Har folkbokföringsadress betydelse vid utmätning?

2021-06-08 i Utmätning
FRÅGA |Hej, jag och mitt ex delade på oss för cirka två år sedan och han flyttade ut ifrån lägenheten där jag nu idag bor kvar. Han har tyvärr idag mer skulder än vad han kan betala tillbaka och det går emot att han hamnar hos kronofogden. Till saken så är han fortfarande folkbokförd på min adress och jag undrar ifall detta kan komma att påverka mig vid en eventuell utmätning av mitt ex egendomar. För att förtydliga så är jag och mitt ex inte sambo och inte gifta utan det ända är att han är folkbokförd på samma adress som mig. Han har inga egendomar hemma hos mig.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När den betalningsskyldige är gift eller sambo och varaktigt sammanbor med sin make/sambo och har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen (4 kap. 19 § första stycket UB). Eftersom ni inte är gifta eller sambor kan han inte anses vara ägare till egendomen. Dina saker kan därför inte utmätas för hans skulder.Att den betalningsskyldige är folkbokförd på en viss adress brukar vara en omständighet som beaktas för att avgöra om t.ex. ett samboförhållande finns. Eftersom ni inte stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll kan inte anses vara sambor och därmed kan inte egendomen utmätas. Han kan inte heller anses vara inneboende hos dig eftersom ni inte varaktigt sammanbor. Dessutom måste Kronofogden bevisa att egendomen tillhör den betalningsskyldige när denne är en inneboende (4 kap. 19 § andra stycket UB).Slutsatsen är därför att din egendom inte kan utmätas för den betalningsskyldiges skulder, trots att han fortfarande är folkbokförd på din adress.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Kan egendom som är i tredje mans besittning utmätas?

2021-05-29 i Utmätning
FRÅGA |Vad gäller då det handlar om utmätning av bil från Kronofogden. Om jag har en skuld hos dem och har en bil skriven på mig men som jag varken använder eller har hos mig utan den finns på annan plats och brukas av den egentlige ägaren, kan den bilen ändå utmätas? Anledningen till ett sådant arrangemang är att få en billigare försäkring.Tacksam för svar.
Doorsa Salehy |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kronofogdemyndighetens rätt att utmäta egendom regleras i Utsökningsbalken [UB].Som huvudregel har kronofogden [KFM] rätt att utmäta egendom om det framgår att egendomen tillhör dig, i detta fall bilen. (4 kap. 17 § UB). En presumtionsregel som framkommer i 4 kap. 18 § UB stadgar att all egendom som gäldenären (i detta fall du) har i sin besittning, presumeras tillhöra gäldenären. Detta kan däremot inte tillämpas eftersom du inte har besittning av bilen.Eftersom bilen står registrerad på dig anses du vara den rättsliga ägaren till bilen med stöd av 4 kap. 17 § UB. Detta innebär att KFM har rätt att utmäta bilen även om den inte är i din besittning. Däremot kan de egentliga ägarna till bilen väcka talan om bättre rätt mot kronofogden (4 kap. 20 - 21 §§ UB).Slutligen har KFM rätt att utmäta lös egendom om det framgår att du är ägaren. Däremot kan tredje man alltid väcka talan om bättre rätt till egendomen.Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta mitt hus?

2021-05-18 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har fått brev från kronofogden om en skuld (skatteopkräver utland int.bistand) skatteskuld från Norge.. Jag är pensjonist oc har inte alt för mycket över när räkningar betalade.. men kan nog klara en avbetalning på ca 3000/månad på skatteskulden beroende på räntor.. Jag har ingen lån etc.. sitter i eget friköpt hus utan skuld.. Skattekravet till Norge är på 75000 kr .. KAN kronofogden kräva mitt hus sålt på tvångs auksjon och jag då må hitta annat boende som då "fördyrar" mina leve omkostningar ?? jag ka inte låna beloppet då jag har relativt låg kreditvärdighet då jag bott kott tid i landet för kort tid och ingen registrerat inkomst utöver min pensjon .. Jag försörger min hustru och ett barn på 14.. klara vardagen fint.. men utan hus blir de svårt.. MVH.Hans.. ps husets reella värde ligger runt kravets storlek OM någon köper det till full pris vad jag nu inte tror med tanke på läget. dvs "mister" huset och fortfarande skuld att betala..
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Till följd av en skatteskuld har du fått ett krav på dig från Kronofogdemyndigheten (KFM). Du äger ett hus och undrar därför om det riskerar att bli föremål för en utmätning med en efterföljande exekutiv auktion. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är utsökningsbalken (UB).Några allmänna hållpunkterEtt beslut om utmätning innebär att utmätning ska ske endast om det belopp som kan beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. Här ska KFM i första hand välja sådan egendom som kan användas för att reglera den aktuella skulden med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (den skuldsatte, det vill säga du), 4 kap. 3 § UB. Exempel på sådan egendom är främst likvider (kontanter) och annan lös egendom (exempelvis lösören, det vill säga lösa saker). Fast egendom brukar endast fungera som en sista utväg när andra eventuella utmätningsförsök har varit resultatlösa. Märk väl att det inte finns några regler för hur stor en skuld måste vara för att KFM ska kunna utmäta bostaden. Och som påpekats ovan får en utmätning av en bostad ske under förutsättning att försäljningen genererar ett överskott efter att alla omkostnader knutna till försäljningen är täckta, vilket även har bekräftats i rättspraxis, se Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2013 s. 1241 i vilket domstolen uttalade att det kan sakna betydelse att gäldenärens skuld framstår som begränsad i förhållande till värdet på den utmätta egendomen. I förekommande fall kan det alltså vara försvarbart att utmäta en bostad så länge en del av skulden kan betalas.Skyddet för sitt hem, vad gäller?Det ska noteras att art. 8.1 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen, EKMR) skyddar envars rätt till privat- och familjelivet, vilket bland annat innefattar rätten till skyddet för sitt hem. Men inskränkningar i skyddet får göras med stöd i lag om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till bland annat förebyggande av oordning och brott eller till skydd för andras rättigheter. Och stöd i lag för den här typen av tvångsåtgärder finns i utsökningsbalken. Utöver de uttalanden som gjordes i 2013 års fall har HD dock senare anfört att respekten för hemmet i art. 8.1 EKMR särskilt måste beaktas vid utmätningen av en bostadsfastighet och när försvarlighetsbedömning ska göras. Här kan rättsfallet NJA 2018 s. 9 nämnas i vilket HD konstaterade att mindre överskott från en försäljning stundtals kan komma att bedömas som otillräckliga och därmed inte heller försvarliga. Men det förutsätter naturligtvis att det finns andra utmätningsbara tillgångar hos gäldenären, exempelvis regelbunden inkomst, som då i och för sig skulle kunna fördröja skuldens reglerande men ändå accepteras. Men det är samtidigt helt beroende av skuldens storlek och vem som är borgenär (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Skulle borgenären vara relativt kapitalstark går det möjligen att argumentera för att gäldenärens intresse av skyddet för det egna hemmet borde väga tyngre än borgenärens intresse att få betalt. I vart fall under en övergångsperiod. Om du och din hustru äger huset tillsammans, vad gäller då?Om du och din hustru skulle äga huset tillsammans kan det vara värt att nämna att samäganderätten i sig inte utgör något hinder för utmätning, det vill säga bara för att du och din hustru eventuellt äger fastigheten tillsammans kommer ni inte att kunna förhindra en försäljning. I 8 kap. 8 § UB sägs nämligen att om utmätning har skett av en andel i viss egendom som tillhör två eller flera och om lagen om samäganderätt (samäganderättslagen, SamägL) är tillämplig, kan KFM på yrkande (begäran) av sökanden, gäldenären eller någon annan delägare förordna att hela egendomen ska säljas. När någon av de nämnda sakägarna (parterna) har framställt ett sådant yrkande ska dock övriga beredas tillfälle att få yttra sig över yrkandet. I praktiken innebär ovanstående, trots att hela fastigheten skulle säljas, att endast din andel kommer att utmätas varför den resterande delen av köpeskillingen tillfaller din hustru, 1 § SamägL.Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis har jag svårt att säga någonting med säkerhet. Jag är också medveten om att den här utredningen blev ganska så allmänt hållen, vilket beror på att det inte sällan i den här typen av ärenden krävs ingående utredningsåtgärder utöver vad som erbjuds inom ramen för vår nättjänst. Om det skulle visa sig att en försäljning av huset endast skulle ge ett mindre överskott är det möjligt att åtgärden i så fall kan bedömas som oförsvarlig med hänsyn till utgången i NJA 2018 s. 9. Men det är som sagt avhängigt om du överhuvudtaget har några andra realiserbara tillgångar, kontinuerliga inkomster och/eller annan likviditet. Utan ingående kunskap om din förmögenhetsställning blir det av förklarliga skäl svårt att avgöra om du kan förhindra en tvångsförsäljning, om en sådan skulle bli aktuell vill säga. Saknas helt andra tillgångar kan det naturligtvis bli svårt. Exakt vad som stod i brevet från KFM är för mig också ovisst. Men i din ärendebeskrivning uppger du å andra sidan att du skulle klara av en amorteringstakt om 3000 kr i månaden varför det borde gå att argumentera för en utmätning av pension som ett bättre alternativ. I 5 kap. 8 § UB sägs att rätt till pension ej får utmätas i den mån rättigheten behövs för gäldenärens försörjning och fullgörande av underhållsskyldighet som åvilar honom. Detta gäller dock inte om gäldenären vid förvärv av rättigheten har åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borgenärer. Förenklat kan sägas att den del av din pension som behövs för uppehälle och andra levnadskostnader inte får utmätas, däremot resten. Detta sker genom att fastställa ett så kallat förbehållsbelopp (se beloppen för 2021 här). Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Förslagsvis anlitar du en sakkunnig person, företrädesvis en jurist, som hjälper dig att författa ett skriftligt yttrande till KFM och vid behov ett efterföljande överklagande om frågan måste hänskjutas till domstol. Önskar du vår hjälp är du som sagt varmt välkommen att återkomma till mig.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Utmätning av bostadsrätt

2021-05-01 i Utmätning
FRÅGA |Min dotter med pågående skuldsanering är skriven på min adress, äger en bostadsrätt.. Kan kronofogden ta den om hon inte sköter sina åtagande? /Orolig mamma
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrätt är lös egendom. Huvudregeln är att lös egendom får utmätas om det framgår (dvs. är utrett) att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Detsamma gäller när den betalningsskyldige har lös egendom i sin gemensamma besittning med någon som inte är sambo eller make till den betalningsskyldige (4 kap. 19 § andra stycket UB). Fordringsägaren har därför bevisbördan. Fordringsägaren måste kunna bevisa att bostadsrätten tillhör din dotter för att kunna utmätas. Bostadsrätten kommer därför inte att kunna utmätas för din dotters skulder eftersom den tillhör dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Utmätning av lös egendom i samboförhållande

2021-06-08 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Jag har bott i min bostadsrätt i över 13 år och äger allt i den, jag blev sen sambo och han har hamnat hos kronofogden, vill också påpeka att han sålde av allt i sin förra lägenhet innan han flyttade in, kan kronofogden då ta och göra utmätning på mina saker?Tacksam för svar.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Eftersom ni varaktigt sammanbor med varandra och har lös egendom i er gemensamma besittning, anses den betalningsskyldige (din sambo) vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § UB och 4 kap. 19 § UB). Med andra ord presumeras han vara ägare till den lösa egendomen i din lägenhet och därmed kan egendomen också utmätas. Det är dock möjligt att förhindra utmätning om det görs sannolikt att ni är samägare till egendomen (enligt lagen om samäganderätt). Utmätning kan inte heller göras om det framgår att egendomen tillhör endast dig eller någon annan (4 kap. 19 § UB). Du måste därför kunna bevisa att egendomen tillhör endast dig och inte din sambo för att förhindra utmätning av egendomen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Kan kronofogden utmäta mitt arv?

2021-05-18 i Utmätning
FRÅGA |Jag inväntar arv efter min Mamma på ca 150000krJag har skulder hos kronofogden bla en skatteskuld på 400000 kr kommer mitt arv att utmättas ? Eller kan jag avsäga mig arvsrätten till min bror eller mina barn som dock är omyndiga? Arvs skiffte har ej skett än Jag hade verkligen behövt pengarna då jag har privata skulder .Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till utsökningsbalken (UB) och föräldrabalken (FB).Kan kronofogden utmäta ett arv?Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 2 § UB). Eftersom ett arv är en form av egendom kan detta alltså utmätas när det skiftats till dig. Enda gången då ett arv inte får utmätas är om arvlåtaren upprättat ett testamente i vilket denne angett att egendomen inte får överlåtas (5 kap. 5 § UB). Detta måste även kronofogden respektera. Ett sådant testamente måste självklart ha upprättats innan arvlåtaren avled, så om din mamma inte hade ett testamente med detta förbehåll kan ditt arv alltså utmätas.Möjligheten att avstå arvDet är möjligt att avstå ett arv till förmån för någon annan, enligt den legala arvsordningen. Det är därför i första hand dina barn som har rätt att ta del av det arv du avstår från din mamma. Om du inte hade haft några barn hade det i andra hand varit dina syskon, och därefter deras barn som fått ta del av det. Ett arvsavstående ska göras skriftligt till boutredningsmannen eller testamentsexekutorn, eller, om sådan inte finns, till de övriga dödsbodelägarna.Även omyndiga kan ärva, men den som är under 18 år får inte råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). För barn är det vårdnadshavare som är förmyndare, och därmed ska förvalta deras egendom (10 kap. 2 § FB och 12 kap. 1 § FB). Förmyndaren ska förvalta egendomen på det sätt som bäst gagnar barnet (12 kap. 3 § FB). Om dina barn ärver är det alltså du som vårdnadshavare, tillsammans med den andra vårdnadshavaren om ni har gemensam vårdnad, som ska förvalta arvet tills dess att barnen är myndiga.SlutsatsÄven arv kan utmätas av kronofogden. Om du avstår arvet kommer ingen egendom tillfalla dig, och kronofogden kan därmed inte utmäta det, eftersom de endast kan utmäta egendom som tillhör dig. Däremot innebär ju detta också att du inte kan använda någon del av arvet för att betala dina privata skulder.För att få mer utförlig hjälp och vara säker på att arvsavståendet går till på rätt sätt kan jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist. Vill du boka en tid hos någon av våra duktiga jurister kan du göra det här.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad händer vid en utmätning?

2021-05-07 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som gäller vid en utmätning. Får kronofogde komma hem till mig utan att i förväg berätta om kommande besök?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar de lagbestämmelser som finns att hitta i Utsökningsbalken (UB). Det som händer vid en utmätning är att den skuldsattes egendom tas om hand och säljs för att betala den befintliga skulden. En utmätning börjar med att Kronofogdmyndigheten (KFM) utreder vilka tillgångar den skuldsatta har. Syftet med utredningen är att utreda om det finns tillgångar som går att utmätta för att täcka den befintliga skulden. I samband med det kan KFM fråga olika myndigheter, företag eller personer om information. KFM har också behörighet att komma hem till den skuldsatte. 2 kap. 17 § UB stadgas det att när KFM ska utmäta egendom hos en betalningsskyldig person har de rätt att gå in i personens bostad även om personen i fråga inte är hemma. Förrättningsmannen får bryta låset till bostaden för att kunna komma in om inte innehavaren är hemma eller inte vill öppna dörren. Dock måste bostadsinnehavaren ha underrättats om tiden för förrättelsen innan förrättningsmannen får gå in i bostaden. (se speciellt paragrafens andra stycke). KFM får med andra ord inte att komma hem till någon innan personen i fråga blivit underrättad om det.Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Separationsrätt när pengar sammanblandats på bankkonto

2021-04-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Min sambo hade tappat sitt bankkort och id så han var tvungen och skaffa nya men under tiden skickade han över sin tjänste pension till mig.Men då drar kronofogden 23 000kr utav det och vägrar göra något oavsett om vi säger att det inte var mina pengar. Får dom verkligen göra såhär?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FråganI detta fall vill två oberoende parter komma åt samma egendom. Fordringsägaren vill få betalt för sin fordran genom att utmäta pengarna, medan din sambo vill få tillbaka sina deponerade pengar. Frågan blir därför vem som har bäst rätt till pengarna.Utmätning av pengar på bankenLös egendom, såsom pengar på banken, får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Därmed har fordringsägaren bevisbördan för att pengarna tillhör dig. Att vara kontohavare är vanligen tillräcklig bevisning för att medlen ska anses tillhör dig som betalningsskyldig (jfr NJA 1998 s. 275 och NJA 2009 s. 500).Däremot kan din sambo invända och hävda bättre rätt till pengarna. Din sambo som äger pengarna, har vid utmätning hos dig som besittare rätt till egendomen framför fordringsägaren, om egendomen kan identifieras (s.k. separationsrätt). Det krävs alltså att pengarna är bibehållen sin identitet. Det ska vara möjligt att peka ut vilka pengar som tillhör din sambo. Om egendomen inte kan identifieras finns det en risk att din sambo har förlorat äganderätten till pengarna (se mer om detta nedan).Kan pengarna identifieras?Om pengarna som överfördes till ditt bankkonto blandades med medel som tillhörde dig som kontohavare kan pengarna inte längre identifieras. Identitetskravet kan inte anses vara uppfyllt när sammanblandning skett. Det är inte möjligt att peka ut vilka pengar som tillhör din sambo när de blandats med andra medel på kontot. Om bankkontot däremot var tomt (och därmed har sammanblandning varit utesluten) har din sambo bäst rätt till sina pengar eftersom dessa kan identifieras (jfr NJA 2009 s. 500). Kronofogden har i så fall inte rätt att utmäta din sambos pengar, för dina skulder.Vad gäller om pengarna har sammanblandats med andra medel?Att mottagna pengar blandats samman så att de inte längre kan individualiseras hindrar inte att sambon kan ha rätt till sina pengar enligt lagen om redovisningsmedel.I detta fall har du mottagit pengar med redovisningsskyldighet i förhållande till din sambo eftersom pengarna endast skulle deponeras på kontot tillfälligt. Du har med andra ord mottagit medel med redovisningsskyldighet för annan. Din sambo kan ha bättre rätt till pengarna om dessa fanns omedelbart tillgängligt för avskiljande och ett sådant avskiljande skulle kunnat ske utan dröjsmål. Med "omedelbart tillgänglig för avskiljande" avses bl.a. medel på ett bankkonto. Därtill att du haft för avsikt att avskilja pengarna, dvs. att du tänkt placera pengarna på ett specifikt bankkonto för detta ändamål eller förvara pengarna i t.ex. ett kuvert eller kassaskrin, för att undvika sammanblandning.Vad som avses med "utan dröjsmål" får avgöras i det enskilda fallet. Vanligtvis inträffar dröjsmål när det gått 3–4 dagar (se t.ex. NJA 1999 s. 812 och NJA 2012 s. 391). Till exempel har pengar som tagits i beslag för utmätning några timmar efter mottagandet ansetts vara omedelbart tillgängliga för avskiljande och därför inte kunnat utmätas (se NJA 1989 s. 768).Om du hade för avsikt att avskilja pengarna och kronofogden beslagtog pengarna innan det hunnit passera 3–4 dagar, finns det möjlighet att sambon har bättre rätt till pengarna. Om pengarna däremot inte hade avskilts inom 3–4 dagar är det mer troligt att äganderätten gått förlorad och att utmätning kunnat göras på korrekt väg. Din sambo har i så fall en fordran på dig.Vad kan din sambo göra?I första hand bör din sambo kontakta kronofogden för att begära att utmätningsbeslutet ska upphöra om denne anser sig ha bättre rätt till pengarna enligt vad som ovan beskrivits. I andra hand kan din sambo vid domstol begära att utmätningsbeslutet ska upphöra på grund av att denne har bättre rätt till pengarna enligt vad som ovan beskrivits.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,