Hur lång tid har man på sig att överklaga ett beslut om löneutmätning?

2021-09-20 i Utmätning
FRÅGA |Hur lång tid har man på sig att överklaga beslut om löneutmätning från kronofogden?
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!När det kommer till utmätning av lön så är det Utsökningsbalken som är relevant för din fråga.Överklagan om löneutmätning måste inte lämnas in inom en viss tidFör beslut som gäller utmätning av lön finns det inte någon specifik tid som du har på dig att överklaga (18 kap. 7 § första stycket utsökningsbalken). Det är med andra ord inte så att det finns någon specifik tidsram att överklagan måste ha kommit in inom exempelvis tre veckor som med annan utmätning.Överklagan ska lämnas in skriftligt till en tingsrättEn överklagan av kronofogdens beslut ska lämnas in till skriftligen till den tingsrätt där svarande dvs. kronofogden har sin hemvist (18 kap. 1 § utsökningsbalken). På det beslutet som du har fått av kronofogden med beslutet om lönemätningen står det hur du går till väga. Det brukar vara så att du kan skicka överklagan till dom och så skickar dom den vidare till den tingsrätt som är rätt.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vi på Lawline kan hjälpa dig att skriva en överklagan.Kontakta i så fall info@lawline.se så skickar dom dig till rätt person.Med vänliga hälsningar,

Kan kronofogden utmäta egendom som inte tillhör gäldenären?

2021-09-07 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har en liten fråga. Jag lånade en mc av en bekant, kronofogden tog denna trots att det i bilregistret står att jag aldrig varit ägare till fordonet. Min fråga är om kronofogden kan/får göra på detta sätt ?
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kronofogdemyndigheten är den myndighet som har i uppdrag att hjälpa till i situationer där någon inte fått betalt för något. Jag tolkar din situation som att du lånat en motorcykel som senare blivit utmätt av Kronofogdemyndigheten och att du nu undrar om de är tillåtet för dem att göra detta.Förutsättningar för utmätningFörst kan konstateras vilka förutsättningar som krävs för utmätning. För att ett sådant förfarande ska komma till stånd krävs en såkallad exekutionstitel. Exekutionstitel kan man se som en legitimation på att en fordran / skuld är möjlig för Kronofogden att driva in. Det finns olika sätt som en exekutionstitel kan komma till stånd på (dessa hittas i 3 kap. Utsökningsbalk). Det kan exempelvis vara genom dom, godkänt strafföreläggande eller kronofogdemyndighetens beslut. Förutom exekutionstiteln finns flera andra förutsättningar för utmätningen. Det ska vara fråga om egendom som har ett värde, egendomen ska också kunna överlåtas dvs. det får inte finnas hinder för det (5 kap. 5 § UB). Det görs också en intresse- samt försvarlighetsbedömning vid utmätningen. Alltså konstaterar man om utmätningen är försvarlig i förhållande till vad man vill uppnå samt om egendomen kan utmätas för att driva in fordringen med så liten kostnad, förlust och olägenhet för dig som gäldenär (4 kap. 3 § UB).Vilken egendom kan utmätas?Egendom som får utmätas är all sådan egendom som inte undantas i Utsökningsbalken (4 kap. 2 § UB). I ditt fall blir då frågan om motorcykeln är sådan som ska undantas. Lös egendom, som motorcykeln är, får undantas om det framgår att den tillhör gäldenären (dig) eller genom 18 eller 19 § § Utsökningsbalken ska anses tillhöra dig (4 kap. 17 § UB). I 18 § UB anges att all lös egendom som du har i din besittning anses vara din om det inte framgår att den tillhör någon annan. Hur går man tillväga för att få tillbaka utmätt egendom som tillhör annan?Ibland utmäts egendom som tillhör någon annan, detta eftersom egendom som funnits i gäldenärens besittning presumeras vara dennes. I sådana fall finns en bestämmelse som ger möjlighet att få tillbaka egendomen. Tredje man (den egentlige ägaren till egendomen) ska påstå bättre rätt till egendomen hos kronofogdemyndigheten. Då kommer kronofogdemyndigheten förelägga tredje man att väcka talan inom 1 månad från det att föreläggandet delges. Om tredje man inte väcker talan inom 1 månad efter detta förlorar den möjlighet att hävda bättre rätt till egendomen (4 kap. 20 § UB).Sammanfattningsvis gäller alltså följande:KFM har möjlighet att utmäta egendomen genom presumtionsregeln att allt som du som gäldenär har i din besittning tillhör dig.Tredje man kan dock hävda bättre rätt till egendomen hos kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kommer förelägga tredje man som hävdat bättre rätt att väcka talan inom 1 månad för att få tillbaka sin egendom.Hoppas du har fått svar på din fråga, du är annars varmt välkommen att kontakta oss igen.

Hur påverkas jag av min makas/makes skulder, och kan Kronofogden utmäta min egendom och lön för hens skulder?

2021-08-14 i Utmätning
FRÅGA |HejJag har en fråga angående maka/makes skulder, när man är gift och bor ihop.Vi säger att jag inte har några skulder, men maken har skulder och han hamnar i kronofogden, vad gäller det för den andras lön och tillgångar? det som hon har köpt själv till deras gemensamma hem: möbler, bil, tv, köksbord osv Kommer kronofogden ta alla möbler, bil trots att hon bevisar via kvitton och konto att hon har betalat dessa själv via sitt konto?Hur blir det med min lön? kommer kronofogden dra pengar från min lön/konto trots att jag inte har några skulder själv?(Glömde säga att äktenskapsförord finns, att var och en behåller sina tillgångar och skulder vid en skilsmässa. Men som jag har förstått så gäller den inte förrän skilsmässa sker) Tacksam för svar Mvh
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag uppfattar det som att du har några frågor kring en makars skulder. Jag tolkar det som att du har dessa delfrågor:1. Vad händer om en maka/make har skulder och hamnar hos Kronofogden?2. Vilken egendom kan Kronofogden utmäta, när endast ena maken/makan hamnar där?3. Kan Kronofogden göra en löneutmätning hos den andra maken/makan som inte har egna skulder, för den skuldsatta makens/makans räkning?4. Påverkar ett äktenskapsförord ovanstående funderingar?De regler som är aktuella för dina funderingar återfinns i dels äktenskapsbalken (ÄktB), dels i utsökningsbalken (UB). Jag kommer gå igenom dessa regler och förklara vad de innebär, för att sedan använda dem för att besvara dina frågor. Jag kommer även skriva med en sammanfattning i slutet av mitt svar.Vad händer om en maka/make har skulder, och som hamnar hos Kronofogden?Makar ansvarar själva för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det betyder att du inte kan bli personligt betalningsskyldig för din makes/makas skulder. Om din make/maka hamnar hos Kronofogden kan det dock indirekt uppstå undantag från detta.Vilken egendom kan Kronofogden utmäta?Kronofogden får utmäta lös egendom som framgår att den tillhör gäldenären (4 kap. 18 § UB). Det innebär att Kronofogden ska utmäta saker som tillhör den skuldsatta partnern. Den lösa egendomen anses tillhöra den skuldsatte om den skuldsatte har egendomen i sin besittning, och det inte kan göras sannolikt att egendomen samägs med den andre makan/maken eller att den tillhör någon annan (4 kap. 19 § UB). Det betyder att alla saker i hemmet anses tillhöra den skuldsatta som denna har hos sig. Men om det går att visa att ni äger vissa saker tillsammans, eller att dem endast tillhör dig, så anses dem inte tillhöra endast den skuldsatta, och kan därmed inte utmätas. Sådana bevis kan exempelvis kvitton, kontoutdrag eller registrering på vem som har köpt och äger egendomen.Du nämner att det finns viss egendom som det finns kvitton på att, vad jag förstår, den skuldsatta partnern köpt. Det är då sådana saker som Kronofogden kan utmäta då ni kan bevisa att dessa är hens. Vad gäller bilar kan de även titta på vem som är registrerad som ägare.För att Kronofogden inte ska utmäta saker som ni äger gemensamt, eller som du som inte är skuldsatt äger själv, behöver också detta kunna bevisas. Det kan då också vara genom olika kvitton, kontoutdrag, och eventuella ägarregistreringar. Går det inte att bevisa att något tillhör endast dig eller er båda tillsammans, så kan Kronofogden utmäta dessa ändå. Detta utgör därmed ett undantag från regeln att du inte kan bli personligt betalningsskyldig för din makas/makes skulder, då även dina saker kan bli utmätta om du inte kan bevisa att de är just dina.Kan Kronofogden utföra löneutmätning hos den make/maka som inte är skuldsatt?Som nämnt ovan så är det den skuldsattas egendom som Kronofogden kan utmäta, och en make svarar själv för sina skulder, så är det endast den skuldsattas lön som är föremål för utmätning. Men som gift har man oftast en gemensam ekonomi, vilket gör att ens makas/makes skulder ändå påverkar sin egen ekonomi. Då din lön är en del av gemensamma hushållets ekonomi, kan denna därför vara med vid beräkning av det belopp som kommer utmätas av din makas/makes lön.Kan ett äktenskapsförord påverka skulderna och Kronofogdens utmätning?Du nämner att det finns ett äktenskapsförord, där det står skrivet att var och en av makarna behåller sina tillgångar och skulder vid en eventuell skilsmässa. Som du nämner, så är äktenskapsförordet aktuellt vid en skilsmässa och bodelning. Det innebär att detta inte kommer att bli aktuellt vid utmätning av Kronofogden eller liknande, utan då gäller ovanstående regler som jag gått igenom.SammanfattningHuvudregeln är att makar svarar själva för sina egna skulder, och är inte personligt betalningsskyldiga för varandras skulder. Undantag från detta är när utmätning av egendom av Kronofogden är aktuell, och man inte kan bevisa att viss egendom tillhör den icke skuldsatta makan/maken. Egendom anses nämligen tillhöra den skuldsatta om den är i skuldsattas besittning, och om det inte går att bevisa att egendomen tillhör båda makarna tillsammans, eller endast den icke skuldsatta. Vid löneutmätning, så sker detta på den skuldsatta partnerns lön, men har man gemensam ekonomi så kan även den andre makans/makens ekonomi påverkas.Du kan läsa mer om utmätning på Kronofogdens hemsida, här.Jag hoppas att jag tolkat dina frågor rätt, och att jag har kunnat besvara dessa. Om jag missuppfattat något i din fråga, eller du har fler funderingar, så är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!Jag önskar dig en fortsatt härlig sommar!Vänligen,

Pantsättning av bostadsrätt och sakrättsligt skydd vid förvärv av bostadsrätt

2021-08-01 i Utmätning
FRÅGA |Kan förvärvare av bostadsrättslägenhet ansöka om inteckning fastän föreningen inte tagit beslut om medlemskap - och blir inteckningen då giltig? Och är förvärvaren ändå sakrättsligt skyddad mot utmätning? Har hört om någon Hovrättsdom ÖÅ 2159-16 men kan ej spåra densamma.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTTPrioriterad fordran genom pantDet är inte möjligt att utfärda pantbrev för en bostadsrätt eftersom det inte är fast egendom. En bostadsrätt är lös egendom eftersom du endast äger en andel i en bostadsrättsförening. Däremot är det möjligt att pantsätta bostadsrätten. Bostadsrätten kan således används som säkerhet för en fordran. Vid pantsättning av bostadsrätten kommer panthavaren ha företräde till utdelning vid utmätning av bostadsrätten vid en eventuell konkurs. Pantsättning av bostadsrätt är en särskild förmånsrätt, vilket innebär att panthavaren har en prioriterad fordran. En prioriterad fordran får utdelning framför de med sämre förmånsrätt (4 § 3 p. förmånsrättslagen).Vad krävs för giltig pantsättning?För att pantsättningen ska vara giltig måste en korrekt pantsättning göras. Först och främst måste det finnas en pantförskrivning av pantägaren till fordringsägaren, dvs. ett pantavtal. Det krävs också att det finns en identifierbar fordran som panten kan utgöra säkerhet för. Dessutom krävs det att panten är eller blir individualiserad som den pant som avses i avtalet. Pantförskrivningen ska också göras genom iakttagande av relevant sakrättsmoment. Det sakrättsliga momentet vid pantsättning av bostadsrätt är underrättelse (s.k. denuntiation) till bostadsrättsföreningen (jfr NJA 1971 s. 66).KÖP AV BOSTADSRÄTTSakrättsligt skydd mot utmätningVid köp av bostadsrätt krävs det att bostadsrättsföreningen blir underrättad om överlåtelsen för att den ska vara skyddad mot säljarens borgenärer (jfr NJA 1971 s. 66). Om inte bostadsrättsföreningen blir underrättad om överlåtelsen finns det en risk att den utmäts för säljarens skulder.Frågan om medlemskap saknar betydelse för sakrättsligt skyddI rättsfallet ÖÄ 2159-16 hade en bostadsrätt förvärvats. Bostadsrättsföreningen underrättades om överlåtelsen några dagar efter köpet. Bostadsrätten blev föremål för utmätning tre månader efter förvärvet, för säljarens skulder. Hovrätten upphävde beslutet om att utmäta bostadsrätten. Bostadsrätten kunde inte utmätas eftersom köparen var sakrättsligt skyddad mot säljarens borgenärer. Sakrättsligt skydd uppstod när bostadsrättsföreningen hade underrättats om överlåtelsen. Hovrätten konstaterade att den omständigheten att bostadsrättsföreningen ännu inte hade prövat frågan om medlemskap för köparen föranledde ingen annan bedömning. Huruvida bostadsrättsföreningen tagit beslut om medlemskap saknar därför betydelse för frågan om sakrättsligt skydd. Avgörande är om bostadsrättsföreningen har blivit underrättad om överlåtelsen.Ytterligare rådgivningOm något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Kan kronofogden utmäta egendom som inte tillhör gäldenären?

2021-09-10 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har en fråga vad besittning innebär?Jag lånade ett fordon av en bekant. När fordonet parkerats tog kronofogden fordonet i beslag med motivering att jag hade några tusen kr. i skulder. Kan och får fogden göra på detta sätt dvs. ta ett fordon som någon envart har lånat och säga att man ska sälja ägarens fordon för att reglera en skuld som någon annan som enbart lånat fordonet har. Ska fordonets ägare nu anmäla mig till kronofogden med begäran att jag nu ska betala fordonets ägare motsvarande fordonets värde då fogden har detta fordon i beslag. Hur hanterar man lämpligen detta ? Nämnas kan att jag upprepade tillfällen påpekat flr fogden att jag inte äger fordonet utan bara lånat fordonet men det vill man inte lyssna på.
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kronofogdemyndigheten är den myndighet som har i uppdrag att hjälpa till i situationer där någon inte fått betalt för något. Jag tolkar din situation som att du lånat ett fordon som senare blivit utmätt av Kronofogdemyndigheten och att du nu undrar om de kan göra detta, samt vad som egentligen menas med besittning. Vilken egendom kan utmätas?Egendom som får utmätas är all sådan egendom som inte undantas i Utsökningsbalken (4 kap. 2 § UB). I ditt fall blir då frågan om motorcykeln är sådan som ska undantas. Lös egendom, som motorcykeln är, får utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären (dig) eller genom 18 eller 19 § § Utsökningsbalken ska anses tillhöra dig (4 kap. 17 § UB). I 18 § UB anges att all lös egendom som du har i din besittning anses vara din om det inte framgår att den tillhör någon annan. Begreppet besittning innebär att man har kontrollen över varan. I ditt fall kan besittningen till fordonet konstateras av att du exempelvis har nyckeln till bilen. Det finns alltså ingen grund för att egendomen inte ska kunna utmätas, eftersom du haft besittning över egendomen.Hur går man tillväga för att få tillbaka utmätt egendom som tillhör annan?Ibland utmäts egendom som tillhör någon annan, detta eftersom egendom som funnits i gäldenärens besittning presumeras vara dennes. I sådana fall finns en bestämmelse som ger möjlighet att få tillbaka egendomen. Tredje man (den egentlige ägaren till egendomen) ska påstå bättre rätt till egendomen hos kronofogdemyndigheten. Då kommer kronofogdemyndigheten förelägga tredje man att väcka talan inom 1 månad från det att föreläggandet delges. Om tredje man inte väcker talan inom 1 månad efter detta förlorar den möjlighet att hävda bättre rätt till egendomen (4 kap. 20 § UB).Sammanfattningsvis gäller alltså följande:KFM har möjlighet att utmäta egendomen genom presumtionsregeln att allt som du som gäldenär har i din besittning tillhör dig. Besittningen kan konstateras av att du har nycklarna till bilen. Tredje man kan dock hävda bättre rätt till egendomen hos kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kommer förelägga tredje man som hävdat bättre rätt att väcka talan inom 1 månad för att få tillbaka sin egendom.Hoppas du har fått svar på din fråga, du är annars varmt välkommen att kontakta oss igen.

Frågor om en person kan "stå på" en bil utan att ha körkort och denna registrerings påverkan på eventuell utmätning av skuldsatt make/sambo

2021-08-14 i Utmätning
FRÅGA |Hejsan, jag har en fundering angående om att äga bil. Det är så att min numera sambo är hos kronofogden och behöver en bil att köra med och jag har inget körkort är det möjligt att jag står på bilen och han brukar den utan att det blir några problem? Eller är det så att jag måste ha körkort för att undvika problem?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det kan medföra några problem i allmänhet om du står skriven på en bil som egentligen din sambo använder sig av och om det mer specifikt krävs att en har körkort för att ha rätt att äga en bil. Notera även att jag utgår i mitt svar från att du är över 18 år. Fordonsägare anses oftast vara den som är antecknad i fordonsregistret i egenskap av ägare till ett visst fordon (se lagen om fordons registrering och användning). För att kunna anteckna sig i fordonsregistret som fordonsägare är det inte relevant ifall du kör fordonet eller inte. Vad gäller specifikt körkortsfrågan så spelar det ingen roll om du har körkort eller inte; du blir i vilket fall som helst antecknad som fordonsägare. Vad innebär en anteckning i fordonsregistret mer konkret?Att du antecknas som fordringsägare i fordonsregistret innebär flera olika saker. Anteckningen i registret innebär t.ex att du som fordonsägare blir skyldig att betala fordonsskatt, felparkeringsavgifter, trängselskatter och infrastrukturskatt. Dessutom är det fordonsägaren som ansvarar för fel och brister i fordonets trafiksäkerhets- och miljöegenskaper. Vad kan hända med bilen vid en eventuell utmätning? I sammanhanget kan det vara värt att något nämns om vad som sker med bilen (som du står på som ägare) i händelse av att din sambo blir föremål för utmätning. Om det av omständigheterna framgår att bilen tillhör din sambo eller om han enligt de s.k. presumtionsreglerna anses äga bilen så får kronofogden (KFM) utmäta den (se 4 kap. 17 och presumtionsreglerna i 18-19 § UB; se nedan). Kan bilen hänföras till någondera av dessa kategorier har KFM som regel rätt att utmäta bilen. Utgången kan emellertid bli en annan om utmätning av bilen anses utgöra för stor kostnad, förlust eller annan olägenhet för din sambo (4 kap. 3 § andra stycket UB). Presumtionsreglerna i 4 kap. 18–19 § UBÄven om det av omständigheterna inte framgår att din sambo äger bilen, t.ex att din sambo inte står som ägare på bilen, kan bilen i vissa fall som sagt presumeras tillhöra honom. Detta anses föreligga om din sambo har bilen i sin s.k. besittning. Din sambo kan anses ha bilen i sin besittning om han har tillgång till nyckeln till bilen. Isåfall utgår man från att bilen tillhör och därmed har kronofogden som regel rätt att utmäta bilen för din sambos skulder (4 kap. 18-19 § UB). Undantag från detta föreligger dock om (4 kap. 19 § UB): du/ni gör sannolikt att du och din sambo är samägare till bilen, eller det framgår att bilen tillhör endast dig eller någon annan Beträffande dessa undantagspunkter och därigenom brytande av presumtionen kan följande nämnas. Att du står registrerad som ägare till bilen torde inte i sig kunna bryta presumtionen om att det är din sambo som bilen tillhör. Utöver det bör det möjligtvis krävas att du uppvisar kontoutdrag eller dylikt på att du betalat helt eller delvis för bilen. Om KFM får vidare kännedom om att du inte innehar körkort torde det vidare i viss mån tala för att bilen endast ska anses tillhöra din sambo. Anses du och din sambo inneha samäganderätt till bilen så kan KFM sälja hela bilen på exekutiv auktion. Men givetvis ska du ha rätt till din andel i bilen. Som regel är din andel i bilen ½ om du inte kan visa att vid köpet har du lagt ned ännu mer pengar än din sambo (jfr 1 § samäganderättslagen). Det innebär alltså att du är först på tur att få pengar motsvarande din andel i bilen (8 kap. 8 § UB). Om det anses som att du/ni inte uppfyller detta undantag så finns det två ytterligare viktiga undantag. Vad gäller det första undantaget så kan det nämnas att om KFM beslutar om utmätning av din sambos tillgångar så tittar de bland annat på vilken av din sambos tillgångar kommer att i händelse av utmätning medföra minst kostnad, förlust eller annan olägenhet för honom. Härvid tas det även i beaktande att utmätningen måste kunna anses som försvarligt (4 kap. 3 § UB). Det innebär dels att om din sambo anses äga andra tillgångar som t.ex utgör mindre olägenhet än att utmäta bilen så kommer att utmätning ske istället av den tillgången men dels även att om bilens värde är om ca. 5000 kr så kommer inte utmätning av den ske; utmätning av bilen kommer att med störst sannolikhet att anses som oförsvarligt. SammanfattningAv det anförda kan följande rent konkret sägas angående dina frågor. Du har visserligen rätt att stå registrerad som fordonsägare på bilen trots att du inte har körkort. Men med denna registrering så följer det med skyldigheter. Du har t.ex ansvar för att fordonsskatt, eventuella felparkeringsavgifter etc. Slutligen kan det återigen hänvisas till ovan nämnda presumtionsregler. För att trots att bilen står registrerad på dig kommer KFM utgå från att din sambo äger hela bilen själv. Om du eventuellt köper bilen med egna pengar och står registrerad på den kommer utmätning av den inte ske. Ifall du inte köper bilen med egna pengar torde det avgörande för att bilen inte ska utmätas att han har exempelvis pengar på kontot eller att den tilltänkta bilen har ett värde om ca. 5000 kr. Med det sagt hoppas jag att du har fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att ställa frågor på nytt! Med vänlig hälsning

Kan Kronofogden utmäta makes egendom när det är den andra maken som är skuldsatt?

2021-08-07 i Utmätning
FRÅGA |frågan gäller om två personer är gifta. och den ena har ärenden hos kronofogden. kan kronofogden utmäta make/makas egendom t.ex. hus, bostadsrätt, fordon. d.v.s. egendom som är registrerat ägande på den person som inte har skuld hos kronofogden. måste det finnas papper t.ex. som beskriver att bostad / fordon är enskild egendom trots att det finns lagfart/köpebevis/registreringsbevis som styrker vem som äger?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av utsökningsbalken (UB). Egendom som får utmätasUtgångspunkten är att Kronofogden får utmäta all egendom som är gäldenärens. Notera att det endast är gäldenärens egendom som får utmätas, dvs den egendom som tillhör den person som har ett ärende hos Kronofogden. Även för gifta så gäller det alltså att man själv ansvarar för sina skulder. Kronofogden kan inte vända krav mot dig enbart för att du är gift med en som har ett ärende hos Kronofogden. Det ska även poängteras att förekomsten av äktenskapsförord och enskild egendom får betydelse först vid dödsfall eller skilsmässa. Vid utmätning kan inte ett äktenskapsförord användas för att bevisa vem av makarna som äger viss egendom. Att du inte har något äktenskapsförord som anger vad som är enskild egendom spelar alltså ingen roll när det gäller utmätningen för makens skuld.Det kan dock vara svårt att avgöra vem som äger vilken egendom när ett gift par bor tillsammans och därför finns det ett antal presumtionsregler som gäller för fast egendom och lös egendom.Huset som fast egendomHuset är fast egendom och det får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären som har ett ärende hos Kronofogden och som har en skuld (UB 4 kap. 24 §). Ifall det endast är maken som inte är skuldsatt som har lagfart på huset, så får inte huset utmätas. Detta eftersom det då kan bevisas att det är inte är den skuldsatte maken som äger fastigheten. Har båda lagfart på huset så får bara den skuldsattes andel utmätas.Bostadsrätten som lös egendomBostadsrätten är lös egendom och får utmätas om det inte görs sannolikt att makarna är samägare eller att den make som inte är skuldsatt äger bostadsrätten i sin helhet (UB 4 kap. 19 §). Det beror alltså på ägarförhållandena om hela, hälften eller inget av bostadsrätten får utmätas. Om det finns ett köpebevis där det framgår att den skuldsatte maken inte är köpare av bostadsrätten så bör detta räcka för att denne inte ska anses vara ägare till egendomen och då får inte bostadsrätten utmätas. Det är dock även viktigt att den skuldsatte maken inte har bidragit ekonomisk till bostadsrätten, då det skulle kunna utgöra ett fall av så kallad dold samäganderätt. Det vill säga att den skuldsatte maken inte står som ägare till bostadsrätten men i och med att denne har bidragit ekonomisk så anses den skuldsatte trots detta vara ägare. Fordonet som lös egendomFordonet är lös egendom och får utmätas om det inte görs sannolikt att makarna är samägare eller att den make som inte är skuldsatt äger fordonet i sin helhet (UB 4 kap. 19 §). Registreringsbeviset bör räcka som bevisning för att göra det sannolikt att den skuldsatte maken inte äger fordonet och då får egendomen inte utmätas.SammanfattningDet är bara den skuldsattes egendom som får utmätas. Vid utmätning har det inte heller någon betydelse om det finns ett äktenskapsförord eller inte där det står vad som är enskild egendom. Vid utmätningen finns det presumtionsregler om vem som äger egendomen när det handlar om makar som bor tillsammans. Ifall det är den make som inte är skuldsatt som har lagfart, köpebrev och registreringsbevis, så räcker detta högst troligt till att bevisa att det inte är den skuldsatte maken som äger huset, bostadsrätten eller fordonet. Då får alltså ingen utmätning ske på den egendomen.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Kan jag få tillbaka utmätt egendom om KFM inte lyckas sälja egendomen?

2021-07-31 i Utmätning
FRÅGA |Kan jag sälja ett hus som Kronofogden tagit i utmätning och försökt sälja - utan att lyckas - för fyra år sedan?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det kommer till utmätning av fastighet så regleras det i 12 kap. Utsökningsbalken. Försäljningen gör antingen genom exekutiv auktion (12 kap. 1 § utsökningsbalken) eller under hand. När det kommer till tidsfristen så bör en fastighets säljas inom fyra månader (12 kap. 11 § utsökningsbalken). Om det inte går att sälja fastigheten efter ett flertal försök brukar fastigheten gå tillbaka till gäldenären enligt kronofogdemyndighet (här). Så om de har försökt sälja fastigheten ett flertal gånger utan framgång bör den gå tillbaka till dig och du bör ha behörighet att sälja huset. Dock ska jag påpeka att jag inte besitter alla sak-omständigheter angående din situation. Min rekommendation är att du kontaktar kronofogdemyndigheten och tar reda på hur det ligger till med ditt ärende om utmätning. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,