Undantag från utmätning

2019-12-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Har ställt frågan tidlligare.. Är det lagligt att fullgöra utmätningsbeslut på någon som är hemlös och lever under existensminimum?.. Med vänliga hälsningar.
Amanda Keith |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB). För att utmätning ska kunna ske förutsätts att det finns en exekutionstitel eller beslut enligt 1 kap 1 § UB och 4 kap 1 § UB. Vad gäller utmätning av lös egendom får sådan utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, alltså den som är skyldig pengar, 4 kap 17 § UB. Vid en utmätning ska kronofogden se till att utmäta de tillgångar som innebär minst olägenhet eller problem för gäldenären, 4 kap 3 § 2 st UB. I första hand brukar det alltså bli pengar som utmäts. Pengar och andra tillgodohavanden får undantasfrån utmätning endast om sådana tillgångar är nödvändiga för gäldenärens underhåll vid tidpunkten, alltså om gäldenären annars inte har någon möjlighet att betala för sina levnadskostnader. Pengarna får dock inte undantas från utmätning i mer än en månad om inte synnerliga skäl föreligger, 5 kap 1 § p. 7 UB. Kronofogden ska självmant pröva vad som ska undantas från utmätning utifrån kända omständigheter eller uppgifter som kronofogden kan få utan större utredning. Gäldenären ska också lämna de uppgifter som kan behövas för att göra en sådan prövning, 5 kap 14 § UB. Utmätning av lön regleras i 7 kap UB. Det som föreskrivs om utmätning av lön gäller även utmätning av vissa andra förmånersåsom annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären om dennes ställning är jämförlig med en arbetstagares, belopp som utgår som pension eller livränta, sjukpenning eller annan ersättning som lämnas på grund av sjukdom, smitta, olycksfall, utbildning eller arbetslöshet, bland annat, 7 kap 1 och 2 §§ UB. Lön får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstigervad gäldenären behöver för sitt och sin familjs underhåll samt till fullgörande av eventuell betalningsskyldighet mot annan som vid utmätning har bättre rätt till lönen, 7 kap 4 § UB. Av 5 kap 8 § UB framgår att pension eller livränta inte får utmätas i den mån som den behövs för gäldenärens försörjning och fullgörande av underhållsskyldighet. Detta innebär, i princip, att kronofogden inte får utmäta det man behöver för att klara ett visst existensminimum. Innan utmätning sker räknas nämligen ett belopp fram som gäldenären har rätt att behålla, ett så kallat förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är alltså den del av lönen som inte får utmätas och ska motsvara existensminimum. I förbehållsbeloppet ingår dels ens boendekostnad och dels ett normalbelopp som ska täcka vanliga levnadskostnader. Det framgår inte direkt av lagen vilka belopp som ska undantas från utmätning utan kronofogden räknar fram hur stort normalbeloppet ska vara för varje år. För år 2019 är normalbeloppet 4923 kr för en ensamstående vuxen. Sammanfattning Egendom kan undantas från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov. Pengar och andra tillgodohavanden, exempelvis, ska alltså undantas från utmätning om de behövs för att säkerställa ens underhåll till dess att inkomst, som täcker det behovet, väntas. Om det inte föreligger synnerliga skäl kan pengar och andra tillgodohavanden dock inte undantas i längre tid än en månad. Kronofogden ska göra en bedömning av vad som ska undantas från utmätning utifrån de relevanta omständigheterna. Gäldenären behöver alltså lämna de uppgifter som kan behövas för en sådan bedömning. Om man har en lön som ligger till grund för utmätning har man rätt att behålla så mycket som man behöver för att klara sitt uppehälle för sin egen del och för en eventuell familj.Lön eller pension, exempelvis, får utmätas i den mån man inte behöver den för att klara existensminimum. Vad detta existensminimum är räknar kronofogden fram. Man har alltså rätt att behålla förbehållsbeloppet. Innan utmätning av lön eller pension sker gör kronofogden en bedömning av ens ekonomiska förhållanden och bestämmer, utifrån det, vilka belopp som ska utmätas. Det är därför viktigt att se till att kronofogden har tillräckligt med information om ens ekonomiska förhållanden så att en bedömning kan göras utifrån ett så riktigt underlag som möjligt och för att utmätningen därmed inte ska bli för stor. Hoppas att detta svar kan vara till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Kan Kronofogden utmäta gäldenärens hem om fastigheten ägs av makan?

2019-12-14 i Utmätning
FRÅGA |Min mamma och pappa har nyligen köpt ett hus tillsammans. huset är värderat till 1.6miljoner kronor. Nu har det uppkommit att min pappa har en skuld på 7.3 miljoner kronor och kronofogden vill utmäta huset. Min mamma har betalat allting på huset, kontant insats och allt via sitt konto, min pappa har alltså inte betalat en enda krona för huset utan står bara som halva ägaren samt är med på lånet för huset. Huset är belånat till skorsten. Vad kan vi göra för att inte få huset utmätt? Menar tror ju aldrig att företaget som har skulden kommer gå med på en avbetalningsplan när skulden är på 7.3 miljoner....
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av frågor regleras främst av Utsökningsbalken (UB). När Kronofogden fått en exekutionstitel kan myndigheten verkställa ett beslut (3 kap. 1 § UB). En exekutionstitel är en domstols dom, beslut eller annan handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet. Lös egendom som finns i hemmet presumeras tillhöra gäldenären (4 kap. 17 § UB). Vid en utmätning av den lösa egendomen i deras hem kan Kronofogden ta egendomen. Finns det egendom som, helt eller delvist, tillhör din mamma måste hon bevisa genom till exempel kvitto, bankutdrag, avtal, foton eller dylikt att den lösa egendomen tillhör henne (4 kap. 19 § UB). Notera dock att detta gäller lös egendom. Ett hus är fast egendom. Så länge din mamma äger huset i sin helhet, det vill säga att din pappa inte äger någon andel i huset, så kan inte huset utmätas. Detsamma gäller dock inte den lösa egendomen i huset, som tidigare konstaterats. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annat är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Utmätning av bil som tillhör tredje man

2019-11-21 i Utmätning
FRÅGA |Hej !Har en fråga gällande Kronofogden. Undrar ifall Kronofogdmyndigheten har rätt att göra utmätning på en bil som jag lånat enbart föratt hämta ut mina saker från en annan bil som dem precis gjort utmätning på och tagit ? Det är nämligen så att bilen som dem redan tagit stog registrerat i mitt namn då förstår jag att dem har kanske rätt att göra utmätning på den .Men andra bilen som jag lånat av en kompis har jag aldrig ägt eller ens stått i mitt namn föratt dem ska ta den pga. Dem TYCKTE att jag äger den nära jag bara hade lånat den då jag inte äger någon egen bil efter att dem tagit min bil .
Mikaela Dahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att göra en bedömning av vad Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta får man läsa reglerna i fjärde kapitlet i utsökningsbalken (UB). Får Kronofogdemyndigheten utmäta någon annans bil som du använder?Kronofogdemyndigheten får utmäta all egendom som inte är undantagen på något sätt (4 kap. 2 § första stycket UB). I lagen finns det regler som undantar tillhörigheter som ägs av någon annan person än den som ska utmätas, det vill säga "tredje man". All lös egendom, bland annat en bil, får utmätas om det framgår att den tillhör personen som ska utmätas eller om denne enligt 4 kap. 18 § eller 19 § utsökningsbalken ska anses vara ägare. Eftersom att det inte är du som äger bilen, utan du använder den bara kan Kronofogdemyndigheten alltså enbart utmäta bilen ifall den enligt någon av paragraferna ska anses vara din. Allting som en person i utmätning har i sin besittning, vilket antagligen bilen inräknas i, ska anses tillhöra den personen om det inte framgår att det tillhör någon annan (4 kap. 18 § UB). Alltså kan Kronofogdemyndigheten som utgångspunkt utmäta din väns bil om det inte framgår att bilen tillhör din vän. För att det ska framgå behövs det alltså bevisning för detta. Att det är din vän som står som registrerad ägare på bilen och eventuell ytterligare bevisning för att det är din vän och inte du som betalat exempelvis försäkring kan uppnå det kravet.Om utmätning av bilen redan skettOm bilen har utmätts av Kronofogdemyndigheten kan din vän påstå bättre rätt till bilen. Då behöver din vän inom en månad väcka talan i frågan om vem som har bäst rätt till bilen och rätten får då besluta om ifall bilen är din eller din väns, och i förlängningen om Kronofogdemyndigheten hade rätt att utmäta bilen (4 kap. 20 § UB). Ifall det visas att bilen är din väns bör denne få tillbaka den. Alltså hade Kronofogdemyndigheten som utgångspunkt rätt att utmäta bilen ifall du hade den i din besittning, men din vän har rätt att få tillbaka den ifall det kan visas att denne var ägare till bilen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan fruns besparingar utmätas för mannens skulder?

2019-10-27 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Kan min fru besparingar tas för min skuld hos Kf?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan nämnas att det i 1 kap. 3§ Äktenskapsbalken stadgas att vardera make äger och förvaltar över sin egendom samt bär sina egna skulder. Detta innebär att din frus egendom inte får utmätas av Kronofogden för att betala dina skulder. Det kan dock uppkomma problem om makar bor ihop och en av dem har skulder som resulterar i utmätning. Då finns risken att egendom som tillhör maken som inte har skulder blir föremål för utmätning. Enligt 4 kap. 19§ Utsökningsbalken utgår man i sådana fall att den egendom som finns i parets hem tillhör den av dem som har skulder.Huruvida din frus besparingar kan komma att utmätas av Kronofogden med anledning av din skuld beror på. Jag utgår från att dessa "besparingar" avser pengar som finns på ett bankkonto. Om hennes besparingar befinner sig på ett bankkonto i hennes namn så kan de inte bli det. Om pengarna däremot sitter på ett gemensamt sparkonto så kan pengarna antagas tillhöra dig istället för din fru varpå de omfattas av utmätningen.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Kan kronofogden utmäta hyresvärdens lön? Kan man stå som ägare om man har skulder till kronofogden?

2019-12-28 i Utmätning
FRÅGA |hejom man bor hos någon och har c/o adress kan kronofogden göra löneutmätning på den man bor hos?kan man stå på ett hus om man har skulder hos kronofogden
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är skillnad på utmätning och konkursOm man har skulder hos kronofogden så är det framförallt i konkurslagen och i utsökningsbalken som vi hittar tillämpliga bestämmelser. I och med att det inte framkommer av frågan att du har gått i personlig konkurs, utan bara har obetalda skulder till kronofogden så blir det utsökningsbalken som blir aktuell i det här fallet. Om lönen redan är utbetaldI 4 kap 17 § UB framkommer det att lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (alltså du i detta fallet). Pengar räknas som lön egendom och det innebär alttå att redan utbetald lön kvalar in här. I 4 kap 18 § UB framgår det att gäldenären presumeras vara ägare för allt som är i hens besittning. Detta innebär för din del att om du skulle ha din hyresvärds lön i din besittning så kan den utmätas av kronofogden. Om ni har ett gemensamt konto där din hyresvärds lön ligger inbetald på eller om pengarna finns kontant i ert boende så spelar det roll om ni bor ihop under äktenskapsliknande förhållanden eller inte. Lever ni tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden så presumeras det att du äger det som finns på kontot/ i lägenheten, och således kan det utmätas. Om ni inte lever under äktenskapsliknande förhållanden så kan endast pengarna på kontot/i lägenheten utmätas om det framgår att de tillhör dig. Om lönen ännu inte är utbetaldOm lönen inte ännu är utbetald så är det i 7 kap UB som vi hittar tillämpliga bestämmelser. Där framkommer det att det endast är gäldenärens lön som kan utmätas innan utbetalning. Alltså kan inte den som du bor hos bli av med framtida löneutbetalningar på grund av dina skulder. Du kan stå som ägare på ett hus, men då riskerar huset att bli föremål för utmätning Du kan stå skriven som ägare på ett hus även om du har skulder hos kronofogden. Det som däremot händer är att huset löper en risk att bli utmätt av kronofogden på grund av dina skulder. Fast egendom får utmätas om det frångår att du är ägare. Du presumeras vara ägare om du har lagfart på fastigheten (4 kap 24 § UB). Är ni flera ägare av fastigheten så blir samägandelagen tillämplig. Om inget annat går att bevisa så äger ni lika delar av den (1 § SamägandeL). Kronofogden kan utmäta fastigheten och lägga ut den till försäljning oavsett om du äger hela fastigheten eller bara en del av den, om sökande (den du har skulder till), gäldenären (du) eller någon annan delägare yrkar på det (8 kap. 8 § UB).Sammanfattningsvis kan vi konstatera att du kan stå som ägare av ett hus även om du har skulder hos kronofogden, men om du gör det så har kronofogden möjlighet att utmäta huset. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Kan man som bosatt i Sverige undkomma kronofogden genom att jobba utomlands?

2019-11-28 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Kan man komma undan kronofogden om man fortsätter vara bosatt i Sverige men pendlar till grannlandet o jobbar där? Med vänlig hälsning,
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som som att du vill veta huruvida du kan komma undan att få pengar eller egendom utmätt för en skuld av skuld av kronofogden genom att arbeta i utlandet (men bo i Sverige). Jag utgår i mitt svar, baserat på vad som framkommer i din fråga från att du har dina tillgångar i Sverige. Vad säger lagen? Regler som avser kronofogdens möjligheter att mäta ut egendom finner man framförallt i utsökningsbalken (UB). Enligt 4:2 UB får egendom som inte är uttryckligen undantagen i UB eller i andra lagar och författningar utmätas. Sådant som är undantaget från utmätning framgår bland annat av 5 kap UB. Några exempel på saker som undantas är kläder och annat som används av den skuldsatte endast för personligt bruk (så länge det inte rör sig om ytterst exklusiva kläder med högt andrahandsvärde, dessa kan mätas ut ändå), bostadsrätt i som den skuldsatte bor i (om ej särskilt högt värde), möbler och arbetsredskap. Huvudregeln är alltså att det mesta med ekonomiskt värde kan utmätas av kronofogden, med en del undantag som finns i lag. Kronofogden kan dock inte hur som helst utmäta tillgångar som inte finns i Sverige. Detta eftersom att kronofogden är en svensk myndighet. Det finns dock avtal på plats mellan olika länder för att möjliggöra samarbeten mellan kronofogden och motsvarande myndigheter utomlands. Bedömningen i ditt fall Av din fråga framgår att du vill bo kvar i Sverige och jobba utomlands. Detta kommer inte hindra kronofogden från att mäta ut eventuella tillgångar som får mätas ut om de finner att det är lämpligt. Om dina tillgångar skulle vara placerade utomlands är det mer komplicerat, kronofogden kan inte direkt mäta ut sådana tillgångar. Men de kan antagligen använda sig av något av de samarbetsavtal som finns på plats mellan olika länder för att kunna få sådan egendom utmätt ändå. Sammanfattningsvis kan sägas att du med största sannolikhet inte kommer undan kronofogden genom att jobba i utomlands medan du bor i Sverige. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Kan KFM utmäta min bil för min pojkväns skulder om bilen står parkerad hos honom?

2019-11-12 i Utmätning
FRÅGA |Min pojkvän är i kläm och hans bil har Kronofogden tagit för utmätning! Så nu använder pojkvännen min bil till/från arbete ! Min bil är på Avbetalnibg! Bilen står ibland hemma parkerad hos pojkvännen på hans parkering! OM kronofden kommer till pojkvännen för ytterligare utmätning/ igen- kan de ta min bil? Trots att den är min och på avbetalning? Påstå att pojkvännen har den i sin Besittning? Och min pojkvän företag (AB) är det som har skuld.. är det samma regler för honom som privat person?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör utmätning finns att hitta i utsökningsbalken (UB).Kan Kronofogdemyndigheten utmäta bilen?Kronofogdemyndigheten (KFM) kan utgå från att all egendom som din pojkvän har i sin besittning är att se som hans, UB 4 kap 18 §. Din bil ses sannolikt vara i din pojkväns besittning när den står parkerad hos honom och han använder den. KFM får som regel bara utmäta egendom som faktiskt tillhör din pojkvän, UB 4 kap 17 §. Om KFM skulle försöka utmäta bilen kan du förhindra det genom att bevisa att bilen är din, UB 4 kap 18 §. Det gör du lättast genom att visa upp köpehandlingar eller hänvisa till bilregistret där du lär stå som ägare till bilen. Detta gäller oavsett om bilen är på avbetalning eller inte.Gör det någon skillnad om det är din pojkvän eller hans företag som är skuldsatt?Avseende din andra fråga så gäller de nämnda reglerna i utsökningsbalken både för personer och företag. Det innebär att det inte gör någon skillnad om det är din pojkvän eller hans företag som har skulder. Du kan hur som helst förhindra att KFM utmäter bilen genom att bevisa att det är du som äger den.Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!Vänliga hälsningar,

Utmätning av livränta

2019-10-26 i Utmätning
FRÅGA |Hej Kan Kronofogden göra utmätning på en livränta som jag Får utbetald efter skuldsanering början
Fiama Jimenez Flores |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Livränta får utmätas genom löneutmätning. Om det är fråga om ett skadestånd som du får i form av en livränta är det förbjudet att utmäta själva rätten till livränta men ett visst belopp kan däremot tas i anspråk. Om det inte är fråga om ett skadestånd så får livräntan inte utmätas om du är beroende av rättigheten för din försörjning eller om du behöver den för att fullgöra din underhållsskyldighet, enligt 5 kap. 8 § utsökningsbalken.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Med vänlig hälsning,