Återbetalning vid avbruten kurs

2018-05-22 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |ex. En person går en kurs som är en heldag därefter ska man skicka in ett arbete samt göra ett teoriprov inom8 veckor för att få certifikat Personen avlider 7 veckor efter kurs. 3 år senare hör modern av sig och vill ha återbetalningskrav. Med anledning att dottern inte slutfört sin kurs eftersom hon inte fått certifikat. Men kursen genomfördes efter kursdagen (1 dag) det är långt ifrån att alla som genomgått kurs får ett certifikat.Företaget var enskild frima som lades ner och inte är aktiv. har modern rätt till återbetalning?
Natasha Fathifard |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått dig rätt så har dottern gått kursen, men inte skickat in något arbete eller gjort något teoriprov inom 8 veckor.Det finns ett avgörande från Allmänna reklamationsnämnden ARN 2001-8331, där en resenär blev tvungen att avbryta sin resa pga sjukdom och därmed fick en viss summa utbetald, däremot inte hela beloppet. Din dotter har utnyttjat en del av kursen, men eftersom hon inte slutfört den kan hon få tillbaka en del av den betalda summan enligt 42 § Konsumentjänstlagen. Företaget har dock rätt till ersättning för de förluster för återstående delen av kursen samt eventuella kostnader som uppkommit pga att dottern inte genomfört hela kursen.Eftersom företaget ej är aktiv har modern ej längre rätt till återbetalning, men även om den skulle vara aktiv skulle det bli svårt för henne att rikta återbetalningskravet. Lagen nämner nämligen att krav om återbetalning ska ske inom skälig tid (så snart som möjligt) då personen avbryter kursen. Att rikta återbetalningskrav tre år senare anses därför inte vara inom skälig tid.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Pris vid konsumenttjänst och möjlighet att undvika skada

2018-05-02 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |VI fick ett ungefärligt pris på en utbyggnad där snickarfirman rekommenderade att inkludera takbyte samt dränering. Den ungefärliga summan var 500 000. De verifierade den ungefärliga summan ytterligare två gånger innan vi skrev på papper för lån med banken. Vi har nu betalt in ca 483 000 och det är en hel del kvar att göra. T ex står glaspartierna till rummet i vår trädgård och väntar på att bli insatta. De vill ha ytterligare ca 370 000 för jobb de tycker att de har utfört innan de fortsätter och sen är det oklart vad det skulle kosta ytterligare att slutföra bygget. De har inte velat svara i telefon när jag ringt men vi fick svar via epost, där hävdar de att dräneringen aldrig ingick i priset samt att det ungefärliga var helt utan tak. Utbyggnaden skulle ursprungligen varit färdig förra året och har nu stått sedan i februari utan att någonting har hänt. Vi är oroliga att det som är gjort ska bli förstört om inte glaspartierna kommer på plats snart. Vad kan vi göra?
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket pris gäller?Det är konsumenttjänstlagen (KtjL) som reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter när konsumenter upphandlar tjänster av näringsidkare. Enligt 1 § 1 p. KtjL omfattar lagen de fall då näringsidkaren utfört arbete på fast egendom. Med anledning härav är det KtjL som ska tillämpas i ert fall.Priset vid konsumenttjänster ska enligt 36 § KtjL vara i enlighet med avtalet och om avtal inte finns ska priset vara skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Har näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg enligt 38 §.I ert fall innebär detta att slutpriset för hela arbetet inte får överstiga 575 000 kr. Det förutsätter att taket och dräneringen ingick i det avtalade cirkapriset. Om det ingick eller inte från början kan jag inte svara på utan att ha sett avtalet mellan er och entreprenören. Kan ni göra något för att undvika att ert hus skadas?Enligt 24 § KtjL föreligger dröjsmål på näringsidkarens sida om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Enligt andra stycket föreligger dessutom dröjsmål på näringsidkarens sida om näringsidkaren inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes framskridande. Det verkar i ert fall som att näringsidkaren är i dröjsmål. Vad innebär det för påföljd för er? Enligt 27 § KtjL har du en möjlighet att hålla inne betalningen till näringsidkaren (så mycket som kan ge dig säkerhet för kraven på grund av dröjsmålet), enligt 28 § KtjL har du en möjlighet att kräva att näringsidkaren utför tjänsten förutsatt att det föreligger ett hinder som näringsidkaren inte kan övervinna eller om det innebär en oskäligt oskäligt stor ekonomisk förlust för näringsidkaren i förhållande till ditt intresse av att avtalet fullföljs och enligt 29 § KtjL har du en möjlighet att häva avtalet. För att häva avtalet gällande den resterande delen av arbetet krävs att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig, vilket du kan hävda om huset riskerar att skadas av dröjsmålet. Att häva hela avtalet är med största sannolikhet inte möjligt. Du har dessutom en möjlighet att få skadestånd för dröjsmålet om ni tillfogas skada på grund av det. Enligt 31 § KtjL är näringsidkaren skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av dröjsmål, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Enligt fjärde stycket i samma paragraf har näringsidkaren skadeståndsskyldighet på grund av fel eller dröjsmål för skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll och egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Detta innebär att ni, om huset skadas, har möjlighet att få ersättning från entreprenören. Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har fler frågor eller om du behöver vidare vägledning, vänligen kontakta oss på info@lawline.se.

Fel vid utförande av reparation av bil

2018-04-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Min fru brukar reparera sin bil hos en bilverkstad och under flera tillfällen har hon haft problem. Hon har trott att bilverkstaden kommer fixa olika fel i bilen( bromsar , växel mm) men hon tycker att bilverkstaden har lurat henne ,först med att lägga extra avgifter och kostnader för reparationen. Bilverkstaden var ansvarig för en händelse som min fru var inblandad i och det gäller att en praktikant i bilverkstaden har glömt att ta bort spikar från hennes bils däck. Bilen är fortfarande inte helt körbar, min fru tycker att bilen skakar fortfarande, växellådan blir väldigt mjuk, bromsarna fungerar inte bra p.g.a. växlarna och det är riskabelt att köra i hög fart.Min fru försökte ringa bilverkstaden och be om att de ska fixa problem med bilen för att de inte har fixat det på ett korrekt sätt senaste gången. Det finns fortfarande brister. Bilverkstaden var väldigt elaka mot henne och de anser att det inte finns någon brist i bilen , de erkänner inte ansvaret och de vill inte ge henne en akuttid för reparation utan en tid om två veckor .De burkar ge henne akuttid i alla fall och när som helst.Vad kan min fru göra i det här läget ? Att få sina rättigheter med att bilen måste repareras på ett bra sätt och utan att bli lurad på pengar.tack
Fredrik Vogel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga dels som att din fru är missnöjd med den tjänst som bilfirman utfört när hon lämnade in bilen för lagning, och dels att bilfirman möjligtvis har utfört saker som din fru inte har bett om och som de trots det tagit betalt för. Var regleras utförandet av tjänster?Konsumenttjänstlagen är den lag som reglerar arbete på lösa saker, främst då reparationer. Den är som lagen antyder tillämplig när en näringsidkare utför arbete för en konsument. Således är lagen tillämplig då bilfirman har reparerat din frus bil. Av intresse är också bilfirmans inställning till varför de anser att de inte gjort något fel. Är det för att de menar att det överhuvudtaget inte finns något fel på bilen, eller att det är din fru som har orsakat problemet och att de därför ej är ansvariga?Vad gäller extra arbete som din fru inte bett om?Bilfirman har inte rätt att ta betalt för en tjänst som de utför om detta inte är avtalat, trots att detta kan vara till fördel för kunden. Det är med andra ord din fru som själv bestämmer vad som ska utföras på bilen i samband med reparationen, och om bilfirman utför något extra utöver detta har de inte rätt att ta betalt för det. Om det framkommer behov av tilläggsarbete i samband med reparationen måste bilfirman fråga din fru om hon vill att de ska göra det innan de utför arbetet.Vad gäller bilfirmans fel vid utförandet av reparationen?Fel vid konsumenttjänster regleras i 9-15§ konsumenttjänstlagen. -Först och främst är reparationen felaktig om resultatet av reparationen avviker från vad din fru och bilfirman har avtalat. -Vidare är tjänsten felaktig om resultatet avviker från vad en konsument kan kräva av en fackmannamässig person. -Slutligen är tjänsten felaktig om den avviker från myndighetsbeslut och föreskrifter ur säkerhetssynpunkt. -Tjänsten är felaktig om näringsidkaren eller någon på hans sida har lämnat uppgifter som avviker från resultatet. Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållanden vid den tidpunkt när tjänsten avslutades eller när det gäller bilen, när den har kommit i din frus besittning igen. Bedömningen i ditt fallMed tanke på att bifirman uppenbarligen har tagit betalt för reparationen så har även de ansett att det fanns fel på bilen. Att reparationen ska utföras fackmannamässigt ställer ett visst krav på bilfirman. Om felen kvarstår efter reparationen måste felen anses som felaktig. T.ex. om din fru har sagt att de ska fixa växellådan och det fortfarande är problem med den efter reparationen, så avviker tjänsten från vad som avtalats och är att anse som felaktig. En viktig fråga är om felen fanns direkt när din fru åter fick bilen i sin besittning efter reparationen, eller i alla fall hur lång tid det tog innan hon åter upptäckte felen. Vad kan du eller din fru göra nu? De påföljder ni kan göra gällande vid fel i tjänsten finns i 16-23§ Konsumenttjänstlagen. Först och främst måste ni reklamera felet till bilfirman. Detta måste göras ganska snart efter det att ni fått reda på felet. Ni kan kräva att bilfirman ska avhjälpa felet, alltså att de ska reparera bilen, utan att ni behöver betala för det. Utöver detta kan ni också begära prisavdrag, alltså att ni inte ska betala så mycket som ni gjorde för den reparation de utförde. Om bilfirman inte avhjälper felet så kan ni häva avtalet. Detta förutsätter att reparationen i huvudsak är felaktigt utförd. Hävningen innebär att ni får tillbaka pengarna. Hoppas svaret var till hjälp!

Vad kan jag kräva av hantverkare i dröjsmål?

2018-04-16 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej vi har anlitat en hantverkare för total renovering av ett badrum vi betalde enl avtalat summan som gjordes upp före det var färdigt . Enligt kontrakt skulle då badrummet vara färdigt mars 2018. Badrummet står nu nästan färdigt frånsett del av taket som inte är målat det är ej heller tätt runt en av spotlightsen i taket. Har varit i kontakt med företaget V.14 då utlovades att det skulle vara färdigt under veckan . Det har nu gått 1.v till och inget händer ! Vad kan vi kräva ?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du är en privatperson som har anställt en hantverkare som jobbar på ett företag så är reglerna i konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämpliga. Hantverkaren är i dröjsmålEftersom hantverkaren inte har avslutat renoveringen av badrummet i mars 2018 enligt kontraktet så är hantverkaren i dröjsmål. (24 § KtjL)Det du kan krävaDu kan välja mellan att kräva att hantverkaren utför tjänsten eller att häva avtalet. Dessutom kan du kräva skadestånd av hantverkaren. (25 § KtjL)Du kan kräva att hantverkaren gör klart renoveringen av badrummet. Du har rätt att kräva att hantverkaren gör klart det sista av badrumsrenoveringen. Hantverkaren är inte skyldig att utföra renoveringen endast om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna, eller om utförandet skulle medföra olägenheter eller kostnader för hantverkaren som är oskäligt stora i förhållande till ditt intresse av att avtalet fullföljs. Om ett hinder som nu nämnts upphör inom rimlig tid, får du dock kräva att hantverkaren gör klart arbetet. (28 § KtjL)Häva avtaletOm hantverkarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig får du häva den del av avtalet som återstår för hantverkaren att utföra. (29 § KtjL) Som jag förstår det är det som återstår, och det du alltså kan häva, den del av taket som inte är målat och tätningen runt spotlightsen i taket. SkadeståndHantverkaren är skyldig att ersätta dig för den skada som du har tillfogats på grund av hantverkarens dröjsmål. Detta gäller så länge hantverkaren inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte skäligen hade kunnat undvika eller övervinna. (31 § KtjL)Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till med allting!Med Vänliga Hälsningar

Bredbandsleverantör som brister i sin leverans av tjänst

2018-05-12 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag tecknade kombinerat abonnemang TV och bredband (via kopparledningen då fiber ej finns här) i mitten av januari 2018. Först fungerade inget, men efter väntan och till slut besök av teletekniker så började bredbandet fungera med mellan 1,5 och 2,5 Mb/sek som vanligaste hastighet – mycket långt från det i avtalet utlovade. TV har jag inte kunnat använda en enda minut sedan abonnemanget började, detta på grund av låg kapacitet i bredbandet. Teletekniker kom flera gånger i januari/februari men gav upp ärendet av för mig okänd anledning – det nämndes något om dåliga kopparledningar. De meddelade mig med ett SMS att jag skulle få allt att fungera i början på maj månad. I början av maj 2018 fick jag ett SMS från Teletekniker där de meddelade att "…vi är sena med felavhjälpningen men beräknar var klara senast 2018 05 11". Den 10 Maj kom ett nytt SMS; "Vi kan lösa problemet först den 29/5". Under hela denna period har jag betalat räkningarna om 499 kr/månad utöver alla startavgifter. Jag uppfattar att det som nu sker är ett avtalsbrott. Vad gäller i ett sådant här fall? Hur länge ska jag behöva vänta? Vad är rimlig ekonomisk kompensation? Skall jag begära något, eller skall leverantören på eget initiativ ersätta fullt ut för differensen mellan den avtalade tjänst jag betalat fullt pris för och den (lilla) tjänst som levererats. Har betalat min TV-licensavgift hela tiden. Kan man bryta kontraktet?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du inte får den bredbandstjänst som du nu betalar för, och du undrar hur dina möjligheter för kompensation ser ut.Vad som gällerJag utgår från att du har ingått ett bredbandsabonnemang för ditt hem, och att du därmed gör det i egenskap av privatperson. Det ger dig ett visst konsumentskydd.När det gäller frågan vilken lag som ger dig ditt konsumentskydd är det mer osäkert. Bredband ligger nämligen i ett gränsdragningsområde mellan vara och tjänst. Det är vanligt att abonnemang för bredband benämns som immateriella tjänster, vilket skulle innebära att varken konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen är tillämpliga. Det är dock möjligt att ta vägledning i dessa lagar när man bedömer ditt fall.Jag gör bedömningen att ett bredbandsabonnemang är mer att betrakta som en tjänst än en vara, och kommer därmed ta viss vägledning ur konsumenttjänstlagen (ktjL). Eftersom du inte får ut den hastighet på bredbandet som har avtalats så föreligger ett fel i tjänsten (9§ ktjL första stycket tredje punkten). Du har helt enkelt inte fått den tjänst som ni kom överens om, så i den meningen är det ett avtalsbrott. Vad du kan göraDu har möjlighet att hålla inne betalningen och kräva att leverantören rättar till felet (19-20§ ktjL). Om du redan tröttnat på leverantörens försök att åtgärda felet så kan du även häva köpet vid den här tidpunkten, det vill säga avsluta kontraktet (21 § andra stycket ktjL). De har haft god tid och många försök på sig att avhjälpa felet och du har ju fortfarande inte fått det som har avtalats. Leverantören borde vara väl medveten om att du har fått leva med dålig uppkoppling det senaste halvåret. När det gäller den ekonomiska kompensationen så har du möjlighet att få avdrag på priset. Jag bedömer det som att de inte rättat till felet inom skälig tid, så det är sannolikt att du kan få kompensation för den tiden som du har betalat för en tjänst som inte har kunnat levereras (21 § första stycket ktjL). Det är du som ska höra av dig till leverantören och begära prisavdrag. Eftersom du redan har berättat för leverantören om felet så har du reklamerat tjänsten. Du får även själv höra av dig om du vill ha någon form av ekonomisk kompensation. Vad som är en rimlig kompensationVad som kan räknas som en rimlig kompensation skiljer sig från fall till fall och jag kan inte säga exakt hur stor kompensationen ska vara. Vid en hävning av avtalet hade jag utgått från full kompensation, det vill säga allt som du betalat skall du få åter. En annan lösning kan vara att om leverantören lyckas åtgärda felet så kan du få en period med gratis bredband som motsvarar den perioden du betalat för. Detta är mer en förhandlingsfråga snarare än något annat.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Ytterligare frågor?Om du undrar något annat är du välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha hjälp med att driva frågan så är du välkommen att höra av dig till mina kollegor här på Lawline via telefon.Med vänlig hälsning

Avbeställning av tjänst i förtid.

2018-04-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Igår morse fick min mor, 84 år, besök av en person i sitt hem som erbjöd takrenovering. Han fick tillgång till krypvinden, tog foton och konstaterade att taket behövde bytas. Han sa att företaget hade en kampanj i området och att flera grannar ska få sina tak bytta. Mor skrev på ett avtal ( fick ingen papperskopia men ett foto på det undertecknade avtalet togs med mors mobiltelefon ) om att få taket på sitt radhus reparerat och takpannorna bytta för 280 000 SEK. Mor ringer och berättar detta för mig. Hon är nu orolig för att taket är mycket dåligt. Jag hör mig för om kostnad för takläggning och upplever att priset mor accepterat är högt. Vi kommer överens om att häva avtalet för att få tid att inhämta flera anbud och kontakta Anticimex och försäkringsbolag. Vid 11-tiden ringer jag personen som mor skrivit avtalet med och förklarar att vi vill häva det. Han hänvisar till sin chef. Jag talar med chefen vid klockan 13 00. Han är mycket bestämd och menar att avtalet är giltigt eftersom det presenterats med ett startdatum ( vecka 18 ) av arbetet. Jag ifrågasätter om detta är rätt och ber honom att häva avtalet så att mor får tid att ta ställning till ev, takreparation. Hur ska vi gå till väga för att häva avtalet på ett korrekt sätt? Jag mailade företaget vid 14 00 och bad om uppsägning av kontraktet. Räcker det?Bästa hälsningar / Sonja Strand
David Zandian |Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lag på området är konsumenttjänstlagen och mer specifikt 42 § om avbeställning. Enligt denna paragraf får konsumenten avbeställa ett arbete även innan det påbörjats. Näringsidkaren har dock rätt till ersättning för kostnader som denne har införskaffat specifikt för arbetet och som inte kan användas löpande i dennes verksamhet. Alltså om din mor beställt speciella takplattor som de inte kan använda till ett annat hus kan hon få stå för den kostnaden. Näringsidkaren kan även få ersättning för förlorat arbete genom att ha tackat ja till din mors projekt kan det vara så att denne kan ha tackat nej till andra kunder. Denna ersättning gäller dock inte om näringsidkaren har fler jobb ´´på lager´´ som denne kan ta itu med. Oavsett allt detta får ersättningen inte överstiga den totala kostnaden av vad beställningen egentligen skulle kostat.Hoppas detta hjälpte!MVH

Kan jag återta en order om köp och montering?

2018-04-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag har beställt en säkerhetsdörr med montering av ett företag. Nu är det 4 månader sedan och ännu inte fått dörren monterad. Efter samtal med företaget så säger man att det är långa väntetider för en dörr, och man säger också att dörren vid leverans var transportskadad och måste reparareras.Nu har jag tröttnat på det har företaget, kan jag återta ordern?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din beställning rör både ett köp och en tjänst ska frågan bedömas utifrån den övervägande delen utav säljarens förpliktelse. Med information från din fråga tolkar jag det som att själva monteringen/tjänsten utgör övervägande del, och därför kommer jag besvara din fråga utifrån det.Jag kommer besvara din fråga utifrån att du är konsument och säljaren är näringsidkare. Om dessa förhållandena inte stämmer och även du är näringsidkare kan andra regler bli gällande. I avtal där tjänsten utgör övervägande del av avtalet är Konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig, jfr 2 § andra stycket konsumentköplagen samt 1 § KtjL. Konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens förmån (3 § KtjL). Föreligger det dröjsmål?Det du beskriver i din fråga är ett dröjsmål med uppdraget. Dröjsmål från säljarens sida föreligger om uppdraget inte har avslutats inom avtalad tid. Om det inte finns någon avtalad tid om uppdragets sluttid ska man se till en skälig tid i förhållande till vad som är normalt för en liknande tjänst (24 § KtjL). Om ni har avtalat en tid för uppdragets slut och denna överskridits föreligger det alltså dröjsmål. Om ni inte avtalat något får man se till den normala tiden för en liknande tjänst, det blir alltså en bedömningsfråga. Kan jag återta ordern?Om det föreligger dröjsmål får du som köpare använda vissa påföljder (25 § KtjL). För att få häva avtalet som du antyder krävs att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för konsumenten (29 § KtjL). Om det är ett dröjsmål och du kan styrka att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du alltså häva avtalet. Näringsidkaren är även skyldig att ersätta konsumenten för den skada han tillfogats på grund av dröjsmålet och näringsidkaren inte kan visa på att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll och som inte möjligen kunde ha undvikit (31 § KtjL). Det viktiga här är alltså om ni har avtalat tid för montering och om denna tiden har överskridits eller ej. Om tiden överskridits föreligger dröjsmål och då kan du häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag häva köp av kurs?

2018-03-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag köpte en kurs från Balansekonomi och ville avbryta den, företaget vägrade, såväl muntligt som skriftligt.Enl konsument köp lagen ska jag ha 3 års reklamationsrätt. Konsument rådgivare hos staden vägra röra i fall gällande kurser, ens med tång. Det gäller ju lös egendom. Kan jag ändå stämma företaget för brott mot några paragrafer i Konsument köplagen paragraf 41, 45, 23, 24, Era jurister säger nej, men gäller då avtalslagen 36 §? Jag blir rådvill. I avtalet står att man inte kan avbryta en påbörjad kurs - jag sa att jag ville avbryta redan på första tillfället. Jag tycker även deras MF r vilseledande (ett rikare liv) när första uppgiften bokstavligen är att sortera sin strumplåda. Priset var 15 000 SEK. Kan jag stämma dem? Om ja, för vad?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagJag uppfattar det som att du i egenskap av privatperson har köpt en tjänst av ett företag; alltså inte lös egendom. Det innebär att reglerna i konsumenttjänstlagen (KtjL) blir tillämpliga; alltså inte konsumentköplagen. Är tjänsten felaktigt utförd?En näringsidkare (företaget du köpt tjänsten av i ditt fall) ska utföra en tjänst fackmässigt (4 § KtjL). Vid bedömningen av huruvida tjänsten är utförd fackmässigt, måste hänsyn tas till ert avtal och vad kursen omfattar, samt dess kursplan. Tjänsten ska anses felaktig i det fall utförandet av kursen inte stämmer med vad du har rätt att kräva, det vill säga, vad som ingår enligt kursplanen (9 § och 4 § KtjL). Har du rätt att hålla inne betalningen och häva köpet? Du är skyldig att först och främst reklamera felet till näringsidkaren. Att reklamera betyder inte att man har rätt att ångra sitt köp, utan att det är under den tiden man kan reklamera. Efter att tre år passerat, kan man inte längre reklamera. Reklamation ska ske inom skälig tid (högst 8 veckor) och av din fråga verkar det som att du redan kontaktat dem och klagat vilket är rätt gjort (17 § KtjL). Jag vill upplysa dig om att näringsidkaren har rätt att avhjälpa felet utan att du kräver det, men då förutsätter det att du inte har något skäl att avvisa erbjudandet om avhjälp. Du ska inte heller behöva lida ekonomiskt på grund av avhjälpande, (20 § 2 och 4 stycket KtjL). Avhjälpande i detta fall skulle kunna vara att kursföreståndaren ser över kursplanen och anpassar lärandet till den. I vissa fall kan man häva en tjänst (21 § KtjL) och man har då rätt att inte betala för tjänsten. Hävning kräver att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat. Det krävs också att näringsidkaren förstod eller borde förstå detta. I detta fall är det emellertid svårt att hävda att tjänsten utförs på fel sätt. Du måste i sådana fall kunna bevisa (bevisbördan ligger på konsumenten) att kursen inte motsvarar kursplanen. Detsamma gäller för prisavdrag. Lyckas du med att bevisa att kursen inte motsvarar kursplanen kan du stämma in företaget. Men utan att kunna bevisa detta, kan du dessvärre inte kräva pengarna åter.36 § avtalslagen är inte tillämplig. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen