Ersättningsskyldighet vid avbeställning av kurs

2019-01-12 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har anmält mig till en privat utbildning och betalat in både anmälningsavgift och hela kostnaden för utbildningen. Jag vill nu frånträda utbildningen, den har ännu inte börjat, och har förstått det som om att de kommer behålla handpenningen. När jag kontaktar utbildningen hävdar de att de behåller hela summan. Kan de verkligen göra så? Såhär står det i deras villkor;"Anmälan är bindande. Om du väljer att avbryta utbildningen debiteras du hela avgiften. Undantaget sjukdom mot uppvisande av läkarintyg innan den lärarledda delen påbörjats. Vid särskilda skäl finns möjlighet att byta kursdatum. Avbryts utbildningen efter den lärarledda delen har påbörjats görs ingen återbetalning. Eventuell anmälningsavgift återbetalas inte."Ångerrätt är inte ett alternativ då jag anmälde mig till utbildningen i oktober.Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar? Utbildningen startar 3/2-2019 och jag kontaktade dem för att frånträda utbildningen igår, 1/1-2019. "Den lärarledda delen" som de hänvisar till i villkoren har således inte påbörjats. Varför har de tagit en ej återbetalningsbar anmälningsavgift om de ändå behåller hela beloppet?Tacksam för hjälp med detta :)
Alexander Ekegård Ballin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst bör det nämnas att det inte finns någon direkt tillämplig lag på denna typ av avtal men konsumenttjänstlagen har i praxis delvist tillämpats (NJA 2002 s. 644).Standard ersättningen vid avbeställning av tjänstHuvudregeln är att du som konsument får avbeställa en tjänst men näringsidkaren har då rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan utförts eller som måste utföras trots avbeställningen (42 § första stycket konsumenttjänstlagen). Baserat på detta skulle du inte bli skyldig att ersätta näringsidkaren något eftersom kursen inte påbörjats än. Ersättning vid avbeställning utan godtagbart skälVidare kan ersättningsskyldigheten utvidgas om du inte har ett godtagbart skäl för avbeställningen. Ett godtagbart skäl kan vara oförutsedda omständigheter eller andra omständigheten utanför din kontroll till exempel sjukdom (NJA 2002 s. 644 och 42 § andra stycket konsumenttjänstlagen). Eftersom du inte verkar ha något skäl som skulle kunna vara godtagbart öppnas möjligheten för näringsidkaren att kräva mer ersättning. Ersättningsskyldigheten i ditt fall kan utvidgas på så sätt att näringsidkaren har rätt till ersättning för förluster på grund av att han eller hon har färre betalande kursdeltagare. Generellt har dock näringsidkaren en skyldighet att begränsa sin förlust vilket innebär att han eller hon ska försöka hitta en ny kursdeltagare som kan ta din plats. Exakt vad näringsidkaren behöver göra för att begränsa sin skada är oklart men någon annonsering utöver det vanliga för företaget är troligtvis inte nödvändigt enligt domstolspraxis (NJA 2002 s.644). Sammanfattning och rådTroligtvis kommer du att bli skyldig att ersätta näringsidkaren hela beloppet för kursen så länge näringsidkaren försöker hitta en ny kursdeltagare men misslyckas. Jag råder dig att undersöka ifall de nu har öppnat din plats för nya konsumenter via deras hemsida eller där de annonserar kursen. Till sist kanske det är så att du har ett godtagbart skäl för avbeställning men missat att ta med det i din fråga. Om det är så kan du undvika hela ersättningsskyldigheten. Om du är osäker ifall du har ett godtagbart skäl eller inte kan du alltid ställa en till fråga här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär en bestämmelse i ett entreprenadavtal som säger att priset kan variera med +/- 15 %?

2018-12-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,har fått slutfaktura från entreprenör på en tillbyggnad med kontrakt enligt abs09 med fast pris.Kontraktet säger bla att pris kan variera +/- 15% men också att alla tillägg måste skriftligen godkännas av oss som byggherre.Entrprenören skickar nu slutfaktura på fast pris +12% och säger att det är pga av "extra material".Vi har inte under byggets gång blivit informerade om detta.Har han rätt att lägga på vad han känner för upp till 15%?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du och entreprenören har slutit ett kontrakt. I kontraktet har ni avtalat om ett fast pris som kan variera med +/- 15 %. Det framgår också att kontraktet hänvisar till standardavtalet ABS09. Frågan besvaras utifrån regleringen i ABS09 och konsumenttjänstlagen (KTjL). Priset Enligt ABS09 p.1 och 36 § KTjL bestäms priset av kontraktet. Huvudregeln är alltså att det pris som beställare och entreprenör har avtalat om gäller. I din fråga framgår att du har avtalat om ett fast pris som kan variera med +/- 15 %. Mot den bakgrunden finns det ingenting i ABS09 eller KTjL som tyder på att det avtalade priset inte skulle gälla. Entreprenören har därför, inom den ram som kontraktet ställer upp, rätt att höja priset med upp till 15 % av det fasta priset.Vad är ett tillägg? Under vilka förutsättningar kan entreprenören höja priset? Du skriver att det finns en bestämmelse i kontraktet som föreskriver att alla tillägg ska godkännas av byggherren. Entreprenören måste då inhämta beställarens godkännande för att kunna utföra och ta betalt för ett eventuellt tilläggsarbete. Frågan är därför om "extra material" är ett tilläggsarbete som entreprenören inte kan ta betalt för på grund av att han inte har inhämtat ditt godkännande. I p.6 ABS09 framgår att behövligt material ingår i kontraktsarbetet. Detta innebär att allt material som behövs för att färdigställa arbetet omfattas av kontraktet. Att entreprenören har behövt köpa in extra material för att utföra det avtalade arbetet är alltså inte ett tillägg. Som tillägg räknas endast sådant arbete som inte omfattas av det ursprungliga kontraktet, detta framgår i ABS09 p.6, 8 § KTjL samt allmänna reklamationsnämndens avgörande ARN 1999-5051. Min bedömning är därför att entreprenören har rätt att lägga på ytterligare 12 % till det fasta priset för extra material utan att först inhämta godkännande. Detta beror på att extra material faller inom kostnaderna för det avtalade arbetet och kontraktet ger stöd för en prisvariation på +/- 15 %. Detta gäller endast under förutsättning att det höjda priset verkligen avser extra material. Det finns enligt p. 23 ABS09 och 40 § KTjL en möjlighet för dig att begära en specificerad räkning där entreprenören måste redogöra för hur priset har beräknats. Enligt dom T2888-09 från Hovrätten i Skåne och Blekinge torde det åtminstone krävas att entreprenören kan visa att han verkligen har köpt extra material och med det utfört arbete till en kostnad som motsvarar 12 % av det fasta priset för att han ska ha rätt till den förhöjda betalningen. Observera att detta endast gäller under förutsättning att du begär en specificerad räkning. Att entreprenören på eget bevåg, i en situation där specificerad räkning inte har begärts, har underlåtit att exakt redovisa vad det höjda priset avser är inte i sig någonting som innebär att entreprenörens rätt till förhöjd betalning i enlighet med kontraktet faller bort. Sammanfattningsvis Enligt ditt avtal med entreprenören är det fullt möjligt för honom att höja priset med upp till 15 % av det fasta priset. Den enda möjligheten att invända mot den förhöjda delen av priset (dvs., höjningen med 12 %) är om entreprenören inte har en giltig anledning till att höja priset. Så är fallet om höjningen inte avser extra material och påföljande arbete. Detta är möjligt att kontrollera genom att begära en specificerad räkning enligt 40 § KTjL. Om entreprenören i räkningen inte kan visa en giltig anledning till prishöjningen så finns det möjlighet för dig att invända mot priset. Invändningen kan dock endast avse den förhöjda delen på 12 % av det fasta priset. I praktiken görs en sådan invändning enklast genom ARN (jag återkommer till ARN nedan). Observera! Jag rekommenderar inte att du invänder mot priset om du inte har någon konkret anledning att misstänka att entreprenören saknar giltig anledning till prishöjningen. Genom vägrad betalning kan du i värsta fall göra dig skyldig till avtalsbrott. I sämsta tänkbara fall kan det resultera i en tvist vid domstol. Den faktiska kostnaden för att tvista i domstol kan bli mycket högre än det ursprungliga priset med hänsyn till den tid och de pengar en tvist kan medföra. Ytterligare rådgivning Kontrakt ska alltid bedömas i sin helhet. Jag har endast begränsad information om omständigheterna i ditt fall. Det är möjligt att jag skulle göra en annan bedömning om jag kände till all relevant information. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med en av Lawlines jurister på telefon (08-533 300 04). Även telefonrådgivningen är kostnadsfri och ökar möjligheterna att få en helhetsbild av din situation för att se om det även finns andra möjligheter att invända mot det förhöjda priset. Ytterligare information och vägledning finns även på konsumentverkets hemsida Hallå konsument. Jag måste understryka att jag starkt rekommenderar dig att söka ytterligare rådgivning om du funderar på att göra en invändning mot priset. Möjligheter att gå vidare med frågan Genom en anmälan till allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan du få till en prövning av frågan om priset. ARN är en myndighet som kostnadsfritt avgör tvister mellan konsumenter och företag. En anmälan till ARN är enkel att genomföra via ARN:s hemsida. . En annan möjlighet är att ta frågan vidare till domstol. Jag rekommenderar inte den här lösningen om du inte först söker vidare rådgivning hos en jurist. ARN i praktiken I ditt fall bör en anmälan till ARN innehålla ett yrkande om att prishöjningen med 12 % saknar giltig anledning. Detta är endast möjligt att hävda om du, som bevis, kan bifoga en specificerad räkning enligt 40 § KTjL där entreprenören inte har lyckats visa att prishöjningen på 12 % avser extra material med påföljande arbete. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vem ansvarar för skada på egendom som uppstår när egendomen är i näringsidkarens besittning?

2018-12-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag lämnade min bil i BMW verkstad med punktering. Flera dagar senare jag hämtade hyrbil eftersom min bil var inte färdig. Då såg jag att min bil är skadad (hela sidan är repig). Vem ansvara på det?
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finner vi i Konsumenttjänstlagen(KtjL) som reglerar sådana avtalsförhållanden mellan en privatperson som agerar som konsument och en näringsidkare.Verkstaden är ansvariga för skador som uppkommer när de har bilen i sin besittningI 32§ första stycket KtjL framgår att näringsidkaren är skadeståndsansvarig för skador som uppkommer på konsumentens egendom då egendomen är i näringsidkarens besittning eller kontroll. Näringsidkaren(verkstaden) kan dock undgå ansvar om de visar att skadan inte beror på en försummelse av dem eller någon som på deras sida har anlitats för att utföra tjänsten.Vem har bevisbördan?Du som konsument ska bevisa att du överhuvudtaget har drabbats av skada liksom att skadan inträffade när bilen var under verkstadens kontroll och besittning.Näringsidkaren måste å sin sida försöka bevisa att skadan inte beror på honom eller att det var utom hans kontroll.SammanfattningNäringsidkaren är ansvariga för sådana fel som uppstår då bilen är under deras kontroll. De kan endast undgå ansvar om de på något sätt kan bevisa att skadan inte beror på en försummelse av dem eller någon de anlitat.Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentatorsfältet.Vänliga Hälsningar

Får man häva avtalet om det anlitade företaget dröjer med att färdigställa arbetet?

2018-12-04 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Hur häver jag ett avtal med en huvudentreprenör för en badrumsrenovering?Jag anlitade ett företag som åtog sig att helt göra om mitt badrum i mitt hus på landet. Det skulle enligt kontraktet ta på tre veckor men vi är inne på 12:e veckan nu och plattsättningen är inte ens färdig. Jag bor under renoveringen hos min flickvän men saknar verkligen mitt hus men kan naturligtvis inte vara där speciellt långa stunder då det saknats fungerande toalett och duschmöjlighet i 3 månader. Underentreprenören har sagt upp avtalet mot huvudentreprenören för att de hävar att de ej fått betalt. Huvudentreprenören har svarat med att säga upp avtalet från sin sida också då de anser att underentreprenören fördröjt arbetet.Jag har ju fortfarande ett gällande avtal med huvudentreprenören som nu säger till mig att de måste riva badrummet och bygga om med annan underentreprenör för att kunna ge våtrumsgaranti (som tydligen tillhörde underentreprenören). Det lutar mot att vara utan badrum en lång tid till framöver alltså. Jag har stark anledning att tro att huvudentreprenören är oseriös och kommer sätta bolaget i konkurs inom något år och jag vill bara häva avtalet med ryggen fri för att sedan fortsätta renoveringen med ett eget avtal med underentreprenören. Då skulle jag inte behöva riva plus att underentreprenören faktiskt gjort ett riktigt bra jobb, det som är gjort.Så min fråga är, hur häver jag avtalet i sin helhet med omedelbar verkan utan risk för efterspel?Mvh Lars
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!När du som privatperson anlitar ett företag för att utföra arbeten på ditt hem så omfattas du av konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen är en tvingande lagstiftning som är tänkt att ge dig som konsument ett starkt skydd gentemot näringsidkare du beställer tjänster av.Enligt lagen så ska näringsidkaren avsluta uppdraget inom den tid som har avtalats eller annars inom skälig tid med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (24 §). Skulle näringsidkaren inte göra detta hamnar näringsidkaren i dröjsmål såvida inte fördröjningen beror på ett förhållande på konsumentens sida. Eftersom näringsidkaren i ditt fall har gått långt över avtalat tid och detta inte beror på dig så är näringsidkaren i dröjsmål i lagens mening.Konsekvensen av att näringsidkarens är i dröjsmål är främst att man får hålla inne med sin betalning som konsument (25 och 27 §). Men skulle dröjsmålet vara av väsentlig betydelse för konsumenten så har man dessutom rätt att häva avtalet (29 §). I ditt fall är näringsidkaren i dröjsmål i över 2 månader för något så centralt som ett badrum vilket har fått konsekvensen att du inte kunnat nyttja ditt hus. Det råder inget tvivel om att du har rätt att häva avtalet i den här situationen.Så länge inte endast en obetydligt mängd arbete har utförts så har du dock inte rätt att häva avtalet i sin helhet. Det du kan häva är den del av avtalet som motsvarar det arbete som återstår att utföra. När du häver den återstående delen av avtalet behöver du givetvis inte betala den delen. Näringsidkaren ska dock ha betalt för det arbete som utförts så länge detta är av acceptabel kvalitet (23 § andra stycket).Har du några andra frågor är du välkommen åter, med vänliga hälsningar

Städföretag gjorde så att uttryckning av Securitas skedde, vem står för kostnaderna?

2019-01-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Har en fråga ang en flyttfirma.Jag har flyttat, och anlitade en städfirma för att utföra städningen. Denna firma så när de lämnade tillbaka nyckel att allt gick bra.Dagarna efter kom ett brev varning-störning från hyresvärden. Datum för störning va samma dag som städningen utfördes. Jag ringde städfirma och konfronterade honom och han sa att väktaren hade skrattat åt störningen och trode inte att det skulle gå vidare och därför inte berättade till mig om händelsen. När jag sen pratade med hyresvärd om detta så får jag veta att Securitas hade blivit uppringd 2 gånger men åkt till lägenheten 1 gång och konstaterat ljudet som störde detta va kl 22.58. Efter kl 23 hade ett till samtal kommit in och grannen hade knackat på och klagat själv först. Nu är min fråga kan jag kräva på något sätt att firman ska stå för räkningen Securitas skickat för utryckning? När jag pratade med hyresvärd fick jag som svar det är mitt ansvar som står på kontraktet men att jag kan prata med firman att dra av denna på räkningen för städ. Jag pratade med firman och dem säger att det tänker inte betala den och att jag också ska låta bli att betala. Men någon måste ju betala! Men har jag någon rätt eller kan få rätt att städfirma ska ta den räkningen? Mvh / Marlene
Binh Tran |Hejsan! Första bör nämnas att den som du ska rikta din ersättning emot är städföretaget. Securitas gjorde inget fel som framkallar någon möjlighet till ersättningsanspråk.Tillämplig lagVid dessa situationer som dessa tillämpas konsumenttjänstlagen. Det är en skyddslagstiftning ägnad åt att förebygga orimliga avtal mellan näringsidkare och konsumenter. Alla avtal som innebär mindre skydd än denna lag är ogiltiga, 3§ konsumenttjänstlagen.Fel i tjänstenTjänsten ska göras fackmannamässigt, 4§ konsumenttjänstlagen. Vad fackmannamässigt innebär beror på branschen men ska i princip kunna förvänta sig ett professionellt jobb. För att du ska kunna få ersättning måste tjänsten vara felaktig på något vis och avvika från vad som anses vara fackmannamässighet, 9§ konsumenttjänstlagen. Olyckshändelser omfattas även också som fel i tjänsten, vilket denna situation i högsta grad måste kategoriseras som. Fel i tjänsten kan därför anses föreligga i ditt fall och du kan åberopa de rättigheter som detta föranleder, det mest praktiska för dig är prisavdrag.Påföljder vid fel och ersättningDet bör nämnas att näringsidkaren har en rättighet att avhjälpa felet, men eftersom felet inte egentligen kan avhjälpas så har du rätt att hålla inne deras betalning tills dess att de fakturerar ett rättvist belopp som innebär en prisavdragning, 16§ konsumenttjänstlagen. Det är viktigt att du gör det tydligt för dem varför du håller inne betalningen så det blir klargjort, helst genom text (mejl eller sms). Jag rekommenderar att du betalar Securitas och håller inne betalning från städföretaget. Hänvisa även till dessa lagen jag har redogjort för. Om de fortsätter att fakturera dig så kan du gå till domstolen. Med vänliga hälsningar.

Konsumentens rätt till specificerad faktura av hantverkare

2018-12-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har haft en hantverkare som utfört ett arbete i vår bostad. Vi har betalat 2 delfakturor till ett sammanlagt belopp som motsvarar totalsumman på offerten.I efterhand har handtverkaren kommit med ett handskrivet papper där han vill ha mer betalt för extra timmar och material. Vi har då bett om en faktura men inte fått någon. Nu har vi fått ett e-mail där extra timmar och material står redovisat men vi har fortfarande inte fått någon faktura. Hantverkaren ber oss kommentera extrakostnaderna.Vad ska vi göra? Vi har ju ingen faktura att kontestera. Kan tillägga att offerten var 180000 kr och extraarbetena 90000 kr. Extraarbetena har gjorts utan vårt godkännande, så jag förmodar att om detta skulle gå vidare till rättegång så har hantverkaren begränsade möjligheter. Vi har alltså för avsikt att kontestera fakturan om en sådan skulle dyka upp.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!Jag utgår från att ni, som konsumenter, har träffat ett avtal med en hantverkare, en näringsidkare. När en hantverkare utför arbete för konsumenter så är det konsumenttjänstlagen (KTjL) som är tillämplig (1 § KTjL). Jag kommer i mitt svar även gå in i avtalslagen (AvtL). Avtalat prisI vissa fall har en näringsidkare rätt att ta ut en högre ersättning än vad som ursprungligen avtalats, ett så kallat pristillägg (38 § KTjL). Vid pristillägg ska konsumenten betala vad som är rimligt i förhållande till den utförda tjänsten (36 § 1 stycket KTjL). Om hantverkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får det nya priset för arbetet inte överskridas med mer än 15 procent förutsatt att det inte föreligger några undantag (36 § 2 stycket KTjL). Om priset för tjänsten inte är proportionerlig finns det möjlighet till jämkning av priset (36 § AvtL).Rätt till specificerad faktura En konsument har alltid rätt att veta vad som utgör bakgrunden till priset på tjänsten, till exempel antal arbetade timmar, pris på material, transportkostnader eller dylikt. En hantverkare är skyldig att på konsumentens begäran framställa en specificerad räkning för den utförda tjänsten (40 § KTjL). Detta innebär att ni har rätt att begära att hantverkaren skickar en specificerad faktura till er så att ni kan se vad som utgör dessa extraarbeten och således bedöma huruvida det är rimligt eller inte.Vad innebär detta för er? Då jag ur er fråga kan utläsa att de utförda extraarbetet uppgår till summor som överstiger 15 % av den ursprungliga offerten, har jag svårt att tro att det skulle röra sig om ett så kallat pristillägg i konsumenttjänstlagens mening. Min rekommendation till er är att utnyttja er rätt till en specificerad faktura för att se vad dessa extra 90 000 kr utgör. Om ni därefter vill gå vidare rättsligt med ärendet är ni varmt välkomna att kontakta Lawlines egna juristbyrå. Hoppas svaret varit till er hjälp, annars är ni varmt välkommna att kontakta oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Ersättning för fel enligt konsumenttjänstlagen

2018-12-06 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag har fått en stor vattenskada i mitt hus beroende på rörläckage efter frysskada på rör i kattvind. Efter inspektion så säger Länsförsäkringar att rördragningen där skadan uppstod inte är fackmannamässigt utförd (avikelse från branschstandard). I en muntlig beställning till VVS-firman bad jag dom endast att dra om placeringen på inkommande vatten till badrummet. De utförde jobbet mot faktura utan att skriva några avvikelser. Min utgångspunkt som beställare var förstås att utförandet var fackmannamässig utfört, men utan kunskap kunde jag inte kontrollera att detta var fallet när det gjordes utan visade sig först nu.LF säger att de ersätter endast 75% av skadorna. LF skriver: Då skadan beror på att gällande branschregler och aktsamhetskrav inte uppfyllts så kommer en nedsättning av försäkringsersättningen göras med 25% av det totala skadebeloppet. Enligt LF är det jag som beställare som har ansvaret att VVS-jobbet när det gjordes var fackmannamässigt utfört och när det inte var så och när det orsakade en skada som inte är fullt ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren så bör jag vända sig till VVS-firman som felat.Frågan är nu om och hur jag kan kräva skadestånd enligt Konsumenttjänstelagen på de 25% hos VVS-firman?
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man anlitar fackmän för arbete med rör eller badrum är det alltid en god ide att begära ett intyg på att det är fackmannamässigt utfört eller att anlita en inspektör som kontrollerar att arbetet är fackmannamässigt utfört, detta kan man sedan göra gällande mot försäkringsbolaget. Som konsument bör du rimligen kunna förvänta dig att när du anlitar en näringsidkare för ett arbete, ska det arbetet bli utfört fackmannamässigt. Om du muntligen har bett VVS-firman att avvika från standard kan det vara så att en domstol potentiellt kan minska deras ansvar för ersättning men domstolen tar även hänsyn till andra omständigheter, t.ex. om VVS-firman har upplyst dig om att förändringen innebär att arbetet inte blir fackmannamässigt.Tillämpning av konsumenttjänstlagen förutsätter att du har beställt en tjänst i egenskap av konsument och att VVS-firman utfört tjänsten i egenskap av näringsidkare. Näringsidkaren ska enligt 4 § konsumenttjänstlagen utföra tjänsten fackmässigt. Här är du alltså helt rätt ute i ditt resonemang och frågeställning, vad är fackmässigt? Fackmässighet innebär att arbetet utförs på ett sätt som kan förväntas av en fackman. Enligt 16 § konsumenttjänstlagen har du rätt till skadestånd om tjänsten är felaktig och att det inte beror på ett förhållande på din sida. Det innebär att du har rätt till skadestånd för de kostnader du haft till följd av den felaktigt utförda tjänsten. En förutsättning är dock att du reklamerat felet inom vissa tidsgränser. Ur din fråga framgår inte när tjänsten utfördes och när du först påtalade felet till VVS-firman.Enligt 17 § konsumenttjänstlagen ska reklamation ske inom skälig tid efter det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet.. Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.Du bör med rekommenderat brev skicka ett skriftligt krav om ersättning motsvarade de 25 % som försäkringsbolaget inte ersätter, (avhjälpande, prisavdrag,hävvning enligt 20- 23 §§ konsumenttjänstlagen) med en reklamation av den felaktigt utförda tjänsten till VVS-firman.Om VVS-firman inte betalar frivilligt och du vill ha skadestånd till följd av det felaktigt utförda arbetet måste du stämma VVS-firman vid tingsrätt. Den fråga som kommer att avgöras i tingsrätten är om tjänsten utförts felaktigt och då handlar det om bevisning. Du skulle exempelvis kunna anlita en expert för VVS-företagen som kan berätta eller intyga vad som är fackmässigt, ett så kallat sakkunnigvittne.Önskar du hjälp med att föra en talan i tingsrätt kan du kontakta mig på jessica.konduk@lawline.se så kommer jag vidarebefordra dina kontaktuppgifter till vår Juristbyrå. De kan hjälpa dig hela vägen med en skadeståndsprocess. Delar av ersättningen för en jurist brukar även kunna ersättas av det försäkringsbolag där du har en hemförsäkring, den så kallade rättsskyddsförsäkringen. Vänligen,

Har jag rätt att få tillbaka en förskottsbetalning när jag inte kunnat använda tjänsten jag beställt?

2018-12-02 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |I somras anlitade jag en talskrivare som skulle skriva vardera tal åt mina tre döttrar inför en bröllopsmiddag. Jag fann en som drev ett mindre privatföretag för en sådan tjänst och han krävde 9000 kr i förskott. Jag kom inte överens med honom om en specifik tid, utan sa att han ska "inkomma med dessa innan det är dags att hålla tal kl 23:00 via mail". På middagen hålls talen kl 21:00 istället och då finns ännu inga tal att finna i flickornas konton. Jag skickar ett sms till talskrivaren. Han ser att deras tal aldrig hade mejlats iväg utan ligger i hans utkorg. Han säger att han ska mejla om talen igen så fort han är på sitt hotell. En timme senare är ceremonin slut och då ringer han och säger att han just ska skicka talen. Jag meddelar att han inte får skicka talen, men han vill göra det ändå. Jag inaktiverar då servern för flickornas mejl konton, så att inget ska inkomma och säger att jag vill ha pengarna tillbaka. Han nekar och menar att han har gjort jobbet eftersom att han hade "fram till innan det var dags att hålla tal kl 23:00 att skicka talen". Har jag inte rätt att få pengarna tillbaka?
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du och talskrivaren har ingått ett avtal blir avtalslagen tillämplig. Utifrån din fråga tolkar jag det som att du är en konsument och att talskrivaren är en näringsidkare, och att du köpt tjänster (d.v.s. tre stycken tal), och då är även konsumenttjänstlagen relevant för att kunna besvara din fråga. När du och talskrivaren kom överens om att talskrivaren skulle skriva talen för dig, ingick ni ett avtal (1 § avtalslagen). I det avtalet kom ni överens om att hen behövde leverera talen till dina döttrar innan kl. 23:00 på den bestämda dagen. Detta är alltså ett avtalsvillkor som ni båda har accepterat när ni ingick avtalet.Eftersom att talskrivaren har skrivit talen och haft dessa klara tills avtalad tid, har hen utfört sin tjänst enligt de intressen och de villkor som ni tidigare kommit överens om (4 § konsumenttjänstlagen). Att du senare behövt talen tidigare än vad du trott kan dessvärre inte påverka den bedömningen. Talskrivaren har förvisso försökt ge dig talen tidigare än vad ni avtalat om, men han har aldrig varit skyldig att göra det. Det går att utreda om det föreligger fel i tjänsten ändå, genom att exempelvis utreda om taltjänsten avvikit från vad du kunnat kräva, med hänsyn till de avtalsvillkor ni kommit överens om (9 § konsumenttjänstlagen). Eftersom du bett att få talen innan kl. 23:00 den aktuella dagen har du inte kunnat kräva att få talen förrän senast 22.59. Det spelar ingen roll att du har bett att få talen tidigare, eftersom avtalets innehåll är det styrande i frågan. Tjänstens felaktighet bedöms utifrån när uppdraget anses avslutat – det vill säga när dina döttrars tal funnits på deras mail. Att du stängde av servern till dina döttrars mail ändrar tyvärr inte förutsättningarna, eftersom det då är du själv som hindrar uppdraget från att slutföras. När du hindrar uppdraget från att slutföras, ska uppdraget ändå bedömas ha slutförts vid kl. 22:59 - vilket ju är innan kl. 23.00 (12 § konsumenttjänstlagen). Eftersom att det inte föreligger något fel på tjänsten och eftersom att den måste anses ha utförts i tid enligt ert avtal, är du dessvärre skyldig att betala för tjänsten som talskrivaren har utfört. Därmed har du inte rätt att få pengarna tillbaka.Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du anser att du inte har fått svar på din fråga, går det bra att ställa en fråga igen på Lawline!Med vänlig hälsning,