Turordning vid utmätning

2021-03-30 i Utmätning
FRÅGA |Jag har ett fastställt krav mot en person på 375.000:-Hen har tidigare skulder på 260.000 och det utmäts 10.000:-/månad från hens lön.En del av skulderna är till staten.Min fråga ärNÄR börjar jag få del av det som utmäts?Turordning?Min förståelse av det är att jag skall få betalt proportionellt till det totala beloppet.Kronofogden påstår att det till staten betalas först sedan går de efter hur gammal skulden är.Vad säger lagen?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagrum och förutsättningarJag kommer nedan gå igenom turordningen som gäller vid en utmätning med utgångspunkt i Förmånsrättslagen (1970:979), som förkortas FRL. Du skriver dessutom att ett belopp utmäts av personen, jag kommer därför utgå ifrån att det föreligger en utmätning och inte en konkurs. TurordningI FRL regleras hur borgenärer skall prioriteras vid konkurs och utmätning. Om och när det finns tillgångar skall en utdelning ske i prioriteringsordning. Denna delas in i tre kategorier; (i) Särskild förmånsrätt, (ii) Allmän förmånsrätt (gäller endast vid konkurs) och (iii) Oprioriterade fordringar. (i) Särskild förmånsrätt (9 § FRL)Särskild förmånsrätt är fordringar som har en säkerhet kopplad till sig, det är en rätt att få ersättning direkt från försäljningen av egendomen som är förknippad med förmånsrätten. Exempel på sådana förmånsrätter är säkerställda obligationer, handpanträtt, intecknad fast egendom eller tomträtt. (ii) Allmän förmånsrätt (2 § FRL)Allmän förmånsrätt är endast förknippat med konkurs. Det handlar t.ex. om löner och arvoden kopplade till konkursförfarandet. Jag kommer inte gå in närmare på detta. (iii) Oprioriterade fordringarDessa fordringar har ingen förmånsrätt. Dessa har som huvudregel inbördes lika rätt. Det innebär att borgenärerna skall få betalt i förhållande till fordringarnas belopp (18 § FRL). Dock kan staten få en särskild förmånsrätt för sin fordran, vilket innebär att de kan få betalt först (jfr 4 § FRL). SammanfattningJag antar att du har en oprioriterad fordringar, det betyder att staten kan ha rätt att få en särskild förmånsrätt för sin fordran innan du får betalt för din. Om ingen annan har en fordran med prioritering bör resterande borgenärer få betalt proportionerligt i förhållande till tillgångarna. Om du vill läsa mer om förmånsrätt kan du se Skatteverkets information HÄR. Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid försäljning av utmätt lägenhet?

2021-03-22 i Utmätning
FRÅGA |Lägenheten som jag bor i och som jag äger tillsammans med mina två bröder, har av kronofogden sålts på exekutiv auktion. Kronofogden kräver att jag måste vara ute ur lägenheten 1 månad efter avslutad auktion. Jag köper då en annan lägenhet som jag flyttar till. Sedan visar det sig att den budgivare som vann inte får något lån från banken och affären går då om intet. Jag som lämnade det näst högsta budet har då inte rätt att köpa lägenheten utan den ska långt senare läggas ut på ny auktion. Jag kommer under denna tid bli tvungen att betala dubbla hyror. Det är en av mina bröder som är aktuell hos kronofogden inte jag. Kan det verkligen vara så?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtmätning och försäljning av utmätt egendom regleras i utsökningsbalken (UB). Vid försäljning på exekutiv auktion ska köpeskillingen för egendomen betalas genast efter det att ett bud har godtagits. Kronofogdemyndigheten får dock ge anstånd med betalningen utom i fråga om handpenning. Om köpeskillingen eller handpenning inte betalas genast efter det att budet har godtagits, ska egendomen bjudas ut på nytt. Om anstånd har getts, blir budet ogiltigt, om full betalning inte sker inom föreskriven tid (9 kap. 5 § UB). Det framgår således av lag att den normala gången är den Kronofogdemyndigheten informerat dig om. Att du la det näst högsta budet ger dig tyvärr inte rätt att köpa lägenheten. Enligt utsökningsbalkens regler gäller som synes att egendomen ska bjudas ut på nytt. Det innebär att ny auktion ska hållas.Vad gäller betalningen för lägenhetens månadsavgift till föreningen är du och dina bröder solidariskt ansvariga. Det innebär att föreningen kan vända sig till vem av er den vill med krav om betalningen. Betalar ingen av er kan föreningen vända sig med krav om betalning till vem som helst av er. Så länge ni är ägare av lägenheten är ni betalningsskyldiga. Eftersom lägenheten inte sålts är ni därmed även skyldiga att tills vidare betala månadsavgiften.Som svar på din fråga om det verkligen kan vara så är dessvärre svaret jakande. Du har ingen explicit rätt att köpa lägenheten genom att du la näst högsta budet. Så länge du och dina bröder är ägare till lägenheten är ni alltjämt betalningsskyldiga till föreningen för månadsavgiften.Avslutningsvis kan informeras om att utmätt egendom inte måste säljas på offentlig auktion. Försäljning kan ske även under hand (9 kap. 1 § UB). Att utmätt egendom säljs under hand innebär att den säljs direkt, utan auktion. Utmätt egendom bör säljas under hand, om det är sannolikt att högre köpeskilling kan uppnås därigenom och sådan försäljning även i övrigt är ändamålsenlig (9 kap. 8 § UB). Du kan således kontakta Kronofogdemyndigheten och försöka föra en dialog. Om du exempelvis skulle kunna erbjuda så pass mycket att det är sannolikt att myndigheten får in mer pengar den vägen än på auktion kan det bli aktuellt. I annat fall är det tyvärr bara att avvakta inför nästa auktion.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Måste kronofogden bevisa dold samäganderätt vid utmätning?

2021-03-18 i Utmätning
FRÅGA |Min syster har fast jobb, bra kredit och är ensam ägare på bostadsrätt. Maken har skulder på Kronofogden och bor hos henne och de har ett barn tillsammans. Jag har tre frågor. 1.) När det gäller dold samäganderätt, ska Kronofogden kunna bevisa att dold samäganderätt finnas ifall att Kronofogden vill utmäta bostaden för försäljning? 2.) I värsta fall att det blir försäljning av bostadsrätt, kan man omförhandla till exempel genom att maken försöker betala av skulder för att försäljningen inte kommer att ske? 3.) Är det Högsta Domstolen som avgör dold samäganderätt eller räcker det att Kronofogden bedömer att det finns dold samäganderätt?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag kommer att besvara dina frågor en i taget och börjar med den första.1) När det gäller dold samäganderätt, ska Kronofogden kunna bevisa att dold samäganderätt finns ifall att kronofogden vill utmäta bostaden för försäljning?Jag tolkar din fråga som att du undrar om kronofogden måste bevisa dold samäganderätt för att kunna utmäta bostadsrätten.Reglerna om utmätning av bostadsrättUtmätning finns reglerad i utsökningsbalken (UB). Reglerna om utmätning av lös egendom finns i 4 kap. UB. En bostadsrätt klassas som lös egendom. Det gör det eftersom en bostadsrätt inte utgör fast egendom. Fast egendom jord enligt 1 § jordabalken och allt som inte är det klassas som lös egendom.Får kronofogden utmäta egendom som egentligen tillhör någon annan än den skuldsatte?Huvudregeln för makar är att de bara svarar för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken.Gällande utmätning får lös egendom utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatte), det framgår av 4 kap. 17 § UB. Det finns dock speciella regler när det kommer till egendom som två makar har i sin gemensamma besittning (sin gemensamma kontroll). Den speciella regeln för makar finns i 4 kap. 19 § UB. Där står det att om gäldenären (din systers make i detta fall) är gift så ska gäldenären anses vara ägare till egendomen som den har i gemensam besittning med maken. Det skulle innebära att din systers make presumeras (antas) vara ägare till din systers bostad eftersom han bor i den tillsammans med henne och de därmed har gemensam besittning. Med hjälp av det antagandet kan kronofogden utmäta bostadsrätten för makens skulder.Antagandet i 4 kap. 19 § UB kan dock brytas på två sätt:Om det görs sannolikt att de äger bostaden tillsammans, ellerom det görs sannolikt att egendomen tillhör den andre makens (din syster).Det måste vara din syster eller hennes make som kan visa detta.Angående första punkten så räcker det med att visa att bostadsrätten är samägd (om så skulle vara fallet) för att undvika att den utmäts för din systers makes skulder. Det innebär att även om kronofogden skulle kunna visa att det förelåg dold samäganderätt så skulle det alltså hindra dem från att utmäta bostaden.Angående andra punkten så kan din syster och hennes make alltså bryta presumtionen, om att hennes make äger bostaden för att den finns i hans besittning, genom att visa att din syster är ensam ägare. Det borde lätt kunna visas genom köpehandlingarna. Det är alltså din syster och hennes make som har bevisbördan för att visa att bostadsrätten tillhör din syster och därmed inte hennes make. På så sätt kan kronofogden inte utmäta din systers lägenhet för hennes makes skulder.Enda sättet för kronofogden att kunna utmäta din systers bostadsrättKronofogden kan alltså i princip inte utmäta bostadsrätten. Det enda sättet en utmätning skulle kunna ske på är under speciella omständigheter. Låt säga att det faktiskt föreligger dold samäganderätt eller öppen samäganderätt. I det fallet äger din systers make en andel av bostadsrätten. Skulle kronofogden bestämma sig för att utmäta din systers makes andel av bostadsrätten gäller regeln i 8 kap. 8 § UB. Den regeln innebär att hela egendomen kan säljas, trots att gäldenären bara äger en andel, om någon inblandad kräver det. Dessa inblandade skulle kunna vara den som ansöker om utmätning, din syster eller hennes make. Det skulle dock vara svårt för kronofogden att bevisa att det föreligger dold samäganderätt, det bevisas enklast av ägarna. För dold samäganderätt krävs:att den dolda ägaren har bidragit ekonomiskt till förvärvet (typ i form av en kontantinsats), och,att egendomen köpts för gemensamt bruk.Jag vet ju inte om dold samäganderätt föreligger mellan din syster och hennes make. Men enligt min uppfattning skulle det krävas att någon av dem vill bevisa att dold samäganderätt föreligger. Enligt regeln i 4 kap. 19 § UB så innebär ju ett samägande dessutom att kronofogden inte får utmäta egendomen. Det speciella förfarandet i 8 kap. 8 § UB tror jag alltså inte kan ske eftersom att din syster faktiskt äger lägenheten själv.SkyddsreglerOavsett om din systers make hade ägt en andel i bostaden så finns det skyddsregler mot utmätning av bostadsrätt. Man får nämligen undanta en bostadsrätt från utmätning om bostadsrätten fungerar som en bostad för gäldenären. I din systers fall fungerar bostadsrätten som bostad för hela familjen vilket talar för att den oavsett skulle undantas från utmätning (5 kap. 1 § punk 6 UB).SammanfattningKronofogden kan enligt 4 kap. 19 § UB anta att bostadsrätten tillhör din systers make eftersom han bor där tillsammans med din syster. Det finns två sätt att undvika det och det är att visa att de äger bostadsrätten gemensamt eller att enbart din syster äger den. I dessa två fall får inte kronofogden utmäta bostadsrätten för din systers makes skulder. Därför skulle kronofogden inte tjäna på att försöka visa att det föreligger dold samäganderätt.2) I värsta fall att det blir försäljning av bostadsrätten, kan man omförhandla till exempel genom att maken försöker betala av skulder för att försäljningen inte kommer att ske?Jag tolkar denna fråga som att du undrar om man han förhandla med kronofogden för att betala av skulder med annat än vad kronofogden vill utmäta.Får kronofogden bestämma vilken egendom som får utmätas?Kronofogden ska i första hand utmäta egendom som inte skapar olägenheter för gäldenären. Annars får utmätning ske av den egendom som kronofogden tycker är lämplig och som svarar mot skulden 4 kap. 3 § UB. Dock så finns ju egendom som kronofogden inte får utmäta (4 kap. 2 § UB). Egendomen som kronofogden inte får utmäta är exempelvis (som jag nämnde ovan) en bostadsrätt som gäldenären använder som bostad. I sådana fall får utmätning av bostadsrätten bara ske om den exempelvis skulle vara värd väldigt mycket pengar (5 kap. 1 § punkt 6 UB).Kan man förhandla med kronofogden om vad som ska utmätas?Det är kronofogden som bestämmer vad som ska utmätas utifrån hur stor skulden är och utifrån hur mycket egendomen är värd. I din systers fall har jag väldigt svårt att se att kronofogden skulle kunna utmäta din systers bostadsrätt. Även om kronofogden hade kunnat det så kan bostadsrätten undantas enligt 5 kap. 1 § UB. Om det har gått så långt att kronofogden vill utmäta så förutsätter jag att din systers make inte har pengar till att försöka betala av skulden, annars skulle ju utmätning inte behöva ske. Om pengar skulle dyka upp innan utmätning sker ser jag inget hinder mot att använda dessa pengar för att betala av skulden.3) Är det högsta domstolen som avgör dold samäganderätt eller räcker det med att kronofogden bedömer att det finns dold samäganderätt?Frågor som HD tar uppHögsta domstolen (HD) har tidigare tagit upp frågor om dold samäganderätt. HD tar upp frågor som anses vara oklara och där det behövs rättslig vägledning. För att en fråga ska komma upp i HD krävs att frågan redan har prövats av tingsrätten och hovrätten och att HD anser att rättsläget måste utredas. Gällande dold samäganderätt har HD tidigare bestämt några bedömningspunkter som ska avgöra om det föreligger dold samäganderätt eller inte. Dessa bedömningspunkter tog jag upp ovan och innebär att den dolda samägaren måste ha bidragit ekonomiskt och de ska ha förvärvat egendomen för gemensamt bruk. Eftersom HD redan bestämt vilka omständigheter som ska finnas vid dold samäganderätt finns det sällan anledning för HD att avgöra frågan igen.Kan kronofogden bedöma att dold samäganderätt föreligger?Om kronofogden skulle hävda att det föreligger dold samäganderätt skulle de i regel förlora rätten att utmäta bostadsrätten som jag har skrivit ovan (4 kap. 19 § UB). Därför har kronofogden inget intresse av att bevisa att det föreligger dold samäganderätt. Om kronofogden skulle tjäna på att försöka visa dold samäganderätt så hade din syster kunnat försöka motbevisa det. Ytterst så är det tingsrätten som får avgöra saken.Nu blev det ett väldigt långt svar men jag hoppas att du har fått hjälp! Med vänliga hälsningar

Ge bort bil innan utmätning?

2021-03-14 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden utmäta en bil om vi skriver gåvobrev slik som nedenfor, jäg skylder ca. 2millioner. er alenepappa til två barn med ensam vårdnad och arbetar 50% er avhengig av bil til å från arbete då det inte er kolektivt transport där jäg bor Givar av gåvo: namn: XXXXXX personnummer XXXXXX-XXXX adress XXXXXXX telefon XXX XX XX XXX Mottager av gåvo: namn: XXXXXX personnummer XXXXXX-XXXX adress XXXXXXX telefon XXX XX XX XXX §1. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING Gåvogivaren överlåter härmed en gåva till gåvotagaren i enlighet med angivna villkor i detta gåvobrev. §2. GÅVA SOM ÖVERLÅTS Gåva: VOLKSWAGEN PASSAT registreringsnummer: XXX XXX, identifieringsnummer: XXXXXXXXXXXXXXXXX §3. ÖVERLÅTELSEDAG 2021-03-14 §4. GÅVANS VÄRDE Värde i SEK: kr. 66.000,- §5. ENSKILD EGENDOM Denna gåva skall vara enskild egendom för gåvotagaren och skall därmed inte utgöra giftorättsgods i gåvotagarens hushåll. §6. VILLKOR Gåvan får inte överlåtas, säljes, pantsätta eller ges bort. Gåvogivaren bestämmer att denna gåva är skyddad mot utmätning. Om villkor bryts, måste gåvotagaren överföra gåvan tillbaka till gåvogivaren.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras primärt i utsökningsbalken (UB) men även konkurslagen blir relevant. Jag börjar med att diskutera ifall bilen kan utmätas över huvud taget, oavsett om du ger bort den eller inte. Sedan diskuterar jag dina möjligheter att ge bort den för att hindra att den blir utmätt.Kan bilen utmätas?Utgångspunkten är att det endast är din egendom som får utmätas för dina skulder (UB 4:17). Du anses automatiskt vara ägare i vissa fall. Ett sådant är ifall du har har besittning över bilen, dvs du har nycklarna och kan komma åt den utan hinder, utan att det framgår att någon annan äger den (UB 4:18). Ett annat exempel är ifall din make/sambo och du har gemensam besittning och det inte framgår att det är din makes/sambos bil (UB 4:19). Ett gåvobrev bör i båda situationer vara tillräckligt bevis på att den andre personen är ägare. Innan jag går vidare på "gåvospåret" vill jag dock lyfta en annan möjlighet.Ger du inte bort bilen är utgångspunkten förvisso att den kan utmätas men från detta finns undantag. Ifall den är nödvändig för ditt arbete finns en möjlighet att den inte utmäts så länge det är till "skäligt värde" (UB 5:1 3p). Med tanke på att du inte kan ta dig till och från jobbet utan bilen, din familjesituation och att bilen inte är värd särskilt mycket i jämförelse med skulden är det inte orimligt att du får behålla den. Det är dock inte garanterat. Jag kan tillägga att det finns rättsfall där en bil utmätts men att personen fått behålla en del av summan för att köpa en billigare bil.Kan du ge bort bilen?När man är skuldsatt kan man inte ge bort egendom hur som helst. Med tanke på att din skuld är så pass stor finns en risk att du försätts i personlig konkurs. Då kan konkursförvaltaren kräva att gåvan ska gå åter så länge det sker inom sex månader från det att du gav den, eller ett år om gåvotagaren insåg att dina betalningsmöjligheter försämrades genom gåvan (konkurslagen 4:6). SlutsatsDet är tekniskt sett möjligt för dig att ge bort bilen men det är inte något garanterat skydd mot utmätning. Dock finns en möjlighet att den inte utmäts oavsett, eftersom du har ett behov av den. Jag hoppas det svarar på din fråga. Jag beklagar att jag inte kan ge ett mer entydigt svar. Självklart är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Hur bör avskiljande ske för att undvika utmätning av ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring?

2021-03-30 i Utmätning
FRÅGA |Om man får ut olycksfallsförsäkring och har inkasso/ kfm skulder och dessutom tänk inom kort ska ansöka om skuldsanering Men vill inte att det olycksfallsförsäkring pengarna blir utmätta Är det bättre att försäkrings bolaget sänder en check och Man går till banken och tar ut summan i kontanter och spara i hemmet eller går det bra att ha dem på ett enskilt konto ifrån privat ekonomin alltså avskiljt från privat kontot utan att någon kan ta försäkrings pengarna från kontot ? Vilket är säkrast Hemma el avskilt konto. Tack för ni finns !!!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att Kronofogdemyndigheten inte kan utmäta ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring som den försäkrade får (15 kap. 10 § första stycket FAL).Det finns dock ett undantag som innebär att en sjuk- eller olycksfallsförsäkring får utmätas om ett ersättningsbelopp som den försäkrade fått inte hålls avskilt efter utbetalningen (15 kap. 10 § andra stycket FAL). Det utbetalda beloppet från försäkringen får därför inte sammanblandas med dina övriga tillgångar.För att pengarna inte ska kunna utmätas måste avskiljande ske. Det ska vara möjligt att identifiera beloppet som kommer från försäkringen. Avskiljande kan ske på olika sätt. För att hålla pengarna avskilda kan du skapa ett separat bankkonto för försäkringsersättningen. Att sätta in pengarna på ett vanligt privatkonto där du gör insättningar och uttag, räknas inte som avskiljande. Beloppet kan också avskiljas genom att du förvarar pengarna i ett kuvert. Det kan också ske genom förvaring hos tredje man.Det är viktigt att avskiljandet sker utan dröjsmål. Vad som avses med dröjsmål får avgöras i det enskilda fallet. I vanliga fall bör avskiljande ske efter högst ett par dagar (3–4 dagar) för att dröjsmål inte ska ha inträffat.Trots att pengarna hålls avskilda kan även dessa utmätas efter en viss tid. När det gått två år efter att beloppet skulle betalas får även de avskilda pengarna utmätas. Det avskilda beloppet får dock inte utmätas om pengarna behövs för den försäkrades försörjning. Inte heller om pengarna behövs för att kunna fullgöra eventuell underhållsskyldighet (15 kap. 10 § andra stycket FAL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan kronofogden göra utmätning på ett lönebidrag?

2021-03-20 i Utmätning
FRÅGA |Min arbetsgivare får lönebidrag för att anställa mig då jag har en funktionsnedsättning och hjärnskada sedan födseln. Kan kronofogden göra utmätning på bidraget?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Såsom jag tolkar din fråga, undrar du om kronofogden kan utföra en utmätning på det lönebidrag som din arbetsgivare får när denne anställer dig. Jag tolkar även din fråga som att det gäller utmätning av kronofogden för skulder som du har.Vad får utmätas?Regler kring utmätning finns i utsökningsbalken, som förkortas UB.Det som får utmätas är lös egendom som det framgår att det tillhör gäldenären (den som har skulderna), och som denne har i sin besittning (4 kap. 17 § och 18 § UB). Det betyder att utmätning sker av saker som tillhör den skuldsatta.Utmätning kan också ske av gäldenärens lön, med andra ord den ersättning som den anställde får för sitt arbete hos arbetsgivaren (7 kap. 1 § UB). Utmätning sker då på ett belopp som inte överstiger vad gäldenären behöver för att kunna underhålla sig och eventuell familj (7 kap. 4 § UB). Det belopp som inte får utmätas kallas för förbehållsbelopp, och består av den anställdes boendekostnad och ett bestämt belopp som kallas normalbelopp. Normalbeloppet ska täcka gäldenärens vanliga levnadskostnader (7 kap. 5 § UB).LönebidragDet finns olika typer av lönebidrag:- Lönebidrag för att utveckla kompetens och arbetsförmåga för framtida jobb eller studier- Lönebidrag för anställning som ökar möjligheter att få och behålla ett jobb som passar arbetstagarens kompetens och färdigheter- Lönebidrag för en trygg anställning och ger ett långvarigt stöd att få och behålla ett jobbJag kan inte utläsa vilken sorts lönebidrag just din arbetsgivare får vad gäller din anställning, men ett lönebidrag är ett belopp som arbetsgivaren får för att exempelvis anpassa arbetsplatsen men kan också vara ett bidrag till den anställdes lön. Bidraget kan på så vis indirekt vara en del av din lön, och kan då också utmätas. Men kronofogden kan inte rikta en utmätning mot bara bidraget i sig, utan då sker utmätning av bidraget som en del av din lön, eftersom lönen kan utmätas till ett visst belopp.SammanfattningDen egendom som får utmätas är den som tillhör gäldenären, och som gäldenären har i sin besittning. Kronofogden kan också utföra utmätning i gäldenärens lön, men gäldenären ska fortfarande få ut ett belopp som täcker dennes levnadskostnader.Det lönebidrag som din arbetsgivare får för att du är anställd, kan inte kronofogden enskilt utmäta för dina skulder. Bidraget kan ingå som en del av lönen, och kan då indirekt utmätas vid en utmätning av din lön.Du kan läsa mer om vad lönebidrag är på bland annat arbetsförmedlingens hemsida: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/lonebidrag Du kan även läsa mer om hur en löneutmätning går till på kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Loneutmatning2.htmlJag hoppas jag har tolkar din fråga rätt, och att jag har besvarat den. Skulle jag ha tolkat din fråga fel, eller om du har fler funderingar, är du välkommen att återkomma till oss på Lawline så hjälper vi dig vidare!Vänligen,

Kan kronofogden utmäta min egendom om partnern är skuldsatt

2021-03-17 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Kan Kronofogden utmäta min egendom för min partners skulder? Han stor för halva lånet och betalar fortfarande sin del av huset. Men han är inskriven på en annan adress. Och just nu är jag som är ägare, därför att jag fick den som gåva från honom, innan han hamnade i kronofogden.tack.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns regler i den så kallade Utsökningsbalken (UB) som säger att kronofogden får utgå ifrån att egendom hemma hos den skuldsatte tillhör denna (4 kap. 18 § UB). Om det finns en sambo i den skuldsattes hem måste den sambon bevisa att sakerna helt eller delvis tillhör honom/henne annars kan kronofogden utgå ifrån att även de sakerna tillhör den skuldsatte (4 kap. 19 § UB). Du räknas som sambo om ni bor ihop, det spelar i princip ingen roll om han är skriven någon annanstans. För hus, det vill säga fastighet även kallat fast egendom, så gäller att kronofogden får utmäta den om den skuldsatte fortfarande har lagfart på fastigheten (4 kap. 24 § UB). Om du har hel lagfart på fastigheten så borde inte kronofogden kunna ta fastigheten. Om du inte har beviljats lagfart måste du visa att fastigheten tillhör dig. Hoppas du fick svar på din fråga.

Tas en makes inkomst beaktande vid löneutmätning?

2021-03-14 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag är gift och har skuldsanering. Maken är nu föremål för löneutmätning för egna skulder.Kan KFM räkna med min inkomst när de ska räkna ut vad han ska betala?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om utmätning hittar du i utsökningsbalken (UB) FörbehållsbeloppFörbehållsbeloppet är det som en person får behålla av sina inkomster efter löneutmätning. Det är en summa som behövs för den skuldsattas och familjens underhåll. Det är dels ett normalbelopp som beräknas schablonmässigt och anses inkludera alla vanliga levnadskostnader. Dels är det kostnader för boende. Normalbeloppet för en sammanlevande make är 8 287 kr (7 kap. 4-5 § UB). Förbehållsbeloppet kan också påverkas av att man har en make som har en större förmåga att bidra till familjens försörjning. Har man en partner med höga inkomster kan ens förbehållsbelopp alltså bli mindre. Tas din ekonomiska situation i beaktande?Din ekonomiska situation kan därför indirekt påverka er ekonomi, eftersom din inkomst beaktas när Kronofogdemyndigheten beräknar det förbehållsbelopp som din man kan behålla om han får sin lön utmätt. Det vill säga din ekonomisk förmåga och inkomst kan påverka hur mycket din man får behålla av sin lön.Du är mer än välkommen att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,