Utmätning av lön/pension, ex-makar folkbokförda på samma adress

Kronofogden i Visby har tagit min minimipension i beslag. De har lagt ihop mina inkomster med min exfrus, som är folkbokförd på samma adress, men som inte bor där och vi delar inte på utgifter utöver hyran. De har lämnat mig för överlevnad mindre än den minimitillvaro som fastställts i lag. Jag har överklagat till domstolen och de har som svar höjt det månatliga utmätningsbeloppet. Ingen styr kronfogden så att de kan besluta emot dig av ren rasism? Jag misstänker att myndigheterna i Sverige tillämpar den sista lösningen på alla utländska äldre.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara dina funderingar jag tänker redogöra för reglerna kring utmätning av pension för att förklara vad som ligger bakom Kronofogdens (hädanefter KFM) beslut. När det kommer till skulder och utmätning är den som är skyldig pengar gäldenär och den som lånat ut pengar och kräver betalt borgenär. 

Utmätning av pension

För att en utmätning ska kunna ske behövs en så kallad exekutionstitel för den som begär utmätningen, se 3 kap. 1 § utsökningsbalken (hädanefter UB). Borgenären som har ett giltigt anspråk på betalning kan med en exekutionstitel kräva att betalning sker genom att gäldenärens egendom utmäts. Då tas egendom i beslag, vilket då antingen är rena pengar eller egendom som säljs på auktion. 

Vad gäller utmätning av pension är terminologin i UB lite förvirrande. Av 5 kap. 8 § UB framkommer att rätten till pension inte får utmätas. Dock får själva beloppet som betalas ut i pension utmätas. Rätten till pension kan alltså inte gå förlorad, men beloppet som betalas ut till följd av rätten kan utmätas, se 7 kap. 1 § 1 st. 4 p. UB. Reglerna kring utmätning av lön, pension och så vidare hittas i 7 kap. UB. Även om det genomgående talas om lön i 7 kap. UB omfattar bestämmelserna även pension, sjukpenning, och liknande om inte annat sägs, se 7 kap. 2 § UB. Jag kommer därför fortsättningsvis att benämna din pension som lön, eftersom det är terminologin man valt att använda i 7 kap. UB. 

Utmätning av lön får endast ske till den del inkomsten överstiger vad man behöver för sin och sin familjs försörjning. Man tar alltså hänsyn till gäldenärens familjesituation vid dessa förfaranden. Till familj hör makar, makas barn om man varaktigt sammanbor. Även andra vuxna som man varaktigt sammanbor hör till hushållet. Det är också viktigt att komma ihåg att man vid bestämmande av beloppet som gäldenären får behålla (det så kallade förbehållsbeloppet) tar hänsyn till inkomsterna hos de som räknas som familj eller varaktigt sammanboende. 

Din situation

I ditt fall är min gissning att man har valt att sammanräkna dina inkomster med din ex-frus eftersom hon är folkbokförd på samma adress. Det är nämligen tänkbart att folk skiljer sig bara för att undkomma betalningsansvar, även om det inte är orsaken till er skilsmässa. Det KFM har valt att göra är alltså att se er som varaktigt sammanboende vuxna. Att din ex-fru är folkbokförd på din adress gör då att beloppet som du beräknas behöva för ditt uppehälle blir mindre eftersom du antas leva i ett delat hushåll där man delar på till exempel hyra och liknande. För att undvika detta bör din ex-fru låta folkbokföra sig någon annanstans. Vidare vill jag påminna om att man måste vara folkbokförd där man har sin huvudsakliga dygnsvila, och att man riskerar böter om man inte har uppfyllt denna skyldighet. Om din ex-fru bor någon annanstans ska hon vara folkbokförd på denna adress.

Vad gäller rasistiska motiv för handläggningen av ditt ärende är detta oacceptabelt om det skulle vara så att det har skett. Däremot är jag övertyga om att man snarare följt sina egna rutiner i ditt fall. Det är nämligen vanligt att folk gör väldigt mycket för att KFM ska få uppfattningen att man kan betala mindre än vad man ska, varför de är väldigt stränga och cyniska i sina bedömningar. 

Om du skulle ha några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fått svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”