Kan jag stämma ett företag för att det utfört en tjänst felaktigt och skadat det jag lämnat in?

2019-09-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Lämnar in 18st båtträdetaljer(som privatkund)till snickeri (skriftligt avtal finns)för renovering (har betalat tot ca 65000kr).Reklamerar dåligt jobb direkt vid mottagandet. Firman åtar sig att göra om jobbet på alla detaljer kostnadsfritt och utan diskussion. Det jobbet förstör stor del av detaljerna och resterande delar måste göras om(om de ska räddas). Firman åberopar ansvarsförsäkring hos sitt försäkringsbolag som beslutar om att ersätta mig med 30000kr (för de förstörda delarna endast, täcker ej de delar som måste göras om eller tillkomna kostnader för arbetstid, resor, bil mm som jag uppgivit). Jag kräver firman på restbelopp(35000kr bara för att vara lite "just", ej för övriga kostnader som jag haft). Inget gehör från firman(som lägger på luren mitt i samtalet då jag ringer) som hänvisar till förskringsbolaget (som inte tänker betala mer,jag har frågat dom). Jag sitter nu med mina trädetaljer som till största del är förstörda (utdömda till 100% av försäkringsbolagets oberoende besiktningsman) och de resterande delarna som kräver omfattande kostnader för att kunna användas/räddas. Jag vill nu skicka en stämning på restbelopp samt allt extra arbete och resekostnader,arbetstimmar och ev för den hela båtsässongen som har gått (bristande funktion/utseende).Ser det ut som om "jag har kött på benen" för en stämning? Drar ju på mig ytterligare kostnader som stämningsansökan, ev advokatkostnader mm som jag hoppas motparten får betala om jag "vinner" .
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEftersom du lämnat in det som skulle renoveras i egenskap av privatperson och konsument, är konsumenttjänstlagen den lag som reglerar vad som gäller mellan dig och företaget (jfr 1 § konsumenttjänstlagen, KTjL).Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (4 § KtjL). Om tjänsten är felaktig utan att det beror på dig som konsument, får du hålla inne med betalningen. Du har vidare rätt att kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller att häva avtalet. Du har även rätt att begära skadestånd av näringsidkaren (16 § KTjL). Näringsidkaren är ersättningsskyldig till dig som konsument för skada som du tillfogas på grund av fel om felet inte beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll, som näringsidkaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder näringsidkaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Näringsidkaren är även ersättningsskyldig för skada på föremålet för tjänsten (31 § tredje och fjärde stycket KTjL). Kravet om näringsidkarens kontrollansvar för att denne ska undslippa skadeståndsskyldighet är högt ställt och kan inte innefattas i att näringsidkaren helt enkelt gör ett dåligt arbete.Som jag tolkar det har du via näringsidkarens försäkringsbolag blivit ersatt för de detaljer som förstördes, däremot har du inte fått ersättning för resten. Näringsidkaren vägrar att ens diskutera ersättning med dig. Att försäkringsbolaget endast ersätter upp till en viss summa eller vissa kostnader, ska däremot inte du som konsument lida för. Näringsidkarens försäkring är för att näringsidkaren inte ska behöva betala allt själv; det som inte innefattas av försäkringen kan du ändå begära ersättning av näringsidkaren för.Skyddet enligt konsumenttjänstlagen är högt ställt och min bedömning är att det finns förutsättningar för dig som konsument att begära ersättning av näringsidkaren. Om du stämmer näringsidkaren kommer det att avgöras som ett ordinärt tvistemål, innebärande att förlorande part betalar motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § Rättegångsbalken). Min rekommendation är att du anlitar en jurist som går igenom ditt ärende från början (tittar på reklamation, avtal och korrespondens mellan dig och näringsidkaren). I ett första skede kommer juristen sannolikt att, som ombud för dig, tillskriva din motpart med ett krav om ersättning. Förhoppningen är att det är möjligt att komma överens redan i det skedet, utan att gå till domstol. Om ni inte kan komma överens kan juristen inlämna en stämning. Allt detta kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa dig med. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig för tidsbokning och vidare kontakt. Vi erbjuder möten med våra jurister på kontoret, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar dig som kund bäst. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Behöver jag betala fullt pris när jag uteblev från frisören?

2019-08-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag bokade en tid hos en frisör i salongen där jag fick ge namn och telefonnummer men inte gavs information om vare sig hur mycket det skulle kosta eller att jag var tvungen att avboka tiden för att slippa betala fullt pris. Om jag nu inte dök upp hos frisören för att jag glömde bort tiden och de kräver att jag betalar fullt pris, måste jag då göra det?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det kommer till köp av tjänst mellan näringsidkare och konsument så finns ingen specifik lagstiftning utan jag kommer istället att vända mig till allmänna avtalsrättsliga regler. Huvudprincipen är att avtal ska hållas, en frisör kan kräva betalning om du inte dyker upp förutsatt att det villkoret fanns i ert avtalet. Du ska alltså ha blivit meddelad om att detta gäller när du genomförde bokningen. Inom vissa branscher anser man att konsumenter bör vara medvetna om att det brukar förekomma vissa typer av villkor. Så kan möjligen vara fallet inom frisörbranschen. SammanfattningEftersom du skriver att du inte har fått veta priset blir frågan svårare. Om frisören har haft priset tillgängligt på sin hemsida så du kunnat se informationen om avbokning där, och om det är ett normalt pris för tjänsten så är min bedömning att frisören har rätt att kräva betalning för att du uteblev. Om du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så erbjuder de flesta kommuner konsumentvägledning, och du kan dessutom göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden(ARN).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag göra när ett företag ökar det avtalade priset för en tjänst?

2019-08-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag har anlitat ett företag som säljer och installerar kaminer och dito skorstenar. Företaget offererade en kostnad på 58 495 Kr (inkl. moms och rotavdrag) med ett mindre förbehåll angående eventuell merkostnad. När räkningen kom var den på 73 200 Kr (inkl. moms och rotavdrag). Företaget hänvisar till att alla arbetsmoment vid installationen tog dubbelt så lång sid som beräknat varför de begär att jag skall betala hela arbetskostnaden trots att det är mycket mer än offererat. Jag betalade 58 495 Kr + 5 000 Kr extra den 27/7 2019. De extra 5 000 Kr för att täcka extrakostnaden angående förbehållet i offerten. Jag har brevledes kontaktat företaget och detaljerat bestridit övriga extrakostnader.Idag fick jag följande meddelande via e-mail:Vår faktura är ej tillfullo betald.Om ej vår faktura betalas omgående går ärendet vidare till vårt inkassobolag.Vad kan jag göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga, utifrån hur du ställt den, är du en privatperson som anlitat en näringsidkare för att installera en kamin och skorsten. I ett sådant fall uppfyller ni kraven för att konsumenttjänstlagen ska vara tillämplig (1 §). För att besvara dina frågor kommer jag således att utgå från konsumenttjänstlagens bestämmelser och avsluta med råd i ditt fall. Konsumenttjänstlagen är en skyddslagstiftning innebärande att det inte kan avtalas om andra villkor än vad lagen anger, om de är till nackdel för dig som konsument (3 §).Prisökning vid ungefärligt prisNär det gäller pris enligt konsumenttjänstlagen finns det skyddsregler till fördel för dig som konsument. Reglerna innebär att i den mån priset inte följer av avtalet, ska konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt (36 § första stycket). Om näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 procent, om inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg (36 § andra stycket). Pristillägg kan näringsidkaren ha rätt till om det utförts tilläggsarbete eller om tjänsten fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades (38 §).Reglerna i 36 § första och andra stycket ska ses tillsammans. Regeln om ungefärligt pris i andra stycket kan då ses som en begränsning av vad som utgör skäligt pris enligt första stycket. Som konsument behöver du aldrig betala mer än den ungefärliga prisuppgiften med ett tillägg av 15 procent; detta oavsett av att skäligt pris kan bestämmas till ett högre belopp. Att en ungefärlig prisuppgift lämnats innebär således att ett tak har satts för priset. Regeln om skäligt pris i första stycket kan på motsvarande sätt ses som en begränsning av den ungefärliga prisuppgiften. Om skäligt pris är lägre än det ungefärliga priset med ett tillägg av 15 procent behöver konsumenten inte betala mer än skäligt pris. I lagkommentarerna till bestämmelsen exemplifieras det väl med att "Om näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift om 1000 pengar, kan det slutliga priset maximalt uppgå till 1150 pengar. Om skäligt pris visar sig vara 1050 pengar är konsumenten således inte skyldig att betala mer än detta belopp.".Om vi i ditt fall utgår från att 58.495 kronor lämnats som ett ungefärligt pris (vilket jag förstår det som då det lämnades förbehåll om eventuell merkostnad) får det priset ökas med maximalt 15 procent, om ni inte avtalat om annan prisgräns. En ökning med 15 procent innebär en maximal ökning om ca 8.774 kronor, under förutsättning att ett skäligt pris inte är lägre. Näringsidkaren kan därmed kräva dig på högst 67.269 kronor. Skulle ett skäligt pris vara lägre gäller istället det. Om en domstol skulle anse att ett skäligt pris för den tjänst du beställt är 60.000 kronor gäller således istället det.Dina alternativEtt alternativ är att betala fakturan och sedan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning av tvisten. ARN är opartiska och ger rådgivande beslut. Att ett beslut är rådgivande innebär att även om du får rätt, behöver företaget inte rätta sig efter det. Seriösa företag brukar dock följa ARN:s rekommendationer.Ett annat alternativ är att bestrida så som du har gjort. Om ärendet går till inkasso bör du skriftligen bestrida kravet även i det skedet. Du bör spara kopia på det du bestrider, det kan vara en god idé att bestrida per e-post så du har bevis på att du verkligen har bestridit. Enligt god inkassosed ska ett inkassoföretag inte lämna över en fordran till Kronofogden med ansökan om betalningsföreläggande om du bestridit den. Om så ändock skulle ske måste du även hos Kronofogden bestrida ärendet. Om du bestrider fakturan kan företaget vända sig till domstol för att få fastställt hur mycket du är betalningsskyldig för. Om målet går till domstol är det en civilrättslig tvist och vad som kallas ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar.De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Det innebär att om du skulle vinna ett ordinärt tvistemål kan din motpart bli ersättningsskyldig för dina rättegångskostnader. Motsatsvis innebär det att om du förlorar ett ordinärt tvistemål kan du bli ersättningsskyldig för din motparts rättegångskostnader (och givetvis dina egna). Det kan således bli kostsamt.I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Den förlorande parten i ett förenklat tvistemål blir ersättningsskyldig för motpartens kostnader till ett betydligt lägre belopp än i ett ordinärt tvistemål. I förenklade tvistemål har man som vinnande part endast rätt till ersättning för en timmes rättslig rådgivning, ansökningsavgiften för stämning (900 kronor), resekostnader och ev. vittnesbevisning. I ditt fall kommer tvisten att röra sig om ett mindre belopp varför det kommer att handläggas som ett förenklat tvistemål.Min rekommendation, för det fall att du inte vill betala fakturan och driva ärendet med ARN, är att du betalar in så du betalt det ungefärliga priset + 15%. Har du gjort det har du uppfyllt dina förpliktelser enligt konsumenttjänstlagen. I övrigt bör du bestrida enligt ovan och hänvisa till bestämmelsen om 15% påslag som jag redogjort för.För det fall att näringsidkaren går vidare med ärendet till domstol och du behöver anlita en jurist för rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till mig för en tidsbokning med en av våra jurister. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Rätt till ny reparation ett år efter den första

2019-07-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande konsumenttjänstlagen. För ett år sedan slutade fläkten på min bärbara dator att fungera. Jag lät då reparera datorn och betalade för att få fläkten i datorn utbytt. Allt gick bra, fläkten har fungerat fram till nu - men strular nu åter igen. Reparationen genomfördes alltså för ungefär ett år sedan. Borde jag kunna kräva att en ny reparation ska genomföras gratis, och hänvisa till konsumenttjänstlagen?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När är konsumenttjänstlagen tillämplig?Konsumenttjänstlagen (KTjL) är tillämplig så länge reparationen av din dator utfördes av en näringsidkare (1 § KtjL). Utifrån din fråga utgår jag att så är fallet, men om det istället var en privatperson som utförde tjänsten går lagen inte att använda på ditt fall. I mitt svar utgår jag ifrån att det var en näringsidkare som utförde tjänsten, men i fallet av en privatperson är du välkommen att ställa en ny fråga.Du måste först reklamera tjänstenDu kan reklamera tjänster i upp till tre år efter att de utförts och i upp till två månader efter att du upptäckt själva felet (17 § KTjL). Bedömningen av om tjänsten är felaktig ska göras utifrån förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades, i ditt fall alltså efter att den första reparationen genomförts (12 § KTjL).Du kommer att behöva visa att felet inte beror på dig, utan på tjänsten i sig. Detta kan i vissa fall bli svårt, särskilt då det gått en viss tid sedan tjänsten utfördes. Det som talar i din fördel är att eftersom fläkten är utbytt bör den rimligtvis fungera i längre än ett år, och det talar i så fall för att företaget satt in en defekt fläkt. Om du själv stod för den nya fläkten kan det bli svårare att få rätt i fallet.Rätten till en ny reparationOm du lyckas bevisa att tjänsten är felaktig så har du rätt att kräva avhjälpande, alltså att en ny reparation ska ske gratis (16 § KTjL). Om du haft kontakt med näringsidkaren och de vägrar avhjälpa felet trots att du anser dig ha rätt till det kan du kontakta allmänna reklamationsnämnden. Det är kostnadsfritt och de kan hjälpa till med en rekommendation om hur ärendet bör avslutas.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Prisavdrag eller tvingad till avhjälpande?

2019-09-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag anlitade en städfirma för att flyttstäda minn lägenhet, men det gjorde ett uselt jobb och städningen blev underkänd. De ville komma tillbaka och fixa det men nya hyresgästen sa nej pga jobbet de utfört tidigare. Nu skickar de en faktura till mig på hela beloppet, var är mina rättigheter här? Kan jag få fakturan sänkt?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Du har som privatperson anlitat ett företag att städa din lägenhet, alltså är konsumenttjänstlagen (1985:716) tillämplig (1 §)vilket är väldigt förmånligt för konsumenten (dig).Hur bra en städning utförs är subjektivt men jag antar att den var långt ifrån vad som var acceptabelt - vilket innebär att tjänsten inte utförts "fackmässigt" vilket innebär att det finns ett fel i tjänsten 4 § --> 9 §.Det är alltså otvistigt om att tjänsten var felaktig, vilket även bolaget verkar tycka då de erbjudit sig att avhjälpa. När det finns fel i tjänsten har du som konsument rätt att bland annat hålla inne betalning, få avhjälpande (var inte aktuellt pga nya hyresgästen) men även rätt till avdrag på priset, 16 § 1 st. En näringsidkare (städfirman) har en generell rätt att avhjälpa sin brist i tjänsten om han yrkar om det själv, vilket han gjort, 20 § 2 st. Men, finns det särskilda skäl från privatpersonens sida så är detta en rätt som faller bort för städfirman, ARN 2007 - 7439. Eftersom du har särskilda skäl, lägenheten är inte ens din längre, och inte är tvingad att låta dem avhjälpa felet så har du rätt till prisavdrag då städfirman inte utfört något avhjälpande, 21 § 1 st.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH

Vad gäller när kostnad för tjänst överstiger tidigare lämnad prisuppgift samt skador uppstått på egendomen?

2019-08-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Mina föräldrar har betalt en faktura för grävjobb på 46' men som var uppskattat 20'. Egentligen skulle vi ha bestridit fakturan men de betalade den innan jag hann bromsa dem. Hur kan man gå tillväga? Dessutom har grävskopan gjort sönder taket på ena hörnan samt en elkabel som är alldeles för kort och är sträckt istället för att gå intill huset.
Emil Bengtsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar i egenskap av konsumenter beställt ett grävjobb av en näringsidkare och att denne lämnat en ungefärlig prisuppgift som hen sedan överstigit. Utöver detta så har företagaren gjort sönder taket och en elkabel i samband med att tjänsten utfördes. Jag kommer först gå igenom vad som gäller och sedan vad du kan göra. Till att börja med så är konsumenttjänstlagen (ktjl) tillämplig (1 § andra punkten ktjl). Vad säger lagen?Gällande prisetOm näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 %. Detta gäller dock inte om dina föräldrar och företagaren avtalat om någon annan prisgräns eller om företagaren har rätt till pristillägg (36 § andra stycket ktjl). Näringsidkaren har rätt till pristillägg om hen utfört tilläggsarbete, alltså sådant arbete vars behov framkommer när tjänsten utförs och som på grund av sitt samband med uppdraget bör utföras samtidigt som huvudtjänsten (38 § första stycket första punkten ktjl). Näringsidkaren har också rätt till pristillägg ifall tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som kan hänföras till dina föräldrar och som näringsidkaren inte kunde förutspå. Ett exempel på detta kan vara missvisande uppgifter gällande ytan som ska behandlas (38 § första stycket andra punkten ktjl).Gällande de skador som uppstått under arbetetOm egendom som tillhör konsumenten (dina föräldrar i detta fall) skadas medan egendomen är i näringsidkarens kontroll så är denne tvungen att ersätta skadan om hen inte kan visa att skadan inte beror försummelse av hen eller någon som hen anlitat för att utföra tjänsten. Dina föräldrar behöver kunna visa att de drabbats av en skada, samt att den uppstått under näringsidkarens kontroll (32 § första stycket ktjl).Sammanfattning Dina föräldrar har rätt till ersättning för skadorna som näringsidkaren orsakat och om dina föräldrar inte avtalat om någon annan prisgräns, samt att inget pristillägg blir aktuellt även rätt till ett lägre pris än de betalat. Jag rekommenderar att du till en början vänder dig direkt till näringsidkaren med era krav på ersättning. Om hen inte går med på era krav kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan också boka en tid med en av våra verksamma jurister här.Med vänliga hälsningar

Får näringsidkare begränsa konsumentens rätt till reklamation?

2019-07-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Fönsterleverantör har i sina villkor begränsat rätten till reklamation för ursprungliga fel genom att villkora att kunden inte har rätt till reklamation efter det att montering är gjord. Är detta villkor i enlighet med konsumentköplagen? Köpet avser både fönster och montering.
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom att köpet avser både fönster (vara) och montering (tjänst) måste det avgöras om det är konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen som blir aktuell i ditt fall. I prop. 1984/85:110 anges det att så snart ett arbetsåtagande framstår som ett väsentligt moment i avtalet bör detta betraktas som ett avtal om tjänst och inte som köp. Jag antar att monteringen utgör det väsentliga momentet i ditt avtal, vilket därmed gör konsumenttjänstlagen aktuell. Slutsatsen i mitt kommande svar är dock densamma oavsett vilken lag som aktualiseras.Kan reklamationsrätten begränsas?Enligt 17 § konsumenttjänstlagen har en konsument rätt att underrätta näringsidkaren om ett fel inom skälig tid efter det att felet har märkts eller borde ha märkts. Detta utgör grunden för reklamationsrätten. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för konsumenten är inte gällande (3 § konsumenttjänstlagen). Att din fönsterleverantör begränsar din reklamationsrätt är till din nackdel och är alltså inte i enlighet med konsumenttjänstlagen. Samma slutsats dras om konsumentköplagen skulle vara aktuell.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skälig tid för reparation av vitvaror

2019-07-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag önskar veta hur lång tid som är skälig tid för reparation av vitvaror enligt ARN?Mvh Marie
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att du agerar som privatperson/konsument. Om du då ska få vitvaror reparerade av en näringsidkare är konsumenttjänstlagen tillämplig. Näringsidkaren är i dröjsmål om arbetet inte är avslutat inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (se 24 § första stycket konsumenttjänstlagen). Jag tolkar det som att det är denna paragraf du syftar på när du vill få reda på hur lång tid som ska räknas som skälig. Vad jag kan hitta har dock Allmänna reklamationsnämnden (ARN) aldrig avgjort just denna fråga.Det framgår som sagt av lagtexten att den skäliga tiden ska bedömas med hänsyn till vad som är normalt för tjänsten i fråga (se ovan). I ditt fall blir det alltså relevant att veta hur lång tid det brukar ta att reparera just vitvaror. Även i förarbetena till konsumenttjänstlagen framhålls att man i första hand ska utgå från vad som är normal tidsåtgång för tjänsten i fråga.Det du således kan göra är att fråga runt hos lite olika reparatörer hur lång tid det brukar ta för dem att reparera vitvaror av det aktuella slaget. Om du får ett någorlunda enhetligt svar på hur lång tid det brukar ta kan du förmodligen utgå från att den skäliga tiden ligger däromkring.Hoppas att detta gav svar på din frågaMed vänliga hälsningar,