Rätt till specificerad räkning vid konsumenttjänsten och vad som gäller vid tvist om pris

2018-11-19 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har hamnat i en tvist med vår hantverkare som byggt ett växthus. Han har lämnat en prisuppskattning på en viss del av arbetet och därefter fick han i uppdrag att färdigställa byggnationen med trästomme, något som blev på löpande timmar. Vi anser nu slutsumman oskälig. När vi ifrågasätter antalet timmar och ber om dagbok svarar han att han ej fört någon sådan eftersom vi inte beställde detta i förväg. Han påstår också att vi haft flera samtal med löpande ekonomiska uppdateringar, men några sådana har ej skett trots att vi under en månads tid bad om det. Han tog även in en underentreprenör som lade stengolvet, och efter att hälften av stenarna lagts berättade han att de var skeva och behövde raksågas, något som tog väldigt lång tid och genererade många timmar. Eftersom vi fick informationen för sent kunde vi inte reklamera stenarna, då de redan var lagda. 1. Är en hantverkare skyldig att uppvisa dagbok om kunden begär det? 2. Hur mycket får en prisuppskattning skilja sig från verklig slutsumma på faktura?3. Vilken instans/person är lämplig att anlita för att göra en bedömning på arbetet och kostnaden i efterhand? Vår hantverkare föreslår byggnadsnämnden och tekniska förvaltningen i området där vi bor.Tacksamma för svar.
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar frågan som att du i egenskap av konsument har anlitat en näringsidkare att utanför tjänster åt dig. I det följande svaret kommer jag således utgå ifrån att konsumenttjänstlagen (KtjL) är tillämplig (1 § KtjL).Rätt att kräva en specificerad räkningVad gäller din första fråga om du har rätt att kräva att hantverkaren kan uppvisa en dagbok över arbetet så är svaret ja. På din begäran har hantverkaren en skyldighet att lämna ut en specificerad räkning där det ska framgå vilket arbete som utförts och hur många timmar det tagit, materialkostnader och hur priset har beräknats (40 § KtjL). Har du begärt en specificerad räkning behöver du inte betala förrän du har mottagit den (41 § andra stycket KtjL).Hur mycket en prisuppskattning får avvika från det fakturerade beloppet?Gällande frågan om hur stor skillnad det fakturerade beloppet får skilja från en prisuppskattning så sätts gränsen vid 15 % påslag på prisuppskattningsbeloppet (36 § andra stycket KtjL). Utöver påslaget om 15 % kan hanterverkaren även ha rätt till pristillägg för utfört tilläggsarbete eller om tjänsten fördyrats på grund av omständigheter som kan härledas till dig, såsom felaktiga angivelser (38 § KtjL). För att få göra pristillägg för tilläggsarbete måste hantverkaren först ha samrått med dig om arbetet och inväntat ditt ställningstagande (8 § första stycket KtjL). Har inte hantverkaren kunnat nå dig inom rimlig tid har hen rätt att utföra tilläggs arbete om priset är obetydligt eller lågt i förhållande till det avtalade priset eller om det förelegat särskilda skäl för hantverkaren att anta att du ville ha tilläggsarbetet utfört (8 § andra stycket KtjL). Hantverkaren har även rätt att utföra tilläggsarbete om du begärt det, inte varit möjligt att nå eller om det förelegat fara om tilläggsarbetet inte utförs direkt (8 § tredje stycket KtjL). Vad gäller den delen som utförts löpande mot timersättning så har du rätt att kräva ett skäligt pris utifrån omständigheterna (36 § första stycket KtjL). Det finns ett tidigare avgörande från Högsta domstolen (HD) gällande en tvist om antalet timmar som nedlagts där konsumenten hävdade 250 timmar och näringsidkaren 544 timmar (NJA 2016 s. 1011). HD konstaterade att det är näringsidkaren som har bevisbördan för att konstatera att priset är skäligt. Som bevisning är det inte tillräckligt att ange antalet arbetade timmar, utan det ska även framgå hur tiden har fördelats mellan olika arbetsuppgifter för att kunna bedöma om antalet timmar per arbetsuppgift varit befogat. Eftersom näringsidkaren endast kunde ange det totala antalet arbetstimmar gick HD på konsumentens vitsordade belopp om 250 timmar.Det ovan anförda besvarar således indirekt din sista fråga om vilken person eller instans som är lämplig att bedöma kostnaden i efterhand. Eftersom det är hantverkaren som har att bevisa skälighet genom en preciserad faktura så ligger beslutet om tillvägagångssättet på hantverkaren. I övrigt kan anföras att hantverkaren har en skyldighet att utföra tjänsten fackmässigt och ta tillvara dina intressen och samråda med dig (4 § KtjL). Det finns även en skyldighet för hantverkaren att informera dig om att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än vad du räknat med och invänta dina anvisningar (6 § andra stycket KtjL).SammanfattningDu har rätt att kräva en specificerad räkning. Denna specificerad räkning ska inte endast ange antalet arbetade timmar och beräkningsmetoden utan även visa hur många timmar som lagts på de olika arbetsmomenten. En prisuppskattning får endast avvikas ifrån med 15 % plus eventuella tillägg för tilläggsarbeten. För den löpande delen av kostnaden måste hantverkaren kunna bevisa skäligheten avseende antalet timmar kopplat till de olika arbetsuppgifterna. Utifrån det angivna rättsfallet från HD torde du ha goda möjligheter att jämka ner priset eftersom hantverkaren verkar oförmögen att ge dig en specificerad faktura. Du behöver ej heller betala förrän du fått en specificerad räkning om du har begärt en sådan.Hoppas mitt svar varit behjälpligt och lycka till!Med vänliga hälsningar

Vem ska ersätta mig med anledning av översvämningen - rörmokaren eller mitt försäkringsbolag?

2018-11-16 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Min rörmokare som kopplade in kommunalt vatten i min fritidsfastighet misslyckades vilket ledde till en stor översvämning. Rörmokaren tog på sig skadan men mitt försäkringsbolag sa att man skulle sköta reparationerna. Nu säger man att jag borde ha ställt ett krav på rörmokaren men jag visste ju inte hur mycket det skulle bli som krav, Finns det en tidsgräns för att jag kan ställa krav det har nu gått 11 månader och reparationen är ännu ej klar. Borde inte mitt försäkringsbolag hjälpa mig med detta ?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!För att du ska kunna tillgodogöra dig mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilka frågor som ska besvaras. Jag kommer därför börja med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara dina frågor utifrån den uppfattningen. Hur jag uppfattat dina frågor och din situation Jag uppfattar det som att din fritidsfastighet drabbats av en stor översvämning med anledning av ett felaktigt utfört arbete av en rörmokare som anlitats av dig. Jag förstår det som att du varit i kontakt med både rörmokaren och ditt försäkringsbolag. Jag förutsätter att det är en fritidshusförsäkring du har. Du och rörmokaren är överens om att översvämningen berodde på rörmokarens felsteg. Du skriver att "det har nu gått 11 månader och reparationen är ännu ej klar". Jag har lite svårt att tolka denna mening. Antingen kan det tolkas som att:1, Rörmokaren fortfarande håller på att koppla rätt rören så att kommunalt vatten kan brukas från fastigheten felfritt d.v.s. utan att översvämningar uppstår eller 2, Att reparationen av fastigheten i sig t.ex. av golv, väggar m.m. som blivit fuktskadade med anledning av översvämningen fortfarande håller på att repareras Jag kommer utgå från alternativ 2. Eftersom du gjort översvämningen gällande för rörmokaren, som tagit på sig felet, uppfattar jag det som att rörmokaren kopplat rätt rören. Det du vill ha ersättning för – rikta krav angående – är ett skadeståndsbelopp med anledning av uppkomna fuktskador. Jag uppfattar det som att du anser att ditt försäkringsbolag gett dig tvetydliga uppgifter. Försäkringsbolaget har för det första sagt att de ska ordna med reparation av fastigheten men har sedan sagt att ett skadeståndskrav måste du först rikta mot rörmokaren. Det du vill ha hjälp med är att utröna vem du kan kräva ersättning av. Du vill veta om du kan kräva skadestånd av rörmokare eller försäkringsersättning från ditt försäkringsbolag. Du undrar detta särskilt med anledning av att 11 månader gått sedan översvämningen inträffade. I det följande kommer jag besvara följande frågor: A, Kan du kräva rörmokaren på skadestånd 11 månader efter översvämningen?B, Är det verkligen rörmokaren som ska betala skadestånd alternativt ordna med reparation av fuktskadorna – borde inte försäkringsbolaget stå för detta? A, Kan du kräva rörmokaren på skadestånd 11 månader efter översvämningen?Det korta svaret: Ja. Jag förutsätter att du äger fritidsfastigheten i egenskap av privatperson och har beställt arbetet av rörmokaren i egenskap av privatperson. Under sådana förhållanden är konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig, se 1 § första stycket andra punkten KtjL.Många av reglerna i KtjL är tvingande (går inte att avtala bort) till köparens fördel (3 § KtjL). Rörmokaren ska under alla omständigheter utföra sitt arbete fackmannamässigt (4 § KtjL). Har rörmokaren inte gjort det, är tjänsten felaktig och köparen har rätt att kräva att rörmokaren avhjälper felet samt rätt att kräva skadestånd (16 § KtjL).Rörmokaren är skyldig att ersätta konsumenten även för skada som uppstått även på annan egendom som tillhör konsumenten än just den egendom rörmokaren tagit befattning med (31 § tredje och fjärde stycket KtjL). I ditt fall verkar rörmokaren redan ha "avhjälpt" d.v.s. reparerat felet så att kommunalt vatten numera felfritt rinner in i fastigheten. Däremot har rörmokaren inte kompenserat dig för reparationsarbetet av fuktskadorna. Enligt 16 § KtjL har du som sagt rätt att både kräva avhjälpande och skadestånd. Rätten att kräva skadestånd med anledning av ett fel bortfaller först efter 10 år, efter att tjänsten avslutats, när det gäller arbete på mark eller byggnader. En reklamation som sker inom 2 månader anses alltid ha skett i rätt tid. Att reklamera felet inom 11 månader och då kräva skadestånd borde i proportion till 2 månader och 10 år anses vara helt rimligt (17-18 §§ KtjL). Du kan kräva skadestånd från rörmokaren med anledning av reparationerna och fuktskadorna. B, Är det verkligen rörmokaren som ska betala skadestånd alternativt ordna med reparation av fuktskadorna – borde inte försäkringsbolaget stå för detta? Det korta svaret: Det beror på vad som står i ditt försäkringsavtal samt vad som är brukligt inom branschen d.v.s. för fritidshusförsäkringar. Även om du har ett försäkringsbolag, och försäkringsbolaget enligt avtalsvillkoren är skyldigt att utbetala försäkringsersättning till dig vid den typ av skada du drabbats av, vill alla försäkringsbolag hålla i pengarna så långt som möjligt. Det är troligtvis så att din rörmokare också har en ansvarsförsäkring. När det finns någon att skuldbelägga för skadan kan det vara så att försäkringsbolaget anser att det i första hand är rörmokaren och dennes eventuella försäkringsbolag som ska ersätta dig för reparationskostnaderna. Tar du kontakt med rörmokaren och gör gällande skadan kan du i samband med reklamationen fråga om rörmokaren har någon ansvarsförsäkring. Är det så kan du begära att rörmokaren tar kontakt med sitt försäkringsbolag. Du kan också begära att rörmokaren vidarebefordrar det svar rörmokaren får från sitt försäkringsbolag till dig. Informationen kan du i din tur förmedla till ditt försäkringsbolag. Jag gissar på att det är denna information ditt försäkringsbolag vill åt. Ditt försäkringsbolag kan då göra en bedömning ifall du anses bli fullt kompenserad av rörmokarens försäkring innan ditt försäkringsbolag beslutar att betala ut ersättning till dig. Om denna kommunikation och alla dessa administrativa insatser kan krävas av dig som försäkringstagare – för att du ska få ut din försäkringsersättning – borde framgå av ditt försäkringsavtal men kan också framgå av branschpraxis d.v.s. vad som är vanligt vid fritidshusförsäkringar. Det är vanligt att försäkringsbolag är restriktiva med att betala ut ersättning och gör det först när försäkringsbolaget anser att du har bevisat din ekonomiska skada och omöjlighet att bli kompenserad på annat håll d.v.s. från skadevållaren (rörmokaren). Vilka skyldigheter och rättigheter du har gentemot försäkringsbolaget regleras i första hand av ditt försäkringsavtal men vissa tvingande regler (regler som inte går att avtala bort), till försäkringstagarens förmån, finns också i försäkringsavtalslagen (FAL), se 1 kap. 6 § FAL. Enligt 2 kap. 4 § FALmåste försäkringsgivaren, om det inte har skett tidigare, efter avtalsslutet meddela försäkringstagaren bl.a. om vilka begränsningar som gäller för försäkringsskyddet. Enligt7 kap. 1 § första stycket FALgäller att: "Ett försäkringsbolag som har fått underrättelse om ett försäkringsfall skall utan uppskov vidta de åtgärder som behövs för att skadan skall kunna regleras." Av andra stycket framgår att ersättning ska betalas ut senast en månad efter det att den ersättningsberättigade har anmält skadan men det gäller bara under förutsättning att den ersättningsberättigade lagt fram tillräcklig utredning för att försäkringsbolaget ska kunna fastställa betalningsskyldigheten. En sådan utredning skulle kunna vara uppgifter från rörmokaren om huruvida denne har möjlighet att ersätta dig för skadorna. Dessutom följer av 7 kap. 1 § andra stycket FALatt tidsfristen på en månad inte gäller om rätten till ersättning är beroende av att egendom repareras. Enligt allmänna principer inom försäkringsrätten har en försäkringstagare vissa skyldigheter, dels en räddningsplikt och dels en upplysningsplikt. I enlighet med räddningsplikten är det rätt du som har gjort att påbörja reparationen av de fuktskador som inträffat med anledning av rörmokarens felarbete direkt efter skadetillfället. Räddningsplikten innebär att försäkringstagaren har en skyldighet att vidta åtgärder för att minska skadorna av försäkringsfallet så långt som möjligt. Skulle en försäkringstagare bara låta fuktskadorna vara och ett större försäkringsfall därmed inträffar kan rätten till ersättning bortfalla. Efter att en försäkringstagare har anmält ett försäkringsfall till försäkringsbolaget är försäkringstagaren skyldig att bistå försäkringsgivaren med korrekta uppgifter. Det kan vara med grund i upplysningsplikten som försäkringsbolaget kräver att du ska kontakta rörmokaren – antagligen – i syfte att utreda dina eventuella möjligheter att bli kompenserad ur rörmokarens eventuella ansvarsförsäkring. Råd Mitt råd till dig är att läsa vad som står i ditt försäkringsavtal. Där borde framgå vilka åtgärder som försäkringsbolaget kan kräva av dig för att du ska få ut din ersättning. Hoppas du fått svar på dina frågor!Du har även begärt 30 minuters uppföljning via telefon. Jag kommer att ringa dig på måndag (den 19 november) klockan 8.30. Jag ringer via dolt nummer. Om tiden inte passar får du gärna maila mig: vega.schortz@lawline.se. Trevlig helg!Med vänlig hälsning,

När är en tjänst felaktig?

2018-11-06 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |När kan en tjänst anses som felaktig? Och när ska bedömningen göras huruvida en vara är felaktig eller inte?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör tjänster och när de kan anses felaktiga. Det framgår inte om det är köp av tjänst mellan två företag eller mellan ett företag och en privatperson som då benämns konsument. Det senare fallet är dock vanligast och frågan kommer därför besvaras utifrån situationen att säljaren är ett företag och köparen är konsument. Om situationen är en annan i ditt fall är du välkommen att återkomma med en annan fråga specificerat med detaljer av din situation. En tjänst är felaktig om… En tjänst anses vara felaktigt om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva när det kommer till professionellt utförande och material. Tjänsten ska vara fackmässig alltså. Fel kan föreligga om tjänsten utförts fackmässigt men tjänsten ändå inte stämmer överens med vad som avtalats mellan säljaren och köparen av tjänsten. Tjänsten är felaktig om det inte uppfyller krav enligt lagstiftning så som produktsäkerhetslagen t.ex. Tjänsten anses även vara felaktig om tjänsten inte innehöll tilläggsarbeten som krävs för att undvika allvarlig skada, om resultatet inte stämmer överens med reklamuppgifter som lämnas eller om säljaren av tjänsten gett ut en garanti för resultatet och resultatet sedan försämras under garantitiden. Alla grunder för fel anges i Konsumenttjänstlagen (förutsatt att säljaren är ett företag och köparen är konsument). (9 - 23 § Konsumenttjänstlagen)Sedan kan ju en tjänst försenas eller förlängas, vilket inte brukar kallas "fel" men innebär ändå att en kund får återhålla betalning eller till och med häva hela avtalet om förseningen är väsentligt stor. ReklamationBedömningen om tjänsten är felaktig beror på vilket fel man åberopar. Om man ser under tjänstens gång att tjänsten inte utförts fackmässigt kan man meddela detta till säljaren direkt men oftast hittar man felen med tjänsten när den är fullgjord och man kan se resultatet. Det finns alltså ingen bestämt tidpunkt för när man kan åberopa fel, däremot måste köparen informera den som utfört tjänsten att konsumenten upptäckt felaktigheter = reklamera (17 § Konsumenttjänstlagen). Konsumenten måste däremot hålla sig inom en tidsfrist, d.v.s. konsumenten måste reklamera inom 3 år efter att tjänsten avslutats. Det är den yttersta gränsen för reklamationer men konsumenten ska egentligen framföra sina klagomål efter rimlig tid efter konsumenten upptäckt felet. Vad som är en rimlig tid beror på vad det är för typ av fel och kan inte bestämmas i förväg. Om man reklamerar inom 2 månader anses det dock alltid inom rimlig tid, men beroende på felet kan det vara längre tid från upptäckten. Observera att en längre yttre gräns för tidsfristen gäller när tjänsten är arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker. Då gäller 10 år. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Fel i tjänst

2018-10-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej !Jag som privat person har anlitat ett stort byggföretag för badrumsrenovering. Vid slutbesiktning med oberoende besiktningsman underkändes kakel- och plattsättning och allt måste göras om. Datumet då arbetet skulle varafärdigställt har överskridits. Byggföretag erkänner felet och vill sätta nytt kakel och klinkel. Jag har inte fått vårtrumsintyg. Hur kan jag vara säker att tätskiktet inte är skadad och att det är fackmässigt utfört ? och att tätskiktet inte blir skadad när allt kakel och fogar görs om på nytt ? Arbetet har blivit försenad vilket är olägligt för mig - kan jag få begära avdrag på priset ?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Ifråga om hur du får reda på att arbetet är bra gjort kan jag ej svara på utom att rekommendera att anlita en besiktningsman. Däremot kan jag svara på vad du har för rättigheter ifall det inte är gjort rätt samt besvara frågan om förseningen.Eftersom du är en privatperson som anlitat en näringsidkare är konsumenttjänstlagen tillämplig, 1 § KtjL.Tjänsten ska utföras fackmässigt enligt 4§ och fel föreligger om resultatet avviker från ett fackmässigt utfört arbete enligt 9 § p.1. När fel föreligger får du rätt att hålla inne betalningen, kräva omarbete och vid större fel även kräva prisavdrag och slutligen häva hela avtalet enligt 16 §. Detta så länge du reklamerat inom skälig tid, 17§.Angående dröjsmålet så har näringsidkaren ett så kallat kontrollansvar. Kan hen visa att dröjsmålet var utanför hans kontroll så undgår hen skadestånd. Annars blir hen skyldig att ersätta skada som orskats dig, 24 & 31 §§ KtjL. Prisavdrag kan man inte få rätt till utan ens rättigheter är att hålla inne betalning, kräva fullgörande eller häva avtalet samt skadestånd. I er situation blir skadeståndet viktigast, vilket kan ses som ett slags indirekt prisavdrag.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH Patrik Olsson

Hantverkare fakturerar mig 80% mer än överenskommet - vad gäller?

2018-11-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejJag har anlitat en hantverkare för en del arbete. Innan gick vi i genom arbetet och tiden för hur lång tid arbetet skulle ta. Företagaren utförde arbetet bra men har fakturerat mig 80% mer än överenskommet. Vad gäller?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att redogöra för vilka rättigheter du har som konsument och sedan för ifall hantverkaren kan fakturera dig mer än överenskommet. Sedan kommer jag att redogöra för vad du kan göra nu och sist skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du anlitade hantverkaren i egenskap av konsument. Om du istället anlitade hantverkaren till ditt företag blir svaret annorlunda. Eftersom din fråga handlar om en konsumenttjänst blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. Vilka rättigheter har du som konsument?Hantverkaren är skyldig att tillvarata dina intressen som konsument och samråda med dig i den mån det behövs och är möjligt, se KtjL 4 §. Ifall arbetet inte är rimligt med hänsyn till priset eller ifall hantverkaren inser att priset kan komma att bli betydligt högre än vad du som konsument räknat med har hen en skyldighet att avråda dig från att utföra arbetet, se KtjL 6 §. Kan hantverkaren fakturera dig mer än överenskommet?I första hand gäller det pris som ni har avtalat om. Ifall ni har avtalat om ett definitivt pris är det alltså detta som gäller. Om ni avtalat om ett ungefärligt pris får det ungefärliga priset max överstigas med 15%, alltså inte med 80%, se KtjL 36 §. Ifall det är så att hantverkaren har utfört tilläggsarbete (arbete som ni inte avtalat om att hantverkaren skulle utföra) eller ifall arbetet har blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig kan hantverkaren ha rätt till pristillägg utöver det avtalade priset, se KtjL 8 och 38 §§. Utifrån din fråga finns det inget som tyder på att så skulle vara fallet.Vad bör du göra nu?Du har alltid rätt att begära en specificerad räkning av hantverkaren där det tydligt ska framgå vad priset beror på och göra det möjligt för dig att bedöma det utförda arbetets art och omfattning, se KtjL 40 §. Oavsett om ni avtalat om ett definitivt eller ungefärligt pris innan arbetet utfördes har hantverkaren inte rätt att fakturera dig 80% mer än ert överenskomna pris. Därmed bör du höra av dig till hantverkaren och säga att du inte tänker betala mer än vad ni avtalat om. Du kan använda dig av detta svar som stöd för din argumentation. Kom ihåg att KtjL är tvingande vilket innebär att ni inte kan avtala bort de rättigheter som du får genom lagen. SammanfattningHantverkaren är både skyldig att tillvarata dina intressens, samråda med dig och ifall det finns skäl för det avråda dig från att få tjänsten utförd. Ifall ni har avtalat om ett definitivt pris gäller det priset och ifall ni avtalat om ett ungefärligt pris får det priset max överstigas med 15 %. Hantverkaren har alltså ingen rätt att fakturera dig ett pris om 80% mer än vad ni kommit överens om. Jag rekommenderar dig att höra av dig till hantverkaren och säga att du inte tänker betala mer än avtalat. Till stöd för din argumentation får du gärna använda dig av detta svaret. Hoppas du fått svar på din fråga och att situationen löser sig för dig! Ifall det uppstår övriga frågor är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar

Vad är kraven på en näringsidkare som ska utföra en tjänst åt en konsument?

2018-11-06 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vad är kraven på en näringsidkare som ska utföra en tjänst åt en konsument? Vad gäller för tilläggsarbeten?
Hilda Hansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga är mycket allmänt hållen samt berör ett brett område kommer jag i mitt svar gå igenom vissa av de grundläggande regler som gäller för konsumenttjänster. När konsumenttjänstlagen är tillämplig Tjänster som en näringsidkare utför för en konsument kan delas upp i två delar: de tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen (KtjL) och de som faller utanför. När lagen är tillämplig (ska användas) garanterar den konsumenten ett gott skydd. Det beror på att lagen är mycket konsumentvänlig och att näringsidkaren är tvingad att följa den (3 § KtjL). När den däremot inte är tillämplig befinner sig konsumenten å andra sidan i en osäker situation eftersom det ofta inte finns några konkreta regler att använda sig av.När konsumenttjänstlagen ska användas regleras i 1 §. De situationer lagen räknar upp är när tjänsten har att göra med arbete på lösa saker, arbete på fast egendom och förvaring av lösa saker. Fast egendom är fastigheter samt tillbehör till dessa, tex hus som finns på fastigheten (jordabalken 1 kap 1 §, 2 kap 1 §). Lösa saker är fysiskt existerande föremål som inte är fast egendom. Från lagen undantas uttryckligen arbete på och förvaring av djur. Om du tex tar med din hund till veterinären eller lämnar den på ett hundpensionat är lagen inte tillämplig. Människor är inte "djur" i lagens mening, men lagen anses ändå inte vara tillämplig. Detsamma gäller alltså om du tex går till tandläkaren eller lämnar ditt barn på ett lekland. Konsumenttjänstlagen gäller inte heller då näringsidkaren ska tillverka varan (2 § 1 st). Då är istället konsumentköplagen tillämplig (konsumentköplagen 2 §). Även denna lag ger konsumenten ett gott skydd. Näringsidkarens allmänna skyldigheterNäringsidkarens allmänna skyldigheter kan utläsas av 4 §. Han ska för det första utföra tjänsten fackmässigt. Det betyder att han ska följa de normer och sedvanor som finns inom branschen. För det andra har han en allmän omsorgsplikt att se till konsumentens intressen. Bland annat måste han om möjligt samråda med konsumenten, och är tvungen att avråda om tjänsten är onödig, tex om den skulle kosta mer än egendomen är värd (6 § 1 st). Fel hos tjänstNär tjänsten är felaktig regleras i 9–11 §. Några exempel är om näringsidkaren inte följt sina skyldigheter enligt 4 §, dvs inte utfört tjänsten fackmässigt eller inte levt upp till sin omsorgsplikt. Detta gäller även om felet beror på en olycka (9 § 1 p). Den är även felaktig om näringsidkaren låtit bli att lämna viktig information som kunde varit viktig för konsumenten (11 §). Påföljderna som konsumenten kan använda sig av regleras i 16-23 §. TilläggsarbeteNäringsidkarens skyldighet angående tilläggsarbete framgår av 8 §. Om det framgår att ytterligare arbete behövs, och det skulle vara billigare att göra det samtidigt, ska näringsidkaren kontakta konsumenten och begära anvisningar. (1 st). Denna skyldighet går dock bara så långt som omsorgsplikten sträcker sig. Om konsumenten inte går att få tag på får näringsidkaren under vissa förutsättningar ändå göra tilläggsarbetet. Priset ska då vara antingen obetydligt, eller lågt i förhållande till priset för den övriga tjänsten. 15% används som en allmän utgångspunkt. Näringsidkaren får även utföra arbetet om om han har starka skäl att tro att konsumenten vill att han gör det. Dock har han i detta läge ingen skyldighet att göra det (2 st). Näringsidkaren har däremot en skyldighet att utföra arbetet om det skulle innebära allvarlig fara för konsumenten om arbetet inte utfördes (3 st). Det här var några av de viktigaste principerna gällande näringsidkarens skyldigheter i konsumenttjänstlagen. Jag hoppas att du trots frågan och svarets allmänna utformning fått reda på det du undrade. Vänliga hälsningar,

Avhjälpande av tjänst

2018-10-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |<p>Jag har kund som jag tvättade fönstret och kund var inte nöjd. Det var dimma som kom på glass när vi tvättade och jag visade det till kunden. Det var kallt ute och varm inne där för kom så här. Nu vill kunden att jag städar om alla fönstret och jag som företag vill städa bara de som var smutsig p.g.a dimman.. Kunder redan skrev att om jag inte städa alla fönstret igen då vill inte han ha någon fakturan för att jag inte städa alt igen. Hur kan vi lösa på bästa sätt den här situation.
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det är fråga om tjänst mellan en näringsidkare och konsument är konsumenttjänstlagen (1985:716) tillämplig. Vid fel av tjänst har kunden rätt att få ett avhjälpande eller ett prisavdrag, alltså i första hand krävs det att du löser det som blev fel enligt 20 § konsumenttjänstlagen. I detta fallet är det de fönstren som inte blev rena på grund av dimman som är det felaktiga som du måste åtgärda. De rena fönstren ska du inte behöva tvätta igen. Det du kan försöka göra är att förklara för din kund att du uppfyller dina skyldigheter genom att avhjälpa felet i tjänsten genom att tvätta om de smutsiga fönsterna. Om kunden vägrar betala ändå kan överväga att driva in kostnaden via ett inkassoföretag.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Reparation av båt - hur länge ska en lagning hålla?

2018-10-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Om en verkstad lagar en båt och den lagningen bara håller en vecka. Har verkstaden några garantier på längden av deras lagningar skall hålla?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagJag utgår i mitt svar från att du är konsument och att verkstaden som har reparerat din båt är näringsidkare. Således är det Konsumenttjänstlagen som är tillämplig i ditt fall. Lagen innehåller inte någon bestämmelse om garantier, men om ett företag ( i ditt fall verkstaden) lämnar en garanti och reparationen inte håller under hela garantitiden är tjänsten (reparationen) att se som felaktig, 14 § konsumenttjänstlagen.Fel i tjänstenÄven om någon garanti inte har lämnats så ska tjänsten utföras på ett fackmannamässigt sätt och på ett sätt som tillvaratar konsumentens intresse, 4 § konsumenttjänstlagen. Här kan även noteras att näringsidkaren ska avråda konsumenten från tjänsten om den sett till pris, värdet av föremålet eller andra omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, 6 §. Dvs. om felet är sådant att det inte lönar sig att laga eller om det skulle bli väldigt kostsamt har näringsidkaren en skyldighet att avråda dig som konsument. Tjänsten ska anses vara felaktig om resultatet avviker från vad du med hänsyn till 4§ (fackmannamässigt) har rätt att kräva, även om det skulle bero på en olyckshändelse, 9 §. Utan att ha alla detaljer i det enskilda fallet är det svårt att svara på vad som är felaktigt eller inte men att reparationen bara höll en vecka tyder nog på att det är fel i tjänsten. PåföljderÄr tjänsten felaktig och det inte beror på konsumenten har du rätt att hålla inne betalningen, 16 §, kräva att felet avhjälps, 20 §, göra prisavdrag eller slutligen häva köpet, 21 §. Det förutsätter att du reklamerar inom skälig tid, 17 §. En reklamation som har skett inom två månader är alltid att se som inom skälig tid. Reklamationen får inte ske senare än efter tre år. Om felet beror på grov vårdslöshet från näringsidkaren sträcker sig dock reklamationsfristen i 10 år. Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!Vänligen,