Fråga om utmätning för makes skulder samt om skadestånd för olaga husrannsakan

Hej! Jag behöver hjälp med att få tillbaka mina fordon som Kronofogden tagit. De bröt sig in och tog när jag inte var hemma dessa 2 fyrhjulingar som jag är registrerad på och äger, de köpte jag nya för några år sedan plus en begagnad gräsklippare som jag har kvitto på. De säger att dessa saker är min mans som har skulder men det är inte hans.Han bor inte hos mig, han flyttade för ca 1 år sedan och har en annan adress. Jag har inga skulder till någon. Jag behöver hjälp med dessa saker för jag vill ha tillbaka fordonen som de från kronofogden tagit och kan man begära skadestånd också?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag förstår dig rätt avser din fråga huruvida kronofogden (hädanefter KFM) har rätt att – utifrån de omständigheter du anger - ta fyrhjulingarna och gräsklipparen i anspråk för din makes skulder samt om du kan begära skadestånd från KFM.


(I mitt svar nedan har jag undvikit att referera full lagtext utan jag har istället förkortat den utifrån de rekvisit som är relevanta för att besvara din fråga. Följden av detta är att reglerna inte behandlas uttömande.)


Förutsättningarna för KFM att ta egendomen i anspråk

I din fråga framgår det alltså att det är du som är ägaren till egendomen i fråga. Det faktum att du ingått äktenskap påverkar såklart inte den bedömningen (jfr 1 kap 3 § äktenskapsbalken). Som utgångspunkt ska KFM inte ta egendom i anspråk för någon annans skulder men i praktiken bygger utmätningsförfarandet på en summarisk process av innebörden att förfarandet ska kunna gå till på ett smidigt sätt utan att KFM ska behöva göra en alltför ingående prövning av äganderättsförhållandena i varje enskilt fall. Utifrån detta har det ställts upp vissa s.k. presumtionsregler i utsökningsbalken (hädanefter UB). Av 4 kap 19 § UB framgår det att lös egendom som finns i det gemensamma hemmet hos två makar ska anses tillhöra den som utmätningen avser förutsatt att det inte görs sannolikt att den enbart tillhör den andre maken (som inte är föremål för utmätning). 

Om man alltså är gift (eller sambo) samt att man dessutom bor tillsammans föreligger en presumtion som innebär att man utgår från att egendomen som finns i det gemensama hemmet tillhör den personen som utmätningen avser om man inte kan bevisa (göra sannolikt) motsatsen. Regeln är dock inte tillämplig om du kan visa för KFM att ni inte bor tillsammans, presumtionen blir då istället i enlighet med 4 kap 18 § UB att du  ska ses som ägare (eftersom egendomen finns i din, och inte din makes, besittning) och utmätning får isåfall inte ske om inte denna presumtion skulle brytas (jfr 4 kap 17 § UB tolkad motsatsvis). 

Om du då lyfter fram detta (att du och din make inte bor ihop) och KFM anser att det finns skäl kommer de då förelägga dig att inom en månad efter att du delgetts föreläggande väcka talan om att du har bättre rätt till egendomen (4 kap 20 § UB). För att KFM ska anse att det finns skäl att gå vidare med saken krävs det att du visat sannolika skäl för ditt påstående (se NJA 1983 s 410). I slutändan kommer det alltså vara en bevisfråga, troligen kommer det då inte räcka att enbart visa att din make har en annan adress utan det kommer sannolikt även krävas att du dessutom kan göra det sannolikt att det är på den andra adressen som han varaktigt vistas (och alltså inte på den adress du bor). 


Om du inte kan göra det sannolikt att ni inte bor ihop behöver du isåfall göra det sannolikt att egendomen tillhör dig och inte din make, du kan då visa kvittot och att du är registrerad och detta kan tala i riktning för att det är du som äger egendomen. Det ska dock noteras att kvitton och registrering inte säger något omedelbart om äganderättsfrågan, det är i praktiken fullt möjligt att i juridisk mening vara ägare utan att inneha kvitto eller vara registrerad och det kan därför inte uteslutas att KFM inte skulle anse att detta är tillräckligt för att bryta presumtionen om att egendomen tillhör din make.


Av de omständigheter du anger är det svårt för mig att komma till någon säker slutsats avseende vad som gäller i ditt fall gällande detta.


Förutsättningarna för att begära skadestånd från KFM

Om vi utgår från att KFM agerat felaktigt i samband med utmätningen blir frågan om du hade kunnat begära skadestånd. En första förutsättning för att kunna begära skadestånd är att man lidit skada, det kan då röra sig om sakskada, personskada eller ren förmögenhetsskada. Förutsatt att egendomen inte skadats i samband med utmätningen eller att du förlorat någon inkomst till följd av att du inte kunnat nyttja egendomen blir det svårt att argumentera för att du lidit någon skada (självklart förutsatt att du får tillbaka egendomen).

Det som däremot ligger närmare till hands är huruvida du kan få skadestånd till följd av den husrannsakan som de gjorde hemma hos dig. Man skulle här kunna argumentera för att du lidit skada i form av en kränkning vilket är att betrakta som en ideell skada. Av 3 kap 4 § skadeståndslagen framgår det att du har rätt till ersättning för ideell skada om dina rättigheter enligt regeringsformen 2 kap eller EKMR har blivit kränkta. I både regeringsformen och EKMR framgår det ett skydd för husrannsakan och det framgår vidare att detta skydda enbart får inskränkas när vissa förutsättningar är uppfyllda, en av dessa förutsättningar (det finns fler) är att det ska finnas lagstöd (se 2 kap 6 och 20 §§ regeringsformen samt artikel 8 EKMR). Alltså har du rätt till skadestånd för eventuell kränkning om det inte skulle finnas lagstöd för husrannsakan. Av 2 kap 17 § 2 st UB framgår det att en förrättningsman (från KFM) som utgångspunkt inte får bereda sig tillgång till din bostad i din frånvaro om du inte blivit underrättat om tiden på ett lämpligt sätt. I bestämmelsen framgår det dock att undantag får göras om det kan antagas att du försöker hålla dig undan eller annars föreligger särskilda skäl. Förutsatt att du inte blivit underrättat samt att inte någon sådan undantagssituation som beskrivs är aktuell hade du alltså eventuellt varit berättigad till skadestånd från staten.


Sammanfattning

I mitt svar har jag kommit fram till att invändningar mot KFM:s utmätning hade kunnat göras om du kan visa att du och din make inte bor tillsammans. I praktiken kommer KFM ofta utgå från att två makar också bor ihop och som som jag tagit upp ovan behöver du således göra det sannolikt att så inte är fallet för dig. Följden av att du kan visa detta är att man kommer tillämpa en annan regel i UB som innebär att du inte längre behöver bevisa att egendomen tillhör dig. Jag har även redogjort för att du evenutellt har rätt till skadetånd från staten till följd av att en husrannsakan har gjorts i din frånvaro.


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”