Kan personliga tillgångar utmätas för ett företags skulder?

Hej! Jag har en fråga om utmätning. Mitt bolag och jag själv ligger i en civilrättslig tvist med ett annat bolag och kan i värsta fall tvingas att betala mångmiljon belopp i skadestånd. detta skadestånd kommer kronofogden att driva in. Bolaget har kapital och jag har tänkt att ta en utdelning innan domen faller. Jag är ensam ägare till bolaget men jag har tänkt dela utdelningen med min fru. Kan hennes utdelning komma att bli utmätt också isåfall ? Om jag startar ett nytt bolag som mina tre barn äger tillsammans, där jag lämnar ett villkorat aktietillskott. kan detta bolag bli återbetalningsskyldigt för detta vid utmätning? Vi har en lägenhet och ett sommarhus som vi äger tillsammans. Kan sommar huset bli sålt av kronofogden trots att min fru äger hälften och skulden inte är hennes?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga riskerar ditt företag, alltså inte du personligen, att få betala ut ett stort skadestånd. Jag gör antagandet av att du driver ditt företag som ett aktiebolag. Du planerar nu att göra en utdelning från företaget till dig och din fru och undrar ifall denna utdelning kan tänkas bli utmätt. Vidare undrar du ifall även ert gemensamma hus och lägenhet kan bli föremål för utmätning och försäljning, samt de medel du ger i aktietillskott till ett AB som ägs av dina barn.

Du nämner att det finns kapital i företaget, men inte om det är tillräckligt för att täcka det potentiella skadeståndet. Eftersom du talar om utmätning och inte konkurs antar jag dock att tillräckliga medel finns.

För att svara på dina frågor vänder vi oss till utsökningsbalken (UB). Längst ned i svaret finns en kortare sammanfattning som kan vara enklare att förstå.


Vad kan utmätas?

Enligt 4 kap. 17 § UB gäller att utmätning endast får ske om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatta). Bevisbördan för detta ligger på Kronofogdemyndigheten. Enklare sagt får endast egendom som Kronofogden kan bevisa tillhör gäldenären utmätas. I ditt fall nämner du att det är ditt företag som kan träffas av skadeståndsanspråket. Det är som huvudregel därmed endast egendom som tillhör företaget som kan utmätas.

Eftersom du, enligt mitt antagande, driver ditt företag som ett aktiebolag finns normalt sett inget personligt ansvar för företagets skulder enligt 1 kap. 3 § aktiebolagslagen. Detta innebär att det endast är företagets tillgångar som kan utmätas, och inte dina personliga. Undantaget från denna huvudregel är skatteskulder samt om reglerna för kontrollbalansräkning inte följs när aktiekapitalet blivit lägre än det registrerade. Detta inträffar om man exempelvis fortsätter driva verksamhet i företaget trots att man är skyldig att gå i likvidation enligt 25 kap. 19 § aktiebolagslagen. Du nämner dock inte något om detta så det ska inte träffa dig. Därmed är du inte personligt ansvarig.


Vad gäller angående huset och lägenheten?

Jag antar att bostäderna står skrivna på dig personligen och inte på företaget. Därmed är dem skyddade från en eventuell utmätning av företaget och Kronofogden kan inte utmäta eller tvångsförsälja dessa. Därmed kan vi lämna dem och gå vidare till utdelningen och aktietillskottet.


Vad gäller för utdelningen och aktietillskottet?

Pengarna som ska delas ut är företagets medel. Dessa kan alltså bli föremål för utmätning enligt 4 kap. 2 § UB. Jag gör antagandet att även medlen som du vill ge i aktietillskott kommer från företagets konton. Detsamma gäller då dessa medel. Efter att du har gjort utdelningen/tillskottet så är dock medlen inte längre företagets. Därmed nås dem egentligen inte av utmätning enligt det som sades ovan. Frågan är dock om dem kan gå åter genom reglerna om återvinning.


Vad är återvinning och när aktualiseras det?

Om ett företag, eller privatperson, är kraftigt skuldsatt men ändå ger bort egendom så att det inte finns tillräckliga tillgångar för att betala skulderna kan återvinning aktualiseras. Det innebär att rättshandlingen, det vill säga försäljningen eller bortgivningen av tillgångarna, ogiltigförklaras och tillgångarna ”går åter” så att säga tillbaka till den skuldsatta.

Återvinning är dock inte möjligt vid utmätning, endast konkurs enligt 4:e kapitlet i konkurslagen. Skulle det dock vid utmätning upptäckas att egendom ”försvunnit” från företaget/personen och det inte finns tillräckliga medel för att täcka skulderna så kan borgenären begära att företaget/personen försätts i konkurs, och endast då kan återvinning aktualiseras.

I ditt fall kan alltså återvinning endast aktualiseras på utdelningen och tillskottet ifall det inte finns andra medel i företaget som kan täcka det potentiella skadeståndet, och ifall borgenären begär att ditt företag försätts i konkurs. Annars är utdelningen och tillskottet skyddat från utmätning efter att medlen lämnat företaget.


Sammanfattning.

Du är som huvudregel inte personligt ansvarig för ditt företags skulder. Endast egendom som tillhör ditt företag kan därmed utmätas. Om bostäderna står i ditt namn, och inte företagets, kan de således inte utmätas för företagets skulder.

Utdelningen och de medel som ges i tillskott till dina barns AB kommer att lämna företaget när dessa ges. Således tillhör inte dem heller företaget och kan inte utmätas. Finns dock inga andra tillgångar i företaget som kan täcka det potentiella skadeståndet så kan borgenären begära att sätta ditt företag i konkurs. Då kan återvinning aktualiseras och både utdelningen och andra medel som lämnat ditt företag på ett otillbörligt sätt (det vill säga det exempelvis rör ett betydande belopp eller utbetalningen görs i syfte att få undanhålla medel) kan då på begäran gå åter. Återvinning är endast aktuellt i konkurser (när tillräckliga medel inte finns för att täcka skulderna alls) och inte utmätning.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om något är oklart eller om en följdfråga skulle uppstå kan du alltid höra av dig direkt till mig via mejl. Du når mig på emil.szepesvari-burman@lawline.se.

Ha en fortsatt bra dag!

Hälsningar,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo