Får Kronofogden utmäta en fastighet om annan utmätningsbar egendom finns att tillgå?

2019-09-22 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag har en skuld hos kronofogden på ca 84000 och jag äger en fastighet som är värd närmare en million, jag har akassa och en bil som är värd 130000, men nu har dom fått för sig att utmäta min fastighet o ev sälja till aktion, är inte detta fel väg att gå? Enligt deras hemsida så tar man inte en fastighet om det finns andra tillgångar!
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om utmätning finner du i utsökningsbalken (1981:774) (UB).UtmätningsordningenUtmätningsordningen regleras i 4 kap. 3 § UB. Precis som du nämner har kronofogden (KF) som komplement till ovanstående regel antagit ett ställningstagande avseende utmätningsordningen (nr. 7/14/VER). Den anger följande prioriteringsordning för utmätning av egendom:1. Kontanta medel2. Banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar som kan lyftas omedelbart3. Löneutmätning4. Fondandelar och aktier5. Övrig lös egendom6. Fast egendom (fastigheter)7. Skepp, luftfartyg, tvistiga fordringar m.m.Alltså ska inte KF inte utmäta din fastighet om din skuld kan täckas på annat sätt inom skälig tid, vilket enligt ovanstående ställningstagande är inom 12 månader. Återbetalningstiden ska dock bedömas i varje enskilt fall och beror på gäldenärens (den som ska betala) och borgenärens (den som ska få betalt) förhållanden. Den kan alltså i vissa fall anses både längre eller kortare.Förutsatt att värderingen av din bil är korrekt borde KF rimligen utmäta din bil innan fastigheten. Tänk dock på att värdet kan sjunka vid exekutiv auktion samt att försäljningen även ska täcka KF's försäljningskostnader.RådJag rekommenderar att du snarast meddelar KF att du äger bilen, dess värde samt att önskar att den ska utmätas före fastigheten. Om KF redan har meddelat beslut att utmäta fastigheten kan du överklaga det inom 3 veckor fr.o.m. då beslutet delgavs dig enligt 18 kap. 7 § 2 st. UB. För överklagandeprocess rekommenderar jag att du tar hjälp utav en jurist.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Vad är den minsta inkomsten man kan ha för att utmätning inte får ske?

2019-09-20 i Utmätning
FRÅGA |Bosätte mig utomlands 2017. En kommande skatteskuld på husförsäljningen i Sverige 2018 beräknades till 30.000kr. Då jag inte kunde betala..min sjukdom tog alla besparingar blev summan 30.000kr till utmätning. Då jag endast har tjänstepensionen 5750 i månaden tar kronofogden/utmätningsföretaget 690 kr/månaden.Situationen blir konstig när jag med denna summa ska existera.Så:? Vid vilken minsta inkomst kan de inte röra en inkomst?Tackar på förhand
Malcolm Hamilton |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Den minimala inkomsten du frågar efter kallas för existensminimum eller förbehållsbelopp. Detta minimala belopp är vad man anses minst behöva som inkomst för att uppnå en skälig levnadsnivå. Så länge personen i fråga inte uppnår en månadsinkomst överstigande förbehållsbeloppet ska utmätning inte ske. Förbehållsbeloppet ska bl.a. räcka till hygienprodukter, kläder, hyra och försäkringar. Flera faktorer påverkar storleken av förbehållsbeloppet, exempelvis om personen i fråga är gift eller har barn. Förbehållsbeloppet (2019) för ensamstående är 4.923 kr. Jag känner inte till alla omständigheterna i ditt fall så jag kan inte svara på om 5.750 kr i månaden är rimligt. Att leva på 5.750 kr i månaden kan kännas som lite, men beloppet bör överstiga existensminimum. Du kan läsa mer om förbehållsbeloppet på kronofogdens hemsida (länk). Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Kan Kronofogden utmäta vår gemensamt ägda bostadsrätt? Kan jag rädda den genom att skänka bort den?

2019-09-11 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Jag och min fru köpte bostadsrätt 50/50 % för 6 års sedan kontant. jag har dragit på mig skulder efter det och får snart ställa in betalningarna vilket leder till inkasso och kronofogden. kan kronofogden sälja lägenheten? jag funderar på att ge min andel som gåva till frun, då äger hon 100 % Kan kronofogden även då ta lägenheten?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningRegler om utmätning och när egendom får utmätas regleras främst i Utsökningsbalken (UB). Enligt bestämmelserna får lös egendom utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den betalningsskyldige) eller om han ska anses vara ägare till den (4 kap. 17 § UB). En bostadsrätt räknas som lös egendom. Gäldenären anses vara ägare till lös egendom han har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § första stycket UB). Om gäldenären är gift och makarna har lös egendom tillsammans, anses gäldenären som ägare till egendomen, om det inte görs sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt samäganderättslagen (4 kap. 19 § UB). I ert fall torde det vara enkelt att göra det sannolikt att ni är samägare till bostadsrätten (bland annat då ni båda står på den och har köpt den gemensamt). Dock kan även samägd egendom utmätas, innebärande att er gemensamt ägda bostadsrätt kan utmätas och säljas. Din fru har i sådana fall rätt att få summan som motsvarar hennes andel i bostadsrätten (jfr 8 kap. 8 § UB). Äger ni halva bostadsrätten var och den utmäts, innebär det att hälften av försäljningssumman kommer att gå till att betala dina skulder, hälften kommer att tillfalla din fru.Om du skulle skänka din halva av bostadsrätten till din fru så hon äger hela kan den i ett första skede inte utmätas. Enligt vad som redogjorts för ovan får inte lös egendom utmätas om det framgår att egendomen tillhör någon annan (jfr 4 kap. 18 § första stycket UB). Om du skänker bort bostadsrätten kommer den att tillhöra din fru och kan därav med Utsökningsbalkens regler inte utmätas. Om du skänker bort bostadsrätten till din fru och du inte har tillgångar till att betala dina skulder med kommer du sannolikt att begäras i konkurs. Du kan begäras i konkurs om du är på obestånd. Obestånd innebär att du inte kan betala dina skulder och oförmågan inte endast är tillfällig. Regler om konkurs finns i konkurslagen.Begärs du i konkurs tas samtliga dina tillgångar i anspråk för betalning av dina skulder (1 § konkurslagen). Dina tillgångar kommer att tas om hand av en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren kan begära återvinning till konkursboet, innebärande att rättshandlingar och gåvor i vissa fall ska gå åter. En gåva till närstående (t.ex. make) går åter om den fullbordats tre år innan ansökan om konkurs kom in till tingsrätten, om det inte visas att gäldenären efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder (4 kap. 6 § konkurslagen). Återvinningen innebär att den egendom som skänkts bort ska lämnas tillbaka till konkursboet (4 kap. 14 § första stycket konkurslagen).Sammanfattningsvis kan er gemensamt ägda bostadsrätt utmätas för dina skulder. Om bostadsrätten utmäts kommer hälften av försäljningssumman att gå åt för att täcka dina skulder, den andra hälften kommer att gå till din fru (under förutsättning att ni äger 50% var). Om du skänker bort din andel i bostadsrätten kan den inte utmätas i ett första skede. Däremot kan du försättas i konkurs. Gåvor kan konkursförvaltaren begära att återvinns till konkursboet. När det gäller gåvor till närstående kan sådan återvinnas om gåvan fullbordats så långt tillbaka som tre år innan ansökan om konkurs kom in till tingsrätten.Det är således inte möjligt att skydda att bostaden tas i anspråk för att betala dina skulder. Däremot är bostaden det som i regel i sista hand utmäts. Om möjligt försöker Kronofogden i regel att utmäta andra tillgångar du må ha. Om du behöver hjälp av en av våra jurister med att t.ex. överklaga beslut om utmätning framöver är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Är min fru skyldig att betala min skuld hos Kronofogden?

2019-08-27 i Utmätning
FRÅGA |Äktenskapföford gjort 2015 min skuld från 1995 som gått till tingsrätt 2017 och ännu högre skuld min fråga är delar min fru den skulden som tingsrätten har gett till mig även vi har gjort äktenskapföford Måste jag skilja eller ?KF vill ha mina och min frus inkomster innan 4/9 2019Mvh//Bekymrad
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEnligt svensk rätt kan en make aldrig bli betalningsansvarig för den andre makens skulder. Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Detta innebär att ena makens egendom eller lön inte får utmätas för att betala den andres skulder. Bestämmelsen gäller oavsett om ni har ett äktenskapsförord eller inte.Anledningen till att Kronofogden vill ha din och din frus inkomster är inte för att din fru är betalningsansvarig för din skuld. Däremot kan det vara aktuellt att utmäta dina tillgångar eller att göra en utmätning av din lön för att skulden ska betalas. Hela din lön får inte utmätas utan du får behålla ett s.k. förbehållsbelopp för att du ska klara din försörjning. Förbehållsbeloppet består av din boendekostnad samt ett normalbelopp som ska täcka dina allmänna levnadskostnader. Om du är gift eller sambo tas det hänsyn till din partners inkomster och vissa utgifter. På så vis kan en löneutmätning indirekt påverka din fru (jfr 7 kap. 5 § Utsökningsbalken).Sammanfattningsvis kan Kronofogden inte kräva betalt av din fru för en skuld som är din. En makes skulder är dennes enskilda. Vid t.ex. löneutmätning ska ett förbehållsbelopp räknas fram, vilket är det belopp du varje månad får behålla. Allt utöver förbehållsbeloppet kommer att utmätas. Vid beräkningen av förbehållsbeloppet tas det hänsyn till vilken inkomst din fru har, innebärande att desto högre inkomst hon har, desto mer finns det möjlighet att utmäta av din lön. Utmätningen och beräkningen av förbehållsbeloppet kommer att ske även om ni har ett äktenskapsförord. Det hjälper inte heller att ni, som du själv föreslår, skiljer er. Bestämmelserna gäller för "sammanlevande makar och därmed jämställda" (jfr 7 kap. 5 § Utsökningsbalken), innebärande att även sambor innefattas.Hoppas du fick klarhet i vad som gäller i ert fall. För det fall att du anser att Kronofogdens beslut är felaktigt efter att ni skickat in era inkomster, finns det möjlighet att överklaga beslutet. Behöver du hjälp med överklagan kan en av våra jurister vara behjälplig. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för kostnadsförslag och eventuell tidsbokning. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Separationsrätt vid utmätning

2019-09-21 i Utmätning
FRÅGA |Hejsan. Kronofogden har gjort en utmätning på min bil som stod parkerad hos min bror, då han har med dom att göra men inte jag.Min bror har även tagit kopia på mitt kvitto som bevis att det inte är hans bil, då också bilen står registrerad på mig som ägare... Men även då hävdar dom att dom har rätt att ta min bil. Hur är det möjligt? Hur kan jag strida och bevisa detta mer, än det som gjorts?
Jonna Anderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UtsökningsbalkenUtsökningsbalken reglerar verkställighet i form av utmätning (1 kap. 1 § utsökningsbalken). Lös egendom får utmätas om gäldenären har egendomen i sin besittning och det ej framgår att egendomen tillhör någon annan. Bilen presumeras alltså tillhöra din bror eftersom han vid utmätningstillfället hade bilen i sin besittning. Det ska räcka att, med hjälp av bevis, visa att du är bilens riktiga ägare. Uppvisande av kvitto samt det faktum att du står som ägare i fordonsregistret borde räcka för att din bil inte ska bli föremål för utmätning (4 kap. 17 och 18 § UB). Om bilen mot förmodan ändå blivit föremål för utmätning trots att du eller din bror uppvisat kvitto, ska Kronofogdemyndigheten förelägga dig att inom en månad från det att föreläggandet delgavs dig, väcka talan i saken mot sökanden och din bror. Vad det gäller beviskravet räcker det att du som tredjeman gör det sannolikt att bilen tillhör dig (4 kap. 20 § UB). För det fall bilen redan har sålts, gäller ovanstående om din rätt till betalning motsvarande bilens värde istället (4 kap. 21 § UB). SlutsatsHör av dig till Kronofogdemyndigheten och påtala att du är bilens riktiga ägare samt att du har bevis för ditt påstående. Då ska de utreda saken närmare och om skäl finns, förelägga dig att inom en månad väcka talan rörande saken. Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är annars välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Går det att skänka bort en andel av en bostadsrätt för att skydda den mot utmätning?

2019-09-15 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller en bostadsrätt. Vi köpte en etta i huset vi bor sedan tidigare för att få hit min bror. Sambon och jag står för 45% var medan brodern har 10% utan att betala för sin del. Alla tre står för lånen, men bara jag och sambon som betalar.Brodern backade dock ur av ekonomiska skäl, så vi hyr nu ut till annan person. Har nu visat sig att brodern dessvärre är i riskzonen ekonomiskt och vi känner behov av att skydda lägenheten mot ev. fordringsägare.Kan brodern skänka tillbaks sin del av lägenheten utan att vi drabbas av reavinst eller kan vi göra på något annat sätt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga är ni tre samägare av bostadsrätten (45% + 45% + 10%). Din bror äger den minsta andelen och ni undrar om det går att skydda bostadsrätten från utmätning genom att han skänker sin andel till er eller om ni kommer att drabbas av reavinst.För det fall att din bror inte kan betala sina skulder kan hans egendom tas i anspråk genom utmätning. Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (jfr 4 kap. 17 § Utsökningsbalken, UB). En bostadsrätt räknas som lös egendom. Om viss egendom samägs av flera personer, men endast den ene av dem är utsatt för ett exekutivt förfarande, kan Kronofogden normalt sett sälja hela egendomen. Detta följer av den s.k. indragningsregeln. Indragningsregeln innebär inte att man blir ansvarig för någon annans skulder, utan att hela egendomen kan säljas tvångsvis. Tidigare gällde indragningsregeln inte för bostadsrätter, det har däremot ändrats av praxis. Högsta domstolen fastslog i NJA 2015 s. 72 att om en bostadsrätt samägs, och bara den ena ägaren är föremål för utmätning, kan även de skuldfria ägarnas andelar säljas exekutivt. Vid försäljning kommer de icke skuldsatta bostadsrättshavarna att erhålla pengar motsvarande sin andel av försäljningslikviden. Om din bror skänker sin andel av bostadsrätten till dig och/eller din sambo kommer den inte längre att tillhöra honom och kan inte i ett första skede utmätas. Om han däremot skänker bort sin andel av bostadsrätten till någon av er och sedan inte kan betala sina skulder, finns det en stor risk att han begärs i konkurs. Din bror kan begäras i konkurs om han är på obestånd. Obestånd innebär att han inte kan betala sina skulder och oförmågan inte endast är tillfällig. Reglerna härom finns i konkurslagen.Begärs din bror i konkurs tas samtliga hans tillgångar i anspråk för betalning av skulderna (1 § konkurslagen). Hans tillgångar kommer att tas om hand av en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren kan begära återvinning till konkursboet, innebärande att rättshandlingar och gåvor i vissa fall ska gå åter. En gåva till närstående går åter om den fullbordats tre år innan ansökan om konkurs kom in till tingsrätten, om det inte visas att gäldenären efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder (4 kap. 6 § konkurslagen). Återvinningen innebär att den egendom som skänkts bort ska lämnas tillbaka till konkursboet (4 kap. 14 § första stycket konkurslagen). Som närstående räknas dels du som hans bror, men sannolikt även din sambo (jfr 4 kap. 3 § konkurslagen).Om bostadsrätten överlåts till er genom gåva och att ni samtidigt övertar lånen kommer det att räknas som ett s.k. blandat fång. Det innebär att överlåtelsen rent skatterättsligt är att betrakta både som ett köp och en gåva. Givaren (din bror) måste betala kapitalvinstskatt på den delen av överlåtelsen som räknas som ett köp, medan resten räknas som en gåva. Gåvodelen är skattefri för honom (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Gåvan får ni skatta på den dagen ni säljer bostadsrätten.Sammanfattningsvis är det inte huruvida det uppkommer en skattskyldighet vid överlåtelsen till er genom gåva som är oroande, snarare att det faktiskt finns en risk att din brors andel i bostadsrätten kan tas i anspråk för att betala hans skulder; trots att den skänkts till er. För det krävs att din bror försätts i konkurs, vilket det finns en risk för om han inte har några tillgångar och framförallt skänkt bort sin andel av bostadsrätten. Om bostadsrätten säljs exekutivt, kommer ni att få del av köpeskillingen utifrån era andelar. Alternativet torde vara att din bror säljer sin andel till er till marknadspris och att han använder pengarna till att betala av sina skulder. Det innebär dock att han blir skattskyldig för försäljningen, och att ni får betala pengar till honom. Det ska dock beaktas att utmätning ska ske endast om det belopp som kan beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig.Om ni behöver vidare hjälp med en av våra jurister med att t.ex. överklaga ett beslut om utmätning eller återvinning är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

kan makes egendom utmätas för den andre makens skulder?

2019-08-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej, det är så att det kan komma att bli utmätning hemma hos mig och min fru, för att jag har skulder, min fru är nu rädd att kronofogden kanske tar hennes vinylsamling i beslag, den är värd en del pengar och hon har samlat i många år, hon har ju inga kvitton direkt på detta då det är mycket som är köpt genom vänner och loppis, kommer man beslagta detta och anse att vi äger det ihop för att vi är gifta ? MVH
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB) . Enligt 4 kap. 17 § UB får lös egendom utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 4 kap. 18-19§ UB ska anses vara ägaren till en egendom. Är ni gifta så finns det en presumtion enligt 4 kap. 19 § UB som säger att egendom som makar har i sin gemensamma besittning anses tillhöra gäldenären, om det inte görs sannolikt att de är samägare till egendom enligt lagen om samäganderätt, eller det inte heller framgår att egendomen tillhör den andre maken. Din fru måste alltså visa att vinylsamlingen tillhör henne. Ett påstående om samäganderätt eller egenrätt räcker oftast inte för att bryta presumtionen, utan någon ytterligare omständighet som talar för samäganderätt eller ensam rätt måste föreligga, tex kvitto, faktura. Om det inte finns något kvitto eller liknande bevis kan det tyvärr bli svårt att bevisa att det endast är din fru som äger vinylsamlingen.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp är du välkommen att boka tid med en av våra jurister här.

Handpant och sakrättsligt skydd

2019-08-15 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Jag undrar hur det fungerar med Pantsättning? Vad måste jag göra om jag lånar ut 10.000 kronor till min kompis, och han ger mig hans bil i pant. Hur kan jag vara skyddad ifrån han hamnar i skulder, där kronofogden vill ta hans bil. finns det någon säkerhet för att dem inte tar den bilen jag har fått i pant? Och om dem tar bilen, har jag någon rättighet som pantsättare?
Sofie Falk |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör vad som gäller vid handpant och din möjlighet att göra anspråk på den aktuella bilen vid utmätning, vad som i juridiken brukar kallas sakrättsligt skydd. En förklaring vad handpanträtt är: En gäldenär förstärker sitt löfte om att göra rätt för sig genom att överlämna ett värdeföremål till borgenären som säkerhet för att löftet kommer att infrias. Borgenären ska därmed kunna veta att hon/han inte bara har gäldenären personligen att hålla sig till utan också har en särskild tillgång till panten och kan ta denna i anspråk om gäldenären ej betalar. Han har fått en realsäkerhet för sitt täckningskrav. Enligt 4 § förmånsrättslagen (FRL) framgår det att det finns en förmånsrätt som följer handpanträtt.Handpanträtt och sakrättsligt skydd: För att handpant ska leda till sakrättsligt skydd, och därmed att du har bäst rätt till bilen vid en utmätning krävs det: (1) Att det finns en upplåtelse av panträtt i den aktuella egendomen av pantsättaren, ofta benämnd pantförskrivning eller pantavtal. Det behöver alltså finnas ett avtal. Det krävs också (2) en identifierbar fordran som penten ska utgöra säkerhet för, benämnd pantfordran eller huvudfordran. Det behövs alltså finnas en skuld/fodran vilket det gör om du lånar ut 10 000 som du skriver i din fråga. Härutöver krävs ytterligare, dels att panten (3) är eller bli individualiserad i sådan grad att den kan identifieras som den pant som avses i pantförskrivningen (specialitetsprincipen). När det gäller bilar som i detta fall är det inget problem, då registreringsskylt gör det väldigt tydligt vilken exakt bil det är som är pantsatt. Till sist krävs det att (4) pantförskrivningen fullgörs genom iakttagande av relevant sakrättsligt moment. För handpant är det tradition som gäller, dvs det går ej att bilen är pantsatt men står kvar på gården hos din vän. För att du ska ha bäst rätt till bilen vid en eventuell utmätning krävs det att din vän inte har rådighet (kontroll) över bilen. Bilen ska alltså vara hemma hos dig eller någon annanstans där din vän inte nyttjar den. Sammanfattningsvis: Om du har gjort dessa fyra steg har du ett sakrättsligt anspråk i bilen vid eventuell utmätning av din vän, och har då rättigheter i och med att du har bäst rätt till bilen.