Kan trafikskadeavgiften vara preskriberad?

2020-12-29 i Preskription
FRÅGA |Min dotter har för många år sedan dragit på sig en skuld till Trafikförsäkringsföreningen pga en oförsäkrad, och ej avställd gammal bil. Under många års tid så har dom inte tagit några pengar från henne för hon har inte haft något jobb. Nu har hon fått en timanställning och nu börjar Tff dra pengar, men nu har skulden vuxit till 191600 kr, varav det mesta är ränta. Kan dom få göra detta? Mycket av detta är mer än 10 år gammalt. Kan man åberopa preskribtionstid?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga undrar du dels om Trafiksäkerhetsföreningen får lov att dra pengar från din dotter, dels om hon kan anföra att skulden är preskriberad då mycket av skulden är mer än tio år gammalt.En oförsäkrad bil får åläggas avgiftSyftet med trafikförsäkringsavgiften är att den ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad. Avgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring. Den får dock inte vara mer än 10 procent högre än den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden (inklusive premieskatt). Avgiften för ett fordon utgår från årspremierna för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt. Man skiljer på fordonsslag (till exempel personbil, mc, buss) och användningssätt (privatbil, taxi, hyrbil). Hänsyn tas inte till fabrikat, årsmodell, bostadsort, bonus, körsträckeklass med mera. Avgiften för tillfället (reviderad 2020-09-01) 160 kr per dag. Trafikskadeföreningen har därmed rätt att ta ut en avgift för det fall att ett fordon är oförsäkrat. Bestämmelser därom finns i 34 § trafikskadelagen.Preskriptionstiden är tio år men kan förnyasEnligt huvudregeln i preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst (2 § första stycket preskriptionslagen). Preskriberas en fordran innebär det att den inte längre kan drivas in. För konsumentfordringar finns en kortare preskriptionstid om tre år. Trafikförsäkringsavgiften är däremot offentlig maktutövning och den konsumenträttsliga preskriptionstiden är inte tillämplig (jfr 2 § andra stycket preskriptionslagen). En skuld preskriberas under förutsättning att preskriptionstiden (tio år) löpt ut och att den inte har avbrutits genom s.k. preskriptionsavbrott. Om Trafikförsäkringsföreningen under dessa år skickat din dotter påminnelser om skulden har preskriptionen avbrutits och en ny preskriptionstid om tio år har börjat löpa. Ny preskriptionstid börjar löpa varje gång det skickas ut en påminnelse eller skulden erkänns genom att man exempelvis betalar något på den. Jag antar att det har skickats ut påminnelser genom åren, vilket det vanligtvis gör, vilket i sådana fall innebär att skulden tyvärr inte är preskriberad.I undantagsfall finns det möjlighet att sätta ned skuldenEnligt 34 § fjärde stycket trafikskadelagen finns det en möjlighet att sätta ned avgiften. En domstol kan enligt bestämmelsen sätta ned avgiften om det föreligger särskilda skäl. Det är förhållandevis höga krav för att det ska aktualiseras. Skäl kan vara exempelvis att försäkringstagaren blivit sjuk och inte kunnat nyttja bilen eller att fordonet förvarats på ett sätt som förhindrat nyttjandet. Sammanfattningsvis finns det lagstöd för att ta ut trafikförsäkringsavgift och skulden är inte preskriberad, om det inte gått minst tio år och det inte har skickats ut några påminnelser eller gjorts några betalningar.Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Preskription av fordran och ackordsuppgörelse

2020-11-26 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har en inkassoskuld hos ett företag. Skulden upp kom 2017 och jag har totalt betalat in 50 tusen under dessa år. Men skulden har bara stängts med 10 tusen. Min fråga är, kommer det finnas möjlighet att preskribera skulden efter 3 år? Eller kanske en ackorduppgörelse?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan skulden preskriberas efter tre år?Preskriptionstid Först måste det utredas vilken typ av fordran du har för att kunna avgöra vilken preskriptionstid som gäller. Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskL) (1 § PreskL). Preskription innebär att fordringsägaren förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § PreskL).Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att fordran tillkom. Det förutsätter dock att preskriptionstiden inte avbryts dessförinnan (2 § första stycket PreskL).Det finns dock ett undantag då preskriptionstiden istället är tre år. Om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (konsumentfordran) gäller en preskriptionstid på tre år (2 § andras tycket PreskL).Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte om konsumentfordran är ett löpande skuldebrev (2 § andra stycket PreskL). Ett löpande skuldebrev är ställt till innehavaren eller till viss man eller order (11 § lag om skuldebrev). Det är alltså ett skuldebrev som är till för att fordringsägaren ska kunna överlåta fordran till en ny fordringsägare. PreskriptionsavbrottEtt preskriptionsavbrott får inte inträffa för att en fordran ska preskriberas. Om ett preskriptionsavbrott sker kommer tiden för att en fordran ska preskriberas att börja om (6 § PreskL).Preskriptionen avbryts om du betalar en del av fordran, betalar ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordran mot fordringsägaren. Preskriptionstiden avbryts också om du får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från fordringsägaren. Preskriptionstiden kan också avbrytas om fordringsägaren väcker talan mot dig vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § PreskL).Finns det möjlighet till ackordsuppgörelse?Jag skulle rekommendera dig att vända dig till fordringsägaren och diskutera möjligheterna för en uppgörelse om betalningen (ackord). En ackordsuppgörelse innebär vanligen att skulden sätts ned, det vill säga minskas. Det är vanligen enklast att få ackord om du haft skulden under en längre period. Det är dock en överenskommelse som får göras mellan dig och fordringsägaren.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?

2020-11-10 i Preskription
FRÅGA |Hej jag heter xxxxxxx och är 26 år gammal ! Jag skada mig som 12åring på cykel slog upp mitt smalben fick sy 17 styng och blev stort ärr sen bak sidan ovanför hälen gjorde lika dant där och knät så har 3 stora ärr som är synliga och det . Så undra bara om man kan få ersättning för det ? Mvh
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är det juridiska problemet? Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag för skador som du fick för 14 år sedan. Din fråga regleras i försäkringsavtalslagen (FAL). Vad är preskriptionstiden för skadeanmälan till försäkringsbolaget?Den aktuella lagstiftningenDen som vill ha försäkringsersättning måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). Det innebär att man har tio år på sig från det att skadan skedde att söka försäkringsersättning.Den tidigare lagstiftningenDen tidigare lagstiftningen gällde fram tills 1 januari 2015. Den viktigaste skillnaden gentemot dagens regler var en huvudregel om en treårsfrist, som började från det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att man kunde ha rätt till ersättning. Det innebar alltså en preskriptionstid på tre år. Den gamla lagstiftningen gäller fortfarande för försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 januari 2015 och inte har förnyats efter den dagen.SammanfattningBeroende på när du tecknat ditt försäkringsavtal så finns det alltså olika preskriptionstider. I ditt fall verkar det som om att skadan skedde för 14 år sedan vilket innebär att din möjlighet att söka ersättning, oavsett vilka regler som ska tillämpas har preskriberats. Jag råder dig dock att prata med ditt försäkringsbolag då det kan vara så att en av dina föräldrar har anmält skadan inom rätt tid. I så fall kan du vara berättigad ersättning. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad är preskriptionstiden för en revers?

2020-11-03 i Preskription
FRÅGA |Min bror har inte betalat en revers till våra föräldrar från när han övertog gården. Nu är föräldrarna borta och min bror säger att det är preskriberat eftersom det är mer än tio år sedan.Är det så? Kan man inte behöva betala tillbaka en revers?Nyfiken på svar
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En revers är samma sak som ett skuldebrev, vilka regleras i skuldebrevslagen. Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kring en skuld och i skuldebrevet bör det bland annat framgå vem som är borgenär och gäldenär, hur stor skulden är samt hur den ska betalas tillbaka. PreskriptionstidenDet finns lite olika preskriptionstider beroende på vilken skuld det är fråga om men för ett lån till en privatperson är den allmänna preskriptionstiden 10 år, vilket verkar vara den aktuella preskriptionstiden i ditt fall, (2 § Preskriptionslagen). Viktigt att tänka på dock är att det ska ha gått 10 år sedan senaste preskriptionsavbrottet, alltså tiden behöver inte endast räknas från när dina föräldrar utfärdade reversen. Ett preskriptionsavbrott kan t.ex. vara att gäldenären (din bror) betalt av en del av skulden eller att din bror blivit påmind av dina föräldrar vid ett senare tillfälle att han skulle betala av reversen. Om ett preskriptionsavbrott skett ska det gått 10 år från när detta skedd för att reversen ska ha blivit preskriberad. Om det inte har skett något preskriptionsavbrott eller det det inte går att bevisa att detta har skett, ska reversen anses vara preskriberad och det finns då inte längre en skyldighet för din bror att betala reversen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Preskribering av CSN-lån

2020-12-17 i Preskription
FRÅGA |Jag fick studie medel till 1984 och flyttade sedan till England och hade ingen egen inkomst på ett tag så behövde inte börja betala. Sedan hörde jag inget och glömde bort det Har nu fått ett betalnings krav nästan 40 år senare . Är det inte preskriberat? Är nu pensionär och skickat in bevis till dom om detta. Det rör sig inte om så mycket 30,000 skr men ändå
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör preskribering av CSN-lån och regler om detta finns i studiestödslagen och preskriptionslagen.När preskriberas ett CSN-lån?Preskriptionstiden för CSN-lån är 25 år (6 kap. 12 § studiestödslagen). Det innebär att när 25 år har gått har CSN inte längre rätt att kräva tillbaka lånet (8 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden kan dock avbrytas på olika sätt (5 § preskriptionslagen). Om detta sker börjar en ny preskriptionstid löpa (6 § preskriptionslagen).SammanfattningI ditt fall har det gått över 25 år sedan du fick studiemedel och eftersom du inte verkar ha fått något krav inom preskriptionstiden bör din skuld vara preskriberad.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När preskriberas en skatteskuld?

2020-11-13 i Preskription
FRÅGA |Bor utomlands sedan 50 år.Sålde min andel i ett fritidshus i Sverige till min bror 2010.Fick ett inbetalningskort på skatt på reavinst som förföll 2012 i oct. Jag betalade aldrig in skatten och har sedan des aldrig hört något från skatteverket.Vad kan detta ha för följder?Kan skatteverket konfiskera ett arv jag väntar?Kan min man bli betalningsskyldig?Kan skatteverket göra indrivning av ett hus jag äger med min man i Nordamerika?Kan min bror få problem?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Under 2010 sålde du din andel i ett fritidshus till din bror, men kapitalvinstskatten betalades dock aldrig in varför du numera ha en skuld till Skatteverket (SKV). Denna förföll till betalning i oktober 2012 och du har sedan dess inte hört något från SKV. Med anledning av det inträffade undrar du därför vad som gäller och framförallt om din uteblivna skatteinbetalning kan påverka närstående till dig och/eller egendom som innehas av dessa. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.Utsökningsbalken (UB).Lagen om beräkning av lagstadgad tid (BLT).Lagen om preskription av skattefordringar m.m. (SPL).Den ordinarie preskriptionstiden för statens skattefordringar är fem år efter utgången av det kalenderår då skulden förföll till betalning, vilket sägs i 3 § 1 st. SPL. I ditt fall innebär det att kravet på inbetalningen av skatten på den kapitalvinst som gjordes i samband med försäljningen av din andel preskriberades efter utgången av kalenderåret 2017. Det exakta datumet för preskriptionen torde ha varit den 2 januari 2018 (skulden preskriberades nästkommande vardag eftersom nyårsafton och allmänna helgdagar, som exempelvis nyårsdagen, undantas och detta enligt 2 § 1 st. BLT).Notera dock att en skuld aldrig avskrivs. Innebörden av preskription är endast att när denna har inträtt kan åtgärder för att få betalt inte längre vidtas, vilket betyder att borgenären (fordringsägaren, staten) inte med hjälp av en domstol eller en exekutiv myndighet (som Kronofogdemyndigheten, KFM) kan framtvinga en prestation hos gäldenären (den skuldsatte, du), se lagmotiven till preskriptionslagen i prop. 1979/80:119 s. 70 f. Detta får den praktiska konsekvensen att du, trots ditt existerande skuldförhållande till staten, undgår betalningsskyldighet, eller rättare sagt: Betalningsskyldigheten kvarstår egentligen, men om du inte har för avsikt att reglera skulden kommer inte staten tvångsmässigt att kunna driva in denna och detta på grund av preskriptionen. Det ska dock uppmärksammas att eventuella skatteåterbäringar som du får in på ditt skattekonto kommer att räknas av mot den ursprungliga skulden trots att denna numera är preskriberad, vilket som sagt beror på att skulder aldrig avskrivs. Men givet att du under de senaste 50 åren har varit bosatt utomlands torde detta inte spela någon större roll för dig.Men märk väl att en fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen (SFL) och som lämnas till KFM för indrivning preskriberas först fem år efter utgången av det kalenderår då den restfördes (alltså lämnades in för indrivning), vilket naturligtvis kan ske långt efter förfallodagen, se exemplet härnäst.Exempel: En skattefordran enligt SFL förfaller till betalning den 17 oktober 2012. Den betalas inte av dig varför det efter en avstämning i början av december skickas ut ett krav om att den ska vara betald senast den 22 december samma år. Eftersom du fortfarande låter skulden förbli oreglerad lämnar SKV över den till KFM för indrivning men denna restförs långt senare, i början av januari år 2015. Fordringen preskriberas då den 2 januari 2021 (skulden preskriberas som sagt nästkommande vardag) eftersom tidpunkten för när fordringen lämnades in för indrivning (och inte förfallodagen) utgör utgångspunkten för beräkningen av preskriptionstiden i det här fallet. Rättsligt stöd för detta finns i 3 § 3 st. SPL. Men notera samtidigt att delgivningen i en situation som denna torde bli ganska problematisk för myndigheterna i Sverige eftersom du är bosatt utanför EU.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Under förutsättning att SKV inte hos domstol (en förvaltningsrätt) har ansökt om en förlängning av den femåriga preskriptionstiden på grund av din stadigvarande vistelse utomlands, 7 § 1 st. 4 p. SPL, eller långt senare lämnade in fordringen till KFM för indrivning, är din skatteskuld preskriberad. Men även om något av det nu sagda har skett har jag svårt att se hur skulden i praktiken skulle kunna drivas in. Såvitt jag förstår saknar du helt tillgångar i Sverige och mig veterligen finns det inte några så kallade verkställighetsavtal på det här området slutna mellan Sverige och USA (eller Kanada och Mexiko), vilket innebär att eventuella nordamerikanska tillgångar inte kommer att kunna utmätas av KFM. Slutligen ska tilläggas att fast och lös egendom enbart får utmätas om det kan fastställas att egendomen tillhör gäldenären, vilket stadgas i 4 kap. 17 och 24 §§ UB. Svaren på dina delfrågor enligt ovan lyder därför att varken din make, din bror, ditt kommande arv eller den utomlands belägna fastigheten som du och din make äger torde påverkas av din svenska skatteskuld. Möjligen går det att argumentera för att arvet kan tas i mät, om det exempelvis utbetalas i likvida medel till ett av dig disponerat svenskt bankkonto, om din skatteskuld av någon anledning inte skulle vara preskriberad. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

2020-11-07 i Preskription
FRÅGA |Om jag som privat näringidgare har glömt att fakturera kommunen för utförd tjänst, hur lång tid efter har jag rätt att fakturers.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar hur lång preskriptionstid som gäller den fordran du har på kommunen för den utförda tjänsten. Eftersom du i egenskap av näringsidkare utfört en tjänst åt kommunen och inte fått betalt, har du således en fordran på kommunen. Regler om preskription finns i preskriptionslagen (PreskL).Hur lång preskriptionstid gäller för fordringar?Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionsavbrott sker dessförinnan (2 § första stycket PreskL). Preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år, om fordringen avser en vara eller tjänst som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller en konsument för i huvudsak enskilt bruk (2 § andra stycket PreskL). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § första stycket PreskL).Vad innebär preskriptionsavbrott?Preskription avbryts antingen genom att gäldenären erkänner fordan, eller att gäldenären får ett skriftligt krav på betalning från borgenären (5 § PreskL). Preskriptionsavbrottet innebär att en ny preskriptionstid börsar löpa från dagen för avbrottet (6 § PreskL). SammanfattningEftersom kommunen inte är en konsument gäller tio års preskriptionstid, om ni inte avtalat om en kortare preskriptionstid än tio år (12 § PreskL).Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Preskription av fordran och tidpunkt för fordrans uppkomst

2020-10-31 i Preskription
FRÅGA |Hej,Har fått en faktura ställd till en privatperson som avled 200904. Fakturan avser en duschblandare inkl montage och denna verkar ha beställts 20171005. Fakturan är utställd 191001 men av någon anledning ankom den först igår 201029.Frågan är, eftersom personen är avliden och det gått mer än tre år sedan beställningsdatum, behöver dödsboet betala fakturan?Mvhdödsbodelägare
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionslagen (PreskL) gäller i fråga om preskription av fordringar (1 § PreskL).Preskriptionstid Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § första stycket PreskL). Däremot är preskriptionstiden tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket PreskL).Eftersom en privatperson köpt en vara och/eller tjänst (duschblandare inkl. montage) för huvudsakligen enskilt bruk från en näringsidkare gäller en treårig preskriptionstid. När uppkom fordran?För att avgöra om fordran är preskriberad blir det avgörande vid vilken tidpunkt som fordran uppkom. Fordran behöver nödvändigtvis inte ha uppkommit den dag som fakturan utställdes (2019-10-01). När en fordran ska anses vara uppkommen varierar utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. En huvudprincip kan sägas vara att preskriptionstiden räknas från tiden för avtalets ingående. Om betalningen avser en prestation som ska fullgöras i framtiden kan fordran anses ha uppkommit när tjänsten har utförts. Vad det är för typ av avtal kan därför ha betydelse för bedömningen.I detta fallet är det troligen fråga om ett köpeavtal och inte ett avtal om köp av tjänst, trots att köpet av duschblandaren också avsåg montering. Det är inte fråga om en tjänst när en näringsidkare ska utföra montering för att fullgöra ett avtal om köp av en lös sak (2 § konsumenttjänstlagen). Enklare arbeten såsom köp och installation av nya hjul på en bil ska bedömas som köp, likaså köp och installation av tvätt- och diskmaskin. I detta fallet borde fordran ha uppkommit i samband med att köpeavtalet som ligger till grund för fordringen träffades (2017-10-05). Det har då gått mer än tre år från beställningen och den dag då krav om betalning ankom. Preskriptionen har därför inte brutits (5 § PreskL). Fordran är då preskriberad och behöver inte betalas. Om fordran trots detta anses ha uppkommit efter att tjänsten (monteringen av duschblandare) slutfördes är fordran fortfarande preskriberad om monteringen slutfördes innan 2017-10-29.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,