Kan min bil utmätas för min mans skulder?

2021-06-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej ! Jag har gift mig nyligen och min man har ungefär 200000 kronor skulder och han är arbetslös och vi har inga egendom . Vi bor i en hyresrätt lägenhet . Jag jobbar som vikarie barnskötare och varje dag jobbar på olika ställe .Jag behöver en bil för att åka till jobbet i olika ställe. Jag har inte spar pengar. Om jag köpa en bil med låne pengar kan kronofogten ta min bil på grund av min mans skulder ?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om kronofogden kan utmäta din bil för betalning av din mans skulder. Jag kommer att hänvisa till utsökningsbalken (UB) när jag besvarar din fråga. I detta fall är din man gäldenär eftersom att han är den som är skyldig pengar. Av 4 kap. 17 § UB framgår att lös egendom (en bil är lös egendom) får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 18 eller 19 § ska anses vara ägare. Av 4 kap. 19 § UB framgår att lös egendom som ett gift par har i sin besittning, ska anses tillhöra gäldenären om det inte görs sannolikt att paret är samägare till egendomen eller att egendomen tillhör den andre. Detta innebär att bilen kan utmätas för din mans skulder om du inte kan bevisa att bilen tillhör dig eller er båda. Det kan du bevisa med att exempelvis visa att det är du som tagit lån för bilen eller betalat för bilen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Hur kan man bestrida en utmätning?

2021-06-21 i Utmätning
FRÅGA |En vän här blivit utmätt på sitt hus de har inte hört rätt till. Hur ska vi göra?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur din vän kan bestrida utmätningen av dennes hus, då utmätningen kanske inte har gått till på ett korrekt vis. Bestämmelser rörande utmätning finns i utsökningsbalken (1981:774). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.Vad är en utmätning?Kronofogdemyndigheten har en rätt att under vissa omständigheter ta i anspråk fast eller lös egendom från en gäldenär för att, på så sätt, kunna betala av dennes skulder. Detta kallas för utmätning. Genom utmätning kan Kronofogdemyndigheten ta i anspråk, i princip, all egendom som inte undantas av utsökningsbalken eller någon särskild föreskrift (4 kap. 2 § utsökningsbalken). Vad gäller fast egendom får sådan utmätas i den mån det framgår att den tillhör gäldenären (4 kap. 24 § utsökningsbalken). Observera dock att utmätning ska ske endast i den mån en sådan åtgärd kan anses vara försvarlig (4 kap. 3 § utsökningsbalken).Vad kan man göra för att bestrida ett utmätningsbeslut?I den mån en gäldenär anser att en utmätning är felaktig finns det en möjlighet för denne att dels begära rättelse (4 kap. 33-35 §§ utsökningsbalken) och dels att överklaga beslutet (18 kap. utsökningsbalken). Detta kan exempelvis göras om försäljningen av egendomen i fråga inte kan antas ge ett överskott som gör åtgärden försvarlig (4 kap. 33 § andra stycket utsökningsbalken). Även andra grunder kan, så klart, åberopas. Observera dock att detta måste göras inom en viss tid efter det att utmätningsbeslutet har fattats (4 kap. 34 § andra meningen respektive 18 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken).En begäran om rättelse görs hos Kronofogdemyndigheten. Skulle Kronofogdemyndigheten inte rätta beslutet alternativt att du vill vända dig till domstol direkt så kan du istället överklaga beslutet. Överklagan ska då lämnas in till Kronofogdemyndigheten vilken sedan lämnar överklagan till aktuell tingsrätt (18 kap. 9 § utsökningsbalken). Information om vad en överklagan bör innehålla kan du hitta på såväl Kronofogdemyndighetens som Sveriges Domstolars hemsidor. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I den mån något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Det är även möjligt för dig att boka tid med vår juristbyrå eller kontaktat oss på telefon för att, på så sätt, få ytterligare hjälp i ditt ärende.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Vänligen,

Skydda egendom från utmätning i ett gåvobrev

2021-06-10 i Utmätning
FRÅGA |Min son vill ge mig en bil som gåva. Jag har skulder hos kronofogden, men hört att man kan skriva ett gåvobrev där drt står att bilen ej får överlåtas. Kan han och jag göra det själva eller ska det skrivas av en jurist?Han han köpa bilen direkt till mig eller måste han äga gåvan först?Fungerar det på samma sätt om han skulle vilja ge mig pengar?MvhT
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill ni skydda bilen från utmätning hos den som tar emot gåvan (dvs. du är gåvotagaren i ert fall). Va krävs för att det ska anses vara en gåva?Tre kriterier måste vara uppfyllda för att det ska anses vara en gåva: 1) Den ska bygga på frivillighet. 2) Det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 3) Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren, (i det här fallet att bilen överlämnas).Om dessa kriterier är uppfyllda rör det sig om en gåva. Muntliga gåvor är giltiga, dock är skriftliga att föredra ur bevissynpunkt. Framförallt blir skriftligheten viktig om du vill skydda gåvan från utmätning genom en särskild föreskrift.En gåva kan skyddas från utmätning genom en särskild föreskriftKronofogden får utföra utmätning enligt reglerna i utsökningsbalken. Om det finns en exekutionstitel, t.ex. en dom eller ett beslut kan utmätning ske (4:1 UB). Vid utmätning får egendom som inte är undantagen på grund av bland annat särskild föreskrift tas i anspråk (4:2 UB). Med särskild föreskrift menas att det i gåvobrevet skrivs in ett överlåtelseförbud. Finns det ett överlåtelseförbud i gåvobrevet ska det respekteras vid utmätning och egendomen inte utmätas (5:5 UB).För att egendom (t.ex. en bil) ska vara möjlig att utmäta krävs det att bilen tillhör den som är under utmätning, att bilen har ett ekonomiskt värde och att egendomen kan överlåtas. Skriver det in ett förbud mot överlåtelse i gåvobrevet är huvudregeln att bilen inte kan utmätas. Det är dock viktigt att det rör sig om just en gåva när din son skänker bort bilen till dig. Högsta domstolen har i ett rättsfall prövat villkoren vid s.k. blandat förvärv. I fallet hade två syskon i form av gåva med överlåtelseförbud fått en fastighet av sin mor. De hade dock samtidigt betalt drygt hälften av fastighetens värde till henne (och därigenom endast fått en del av fastigheten som gåva). Domstolen uttalade att överlåtelsen därför inte kunde räknas som en klar gåvotransaktion och fastigheten var möjlig att utmäta, trots överlåtelseförbudet (NJA 2010 s. 390). Det stämmer att man kan skriva ett gåvobrev själv och att man inte måste ta hjälp av en jurist eller advokat för att skriva ett gåvobrev. Mitt råd till dig är att gåvogivaren i utformandet av sitt gåvobrev tydligt uttrycker att det rör sig om en gåva, vem som är gåvogivare och gåvomottagare, exakt vilken egendom det rör sig om och att det finns ett förbud mot överlåtelse av bilen. Det är även viktigt att det inte utgår vederlag från den som mottar gåvan så att det kan bli tveksamt om det rör sig om en gåva eller ej. Förbudet mot överlåtelse innebär att föreskriften ska respekteras vid en utmätning och bilen inte ska tas i anspråk. Tänk dock på att föreskriften också innebär att den som fått bilen (dvs. du) i gåva av gåvogivaren (dvs. din son) därmed inte heller får överlåta den på annat sätt (genom att t.ex. sälja den).SammanfattningOm ni vill skydda gåvan från utmätning kan gåvogivaren i ett gåvobrev skriva in ett överlåtelseförbud. Detta innebär som huvudregel att gåvan inte får utmätas (5:5 UB) men det innebär också att du inte får sälja eller på annat sätt överlåta gåvan. Gällande om en gåva består i kapital (dvs. t.ex. rena pengar, alternativt aktier eller liknande): Eftersom ett överlåtelseförbud hindrar dig att exempelvis sälja vidare eventuella aktier eller skänka vidare bort pengarna till någon annan, kan man säga att kapitalet blir låst. Att inkludera ett överlåtelseförbud i ett gåvobrev är kanske mer lämpligt vid gåvor som man ändå kan dra nytta av, exempelvis en bil eller fastighet. Ett överlåtelseförbud i gåvobrevet gör att gåvan inte kan utmätas men det innebär också att du inte kan använda kapitalet.Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma.Med vänlig hälsning,

Utmätning av lös egendom i samboförhållande

2021-06-08 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Jag har bott i min bostadsrätt i över 13 år och äger allt i den, jag blev sen sambo och han har hamnat hos kronofogden, vill också påpeka att han sålde av allt i sin förra lägenhet innan han flyttade in, kan kronofogden då ta och göra utmätning på mina saker?Tacksam för svar.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Eftersom ni varaktigt sammanbor med varandra och har lös egendom i er gemensamma besittning, anses den betalningsskyldige (din sambo) vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § UB och 4 kap. 19 § UB). Med andra ord presumeras han vara ägare till den lösa egendomen i din lägenhet och därmed kan egendomen också utmätas. Det är dock möjligt att förhindra utmätning om det görs sannolikt att ni är samägare till egendomen (enligt lagen om samäganderätt). Utmätning kan inte heller göras om det framgår att egendomen tillhör endast dig eller någon annan (4 kap. 19 § UB). Du måste därför kunna bevisa att egendomen tillhör endast dig och inte din sambo för att förhindra utmätning av egendomen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Överklaga kronofogdens beslut om att utmäta färdmedel

2021-06-29 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag undrar om det finns några regler gällande vad fogden kan/får ta. Jag har lite skulder hos fogden och i torsdag tog fogden en för mig väldigt viktigt vespa som dessutom är ett måste för mig för att jag ska kunna jobba, dvs jag kan nu inte jobba. Vespan som är en mc är värd runt 2000 kr, max 2500 kr. Får fogden ta ett fordon trots det låga värdet. Det finns inga regler sim tex säger att om fogden ska ta en bil ska denna ha ett värde av minst X kr. Vespan är dessutom för mig mycket viktig få jag är rörelsehindrad med bestående handikapp. Min totala skuld till fogden ligger på 26.000 kr. Nu sitter jag indirekt i husarrest och kan omöjligt jobba eller utföra mina vardagliga ärenden tex. komma iväg och handla etc.
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt att ge dig ett absolut svar på huruvida kronofogden agerat korrekt eller ej då jag inte vet vad för grunder de har till sitt beslut. Jag kommer därför nedanför ge dig en utförlig genomgång kring hur detta i ditt fall skulle kunna anses vara en inkorrekt handling. Men framför allt rekommenderar jag dig att överklaga beslutet. Nedan kommer jag gå igenom vad som krävs för en överklagan. Kronofogdens rätt att utmäta egendomI regel får kronofogden utmäta egendom. I sådana fall gör de en individuell bedömning i varje enskilt fall kring vad de kan utmäta med minsta kostnad och olägenhet för dig. Det finns dock begränsningar till kronofogdens rätt att utmäta egendom. Dessa begränsningar finner du i 5 kap. Utsökningsbalken (UB). I ditt fall riktar jag framför allt mitt fokus på 5 kap. 1 § tredje punkten UB5 kap. 1 § tredje punkten UB "Arbetsredskap eller annan utrustning som behövs för gäldenärens förvärvsverksamhet [..] och sådant som i övrigt behövs för hans försörjning, allt till skäligt värde." Med detta innebär att om fordonet är av skäligt värde och du är i behov av den för din försörjning bör den undantas från utmätningen. Detta i de fallen de t.ex. föreligger brist på andra kommunikationssätt till arbetet. I NJA 1975 s. 225 undantogs en bil från utmätning eftersom den skuldsatta, som var handikappad, var i behov av bilen för att kunna ta sig till och från arbetet. Men i de fall alternativa kommunikationsmedel förekommer har HD gjort motsatt bedömning och utmätning på fordonet har ansetts vara av såpas stor vikt att de inte kunde ta hänsyn till personens skäl att behålla bilen. (NJA 1978 s.74) Om kronofogden dock anser att fordonet är av sådant värde att det inte kan undantas får utmätning ske med förbehåll att den skuldsatta får ut en skälig summa av försäljningen. Detta för att kunna ersätta det sålda fordonet. (5 kap. 4 § UB) Överklaga kronofogdens beslutFör att överklaga beslutet ska du skriva till tingsrätten, men du ska skicka eller lämna in överklagan till kronofogden. Du hittar information kring vart du ska posta din överklagan i utmätningsbeslutet. Är detta borta ska du posta överklagan till kontoret närmast dig. Det går även att mejla. Kronofogden lämnar sedan in din överklagan till tingsrätten. Överklagan ska skickas in till kronofogden inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet. I överklagan ska du ange -vilket beslut du överklagar, -varför du anser att det ska ändras och vilken ändring du vill ha, -de bevis du vill föra fram och vad de ska styrka, -ditt namn, -ditt person- eller organisationsnummer, -din adress och -ditt telefonnummer. Du eller ditt ombud ska underteckna överklagandet.Mitt svarDin situation är svårbedömd då jag inte vet vilka omständigheter som lett upp till kronofogdens beslut. Men baserat på det du skriver bedömer jag att du var i behov av ditt fordon så som 5 kap. 1 § tredje punkten UB statuerar. Det är dock viktigt att komma ihåg att kronofogden även tar hänsyn till om du har tillgång till alternativa metoder att ta dig till ditt arbete. Jag rekommenderar dig att överklaga detta beslut utifall tiden för överklagandet inte löpt ut. Om överklagan skickas in senare än efter tre veckor kommer den avvisas. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan man göra för att undanta en gåva från utmätning?

2021-06-18 i Utmätning
FRÅGA |Om man har skuld hos kronofogden och du får en 18 å gammal bil, vad kan man göra för att få behålla den? Har läst om nåt brev som kan skrivas, men behöver nog ett enkelt svar på den frågan.På förhand tack!
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När kronofogden beslutar att något du äger ska användas för att betala en skuld, görs en så kallad utmätning. Utmätning är därför en tvångsåtgärd och regleras i Utsökningsbalken (UB). Jag förstår din fråga som att det handlar om vad man kan göra för att undanta en gåva från utmätning. Det måste upprättas ett gåvobrev med ett överlåtelseförbudEnligt huvudregeln i 4 kap. 2 § UB, får egendom som inte är uttryckligen undantagen tas i anspråk för utmätning. En del av dessa undantag framgår av 5 kap. UB. Då det i ditt fall är tal om en gåva är 5 kap. 5 § relevant, där det framgår att egendom som till följd av sin beskaffenhet, enligt föreskrift vid gåva ej får överlåtas, inte får utmätas. Det är alltså aktuellt i ditt fall att gåvogivaren skriver ett gåvobrev med ett överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet innebär att det ska framgå att bilen inte får överlåtas, dvs inte säljas, bytas eller ges i gåva. Svaret på din fråga är alltså att det måste upprättas ett gåvobrev som innehåller ett villkor om att bilen inte får överlåtas. Uppvisandet av ett sådant gåvobrev hindrar kronofogden från att utmäta bilen. Om det skulle bli aktuellt att skriva ett gåvobrev, rekommenderar jag att ta hjälp av en av våra jurister. Se mer här. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Har folkbokföringsadress betydelse vid utmätning?

2021-06-08 i Utmätning
FRÅGA |Hej, jag och mitt ex delade på oss för cirka två år sedan och han flyttade ut ifrån lägenheten där jag nu idag bor kvar. Han har tyvärr idag mer skulder än vad han kan betala tillbaka och det går emot att han hamnar hos kronofogden. Till saken så är han fortfarande folkbokförd på min adress och jag undrar ifall detta kan komma att påverka mig vid en eventuell utmätning av mitt ex egendomar. För att förtydliga så är jag och mitt ex inte sambo och inte gifta utan det ända är att han är folkbokförd på samma adress som mig. Han har inga egendomar hemma hos mig.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När den betalningsskyldige är gift eller sambo och varaktigt sammanbor med sin make/sambo och har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen (4 kap. 19 § första stycket UB). Eftersom ni inte är gifta eller sambor kan han inte anses vara ägare till egendomen. Dina saker kan därför inte utmätas för hans skulder.Att den betalningsskyldige är folkbokförd på en viss adress brukar vara en omständighet som beaktas för att avgöra om t.ex. ett samboförhållande finns. Eftersom ni inte stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll kan inte anses vara sambor och därmed kan inte egendomen utmätas. Han kan inte heller anses vara inneboende hos dig eftersom ni inte varaktigt sammanbor. Dessutom måste Kronofogden bevisa att egendomen tillhör den betalningsskyldige när denne är en inneboende (4 kap. 19 § andra stycket UB).Slutsatsen är därför att din egendom inte kan utmätas för den betalningsskyldiges skulder, trots att han fortfarande är folkbokförd på din adress.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Kan egendom som är i tredje mans besittning utmätas?

2021-05-29 i Utmätning
FRÅGA |Vad gäller då det handlar om utmätning av bil från Kronofogden. Om jag har en skuld hos dem och har en bil skriven på mig men som jag varken använder eller har hos mig utan den finns på annan plats och brukas av den egentlige ägaren, kan den bilen ändå utmätas? Anledningen till ett sådant arrangemang är att få en billigare försäkring.Tacksam för svar.
Doorsa Salehy |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kronofogdemyndighetens rätt att utmäta egendom regleras i Utsökningsbalken [UB].Som huvudregel har kronofogden [KFM] rätt att utmäta egendom om det framgår att egendomen tillhör dig, i detta fall bilen. (4 kap. 17 § UB). En presumtionsregel som framkommer i 4 kap. 18 § UB stadgar att all egendom som gäldenären (i detta fall du) har i sin besittning, presumeras tillhöra gäldenären. Detta kan däremot inte tillämpas eftersom du inte har besittning av bilen.Eftersom bilen står registrerad på dig anses du vara den rättsliga ägaren till bilen med stöd av 4 kap. 17 § UB. Detta innebär att KFM har rätt att utmäta bilen även om den inte är i din besittning. Däremot kan de egentliga ägarna till bilen väcka talan om bättre rätt mot kronofogden (4 kap. 20 - 21 §§ UB).Slutligen har KFM rätt att utmäta lös egendom om det framgår att du är ägaren. Däremot kan tredje man alltid väcka talan om bättre rätt till egendomen.Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!