för att de inte vill betala ut någon ersättning. Kan man ta detta vidare till domstol eller hur fungerar det när de själva har preskriberat mitt försäkringsfall? Kan man stämma företaget eller vad kan man göra? En operation för min del ska kosta från 50.000:- och uppåt.
Mona Tayoun |Tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna kring preskriptionstiden i försäkringsärende finns i försäkringsavtalslagen (FAL). Försäkringsbolag har en skyldighet att följa uppställda regler i FAL. Enligt 7 kap. 4§ första stycket FAL har en försäkringstagare tio år på sig att anmäla en skada från den dagen skadan inträffade. För skador som inträffat före 1 januari 2015 finns dock särskilda regler. För sådana skador krävs att försäkringstagaren anmäler skadan inom tre år från den dagen personen fick kännedom om skadan. Den väsentliga frågan i ditt fall blir när du blev biten i ansiktet, reglerna ser nämligen annorlunda ut beroende på om skadan inträffade före eller efter 1 januari 2015. Är du missnöjd med försäkringsbolagets bedömning kan du självklart överklaga beslutet. Du kan börja med att vända dig till ditt försäkringsbolag och be om att få beslutet omprövat av deras interna omprövningsgrupp. Varje försäkringsbolag har en klagomålsansvarig som är ansvarig för deras klagomålsrutiner. Du kan enklast ta kontakt med din handläggare och förklara att du vill få beslutet omprövat. Detta är kostnadsfritt och vanligtvis krävs endast att du skickar in en skriftlig begäran om omprövning där du anger skälen till varför du anser att beslutet är oriktigt.Du kan även stämma försäkringsbolaget vid tingsrätten. Du behöver anlita ett ombud och detta kan bli kostsamt beroende på hur mycket ni tvistar om. Utgångspunkten i tvistemål är att den part som förlorar målet kommer stå för både sina egna och motpartens rättegångskostnader, (18 kap 1§ rättegångsbalken, RB). SammanfattningsvisDet billigaste och enklaste alternativet för dig är att du kontaktar ditt försäkringsbolag ber om att få beslutet omprövat. Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Hälsningar,

Preskriptionstid av fordringar

2021-06-28 i Preskription
FRÅGA |Mitt företag var underleverantör till leverantör till SAAB som gick i konkurs. Leverantören har nu delvis fått betalt, men säger att skulden kan vara preskriberad beroende på att den är för gammal. Jag ser också att preskribering beskrivs i konkurslagen, men saknar tillräcklig kunskap för att göra en bedömning. Vad gäller?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PreskriptionslagenFrågor om preskription av fordringar regleras främst i Preskriptionslagen. Huvudregeln är att de flesta privaträttsliga fordringar preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott har skett. (1 § Preskriptionslagen). Hur ett preskriptionsavbrott sker framgår av samma lag (5 § Preskriptionslagen).KonkurslagenDet finns även vissa speciella preskriptionstider i exempelvis konkurslagen. En borgenär kan få rätt att ta del av ett konkursbos utdelning. Men om borgenären inte gör anspråk på sin rätt till utdelningen förfaller/preskriberas rätten till utdelning från konkursboet inom två år räknat från en viss tidpunkt (11 kap. 12 § Konkurslagen).SvarAv det som framgår av din fråga så anser jag att det verkar som att ni har en fordran på en leverantör som inte har gått i konkurs. Om leverantören som ni har en fordran på inte gått i konkurs, bör konkurslagen inte vara aktuell gällande fordran. Istället bör en preskriptionstid på tio år enligt Preskriptionslagen vara den relevanta preskriptionstiden i ert fall. Om jag tolkat frågan fel och det är leverantören som ni har en fordran på som gått i konkurs är det istället konkurslagen som är den lagstiftning som gäller i ert fall. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Preskription av hyresskuld

2021-06-22 i Preskription
FRÅGA |Hur ser preskriptionstiden ut när en gammal hyresvärd efter fyra år kontaktar ett inkasso företag gällande en gammal hyresskuld? Måste den skulden betalas?Hyresvärden har ej tidigare väckt talan, ansökt om betalningsföreläggande eller ansökt om stämning hos domstol eller hyresnämnd. Med vänlig hälsning
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hyresvärden ska väcka talan inom två år från det att hyresgästen har lämnat lägenheten/lokalen (12 kap. 61 § jordabalken). Utgångspunkten är att fristen börjar löpa när du som hyresgäst inte längre har rätt att bo kvar i lägenheten. Har du som hyresgäst bott kvar i lägenheten/lokalen efter det att hyreskontraktet löpt ut börjar fristen löpa när du enligt avtalet inte längre har rätt att bo kvar i lägenheten/lokalen. Lämnar du lägenheten tidigare än vad avtalet säger börjar fristen löpa när avtalet har upphört. Har du som hyresgäst förverkat din hyresrätt gäller börjar fristen löpa från det datum hyresvärden sagt upp hyresavtalet och du som hyresgäst tagit del av uppsägningen. Grundas skulden på en omständighet som är indirekt kopplat till hyresförhållandet kan bedömningen dock bli annan. Om du som hyresgäst exv. har misskött lägenheten så att hyresvärden exv. måste reparera skador gäller en preskriptionstid på tio år enligt preskriptionslagen då det inte rör sig om ett konsumentförhållande längre (2 § andra stycket preskriptionslagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ersättning för ärr efter 20 år?

2021-07-26 i Preskription
FRÅGA |Jag har ett stort ärr på mitt knä sen en operation, dessvärre är operationen gjord för säkert 20 år sen. Kan jag få ersättning?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En skada såsom en stort bestående ärr bör anmälas så fort som möjligt. Har det gått 10 år eller mer går rätten till ersättning förlorad. Ersättning för personskada omfattas av den allmänna preskriptionstiden på 10 år. (2 § preskriptionslagen). Så tyvärr har du inte längre rätt till ersättning för ärret eftersom det har gått ca 20 år. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Har banken någon skyldighet att upplysa en om att man ha ett borgensåtagande hos dom, exempel en gång per år?

2021-06-29 i Preskription
FRÅGA |Har banken någon skyldighet att upplysa en om att man ha ett borgensåtagande hos dom, exempel en gång per år?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Banken har ett eget intresse av att underrätta borgensmannen, om än inte skyldighet, om dennes åtagande eftersom borgensåtagande preskriberas tio år (2 § första stycket preskriptionslagen, PreskrL) efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts (5 § PreskrL), t.ex. genom skriftlig erinran. Borgensåtagandet kan preskriberas oberoende av om den skuld som säkrar har preskriberats eller inte. Men om skulden preskriberas så preskriberas även borgensåtagandet (accessorisk preskription) (8 § andra stycket PreskrL och rättsfallet NJA 2014 s. 107). Innebörden av preskription är att borgenären förlorar sitt anspråk mot gäldenären för sin fordran.Banken måste således avbryta preskriptionen minst en gång för varje tio-års-period. Sannolikt sker det oftare av olika, affärsmässiga skäl.Hälsningar,

Efter hur lång tid preskriberas fordringar?

2021-06-27 i Preskription
FRÅGA |Hejsan,Jag fick häromdagen kännedom om skulder från år 1999 inkommit till kronofogden för utmätning av min lön. Är inte dem skulderna preskriberade? Det gällde bl.a skolfoton och hundmat.Mvh.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Reglering avseende preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (se 8 § första stycket PreskL).Utgångspunkten är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 § första stycket PreskL). Vid konsumentfordringar gäller istället en preskriptionstid på tre år, förutsatt att fordringen inte är ett löpande skuldebrev (se vidare 2 § andra stycket PreskL). Om hundmaten är köpt av en näringsidkare som denne sålt inom ramen för sin yrkesmässiga verksamhet, och du har använt hundmaten för enskilt bruk, gäller således en preskriptionstid för denna på tre år.Preskriptionstiderna gäller som sagt enbart om inte något preskriptionsavbrott sker. De olika typerna av preskriptionsavbrott som finns regleras i 5 § PreskL och inkluderar exempelvis att gäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenären eller att gäldenären utfäster betalning eller erlägger ränta eller amortering. Verkan av att sådana preskriptionsavbrott sker är att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet (se 6 § PreskL).Om något av dessa preskriptionsavbrott har skett i ditt fall kommer fordringarna mot dig inte att vara preskriberade. Om däremot inget preskriptionsavbrott har skett gentemot dig om gäldenär kommer dessa fordringar från 1999 att vara preskriberade och borgenären kan inte kräva dig på betalning.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Ospecificerad faktura, ska man betala den?

2021-05-31 i Preskription
FRÅGA |Fick i slutet av Maj 0021 en faktura för reparation av en avgrävd berdbandskabel som gjordes i februari 0020 fakturan var dessutom ospecificerad och innehöll endast en klumpsumma
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Innan du betalar fakturan kan det vara bra att du kontaktar företaget och diskuterar detta med dem. I din fråga har du inte tillräckligt med information för att jag ska kunna hjälpa dig mer ingående. Jag kommer dock ge dig ett allmänt svar på grund av att jag inte vet vad för slags fordran det rör sig om. Vad innebär preskription?När en viss tid har gått så kan en fordran preskriberas, den skrivs alltså av, för att den har blivit "för gammal". Då behöver du inte betala.Frågan om när en fordran preskriberas beror på vilken slags fordran det är. Man går igenom tre steg när man avgör vad för slags lag eller annan reglering som blir tillämplig:1.Omfattas fordringen av speciallagstiftning? 2.Om det inte finns speciallagstiftning, finns det något avtalat om preskription mellan parterna? 3.Om inte nr 1 eller 2 är tillämpliga så tillämpas preskriptionslagenSpeciallagstiftningIbland kan den omfattas av speciallag. Då jag inte vet vilken slags faktura det gäller kan jag inte ge ett svar på om fakturan omfattas av en speciallag eller inte.AvtalOm fordran inte omfattas av en speciallag, så kan frågan om preskription vara bestämd i ett avtal mellan dig och borgenären. Man kan avtala om en kortare preskriptionstid än i preskriptionslagen, men inte om en längre preskriptionstid, 12 § PreskL.PreskriptionslagenOm preskriptionen inte omfattas av speciallag och inte är avtalad, så tillämpas preskriptionslagen (PreskL).I PreskL finns två tidsfrister:3 år. Detta gäller när en konsument köpt en vara eller en tjänst av en näringsidkare,2 § 2 stycket PreskL. 10 år. Detta gäller när det inte är en konsument, 2 § 1 stycket PreskL.När avbryts preskriptionen?Du erkänner fordran på något vis, till exempel genom att amortera eller betala ränta, 5 § 1 punkten PreskL, Borgenären hör av sig till dig, t.ex. genom att skicka en faktura, 5 § 2 punkten PreskL, Borgenären väcker talan eller annars åberopar fordringen vid domstol hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, 5 § 3 punkten PreskL.När preskriptionen avbryts så "börjar det om", 6 § PreskL. Ett exempel: om du är en konsument och får en faktura år 2 efter köpet, så avbryts preskriptionen. Då har borgenären 3 år till på sig, innan fordran preskriberas igen. Alltså kan borgenären skicka en faktura igen tre år senare, alltså år 5 från det att du köpte varan eller tjänsten.SammanfattningOm din faktura inte är reglerad av speciallagstiftning eller om preskription inte är reglerad av ett avtal mellan dig och borgenären, så tillämpas preskriptionslagen. Om preskriptionslagen tillämpas så har borgenären hört av sig i tid – oavsett om du är en konsument eller inte, då det är inom både 3-års och 10-årsfristen.Om du vill ha kontakt med någon av våra mycket duktiga jurister för att eventuellt ta denna fråga vidare så kan du boka en tid här. Vänligen,