Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?

2021-04-13 i Preskription
FRÅGA |Hej. Vad innebär detta förslag som riksdagen ska klubba den 28/4-2021?https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/absolut-skuldpreskription_H8021938Med vänlig hälsning,
Joanna Guardado |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer besvara din fråga i 3 steg. Först kommer jag gå igenom vad orden fordran och preskription innebär, vad lagförslaget innebär och slutligen motiveringen till lagförslaget.Vad innebär fordran och preskription?En fordran är när en person (gäldenär) är skyldig att betala en annan person (borgenär) pengar. Exempelvis om jag tar lån för att köpa en ny TV så är jag gäldenär och behöver betala tillbaka till banken som är borgenär. Mer om fordran finns här. En preskription är när en fordran man har mot någon slutar att gälla. Enligt 2§ Preskriptionslagen slutar en fordran normalt att gälla 10 år efter att fordran uppstår. Det innebär exempelvis att om jag köper en TV men inte betalar den och borgenären ej säger något om detta eller påminner mig så kommer fordran upphöra, dvs jag kommer ej behöva betala den, om 10 år passerat. Om borgenären påminner mig om att jag behöver betala så förlängs dock preskription. Det innebär alltså att om borgenären påminner mig om att jag behöver betala så är det 10 år från det datum då påminnelsen ges tills fordran upphör. Detta innebär att en fordran man har kan följa en hela livet om man ej betalar av den. Mer om preskription hittar du här.Vad innebär lagförslaget?Lagförslaget går alltså ut på att sätta in en absolut preskriptionstid. Det innebär att istället för att preskriptionen förlängs vid varje betalningspåminnelse så ska det finnas en bestämd tid där fordran går ut oavsett om påminnelser har getts eller inte. I lagförslaget vill dem att tiden ska bestämmas till 15 år. Efter 15 år ska alltså de civila skulder man har upphöra. Vad är motiveringen till lagförslaget?Anledningen till att man vill införa detta är då detta kommer medföra att långivarna kommer vara mer noggranna med att göra kreditprövningar för att säkerställa att gäldenären kommer betala tillbaka. Det kommer i sin tur resultera i att färre personer som redan är skuldsatta kommer kunna ta lån.Det kommer även innebära att de som är skuldsatta ej kommer att behöver bära med sig skulderna hela livet och på så sätt hamna i en ond spiral där de ej kan hyra/köpa bostad, få jobb eller liknande på grund av sina skulder. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

När en fordran preskriberas

2021-03-27 i Preskription
FRÅGA |Hej Hur kan man ta reda på om en skuld är preskriberad ?Är kreditgivaren skyldig att svara ärligt om en skuld är preskriberad eller kan dom säga att det inte finns.Vem kontaktar man om man vill veta hittar ingen info om detta.Tacksam för svar Mvh X
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på ditt spörsmål hittar du i Preskriptionslagen (PL). Lagen gäller ifråga om preskription av allmänna fordringar om inget annat är särskilt föreskrivet i annan lag. Jag tolkar det som att du efterfrågar vad preskriptionstiden är på en vanlig kreditfordran. Andra regler gäller för till exempel skattefordringar.Som huvudregel är en fordran preskriberad först efter 10 år och en konsumentfordran är preskriberad efter tre år, 2 § PL. Sker ett preskriptionsavbrott, det vill säga att du som gäldenär utfäster betalning eller erkänner fordringen, du får ett skriftligt krav från borgenären eller om denne väcker talan mot dig avbryts preskriptionen, 5 § PL.Kreditgivaren är vidare skyldig att informera dig som konsument om till exempel avgifter som du ska betala till kreditförmedlaren, 48 § konsumentkreditlagen (KkrL).Min anmodan till dig är att kontakta kreditgivaren. I mitt svar har jag utgått från att du är konsument i förhållande till en näringsidkare som agerar kreditgivare. Dessa är enligt lag skyldiga att förse sina kunder med all nyttig information hänförlig till fordringen, där även preskriptionstiden för fordringen och även om denna skulle vara preskriberad.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller följdfrågor till denna är du varmt välkommen åter att höra av dig.Med vänliga hälsningar,

Preskription av skattefordran

2021-03-10 i Preskription
FRÅGA |Hej,Har en skatteskuld som har förfallit till betalning och min fråga gäller preskriptionstiden på denna skuld.Enligt min UC kopia från 2021-01-06 står det såhär,2021-01-04 Utmärningsförsök, skuld obetald 2020-11-09 Restfört skattekonto 2020-12-31 Aktuell skuld rapporterad från KFMTotalt finns två betalningsanmärkningar aktuella, ett när skulden skapades och den andra när utmätningsförsöket gjordes.Undrar nu när preskriptionstiden försvinner och även om ett utmätningsförsök räknas som ett preskriptionsavbrott?Mvh
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När blir en skattefordran preskriberad?Huvudregeln är att en skattefordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § lag om preskription av skattefordringar m.m.). Avgörande är därför vilket år din fordran förföll till betalning. Att fordran preskriberas innebär att åtgärder för att få betalt för en fordran inte får vidtas (10 § lag om preskription av skattefordringar m.m.). Skatteverket kan dock ansöka om att förlänga preskriptionstiden (7 § lag om preskription av skattefordringar m.m.).Räknas ett utmätningsförsök som ett preskriptionsavbrott?När det gäller skattefordringar ser reglerna om preskriptionsavbrott annorlunda ut jämfört med andra fordringar. Skatteverket kan ansöka om att preskriptionstiden ska förlängas. Preskriptionstiden får förlängas av förvaltningsrätten om något av följande är uppfyllt (7 § lag om preskription av skattefordringar m.m.):1. Om den betalningsskyldige har överlåtit, undanskaffat eller upplåtit särskild rätt till egendom och det kan antas att han gjort detta för att försvåra Skatteverkets möjligheter att få betalt för fordringen (till exempel vissa gåvor).2. Om den betalningsskyldige har saknat hemvist och det inte har kunnat klarläggas var den betalningsskyldige uppehållit sig.3. Om den betalningsskyldige inte har kunnat anträffas på känt hemvist inom riket och det inte har kunnat klarläggasvar han uppehållit sig samt det kan antas att han hållit sig undan.4. Om den betalningsskyldige har stadigvarande vistats utomlands.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur långt efter en skulds uppkomst kan jag behöva betala?

2021-02-26 i Preskription
FRÅGA |Hej.Jag och min f.d sambo separerade för tolv år sedan.För 16 år sedan tog vi ett gemensamt beslut att jag skulle sätta in bröstimplantat, och han stod för lånet.Vill tillägga att vid separationen, som var mitt val så tog han i princip det mesta och även saker han gett till mig.Nu 12 år efter separation, och 16 år efter inplantatet, kräver han mig att betala detta. "30.000"Inplantatet är borttagna, men han kräver att jag ska betala.Kan han verkligen kräva detta?Usch så stressad jag är, och tacksam för snabbt svar.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att det måste komma otroligt oväntat när en påstådd skuld dyker upp såhär 16 år efter dess uppkomst. Du behöver enligt min bedömning däremot inte vara särskilt orolig. Bevisbörda skuldVem som ska bevisa huruvida betalningen av operationen ska ses som en gåva eller ett lån beror mycket på under vilka omständigheter en sådan gåva eller överföring har skett. Huvudregeln som myntats i domstolarnas tidigare avgöranden är att den som påstår att det finns en skuld också måste bevisa det. Har det däremot skett en överföring av pengar, d.v.s. om lånet på 30 000 kr har förts över till dig i pengar, är det den som påstår att överföringen är en gåva som måste bevisa det (NJA 2014 s. 364). Om skulden ens existerar är däremot inte det mest intressanta för dig i din situation eftersom skulden hursomhelst troligtvis är preskriberad. Preskriptionstid för skulder mellan privatpersonerÄven om du har en skuld till din f.d. sambo så finns det ett bäst före datum för skulder. Skulder mellan privatpersoner kan endast krävas tillbaka inom 10 år efter skuldens uppkomst såvida det inte skett ett preskriptionsavbrott (2 § Preskriptionslagen). Ett avbrott i preskriptionstiden innebär att preskriptionstiden på 10 år börjar löpa på nytt (6 § Preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan ske genom att du som påstås vara skyldig pengar betalar på din påstådda skuld eller på annat sätt erkänner skulden. Preskriptionsavbrott kan också ske genom att din sambo har skickat skriftliga påminnelser till dig om att skulden ska betalas (5 § Preskriptionslagen). Baserat på din chock över din f.d. sambos krav om återbetalning så antar jag att ingen sådan åtgärd som kan klassas som ett preskriptionsavbrott inte har skett inom 10 år efter den påstådda skuldens uppkomst. Dessutom är det din sambo som måste bevisa att det har skett ett preskriptionsavbrott. Skulden borde därför anses vara preskriberad – vilket innebär att du inte behöver betala ett öre till din f.d. sambo. Hoppas att jag kunde besvara din fråga och att du kan känna dig lite lugnare i din situation!Hälsningar,

Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

2021-03-31 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har en hyresskuld från 2007 som sedan dess ligger hos kronofogden. Jag har sedan den hamnade hos kronofogden inte hört av bostadsbolaget en enda gång. De har fått betalt vid enstaka tillfällen då det funnits överskjutande skatt, men sedan 2018 har de inte fått en krona, den har bara legat där och tickat ränta. Bolaget som jag är skyldig pengar likviderades 2016 men fram till idag har det fortfarande stått det bolaget på skulden, men nu kom det upp ett helt annat företagsnamn som borgenär. Min fråga i detta är i två delar. 1. Vad krävs för att skulden ska preskriberas, räcker kronofogdens årliga utskick till mig som preskriptionsavbrott, eller är skulden de facto preskriberad?2. Kan ett bolag som varit likviderat sedan snart fem år, fortfarande driva in en skuld och sedan sälja den till ett annat bolag?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att svara på din första fråga; Vad krävs för att en fordring ska preskriberas?Då det är fråga om en hyresskuld är Preskriptionslagen (PL) tillämplig. Av din fråga tolkar jag det som att skuldförhållandet har uppstått i samband med att du hyrt en bostad i egenskap av konsument av en part som agerat för näringsidkande ändamål. Därav är preskriptionstiden för sådana fordringar tre år, 2 § 2 st. PL. Dock är det viktigt att utreda huruvida det föreligger preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid löper från dagen för avbrottet (jfr 6 § PL). Några exempel på preskriptionsavbrott är att du som gäldenär erlägger ränta, utfäster betalning eller i övrigt erkänner fordringen mot borgenären. Preskriptionsavbrott föreligger även när du får ett skriftligt krav om fordringen, 5 § PL. Mot bakgrund av vad som framgår av din fråga att "den legat där och tickat ränta" och att du erlagt betalning vid enstaka tillfällen är det enligt min mening så att fordringen är erkänd och i samband med att du betalar ränta för skulden sker preskriptionsavbrott och därmed är fordringen ej att se som preskriberad.Över till din andra fråga;Kan ett bolag som varit likviderat sedan snart fem år fortfarande driva in en skuld och sedan sälja den till ett annat bolag?Av din fråga framgår det inte exakt vad som hänt med bolaget - om det likviderats på grund av insolvens eller om det bara har stängts ner. Men om ett bolag likvideras till följd av insolvens (konkurs) säljs tillgångarna ut och bolagets borgenärer delar på det konkursdrabbade bolagets tillgångar. Då en fordring är en tillgång som enligt Skuldebrevslagen (SkbrL) får överlåtas (jfr 27 § SkbrL) är det fullt tillåtet att denna överlåts till en förvärvare som i sin tur kan göra fordringen gällande mot en gäldenär. Att det står det befarade konkursdrabbade bolagets namn på fordringen saknar betydelse. Så länge fordringen inte är preskriberad är skuldebrevet bärande och kan lösas in av den som förvärvat det. Dock kan du som gäldenär göra gällande samma invändningar mot förvärvaren av skuldebrevet som mot ursprungsbolaget. Det vill säga om du till exempel redan betalat halva skulden kan förvärvaren inte komma och kräva betalt för hela det fordrade beloppet.Hoppas du fick svar på din fråga. Då det inte framgick så ingående uppgifter om förhållandet förstår jag att det eventuellt kan finnas följdfrågor. Du är varmt välkommen åter om du vill veta mer.Glad påsk!Med vänliga hälsningar,

Hur lång preskriptionstid för fordran hos Trafikförsäkringsföreningen?

2021-03-18 i Preskription
FRÅGA |Hur lång är prespictionstiden för trafikförsäkringsföreningen ?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga gäller hur lång preskriptionstiden är för en skuld från Trafikförsäkringsföreningen.Preskriptionslagen reglerar preskription av fordringar, såvida inte annat är föreskrivet, se 1 § preskriptionslagen.Huvudregel enligt preskriptionslagenHuvudregeln är att en fordran (skuld) preskriberas tio år efter att den tillkom, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st preskriptionslagen. För fordran som en näringsidkare har på en konsument gäller dock att fordran preskriberas efter tre år.I din fråga framkommer det att det rör en fordran från Trafikförsäkringsföreningen. Enligt trafikskadelagens 31 § 5 stycke samt Kronofogdens hemsida har Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift en preskriptionstid på tio år. Skulden kan framstå som en konsumentfordran, men är alltså inte det. Ditt fallOm skulden rör krav på trafikförsäkringsavgift enligt trafikskadelagen är alltså preskriptionstiden tio år från det att skulden uppkom, vilket jag tyvärr inte kan bedöma utifrån det du beskrivit i din fråga. Är preskriptionstiden tio år och det sker preskriptionsavbrott inom den tiden börjar en ny tioårsfrist löpa. Mitt tips är att du kontaktar Kronofogden och försöker ta reda på om/när det har skett ett preskriptionsavbrott, och i så fall om skulden är preskriberad eller inte. Det borde ge dig lite klarhet! Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Preskriptionstid för en 9 år gammal faktura

2021-02-26 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått en faktura som är 9 år gammalt. Måste jag betala det?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har förstått det som att din fråga behandlar en nio år gammal faktura och huruvida den fortfarande gäller.Jag vet dessvärre inte vad för slags faktura det handlar om samt vad du och din borgenär (den som innehar fordran på dig; säljaren) har avtalat. Detta är viktigt eftersom det kan påverka vilken lag som blir tillämpbar i ditt fall. Eftersom jag inte vet vad för slags faktura det handlar om så tänker jag ge dig ett allmänt svar som gäller för just konsumenter vid ett engångsköp. Då tillämpas preskriptionslagen (PreskL).Huvudregeln enligt preskriptionslagen är att du som konsument kan krävas på betalning inom tre år efter den dag som du köpte varorna (2 § st. 2 PreskL). Ifall denna tid överskrids så kan du inte längre bli krävd på betalning, det vill säga så preskriberas fordran.Däremot så finns det ett undantag till att det endast är de tre åren efter köpet som gäller. Den här tidsfristen kan nämligen utökas genom att borgenären kan kräva dig på betalning, exempelvis genom att påminna dig om betalning. Då räknas istället den dagen som påminnelsen skedde som den första dagen på de tre åren som tidsfristen gäller (5 § p. 2 PreskL).I ditt fall så gäller det typiskt sett att en faktura gäller i tre år från datumet du köpte varan. Däremot så kan en ny tid börja löpa ifall borgenären på olika sätt påminner dig om en faktura eller till och med skickar en ny faktura. Eftersom du nämner att det verkar vara en nio år gammal faktura så antar jag att du inte har fått en ny faktura, men du kan mycket väl ha fått betalningspåminnelser. Ifall detta är fallet så står du den en eventuell risk för att fakturan fortfarande gäller samt att du inte endast är skyldig borgenären kostnaden för varan, men också räntekostnader för förseningen.Jag skulle uppmuntra dig att se ifall du har fått någon betalningsanmärkelse från borgenären och om detta är fallet, att betala fakturan. Ifall detta inte är fallet så har alltså fordringen preskriberats sedan ungefär sex år tillbaka. Viktigt att nämna är att ifall köpet har skett av dig inom en näringsverksamhet så gäller en preskriptionstid på tio år, vilket skulle innebära att fordringen fortfarande gäller (2 § st. 1 PreskL). I detta fall bör du betala fordran så snabbt som möjligt för att undvika flera förseningsavgifter.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

När inträder preskription?

2021-02-21 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag hade företag som sattes i konkurs 2008 och det har skickats ett utslag samma år till kronofogden. Jag har inte funnits här och inte haft någon adress från 2009 till 2017 alltså åtta år. Har skrivit till dem och sagt att detta är preskriberat men de godtar inte detta och säger att skulden ligger kvar då det är 10 år när man e företagare, jag gick i konkurs 2008 ska jag då som privat person betala skulden ? Detta är väl en konsument fordran ? De påstår att jag hyrt en ställning via telefon finns inga underskrifter eller papper på detta någonstans. Har gjort en polisanmälan för bedrägeri nu 2019 men inkasso bolaget säger att den inte gäller ? Hur gör jag ?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Ditt bolag försattes i konkurs 2008 och kort därefter flyttade du utomlands för att sedan återkomma till Sverige någon gång under 2017. Ett inkassoföretag har gjort gällande ett fordringsanspråk, men i den här delen bereder din ärendebeskrivning vissa tolkningssvårigheter. Du nämner att borgenären påstår att du har hyrt en ställning, men exakt när i tiden detta skulle ha skett och för vems räkning det aktuella hyresavtalet i så fall ingicks går inte att utläsa av den information som du har lämnat enligt ovan (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Annorlunda uttryckt; Var det formellt bolaget som uppträdde som hyrestagare eller var det du själv i egenskap av privatperson som borgenären (inkassoföretaget) menar var den som faktiskt hyrde ställningen? Det finns med andra ord vissa saker som behöver klarläggas för att kunna ta ställning till ditt ärende. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Oavsett vilket, den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är preskriptionslagen (PreskL). Men mot bakgrund av det ovan sagda kommer den fortsatta framställningen att bli ganska så kort och generell till sin karaktär varför den faktiska rådgivningen får hänskjutas till vårt kommande telefonsamtal.En fordran preskriberas i regel tio år efter dess tillkomst om inte ett så kallat preskriptionsavbrott görs dessförinnan (2 § PreskL). När det gäller konsumentfordringar inträder preskriptionen efter tre år, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev (2 § 2 st. PreskL). Med preskriptionsavbrott menas att gäldenären (gäldenär = den skuldsatte) 1. utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, 2. får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § 1-3 p. PreskL). Resultatet av ett gjort preskriptionsavbrott blir att det börjar löpa en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet (6 § PreskL).Avslutande ord och ytterligare rådgivningGivet att den påstådda skulden är hänförlig till ditt tidigare bolags avslutade konkurs har jag svårt att se hur du på något sätt skulle kunna bli personligt ansvarig efter drygt tolv år. Om det istället handlar om ett hyresavtal som skulle ha träffats mellan dig som privatperson och en näringsidkare har du helt rätt i att den typen av fordringar preskriberas redan efter tre år förutsatt att inga preskriptionsavbrott har gjorts av uthyraren. Men det kanske mest centrala är ju att du inte ens verkar ha ingått det hyresavtal som inkassoföretaget gör gällande varför du naturligtvis bör bestrida anspråket i dess helhet, vilket konkret görs genom att helt enkelt inte betala någonting. Även ett betalningsföreläggande utfärdat av Kronofogdemyndigheten kan du i princip bestrida blankt, det vill säga helt utan angivande av skäl. Då ankommer det slutligen på borgenären att avgöra huruvida denne vill överlämna ärendet till en domstol, men utifrån vad du har berättat om avsaknaden av vederhäftig dokumentation torde det bli tämligen svårt för din motpart att nå framgång med en sådan talan.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 23/2 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,