Vad är preskriptionstiden för skadestånd?

2021-01-29 i Preskription
FRÅGA |Hej min fråga gäller skadestånd, brottet begicks 2010 domen kom 2015, skadestånds kravet 2018 från kronofogden, skadeståndet är till skatteverket, blir det preskriberat efter 10 år från det brottet begicks? för nu är det 10år sen, mvh K
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av din fråga framgår det att du vill ha reda på vad preskriptionstiden för skadestånd är. Vill poängtera att det är skillnad på skattefordringar och faktiskt skadestånd. Svaret på frågan angående skadestånd återfinns i Preskriptionslagen (PreskL), där den allmänna preskriptionstiden är tio år, 2 § PreskL. Preskriptionstiden för skattefordringar är fem år, 2 § Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.Huvudregeln är dock att en fordran på skadestånd preskriberas tio år efter dess tillkomst. Fordran uppstår i samband med den skadegörande handlingen och det är från den dagen preskriptionstiden räknas. Preskriptionen kan däremot avbrytas genom att några av kriterierna i 5 § PreskL uppfylls. Om det är fallet löper en ny preskriptionstid på 10 år, 6 § PreskL. Mot bakgrund av att kronofogden kom med ett krav på betalning år 2018 är det att likställa med att du som gäldenär får ett skriftligt krav eller en erinran om fordringen från borgenären. Då fordran uppstod år 2010 har skadeståndet vid denna tid inte preskriberats, och en ny preskriptionstid löper därmed till år 2028. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor eller någon annan fundering rörande frågan är du mer än välkommen att höra av dig igen.Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en fordran?

2021-01-23 i Preskription
FRÅGA |Min mor gick bort juli 2014. Kostnaderna för begravningen delbetalade jag januari 2015. Sedan dess har jag inte fått påminnelse från Begravningsbyrån. Begravningsbyrån gick i konkurs i juni 2020. Har nu fått krav från konkursförvaltaren när det gäller resterande summa.Jag vill hävda att tre år gäller som preskriptionstid, dock gjorde jag ett avbrott januari 2015 och ny period gäller.Vad gäller?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar när fordringar preskriberas, vad som gäller för preskriptionsavbrott samt om konkursboet kan göra fordringen gällande. Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskrL). En fordrings preskriptionstid börjar i de flesta fall löpa från dagen för avtalets ingående, vilket i ditt fall torde vara när du ingick avtalet med begravningsbyrån. Enligt huvudregeln preskriberas en fordran efter tio år, PreskrL 2 § st 1. För konsumenter, det vill säga någon som nyttjar en tjänst för privat bruk av en näringsidkare som yrkesmässigt tillhandahåller tjänsten, gäller istället en preskriptionstid på tre år, PreskrL 2 § st 2. Innebörden av en fordrans preskription, är att den inte längre kan göras gällande, PreskrL 8 §. I ditt fall torde konsumentregeln om tre år vara tillämplig och därmed bör utgångspunkten vara att fordringen skulle ha preskriberats tre år efter avtalets ingående med begravningsbyrån. Dock kan preskriptionstiden på flera sätt avbrytas och "startas om", så kallat preskriptionsavbrott. En preskription kan avbrytas genom betalning, delbetalning, skriftliga krav, väckande av talan vid domstol, åberopande av fordringen i konkurs med mera, se PreskrL 5 §. Från tiden för preskriptionsavbrottet löper en ny preskriptionstid, PreskrL 6 §. I ditt fall skulle en ny preskriptionstid om tre år ha börjat löpa om något preskriptionsavbrott hade inträffat. Du skriver att du i januari 2015 gjorde en delbetalning, vilket innebär ett preskriptionsavbrott. Om det var det senaste preskriptionsavbrottet, innebär det att fordringen preskriberades i januari 2018. Om inte begravningsbyrån sedan januari 2015 har skickat skriftliga krav till dig, på annat sätt gjort dig uppmärksam på fordringen enligt PreskrL 5 eller att du erlagt ytterligare betalningar, innebär det antagligen att fordringen har preskriberats. I sådant fall kan fordringen inte göras gällande. Om du inte redan har gjort det, tycker jag att du bör uppmärksamma konkursboet på detta. Fråga varför fordringen görs gällande samt om det finns ytterligare preskriptionsavbrytande faktum än din betalning i januari 2015. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?

2021-01-15 i Preskription
FRÅGA |Jag har ett tillgodokvitto där giltighetstid inte framgår. Butiken hävdar att tillgodokvittot endast är giltigt i 3 år trots att det inte framgår på kvittot. Vad gäller när giltighetstiden inte är specificerad på kvittot?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna svara på din fråga så kommer jag använda mig av preskriptionslagen (PreskL).Tillgodokvitton rättsligt sättEtt tillgodokvitto eller ett presentkort är rättsligt sett en bärare av en fordran. Genom att du har tillgodokvittot så har du rätt till det värde som anges på tillgodokvittot utifrån de villkoren som står på tillgodokvittot. Butiken har alltså en skuld till dig utifrån de villkor som framgår på tillgodokvittot. Giltighetstiden för tillgodokvittonUtgångspunkten är att en fordran, inklusive ett tillgodokvitto, preskriberas efter tio år (PreskL 2 § första stycket). När preskriptionstiden har gått ut så kan inte du som köpare göra fordringen gällande mot butiken, preskriptionstiden fungerar därmed som en giltighetstid. Preskriptionslagen är dock dispositiv, vilket innebär att parterna kan komma överens om en annan preskriptionstid än tio år (PreskL 1 §). Du som köpare och butiken kan alltså ha kommit överens om en preskriptionstid om exempelvis tre år. Det kan därmed anses att huvudregeln egentligen är att butiken som sätter villkoren för hur länge ett tillgodokvitto eller presentkort gäller och att du som köpare accepterar det, och om det inte står något om giltighetstiden så är tillgodokvittot giltigt i tio år. Eftersom du skriver att giltighetstiden inte är specificerad på tillgodokvittot så tyder detta på att du och butiken inte har avtalat om en giltighetstid på tre år, eller någon annan giltighetstid heller. Det ska dock poängteras att även om det inte står något på tillgodokvittot så kanske fallet är sådant att du och butiken muntligen har kommit överens om en treårig giltighetstid när du fick tillgodokvittot. Om det inte är fallet så bör tillgodokvittot vara giltigt i tio år.Om du och butiken fortfarande inte kommer överens så kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader. Här kan du göra din anmälan till ARN.SammanfattningGiltighetstiden för tillgodokvittot bör vara tio år, eftersom du skriver att det inte står en giltighetstid på tillgodokvittot. Detta gäller under förutsättning att du och butiken exempelvis inte har kommit överens muntligen om en giltighetstid på tre år.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Preskriptionsavbrott.

2020-12-31 i Preskription
FRÅGA |Kan preskriptionsavbrott ske genom att sända e-post eller måste det ske skriftligen?Måste preskriptionsavbrottet innehålla specificering av skulden eller räcker det med en allmän formulering, (detta då skulden uppstod vid avtalsbrott och det föreligger oklarheter över skuldens storlek då den går att beräkna på olika sätt, dock är slutsumman samma)?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du hur preskriptionsavbrott bör ske for att vara giltigt, närmare om det går genom att sända e-post eller måste ske skriftligen, innehålla en allmän formulering eller speicifering av skulden.Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst. Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas fordran redan efter tre år. Tidsfristen gäller så länge preskriptionen inte har avbrutits (2 § preskriptionslagen). Om preskriptionstiden avbryts talar man om preskriptionsavbrott. Detta kan ske på olika sätt; (1) genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt, (2) genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller skriftlig erinran om fordringen från borgenären, eller (3) genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos kronofogden eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbrutits så börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen).Preskriptionsavbrott kan ske genom de i lag uppräknade situationer. Bl.a. nämns att det kan ske genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller skriftlig eriran om fordringen från borgenären. Det faktum att borgenären skickat ett skrifltigt mail (påminnelse) till dig faller in under bestämmelsens tillämpningsområde och räknas således som ett giltigt avbrott. Att borgenären inte närmare specificerat skulden torde inte spela någon större roll i fallet eftersom att påminnelsen syftar tillbaka till en tidigare skuld och därmed utfärdad revers. Dock kan det anses lämpligt för att säkerställa en korrekt inbetalning och undvika framtida problem kopplade till kravet. Alltså kan sammanfattningsvis sägas preskriptionsbrottet gälla vid påminnelse genom mail utan specifiering av skulden.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan hantverkare kräva betalning efter 1.5 års tystnad?

2021-01-24 i Preskription
FRÅGA |Hej! Våren 2019 renoverades mitt kök av en byggfirma. I maj fick jag en faktura som översteg offerten med drygt 10%. Den 20200526 bestred jag det beloppet per mejl, med den främsta motiveringen att jag och snickaren hade haft muntlig kontakt minst en gång per vecka under byggtiden, och jag fick hela tiden höra att det inte dykt upp nåt problem som leder till fördyringar. Jag svarade i mejlet att jag tänker betala offertens belopp plus ca 3%, och redovisar en kalkyl. Jag betalade omgående.Jag får inget svar förrän 20201215, drygt 18 månader senare, där dom hotar med att driva in beloppet via Inkasso.Har en hantverkare rätt att kräva betalning efter 1,5 års tystnad?
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Frågan du ställer regleras i preskriptionslagen. Jag antar att du i egenskap av privatperson har anlitat en näringsidkare för att utföra arbetet. Det rör sig därför om en konsumentfordran. Denna preskriberas efter tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen). Eftersom firman har skickat ett meddelande till dig inom tre år så har fordran inte hunnit preskriberas. Som svar på din fråga så har därför hantverkaren rätt att kräva betalning efter 1.5 års tystnad. Det du kan göra är att bestrida även denna faktura om du känner dig missnöjd med det belopp som de kräver. Jag hoppas att detta har gett svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Preskriptionsavbrott vid överlåtelse av fordran

2021-01-20 i Preskription
FRÅGA |Ca tre (3) månader *efter* att borgenären [ Fortum ] meddelat att gammal skuld preskriberas, kräver inkassobolagen [ Intrum ] betalning av den summa [ 39.000 :-kr ]som dom tidigare krävt. Dom har hänvisat till "tidigare fordringsägare: Fortum", i tidigare kravbrev ; emellertid trodde jag att ärendet hade blivit avskrivet iom. Fortums meddelande om preskription.
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I ditt fall verkar det som att inkassobolaget har förvärvat Fortums fordran. Inkassobolaget har alltså betalat Fortum för att få rikta kravet mot dig. Enligt 27 § skuldebrevslagen kan förvärvaren aldrig få bättre rätt än överlåtaren, vilket i ditt fall innebär att inkassobolaget inte har rätt att kräva dig på mer pengar än vad Fortum kunde göra vid tidpunkten för överlåtelsen. Om Fortum vid tidpunkten för överlåtelsen inte hade rätt att kräva dig på pengarna på grund av antingen preskription enligt preskriptionslagen eller genom meddelandet om preskription till dig, har inte heller inkassobolaget rätt att kräva dig på pengarna. Om Fortum däremot hade rätt att kräva dig på pengarna vid tidpunkten för överlåtelsen, kan inkassobolaget ha rätt att kräva dig på pengarna. Detta gäller under förutsättning att preskription inte hunnit inträda innan kravet från inkassobolaget nådde dig. Om du köpte tjänsten i egenskap av näringsidkare när du köpte varan eller tjänsten av Fortum gäller en preskriptionstid om tio år och om du agerade i egenskap av konsument gäller tre år (2 § preskriptionslagen). Preskriptionen avbryts emellertid av ett meddelande från borgenären (i detta skede: inkassobolaget) enligt 5 § preskriptionslagen. Sammanfattningsvis beror det på om (och isåfall när) fordringen preskriberats. Sannolikt kontrollerade inkassobolaget hur gammal fordringen var innan de beslutade att förvärva fordringen av Fortum, för att sedan avbryta preskriptionen genom meddelandet. Det spelar tyvärr ingen roll att Fortum meddelat att fordringen preskriberats, om Fortum vid den tidpunkten inte längre var ägare till fordringen. Mitt råd till dig är att undersöka exakt när fordringen uppstod (dvs: när du skulle ha betalat Fortum), för att få veta om inkassobolaget hann avbryta preskriptionen eller inte. Hoppas att mitt svar är till hjälp!

Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?

2021-01-14 i Preskription
FRÅGA |Jag tog studielån till och med 1982 och betalade fram till 1984 (CSN). Flyttade sedan till utlandet och lämnade adressändring till Posten. Sedan hörde jag inget från CSN fram till förra veckan (Jan 2021) 36 år senare. Om jag förstår rätt preskriberas Studielån efter 25 år. Gäller det för mig? Ska jag bestrida beslutet från CSN? Min adress har under alla år varit lätt tillgänglig på internet eftersom jag har ett antal patent och en firma där adressen är registrerad.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om preskription av studiemedel finns i studiestödslagen samt preskriptionslagen (PreskL).Precis som du säger gäller 25 års preskriptionstid för just studiemedel (6 kap 12 § studiestödslagen). Preskriptionstiden för studielån börjar löpa 6 månader efter att låntagaren fått sin sista utbetalning (4 kap 3 § studiestödslagen). Innan år 2011 gällde istället en preskriptionstid på 10 år även för studielån, eftersom speciallagstiftning saknades (2 § PreskL).Om preskriptionsavbrottPreskriptionstiden löper endast tills något gör ett preskriptionsavbrott. Om detta görs så börjar preskriptionstiden om på 0 igen från dagen för avbrottet (6 § PreskL). Preskription kan avbrytas antingen av gäldenären, genom att denne betalar på lånet på något sätt, eller av borgenären, genom att denna skickar en påminnelse eller krav om återbetalning till gäldenären alternativt väcker talan i domstol eller liknande (5 § PreskL).Om borgenären väckt en talan börjar den nya preskriptionstiden istället att löpa från dagen det rättsliga förfarandet avslutats, till exempel genom en dom eller ett slutligt beslut. Detta gäller endast om gäldenären har underrättats om framställningen. Det innebär att även om CSN skulle väckt talan mot dig kan de inte hävda att en ny preskriptionstid ska börja löpa efter beslutet, såvida de inte kontaktat dig angående processen (7 § PreskL).Vad gäller i ditt fall?Så länge det inte skett något preskriptionsavbrott från din eller CSN:s sida ska ditt studielån ha preskriberats redan år 1994 eller 1995, eftersom det då var en 10 års preskriptionstid. Även om preskriptionstiden var 25 år har du rätt i att det skulle vara preskriberat. Jag anser därför att du bör bestrida betalningen. Om CSN hävdar att du har uppgiftsskyldighetDet är möjligt att CSN vill hävda att du inte uppfyllt din uppgiftsskyldighet enligt 5 kap 6 a § studiestödslagen, som säger att en återbetalningsskyldig som inte har sin aktuella adress registrerad i folkbokföringsdatabasen måste lämna uppgifter om adressen till Centrala studiestödsnämnden. Enligt övergångsbestämmelserna ska denna paragraf gälla även för lån tagna innan paragrafen trädde i kraft. Dock trädde inte de nya reglerna i kraft förrän år 2001. Detta innebär att eftersom din skuld bör vara preskriberad redan år 1994/95 så skulle du inte längre betraktas som låntagare år 2001. Dessa regler är alltså inte tillämpliga på dig, även om de skulle hävda det. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor kan du maila mig på erika.redelius@lawline.se. Du har också valt att få upp till 30 minuters uppföljande rådgivning på telefon. Jag kommer därför att ringa dig imorgon (fredag 15 januari) klockan 15. Om tiden inte passar är du också välkommen att maila mig, så hittar vi en bättre tid.Vänligen,

Preskription av konsumentfordran

2020-12-30 i Preskription
FRÅGA |Hej! Hyr ut ett hus med kontrakt som säger hyra utan vatten, sopor och avlopp. Det vill säga hyresgästen skall stå för dessa avgifter själva och detta finns med på vårat kontrakt med dem. Nu har det visat sig att sedan minst ett år sedan har mitt företag missat att skicka fakturor för dessa avgifter, sopor, vatten och avlopp. Min fråga är om jag kan kräva dessa avgifter i efterhand av hyresgästen?Med vänliga hälsningar
Carl Hansen |Hej,Tack för att återigen vänder dig till Lawline med din fråga.Med bakgrund av att ni reglerat vem som ska stå för dessa kostnader i ert avtal kan du med framgång kräva betalt för detta trots att du gör det i efterhand. Frågan är huruvida fordringen är preskriberad eller inte.Enligt rättsfallet NJA 2004 s. 499 gäller allmänna preskriptionsregler vid fordringar som uppstår vid uthyrning där hyresvärden är näringsidkare och hyresgästen är konsument. Om du agerar i egenskap av näringsidkare och tillhandahåller en nyttighet till en konsument som denna hyr för huvudsakligen enskilt bruk föreligger en preskriptionstid på tre år. Om hyresgästen är näringsidkare är preskriptionstiden 10 år, 2 § Preskriptionslagen.Mot bakgrund av vad som angetts ovan torde du kunna kräva in dessa avgifter i efterhand utan hinder av att fordringarna preskriberats.Hoppas att du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,