FrågaEKONOMIÖvrigt24/02/2024

Är min hobbyverksamhet bokföringsskyldig?

Hej jag har en kattuppfödning med renrasiga katter (Maine Coon), som har varit min medicin sen jag totalkraschade 2018, jag gick in i väggen och var på väg att avsluta detta liv, men katterna är mitt allt (har dessutom grov adhd och autism) och de dom som gör att jag överlevt, jag har ALDRIG haft något vinstsyfte, utan bara vart glad över att jag lyckat få de att gå runt och att katterna betalar sig själva. och att jag har för första gången i livet lyckats bygga upp något som fungerar för mig. Förra året fick skatteverket nys om detta och skulle ha in en bokföring, jag gjorde så gott jag kunde. och fick dessutom överklaga hennes beslut, då hon läst mina uppgifter som fan läser bibeln, sen har jag inte hört nåt av henne. Får dom verkligen bete sig på detta sätt, jag behöver all hjälp jag kan få, för hon är på väg att sätta mig i en personlig konkurs. Hoppas på svar snarast.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är bokföringslagen (BFL) och inkomstskattelagen (IL).


Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskap om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Mot den bakgrunden blir nedan skrivelse ganska så allmänt hållen. Men inledningsvis, innan din telefonrådgivning äger rum, kan i vart fall följande anföras.


I 2 kap. 6 § 1 st. BFL sägs att  en fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. Den springande punkten blir således att försöka utröna huruvida du bedriver näringsverksamhet eller inte. Begreppet näringsverksamhet har en vidsträckt innebörd, vilket i princip omfattar all verksamhet som är av ekonomisk natur och av sådan beskaffenhet att den kan ses som yrkesmässig. I Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2004 s. 519 ansågs till och med en person som hade bedrivit viss illegal spelverksamhet som bokföringsskyldig för denna.


Noterbart i sammanhanget är att det inte behöver föreligga något vinstsyfte och att verksamhetens omfattning inte heller har någon avgörande betydelse för bokföringsskyldigheten. I lagkommentaren till bokföringslagen uttalas att omsättningshastigheten på försålda varor eller tjänster och förekomsten av omkostnader i verksamheten även har betydelse vid bedömningen av om näringsverksamhet råder. I lagmotiven anges att om en verksamhet ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet är den normalt bokföringspliktig, se prop. 1998/99:130 del 1 s. 381.


När det gäller just näringsverksamhet kan förutom ovanstående sägas att det av 13 kap. 1 § 1 st. IL framgår att till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet och med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. I andra stycket i samma bestämmelse stadgas vidare att vid bedömningen av om en verksamhet bedrivs självständigt ska det särskilt beaktas vad som avtalats med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet. Detta är ju inte riktigt applicerbart på ditt ärende, men det kan ändå jämföras med bestämmelsen i 10 kap. 1 § 1 s. IL för att få en god indikation på vad som gäller. Och däri sägs att till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Vidare, i bestämmelsens andra stycke, tydliggörs att med tjänst avses 1. anställning, 2. uppdrag och 3. annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur.


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område samt i vissa offentligrättsliga ärenden och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Sammanfattningsvis så här vid en första anblick och utifrån din ärendebeskrivning torde din verksamhet vara undantagen bokföringsskyldigheten, men samtidigt är det utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter som sagt svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Du har som bekant också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa nu på tisdag den 27/2 kl. 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,


Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000