Utmätning av fastighet, fritidsfastighet, bilar och lön

2021-03-12 i Utmätning
FRÅGA |Min faster är 60 år och har varit gift i 20 år med sin man Mattias utan något gemensamt barn. Mattias har en son sedan tidigare äktenskap. Mattias har tydligen gått i borgen för sin son vid ett nystartat företag som nu har gått i konkurs. Förra veckan hade banken begärt att Mattias ska betala sitt borgensåtagande om 400 000kr. Hon och Mattias bor i en bostadsrättslägenhet som de äger med lika stora delar. Bostadsrätten är värd 4 Mkr och är belånad för ca 1 Mkr. De har en boendekostnad om 8000 kr i månaden, räntor och amorteringar inräknat. 
Mattias äger tillsammans med sin syster en fritidsfastighet värd ungefär 1 Mkr som gåva av sina föräldrar. Gåvobrevet innehåller en föreskrift att fastigheten varken får säljas eller belånas så länge någon av föräldrarna är i livet. Deras mor lever fortfarande.Min faster och Mattias har varsin bil värda ca 100 000 kr styck eftersom att båda reser mycket i tjänsterna de har. Båda har bra inkomster, ca 50 000 kr var i månaden före skatt. Kan bostadsrätten utmätas trots att min faster äger hälften av den? Om den går att utmäta, vad händer i så fall efter utmätningen? Ska pengarna fördelas rättvist eller ska endast Mattias gå miste om sin andel?2. Kan fritidsfastigheten utmätas trots att Mattias syster äger hälften av den?
3. Kan någon av eller båda bilarna utmätas trots att båda parterna behöver ha varsin bil för att kunna arbeta?4. Kan Kronofogdemyndigheten göra utmätning av min fasters och/eller Mattias lön?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom den betalningsskyldige gått i borgen för sin son, svarar han också för skulden som om den vore hans egen (10 kap. 9 § HB).Kan bostadsrätten utmätas trots att min faster äger hälften av den?En bostadsrätt är lös egendom. Huvudregeln är att lös egendom kan utmätas om det framgår (dvs. är utrett) att egendomen tillhör den betalningsskyldige. Lös egendom kan också utmätas om den betalningsskyldige anses vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § UB). Om den betalningsskyldige är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen. Den betalningsskyldige är anses dock inte vara ägare till egendomen om det kan göras sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt samäganderättslagen. Inte heller kan den betalningsskyldige anses vara ägare om det framgår att egendomen tillhör den andre maken eller någon annan (4 kap. 19 § UB).Huvudregeln är därför att hela bostadsrätten kan utmätas för Mattias skulder. Den kan däremot inte utmätas om det kan bevisas att Mattias samäger bostaden med sin maka (din faster).En bostadsrätt till lägenhet kan också undantas från utmätning i vissa fall. En bostadsrätt till lägenhet som är den betalningsskyldiges stadigvarande bostad kan undantas såvida den betalningsskyldige inte försummade fordringsägarna vid köp av bostadsrätten. Bostadsrättens kan inte heller undantas om det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning (5 kap. 1 § UB).Det ska dock poängteras att den betalningsskyldiges bostad är vanligen det sista alternativet vid utmätning. Anledningen är att den betalningsskyldige ska kunna ha ett boende. Därmed kommer annan egendom att prioriteras före den betalningsskyldiges bostad.Vid utmätning tas det inte hänsyn till att den betalningsskyldige har svårigheter att skaffa en annan bostad på orten. Efter utmätningen har den betalningsskyldige inte en fordran som är föremål för indrivning. Kan fritidsfastigheten utmätas trots att Mattias syster äger hälften av den?En fritidsfastighet är fast egendom. Fast egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (dvs. att det är bevisat). Har den betalningsskyldige lagfart på egendomen, får utmätning ske såvida det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Eftersom Mattias och hans syster fått fastigheten i gåva med föreskrift om att egendomen inte får överlåtas så kan den inte heller utmätas (5 kap. 5 § UB). Kan någon av eller båda bilarna utmätas trots att båda parterna behöver ha varsin bil för att kunna arbeta?Som beskrivits ovan kommer båda bilarna presumeras tillhöra den betalningsskyldige och därmed utmätas. Däremot kan den betalningsskyldiges maka framföra bevis för att undvika utmätning av hennes bil.En personbil kan undantas från utmätning om det anses vara utrustning som behövs för den betalningsskyldiges förvärvsverksamhet eller yrkesutbildning eller i övrigt behövs för hans försörjning. Dock endast till ett skäligt värde (5 kap. 1 § UB). Om den betalningsskyldige är beroende av bilen för sin försörjning kan bilen undantas utmätning, t.ex. om det inte finns andra kommunikationssätt. Däremot ska en bil som anses ha ett högre värde än vad som kan anses skäligt utmätas med förbehåll. Den betalningsskyldige får då köpa en billigare bil för att kunna ta sig till arbetet eller utföra sitt arbete (5 kap. 4 § UB). I rättspraxis har bilar värda 16 000 kr och 35 000 kr varit för högt. Ett rimligt värde på en bil ser ut att ligga på 12 000 till 15 000 kr. En bil värd 100 000 kr anses därför inte ha ett skäligt värde.Kan Kronofogdemyndigheten göra utmätning av min fasters och/eller Mattias lön?Lön som innestår hos arbetsgivaren får utmätas genom att arbetsgivaren åläggs att innehålla och betala ut en viss del av lönen till kronofogdemyndigheten. Utmätning av lön skall ske endast om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in (7 kap. 3 § UB). Löneutmätning kan därför bli aktuellt hos den betalningsskyldige. Vid beräkning av vad den betalningsskyldige får behålla kommer viss hänsyn tas till makans inkomster och vissa utgifter. Däremot kan inte Kronofogden utmäta lönen hos den betalningsskyldiges maka.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan Kronofogden utmäta min frus fastighet som hon fick i gåva?

2021-03-07 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden ta min frus fastighet som hon fick i gåva 2016-12 ? Gåvan är registrerad hos Skatteverket 2017-02.Jag, hennes man har ställt upp som bergensman för en person och den som jag hjälpt gör inte rätt för sig.Nu så tror finansbolaget att de via kronofogden kan försälja hennes hus...
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fastighet (fast egendom) får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige. Det ska alltså vara utrett att egendomen tillhör den som är betalningsskyldig. Har den betalningsskyldige lagfart på egendomen får utmätning ske såvida det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Om endast din fru äger fastigheten kan den inte anses tillhöra dig. Eftersom du inte är ägare av fastigheten kommer inte fastigheten heller att kunna utmätas för dina fordringar.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en bostadsrätt som jag fått i arv utmätas?

2021-03-06 i Utmätning
FRÅGA |Hej!Min mamma äger en lägenhet som jag kommer att ärva. Jag har många skulder, en del hos kronofogden.Vad händer med lägenheten om jag ärver den, kan kronofogden gå in och ta den?Kan jag själv sälja lägenheten och betala av mina skulder eller går den då på exekutiv auktion?Kan jag på något sätt behålla mitt arv? Finns det något att göra redan nu?Kan jag överlåta mitt arv till min son istället? Vilka möjligheter har jag?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att Kronofogden genom utmätning får ta egendom (4 kap. 2 § UB). Arv räknas som egendom. En bostadsrätt är lös egendom och får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige eller om den betalningsskyldige anses vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § UB). Den betalningsskyldige anses vara ägare till lös egendom som denne har i sin besittning, såvida det inte framgår att egendomen tillhör annan (4 kap. 18 § UB). När du får ta del av arvet övergår äganderätten över egendomen till dig. Arvet kan därför utmätas.När utmätning har beslutats, får den betalningsskyldige inte till skada för sökanden (fordringsägarna) förfoga över egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt. Det kan dock vara tillåtet om Kronofogden medger det av särskilda skäl (4 kap. 29 § UB). Utmätt lös egendom säljs på offentlig auktion (9 kap. 1 § UB). Därmed är huvudregeln att den betalningsskyldige förlorar förfoganderätten över den utmätta egendomen. Det är då inte möjligt att överlåta bostadsrätten till någon.Det är däremot möjligt att förhindra utmätning av bostadsrätten. Din mamma kan i testamente uttrycka sin önskan om att mottagaren ska behålla viss egendom för all framtid genom att inkludera ett överlåtelseförbud i testamentet. Ett överlåtelseförbud är ett villkor om att egendomen inte får överlåtas, vilket förhindrar utmätning (5 kap. 5 § UB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan Kronofogden utmäta min egendom för min partners skulder?

2021-03-06 i Utmätning
FRÅGA |Jag har träffat en partner och vi funderar på att flytta ihop. Hen är dock försatt i personlig konkurs (egen begäran). Detta skedde för ca 1 år sedan. Om vi flyttar ihop så kommer vi att göra det i mitt hus som jag ägt sedan 2015, långt innan vi träffades. Jag äger även allt lösöre i huset. Det han tar med sig in i hushållet handlar om en fem år gammal tv. Jag har läst att utmätningen på hans lön kommer att bli högre eftersom min lön tas med i beräkningen om vi flyttar ihop men att jag, som inte har några problem med ekonomin, inte kan drabbas annat än att jag även tillsvidare får stå för alla utgifter som rör till exempel huset (vilket jag även gör nu som ensamhushåll). Min fråga är om Kronofogden kan utmäta mina ägodelar och min fastighet om vi väljer att flytta ihop även om hens ekonomiska problem startade innan vi träffades.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som är betalningsskyldig som inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig kan efter egen ansökan försättas i konkurs (1 kap. 2 § KL). Genom konkurs tas den betalningsskyldiges samlade tillgångar tvångsvis i anspråk för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för fordringsägarnas räkning av konkursboet (1 kap. 1 § KL). När beslut om konkurs har meddelats, får som huvudregel egendom som hör till konkursboet inte utmätas för fordran hos gäldenären (3 kap. 7 § KL).Kan Kronofogden utmäta dina ägodelar (lös egendom)? Huvudregeln för att lös egendom ska kunna utmätas är att egendomen ska tillhöra den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Det ska alltså framgå (vara utrett) att egendomen tillhör den betalningsskyldige.Det finns dock en presumtionsregel som gäller för sambor. Om den betalningsskyldige varaktigt sammanbor med någon under äktenskapsliknande förhållanden (sambor) och de har lös egendom i sin gemensamma besittning anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen. Den betalningsskyldige anses dock inte vara ägare till egendomen om det görs sannolikt att samborna är samägare till egendomen enligt samäganderättslagen. Inte heller anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen om det framgår att egendomen tillhör den andre sambon eller någon annan (4 kap. 19 § UB).Den lösa egendomen kommer därför att anses tillhöra den betalningsskyldige om inget annat visas. Du måste därför kunna styrka din äganderätt för att egendomen inte ska utmätas. Du kan till exempel visa upp en skriftlig handling där det framgår att du är ensam ägare, t.ex. ett testamente, en faktura, ett kvitto eller ett gåvobrev. Däremot kommer inte en köpehandling att vara ett tillräckligt starkt bevis om du vill styrka din äganderätt för något som du köpt efter att samboförhållandet ingåtts.Kan Kronofogden utmäta den fasta egendomen?Fast egendom får utmätas om den tillhör den betalningsskyldige. Det måste alltså framgå (vara utrett) att fastigheten tillhör den betalningsskyldige för att den ska kunna utmätas. Utmätning får ske om den betalningsskyldige har lagfart på egendomen, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Eftersom det inte kommer att finnas något som tyder på att den betalningsskyldige äger fastigheten kommer den inte heller att kunna utmätas. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka inkomster och kostnader beaktas vid fastställande av förbehållsbelopp?

2021-03-10 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag har så kallad löneutmätning. Min fråga är .... när kronofogden räknar ut hur mycket jag skall få behålla, tar de då hänsyn till sambons inkomster samt hennes egna utgifter såsom amortering av lån osv? Eller tar de ej hänsyn till hennes egna utgifter när de räknar fram våra inkomster? Tacksam för svar
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förbehållsbelopp och normalbeloppDet belopp som du får behålla av din inkomst vid löneutmätning för att försörja dig själv och din familj (förbehållsbeloppet) beräknas utifrån ett så kallat normalbelopp som Kronofogden fastställt (7 kap. 5 § UB). Normalbeloppet är ett schablonbelopp som varierar om den betalningsskyldige är i ett samboförhållande, har barn eller är ensamstående. Normalbeloppet avser alla normala levnadskostnader utom bostadskostnad.Vilka inkomster och kostnader beaktas?Om den betalningsskyldige lever tillsammans med en sambo som har en inkomst tas sambons inkomst med vid beräkningen av förbehållsbeloppet. Därmed kommer ditt förbehållsbelopp att påverkas utifrån din sambos förmåga att bidra till betalningen av familjens gemensamma kostnader och bostadskostnad. Vid beräkningen kommer kostnaderna att fördelas mellan er. Därmed svarar ni för den del av kostnaderna som motsvarar er inkomst i förhållande till era sammanlagda inkomster. Inkomsterna inkluderas i beräkningen efter avdrag för preliminär skatt och kostnad för resor till arbetet. Hänsyn kommer alltså att tas till era inkomster och gemensamma kostnader och bostadskostnad vid beräkningen av förbehållsbeloppet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller när ens partner har skulder hos Kronofogden?

2021-03-06 i Utmätning
FRÅGA |HejJag undrar vad som gäller då man är sambo och bor i hyresrätt och den andra parten har skulder hos kronofogden?Kan jag bli skyldig att få betala den andres skulder eftersom vi bor ihop? Sambon är pensionär och betalar en av gift var månad på 1050 som går tillbaka till kronofogden som driver in skulden.Sambon äger inga möbler utan det är mina egna. Vad är det som gäller för min del?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ingen skyldighet att betala den andres sambons skulder. Om din sambo blir föremål för utmätning gäller följande regler.HyresrättenFrån utmätning undantas hyresrätt till lägenhet som är den betalningsskyldiges stadigvarande bostad (5 kap. 1 § UB).Lös egendomHuvudregeln för att lös egendom ska kunna utmätas är att egendomen ska tillhöra den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Det ska alltså framgå (vara utrett) att egendomen tillhör den betalningsskyldige.Det finns dock en presumtionsregel som gäller för sambor. Om sambor har lös egendom i sin gemensamma besittning anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen. Den betalningsskyldige anses dock inte vara ägare till egendomen om det görs sannolikt att samborna är samägare till egendomen enligt samäganderättslagen. Inte heller anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen om det framgår att egendomen tillhör den andre sambon eller någon annan (4 kap. 19 § UB).Den lösa egendomen kommer därför att anses tillhöra den betalningsskyldige om inget annat visas. Du måste därför kunna styrka din äganderätt för att egendomen inte ska utmätas. Du kan till exempel visa upp en skriftlig handling där det framgår att du är ensam ägare till egendomen, t.ex. ett testamente, en faktura, ett kvitto eller ett gåvobrev.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan Kronofogden utmäta egendom för den andre makens skulder?

2021-03-06 i Utmätning
FRÅGA |Hej, min fråga till er ärJag köpte ett hus innan giftermålet sedan under senare år har min man skaffat sig skulder utan min vetskap. Detta har gått till kronofogden och han har fått en "Utslag. Kan de ta huset om det blir utmätning?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att makar inte svarar för varandras skulder och att varje make råder över sin egendom (1 kap. 3 § ÄktB).Fast egendom får utmätas om den tillhör den betalningsskyldige. Det måste alltså framgå (vara utrett) att fastigheten tillhör den betalningsskyldige för att den ska kunna utmätas. Utmätning får ske om den betalningsskyldige har lagfart på egendomen, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB). Du skriver att du har köpt huset, därmed utgår jag från att du äger hela fastigheten. Eftersom det inte kommer att finnas något som tyder på att den betalningsskyldige äger fastigheten kommer den inte heller att kunna utmätas.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

kan Kronofogden utmäta barns pengar

2021-03-02 i Utmätning
FRÅGA |Hejmin dotter är 18 år och får sitt studiebidrag själv in på sitt eget konto.jag har löneutmätning får kronofogden räkna med studiebidraget sim inkomst?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig dig till Lawline!Din fråga rör vilka tillgångar som kronofogdemyndigheten (KFM) får ta i anspråk för att betala en skuld. Detta regleras i utsökningsbalken (UB). Vad säger lagen - Pengar på ett konto är lös egendom. Lös egendom får bara utmätas av KFM om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Detta följer av 4 kap 17 § UB. Bankkonton som ägs av gäldenären själv förutsätts vara utmätningsbara eftersom de finns i gäldenärens besittning (4 kap 18 § UB). Barnets förmyndare är samma personer som vårdnadshavarna om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna (10 kap 2 § FB). Att barnet har en förmyndare innebär inte att barnets pengar kan utmätas för förmyndarens skulder. Pengarna tillhör nämligen fortfarande barnet.Detta innebär för dig - Detta innebär att så länge pengarna kommer in på din dotters konto, som står i hennes namn, så kan de inte ta studiebidraget i utmätning. Hoppas att de var svar på din fråga! Mvh