Utmätning av pension

2019-05-13 i Utmätning
FRÅGA |Hej !Min kompanjon är skyldig mig pengar och vill betala men är i personlig konkurs.Denna månaden blir han pensionär.Kan utmätning ske av pensionen när han är i personlig konkurs ?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande rätt ang. konkurs och utmätning Vid frågor om konkurs och utmätning blir såväl konkurslagen (KL) som utsökningsbalken (UB) tillämpliga. Av 3 kap. 4 § KL framgår det att konkursförvaltaren för konkursboets räkning har rätt att ta i anspråk lön och därmed jämställda förmåner. Pension kan likställas vid därmed jämställda förmåner, enligt 7 kap. 1 § 4 punkten UB. Dock bör vissa regler iakttas innan utmätning sker. En regel är att pension inte får utmätas om den behövs för försörjning och fullgörande av underhållsskyldighet som åvilar honom, 5 kap. 8 § UB. Om pensionsbeloppet överstiger vad gäldenären behöver för sitt uppehälle, då utmäts det efter samma regler som gäller för vanlig löneutmätning. Dock blir regeln om förbehåll aktuell vid sådana situationer, 7 kap. 5 § UB. Enligt förbehållsregeln ska gäldenären utöver det belopp som redan fastställts för uppehåll även bli tillerkänd ett förbehållsbelopp. I detta belopp ingår dels din boendekostnad, dels ett normalbelopp som ska täcka dina vanliga levnadskostnader. Du kan läsa mer om förbehållsbeloppet här. SlutsatsSlutsatsen som kan dras är att utmätning kan ske om han är i personlig konkurs, sålunda det inte strider mot de gällande regler som finns på området. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Kan kronofogden göra en utmätning innan beslut om skuldsanering?

2019-05-07 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden göra en utmätning innan beslut om skuldsanering?
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utmätning respektive skuldsanering regleras i utsökningsbalken (UB) respektive i skuldsaneringslagen (2016:675).Det korta svaret är: ja, Kronofogdemyndigheten kan göra en utmätning innan beslut om skuldsanering.Utmätning och skuldsanering är två olika alternativ inom utsökningsrätten och har lite olika regler och struktur.Utmätning kan genomföras när det finns verkställighet t.ex. i form av en dom från domstol (3 kap. 1§ UB) dvs när betalningsskyldighet är medgiven. KF får även på eget initiativ, enligt bestämmelser i UB, genomföra utmätning på fordran eller kostnad. Det innebär att både privatpersoner och företag som vänder sig till domstol och/eller till KF kan driva in det belopp som personer är skyldiga dem (som avser en särskild skuld). KF kan då utmäta egendom eller t.ex. personers lön för att betala det som personen är skyldig en annan person eller ett företag som denne inte betalat (i enlighet med utmätningsordningen i 4 kap. 3§ UB; se dock undantag i 5 kap. UB). Detta är alltså något som flera aktörer i samhället kan använda sig av för att dem inte fått betalt för en vara, en tjänst, en skuld och som avser ett visst belopp utifrån t.ex. en faktura.Utmätning innebär att när fordran är betald (antingen genom att man betalar själv eller genom att KF utmäter egendom eller t.ex. lön till dess att fordran är betald) så är ärendet över.Skuldsanering är ett alternativ som bara kan användas av fysiska personer och innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (se 1-2§§ skuldsaneringslagen (2016:675)). Skuldsanering måste sökas av personen själv och är inget verktyg som varken KF eller någon annan kan använda för att driva in sina fordringar. Men alla som ansöker om skuldsanering blir inte beviljade skuldsanering eftersom det finns vissa krav som måste vara uppfyllda, bl.a. kravet på kvalificerad insolvens som innebär att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (5-12§§ skuldsaneringslagen). Det handlar alltså om flera skulder eller en stor skuld som personen inte kommer kunna betala tillbaka.Skuldsanering innebär att alla skulder fram till inledandebeslutet ska tas med och man får sedan leva på väldigt lite pengar för att anses betala av skulderna under ett antal år. Sedan är man helt fri från sina skulder.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga Hälsningar

Återtagandeförbehåll mellan privatpersoner

2019-04-26 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Mycket bra site!Mitt problem är följande. Jag är otursförföljd ☺️. I alla fall när det gäller bilar.Bakgrund:Lever på sjukersättning. Alltså sjuk.Är inne på min andra Bilstöd från FK.Pga att jag 2010 gick in i väggen då jag levde på värktabletter för att kunna arbeta, värk, depression osv det hela har lett till detta. Dessutom hamnade jag hos kfm, inkasso mm. Det ena med det andra har lett till att jag idag står utan bil och blivit isolerad.Min särbo vill köpa en bil, en nyare modell som håller och som jag kan köra. Men hon har inget körkort så försäkring blir dyr. Hon vill skriva den på mig. Men kfm kan ju ta bilen, och enligt deras regler kan dom ta en bil som jag lånat oxå. Min fråga:. Kan hon sälja bilen till mig på avbetalning och med återtagande rätt som privatperson?? Eller gäller sådant bara bilfirmor?
Viking Ringstedt |Som jag förstår din fråga är du och din särbo inne på att köpa en bil, men på grund av din ekonomiska situation är du rädd för att denna i så fall ska föremål för kronofogdens utmätning. Du undrar därför om din särbo kan sälja bilen till dig på avbetalning med återtagandeförbehåll, och på så vis få behålla den. De relevanta reglerna för denna fråga finner du i utsökningsbalken (UB).Återtagandeförbehåll ger separationsrätt vid exekutiva åtgärder (utmätning/konkurs)Lös egendom (vilket en bil är) får som huvudregel endast utmätas ("tas" av kfm) om det framgår att den tillhör gäldenären, dvs. den skuldsatte ( 4 kap. 17 § UB). Även i andra fall kan egendomen utmätas om det framstår som att egendomen tillhör gäldenären, därför att den befinner sig i dennes besittning (kontroll) (4 kap., 18 § och 19 § UB). Vid ett avbetalningsköp kan man säga att du som köpare faktiskt har köpt egendomen från säljaren – din särbo – och att du därmed blivit ägare. Det innebär att det inte egentligen finns något direkt hinder för kronofogden att ta bilen, trots att du inte betalt av hela köpet än. Bilen tillhör dig ändå. Detta "förtida" ägandeskap kan dock brytas om ni avtalat om att ett återtagandeförbehåll ska gälla mellan er fram tills att avbetalningen är färdig. Då kommer alltså din särbo kunna ta tillbaka bilen och stoppa kronofogdens utmätning, ifall de skulle ha intresserat sig för den. Även om kronofogden skulle hävda att de kan ta bilen därför att den finns i din besittning, kan hon då hävda bättre rätt pga. återtagandeförbehållet. Som du mycket riktigt poängterat används återtagandeförbehåll ofta av bilfirmor, men det finns alltså inget hinder för att använda samma skydd som privatperson. Däremot är juridiken kring detta ämne komplicerad och det kan vara svår att navigera i den som privatperson. Därför kommer jag ge er några tips på vad ni borde göra om ni funderar på denna lösning. Återtagandeförbehållet är bara giltigt om din särbo ägt bilen först, och innan hon gett dig besittning över den (parkerat hos dig/gett nycklar) ställt upp återtagandeförbehållet. Det är alltså väldigt viktigt att du inte kör runt i bilen innan ni skrivit kontraktet, som då alltså bör innehålla både information om avbetalningsplanen och innehålla ett tydligt återtagandeförbehåll i skrift. Återtagandeförbehållet upphör förstås när bilen är fullt avbetalad. Då är bilen din, och kronofogden kan därför ta den i anspråk. Byt inte ut något stort i bilen, såsom motor eller säten.Om du sammanfogar egendomen (bilen) med andra lösa saker (ex. motor) kan detta innebära att återtagandeförbehållet bryts. Du får inte förfoga fritt över egendomen. Ni får inte i avtalet tillåta dig att sälja bilen vidare eller hyra ut den innan den är fullt avbetalad. I så fall kommer återtagandeförbehållet betraktas som en ogiltig, "fejkad" fasad.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan kronofogden verkställa utmätning av bil trots att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft och överklagan är insänd med begäran om inhibition?

2019-04-17 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden verkställa utmätning av bil trots att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft och överklagan är insänd med begäran om inhibition?
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör utmätning, varför bestämmelser i Utsökningsbalken 1981:774 (UB) blir tillämpliga. För att Kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa en sådan utmätning, krävs att de kan uppvisa en så kallad exekutionstitel. En exekutionstitel erhålls vanligtvis genom domstols dom. Huvudregeln är att domen behövt vinna laga kraft innan exekutionstitel anses föreligga och således rätten till utmätning. Till detta finns dock vissa undantag. En dom som inte vunnit laga kraft får nämligen verkställas med vissa villkor. I din fråga framkommer att det är en bil (lös egendom) som ska utmätas. En dom om utmätning av sådan egendom får verkställas genast om säkerhet ställs för återbäring av egendomen (3 kap 8 § UB). Kronofogden har således rätt att utmäta bilen innan domen vunnit laga kraft, dock med villkor att de överlämnar någon slags säkerhet om att bilen kan återbäras om ex. begäran om inhibition skulle bifallas.Hoppas du fått svar på din fråga!

Får försäkringsersättning utmätas av Kronofogden?

2019-05-09 i Utmätning
FRÅGA |Har en anhörig som fick ersättning från afa efter en yrkesskada som invaliditets (funktions nedsättning) om 25,000kr som utmättes i sin helhet. Min fråga kan man utmäta sådan ersättning.
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna kring vad som får utmätas hittar du i utsökningsbalken, nedan förkortat UB.Lös egendom får utmätasLös egendom som din anhörige äger får utmätas. (4 kap. 17 § UB) Ersättningen från AFA är pengar vilket även klassificeras som lös egendom. Det gäller även om pengarna sätts in på ett konto. Kronofogden får därmed som huvudregel utmäta även denna typ av ersättningar. Det finns ingen specifik regel som stoppar Kronofogden från att utmäta just olika typer av försäkringsersättningar.Pengar kan få undantas i speciella fallPengar får undantas från att utmätas endast om dom är nödvändiga för din anhöriges underhåll vid tidpunkten. Alltså om pengarna från ersättning är nödvändiga för att din anhörige ska kunna betala mat och bostadskostnad mm så kan pengarna tillfälligt undantas från utmätning. (5 kap 1 § 1 st 7 p UB) Detta gäller endast om din anhörige inte har några andra möjligheter att betala sina levnadskostnader. Pengarna får dock undantas från utmätning i max en månad om situationen inte är mycket allvarlig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga Hälsningar

Får jag skatteåterbäring trots skulder?

2019-04-28 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Kommer jag och få skatteåterbäringen om jag har flera skulder som fick vidare till kronofogden men om jag inte ens har en skuldsalso hos KF?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga har du inget skuldsaldo hos Kronofogden varför det inte heller finns någon skuld att utmäta eventuell skatteåterbäring för. Om skulderna gått till Kronofogden men inte genererat något skuldsaldo är det på grund av att du antingen betalt dem, eller att borgenären valt att ta tillbaka ärendet (och t.ex. istället sälja skulden vidare till ett inkassobolag).För dig innebär det att om du inte har något skuldsaldo hos Kronofogden finns det ingen anledning för Kronofogden att utmäta din skatteåterbäring.Vänligen,

Kan skadeersättning utmätas?

2019-04-19 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Undrar om Kronofogden kan göra en utmätning av skadeersättning från LÖF försäkringar när jag nu ligger i en klubbad skuldsanering
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Skadeersättning från LÖF utgår med stöd av patientskadelagen. Eftersom patientskadelagen inte reglerar frågor om utmätning gäller försäkringsavtalslagen (1 kap. 3 § försäkringsavtalslag). Kan skadeersättning utmätas?Ersättning som ska tillfalla den försäkrade får inte utmätas för den försäkrades skulder (15 kap. 10 § första stycket försäkringsavtalslag). Notera dock att ersättningsbelopp som har tillfallit den försäkrade och inte hållits avskilt efter utbetalningen får utmätas för den försäkrades skulder (15 kap. 10 § andra stycket försäkringsavtalslag). Om två år har passerat sedan beloppet skulle betalas får dock även sådan ersättning som hållits avskilt utmätas till den del beloppet inte behövs för den försäkrades försörjning eller för att fullgöra underhållsskyldighet som åvilar hen (15 kap. 10 § andra stycket försäkringsavtalslag).Om du redan fått skadeersättningen och det ännu inte passerat två år krävs det alltså att du har hållit beloppet avskilt för att de ska undantas från utmätningen. Med avskilt menas att skadeersättningen inte ska ha sammanblandats med dina övriga tillgångar. Om beloppet har förvarats på ditt vanliga privata bankkonto som du använder dagligen är kravet på avskilt således ej uppfyllt. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Utmätning av samägd fastighet

2019-04-15 i Utmätning
FRÅGA |Min syster och jag har ärvt ett sommarhus. Hon har problem med skulder. Kan hon bli tvungen att sälja sin del? Min del kan väl inte säljas, den äger ju jag. Mvh
Sofie Falk |Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!Din fråga rör vad som gäller vid utmätning av samägd fastighet, lagar som blir aktuella är utmätningsbalken (UB) och samäganderättslagen (SamägL). Utmätning vid samägd fastighet - vad gäller? I 8 kap. 8 § UB regleras kronofogdemyndighetens (KFM) möjlighet att sälja egendom som är samägd. Utgångspunkten är att utmätning kan ske i samägd egendom, under förutsättningen att lagen (1903:48 s. 1) om samäganderätt är tillämplig. I 1 § stadgas att samäganderätt föreligger när man är minst två delägare i bland annat en fastighet. I ditt fall föreligger det alltså samäganderätt i sommarhuset, och KFM kan på yrkande av en bland annat sökande borgenär förordna att hela egendomen ska säljas trots att du äger en del. Omständigheten att man är samägare innebär således inte att egendom är undantagen utmätning. Dock kan KFM inte till ta i anspråk hela värdet vid en eventuell försäljning, utan endast den andel som är gäldenärens. Du behåller givetvis din egen andel. Något undantag tillämpligt? Enligt 8 kap. 8 § UB, som hänvisar vidare till 6-7 §§ SamägL så föreligger det hinder mot en exekutiv auktion om en delägare visar synnerliga skäl för anstånd. Som exempel på omständighet som kan utgöra synnerliga skäl för anstånd nämns i motiven att tidpunkten för försäljning skulle medföra förlust för meddel ägaren liksom att försäljning av enbart den utmätta andelen kan antas vara tillräcklig för att sökanden ska få betalt. Det ställs vanligen ganska höga krav på att synnerliga skäl ska vara för handen. I 5 kap. UB finns undantag från utmätning. Fastigheter är inte undantagna (se 5 kap. 1 § UB), men det framgår av din fråga att ni har ärvt sommarhuset. Enligt 5 kap. 5 § UB så får "egendom som till följd av sin besakaffenhet, enligt föreskrift i gåva eller testamente som gäller mot envar ej överlåtas, får ej heller utmätas." Alltså, om fastigheten ägs med ett överlåtelseförbud (förbud att sälja vidare) som är vanligt vid arv, är undantaget tillämpligt. Hoppas du fick svar på din fråga!