Bostadsrättsförenings skydd utan konsumenttjänstlagen

2020-10-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Vi är en bostadsrättsförening som för tillfället arbetar med att upphandla offerter för inglasning av balkonger för de boende. Företagen vi har pratat med har gett olika direktiv rörande vissa krav som ställs på utförandet av arbetet. Den ena menar att en brandvägg är okej medan den andra säger nej. Kollar man på de krav som uppställs så är bransväggen godkänd. Men eftersom det är olika meningar från företagen och mitt intresse ligger hos förening och att denna står skyddad undrar jag vilket skydd en bostadsrättsförening åtnjuter i samband med en sådan entreprenad?Blir konsumenttjänstlagens skydd aktuellt? Eller finns det annat lagstöd?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om konsumenttjänstlagen är tillämpbar och om inte så vad kan ni då göra för att skydda er. Konsumenttjänstlagen = KtjL, köplagen = KöpLKonsumenttjänstlagenEn konsument är enligt lagen är en fysisk person vilket innebär att en bostadsrättsförening aldrig kan omfattas skydd som gäller för konsumenter (1 a § andra stycket KtjL). Skyddet som konsumenttjänstlagen erbjuder blir alltså inte aktuellt för er.KöplagenDet finns ingen motsvarighet till konsumenttjänstlagen för näringsidkare och då kollar man på köplagen istället. Det viktiga är att det inte gäller ett avtal där den som levererar och utför en tjänst samtidigt, om tjänsten är det viktiga av jobbet som den gör, för då är lagen inte tillämplig (2 § KöpL).Köplagen är dispositiv vilket innebär att det är en rätt långgående avtalsfrihet. Man tillämpar inte lagens bestämmelser om ni har avtalat något som säger annorlunda än lagen (3 § KöpL). Ni skulle därför kunna säga i ett avtal att de som ska utföra arbetet är ansvariga för exempelvis eventuella fel.SammanfattningKonsumenttjänstlagen är inte tillämplig och då får ni reglera de förpliktelser ni vill att de ni anlitar ska stå för genom avtalet. Ni kan i avtalet vara rätt omfattande om de ni anlitar går med på det. Då skulle ni kunna försöka täcka in de osäkerheterna som ni har i avtalet och därför få skydd.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att återkomma om det finns följdfrågor eller liknande!Vänligen,

Vad kan jag göra när kunden vägrar betala fakturan?

2020-10-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag driver en städfirma, på deltid numera, och gjorde ett städarbete för en kund i somras. Från början kallades uppdraget veckostäd, detta blev senare höststäd och slutligen flyttstäd. Allt enligt kunden. Under vägs, från juni till augusti 2020, avbröts mina arbetspass av en det ena än det andra; kunden skulle till frissan, kunden bråkade med sin make mm. Droppen blev när kunden bokat in två heldagarspass i augusti och inte är hemma när jag anländer. Svarar ej heller i telefonen eller på sms, alltså avbokar ej städpassen. Då skickar jag en slutfaktura och får till svar att fakturan ej accepteras. Jag skickar påminnelser och krav på betalning, men får inga svar. Till slut kommer det ett brev från kunden, där hon själv gjort upp en faktura. Bl a skriver hon att hon varit bortrest de två förbokade dagarna, vilka hon ej avbokat. Jag har nogsamt noterat alla arbetstimmar inklusive de två ej avbokade arbetsdagarna och fakturerat därefter. Nu har hon skickat en betalning som inte ens är hälften av det belopp hon skulle betalat, dessutom efter RUT-avdrag. Vad kan jag göra???
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån det du berättar i din fråga tvistas det mellan dig och en kund avseende hur mycket kunden ska betala för den städning hon beställt. Eftersom du bedriver en städfirma (näringsidkare) och tjänsten är beställd av en privatperson (konsument) är det konsumenttjänstlagens bestämmelser som reglerar vad som gäller er emellan. Som jag förstår det utifrån hur du beskrivit det har konsumenten inte avbeställt tjänsten, varför det inte är aktuellt att avhandla. Det handlar istället om bristande medverkan från kundens sida. En näringsidkare har rätt att ställa in arbetet om det följer av avtalet att konsumenten ska medverka till tjänstens utförande och konsumenten inte i rätt tid lämnar sådan medverkan som utgör en väsentlig förutsättning för utförandet. Ställer näringsidkaren in arbetet har den rätt till ersättning för kostnader och andra förluster som åsamkar honom, om inte konsumenten visar att dröjsmålet ej beror på försummelse på hans sida (45 § konsumenttjänstlagen). I lagkommentarerna till bestämmelsen anges som exempel på situationer där regeln kan bli tillämplig när näringsidkaren måste in i konsumentens bostad för att få tillgång till det föremål som tjänsten avser eller att tjänsten ska utföras i eller på konsumentens bostad. Så är fallet i det du beskriver med; för att ha möjlighet att städa kundens bostad måste du bli insläppt. Har så inte skett för att kunden varit bortrest föreligger det bristande medverkan från kundens sida och du har rätt till ersättning för kostnader och förluster detta åsamkar dig.Nu förstår jag det som att kunden bestritt fakturan och betalat till viss del efter vad hon tycker att är "lagom". För att du ska få betalt utifrån vad du kräver kan det därför behövas att du stämmer henne till domstol. I domstol kommer att utgås från vad du kan bevisa; då är det exempelvis bra om du kan förebringa bevisning om att ni bokat in ett visst datum för städning men att kunden inte var hemma, eller att du varit tvungen att avbryta tjänsten på grund av kunden.Innan du stämmer kunden kan det vara en god idé att skicka ett kravbrev med hur mycket du kräver (dvs. vad som är kvar efter det som redan betalts) och varför. För det ändamålet kan en av våra jurister vara behjälpliga. För det fall att kunden ändå vägrar att betala kan juristen vara behjälplig med att lämna in en stämningsansökan till domstol och företräda dig. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är frisörer skyldiga att ha en tydlig prislista?

2020-10-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! jag undrar vad som gäller hos frisörer. Måste de ha en tydlig prislista? Min frisör har inte ngn och jag har efterlyst en sådan men frisören svara att det har dom inte. Känns som att det är godtyckligt ibland vad som betalas.Tacksam för svar.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Prissättning av tjänster regleras dels i konsumenttjänstlagen (KtjL) och dels i prisinformationslagen.Är frisörer skyldiga att ha en tydlig prislista?Prisinformation ska lämnas när en näringsidkare tillhandahåller bestämda tjänster (6 § prisinformationslagen). Prisinformation om bestämda tjänster ska lämnas genom uppgift om priset (7 § andra stycket prisinformationslagen). En bestämd tjänst kan till exempel vara frisörtjänster.Det är dock förekommande att priset för en tjänst inte kan bestämmas förrän näringsidkaren och konsumenten har kommit överens om vad som ska utföras. Det är också vanligt att det inte är möjligt att fastställa ett pris i förväg, det kan till exempel handla om diverse moment i en frisörtjänst. Näringsidkaren är dock skyldig att ange hur priset räknas ut (7 § tredje stycket prisinformationslagen).Hur ska priset beräknas?Om parterna inte har kommit överens om ett pris ska konsumenten betala vad som är "skäligt". För att avgöra vad som är skäligt ska hänsyn tas till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid den tidpunkt som avtalet ingicks samt omständigheter i övrigt (36 § första stycket KtjL). I det fall inget har avtalats och näringsidkaren lämnar ett ungefärligt pris får priset inte överskridas med mer än 15 procent (36 § andra stycket KtjL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ersättning vid fel i utförd hårborttagning

2020-10-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har gjort hårborttagningslaser på en klinik i Göteborg. De har kommit åt min tatuering och lasrat bort en liten bit av den sista bokstaven. Detta är heller inte första gången då de vid ett tidigare tillfälle har lasrat bort en leverfläck på mig. De skyller detta på mänsklig faktor och enbart vill täcka för tatueringen och 3 konstandsfria behandlingar. Jag tycker inte detta räcker och vill ha 8 konstandsfria behandlingar som kompensation då det hänt förut och min tatuering är inte liten utan stor och synlig. Hur ska jag gå tillväga då de anser att min förfrågan är en för stor kompensation
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Mitt svar blev ganska långt. Om du inte är intresserad av det längre resonemanget kan du hoppa direkt till rubriken "Påföljder vid fel i behandling" och läsa därifrån. Slutligen har jag även kommit med ett kort råd.Vilken lagstiftning är aktuell?När det kommer till kosmetiska ingrepp är det en typ av tjänst som till sin juridiska karaktär är svårbestämd och går varken att hänföra helt till konsumenträtten eller helt till sjukvården. Av den anledningen är det ganska oklart hur felaktigheter och skador uppkomna i samband med kosmetiska ingrepp ska bedömas. I praxis har man vissa gånger tagit stöd i lagstiftning som handlar om patientskador och andra gånger i lagstiftning som handlar om tjänster utförda för konsumenter. Av betydelse för vilken lagstiftning som ska väljas är vilket typ av medicinsk kompetens som krävs för att utföra ingreppet och vilken kompetens som den som utförde ingreppet faktiskt hade. Det har även betydelse om utföraren av ingreppet hade en patientskadeförsäkring. Efter lite efterforskningar framstår den hårborttagning som du beskriver som ett enklare ingrepp som inte kräver någon särskild avancerad medicinsk kompetens. Av den anledningen gör jag bedömningen att konsumenttjänstlagen kan ge vägledning i hur dina skador ska bedömas, även om den lagen inte är direkt tillämplig. På detta vis brukar ARN (allmänna reklamationsnämnden) tillämpa konsumenttjänstlagen på kosmetiska ingrepp, och det har även bekräftats av HD (NJA 2011 s. 600 p. 6). Din och klinikens avtalsrelation har även vissa likheter med den i ett renodlat konsumentförhållande.Konsumenttjänstlagens tvingade funktion (s.k. indispositivitet)Konsumenttjänstlagen är en tvingande lag vilket betyder att den, i motsats till t.ex. köplagen, inte kan avtalas bort mellan näringsidkaren och konsumenten. Det skydd som lagen ger konsumenten är alltså det minimiskydd som konsumenten alltid har. När konsumenttjänstlagen, som i detta fall, inte är direkt tillämplig har den däremot inte samma tvingande verkan. Detta får innebörden att konsumenttjänstlagens bestämmelser endast är vägledande i bedömningen av de frågor eller konflikttyper som inte har reglerats i avtalet. Det sagda får innebörden att om ditt avtal med kliniken säger något annat, det jag skrivit i det följande får sekundär betydelse. Med andra ord är det primärt ditt och klinikens avtal som avgör vilken ersättning du har rätt till. Har ni däremot inte avtalat något om denna typ av skada blir konsumentjänstlagens regler vägledande.Föreligger det ett fel i behandlingen?Enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser anses behandlingen felaktig om den avviker från det ni avtalat eller från vad som är ett fackmannamässigt utförande (KtjL 4och 9 §§). I fackmannamässigheten ingår det att ge information om eventuella risker med ingreppet. Om kliniken kände till risken med skadan på tatueringen ingick det alltså i klinikens informationsskyldighet att informera dig om den risken. Om kliniken inte gjorde det ligger det kliniken till last i bedömningen av klinikens ersättningsskyldighet (KtjL 11 §).Eftersom både du och kliniken tycks vara överens om att ett fel faktiskt föreligger ser jag dock inte behovet av att utveckla felbedömningen längre en så. Vi övergår istället till möjliga påföljder.Påföljder vid fel i behandlingOm man konstaterat att ett fel föreligger krävs det en reklamation för att kunna kräva påföljder. Som jag förstår det har du upplyst kliniken om skadan på tatueringen varför du har uppfyllt din reklamationsskyldighet. Möjliga påföljder är avhjälpande, prisavdrag, hävning av avtalet och skadestånd. Som jag ser det framstår prisavdrag eller skadestånd som rimligast i detta fall. PrisavdragStorleken på prisavdraget ska motsvara vad det kostar för dig att få felet åtgärdat (KtjL 22 §). Det skulle isåfall krävas att kliniken gör ett avdrag för vad det kostar dig att reparera tatueringen. För prisavdrag krävs det inte att kliniken har varit vårdslös eller oaktsam. De gånger prisavdrag inte kommer på fråga är om det är en ren olyckshändelse eller om felet omöjligen hade kunnat undvikas. Som jag tolkar din fråga är det varken tal om ett oundvikligt fel eller en olyckshändelse. Du har alltså rätt till prisavdrag motsvarande kostnaden för att reparera tatueringen.SkadeståndVäljer du att kräva prisavdrag kan du inte kräva skadestånd för samma skada. Skadeståndet beräknas i detta fall på samma sätt – storleken på skadeståndet ska alltså motsvara vad det kostar dig att reparera tatueringen. Klinikens skadeståndsansvar bygger inte på vårdslöshet, utan inom kontraktsrätten talar man istället om något som kallas för kontrollansvar. Kontrollansvaret innebär att om det låg inom klinikens kontroll att undvika skadan men skada ändå uppstod är kliniken skadeståndsskyldig. Som jag tolkar din beskrivning av skadan har det legat inom klinikens kontroll att undvika den varför kliniken är skadeståndsskyldig – "den mänskliga faktorn" är inget hållbart motargument.Vad kan du göra nu?Som du själv redan har listat ut har du alltså vissa juridiska argument bakom ditt ersättningskrav. Som jag förstår det har kliniken dock redan erbjudit sig att ersätta tatueringen samt ge dig ett rabatterat pris på fler behandlingar. Enligt min bedömning har kliniken alltså erbjudit dig en ersättning som överstiger vad du enligt konsumenträtten har rätt till. Att driva en process mot kliniken är ur mitt perspektiv lönlöst. Jag anser därför att du bör acceptera klinikens erbjudande.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilka rättigheter har jag när en renovering och ombyggnation dragit ut på tiden och vad gäller originalkvitton och garantier?

2020-10-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har anlitat en total entreprenad för att renovera vårt hus där entreprenaden har gjort ombyggnationer, renoverat samtliga rum, installerat smart styrsystem. Entreprenaden har köpt in byggmaterial, samtliga varor, all teknik, motoriserade gardiner osv i sitt företag och sedan fakturerat det vidare till oss. Vi begär nu kopia på inköpskvitton för att få renoveringen redovisad och för att själva kunna nyttja garantin på allting som köpts in i huset. Entreprenaden har alltid lovat oss en pärm med viktiga dokument och originalkvitton när renoveringen är avslutad. Renoveringen har tagit 3 år istället för 6 månader som det var planerat och kostnaderna har skjutit i höjden. Vi står nu 3 år senare utan några som helst dokument eller kopia på inköpskvitton och entreprenaden påstår att vi får garanti av honom och att han inte är skyldig att lämna kopia på inköpskvitton. Stämmer detta? Var ska vi vända oss för att få juridisk hjälp i detta ärende?Det finns inget avtal mellan entreprenaden och oss.
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag uppfattar din fråga som att den innefattar tre delar. Dels frågan om priset som skjutit i höjden, dels er rätt till originalkvittona och dels vad ni har för garanti på varor, mm. som entreprenören köpt in. Jag utgår också från att ni beställt tjänsterna i egenskap av konsumenter, dvs. att ni inte gjort det genom någon egen firma eller liknande. Det innebär att de bestämmelser som reglerar situationen återfinns i bl.a. konsumenttjänstlagen (KtjL). Du nämner att det inte finns något avtal mellan er och entreprenören. Det här komplicerar situationen till viss del, men den inskränker inte era rättigheter enligt konsumentskyddslagstiftningen. Däremot innebär det att om ni hamnar i den situationen att ni behöver ställa formella krav utifrån de rättigheter ni har, så är det den ni har avtal med som ni ska vända er till. PrisetFör småhusentreprenader (dvs. uppförande och om- och tillbyggnader av småhus), som det är fråga om för er del har ni som konsumenter tolkningsföreträde vad gäller sådana prisöverenskommelser som inte framgår av avtal eller offert (51 § KtjL). Den regeln kompletteras av att entreprenören måste stämma av med er innan han tar sig för arbeten eller liknande som går utöver vad ni överenskommit (8 § KtjL). Priset kan vara endera ett fast pris eller en löpande räkning men oavsett vilket så har entreprenören inte har rätt att kräva mer betalt än vad som avtalats, om några summor överenskommits. Har endast en ungefärlig prisuppgift lämnats får slutpriset inte vara mer än 15 % högre än vad som angetts ungefärligen (36 § KtjL). Du nämner att arbetet tagit tre år istället för sex månader som angavs från början. Här blir då avgörande vilken typ av kommunikation entreprenören haft med er. Har arbetet och dess prisutveckling kommunicerats med godkännande från er så blir den kommunikationen så att säga en del av vad som avtalats er emellan. Skulle ni ej ha godkänt dessa delar behöver ni endast betala vad som överenskommits eller max 15 % över den summan. Har ni godkänt själva tilläggsarbetena men utan att pris överenskommit så är ni skyldiga att betala en skälig ersättning så länge det inte varit underförstått att det skulle ingå i priset. Vad gäller godkännandet av själva arbetet är det en god idé att begära en slutbesiktning, om ni inte känner er hundra procent trygga med att arbetet är helt fackmannamässigt utfört (54 § KtjL). Det är i så fall ni som har rätt att utse besiktningsmannen, men hen måste dock ha den erfarenhet och kunskap som krävs och det får inte vara en person som är för nära knuten till er och därmed skulle kunna anses jävig. KvittonaNi har ingen generell rätt att kräva att få originalkvitton då det inte är ni som gjort inköpen. Har det avtalats att ni ska få det, så gäller däremot det som vilket avtalsvillkor som helst. Det kan förstås vara så att ni kommit överens om detta muntligen och då kan det hända att entreprenören kommer bestrida att något sådant har utlovats. I den situationen är överenskommelsen i princip lika bindande, men det blir sannolikt svårt för er att bevisa något. Vad ni dock kan göra är att begära en specificerad räkning, vilket ni har rätt till enligt lag (40 § KtjL). Ni är då inte skyldiga att betala innan fått en sådan specificerad räkning om ni inte avtalat om annat, t.ex delbetalningar under tiden arbetet pågår eller liknande. En sådan specificerad räkning måste innehålla tillräckligt med uppgifter för att det ska vara möjligt för er att göra en bedömning av de kostnader entreprenören tar betalt för och där tycker jag ni ska begära att få veta serienummer, tillverkare, mm. på de maskiner och liknande som inköpts. GarantinNär det gäller frågan om garanti på varorna så bör ni i den här delen vara noggranna. När det gäller de varu- och teknikinköp som gjorts har ni utan kvittona ingen möjlighet att vända er till tillverkaren av dessa med en senare reklamation om något skulle gå sönder. Den ni då kommer få vända er till är den ni har avtalat med. För det första är det då så att ni har vissa garantier enligt konsumentskyddslagstiftningen som i korthet innebär att fel som visar sig inom två år antas ha funnits där från början, om inte säljaren kan bevisa motsatsen. Vad gäller fel som uppstår efter två år så har ni en lagstadgad reklamationsrätt även där, men då ligger bevisbördan på er att visa att felet inte uppkommit efter att arbetet slutförts. Reklamationsrätten kvarstår 10 år från det att slutbesiktningen gjorts. När det gäller varu- och teknikinköp så finns motsvarande regler där fast med något kortare löptid. Då gäller att fel som uppstått inom sex månader antas ha funnits där redan från början och därefter har ni tre års reklamationsrätt, men då är det upp till er att visa att felet fanns från början (23 § konsumentköplagen). Själva byggmaterialet, som brädor och liknande, omfattas dock av de längre garantierna och reklamationsfristerna. Dessa rättigheter har ni alltså enligt lagen. De utgör i sig inget hinder att entreprenören lämnar en garanti som sträcker sig längre, vilket inte är ovanligt för t.ex. vitvaror. Om entreprenören utlovar en garanti bör ni dock begära att få den skriftligt och lämpligast är också att den gentemot er kommer från den part som ni avtalat med och betalar till. SammanfattningsvisNär det gäller priset gäller det att ni ser över vad som från början och efterhand överenskommits. Har entreprenören utfört arbete som inte godkänts av er kan det mycket väl vara så att ni inte kommer behöva betala för detta, om inte er avtalspart kan visa på motsatsen. Originalkvitton kan va svårt att kräva att få, men däremot har ni rätt till en specificerad räkning. Ni har dessutom vissa garantier och reklamationsrättigheter enligt lag och entreprenören har alla möjligheter att utöka dessa garantier, se dock till att få dessa skriftligen. Alla dessa saker som ni har rätt att begära måste ni dock vända er till er avtalspart för att få, alltså inte den entreprenör som utlovat eller utfört det ena eller andra om inget avtal finns mellan er. Skulle det vara så att ni hamnar i konflikt med entreprenören eller er avtalspart kan det vara bra att ha ett juridiskt ombud som kan föra er talan och bevaka era rättigheter. Om ni är intresserad av detta är du välkommen att maila mig på isak.bergstrom@lawline.se så återkommer vi med en offert. Jag hoppas det var svar på dina frågor. Med vänlig hälsning.

Vad kan man göra som privatperson om en tjänst utförts felaktigt?

2020-10-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har anlitat en målarfirma som har utfört målararbete samt tagit in elektriker via deras bolag. Tyvärr blev målararbetet inte tillräckligt bra utfört vilket ägaren höll med om och har kommit tillbaks vid två tillfällen. En av åtgärderna, målning av trädörr, är fortfarandet inte utfört tillräckligt bra, då kvistarna kommer fram. Elektrikern installerade dimmer till en taklampa och hallampa, och både strular vilket jag reklamerat.Målarfirman har vid flera tillfällen lovat att föreslå en tid för reklamation och även annat arbete, men trots påtryckningar och löften kommer det aldrig något förslag. Jag har inte tillgång till kvitton och har inte heller uppgifter till elektrikern. Vad har jag för möjlighet att få reklamationerna utförda och göra påtryckningar på firman? Kan jag ta in en annan firma och be de fakturerar till första firman? Det har varit en kontinuerlig dialog sedan arbetet utfördes så utgångsdatum för detta bör inte bli ett problem,
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du är en privatperson som har anlitat ett företag för att utföra vissa tjänster, vilket gör konsumenttjänstlagen tillämplig. I lagen regleras vad som ska anses vara "fel hos tjänsten" och vad konsumenten har för rättigheter att få felet avhjälpt. I mitt svar kommer jag skriva allmänt vad som gäller vid fel i tjänst och vad som gäller i ditt fall.Vilka tjänster är konsumenttjänstlagen tillämplig på?Lagen är tillämplig på (se 1 § konsumenttjänstlagen):- Arbete på lösa saker, exempelvis reparation av bil eller tv.- Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, exempelvis husrenoveringar eller målningsarbeten.- Förvaring av lösa saker, exempelvis magasinering av möbler eller förvaring av båt.De tjänster du beskriver utgör arbete på fast egendom.Vilka krav kan du ställa på tjänsten? (se 4 § konsumenttjänstlagen)Företaget ska bl.a se till att den som utför tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning. Tjänsten ska utföras fackmässigt, d.v.s. arbetet ska utföras på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman. Företaget ska också ta tillvara dina intressen och samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd, samt informera dig om det under arbetet uppstår behov av tilläggsarbete.Vad utgör ett fel? (se 9-11 §§ konsumenttjänstlagen)Tjänsten är bl.a. felaktig om:- Resultatet inte är fackmässigt utfört.- Tjänsten inte stämmer överens med vad du och säljaren har avtalat.- Resultatet inte stämmer överens med uppgifter som lämnats i marknadsföring av företaget eller för företagets räkning.Jag får uppfattningen att båda parter (du och företaget) är överens om att det är fel i tjänsten.Vad ska du göra om det är fel i tjänsten?Om du anser att tjänsten är felaktig ska du reklamera den så fort som möjligt (17 § konsumenttjänstlagen). Det gör du genom att meddela företaget när du har upptäckt felet. Du måste klaga på felet inom rimlig tid. Om du gör det inom två månader, räknas det alltid som "rimligt". Däremot kan du inte reklamera fel som upptäckts senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Gäller tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget blev klart.Det framgår i frågan att du redan har reklamerat.Vad har du rätt till vid felaktig tjänst?Det finns en flera påtryckningsmedel du kan använda när företaget har utfört en felaktig tjänst. Det finns dock en viss ordning dessa medel kan användas.1: Första steget är alltid att reklamera. Det framgår att du redan har gjort det vilket gör att du kan gå vidare till steg.2: En viktig rätt du har som konsument är att du kan hålla inne betalningen (19 § konsumenttjänstlagen). Du kan hålla in så stor del av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav. Jag tolkar dock det som att du redan har betalat för arbetet.3: Du kan kräva att felet rättas till, s.k. avhjälpande (20 § konsumenttjänstlagen). Detta ska normalt ske utan kostnad för dig. Avhjälpande ska ske inom "skälig tid" efter det attkonsumenten har gett företaget tillfälle till det. Vid bedömande av vad som är "skälig tid" bör i första hand konsumentens intressen beaktas. Hänsyn kan tas till yttre omständigheter såsom dåliga väderförhållanden eller händelser av force majeure-karaktär. Konsumenten bör inte behöva tåla mer än två försök att avhjälpa ett och samma fel. Är det flera fel kan man ibland få godta flera avhjälpanden.4: Du kan kräva prisavdrag (21 § konsumenttjänstlagen). Avhjälps inte felet av företaget får du göra avdrag på priset. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet tillrättat (22 § konsumenttjänstlagen).5: Häva avtalet (21 § konsumenttjänstlagen). Det är möjligt om syftet med tjänsten gått förlorat och företaget borde ha insett detta. Till exempel om tjänsten inte är färdig vid avtalad tid och företaget vet om att tiden har stor betydelse eller att resultatet är så avvikande från vad som avtalats att det i stort sett är värdelöst för konsumenten.6: Kräva skadestånd. Du har normalt rätt till ekonomisk ersättning för skada som felet har orsakat. Det kan till exempel vara fråga om ett tak som har reparerats på ett felaktigt sätt och att regnvatten sedan läckt in och förstört saker inne i ditt hus.Sammanfattning - vad kan du göra?Det framgår i din fråga att du krävt att felet ska rättas till och att företaget gått med på detta. Företaget behöver i alla fall få "skälig tid" på sig att rätt till felen. Det går inte att säga exakt hur lång tid det är. Det är först efter företaget misslyckats att avhjälpa felet (d.v.s. att dom tar för lång tid på sig eller har försökt flera gånger utan att lyckas göra det rätt) som du kan kontakta en annan firma för att utgöra jobbet, för att sedan begära prisavdrag från det första företaget.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och schaktning?

2020-10-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Gäller konsumenttjänstlagen vid bygge av enskild väg och vid schaktning på obebyggd villatomt.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga regler finns i konsumenttjänstlagen (KTjL).Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och vid schaktning på obebyggd villatomt?Konsumenttjänstlagen omfattar avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt en konsument. Lagen omfattar bland annat tjänster som avser arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker (1 § 2 p. KTjL).Ett bygge av enskild väg och schaktning på obebyggd villatomt riktas mot själva marken och omfattas således av lagens bestämmelser. Dock kan dessa arbeten ingå som ett led i småhusentreprenad. Om arbetet är ett led i en småhusentreprenad så regleras avtalet specialregler som finns i 51-61 §§ konsumenttjänstlagen (1 § 2 st KTjL). Oavsett om arbetena är ett led i en småhusentreprenad eller inte så är konsumenttjänstlagen tillämplig.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att skriva igen!Vänligen,

Prissättning och pristillägg vid utförande av en tjänst

2020-10-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har fått en offert på ett målningsarbete påvert hus. Vi accepterade och målningen genomfördes med bra resultat. När vi får fakturan frångår den offerten på materialkostnaden då företaget utan vår vetskap hyrde en skylift som var dyrare. Den de hade tänkt hyra var inte ledig. Då det regnade på förmiddagen en dag så målade de inte alls den dagen och hyrde skyliften en dag till utan vår vetskap.Materialkostnaden blev därför 3000kr mer än de lämnat i offerten. Vilka rättigheter har vi i detta? Företaget vägrar att ändra fakturan och svarar inte på frågor varför de inte informerade oss om den högre kostnaden. Vi hade alltså ingen möjlighet att ta ställning huruvida vi ville de skulle genomföra jobbet till den högre kostnaden.Tacksam för svar!
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag tolkar er fråga som att ni är privatpersoner (konsumenter) som har anlitat ett företag (näringsidkare) för utförande av en tjänst. Därför blir konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig. Prissättning I konsumenttjänstlagen finns flera bestämmelser som tar sikte på prissättningen när en tjänst utförs. Om företaget har lämnat ett ungefärligt pris får det senare angivna priset inte överstiga det ursprungliga med mer än 15 % (36 § KTjL). Om ökningen på 3 000 kr i ert fall motsvarar en ökning på högst 15 % från priset i offerten anses det godtagbart enligt lag. Pristillägg Företaget har rätt till pristillägg i två olika fall (38 § KTjL). Det första gäller tilläggsarbete. Med det menas att det uppkommer ett behov av arbete som på grund av sitt samband med det ursprungliga uppdraget lämpligen bör utföras samtidig med detta. I ett sådant fall måste företaget underrätta konsumenten innan tilläggsarbetet utförs. Om konsumenten inte kan nås får arbetet utföras endast om extra kostnader för detta är obetydliga i förhållande till priset för hela arbetet eller om företaget har särskilda skäl att anta att konsumenten vill få tilläggsarbetet utfört. Särskilda skäl ställer höga krav på företagets antagande om konsumentens vilja. Vidare har företaget en skyldighet att utföra ett arbete om det inte kan skjutas upp utan fara för konsumenten, oavsett om konsumenten har underrättats (8 § KTjL). Det andra fallet som ger rätt till pristillägg är när arbetet blir dyrare på grund av omständigheter som beror på konsumenten och som näringsidkaren inte kunnat förutse. Ett exempel är då konsumenten uppger en felaktig uppgift rörande en yta som tjänsten avser (38 § KTjL). Detta gäller i ert fall Om priset i offerten har ökat med maximalt 15 % anses det vara förenligt med lag. Om priset är högre kan hänsyn tas till om det är fråga om ett pristillägg. Eftersom en skylift skulle hyras ursprungligen är det möjligt att företaget antog att uthyrningen en dag extra var okej mer er. Om en dyrare skylift än den ursprungligen tänkta användes på grund av tilläggsarbete hade företaget en skyldighet att informera er om detta, om inte prisskillnaden var obetydlig i förhållande till priset i offerten eller om företaget säkerligen kunde anta att ni ville ha en dyrare skylift. En dyrare skylift kunde möjligen även användas om det fanns omständigheter som berodde på er, exempelvis felaktiga uppgifter. Eftersom företaget inte svarar på frågan om varför priset blev högre än det ursprungliga är det svårt att avgöra om företaget har rätt till pristillägg enligt lag. Hur ni kan gå vidare Till en början kan ni bestrida fakturan om prissättningen är felaktig. En mall för hur man bestrider en faktura hittar ni här. Om tvist uppstår mellan er och företaget är det möjligt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och kan fatta beslut om rekommendationer om hur tvisten ska lösas. Mer information om ARN och hur man gör en anmälan hittar ni här. Ni kan även få hjälp av våra duktiga jurister på lawline. Information om hur man kommer i kontakt med dem hittar ni här. Hoppas ni fick svar på er fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,