Utmätning av ersättning från LÖF och andra sjuk- eller olycksfallsförsäkringar samt ersättning för sjukdom

2021-04-28 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Vet ni hur det föreligger om man har en stor skuld hos kronofogden och har löneutmätning. Om det är så att man har Anmält en patient skada till löf och man får ersättning för skadan, men värk etc. Har man rätt att behålla pengarna man får då? Eller går de till skulderna? Samma gällande om man har andra försäkrings bolag för sjukdom, skador etc. Hur det funkar när man får ersättning från dem.Tänker utifrån att när man har en viss ersättning som man kan få för sjukdom från försäkringskassan för att man är sjuk. Då får ju inte kronofogden röra just de pengarna som är ersättning. Tacksam för svar
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utmätning av ersättning från LÖF och andra sjuk- eller olycksfallsförsäkringarErsättning från LÖF eller andra sjuk- eller olycksfallsförsäkringar kan inte anses utgöra sådan ersättning som träffas av löneutmätning (se 7 kap. 1 § UB). Ersättning från sjuk- eller olycksfallsförsäkring bör anses vara en sidoinkomst, vid sidan av huvudinkomsten. Däremot kan sådan ersättning bli föremål för utmätning vid beslut om utmätning av andra tillgångar. I sådana fall gäller följande.Huvudregeln är att Kronofogdemyndigheten inte kan utmäta ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring som den försäkrade får (15 kap. 10 § första stycket FAL).Det finns dock ett undantag som innebär att en sjuk- eller olycksfallsförsäkring får utmätas om ett ersättningsbelopp som den försäkrade fått inte hålls avskilt efter utbetalningen (15 kap. 10 § andra stycket FAL). Det utbetalda beloppet från försäkringen får därför inte sammanblandas med dina övriga tillgångar.För att pengarna inte ska kunna utmätas måste avskiljande ske. Det ska vara möjligt att identifiera beloppet som kommer från försäkringen. Avskiljande kan ske på olika sätt. För att hålla pengarna avskilda kan du skapa ett separat bankkonto för försäkringsersättningen. Att sätta in pengarna på ett vanligt privatkonto där du gör insättningar och uttag, räknas inte som avskiljande. Beloppet kan också avskiljas genom att du förvarar pengarna i ett kuvert. Det kan också ske genom förvaring hos tredje man.Det är viktigt att avskiljandet sker utan dröjsmål. Vad som avses med dröjsmål får avgöras i det enskilda fallet. I vanliga fall bör avskiljande ske inom 3–4 dagar för att dröjsmål inte ska ha inträffat.Trots att pengarna hålls avskilda kan även dessa utmätas efter en viss tid. När det gått två år efter att beloppet skulle betalas får även de avskilda pengarna utmätas. Det avskilda beloppet får dock inte utmätas om pengarna behövs för den försäkrades försörjning. Inte heller om pengarna behövs för att kunna fullgöra eventuell underhållsskyldighet (15 kap. 10 § andra stycket FAL).Utmätning av ersättning för sjukdom från FörsäkringskassanLöneutmätning avser bl.a. sjukpenning eller annan ersättning som lämnas på grund av sjukdom, smitta eller olycksfall (7 kap. 1 § UB). Därmed kan ersättning för sjukdom från Försäkringskassan bli föremål för löneutmätning. Utmätning av ersättningen får ske endast om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in (7 kap. 3 § andra stycket UB). Dessutom får ersättningen endast utmätas till den del den överstiger vad den betalningsskyldige behöver för sitt och familjens underhåll (7 kap. 4 § första stycket UB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan kronofogden utmäta aktivitetsstöd som betalas ut av försäkringskassan?

2021-04-24 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden utmäta det så kallade aktivitetsstöd som FK betalar ut?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om vad kronofogden kan utmäta finns i utsökningsbalken, förkortad UB. Jag kommer beskriva och förklara de regler som är aktuella, och sedan besvara din fråga med hjälp av dessa.Vad kan kronofogden utmäta?Kronofogden får utmäta lös egendom om det framgår att den tillhör gäldenären och som gäldenären har i sin besittning (4 kap. 17 § och 18 § UB). Det betyder att utmätning sker av saker som tillhör den skuldsatta och som den skuldsatta har hos sig. Det kan exempelvis vara möbler som den skuldsatta äger och har i sin bostad som inte är nödvändiga för hemmet och dess skötsel (5 kap. 1 § 2 punkten UB).Kronofogden kommer dock i första hand ta i anspråk sådana tillgångar som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Detta innebär att kronofogden kommer först och främst göra en utmätning av pengar, om detta finns tillgängligt. Detta kan vara lön, men också pengar i form av aktivitetsstöd (7 kap. 1 § UB). Det betyder att kronofogden kan utmäta det aktivitetsstöd som försäkringskassan betalar ut.BeneficieegendomKronofogden kan dock inte utmäta hur mycket av lön, aktivitetsstöd eller andra pengar som helst. Utmätning sker på ett belopp som inte överstiger vad gäldenären behöver för att kunna försörja sig och eventuell familj (7 kap. 4 § UB). Det betyder att finns det ingen annan inkomst eller om aktivitetsstödet är lågt, så kan inte kronofogden utmäta hela aktivitetsstödet då den skuldsatte fortfarande ska kunna försörja sig. Sådan egendom som inte kan utmätas kallas för beneficieegendom.SammanfattningSvaret på din fråga är ja, kronofogden kan utmäta ett aktivitetsstöd som försäkringskassan betalar ut. Kronofogden kan dock inte ta hela aktivitetsstödet, utan den skuldsatte måste fortfarande kunna försörja sig och eventuell familj.Du kan läsa mer om detta på kronofogdens hemsida via dessa länkar:https://kronofogden.se/Loneutmatning2.htmlhttps://kronofogden.se/Utmatning3.htmlMed detta, hoppas jag att jag besvarat din fråga! Om du har fler funderingar, är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Utmätning av sjukersättning

2021-04-18 i Utmätning
FRÅGA |HejFår kronofogden göra utmätning på sjukersättning från försäkringskassa om beloppet är 10036kr/mån?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Utmätning av lön regleras i 7 kap UB (Utsökningsbalken). Sjukersättning får utmätas enligt 7 kap 1 § och 2 §. Detta får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll enligt 7 kap 4 § UB. För 2021 är normalbeloppet: 5 016 kronor för en ensamstående vuxen. 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor. (https://kronofogden.se/Hurmycketfardubehalla.html ) Slutsatsen blir att Kronofogden får utmäta.

Kan kronofogden utmäta skatteåterbäringen, även om man lever under existensminimum?

2021-04-09 i Utmätning
FRÅGA |Hej Jag undrar ifall kronofogden kan ta min skatteåterbäring när jag har en inkomst som redan ligger under existensminimum? Jag pluggar och I maj får jag ut ca. 2000 kronor från CSN, så utan pengarna från skatten har jag varken råd med mat till mina barn, eller hyra och andra räkningar. Får de ändå lov att utmäta skatteåterbäringen?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om kronofogden kan göra en utmätning på din skatteåterbäring, även om du just nu ligger under existensminimum.Tillgångar som kan utmätasRegler om vad kronofogden kan utmäta finns i utsökningsbalken, förkortad UB.Vi utmätning bör i första hand tas i anspråk sådana tillgångar som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Detta betyder att kronofogden kommer först och främst göra en utmätning av pengar, om detta finns tillgängligt. UndantagKronofogden kan dock inte ta alla pengar från exempelvis lön eller liknande. Det betyder att du fortfarande har rätt till att behålla det som kallas beneficium, vilket är både pengar och andra tillgångar som du behöver för att klara din försörjning (5 kap. 1 § UB). Denna summa ska även täcka det din familj behöver (5 kap. 2 § UB).Utmätning av skatteåterbäringAv skatteförfarandelagen, förkortad SFL, framgår dock att ovanstående regler om beneficium inte gäller skatteåterbäringen (71 kap. 3 § 3 stycket). Det betyder att kronofogden har rätt att använda din skatteåterbäring till att betala dina skulder hos dem.Du kan läsa mer om detta på kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Skatteaterbaring.html SammanfattningKronofogden har rätt att ta din skatteåterbäring i anspråk för att betala av dina skulder, då denna inte är skyddad av beneficiereglerna.Jag hoppas att jag tolkat din fråga rätt och att du fått denna besvarad. Jag hoppas även att situationen för dig lättar!Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Går det att betala ut pengar till någon som är skuldsatt så hen kan få behålla pengarna?

2021-04-28 i Utmätning
FRÅGA |Jag köpte en fastighet för 15 år sedan. Jag hyr ut det ena huset till en vän. Vännen har tidigare gått i konkurs och krävs med jämna mellanrum på skulden som bara växer. Han har inte vela göra uppgörelse.Vi har gemensamt lagt ner mycket arbete o pengar på fastigheten Nu vill jag sälja fastigheten och vi är överens om att dela 50/50. Problemet är hur vännen ska kunna få behålla pengarna.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga är det du som är ägare till fastigheten, du har däremot för avsikt vid en försäljning att dela halva vinsten med en vän. Vännen har hyrt fastighetens ena hus och har tillsammans med dig lagt ner mycket arbete och pengar på det. Din vän har däremot tidigare gått i konkurs och har på grund av det en skuld som hela tiden växer. Hen blir emellanåt krävd på skulden.I ditt fall förstår jag det som att din väns konkurs skett tidigare och är avslutad. Till skillnad från när ett företag går i konkurs och avvecklas kan av naturliga skäl så inte ske när det gäller fysiska personer. Den skuld som finns kvar efter avslutad konkurs ligger då kvar hos Kronofogden och kan begäras in med stöd av utsökningsbalken (UB). Privata skulder preskriberas tio år efter dess uppkomst, om det inte sker ett preskriptionsavbrott (då ny tioårig tid börjar löpa). Vissa statliga skulder har kortare preskriptionstid, exempelvis för skatteskulder är huvudregeln att skulden preskriberas efter utgången av det femte året (med möjlighet till förlängning i vissa fall).Utsökningsbalken som är utgångspunkten vid utmätning av tillgångar är utformad så att det inte ska vara möjligt att undgå utmätning. Som ett komplement därtill finns konkurslagen. När egendom utmäts bör i första hand tas i anspråk tillgångar som kan användas till fordringens minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den betalningsskyldige (4 kap. 3 § UB). Det innebär att i första hand försöker Kronofogden att utmäta pengar i stället för t.ex. en bostad. Den betalningsskyldige anses vara ägare till lös egendom som hen har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör annan (4 kap. 18 § UB). Det innebär att om din vän får in pengarna på sitt konto, eller har det i kontanter hemma, kommer hen att anses som ägare till dem. Då får de även utmätas. Hur utmätningsförfarandet går till varierar. I vissa fall kontrolleras den som är betalningsskyldig ofta, i andra fall mer sällan. Det är en bedömning Kronofogdemyndigheten gör i det enskilda fallet. Om din vän har pengarna på kontot alt. hemma och får utmätningsbesök, kommer pengarna att utmätas för hens skulder. Detsamma gäller om din vän får in pengarna och köper något som är utmätningsbart (t.ex. en bil, fastighet etc.).Skulle din vän få in pengarna på sitt konto och "skänka" bort dem till någon annan för att de inte ska kunna utmätas har hen dem inte längre i sin besittning och de kan inte utmätas. I det fallet kan hen, igen, försättas i konkurs. Vid konkurs kan det ske en återvinning och den pengarna har skänkts till kan bli återbetalningsskyldig.Som svar på din fråga finns det inget lagligt sätt jag kan rekommendera för att din vän ska få behålla de pengar du har för avsikt att betala ut till hen. Givetvis går det att kringgå utmätning på så vis att pengarna aldrig kommer in på kontot eller att hen har dem i kontanter. Inget av detta är något jag kan rekommendera. Det vore oetiskt; andra möjligheter skulle i praktiken kunna vara olagliga. Det går därmed inte att ge något svar på hur ni ska göra för att hen ska få behålla pengarna. Utsökningbalkens regler (i kombination med konkurslagen) skapar långtgående möjligheter att ta i anspråk tillgångar från den som är skuldsatt. Det går tyvärr inte att lösa på annat sätt än att din vän betalar av sina skulder så det inte längre finns någon skuld.Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan kronofogden utmäta ett skadestånd som kommer betalas ut, även om man lever på existensminimum?

2021-04-19 i Utmätning
FRÅGA |Hej Lawline.För ca 6 veckor sedan så blev jag brutalt misshandla med basebollträ i mitt hem. förövaren togs sedan av polis och ärendet anmäldes av mig och polisen. Förövaren erkände. och nu väntas det att väcka åtal för synnerligen grov misshandel/mordförsök med tillhygge. Min fråga är om kronofogden får ta mitt skadestånd (som kommer att ges ut)? Min ekonomi i dagsläget är sjukpension på 75% (5400 kronor) plus bostadstillägg 5200 kronor. så min ekonomi när fastighets hyran (5200 kronor) samt elräkning samt interneträkning är betalt så hamnar jag på existens minimum.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först, beklagar jag den otroligt tråkiga händelse du varit med om, och den situation du befinner dig i.Jag förstår det som att du undrar om kronofogden kan utmäta ett skadestånd som du kan komma att få ut efter den händelse som du beskriver att du blivit utsatt för.Regler om vad kronofogden kan utmäta finns i utsökningsbalken som förkortas UB. Jag kommer förklara dessa regler för att sedan applicera dessa på din fråga.Vad utmäter kronofogden?Kronofogden kommer i första hand tas i anspråk sådana tillgångar som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Detta betyder att kronofogden kommer först och främst göra en utmätning av pengar, om detta finns tillgängligt. Kronofogden kan dock inte ta alla pengar från exempelvis lön eller liknande. Det betyder att du fortfarande har rätt till att behålla det som kallas beneficium, vilket är både pengar och andra tillgångar som du behöver för att klara din försörjning (5 kap. 1 § UB).Kan kronofogden utmäta skadestånd?Skadestånd som tillkommer gäldenären till följd av bland annat personskada får inte utmätas innan det är utbetalt till gäldenären (5 kap. 7 § 1 stycket UB). Det betyder att skadestånd för att någon råkat ut för en personskada får inte utmätas innan personen i fråga har fått detta hos sig. Eftersom du beskriver att du blivit misshandlad, så tolkar jag det som att det skadestånd som du kommer att få är för just personskada. Kronofogden får då inte automatiskt utmäta till skadestånd.När skadeståndet har betalats ut till den skadelidande får medel som inte avskilts från övriga medel utmätas (5 kap. 7 § 2 stycket UB). Det betyder att om skadeståndet har utbetalats till ett konto där den skadelidande också har övriga pengar, kan skadeståndet utmätas av kronofogden. För att undgå att skadestånd till följd av personskada ska kunna utmätas, bör dessa pengar sättas på ett separatkonto för att skilja dem från övriga pengar.Sammanfattning och rekommendationKronofogden kan inte automatiskt utmäta ditt skadestånd. Om skadeståndet är blandat med dina övriga tillgångar, så kan kronofogden utmäta skadeståndet. För att undvika detta, rekommenderar jag att du separerar skadeståndet från dina övriga tillgångar, genom att exempelvis sätta in dem på ett separat konto.Även om kronofogden i första hand kommer att utmäta pengar, kan de inte utmäta hur mycket som helst. Du ska fortfarande ha kvar pengar och tillgångar så du kan klara din försörjning.Jag hoppas att jag har besvarat din fråga. Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att ställa dessa hos oss på Lawline!Vänligen,

Kan kronofogden sälja samägd fastighet?

2021-04-10 i Utmätning
FRÅGA |Min bror och jag äger en sommarstuga tillsammans. Nu visar det sig att han har så stora skulder att kronofogden vill sälja. Även min del!!! Min bror har slutat betala för husets alla kostnader. Jag har erbjudit mig att köpa ut honom till 4/4 delar av mäklares värdering. Har förstått att det vanliga är 3/4 delar. Min bror svarar inte på mejl, sms eller i telefonen. Han struntar i allting. Hur kan kronofogden få sälja MIN andel? Har även förstått att vid försäljning UTAN kronofogdes inblandning måste båda vara överens. Vad mer kan min bror ställa till med?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i utsökningsbalken (UB). För att Kronofogden ska ha rätt att utmäta fastigheten måste det framgå att din bror äger den (UB 4:24). Om ni är delägare har Kronofogden alltså inte rätt att utmäta din del ifall du kan bevisa detta faktum. Du bör därmed invända mot Kronofogden och hävda att du har "bättre rätt" till hälften av fastigheten och att den därför inte får utmätas för din brors skulder. Kronofogden kommer då be dig väcka talan mot den som begärde utmätning samt din bror i domstol inom en månad. Gör du inte detta går din rätt förlorad (UB 4:20). För att besvara dina andra frågor så är ditt första antagande korrekt, utgångspunkten är att du och din bror måste vara överens vid försäljning (SamL 2§). Kan du och din bror inte komma överens kan någon av er begära att fastigheten ska säljas på offentlig auktion för bådas räkning (SamL 6§). Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Du är alltid varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Utmätning av bil för dotterns skulder

2021-03-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej, min 24-åriga dotter har skulder hos inkasso och fogden.Jag kommer snart att köpa en begagnad bil och själv ta körkort. Den bilen kommer jag sedan att dela med min dotter.Hur går jag tillväga för att inte fogden ska ta bilen? Har läst att även om jag står som ägare kan de ta bilen. Kan jag skriva ett specifikt gåvobrev till dottern?Fråga 2:Min dotter är fortfarande skriven hos mig även fast hon sista året mest bott hos sin pojkvän.Kannjag råka illa ut pga dotterns skulder pga att hon fortfarande är skriven hemma hos mig?Jag har en vanlig hyresrätt och allt härhemma är mitt, inte min dotters.Stort tack för snarast svar!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller om du äger bilen själv, och gällande övrig lös egendom i hemmetLös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Med andra ord får bilen utmätas om det är utrett att bilen tillhör din dotter. Bilen kan inte utmätas om du själv äger bilen. När den betalningsskyldige och en person som inte är sambo eller make, har lös egendom i sin gemensamma besittning och varaktigt sammanbor med varandra kan egendomen endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 19 § UB). Det är därför upp till fordringsägarna att bevisa att viss egendom tillhör din dotter. Om det inte är möjligt kan egendomen inte utmätas. Du ska därför inte behöva lägga fram egna bevis för att egendom tillhör dig. Egendom som du är ensam ägare till kommer därför inte att kunna utmätas.Vad som gäller om bilen ägs av dig och din dotterNär den betalningsskyldige och en person som inte är sambo eller make, har lös egendom i sin gemensamma besittning och varaktigt sammanbor med varandra kan andel i egendomen endast utmätas om det framgår att andelen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 19 § UB). Samma gäller även här. Kronofogden måste bevisa att din dotter äger en andel i bilen. Om din dotter äger en andel i bilen kommer andelen att kunna utmätas för din dotters skulder om Kronofogden kan styrka hennes äganderätt.Betydelsen av folkbokföringsadressAtt du och din dotter är skrivna på samma adress talar för att ni "varaktigt sammanbor". Frågan som uppkommer är däremot om din dotter anses vara i ett samboförhållande trots att hon är folkbokförd på din adress och att ni därmed inte "varaktigt sammanbor".Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ingen av parterna får heller vara gifta (1 § SamboL). Frågan blir vad som avses med "stadigvarande bor tillsammans". Det får inte vara en alltför kortvarig förbindelse (riktmärke är sex månader). En helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet om parterna anses uppfylla kravet. Att en av parterna behåller sin tidigare bostad talar emot ett samboförhållande. Sambolagen kan dock fortfarande gälla även om ena parten har en annan bostad som används i viss utsträckning. Lagen gäller dock inte om den ene besöker den andre, även om besöken har stor regelbundenhet och frekvens. Andra omständigheter såsom ett inbördes testamente eller ett avtal mellan parterna om vissa ekonomiska familjeangelägenheter kan tyda på ett stadigvarande förhållande, likaså gemensamma bankkonton och liknande. Sambolagen kan därför gälla även om två personer som är folkbokförda på olika adresser.Oavsett om du och din dotter anses varaktigt sammanbo eller inte kommer inte att påverka utmätningen. Samma princip kommer att gälla för din dotter om ni inte anses varaktigt sammanbo. Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Kronofogden måste kunna styrka din dotters äganderätt i bilen. Däremot har din dotter en skyldighet att lämna de uppgifter om sina tillgångar som behövs i målet (4 kap. 14 § UB). Hennes andel i bilen kan därför utmätas även om hon inte bor hos dig men har egendom där. Var egendomen befinner sig har ingen betydelse.ÖverlåtelseförbudEgendom som någon fått i gåva med föreskrift om att egendomen inte får överlåtas medföra att egendomen inte heller kan utmätas (5 kap. 5 § UB). Det är därför möjligt att upprätta ett gåvobrev där det framgår att bilen inte får överlåtas vidare i syfte att hindra utmätning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,