Kan KFM utmäta min bil för min pojkväns skulder om bilen står parkerad hos honom?

2019-11-12 i Utmätning
FRÅGA |Min pojkvän är i kläm och hans bil har Kronofogden tagit för utmätning! Så nu använder pojkvännen min bil till/från arbete ! Min bil är på Avbetalnibg! Bilen står ibland hemma parkerad hos pojkvännen på hans parkering! OM kronofden kommer till pojkvännen för ytterligare utmätning/ igen- kan de ta min bil? Trots att den är min och på avbetalning? Påstå att pojkvännen har den i sin Besittning? Och min pojkvän företag (AB) är det som har skuld.. är det samma regler för honom som privat person?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör utmätning finns att hitta i utsökningsbalken (UB).Kan Kronofogdemyndigheten utmäta bilen?Kronofogdemyndigheten (KFM) kan utgå från att all egendom som din pojkvän har i sin besittning är att se som hans, UB 4 kap 18 §. Din bil ses sannolikt vara i din pojkväns besittning när den står parkerad hos honom och han använder den. KFM får som regel bara utmäta egendom som faktiskt tillhör din pojkvän, UB 4 kap 17 §. Om KFM skulle försöka utmäta bilen kan du förhindra det genom att bevisa att bilen är din, UB 4 kap 18 §. Det gör du lättast genom att visa upp köpehandlingar eller hänvisa till bilregistret där du lär stå som ägare till bilen. Detta gäller oavsett om bilen är på avbetalning eller inte.Gör det någon skillnad om det är din pojkvän eller hans företag som är skuldsatt?Avseende din andra fråga så gäller de nämnda reglerna i utsökningsbalken både för personer och företag. Det innebär att det inte gör någon skillnad om det är din pojkvän eller hans företag som har skulder. Du kan hur som helst förhindra att KFM utmäter bilen genom att bevisa att det är du som äger den.Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!Vänliga hälsningar,

Utmätning av livränta

2019-10-26 i Utmätning
FRÅGA |Hej Kan Kronofogden göra utmätning på en livränta som jag Får utbetald efter skuldsanering början
Fiama Jimenez Flores |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Livränta får utmätas genom löneutmätning. Om det är fråga om ett skadestånd som du får i form av en livränta är det förbjudet att utmäta själva rätten till livränta men ett visst belopp kan däremot tas i anspråk. Om det inte är fråga om ett skadestånd så får livräntan inte utmätas om du är beroende av rättigheten för din försörjning eller om du behöver den för att fullgöra din underhållsskyldighet, enligt 5 kap. 8 § utsökningsbalken.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Med vänlig hälsning,

Hur skyddar man en gåva av en fastighet från utmätning?

2019-10-18 i Utmätning
FRÅGA |Hej ! Kan man friskriva en gåva , dvs när man har skulder hos kronofogden? I detta fallet ska modern ge dottern en gåva en fastighet och dottern har skulder hos K F. Kan man friskriva det så att K F inte kan gå in och ta gåvan för att reglera andra skulder ? MVH
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du undrar hur man ska gå tillväga för att förhindra att en fastighet som ges i gåva blir utmätt av Kronofogden för skulder som gåvotagaren har. Genom att ett överlåtelseförbud skrivs in i ett gåvobrev kan man hindra fastigheten från att bli utmätt av Kronofogdemyndigheten. Gåvobrevets formkrav Vid gåva av fast egendom krävs att gåvogivaren upprättar ett skriftligt gåvobrev, annars kommer gåvan inte att vara gällande. För detta gåvobrev gäller ett antal formkrav. Gåvobrevet måste innehålla en tydlig förklaring om att gåvogivaren överlåter fastigheten som en gåva till gåvotagaren och det måste även anges hur stor andel av fastigheten som överlåts till gåvotagaren. Gåvobrevet måste sedan undertecknas av både gåvogivaren och gåvotagaren (4 kap. 29 § jordabalken samt 4 kap. 1-3 § jordabalken). Det kan även vara bra att se till att gåvogivarens underskrift bevittnas av två vittnen, då detta krävs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart på fastigheten med stöd av gåvobrevet (20 kap. 7 § första punkten jordabalken). Överlåtelseförbudets betydelse Om man vill skydda en fastigheten från utmätning av Kronofogdemyndigheten kan gåvogivaren i gåvobrevet skriva in ett så kallat överlåtelseförbud. Finns ett överlåtelseförbud innebär detta att egendomen inte får utmätas för betalning av gåvotagarens skulder (5 kap. 5 § utsökningsbalken). Viktigt att notera angående överlåtelseförbudet är att detta överlåtelseförbud även gäller för gåvotagaren. Detta betyder att gåvotagaren inte heller har rätt att sälja eller på något annat sätt överlåta fastigheten till någon annan. Sammanfattningsvis råder jag er att upprätta ett gåvobrev som innehåller ett överlåtelseförbud för att lösa ert problem, om gåvotagaren är okej med att denne i sin tur inte får lov att överlåta fastigheten exempelvis genom köp eller gåva. Hoppas du fick svar på din fråga Vänliga hälsningar

Kan Kronofogden utmäta vår bil vi använder i familjen?

2019-10-07 i Utmätning
FRÅGA |Min sambo går till kronofogden för skulder han har i danmark. Jag skulle vilja veta om de från krononfogden kan ta vår bil som betalning, eftersom vi har två barn med funktionsnedsättning behov och vi behöver bilen för att ta dem till olika aktiviteter. Bilen är i mitt sambos namn .
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår det som att din sambos skuld från Danmark har överlämnats till Kronofogdemyndigheten och att den betalas direkt dit istället för till de danska borgenärerna.Om utmätningOm den du är gift eller sambo med har skulder hos oss, anses hen äga det som finns i er gemensamma bostad. Det betyder att vi kan utmäta allt som finns i ert gemensamma hem – om du inte kan bevisa att det är ditt. För det första så måste Kronofogdemyndigheten bevisa att bilen tillhör din sambo. Om bilen är i din sambos besittning, det vill säga att han har bilen hos er eller att han förvarar den på annan plats där endast han har möjlighet att komma åt den med nyckel eller dylikt, så uppställs en presumtion för att bilen tillhör honom. Jag förstår det som att dessa rekvisit är uppfyllda.Om förmögenhetsvärdeVidare så måste bilen ha ett förmögenhetsvärde. Med detta avses att utmätningen måste ge ett överskott, i relation till förrättningskostnader som uppkommer efter utmätningsbeslutet, som gör åtgärden försvarlig. Försvarligheten bedöms i varje enskilt fall, men i rättspraxis så har det exempelvis inte ansetts försvarligt att utmäta en bil med ett värde av 5 000 kronor. Kronofogdemyndigheten har dessutom att iaktta att i första hand utmäta tillgångar vars borttagande medför minsta möjliga kostnad, förlust eller olägenhet för dig. Eftersom ni använder bilen för att transportera era barn så kan det tala för att en utmätning av bilen medför en sådan olägenhet att andra tillgångar i första hand bör utmätas för att tillgodose borgenärens fordran. Det kan dock tänkas att utmätning av bilen anses som en mindre olägenhet om det finns fullgod kollektivtrafik för de sträckor som ni behöver färdas i vardagen.Om egendom som faller under beneficiumDet finns också regler om att egendom som hör till ert så kallade beneficium förhindras att utmätas (här). Till beneficium hör bland annat föremål som tjänar uteslutande till ditt eller din familjs personliga bruk och utrustning som är nödvändig för hemmet eller förvärvsverksamhet. Om någon i din familj lider av en funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom så ska detta också beaktas vid avgörandet av vad som hör till beneficium. I rättspraxis så har bilar ofta undantagits från utmätning genom beneficiereglerna avseende fall där gäldenären eller någon av dennes familjemedlemmar har lidit av funktionshinder och endast med stor svårighet har kunnat förflytta sig till fots. Behov av bil för resor till arbete eller liknande har dock inte enligt rättspraxis kunnat motivera att bil ska anses som beneficium när kollektivtrafik finns tillgänglig. Även om bilen skulle anses höra till din sambos beneficium så kan det dock föreligga att den har ett alltför högt värde för att kunna undantas. I ett sådant fall så görs utmätning med förbehåll för att din sambo ska erhålla ett skäligt belopp ur köpeskillingen efter försäljningen så att ni kan köpa eller hyra en billigare ersättningsbil. Det går dock inte att uttala sig generellt om vad som är ett sådant värde, eftersom detta är beroende av konjunkturen och bedömningen av hur omsättningsbar bilen är på marknaden.SammanfattningFaktumet att ni använder bilen för transport av barnen med funktionsnedsättning kan tala för att Kronofogdemyndigheten undantar er bil från utmätning genom benificiereglerna.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Kan fruns besparingar utmätas för mannens skulder?

2019-10-27 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Kan min fru besparingar tas för min skuld hos Kf?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan nämnas att det i 1 kap. 3§ Äktenskapsbalken stadgas att vardera make äger och förvaltar över sin egendom samt bär sina egna skulder. Detta innebär att din frus egendom inte får utmätas av Kronofogden för att betala dina skulder. Det kan dock uppkomma problem om makar bor ihop och en av dem har skulder som resulterar i utmätning. Då finns risken att egendom som tillhör maken som inte har skulder blir föremål för utmätning. Enligt 4 kap. 19§ Utsökningsbalken utgår man i sådana fall att den egendom som finns i parets hem tillhör den av dem som har skulder.Huruvida din frus besparingar kan komma att utmätas av Kronofogden med anledning av din skuld beror på. Jag utgår från att dessa "besparingar" avser pengar som finns på ett bankkonto. Om hennes besparingar befinner sig på ett bankkonto i hennes namn så kan de inte bli det. Om pengarna däremot sitter på ett gemensamt sparkonto så kan pengarna antagas tillhöra dig istället för din fru varpå de omfattas av utmätningen.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Utmätning av inneboende

2019-10-24 i Utmätning
FRÅGA |Min bror bor inneboende hos oss. Vad händer om han inte kan betala sina lån och hamnar hos kronofogden
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar "hamnar hos kronofogden" som att Kronofogden skulle verkställa utmätning mot din inneboende bror. Huvudregeln är då att lös egendom får utmätas för att täcka personen i frågas (gäldenärens) skulder om det framgår att egendomen ägs av denne, enligt 4 kap. 17 § Utsökningsbalken (UB). Det är utmätningssökanden (den som vill ha betalt) som har bevisbördan för detta. Har gäldenären egendom i gemensam besittning med annan får egendomen endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, vilket följer av 4 kap. 19 § 2 st UB. Det föreligger alltså en presumtion att gäldenären inte är ägare av egendomen som besitts gemensamt med annan. Utmätningssökanden måste således bevisa att egendomen är gäldenärens, vilket inte kommer att gå om egendomen inte ägs av denne. Jag vill även tillägga att det finns undantag från vad som ens får utmätas enligt 5 kap 1 § UB. Exempelvis får inte kläder och möbler som är nödvändiga för ett hem och dess skötsel utmätas. Sådan egendom som inte får utmätas kallas beneficieegendom. Dessa undantag leder till att Kronofogden relativt sällan utmäter egendom hemma hos folk. Det som istället ofta utmäts är till exempel bilar, båtar, banktillgodohavanden och konst. Slutsats: på grund av att du och din bror har egendomen i gemensam besittning behöver utmätningssökanden bevisa att egendomen faktiskt ägs av din bror. Egendomen i fråga ägs ju av dig, vilket gör att utmätningssökanden inte kommer att kunna styrka att egendomen är din brors. Därför kommer din egendom inte att utmätas om din bror hamnar hos kronofogden. Hoppas att svaret är till någon hjälp!För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Utmätning av sparpengar

2019-10-15 i Utmätning
FRÅGA |HejJag heter Samir och har utmätning från kronofogden varje månad de har bestämt hur mycket. Det är inte skuldsanering Själv vill spara pengar på mitt bankkonto har de rätt att ta de pengar från min sparande . Mvh Samir
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När man blir skuldsatt så att skulderna utmäts via Kronofogdemyndigheten finns bestämmelserna i utsökningsbalken (UB) och förutsätter att det finns en exekutionstitel eller ett beslut enligt UB 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § . Vid en utmätning har kronofogden en skyldighet att utmäta de tillgångar som innebär minst olägenhet eller problem för personen enligt UB 4 kap. 3 §, vilket oftast blir pengar. Finns det pengar att tillgå, t ex på ett sparkonto har kronofogden rätt att utmäta tillgångar från dig enligt UB 4 kap. 1 §. Man är även som gäldenär, alltså den som är skyldig pengarna, skyldig att lämna uppgifter om sina tillgångar och ekonomi som kronofogden behöver veta enligt UB 4 kap. 14 §. Sedan finns bestämmelser i UB 7 kap. 4 § om du har en lön som ligger till grund för utmätningen som säger att du har rätt att behålla så mycket så att du klarar ditt uppehälle för dig och en eventuell familj. Här handlar det inte om några överskott utan man beräknar att när man är skyldig pengar så har de man är skyldig rätt att få tillbaka sina pengar så fort det går vilket innebär att man i stort sett tar det man kan utan att den skuldsatta hamnar under existensminimum.I UB 5 kap. 1 § 7 p. finns omnämnt att pengar och andra tillgodohavanden inte ska utmätas om de behövs för att säkerställa familjens underhåll under en månad. Med det sagt så finns ingen rätt att behålla eventuella sparpengar utan kronofogdemyndigheten utmäter de tillgångar som skapar minst problem eller merkostnader och dit kan sparpengar räknas. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Hindra att gåva mäts ut genom överlåtelseförbud

2019-09-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Finns det möjlighet att hindra en gåva från utmätning? Det gäller en fastighet som ska ges bort som gåva. Gåvotagaren har utmätning på sin lön i dagsläget. Kan man skriva in tex antal år man vill att vilkoret ska gälla? Tacksam för svar
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då det är fråga om gåva av fastighet och utmätning så hämtar vi vägledning ifrån Jordabalken och Utsökningsbalken. För att förhindra att fastigheten mäts ut när du gett den som gåva kan du införa ett så kallat "överlåtelseförbud". Överlåtelseförbudet skrivs in i gåvohandlingen och blir således gällande mellan parterna men även för utomstående, t.ex. kronofogden (4 kapitlet 4 och 29 §§ Jordabalken).Att fastigheten är belagd med ett sådant överlåtelseförbud innebär att fastigheten inte kan säljas, skänkas eller bytas. Den kan heller inte utmätas för mottagarens skulder (5 kapitlet 5 § Utsökningsbalken). Visst kan du göra överlåtelseförbudet gällande under en viss tid. Frågan är om det inte hade varit klokare att införa krav på samtycke från gåvogivaren. På så sätt kan gåvogivaren ge samtycke för eventuell överlåtelse när gåvotagarens ekonomiska situation förbättras. Krav på samtycke vid överlåtelse gäller så länge gåvogivaren är i livet. Hoppas att du fått svar på din fråga!Hälsningar,