ÄR DET OLAGLIGT ATT GE BORT EGENDOM INFÖR EN UTMÄTNING?

Hej! Kronofogden ska snart börja utmätta mina egendomar och jag är delägare till en bostadsrätt med min fru. Under hela perioden vi ägde bostaden det bara hon som har amorterat bolånen och betalat räntan. Jag har också två barn 7 och 10 år gammal. Jag vill ge bort min 50 procent bostadsrätt till min fru. Min frågan är om det är lagligt eller inte. Tack på förhand!

Lawline svarar

 Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har valt att dela upp din fråga i två delfrågor. Först tänker jag redogöra för under vilka omständigheter Kronofogden får utmäta din andel i bostadsrätten, därefter tänker jag redogöra för huruvida det är brottsligt av dig att ge bort din andel till din fru för att den inte ska kunna utmätas. 

Får kronofogden utmäta samägd egendom? 

Regler om utmätning finns i utsökningsbalken (UB).

Om den som har skulder är gift och har egendom i gemensam besittning med sin make, antas denna egendom tillhöra den skuldsatte, enligt 4 kap. 19 § 1 st. UB. Detta om det inte kan göras sannolikt att de är samägare till egendomen, enligt samma paragraf. Även om egendomen är samägd kan dock utmätning ske på så vis att hela egendomen säljs, enligt 8 kap. 8 § UB. Kronofogden får alltså utmäta samägd egendom. 

Särskilda regler om utmätning av bostad

Av 5 kap. 1 § p. 6 UB följer att bostadsrätt som den skuldsatte använder som bostad ska undantas från utmätning, om det inte är oskäligt mot de som äger skulderna. När den skuldsatte har familj, ska detta särskilt beaktas (5 kap. 2 § UB). 

Högsta domstolen har i sin praxis fäst stor vikt vid värdet av bostaden. Ofta brukar dock utmätning av bostadsrätter godtas av domstolar, eftersom de typiskt sett är värda så mycket pengar.

Bedömningen i ditt fall

Beroende på hur mycket din bostadsrätt är värd, kommer Kronofogden att kunna utmäta den. Eftersom bostäder typiskt sett är värda så pass mycket pengar, kommer den dock troligtvis kunna utmätas. Det beror dock på olika omständigheter såsom hur pass stora skulder du har, huruvida du har annan egendom de kan utmäta i stället osv. 

Efter att ha redogjort för huruvida Kronofogden får utmäta din andel i bostadsrätten, kommer jag nu redogöra för huruvida det är lagligt av dig att ge bort din andel av bostadsrätten till din fru i syfte att Kronofogden inte ska kunna utmäta den.

Är det lagligt?

Om man avhänder sig egendom av betydande värde när man är på obestånd eller påtaglig fara föreligger för att man kommer hamna på obestånd, kan man dömas för oredlighet mot borgenärer enligt 11 kap. 1 § brottsbalken. Samma sak gäller, enligt samma paragraf, om man genom att avhända sig egendom (säljer eller ger bort egendom) framkallar påtaglig fara för att man ska hamna på obestånd. Obestånd definieras vidare som att man inte kan betala sina skulder och denna oförmåga inte är tillfällig, enligt 1 kap. 2 § 2 st. konkurslagen (KonkL).

Andra risker- återvinning 

Privatpersoner som är på obestånd kan, på ansökan av någon som privatpersonen har en skuld till, försättas i personlig konkurs enligt 1 kap. 2 § KonkL. Detta innebär att privatpersonens samtliga tillgångar omhändertas för att täcka skulderna, se 1 kap. 1 § KonkL. Efter att det beslutats om en konkurs kan skuldägarna ansöka om återvinning av gåvor, enligt 4 kap. 6 § KonkL. Gåvor som har getts till den skuldsattes make går åter om de fullbordats senare än tre år före det att ansökan om konkursen gavs in, enligt 4 kap. 6 § KonkL samt 4 kap. 2 § 1 st. KonkL. Även rättshandlingar (avtal i form av t. ex köp) som syftat till att undandra den skuldsattes egendom kan återvinnas enligt 4 kap. 5 § KonkL, förutsatt att den som ingick avtalet med den skuldsatte kände till eller borde ha känt till att den skuldsatte försökte undandra egendom från de som äger skulderna. Den som är gift med den skuldsatte antas ha sådan kännedom, enligt 4 kap. 5 § 2 st. KonkL samt 4 kap. 3 § 1 st. KonkL

Sammanfattning och slutsatser 

Att ge bort hälften av din bostadsrätt för att Kronofogden inte ska kunna utmäta denna kan, förutom att vara brottsligt, även leda till att de som äger skulderna försätter dig i personlig konkurs och tvingar till sig bostadsrätten genom att ansöka om återvinning. Även om du säljer din bostadsrätt till din fru för ett lågt pris kan detta ske. Det är därför inte att rekommendera. 

Erik von ZweigbergkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”