Utmätning av skadestånd i dödsbo

Min far blev utsatt för ett brott och krävde skadestånd med anledning av kränkning. Han avled innan saken hann prövas. Han dog med stora skulder. Därefter tillerkändes han skadestånd. Kan dödsboet på något sätt undanta egendomen från utmätning enligt 5 kap. 7 § utsökningsbalken (förutsatt att den hålls åtskild), eller kommer skadeståndet att ingå i dödsboet och alltså användas för att betala hans/dödsboets skulder?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Regler om utmätning (dvs. att en del av en skuldsattes egendom användas för att få in pengar att betala skulden med) finns i utsökningsbalken (UB)

Om dödsbon

När någon dör uppstår ett dödsbo som består av den avlidnes kvarlåtenskap. Ett dödsbo är en juridisk person och består av både eventuella tillgångar och skulder. 

Förvaltningen av dödsboet sker av dödsbodelägare. Dödsbodelägarna utgörs av efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Som delägare ska de företräda dödsboet mot tredje man (18 kap. 1 § ärvdabalken).

Kan man undanta skadeståndet från utmätning?

Kronofogdemyndigheten får inte utmäta egendom som är undantagen enligt lag. Av 5 kap. UB framgår vilken egendom som undantas från utmätning. I 5 kap. 7 § 1 st. UB stadgas att skadestånd, som tillkommer gäldenären med anledning av bl.a. personskada, ärekränkning eller annat sådant inte får utmätas medan skadeståndet innestår hos den som ska betala ut det. 

Med ärekränkning menas förtal eller förolämpning, och med ”annat sådant” avses kränkning av den personliga integriteten på annat sätt (det kan vara t.ex. telefonförföljelse). 

Av 5 kap. 7 § 2 st. framgår det att om utbetalning redan har skett får det som hålls avskilt inte utmätas, om skadeståndet ska tillgodose ett kvarstående försörjningsbehov eller om mindre än två år har gått från utbetalningen. Som du skriver gäller alltså enligt paragrafens andra stycke att skadestånd med anledning av kränkning får undantas från utmätningen om det hålls avskilt och det har gått mindre än två år från utbetalningen. 

Det framgår inte av din fråga om skadeståndet är utbetalt eller inte. Detta blir avgörande för huruvida det är paragrafens första eller andra stycke som ska tillämpas. Det som skulle kunna bli ett problem är att paragrafens första stycke stadgar att vad som tillkommer gäldenären inte får utmätas. I detta fall har ju gäldenären avlidit och ett dödsbo har skapats, varför det inte är samma ”person” som innehar skadeståndsanspråket utan det har övergått till dödsboet. Jag kan därför inte med säkerhet uttala mig om hur kronofogdemyndigheten skulle gå till väga i ditt ärende. 

För det fall att skadeståndet skulle bli utmätt finns det olika alternativ att ta till. När man anser att en utmätning är felaktig finns det dels en möjlighet att begära rättelse (4 kap. 33-35 §§ UB), dels en möjlighet att överklaga beslutet (18 kap. UB). 

Rekommendation  

Min rekommendation är att du förvarar utbetalningen på ett separat konto, så att det hålls avskilt. Om skadeståndet skulle bli utmätt kan du begära rättelse eller överklaga beslutet. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”