Utmätning när min tidigare sambo är inneboende hos mig?

hej! min fd sambo är idag inneboende hos mig radhuset vi tidigare ägde tillsammans. vi gör detta pga hennes betalningsanmärkningar och att hon då inte kan hyra på annat håll. och även för våra 2 barns skull. hon har en skuld hos kronofogden på 242tusen kronor. och dom söker löneutmätning, kontrollerar man förbehållsbelopp på Kronofogdens hemsida och lägger in vad hon har i hyra hos mig så är utrymmet i dagsläget noll kronor. nu har deras beslut kommit och dom anser att vi är sambos och skall sammanräknas. så jag ska alltså behöva betalas på min hyresgäst skulder! inte acceptabelt. jag söker lagstöd info kring hur jag bevisar att vi inte är tillsammans och inte skall sammanräknas. hittade en fråga på eran sida som är snarlik: https://lawline.se/answers/vad-galler-vid-utmatning-nar-jag-ar-inneboende-hos-min-fore-detta-flickvan detta stycke som gäller oss: "Det som kan ställa till det för er är att ni har en son tillsammans och att ni lever ihop alla tre under samma tak, vilket möjligtvis kan få kronofogden att misstänka ert förhållande som samboskap. Dock finns det flertalet familjer som har samma boendesituation som ni och du bör utifrån vad du berättat alltså klassas som endast inneboende." källhänvisning till detta och hur jag tar stöd med detta i vårat fall? när blev Kronofogden kontrollant av mitt privatliv? jag vill ju inte tvingas slänga ut mamman till mina barn. tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar dig som att din förra sambo bor inneboende hos dig, och du undrar vad som gäller beträffande hennes skulder hos Kronofogden i förhållande till om ni räknas som sambor eller inte.


Det huvudsakliga stöder för Kronofogden att utmäta egendom, finns i utsökningsbalken. Vidare finns definitionen av sambor i sambolagen. Först kommer jag redogöra för vad som enligt sambolagen definieras som sambor, eftersom detta är en definition som används även i andra lagar, och sedan reglerna som Kronofogden förhåller sig till både avseende utmätning av lös egendom och av lön.


Sambor enligt sambolagen?

Legaldefinitionen av sambo finns i sambolagen, och när andra lagstiftningar pratar om sambor är det denna definition som vanligen ligger till grund för bedömningen. Enligt sambolagen är sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1§ sambolagen). Enligt förarbetena till sambolagen framgår att det är objektiva och faktiska omständigheter i relationen som ska vara avgörande för om ett samboförhållande föreligger. Vid bedömningen om någon är sambor eller inte beaktas om två personer sammanlever i en inte alltför kortvarig förbindelse, vari normalt ingår sexuellt samliv, gemensamt hushåll och bostad, alltså samarbete i vardagliga göromål samt ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller ekonomiskt samarbete. Att en man och en kvinna är folkbokförd på samma adress utgör vanligen en presumtion för ett samboförhållande. Det ankommer då på den part om hävdar att samboförhållande inte föreligger, att bevisa att det inte är ett samboförhållande. Som bevis för att man inte är sambor, bör kunna åberopas hyresavtal, självdeklaration och bidragsansökningar, för att kunna skilja exempelvis ett inneboendefall från sambofall (prop. 1986/87:1 s. 252 f., samt prop. 2002/03:80 s. 27 och 44-45). Om ett par bor tillsammans och har gemensamma barn, kan man regelmässigt utgå från att ett samboförhållande föreligger (prop. 2002/03:80 s. 44).


Frågan om definition av sambor har som du kommer se nedan, diskuterats i flera olika rättsliga sammanhang, och nyligen av HD i (NJA 2022 s. 645) där de slagit fast att det inte krävs sexuellt samliv för att man ska anses som sambo. HD betonade att det ska göras en samlad bedömning och fri prövning med hänsyn till alla omständigheter i målet. HD gör en lite modernare tolkning av samboförhållande, och anser inte att kravet på sexuellt samliv ska tolkas som ett faktiskt krav, utan att förhållandet i sig präglas av en sådan känslomässig relation som vanligen föreligger vid liknande förbindelser. Det ska i stället beaktas om relationen kännetecknas av en sådan nära gemenskap i personligt hänseende, som normalt förekommer mellan gifta, med särskild betydelse om det finns speciell samhörighet och tillit mellan personerna och en vilja att tillsammans dela livet och liknande. Anledningen till att jag lyfter detta fall, är för att lagstiftningen både avseende sambolagen och utsökningsbalken är gamla, likaså de ledande rättsfallen på området, och kan vila på förhållandevis gamla värderingar och uppfattningar om parrelationer. HDs dom är i sammanhanget en markör för att lite modernare värderingar kring parrelationer. Det skulle kunna tolkas som en mer öppen inställning till relationer så som din egen, då det eventuellt i en äldre bedömning skulle kunna tänkas att ni var sambor, men att det mot bakgrund av hur samhället utvecklats inte är så konstigt att ha sin tidigare sambo inneboende.


Av din fråga framgår det inte på vilket sätt ert samboförhållande avslutades. Enligt lag upphör ett samboförhållande om samborna flyttar isär (2§ sambolagen), alltså när någon bosatt sig utanför hemmet eller liknande. Denna bedömning ska göras utifrån ett utomståendeperspektiv, och inte utifrån parternas egen uppfattning. Om sambor inte flyttar isär, krävs att man ansöker om bodelningsförrättning, eller rätt att få överta egendom eller liknande. Den som hävdar att ett samboförhållande har upphört trots isärflyttning inte skett, är den som ska bevisa detta (se HovR mål nr ÖÄ 3414-13). I et mål T2446-19 Svea Hovrätt, hävdade en part att samboförhållandet upphört tre år innan isärflyttning, och att han förklarat då för kvinnan och hennes föräldrar att han inte längre ville ha en relation med kvinnan, och att samboförhållandet upphört. Kvinnan bestred att de avslutade relationen vid detta tillfälle, och mot bristande bevisning kunde mannens uppgifter inte anses styrkta, och samboförhållandet ansågs upphört vid isärflyttandet.


Vad får Kronofogden utmäta?

Oavsett om man är sambor, gifta eller inte så får Kronofogden inte utmäta annans egendom för en gäldenärs (den som är skyldig pengar) skulder (4 kap. 17§ utsökningsbalken). Alla oavsett civilstånd äger sina egna tillgångar och skulder. Det som dock blir problematiskt när man är gift eller sambo, är att det presumeras att det som finns i gäldenärens besittning, tillhör denne. Det innebär i princip att allt som finns i dennes hem, presumeras tillhöra denne och är därför utmätningsbart för dennes skulder (4 kap. 19§ 1st utsökningsbalken). En sådan presumtion innebär att Kronofogden inte behöver bevisa att viss egendom tillhör gäldenären, utan att den rättmätige ägaren måste bevisa att egendomen tillhör denne. Denna reglering ser ut så för att det inte ska vara omöjligt för Kronofogden att utmäta egendom, och för att personer inte ska kunna kringgå utmätning för sina skulder genom att hävda att egendomen tillhör sin sambo eller maka.


Om gäldenären dock med annan än sambo eller maka har lös egendom i gemensam besittning, får egendomen eller andel däri utmätas endast om det framgår att egendomen eller andelen tillhör gäldenären (4 kap. 19§ 2st utsökningsbalken). Det innebär att det är Kronofogden i en sådan situation som ska bevisa att en egendom tillhör gäldenären och inte någon annan. Av lagförarbetena framgår att det inte är meningen att Kronofogden ska närmare undersöka de samboendes rent privata förhållanden, och att om det i något fall skulle framstå som tveksamt huruvida det föreligger varaktigt sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden, bör samäganderätt inte presumeras (prop. 1980/81:8 s. 1210).


Vad gäller löneutmätning gäller att lön får tas i anspråk endast om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in (7 kap. 3§ 2st utsökningsbalken), och endast till den del lönen överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll (7 kap. 4§ utsökningsbalken). Det beloppet som inte får tas i anspråk är det så kallade förmånsbeloppet, vilket består av boendekostnader och normalbeloppet som ska täcka allmänna levnadskostnader (7 kap. 5§ utsökningsbalken). Normalbeloppet bestäms baserat på om man anses vara ensamstående eller sammanlevande som make eller därmed jämställd relation, så som sambor, när en kvinna och en man sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden.


Mot bakgrund av dessa regler, spelar det alltså roll om ni räknas som sambor eller inte. Utmätning av egendom vid ifrågasatta samboförhållanden har prövats i domstol flera gånger.


I NJA 1994 s. 300 begärdes utmätning av obligationer som fanns i gäldenärens bankfack, som disponerades av denne och dennes tidigare sambo. Då de hade separerat innan utmätningen, tillämpades 4 kap. 19§ 2st, då de inte ansågs ha en relation som sambor längre, och då var det Kronofogden som skulle bevisa att det var gäldenären som ägde obligationen.


I NJA 1989 s. 682 utmättes egendom, där det ifrågasattes om gäldenären ansågs sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden, där parterna menade att de endast var vänner, där den ena vännen var innebodde hos den andra och betalat halva hyran. I övrigt hade de ingen ekonomisk gemenskap. HD nämner att sambor ska innefatta en nära gemenskap både personligt och ekonomiskt som normal förekommer mellan gifta personer. HD ansåg att Kronofogden inte kunde bevisa att personerna hade något närmare gemenskap avseende hushåll och ekonomi, och därför skulle 4 kap. 19§ 2st utsökningsbalken tillämpas, alltså de antogs inte vara sambor.


I ett hovrättsavgörande, RH 1996:11, där en persons yrkade att förbehållsbeloppet skulle baseras utifrån att han var ensamstående och inte sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden. Här tar domstolen utgångspunkt i sambolagen och förarbetena till denne, och definitionen där av sambor. I målet hade parterna varit folkbokförda på samma adress, och har i ett bevittnat avtal förklarat att det varken föreligger eller har förelegat något äktenskapsliknande förhållande dem emellan. Det fanns även upprättat hyresavtal, där det framgår att en av dem endast disponerar ett rum med tillgång till kök och badrum, mot erläggande av halva hyreskostnaden för lägenheten. Hovrätten ansåg i det fallet att Kronofogden ska utgå från det som gäldenären säger om förhållandet, om inte omständigheterna föranleder annat. Gäldenären betraktades i domslutet som ensamstående och inte sambo.


I ett rättsfall, också från Hovrätten RH 2005:46, gällde ärendet utmätning av lön, och frågan om gäldenären skulle anses ensamstående eller sammanboende. Där betonar hovrätten, med hänvisning till andra rättsfall (RH 1996:11 och NJA 1989 s. 682), att det är staten, Kronofogden här, som ska bevisa att gäldenären är att betrakta som sambo. Kronofogden ska då kunna presentera någon form av utredning för detta, i form av folkbokföringsuppgifter exempelvis, som gör det sannolikt att samboförhållande föreligger. Om Kronofogden presenterat en tillräckligt stark utredningen, går bevisbördan över på gäldenären, att då bevisa att denne inte är sambo. Om gäldenären då ger en förklaring som är rimlig och trovärdig, och presenterar utredning som stödjer detta, bör gäldenären inte presumeras vara sambo. Om förklaringen dock är helt osannolik, ska presumtionen kvarstå. I aktuellt mål var de två personerna folkbokförda på samma adress och att de hade tidigare varit gifta med varandra fram till ett år innan utmätningsbeslutet. De bodde kvar på samma adress. Gäldenären hade dock inte presenterat annat än ett påstående om att han var ensamstående, och därför ansåg statens uppgifter om samboförhållandet inte motbevisade.


Sammanfattning av rättsläget och vad ni bör trycka på

Av rättsläget kan uttolkas flera utgångspunkter. För det första, om man anses vara sambo ska sambornas gemensamma inkomst och kostnader beaktas, men om gäldenären bara är inneboende, ska bara dennes utgifter och inkomster beaktas i förhållande till utmätningsbeloppet. Detta gäller både vid vanlig utmätning i förhållande till utmätningsbar egendom, och löneutmätning.

Vidare gäller att det är Kronofogden som ska bevisa att samboförhållande föreligger, genom utredning som styrker detta. Därefter går bevisbördan över på gäldenären för att motbevisa att samboförhållande föreligger, genom en trovärdig förklaring med stöd i exempelvis hyresavtal. Kronofogden ska som utgångspunkt utgå från de uppgifter som gäldenären lämnar om förhållandet, om inte omständigheterna föranleder annat. Men när oklarheter råder kring huruvida två personer ska tolkas som sambor eller inte, är det inte Kronofogden som ska definiera och göra en djupare utredning av parternas privatliv, utan då ska reglerna i 4 kap. 19§ 2st tillämpas, alltså inte presumtionsreglerna, utan reglerna där Kronofogden ska bevisa att egendomen tillhör gäldenären och inte tvärtom.


Om Kronofogden gjort en felaktig bedömning i ert fall, kan ni begära rättelse av beslutet, eller välja att överklaga beslutet till domstol och få det prövat där.


Om målet går till domstol, kommer frågan om ert förhållande och dess karaktär behöva utredas närmare. Vad som talar till er nackdel i denna bedömning (utifrån ovan nämnda förarbeten och rättsfall), är att ni båda är folkbokförda på samma adress, att ni har gemensamma barn och att ni åtminstone tidigare har haft ett samboförhållande (utifrån vad du själv sagt). Sådana omständigheter är ganska betungande för er, och mot bakgrund av dessa omständigheter som Kronofogden förhållandevis enkelt kan presentera inför en domstol, lär ni behöva motbevisa detta med en trovärdig och rimlig förklaring med utredningsunderlag till stöd för denna förklaring. Har ni ett hyresavtal är det en väldigt bra start för detta. Vad som vidare kan tala till er fördel, är om ni kan visa att ni har skild ekonomi, alltså att ni inte förfogar över några gemensamma konton eller planerar ekonomin ihop. Till viss del har även inneboende gemensamt hushåll i form av vardagssysslor och liknande, och ni har barn att förhålla er till som gör att ni än mer troligen har en gemensam vardag. Vad som också kan tala till er fördel, är att ni inte har, så som sambolagens förarbeten och HD föreskriver, en avsikt att leva ihop och dela en framtid, utan att det endast är en temporär lösning till dess din före detta sambo kan hitta ett eget boende.


Problemet med att ett samboförhållande upphör, är att det vanligen inte finns någon dokumentation om detta, utan samboförhållanden upphör automatisk när man går isär och flyttar ut. Har din tidigare sambo bott någon annanstans mellan ert samboförhållande och nu, så kan detta tjäna till att bevisa att tidigare samboförhållande upphört. Har ni även exempelvis bodelningsdokumentation, omskrivna testamenten eller liknande handlingar som kan styrka att ni separerat, är det också bra. Annars kan det vara svårt för er att bevisa att samboförhållandet faktiskt upphört. Mot bakgrund av HDs nya avgöranden, finns inget krav på sexuellt samliv för att anses vara sambor, utan det är avsikter och relationens karaktär som är avgörande. Ni kan i det sammanhanget försöka trycka på att det är ett inte alltför ovanligt arrangemang, som är temporärt, utan avsikt att hålla ihop eller ha en gemensam framtid ihop.


Sammanfattning och råd

Sammantaget, så som jag tolkar det något röriga rättsläget, så är det Kronofogden som initialt ska bevisa att ni lever ett samboförhållande, men mot bakgrund av att ni delar folkbokföring och barn ihop, har de förmodligen goda grunder för den initiala utgångspunkten om samboförhållande. Om ni anser att deras bedömning är fel, är det viktigt att ni delger dem er uppfattning och eventuellt underlag för denne. Om det mot bakgrund av detta framstår som oklart huruvida ni har en samborelation eller inte, ska Kronofogden inte tillämpa presumtionsreglerna om samboförhållande. Om de ändå gör det, måste ni vidta åtgärder. Ni kan då begära rättelse av beslutet, genom att ta kontakt med handläggaren för ärendet, och förklarar situationen. Om de inte ändra beslutet genom rättelse, behöver ni överklaga beslutet till domstol, för att där få ert förhållandes karaktär prövat. Det görs genom att ni (din före detta sambo) skickar ett skriftligt överklagande till Kronofogden, som sedan skickar det till domstolen. Har ni fått beslut om utmätning, framgår det vanligen där en överklagandehänvisning om hur ni ska gå till väga för att överklaga det beslutet. Annars ska ni i överklagandet ange vilket beslut som avses, varför beslutet ska ändras, vilka bevis ni har för er sak, samt din ex sambos namn, personnummer, adress och telefonnummer, samt dennes underteckning. Om ni vidare vill att utmätningen ska ”pausas” tills dom i domstol, behöver ni vidare begära så kallad inhibition, annars kan Kronofogden fortfarande utmäta trots processen i domstolen. Detta gör ni genom att i överklagandet ange att ni begär inhibition, att Kronofogden inte får verkställa beslutet innan domstolen avgjort målet. För kännedom vill jag också meddela att en domstolsprocess är förenad med vissa rättegångskostnader.


Om ni kan motbevisa samboförhållandet, ska din ex sambos förmånsbelopp baseras på enbart hennes tillgångar, och en eventuell utmätning av egendom i ert hem ska göras mot bakgrund av att Kronofogden kan bevisa att den aktuella egendomen tillhör henne, istället för att det är ni som ska bevisa att den inte gör det.


Om Kronofogden inte rättar beslutet på ett enkelt sätt, rekommenderar jag att ni anlitar en jurist som arbetar med sakrätt och fordringsrätt, som kan hjälpa er i processen i domstol. Om ni önskar vår juristbyrås hjälp med detta, eller hjälp att föra kontakten med Kronofogden och att formulera ert överklagande, kan du återkomma till mig så sätter jag er i kontakt med vår byrå. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se


I övrigt hoppas jag att ni fått någon vägledning i era frågor!


Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”