Kan min kreditgivare kräva information om mig och mina transaktioner?

2021-04-11 i EKONOMI
FRÅGA |Läste ert inlägg som svar på fråga om bankers ökade krav på information om sina kunder för att förhindra penningtvätt. Jag är helt införstådd med att detta kan behövas men invänder mot att nu vill plötsligt varenda kreditgivare ha samma information, oavsett storleken på belopp/krediter, synnerhet om de är kopplade till en bank.Mitt bensinkort har nyligen spärrats av kreditgivaren för att de inte har tillräcklig information om mig. Frågan blir ju absurd eftersom kreditbeloppet på kortet är 10.000 kr och dessutom har använts mycket, mycket sparsamt det senaste året.Jag tycker det är ytterligt integritetskränkande att varenda kredit, hur liten den än är skall användas som skäl för att hämta in ekonomisk information om mig. Dessutom, de hade ju kunnat ta en kreditupplysning på mig för att få information om min ekonomiska status.Att inte kunna tanka bilen utan att svara på frågor om penningtvätt är löjeväckande och jag har svårt att tro att Finansinspektionen och nyare (?) (EU-)regler mot penningtvätt tvingar kreditgivare att inhämta detaljerad ekonomisk information om sina kunder.Dessutom, jag har haft kortet i säkert 10 år men nu plötsligt dyker frågan upp, kan det ha att göra med att jag är 67 år och således passerat pensionsåldersgränsen? Misstänkt åldersdiskriminering!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det har du redan viss kunskap om varför banker, kreditgivare m.fl. har en skyldighet att känna sina kunder, för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Ditt bensinkort har för tillfället spärrats av din kreditgivare för att den anser att den inte har tillräcklig information om dig. Du har svårt att tro att Finansinspektionen och nyare EU-regler mot penningtvätt tvingar kreditgivare att inhämta detaljerad ekonomisk information om sina kunder. Du misstänker även att det kan utgöra sig om åldersdiskriminering då frågan dök upp i samband med att du fyllt 67 år.PenningtvättsregleringenEnligt svensk rätt finns reglering om penningtvätt m.m. i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen har sitt ursprung i direktiv från EU. När ett direktiv införs i nationell rätt kan det ske genom total harmonisering, frivillig harmonisering och minimiharmonisering. Total harmonisering innebär att samma regel antas inom hela unionen, frivillig harmonisering innebär att det är upp till medlemsländerna att harmonisera och minimiharmonisering innebär att minimistandarder måste antas, men även högre standarder kan införas. Det senaste penningtvättsdirektivet som genomfördes är det fjärde i raden och är ett minimiharmoniseringsdirektiv. Det innebär därmed att det är möjligt för Sverige att införa högre krav än vad direktivet ställer. I utredningen SOU 2016:8 fick utredaren i uppdrag att överväga om det i något fall finns skäl att gå längre än vad de internationella åtagandena kräver. Utgångspunkten var att undersöka om den svenska regleringen varit anpassad för systemets samtliga aktörer. Utredningen hade i uppdrag att se över vilka åtgärder som behövde vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Utredaren konstaterade att grundprinciperna i det nya direktivet var desamma som i de tidigare, men att den stora skillnaden var att de nya reglerna är mer detaljerade. Utredaren identifierade även tre större ändringar i det senaste direktivet jämfört med de tidigare; en riskbaserad ansats används i högre utsträckning, direktivet utvidgar kretsen av verksamhetsutövare som omfattas av regleringen samt förenklade och skärpta krav på kundkännedom.Penningtvättslagen ställer, som det förefaller att du är bekant med, krav om kundkännedom. Kravet om kundkännedom framkommer av 3 kap. i penningtvättslagen. En verksamhetsutövare får inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion, om verksamhetsutövaren inte har tillräcklig kännedom om kunden för att kunna hantera risken för bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism (3 kap. 1 § penningtvättslagen). Det finns krav om att skaffa kundkännedom dels vid inledandet av relationen, däremot ska det även ske uppföljning. En verksamhetsutövare (t.ex. en bank) ska löpande och vid behov följa upp pågående affärsförbindelser i syfte att säkerställa att kännedomen om kunden är aktuell och tillräcklig för att hantera den bedömda risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det är tyvärr inte möjligt för mig att ge något besked om varför din kreditgivare valt att spärra ditt konto utan att istället göra en kreditupplysning. Tänkbart kan vara att du t.ex. inte svarat på frågor kreditgivaren ställt till dig. Min rekommendation är att du kontaktar kreditgivaren i ärendet. Av penningtvättslagen framkommer inte exakt vilka uppgifter som ska inhämtas, däremot krav om identifiering, syfte och att det vid hög risk ska det göras särskilt omfattande kontroller.Kan det utgöra diskriminering?Bestämmelser om diskriminering finns i diskrimineringslagen. Diskriminering kan bara ske enligt någon av lagens diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § diskrimineringslagen). Det kan utgöra diskriminering om kreditgivaren regelmässigt spärrar kontona för den som fyllt exempelvis 67 år. Då kan det argumenteras för att det utgör direkt diskriminering. Om du tror, eller anser att, du blivit diskriminerad kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Enligt diskrimineringslagen gäller att om den som anser sig ha blivit diskriminerad visar omständigheter som ger anledning att anta att hen blivit diskriminerad är det svaranden (kreditgivaren i ditt fall) som ska visa att diskriminering inte skett. Det finns således en bevisbörderegel. Tyvärr kan jag inte göra någon djupare bedömning hur det är i ditt fall. Kan kreditgivaren vid en anmälan däremot visa att spärren av ditt kort beror på tveksamma transaktioner eller att du inte lämnat den information om dig som begärts, då är det sannolikt inte diskriminering. Du kan läsa mer om diskriminering på DO:s hemsida.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får banken ta betalt när de gör en överföring åt mig?

2021-04-01 i EKONOMI
FRÅGA |Hej ,Jag har sålt min lägenhet och köpt en lägenhet utan att låna ,Tillträdesdagen är samma på båda lägenheheterna. Jag bokade in tid klockan 09:15 för att slutföra min lägenhet och har tid samma dag klockan 11:00 att slutföra den nya lägenheten. Jag har frågat min bank (Swedbank) att överföra bengarna på samma dag jag får de. Swedbank kräver mig att göra Fullmakt och bankarvodet är 750 kronor och deras förklaring är att kontantinsatsen ska finnas tillgänglig på kontot senast två dagar innan tillträdesdagen. Min fråga är om banken får ta 750 kronor för att de ska låta mig betala mina egna pengar via de till andra kontot.
Sabrina Curan |Hej, Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår det som att du har bett Swedbank att utföra en tjänst åt dig som består i att en banktjänsteman gör en överföring å dina vägnar. Eftersom en banktjänsteman utför en tjänst åt dig har banken full rätt att ta betalt för detta arbete. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Sälja saker på Universitet

2021-03-10 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag ska trycka en del tröjor och sälja till personer i mitt program på universitetet och undrar om det finns några lagar som säger att jag inte får det?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Något sådant lagregel som förbjuder försäljning vid skolan återfinns inte i direkt mening. Ta gärna kontakt med skolan för att utreda om de råder något lokal föreskrift som kan stå i vägen för detta. Detta omfattas inte av Högskoleförordning 1 kap 10 § anger att högskola och universitet ska vara avgiftsfri (då detta inte är inom utbildning). Om dessa kläder skulle anses komma från universitetet (inte troligt men teoretiskt resonemang), så är det bekräftat att elever vid högre lärosäten själv ska stå för kläder m.m. Det bör därför inte finnas något problem för er att genomföra detta, men som sagt, hör av er till skolan för diskussion vart och hur detta ska ske. Hoppas att de var svar på din fråga!

Framtidsfullmakt till fru trots att man har barn?

2021-02-13 i EKONOMI
FRÅGA |Kan jag skriva en framtidsfullmakt med min fru som fullmaktshavare, gällande allt som bankärenden, fastighetsförsäljning mm, trots att jag har barn i tidigare äktenskap (särkullbarn)?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i lagen om framtidsfullmakter (fullmaktslagen). Det korta svaret är ja, din fru kan utses som fullmaktshavare. Det finns nämligen inget krav på vem som får utses. Du måste dock se till att det faktiskt är en framtidsfullmakt och att formkraven uppfylls. Såsom du beskriver det verkar själva innehållet inte vara ett problem (fullmaktslagen 1-2 §§). Fullmakten måste vara skriftlig och den ska bevittnas & undertecknas av två personer som du inte är släkt med (fullmaktslagen 4§). Själva fullmakten ska tydligt visa att det rör sig om en framtidsfullmakt, att din fru är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten gäller samt eventuella övriga villkor (fullmaktslagen 5§). Vill du senare ändra fullmakten, t.ex byta fullmäktig eller lägga utvidga vilka angelägenheter som omfattas, så går det till på samma sätt som den skapades (fullmaktslagen 7§). Om du vill begränsa fullmakten behöver dock de formkraven inte följas utan du kan helt enkelt ta bort dem.Jag kan tillägga att din fru automatiskt får en sorts fullmakt att rättshandla åt dig ifall du hamnar i en sådan situation som framtidsfullmakter omfattar. Denna automatiska fullmakt är dock väldigt begränsad då en endast omfattar sådant som rör "daglig livsföring", t.ex inköp av mat och betalning av räkningar (FB 17:1-2) Jag hoppas detta svarar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Kan svensk medborgare, som är bosatt i utlandet, öppna bankkonto i Sverige?

2021-04-05 i EKONOMI
FRÅGA |Kan min son, som är svensk medborgare och därmed har svenskt personnummer, men fn är bosatt i Storbrittannien, öppna bankkonto i Sverige? Han behöver ett svenskt bank id för att anmäla sig till försvarsmaktens antagningsprov och hans plan är att bosätta sig i Sverige och genomgå militär grundutbildning. Jag, hans mor, äger ett hus i Sverige, så en svensk adress finns att skriva sig på om han blir antagen.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med er fråga.EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna konton inom EU. Rätten innebär att konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. En konsument definieras som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU).Följaktligen kan din son öppna ett konto i valfri svensk bank. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Can the bank freeze/terminate my bank account even though I've explained my transactions?

2021-03-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hi. I have a couple of questions regarding the law 2017:630. I work as IT engineer for different countries (Sweden, UK and Spain), I'm owner also of a company in UK from a lot of years ago. That means I have transactions between those countries. I also have an account to buy Bitcoin as savings. My bank asked me for some transactions based on the law 2017:630. I answered every transaction (even I had to explain transactions to Skatteverket to pay taxes), with tyckets, invoices, the taxes documents for the company in England. 1 month later, the Bank sent me a letter to close the service as they can not be sure the purpouse of how I use the bank. Apart to be extremly offensive, as I'm doing nothing wrong I have 3 questions.1.- Can they do that without demostrating nothing or without ask me for more clarifications?2.- Finally I will have to find another bank. Can they say to other banks the reason they finished the service and I have problems with the other banks?3.- Why, if they think this, they don't accusse me to the police?Thanks a lot.
Natasha Fathifard |Hello and thank you for asking your question to Lawline!As I understand it you've bank accounts in different countries, because you're an IT-engineer and an owner of a business. You also have an account for Bitcoin. You've spoken to your bank and showed them different kinds of documents as a support to how you're using the bank, but the bank is still not satisfied. Why does the bank need to know about your bank involvement? The law you are referring to is called penningtvättslagen, which places high demands on the bank to obtain information from its customers. The purpose of the legislation is to prevent money laundering and financing terrorism. According to penningtvättlagen banks are required to obtain information on how the products and services that the bank provides can be used for money laundering or financing of terrorist and how extensive the risk is for the aforementioned, according to (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Geographical risk factors must also be taken into account (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Therefore international transactions, income from abroad and income that stays abroad are of particular interest to the bank. The bank has an obligation to have good knowledge of how their customers use the bank's services and products to prevent criminal activity. The information collected by the customer is treated confidentially and is of course covered by bank secrecy. From the above, it can be stated that the banks today have high demands in the work against money laundering and terrorism. You are obliged to answer the questions that the bank sends out. If you do not do so, the bank has the right to, for example, freeze your accounts and, in the long run, terminate your services at the bank.Can they freeze/terminate accounts without demonstrating nothing or without asking for more clarifications?In case of suspicion of money laundering, the banks have the right to freeze your account and services. Then they will send you a letter with a reason for the freezing and if you can explain and prove that for example the transactions are work related, the bank will unfreeze your accounts and services again. Usually the banks also report to the police about the suspicion. In that way, other banks might find out about the suspicion and not let you be a customer in their bank. It sounds like your current bank hasn't reported to the police yet. A question could be why they would be suspicious, but yet not report to the police.I want to emphasize that all banks ask their customers and people that want to be their customers questions that are related to money laundering. Therefore it's not easy to open a new account at a new bank, especially not when international transactions are involved. Of course there shouldn't be any problems if you can support your transactions with documents or other evidence.RecommendationMy recommendation to you is to book a meeting with the office manager at your current bank and ask why they feel unsure about your motives as a customer in their bank. If they want more documents- what more documents do they need? Maybe they also want to see an employment contract, so bring them as well if possible. Bring with you the evidence about your existing business in the UK and that you have accounts in the UK and Spain ( tickets, invoices, the taxes documents for the company in England as you mentioned). If the bank is uncooperative the alternative is to change your bank. Although it really shouldn't be necessary if you have these mentioned documents to support that you're not doing anything illegal with the money.You've ordered the service with telephone follow-up and I'll thus call you on Monday (22/03 - 2021) at 15:00 from an unidentified number. If that time doesn't work for you, you're welcome to contact me at natasha.fathifard@lawline.se and we'll decide on a new time.I wish you a good day!Kind regards,

Måste man uppge att man har studielån i en ansökan om bolån?

2021-02-14 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man vid en ansökan om bolån måste medge att man har studielån från CSN? Det påverkar ju vad man får låna väldigt mycket och då banken ändå inte kan se om man har ett studielån så undrar jag om man helt enkelt kan svara nej på den frågan även om man har ett studielån.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningDin fråga är om man är tvungen att uppge att man har studielån via CSN i en ansökan om bostadslån.Måste man uppge att man har studielån i en ansökan om bolån?När en bank gör en kreditupplysning vid låneärenden så ingår normalt inte studielån från CSN i kreditupplysningen.Däremot kommer lånerådgivaren med största sannolikhet fråga om du har studielån hos CSN när du ansöker om lån. Om du uppger att du inte har ett studielån trots att du har det och därmed beviljas ett lån har du begått ett avtalsbrott mot banken.Vad kan hända om man inte uppger korrekta uppgifter vid en ansökan om bolån?Det är inte ett straffrättsligt brott att uppge oriktiga uppgifter vid en låneansökan. Däremot kan det betraktas som ett avtalsbrott gentemot banken. Vad ett avtalsbrott kan resultera i för konsekvenser i praktiken är svårt att svara på, det beror på vad som står i låneavtalet. Viktigt att komma ihåg är att oriktiga uppgifter kan leda till att banken väljer att säga upp avtalet.Sammanfattning och rekommendationTrots att studielån normalt inte ingår i en kreditupplysning vill jag upplysa dig om att vissa kreditupplysningsföretag numera inkluderar studielån från CSN i sina kreditupplysningar. Jag rekommenderar dig därför att alltid lämna riktiga uppgifter vid en låneansökan. Det beror på att oriktiga uppgifter kan betraktas som ett avtalsbrott som i värsta fall kan leda till att banken säger upp ett eventuellt låneavtal.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Lån till min son och hans flickvän

2021-02-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hej Geske Lovmand HvidTack för ditt svar. Jag förtydligar min fråga om lån till sin son och flickvän:Jag ska låna pengar till min son och till hans flickvän som ska köpa en lägenhet tillsammans och bo tillsammans i. Vilka saker bör jag tänka på. Ska vi skriva två reverser eller en gemensam? De blir sambor. Behövs några extra papper pga av det. Sambolagen gäller ju. Kan jag skänka en del av pengarna till min son av hans lånedel? Annat att tänka på?mvh
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta vad som gäller när du lånar pengar till sin son och hans flickvän. Frågan regleras främst i skuldebrevslagen och sambolagen.Två reverser eller en gemensam? Ni kan själva välja om ni vill att det ska vara en eller två reverser. Om du vill ge dem ett gemensamt lån kan ni ju utforma en gemensam revers. Det viktigaste är att ni är tydliga när ni skriver lånevillkoren och att du ser till att villkoren dokumenteras skriftligt. Även muntliga avtal är bindande (1 kap., 1 §, skuldebrevslagen) men jag rekommenderar att du ser till att dokumentera avtalet skriftligt och får samtliga parters signatur på skuldebrevet/låneavtalet.Om lånet är gemensamt, kommer sin son och hans flickvän båda att få skuldavräkning innan en eventuell likadelning enligt sambolagen, ifall de separerar (13 § och 14 §, sambolagen).Du kan ge din son pengar till lägenhetenDu kan förstås välja att ge din son en del av summan eller hela summan. Om inget annat framgår, antas det i så fall vara förskott på arv (6 kap., 1 §, ärvdabalken). Därför bör du vara explicit med att det inte är ett förskott på arv, om det är så du vill ha det. Detta kan du klargöra muntligt eller skriftligt, men en skriftlig viljeförklaring är enklast att bevisa i efterhand.Likadelning enligt sambolagenIfall du vill ge din son pengar till lägenheten är det bra att tänka på att parterna ändå kommer att dela på värdet av den gemensamma lägenheten vid en eventuell separation, eftersom den anskaffas för gemensamt bruk (3 § och 5 §, sambolagen). Därför kan ni diskutera om lägenheten ska bli hans enskilda egendom, vid en eventuell separation, men det är kanske främst en fråga som din son och hans flickvän bör tänka på. Om du ger din son lägenheten som en gåva med föreskrift om att den ska vara hans enskilda egendom ingår den inte i en eventuell separation (4 §, sambolagen).Din son och hans flickvän kan skriva ett föravtal, om de kommer överens om att värdet av lägenheten inte ska delas vid en eventuell separation. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna (9 §, sambolagen).Ett lånebrev eller skuldebrev är förstås bindande oavsett om parterna separerar i framtiden.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,