Hänsyn till barn vid löneutmätning

Hej! Det är så att jag och min man båda två har löneutmätning från kronofogden, nu vill dom att vi ska styrka att våra myndiga barn på 19 och 20 år går på gymnasiet! Har dom rätt att kräva det? Har aldrig vart med om det innan? Vi vill ju inte dra in dom mer än nödvändigt! Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag förstår din fråga som att du ställer dig frågande kring lagligheten i att kronofogden ber dig intyga dina barns sysselsättning inför en kommande löneutmätning, men inte att du ifrågasätter själva löneutmätningen.

Löneutmätning regleras i 7 kap. utsökningsbalken (UB). I 7:4 UB framgår bland annat att lön får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll. Hur mycket pengar den betalningsskyldige behöver för att försörja sig själv och sin familj, det s.k. ”förbehållsbeloppet”, är således relevant för hur mycket av lönen som kronofogden kan ta i anspråk. Hänsynen till framför allt barn vid löneutmätning kan exemplifieras med några rättsfall.

Vid de båda hovrättsfallen RH 1993:110 och RH 1997:26 hade förbehållsbeloppet för gäldenären bestämts utan hänsyn till att det i respektive fall fanns ett vuxet barn i hemmet som var självförsörjande / delvis självförsörjande. 

Av det av HD avgjorda fallet NJA 2015 s. 211 framgår att kostnader som uppstår i samband med att ett barn återkommande vistas hos en förälder ska beaktas vid beräkningen av förbehållsbeloppet.

Den praxis som här utkristalliseras är att när kronofogden räknar på hur mycket av en betalningsskyldigs lön som kan utmätas så måste eventuella barns situation utredas först, barnens ålder och självförsörjningsgrad är härvid viktiga faktorer. Det är av allt att döma mot denna bakgrund som kronofogden ber dig att komma med bekräftelser om att dina barn studerar på gymnasium för närvarande. Jag ser således inget olagligt i att kronofogden ber dig styrka dina barns sysselsättning. 

Jag hoppas detta utgjorde svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Gustav OtteboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”