Konsumenträtt vid fransförlängningar

2020-04-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar om ifall jag börjar med att göra fransförlängning hemma, och om något händer med min kund, t.ex allergisk reaktion osv. Kan dom anmäla mig för det? Jag har ingen utbildning genom det utan har lärt mig av en utbildad. Om jag säger till kunden innan jag börjar att dom gör det på egen risk och att det inte är mitt ansvar om något händer, kan jag fortfarande få problem?
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilken lag gäller?Det finns inga regler kring specifikt personskador i konsumentförhålladen. 35 § Konsumenttjänstlagen undantar personskador från regleringen. I sådana fall brukar lagar som ligger nära till hands tillämpas för att det ska finnas något att gå efter. I frågor som denna bör därför en kombination av Skadeståndslagen och Konsumenttjänstlagen tillämpas. Vad gäller i den situationen du beskriver?I den situationen du beskriver kommer troligen du behöva betala skadestånd ändå, eftersom situationen endast skiljer sig från den som Konsumenttjänstlagen reglerar i att skadan är på en person, snarare än deras egendom. I kombination med 2 kap 1 § Skadeståndslagen kommer detta leda till att du behöver betala ersättning till den som skadats.Om du säger till dem att det är på egen risk då?I situationer där en näringsidkare och en konsument sluter avtal brukar inte denna typ av friskrivningar från ansvar kunna användas. Exempelvis är de kategoriskt ogiltiga om de kringår näringsidkarens skyldigheter i lag enl. Konsumenttjänstlagen(3 § KTjL).Jag tror pga. situationen inte att du kan kräva att de låter dig förlänga deras fransar på egen risk. Du kommer behöva se till att ha en försäkring som täcker skadestånd pga. personskada.Kommer du bli anmäld?Troligen till Konsumentverket. De kommer hjälpa den skadade kunden att driva en process mot dig om du motsätter dig kundens krav. Din brist på formell kompetens kommer inte att vara till stor hjälp i det här läget, så jag föreslår att du i förväg kommer överens med kunden i avtal om vad som händer vid skada eller annat fel i tjänsten. Du kan erbjuda detta som en form av garanti, vilket kommer göra att de känner sig tryggare med dig, och din verksamhet kommer göra ett mycket mer seriöst intryck än annars.Jag hoppas du har fått svar på dina frågorMed vänlig hälsning,

Kan man avhjälpa fel i tjänst på annat håll och begära ersättning?

2020-03-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har haft min bil på en Mekonomen-verkstad till och från sedan augusti 2019. Det började med att kamkedjan gick sönder som jag anser att verkstaden aldrig fixat. De renoverade topplocket och jag har sedan dess lämnat tillbaka den till dem 3 gånger för att kamaxeln har varit ur position. Nu för några dagar sedan (10-03-2020) så startade inte bilen alls, och detta är pga kamaxeln. Hur går jag tillväga med detta? Kan jag lämna in bilen hos en annan verkstad och kräva att Mekonomen betalar för att den andra verkstaden fixar det?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör tjänst som en näringsidkare har utfört åt dig i egenskap av konsument, vilket aktualiserar konsumenttjänstlagen.Vilka påföljder blir aktuella vid fel i tjänst?När en tjänst är felaktig har du som konsument rätt till att begära påföljder som avhjälpande, prisavdrag eller hävning (se 20–21 §§ konsumenttjänstlagen). I ditt fall måste vi därmed först konstatera att de utförda tjänsterna har varit felaktiga. Jag utgår från att tjänsterna som har utförts inte har lett till att problemen som du har presenterat har lösts. Det är i sådant fall inte orimligt att hävda att resultaten av respektive tjänst har avvikit från vad ni har avtalat om vilket innebär att tjänsterna är felaktiga (se 9 § konsumenttjänstlagen).Enligt 20 § konsumenttjänstlagen har du som konsument rätt att begära att näringsidkaren avhjälper felet. Som jag förstår det är du dock inte intresserad av detta. Viktigt att påpeka här är att näringsidkaren har enligt samma paragraf rätt att erbjuda konsumenten att avhjälpa felet och konsumenten har inte rätt att avböja erbjudandet såvida inte särskilda skäl för det föreligger. Den aktuella verkstaden skulle alltså kunna erbjuda dig ett avhjälpande av felet med t.ex. kamaxeln och du skulle då behöva ha särskilda skäl att avböja erbjudandet. Som särskilda skäl har i förarbetena till lagen angetts att "om näringsidkaren har visat allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes, uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen så att denne med fog kan göra gällande att han inte har förtroende för näringsidkaren personligen eller för hans kompetens" (se prop. 1984/85:110 s. 230-231). Det vore inte orimligt att hävda att de återkommande tjänsternas bristfälliga resultat ger dig fog att hävda att du inte längre har förtroende för näringsidkaren och därmed avslå eventuella erbjudanden om avhjälpande från verkstaden.Kan du avhjälpa felet på egen hand och begära ersättning?Nu har vi konstaterat att det enligt konsumenttjänstlagen föreligger omständigheter som tyder på att tjänsterna som har utförts har varit felaktiga och att avhjälpande från verkstaden inte är av intresse. Enligt 21 § konsumenttjänstlagen har du rätt att begära prisavdrag av den näringsidkare som utfört de felaktiga tjänsterna när avhjälpande inte kommer till stånd. Prisavdraget ska motsvara vad det kostar dig att få felet avhjälpt på annat håll (se 22 § konsumenttjänstlagen). De kostnader som avses är alla kostnader som uppstår i samband med avhjälpandet som görs på annat håll. Att notera här är att prisavdrag ska motsvara det minst kostnadskrävande sättet att avhjälpa felet.SammanfattningI ditt fall föreligger omständigheter som tyder på att dina köpta tjänster har varit felaktiga enligt konsumenttjänstlagen. Näringsidkaren har rätt att erbjuda sig att avhjälpa felet åt dig, men då du har särskilda skäl att avböja ett sådant eventuellt erbjudande kan vi bortse från avhjälpande. Prisavdrag avseende de köpta tjänsterna blir därmed aktuellt i ditt fall. Du kan alltså avhjälpa felet på annat håll och begära att den första verkstaden gör avdrag på det pris du betalade för de felaktiga tjänsterna.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid reklamation av bygguppdrag?

2020-03-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har anlitat en byggfirma hösten 2012, och dem utförde ett isolerat uterum med papptak, nu hardet börjat regna in mot husfasaden, har för en dialog med företaget men utan framgång, hänvisartill väderfenomen, vad gäller vid reklamation.
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När arbete och byggnationer utförs på fastigheter blir konsumenttjänstlagen (KtjL) aktuell. Jag kommer först att gå igenom vad som krävs för att bygget ska anses vara felaktigt, eftersom detta är en förutsättning för att kunna reklamera. Jag kommer sedan att gå igenom vad som gäller vid en reklamation. Läckage kan tyda på att byggnationen är felaktig Eftersom det har börjat regna in mot husfasaden kan tjänsten som byggfirman utförde anses vara felaktig. Detta beror på att resultatet är sämre än vad du kunde förvänta dig när du anlitade byggfirman och ingick avtalet (9 § tredje punkten KtjL). Vad som kan vara problematiskt i ditt fall är att felet ska bedömas med hänsyn till förhållandena då uppdraget avslutades (12 § KtjL). Detta innebär alltså att utgångspunkten är att felet måste ha funnits redan när de hade byggt klart uterummet. Det framgår inte av din fråga när byggfirman avslutade uppdraget, men eftersom du skriver att de anlitades hösten 2012 utgår jag ifrån att bygget var klart en relativt kort tid därefter. Jag tolkar det som att det är först nu i efterhand som det har börjat regna in mot husfasaden. Frågan är därför om felet fanns redan när de hade byggt klart uterummet eller om det har uppstått med tiden. I vissa fall kan uppdraget vara felaktigt utfört även om felet uppstod senareOm felet inte fanns när bygget avslutades utan resultat har försämrats med tiden kan tjänsten dock ändå vara felaktig (13 § KtjL). För detta krävs att byggfirman inte har utfört bygget så som ni hade avtalat eller att de inte har följt det som gäller enligt konsumenttjänstlagen. Enligt lagen krävs till exempel att byggfirman har arbetat fackmässigt när de utförde bygget (4 § KtjL). Med detta menas att de ska följa regler inom branschen och att de ska ha kompetens att utföra bygget. Att taket efter en tid har börjat läcka in när det regnar kan tyda på att arbetet inte har utförts fackmässigt. Vad gäller vid en reklamation?Om uterummet kan anses vara felaktigt byggt kan du reklamera till byggfirman. När det gäller arbete som har utförts på fastigheter går det som utgångspunkt inte att reklamera senare än 10 år efter uppdraget avslutades (17 § första stycket KtjL). I ditt fall tolkar jag det dock som att mindre än 10 år har gått, och detta borde därför inte vara något problem. Om byggnationen är felaktig har du i första hand rätt att kräva att byggfirman åtgärdar felet (16 § och 20 § första stycket KtjL). Dessutom kan du i vissa fall kräva skadestånd (16 § och 31 § KtjL). Du skriver att du har försökt ha en dialog med företaget utan framgång. Om byggfirman fortsätter att säga nej till dina krav rekommenderar jag att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). En anmälan till ARN kan du göra här. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur många gånger får näringsidkaren försöka fixa felet i tjänsten?

2020-03-19 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vi har köpt en nybyggd bostadsrätt där balkongdörren släpper in vatten vid kraftigt regnväder. Detta var redan känd innan tillträdet och vi påtalade även fuktskadorna på dörrtröskeln. Firman har efter tillträdet i juni 2019 försökt rätta till problemet vid tre tillfällen. De två första försöken avhjälpte inte problemet. Nu väntar vi på ett nytt regnoväder för att se om det tredje försöket att få dörren tätt var framgångsrik. Tröskeln har ej blivit utbytt trots att det inte ser bra ut med den fuktskadade tröskel i en nybyggd lägenhet. Läckan från dörren är givetvis mycket allvarligare och det är lönlöst att byta tröskeln om dörren inte håller tätt. Det känns som om vi ska stå ut med firmans utvecklingsarbete på en felkonstruerad dörr. Hur många år ska vi behöva stå ut med detta?Med vänliga hälsningarJoachim Greter
Binh Tran |Hejsan! Aktuell lagstiftning: Konsumentjänstlagen (KtjL)Påföljder vid fel av tjänstOm en tjänst har gjorts fel så kan du som konsument hävda ett par olika påföljder. I 16§ så kan du som konsument välja mellan olika påföljder så som prisavdrag, hävning, hålla inne betalning och avhjälpande. Dock får inte konsumenten välja påföljder om näringsidkare vill avhjälpa felet. Det är lite speciellt med avhjälpning eftersom näringsidkaren har rätten att avhjälpa felet enligt 20§ 2st trots att konsumenten inte skulle vilja detta. Under vissa förutsättningar kan dock konsumenten neka näringsidkaren denna rätten, t.ex om de har visat inkompetens som gör så att konsumenten måste anses ha förlorat förtroende för firman.I propositionen till lagen uttalas det följande (: "Prop. 1984/85: 110 s.231) Konsumenten bör vidare anses ha särskilda skäl för att avvisa näringsidkarens erbjudande att avhjälpa ett fel. Om näringsidkaren har visat allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes. uppträtt störande. visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen så att denne med fog kan göra gällande att han inte har förtroende för näringsidkaren personligen eller för hans kompetens"Eftersom de nu har försökt två gånger att avhjälpa felet men har misslyckats, om det inte funkar denna gången kan du alltså ignorera näringsidkaren vilja att avhjälpa felet eftersom du inte kan anses ha förtroende för dem längre (eftersom de har försökt tre gånger). Du kan därför begära prisavdrag. Du kan häva avtalet i helhet om felet är väsentligt, 21§.Vad är väsentligt fel?Bedömningen om väsentligt fel ska göras i ljuset av syftet med tjänsten. Om hela syftet med tjänsten går i spillo för att tjänsten har gjorts fel så kan det anses vara väsentligt fel. Eftersom vatten fortfarande läcker in så måste felet vara väsentligt. Du kan därför även välja att häva avtalet, Om du vill häva har du rätt att få tillbaks det du har betalat, alternativ om du inte har betalat dem, så har du rätt att inte betala, de ska dock ha rätt till det material som de har tillhandahållit om det kan ske utan olägenhet för dig. Det har ingen betydelse att de har lagt arbetstid på projektet. De har ändå inte rätt till betalning om du vill häva avtalet, 23§. SammanfattningsvisOm det inte funkar denna gången så bör du begära hävning eller prisavdrag på tjänsten. Du kan senare hyra en annan firma för att göra arbetet rätt. Har du ytterligare funderingar så kan du höra av dig binh.tran@lawline.seVänliga hälsningar.

Vem ska ansvara för kostnader som uppkommer vid fel i tjänst?

2020-03-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vi är ett litet företag som levererar bl.a. målade luckor. Det är ett separat företag som målar våra produkter. Nu är det så att flera kunder har reklamerat sina luckor eftersom färg inte håller, dvs. den spricker, flakar, släpper osv. Ett dåligt jobb från måleriet. Måleriet målar dem igen med ny färg (och jag hoppas att den håller) men vill inte betala för extra fraktkostnader som vi har (tur + retur) för att hämta och skicka ut igen. Alltså vem ska ta alla extra transportkostnader till följa av detta reklamationsjobb ?
Zana Mohammed |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Er fråga rör ett tjänsteförhållande mellan två näringsidkare. Eftersom att det inte finns någon uttrycklig lag som reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, blir avtalet mellan er avgörande. I det fall avtalet inte reglerar en viss situation kan köplagen och konsumenttjänstlagen användas som vägledning. Detta ska dock göras med stor försiktighet då köplagen egentligen bara är tillämplig vid köp av lös egendom och konsumenttjänstlagen syftar till att skydda konsumenten.Vem ansvarar för kostnader vid fel i tjänsten?Det kan först och främst konstateras att det verkar som att ert företag och måleriet har klargjort att det har förelegat ett fel i tjänsten och att måleriet åtagit sig att avhjälpa felet. Frågan är om era kostnader som uppkommit i samband med reklamationen ska åläggas måleriet. Som nämnt är avtalet mellan ert företag och måleriet avgörande, och om avtalet reglerar vad som gäller avseende kostnader vid fel i tjänst så gäller det. Om avtalet inte ger oss något svar får vi ta vägledning från köplagen och konsumenttjänstlagen. Jag kommer att utgå från att ert avtal inte reglerar vem som ansvarar för kostnader vid fel i tjänst samt vilka kostnader som ska innefattas i ansvaret. Jag kommer i det följande att beskriva hur kostnadssituationen kan lösas genom vägledning av köplagen och konsumenttjänstlagen.Hur löses situationen enligt köplagen och konsumenttjänstlagen?Enligt 40 § köplagen har köparen rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, dock med det undantaget att felet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll (se 27 § köplagen för undantaget). Denna paragraf kan liknas vid 31 § konsumenttjänstlagen som i stora drag föreskriver samma sak.Enligt 67 § köplagen omfattar skadestånd på grund av avtalsbrott ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Konsumenttjänstlagen föreskriver inte i detalj vad ersättningen för skada ska innefatta.Vad innebär detta i ert fall?Vi kan ta vägledning av de lagrum som nu har nämnts. Måleriets utförda tjänst har varit felaktig, vilket har lett till ekonomisk skada. Jag utgår från att den felaktiga tjänsten har legat inom måleriets kontroll. Den skada som nu avses är kostnader för att transportera varorna till måleriet. Detta är kostnader som har uppkommit enbart till följd av att tjänsten har varit felaktig och den ekonomiska skadans art skulle därmed troligen grunda skadeståndsansvar enligt köplagen och konsumenttjänstlagen.SammanfattningI svensk rätt finns ingen lag som reglerar tjänsteförhållanden mellan näringsidkare, vilket innebär att särskild vikt läggs vid avtalet. Om avtalet inte ger ett svar på en uppkommen situation kan vägledning tas från exempelvis köplagen och konsumenttjänstlagen. Detta ska göras med försiktighet. Genom att ta vägledning av nämnda lagar framstår det dock som rimligt att ert företag har rätt att begära att måleriet ersätter er för transportkostnaderna.Jag hoppas att det var svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Går det att få ersättning för hyrbilskostnad vid försenad reparation?

2020-03-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har haft min bil på reparation då jag körde på en hjort. I väntan på att bilen skulle bli lagad var jag tvungen att ha hyrbil pga av mitt jobb. Men nu är saken den att det tog lite mer en 1,5 månad för min bil att bli klar så kostnaden för hyrbil blev ganska hög. Normalt sett skulle reparationen bara ta några dagar, men pga av att det tog så extremt länge för delarna att komma till verkstaden så tog det extremt mycket längre tid. Nu har jag som tur är ett tillägg i försäkringen som gör att jag bara betalar 25٪ av hyrbilskostnaden. Men hade det tagit den normala tiden så hade det kostat mig kanske mellan 1000-2000kr ist för nu nästan 7000kr. Och det känns ju rätt förjävligt.Därför undrar jag om det finns någonting man skulle kunna göra åt det? Eller är det så här det är?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du har haft ökade utgifter för hyrbilen under tiden din egna bil var på verkstaden blir det i första hand aktuellt att se om du kan begära skadestånd. Vid bilreparationer regleras skadestånd i konsumenttjänstlagen (KTjL). För att få skadestånd krävs att verkstaden är i dröjsmål En förutsättning för att kunna kräva skadestånd är att verkstaden är i dröjsmål. Detta innebär att verkstaden inte har avslutat reparationen inom den tid som ni har avtalat. Om ni inte har avtalat någon tid ska reparationen avslutas inom så kallad "skälig tid" (24 § KTjL). Vad som är skälig tid är olika från fall till fall och beror på vilken typ av tjänst som ska utföras. Du skriver att reparationen normalt sett bara skulle ta några dagar, och jag tolkar det därför som att det var den information du fick från verkstaden när du lämnade in bilen. Om ni var överens om att det bara skulle ta några dagar är verkstaden därför i dröjsmål. Även om ni inte hade avtalat om en tid är de troligen ändå i dröjsmål, eftersom en och en halv månad knappast är skälig tid. Detta innebär att du har rätt att kräva skadestånd (25 § KTjL). Verkstaden kan undvika skadestånd om de kan uppvisa ett hinder Utgångspunkten är att bilverkstaden är skyldiga att betala skadestånd för skador som uppstår på grund av förseningen (31 § första stycket KTjL). Kostnader för en hyrbil räknas som en skada. I vissa fall kan dock verkstaden undvika skadestånd. Följande krav behöver då vara uppfyllda:Det fanns ett hinder som gjorde att bilen inte blev klar i tidHindret låg utanför företagets kontroll Företaget kunde inte ha förutsett hindret när bilen lämnades in för reparation Företaget kunde inte ha undvikit eller övervunnit hindret.Verkstaden måste alltså visa att alla uppräknade krav är uppfyllda för att slippa betala skadestånd. I ditt fall skriver du att förseningen berodde på att det tog lång tid för bildelarna att komma till verkstaden. Även om förseningen berodde på en leverantör måste verkstaden ändå betala skadestånd, om inte leverantören kan visa att de fyra kraven som jag beskrev ovanför är uppfyllda (31 § andra stycket KTjL). Du kan kontakta bilverkstaden med ett ersättningskrav Eftersom det inte framgår av din fråga vad den försenade leveransen av bildelarna berodde på kan jag tyvärr inte svara på om du har rätt till skadestånd för hyrbilen. Som jag skrev ovanför beror det på om verkstaden eller leverantören kan visa att det fanns ett hinder att bli klar med bilen i tid. Eftersom utgångspunkten ändå är att du har rätt till skadestånd vid försening skulle jag rekommendera att du vänder dig till bilverkstaden med ett ersättningskrav. Det är då bra om du förklarar för dem varför du menar att du har rätt till skadestånd och hur mycket ersättning du vill ha. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vilken lag är tillämplig på förvaring av vin?

2020-03-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag funderar på vad som gäller när man hyr vinförråd för vinlagring. Antar att det faller inom konsumenttjänstlagen vid förhållande mellan privatperson och näringsidkare, men undrar även om det kan handla om depositionsavtal inom 12 kap handelsbalken då det krävs en viss vårdnad för godset. Tack på förhand!
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om förvaring av vin faller inom konsumenttjänstlagen eller inom 12 kap. HB. I KTjL 1 § 1 st 3 stadgas att den lagen är tillämplig på förvaring av lösa saker. Vin är att se som en lös sak. Vidare finns ett krav på att det ska röra sig om ett förhållande mellan en näringsidkare och en konsument för att denna ska vara tillämplig. Förvaring av vin hos en näringsidkare av en privatperson faller således in här. I 12 kap. 2 § HB stadgas en vårdplikt samt en presumption om skadeståndsansvar när man tar hand om förtrott gods. Förvaring av vin är att betrakta som förtrott gods och faller således in här. Det finns ingenting som talar för att dessa bestämmelser inte kan vara parallellt tillämpliga. Därför skulle jag säga att både konsumenttjänstlagen och 12 kap. 2 § HB är tillämpliga här. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Reklamation av felaktigt utförd tjänst

2020-03-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Hur reklamera jag en bilbesiktning,enl.konsumenttjänstlagen? Jag fick inte info om att mina bromsar var dåliga,bilen gick igenom besiktningen utan anmärkning. 3 veckor senare låter det om bromsarna,varpå jag kör några dagar innan jag lämnar in bilen på verkstad ( eftersom jag nyss besiktat den tänkte jag ju att det inte kunde vara så allvarligt. )där de konstaterar att bromsarna är helt slut,så jag får byta ut allt,både skivor och belägg. Det blev kostsamt och hade jag fått veta på besiktningen att bromsarna hade varit dåliga så hade jag lämnat in den direkt och kommit undan med att byta bara beläggen.Hur kan jag åberopa mitt missnöje?Mvh Anja
Martin Carleheden |Hej! Först och främst skall ett tack riktas till dig för att du vänder dig till oss på Lawline!Konsumenttjänstlagen (KtjL i fortsättningen) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på lösa saker, se 1 § 1p. KtjL.I texten skriver du att näringsidkaren har utfört tjänsten i strid med lagens föreskrifter. Då finns det möjlighet till reklamering och felpåföljder.Näringsidkaren har inte utfört tjänsten fackmässigt, se 4 § KtjL. För att åberopa missnöje över det här måste fel i tjänst konstateras.Tjänsten ska anses felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, se 9 § KtjL.Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades, enligt 12 § 1m. KtjL. I det här fallet har bilen lämnats in till besiktning, då anses uppdraget avslutat först när den kom tillbaka i din besittning, se 12 § 2m. KtjL.Tjänsten är avslutad och vidare av det du framför i din fråga tycks näringsidkaren inte ha utfört tjänsten fackmässigt och fel kan således konstateras enligt 9 § KtjL.Även om resultatet försämras efter tjänstens avslutande skall näringsidkaren ansvara för felet, om det kan härledas tillbaka till näringsidkarens åsidosättande av lagen, se 13 § KtjL.Fel föreligger således förmodligen i ditt fall. Det du ska göra nu är att underrätta det företag som utförde besiktningen, och detta skall göras inom skälig tid efter att du märkte felet, se 17 § KtjL. Tidsfristen för reklamation sträcker sig ganska långt, minst två månader efter att du borde ha märkt felet är tillåtet. Efter två månader krävs det att du kan bevisa skäligheten till att du dröjde med reklamationen.I det här fallet får din reklamation inte ske senare än tre år.Du har rätt att kräva att näringsidkaren i fråga avhjälper felet utan kostnad för dig, om kostnaderna för näringsidkaren inte blir för stora i förhållande till felets betydelse för dig som konsument, se 20 § KtjL. Avhjälpande är det steg som blir troligast här. Näringsidkaren kan vidare kräva att avhjälpa felet om inte särskilda skäl föreligger, exempelvis att denne näringsidkare har utfört tidigare besiktningar utomordentligt dåligt eller på annat sätt visat allvarlig oskicklighet.Du bör åberopa att näringsidkaren inte utförde tjänsten fackmässigt, det vill säga i enlighet med den aktuella branschens normer. Att inte påpeka bristande funktionsförmåga i bromssystemet är givetvis något som denne näringsidkare bör ha känt till i sin yrkesroll. Att inte påpeka ett sådant allvarligt fel är inte fackmässigt. Näringsidkaren har inte med tillbörlig omsorg tagit tillvara på dina intressen som konsument, och uppenbarligen inte samrått med dig i den utsträckning som var nödvändig.Jag hoppas svaret var till hjälp. Med vänliga hälsningar.