Får kronofogden utmäta min lön för min frus skulder?

2019-07-12 i Utmätning
FRÅGA |Om jag gifter mig o hon har skulder på kronofogen gör skattemyndigheterna utmätning på min lön oxå då jag brukar få tillbaka på skatten varje år regleras det nu när man ska gifta sig eftersom hon har skulder på kronofogen
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I ett äktenskap är skulder personliga (jfr 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Bestämmelsen innebär att om din fru har en skuld kan du inte hållas direkt ansvarig för den. Eftersom du inte har skulden kan det inte begäras utmätning av din lön för den. Det är möjligt att det sker en utmätning i hemmet, varvid utgångspunkten är att allt som finns i hemmet ägs av den make som har skulder. Du måste då bevisa att en viss sak är din för att den inte ska utmätas. Däremot är det inte möjligt att göra en utmätning av din lön för din frus skulder. Det är inte heller möjligt att göra utmätning på din skatteåterbäring för din frus skulder.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Utmätningsregler för ett gift par.

2019-07-12 i Utmätning
FRÅGA |Jag är gift, har ensam dragit på mig skulder på 850000kr, klarar inte att betala längre, går back 25000kr varje månad. Vid löneutmätning eller skuldsanering så räknas både min och min makes inkomster och utgifter samman. Min make har köpt 3 bilar, en är utlånad, jag står inte på någon bil, jag har inte betalat något på bilarna, det finns papper och köpekontrakt som styrker detta och min man kan bevisa att han betalat från sina konton. Vid utmätning av min lön eller skuldsanering kan väl inte hans bilar utmätas då han kan bevisa att han äger dem?
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga. Jag har tolkat din fråga som att du undrar om kronofogden kan utmäta bilarna i ert gemensamma hem. Till att börja med så är var och en av en makes skulder och tillgångar sina ens egna, 1:3 ÄKtb. Det innebär att en kronofogde inte kan ta din makes tillgångar för att betala dina skulder. Men vid utmätning är det väldigt vanligt att människor försöker lura kronofogden med att upprätta s.k "skenavtal" avtal som existerar endast för skens skull. Därför finns det speciella bevisregler kronofogden måste förhålla sig till vid utmätning. Dessa hittar vi i 4:17-23 UB. För gifta par gäller regeln i 4:19 UB. Enligt den regeln presumeras all egendom som är i din besittning som att du är ägare. Presumtionen kan brytas genom att det görs sannolikt att ägaren är din make. I ditt fall borde ägarbevisen fungera tillräckligt bra för att bryta presumtionen mot att du är ägare. Hoppas det besvarade din fråga!

Upphör mitt betalningsansvar när kronofogden tar en husbil jag har på avbetalning?

2019-07-10 i Utmätning
FRÅGA |Hej kronofogden har tagit min husbil. Skulder som jag har är inte husbil lån. Bilen är köpt på avbetalning måste jag fortsätta o betala bill lånet. Mvh riitta
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga har kronofogdemyndigheten (hädanefter KFM) utmätt din husbil för andra skulder än lånet på din husbil. Du undrar nu om KFM haft rätt att ta din husbil för betalning av de övriga skulderna och om du samtidigt är betalningsskyldig för det lån du tog i samband köpet av husbilen trots att fordonet inte är i din besittning. Jag kommer dela upp svaren på din frågeställning fråga i två delar:1. Får kronofogden utmäta egendom köpt på avbetalning?2. Upphör mitt betalningsansvar om bilen har utmätts och sålts på exekutiv försäljning?Bestämmelserna om utmätning och KFM:s rätt att utmäta viss egendom finns i utsökningsbalken (UB). Vid en utmätning tar KFM den egendom (som bedöms ha ett ekonomiskt värde) som du har hemma hos dig, eller som du vid tillfället förfogar över, och som du därmed presumeras vara ägare till (4 kap. 17 § UB). Om du således hade husbilen i din besittning när KFM utmätte bilen presumeras du vara ägare (4 kap. 18 § UB). Av din fråga framgår att du även är ägare till bilen. Den utmätta egendomen ska beloppsmässigt motsvara värdet på den skuld som du är restförd för hos KFM (4 kap. 3 § första stycket UB). KFM säljer därefter den utmätta egendomen (husbil i ditt fall) på en exekutiv auktion och betalar på så vis din skuld du hade hos dem. Får kronofogden utmäta egendom köpt på avbetalning?Du nämner inte i frågan om ett återtagandeförbehåll fanns avtalat mellan dig och säljaren (vilket ofta är fallet när man köper bilar/husbilar på avbetalning). Om kreditgivaren saknar återtagandeförbehåll kan bilen utmätas för andra restförda skulder samtidigt som du fortsatt är betalningsskyldig för lånet du tog för att finansiera husbilsköpet. Om det finns ett återtagandeförbehåll, så blir svaret lite annorlunda. Av din fråga kan utläsas att det sannolikt finns ett återtagandeförbehåll.Det förhållandet att husbilen köpts på avbetalning med ett återtagandeförbehåll hindrar inte KFM från att utmäta den (5 kap. 5 § andra stycket UB). Återtagandeförbehåll innebär endast ett förbud för dig som ägare att sälja, skänka eller byta bort husbilen under tiden du har en återstående skuld på husbilen. Det kallas för överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet hindrar alltså inte KFM utmäta husbilen, men vissa villkor måste vara uppfyllda. KFM får vid återtagandeförbehåll sälja husbilen på exekutiv försäljning om det är uppenbart att köpeskillingen (priset vid en eventuell exekutiv försäljning) kommer täcka kreditgivarens fordran eller om försäljningen med kreditgivarens samtycke sker med förbehåll för dennes rätt enligt avtalet (5 kap. 5 § andra stycket UB och 9 kap. 10 § första stycket UB). Upphör mitt betalningsansvar om bilen har utmätts och sålts på exekutiv försäljning?Om kreditgivaren ger sitt samtycke till att husbilen säljs med förbehåll för dennes rätt (återtagandeförbehåll fram till att avbetalningen är fullgjord) innebär det att den nya ägaren till husbilen tar över ditt betalningsansvar enligt avtalet du fick när du köpte husbilen på avbetalning (9 kap. 10 § tredje stycket UB).Sammanfattning KFM får alltså utmäta husbilen för betalning av dina skulder - även om det finns ett återtagandeförbehåll - under förutsättning att köpeskillingen räcker för att täcka kreditgivarens kvarstående fordran, eller om denne i stället samtycker till att husbilen säljs till en ny ägare med samma regler om förbehåll som ingick i ditt kreditavtal. Det du därför nu borde göra är, att kontakta KFM och kreditgivaren, för att reda ut om ditt betalningsansvar har övergått till en ny ägare eller inte.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Det går att förhandla med fordringsägare

2019-07-03 i Utmätning
FRÅGA |Hej min fråga är kan man förhandla med fodringsägare då mitt hus har blivit utmätt för skulder som är 20år gamla. Tänker att räntan är ca70%av skulden som är ca 1.4miljoner . Vi får skulder kvar när regleringen med kf sker.
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag vill börja med att beklaga din situation. Fordringsägare kan återkalla sina ansökningar om betalningsföreläggande hos KFM men då krävs att du överenskommer om hur skulderna ska betalas direkt med fordringsägare/borgenärer. Om du kommer överens om en avbetalningsplan och att en viss del av skulden stryks i samband med överenskommelsen är det bra om du får en skriftlig bekräftelse av överenskommelsen eller gör ett avtal. Detta bör göras innan eventuell exekutiv auktion för huset. Marknadsvärdet på ett hus är vanligen högre än det pris som fås vid exekutiv auktion därför är det, om det är det enda alternativet, bättre att sälja huset själv och lösa så stor del av skulden som möjligt samtidigt som man försöker hitta ett annat boende. Jag vill tillägga att det finns regler om att skulderna måste täckas i en tillräcklig nivå för att huset ska kunna säljas vid exekutiv auktion, annars blir inte försäljningen av. Det finns även undantag från utmätning vilka kan vara bra att känna till. Du kan läsa om dem på skatteverkets hemsida. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.5/322285.htmlJag rekommenderar även att du undersöker om vissa skulder kan ha preskriberats och att du förhandlar med fordringsägaren om en privat avbetalningsplan eller annan uppgörelse för att lösa skulden.Om du ha någon en följdfråga på mitt svar kan du mejla migjessica.konduk@lawline.se

Ena maken står ensam på lagfarten, kan utmätning ändå ske i fastigheten för den andra makens skulder?

2019-07-12 i Utmätning
FRÅGA |Hej Jag och min exfru står på ett huslån. Däremot står jag ensam som ägare i lagfarten hos lantmäteriet . Jag äger alltså huset själv och hon står endast på lånet.Min exfru har privata skulder. Skulle det kunna bli utmätning på huset om hon inte sköter sina betalningar, (krediter och lån?) Tack
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om i vilken egendom det kan ske utmätning finns i utsökningsbalken. För fast egendom (fastigheter) så gäller att utmätning kan ske om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 24 §). Med gäldenär förstås den betalningsskyldige, i detta fallet din ex-fru. Det betyder att det ska vara visat att din ex-fru äger åtminstone en del av fastigheten för att den ska kunna bli utmätt för hennes skulder.I praktiken brukar lagfarten vara det som tjänar som bevisning för vem som äger en fastighet. Eftersom du är ensam lagfartsinnehavare så kommer presumtionen vara att fastigheten tillhör dig i sin helhet och den kan därför inte bli föremål för utmätning för skulder som är din frus egna. Detta är dock en presumtion och kan motbevisas.Det är inte helt ovanligt att makar köper fastigheter tillsammans samtidigt som endast den ena av makarna är lagfaren ägare. I såna situationer anses det ibland föreligga så kallad "dold samäganderätt". Denna samäganderätt innebär att trots att endast en make är lagfaren ägare så ses båda makarna som rättsliga ägare till fastigheten. I en sådan situation kan fastigheten utmätas för den icke lagfarna makens skulder i och med att denna maken anses äga en andel i fastigheten trots bristen på lagfart.Förutsättningarna för att dold samäganderätt ska föreligga är följande. Makarna ska ha förvärvat fastigheten med en avsikt att den ska ägas gemensamt, bägge makarna ska bidra ekonomiskt till förvärvet och makarna ska ha nyttjat fastigheten som gemensam bostad. Kan dessa tre omständigheter visas så anses dold samäganderätt föreligga och då ses din ex-fru som delägare till fastigheten. Något som talar starkt för att en sådant samäganderätt finns är exempelvis att din ex-fru står på lånet. Det är dock den som begär utmätning som har bevisbördan för att allt detta föreligger. Om exempelvis din ex-fru och du påstår att ni aldrig avsett att ni skulle bli gemensamma ägare till fastigheten så kan det bli svårt att motbevisa det påståendet.Sammanfattningsvis så finns det viss risk att det kan bli utmätning i fastigheten om det kan visas att din ex-fru har så kallad dold samäganderätt till fastigheten.Med vänliga hälsningar

Utmätning av fastighetsandel

2019-07-11 i Utmätning
FRÅGA |Äger en fastighet till 75%, vad händer om den som äger resterande 25% går i konkurs,? både privat och med enskild firma?.
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom enskilda firmor inte är så kallade juridiska personer, kan de inte heller rättshandla eller äga saker. Det är istället den som driver den enskilda firman som äger sakerna som används av den enskilda firman, och genomför rättshandlingar. Svaret blir således detsamma i båda dina två frågor.Fast egendom får utmätas (4 kap 24 utsökningsbalken). Även en utmätt andel av fast egendom kan på yrkande av sökanden, gäldenären eller någon annan delägare till fastigheten – det vill säga du, den andra ägaren och den som begärt utmätningen – Kronofogdemyndigheten förordna om att hela fastigheten ska säljas på exekutiv auktion (8 kap 8–9 § utsökningsbalken). Saken förutsätter att lagen om samäganderätt är tillämplig, vilket den är nu (1 § nämnda lag). Övriga delägare får då chansen att uttala sig. Försäljningen kan dock endast förhindras om synnerliga skäl föreligger – exempelvis om tillfällig lågkonjunktur gör att försäljningen kommer inbringa ovanligt lågt belopp – eller om fastigheten istället kan klyvas till flera (6–7 § lagen om samäganderätt). Säljs hela fastigheten, har du givetvis rätt att få din andel av köpeskillingen.Vänligen

Blir det skillnad vid utmätning om man är sambo eller inneboende?

2019-07-03 i Utmätning
FRÅGA |kan man vara inneboende hos någon som man är i en sexuell relation med? hur påverkar det om den ena är hos kfm, för jag har läst att är man inneboende kan dem inte göra utmätning, utan endast om man är sambos??
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur definieras ett samboförhållande? Samboförhållanden regleras i sambolagen. Ett samboförhållande definieras som ett parförhållande där individerna stadigvarande bor tillsammans i ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Definitionen av sambo har preciserats genom proposition, doktrin samt praxis. Att ett par stadigvarande bor tillsammans innebär att paret inte har en tillfällig förbindelse. Även ett sexuellt samliv förutsätts föreligga vid samboskap. Om paret är folkbokförda på samma adress eller har gemensamma barn som de bor tillsammans med presumeras det föreligga ett samboförhållande. Det är den som påstår att ett samboförhållande inte föreligger som har bevisbördan för detta. Vid fråga om samboförhållande föreligger ska en helhetsbedömning göras där även andra omständigheter som exempelvis testamente, avtal om ekonomiska familjeangelägenheter eller det förhållandet att en av parterna behåller sin tidigare bostad kan ha betydelse. Blir det skillnad vid utmätning om ni är sambor eller inneboende? Utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB), närmare bestämt i balkens fjärde kapitel. Huvudregeln är att egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör individen vars egendom ska utmätas eller att individen anses vara dess ägare (4 kap. 17 § UB). När det kommer till utmätning i det fall personen vars tillgångar ska utmätas är gift eller har sambo blir det något komplicerat. Detta eftersom makarnas alternativt sambornas gemensamma egendom kan utmätas för den ena maken eller sambons skulder. För att detta inte ska ske måste individen vars tillgångar ska utmätas eller dess partner, det vill säga make eller sambo, styrka att egendom inte tillhör denne och att egendomen i fråga följaktligen inte ska utmätas (4 kap. 19 § 1 st UB). Om personerna som bor tillsammans inte faller in under kategorin sambo gäller inte det förutnämnda. Då har lagstiftaren istället valt att vända på bevisbördan vilket i detta fall innebär att Kronofogden måste styrka att egendomen som ska utmätas inte tillhör individens inneboende (4 kap. 19 § 2 st UB). Vad innebär detta för dig? Mycket riktigt stämmer det att om du är inneboende hos någon som har skulder hos Kronofogden kan myndigheten inte utmäta dina tillgångar. Dock kvarstår frågan huruvida ni skulle klassificeras som sambor då mycket talar för det, till exempel det faktum att ni har en sexuell relation. I sådana fall skulle även din egendom kunna utmätas för din partners skulder. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Utmätning av fastighet i Sydamerika?

2019-07-02 i Utmätning
FRÅGA |Jag har skulder i sverige till olika inkasso bolag samt till kronefogden. Skukderna består av banklån, Csn och även privata skulder. Idag bor jag i Sydamerika och äger en fastighet. Kan kronefogden eller inkasso bolag göra utmäning på det?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du inte äger några tillgångar i Sverige. Ifall du skulle göra det kan svaret förändras.Kronofogdens möjligheter till utmätningKronofogden kan inte själva verkställa utmätningar utanför Sveriges gränser. Eftersom du bor utomlands och inte äger några tillgångar i Sverige kan alltså inte Kronofogden göra någon utmätning på din lön eller fastighet. Du kan läsa mer om vad Kronofogden säger om internationella skulder här. Däremot kan myndigheter eller personer i Sverige vända sig till myndigheter i landet du bor i och starta rättsprocesser. CSN är en myndighet som arbetar mycket med att driva in skulder utomlands, du kan läsa mer om deras arbete här. Det är alltså inte möjligt för någon i Sverige att göra utmäning på din lön eller fastighet men däremot kan de vända sig till myndigheter i landet du bor i och begära att de ska göra det. Vilka möjligheter som finns till detta beror på vilket land du bor i. Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar