Preskriptionstid på fordringar vid konkurs

Hej Stämmer det att om man har en fordran i en konkurs, ex. ett presentkort, men inte får utdelning (t.ex för att den inte är prioriterad), måste påminna konkursförvaltaren vart 10:e år för att den inte ska preskriberas och då förlora rätten till s.k efterutdelning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om man måste påminna en konkursförvaltare om att man har en fordran i en konkurs för att rätten till en eventuell efterutdelning inte ska preskriberas. Det korta svaret är att det inte finns någon preskriptionstid på fordringar i en konkurs, man behöver alltså inte påminna konkursförvaltaren om det för att kunna göra sin fordran gällande vid en eventuell efterutdelning.

Rätten till utdelning i konkurs preskriberas inte

Om en konkursförvaltare får kännedom om att det fanns ytterligare medel tillgängliga för utdelning efter det att en konkurs är avslutat ska handläggningen av konkursen återupptas och efterutdelning delas ut till de borgenärer som fortfarande har fordringar gällande mot gäldenären. (11 kap. 19 § konkurslagen)

I praktiken är det vanligt att exempelvis skatt eller avgifter i ett senare skede återbetalas till gäldenären. För att en borgenär ska kunna utnyttja sin rätt till efterutdelning krävs då att fordringen är gällande. I ett rättsfall från Högsta domstolen har förklarats att det viktiga är om borgenären hade kunnat göra sin fordran gällande i det ursprungliga konkursförfarandet. (NJA 2007 s. 280)

Borgenärens fordran får alltså inte ha varit preskriberad vid det ursprungliga konkursförfarandet. Med andra ord innebär det att borgenärer anses berättigade till efterutdelning även om deras fordran mot gäldenären har preskriberats sedan konkursen avslutats. Enkelt sagt preskriberas inte rätten till utdelning i konkurs.

I din fråga nämner du preskriptionstiden om 10 år. Lite kort kan sägas att det är det som är huvudregeln gällande fordringars preskriptionstid – att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. (2 § preskriptionslagen)

I det rättsfallet jag tidigare nämnde har dock förklarats av Högsta domstolen att eftersom rätten till utdelning i konkurs inte utgör någon fordringsrätt mot konkursboet, förrän utdelningen blivit fastställd, är preskriptionslagen inte tillämplig på utdelningsrätten i sig. (NJA 2007 s. 280)

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”