Kan jag behöva betala en 20 år gammal faktura?

Har fått fakturor som är 20 år gamla. Är detta lagligt?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det framgår inte riktigt av din fråga vad det är för typ av faktura du fått eller i vilket förhållande den fordran uppstått. En fordran är den skuld som uppstått mellan två parter och det är alltså fordran som du fått en faktura på. Preskriptionstidens längd är olika beroende på vilket förhållande som föreligger mellan dig som gäldenär och borgenären. I mitt svar nedan kommer jag utgå från vad som sägs om fordringars preskriptionstid i preskriptionslagen (PreskL)


Huvudregeln

En fordran preskriberas som huvudregel tio år efter att den uppstod (2 § PreskL). Om fordran avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren sålt i sin verksamhet till en konsument är preskriptionstiden istället som utgångspunkt tre år (2 § andra stycket PreskL).


Preskriptionsavbrott

Tio-års-fristen och tre-års-fristen gäller dock endast om det inte skett ett preskriptionsavbrott innan det (2 § PreskL). Om det skett ett preskriptionsavbrott dessförinnan “startar tiden om” och börjar alltså löpa på tio eller tre år på nytt efter avbrottet (6 § PreskL). Ett preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt. Ett sätt är att avbrott infaller när gäldenären (den som är betalningsskyldig) erkänner skulden genom att till exempel erlägga ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären (den som ska få betalt) (5 § första punkten PreskL). Ett annat sätt att få igenom ett preskriptionsavbrott är om borgenären påminner gäldenären om skulden genom till exempel att skicka ett skriftligt krav om betalning till gäldenären (5 § andra punkten PreskL). Det sista sättet att framkalla preskriptionsavbrott är att borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol i ett ärende där betalningen åberopas (5 § tredje punkten PreskL).


Slutsats

Sammanfattningsvis så beror preskriptionstiden på flera aspekter. Svaret blir därför dessvärre “det beror på”. Om det är så att preskriptionsavbrott påkallats så kan fordran fortfarande vara giltig och laglig även efter 20 år. Om preskriptionsavbrott inte påkallats så är fordran preskriberad oavsett vilket förhållande som föreligger mellan dig som gäldenär och borgenären (eftersom tjugo år är mer än både tio och tre år). Om fordran är preskriberad är den alltså inte laglig och du måste då inte betala fakturan du fått.


Hoppas att du fick ett någorlunda vägledande svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo