Hur många gånger får näringsidkaren försöka fixa felet i tjänsten?

2020-03-19 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vi har köpt en nybyggd bostadsrätt där balkongdörren släpper in vatten vid kraftigt regnväder. Detta var redan känd innan tillträdet och vi påtalade även fuktskadorna på dörrtröskeln. Firman har efter tillträdet i juni 2019 försökt rätta till problemet vid tre tillfällen. De två första försöken avhjälpte inte problemet. Nu väntar vi på ett nytt regnoväder för att se om det tredje försöket att få dörren tätt var framgångsrik. Tröskeln har ej blivit utbytt trots att det inte ser bra ut med den fuktskadade tröskel i en nybyggd lägenhet. Läckan från dörren är givetvis mycket allvarligare och det är lönlöst att byta tröskeln om dörren inte håller tätt. Det känns som om vi ska stå ut med firmans utvecklingsarbete på en felkonstruerad dörr. Hur många år ska vi behöva stå ut med detta?Med vänliga hälsningarJoachim Greter
Binh Tran |Hejsan! Aktuell lagstiftning: Konsumentjänstlagen (KtjL)Påföljder vid fel av tjänstOm en tjänst har gjorts fel så kan du som konsument hävda ett par olika påföljder. I 16§ så kan du som konsument välja mellan olika påföljder så som prisavdrag, hävning, hålla inne betalning och avhjälpande. Dock får inte konsumenten välja påföljder om näringsidkare vill avhjälpa felet. Det är lite speciellt med avhjälpning eftersom näringsidkaren har rätten att avhjälpa felet enligt 20§ 2st trots att konsumenten inte skulle vilja detta. Under vissa förutsättningar kan dock konsumenten neka näringsidkaren denna rätten, t.ex om de har visat inkompetens som gör så att konsumenten måste anses ha förlorat förtroende för firman.I propositionen till lagen uttalas det följande (: "Prop. 1984/85: 110 s.231) Konsumenten bör vidare anses ha särskilda skäl för att avvisa näringsidkarens erbjudande att avhjälpa ett fel. Om näringsidkaren har visat allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes. uppträtt störande. visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen så att denne med fog kan göra gällande att han inte har förtroende för näringsidkaren personligen eller för hans kompetens"Eftersom de nu har försökt två gånger att avhjälpa felet men har misslyckats, om det inte funkar denna gången kan du alltså ignorera näringsidkaren vilja att avhjälpa felet eftersom du inte kan anses ha förtroende för dem längre (eftersom de har försökt tre gånger). Du kan därför begära prisavdrag. Du kan häva avtalet i helhet om felet är väsentligt, 21§.Vad är väsentligt fel?Bedömningen om väsentligt fel ska göras i ljuset av syftet med tjänsten. Om hela syftet med tjänsten går i spillo för att tjänsten har gjorts fel så kan det anses vara väsentligt fel. Eftersom vatten fortfarande läcker in så måste felet vara väsentligt. Du kan därför även välja att häva avtalet, Om du vill häva har du rätt att få tillbaks det du har betalat, alternativ om du inte har betalat dem, så har du rätt att inte betala, de ska dock ha rätt till det material som de har tillhandahållit om det kan ske utan olägenhet för dig. Det har ingen betydelse att de har lagt arbetstid på projektet. De har ändå inte rätt till betalning om du vill häva avtalet, 23§. SammanfattningsvisOm det inte funkar denna gången så bör du begära hävning eller prisavdrag på tjänsten. Du kan senare hyra en annan firma för att göra arbetet rätt. Har du ytterligare funderingar så kan du höra av dig binh.tran@lawline.seVänliga hälsningar.

Har jag rätt till ersättning för vattenskador om bilverkstad monterar vindrutan fel så det läcker in vatten?

2020-02-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, jag bytte vindrutan på min bil (Mercedes GLS 2017) hos Mercedes den 24 februari och igår den 26 februari tog jag bilen till Ditec för polera den osv. Vanligtvis så tvättar man bilen innan man polerar den och de gjorde det men sedan så märkte de att det läckte jätte mycket vatten i bilen från vindrutan pga dålig montering av vindrutan. Min fråga är kan man kräva skadestånd av Mercedes då bilen kommer förmodligen gå ner i värde eftersom ingen kommer att vara villig att betala nästan 700 tkr för en bil som är vattenskadad. Om svaret är ja, då måste jag anmäla det till polisen eller vem måste jag kontakta?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är problemet?Det framgår av din fråga att du lämnat in din bil hos Mercedes för att de skulle byta din vindruta. Denna har monterats dåligt vilket gjort att det läckt in vatten vilket orsakat vattenskador på din bil. Jag utgår i mitt svar från att du lämnat in bilen i egenskap av privatperson. Reglerna kring konsumenters rättigheter mot företag som utför tjänster regleras i konsumenttjänstlagen (ktjl). Vad säger konsumenttjänstlagen?Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt och ska visa omsorg och tillvarata dina intressen som konsument (4 § ktjl). Att utföra tjänsten fackmässigt innebär att de ska ha utfört tjänsten på ett professionellt sätt och av detta bör du kunna förvänta dig att vindrutan monteras på korrekt sätt. Tjänsten ska anses som felaktig om den avviker från vad du som konsument har rätt att kräva med anledning av att den ska utföras på fackmässigt sätt, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse (9 § ktjl). Som konsument har du rätt att kräva att Mercedes monterar vindrutan på ett korrekt sätt så att det inte läcker in vatten, själva monteringen bör därför kunna bedömas som felaktig. Bedömningen om tjänsten är felaktig görs med hänsyn till hur det var när du fick tillbaks bilen efter monteringen (12 § ktjl). Att de monterat vindrutan fel förelåg när tjänsten avslutats och är sannolikt ingenting som du orsakat på de två dagar du haft bilen innan du lämnade in den för polering. Om monteringen är felaktigOm tjänsten är felaktig så har du rätt att kräva att de avhjälper felet, alltså monterar vindrutan på rätt sätt (16 § ktjl). Detta gäller under förutsättning att det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för dig (20 §). Att de monterar vindrutan rätt är enligt min bedömning inte något som kan anses vara oskäligt stort och du bör därför kräva att de avhjälper felet. Om du vill åberopa att tjänsten är felaktig måste du underrätta Mercedes om detta inom skälig tid efter det att du märkte felet. Om du underrättar Mercedes inom två månader efter det att du märkte felet så anses det alltid ha skett i tid (17 § ktjl). Du måste reklamera inom tre år, annars förlorar du din rätt att åberopa felet (18 § ktjl). Ersättning för vattenskadorna på bilenNäringsidkaren är skyldig att ersätta dig för skada som du tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att felet beror på något som ligger utanför dennes kontroll och som företagaren inte kunde förväntat sig eller undvikit (31 § tredje stycket ktjl). Att Mercedes monterar din vindruta fel är något som ligger inom deras kontroll och till följd av detta har du fått vattenskador i din bil. Mercedes kan därför anses vara skadeståndsskyldiga och därmed tvungna att ersätta dig för dina skador. Sammanfattning och rådDu har som konsument rätt att kräva att monteringen av en vindruta sker på fackmannamässigt sätt och eftersom detta inte skett i ditt fall så har du rätt att kräva att Mercedes avhjälper felet. Du har även rätt att kräva ersättning för de vattenskador som har uppstått till följd av att de har monterat vindrutan fel. Jag råder dig att så snart som möjligt underrätta Mercedes om att du vill att de avhjälper felet och ersätter dig för dina skador. Underrättelsen bör vara skriftlig så att det är lättare för dig att bevisa att du har gjort den inom skälig tid. Om inte Mercedes betalar ut ersättning till dig frivilligt kan du stämma dem i tingsrätten för att på så sätt få ut ditt skadestånd. Du stämmer genom att lämna in en stämningsansökan till den tingsrätt i det området som omfattar var bolagets styrelse har sitt säte. Önskar du hjälp med att lämna in en stämningsansökan och föra en talan i tingsrätt kan du kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så kommer jag vidarebefordra dina kontaktuppgifter till vår Juristbyrå. De kan hjälpa dig hela vägen med en skadeståndsprocess. Delar av ersättningen för en jurist brukar även kunna ersättas av det försäkringsbolag där du har en hemförsäkring, den så kallade rättsskyddsförsäkringen.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Verkstad utför arbeten som inte avtalats, vad gäller?

2020-01-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag lämnade in min fyrhjuling för reparation och service för en tid sedan. Det blev mer kostsamt än vad jag mäktade med (ca 15000kr) och frågade om de kunde hjälpa mig att sälja den. Dealen var att de tog 10% av det den såldes för plus reparations- och servicekostnaderna. Tiden gick och den blev inte såld. De ville att jag skulle hämta fyrhjulingen för att det inte fanns plats för den längre, men att de gärna skulle hjälpa mig längre framöver. När jag då frågade vad jag var skyldig fick jag en ny summa. 26000 kr. Jag skrev och frågade hur det kunde blivit så mycket dyrare och blev hänvisad till verkstaden som visste vad för jobb de lagt ner. De hade utöver reparation och service grovrengjort plus bytt ut två reflektorer vid framlyktorna. Reflektorerna kostade 2000 kr styck plus arbetet. Jag hade ingen aning om att de skulle göra det här extraarbetet. Aldrig fick jag en fråga om det var ok att de gick vidare med det. Jag förstår att de ville göra den mer attraktiv och då kanske lättare att sälja, men det känns ändå inte rätt att jag ska betala 11000 kr mer... Kan dom kräva mig på de här pengarna?Kan jag göra något? Var gjorde jag eller dom för fel?Tusen tack på förhand!
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån de angivna omständigheterna förutsätter jag att du som konsument har lämnat din fyrhjuling till en verkstad som skulle utföra service och reparera fyrhjulingen. När reparationen var slutförd angav verkstaden att du skulle betala 15 000 kr, ni kom då överens (slöt avtal) om att verkstaden skulle sälja fyrhjulingen åt dig mot 10% av försäljningsvärdet, dessutom skulle du betala reparation och servicekostnaderna. När denna överenskommelse gjordes var det inte avtalat om att verkstaden skulle göra extraarbeten. Utifrån dessa omständigheter är min bedömning att du inte behöver betala för detta tilläggsarbete, jag kommer nedan att utveckla och beskriva vad jag grundar min bedömning på.Vilken lag är tillämplig?Regler gällande tjänster som utförs av näringsidkare för en konsuments räkning finns i Konsumenttjänstlagen (1985:716) (KTjL). Vad gäller för arbeten som uppkommer under tiden som tjänsten utförs? En näringsidkare ska utföra tjänsten fackmannamässigt genom att ställa sin sakkunskap till konsumentens förfogande, och även med tillbörlig omsorg ta tillvara konsumentens intressen. Näringsidkaren ska alltså med hjälp av sin sakkunskap och omsorgsplikt samråda med konsumenten, 4 § KTjL.Skulle det under tiden som arbetet utförs uppkomma behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen borde utföras samtidigt med detta, ska näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar. Detta innebär exempelvis att om det skulle behövas bytas hjullager eller ett oljebyte för att fyrhjulingen ska fungera korrekt ska näringsidkaren underrätta konsumenten och fråga denne vad konsumenten vill att näringsidkaren ska göra, detta benämns som ett tilläggsarbete, 8 § KTjL första stycket. Med tilläggsarbete avses inte nya arbeten som inte är i hänförliga till den ursprungligen begärda tjänsten, alltså ett arbete som inte kan anses omfattas av uppdraget, ARN 1999-5051.Om det skulle vara fallet att konsumenten inte går att få tag på eller att anvisningar från konsumenten inte fås i rätt tid får näringsidkaren utföra arbetet om priset är obetydligt eller om näringsidkaren har särskilda skäl att anta att konsumenten skulle vilja få tilläggsarbetet utfört i samband med arbetet. Om tilläggsarbetet däremot inte kan skjutas upp utan fara för allvarlig skada för konsumenten har näringsidkaren skyldighet att utföra tilläggsarbetet, 8 § andra och tredje stycket KTjL.Får näringsidkaren ta betalt för tilläggsarbeten?Näringsidkaren har rätt till pristillägg om denne har utfört tilläggsarbeten som exemplen nämnda ovan, byta hjullager eller utföra oljebyte för att fyrhjulingen ska fungera som avtalat (service och reparation). Detta innebär att näringsidkaren inte har rätt till pristillägg för arbeten som inte omfattas av uppdraget (nya reflektorer och grovrengöring), 38 § KTjL.Om det skulle vara fallet att näringsidkaren har rätt till pristillägg, får tillägg utgå med vad som är skäligt utifrån tjänstens art, omfattning och utförande, normalt pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Priset för tilläggsarbetet får däremot inte överskrida mer än 15% om inte någon annan prisgräns har avtalats, 36 § KTjL.SammanfattningUtifrån omständigheterna ser jag inte att extraarbeten från näringsidkarens sida ska bekostas av dig som konsument. Min bedömning i detta fall är att näringsidkaren har lagt till extraarbeten som ni inte avtalat om och ska därmed inte bekostas av dig då dessa extraarbeten varken var nödvändiga och inte heller skäliga i förhållande till kostnaden. Något pris har dessutom inte avtalats och enligt lag får inte priset för tilläggsarbeten överskrida 15% av det totala beloppet för uppdraget (15 000), vilket i detta fall blir (15 000 * 0.15 = 2 250). Detta innebär att även om det skulle betraktas som ett tilläggsarbete, vilket i min mening inte bör betraktas som, ska du maximalt betala 17 250 för hela uppdraget. Mitt råd är att bestrida näringsidkarens krav och om näringsidkaren fastställer sig vid kraven är mitt råd att vända dig till allmänna reklamationsnämnden. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Konsumenttjänst – fast eller löpande pris utifrån offert?

2020-01-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen byggt ett nytt hus och tagit hjälp med att bygga två badrum. Jag fick en offert på 211 tkr som dom sa var högt räknat och att det troligen blir billigare om jag kör det löpande. Jag valde därför att inte köra på fast pris och allt flöt på bra, men när slutfakturan kom så är den på drygt 320 tusen. Kan jag hävda att priset avviker för mycket mot den offert dom erbjöd mig initialt?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Byggandet av badrummen i huset regleras enligt konsumenttjänstlagen (KTjL) om tjänsten utförts av en näringsidkare för dig som konsument i huvudsak för ett ändamål som faller utanför en näringsverksamhet, vilket jag utgår från.Enligt 3 § KTjL är lagen tvingande till din fördel, om inte annat sägs i lagen. Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta hänsyn till dina intressen och även samråda med dig i den utsträckning som det behövs och är möjligt, vilket framgår av 4 § KTjL. Aktuellt i ditt fall utifrån sättet du beskrivit omständigheterna i frågan, är 6 § andra stycket KTjL som säger att om det först sedan tjänsten har börjat utföras visar sig att den inte kan vara till rimlig nytta för konsumenten (dig) eller att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än du räknat med, ska näringsidkaren underrätta dig om förhållandet och begära dina anvisningar.Om näringsidkaren har åsidosatt det som förklarades ovan och det finns starka skäl att anta att du hade avstått från att beställa tjänsten, har näringsidkaren inte större rätt till ersättning än han skulle ha haft, om du hade avstått från att beställa tjänsten, 7 § KTjL. Utifrån 6-7 § kan det argumenteras för att du inte bör betala det fulla priset eftersom du inte hade beställt tjänsten med löpande pris om du visste att det skulle bli dyrare. Eftersom grunden till er överenskommelse (eller avtal) var att det skulle bli billigare med ett löpande pris grundar sig ert avtal (som enligt en allmän avtalsrättslig princip ska hållas både vid skriftliga och muntliga avtal, lat. "pacta sunt servanda") på de anvisningar du fått av näringsidkaren. Det kan därför hävdas att trots att ni kommit överens om att inte "köra på fast pris" bör det inte gälla, utan istället det som skulle vara mer förmånligt för dig och i ditt intresse, alltså ett det initiala fasta priset. Det kan dock bli svårt att bevisa att näringsidkaren gett anvisningar om att det blir billigare med ett löpande pris och att de därmed ger med sig. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Reklamation av felaktigt utförd tjänst

2020-03-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Hur reklamera jag en bilbesiktning,enl.konsumenttjänstlagen? Jag fick inte info om att mina bromsar var dåliga,bilen gick igenom besiktningen utan anmärkning. 3 veckor senare låter det om bromsarna,varpå jag kör några dagar innan jag lämnar in bilen på verkstad ( eftersom jag nyss besiktat den tänkte jag ju att det inte kunde vara så allvarligt. )där de konstaterar att bromsarna är helt slut,så jag får byta ut allt,både skivor och belägg. Det blev kostsamt och hade jag fått veta på besiktningen att bromsarna hade varit dåliga så hade jag lämnat in den direkt och kommit undan med att byta bara beläggen.Hur kan jag åberopa mitt missnöje?Mvh Anja
Martin Carleheden |Hej! Först och främst skall ett tack riktas till dig för att du vänder dig till oss på Lawline!Konsumenttjänstlagen (KtjL i fortsättningen) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på lösa saker, se 1 § 1p. KtjL.I texten skriver du att näringsidkaren har utfört tjänsten i strid med lagens föreskrifter. Då finns det möjlighet till reklamering och felpåföljder.Näringsidkaren har inte utfört tjänsten fackmässigt, se 4 § KtjL. För att åberopa missnöje över det här måste fel i tjänst konstateras.Tjänsten ska anses felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, se 9 § KtjL.Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades, enligt 12 § 1m. KtjL. I det här fallet har bilen lämnats in till besiktning, då anses uppdraget avslutat först när den kom tillbaka i din besittning, se 12 § 2m. KtjL.Tjänsten är avslutad och vidare av det du framför i din fråga tycks näringsidkaren inte ha utfört tjänsten fackmässigt och fel kan således konstateras enligt 9 § KtjL.Även om resultatet försämras efter tjänstens avslutande skall näringsidkaren ansvara för felet, om det kan härledas tillbaka till näringsidkarens åsidosättande av lagen, se 13 § KtjL.Fel föreligger således förmodligen i ditt fall. Det du ska göra nu är att underrätta det företag som utförde besiktningen, och detta skall göras inom skälig tid efter att du märkte felet, se 17 § KtjL. Tidsfristen för reklamation sträcker sig ganska långt, minst två månader efter att du borde ha märkt felet är tillåtet. Efter två månader krävs det att du kan bevisa skäligheten till att du dröjde med reklamationen.I det här fallet får din reklamation inte ske senare än tre år.Du har rätt att kräva att näringsidkaren i fråga avhjälper felet utan kostnad för dig, om kostnaderna för näringsidkaren inte blir för stora i förhållande till felets betydelse för dig som konsument, se 20 § KtjL. Avhjälpande är det steg som blir troligast här. Näringsidkaren kan vidare kräva att avhjälpa felet om inte särskilda skäl föreligger, exempelvis att denne näringsidkare har utfört tidigare besiktningar utomordentligt dåligt eller på annat sätt visat allvarlig oskicklighet.Du bör åberopa att näringsidkaren inte utförde tjänsten fackmässigt, det vill säga i enlighet med den aktuella branschens normer. Att inte påpeka bristande funktionsförmåga i bromssystemet är givetvis något som denne näringsidkare bör ha känt till i sin yrkesroll. Att inte påpeka ett sådant allvarligt fel är inte fackmässigt. Näringsidkaren har inte med tillbörlig omsorg tagit tillvara på dina intressen som konsument, och uppenbarligen inte samrått med dig i den utsträckning som var nödvändig.Jag hoppas svaret var till hjälp. Med vänliga hälsningar.

Städbolag har förstört bänkskiva

2020-02-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejStädbolag som trots instruktioner förstört en bänkskiva ( har ett L format kök) . Vad gäller?, jag vill ju att de Isf byter båda skivorna då det för mig är en bänkskiva (sen att det råkar vara ett L kök) tycker jag inte hör till saken. Ska de även stå för hantverkskostnaden? Det är ju rörmokare, elektriker och snickare som behövs.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du är en privatperson som har anställt ett städbolag skyddas du av Konsumenttjänstlagen. Städbolagets skyldighet att följa dina instruktionerStädbolaget har en skyldighet att ta vara på dina intressen och prata med dig om det finns några saker att vara extra noggrann med (4 § Konsumenttjänstlagen). I ditt fall tolkar jag det som att du har gett städbolaget instruktioner om hur bänkskivan ska behandlas under städningen vilket dem inte har tagit hänsyn till.Vad du ska göra för att hålla städbolaget ansvarigaEftersom städbolaget har förstört din bänkskiva har de inte uppfyllt sina skyldigheter gentemot dig (9 § Konsumenttjänstlagen). Du måste reklamera inom två månader (17 § Konsumenttjänstlagen). Om du inte har reklamerat inom två månader förlorar du rätten att hålla städbolaget ansvariga (18 § Konsumenttjänstlagen). Jag vill också informera dig om att du inte behöver betala för städningen förens du har fått hjälp med bänkskivan (19 § Konsumenttjänstlagen). Vad städbolaget kommer göra för att fixa bänkenI första hand kan du kräva att städbolaget ersätter din befintliga bänkskiva. Utan mer information kan jag tyvärr inte säga om det kommer gå att byta ut hela den L-formade bänken eller bara den delen som blivit skadad (20 § Konsumenttjänstlagen). När de ersätter bänkskivan är det städbolaget som står för hantverkarkostnaderna. Om kostnaderna är väldigt höga i jämförelse med städbolagets ekonomiska situation kan de dock neka att ersätta bänkskivan.Om städbolaget inte har möjlighet att fixa bänkskivanOm städbolaget inte kan hjälpa dig ersätta bänkskivan har du rätt till avdrag på priset (21 § Konsumenttjänstlagen). Prisavdraget kommer motsvara vad det kostar att få en ny bänkskiva (22 § Konsumenttjänstlagen). Att häva avtalet är en sista lösning och kräver att "syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat". Eftersom städbolaget har förstört bänkskivan är det att anse som att de i huvudsak inte lyckats med sin uppgift. Hävning är dock det sista möjliga alternativet (21 § stycke 2 och 23 § Konsumenttjänstlagen). Du har också rätt till skadestånd (31 § stycke 3 och 4 Konsumenttjänstlagen). SammanfattningsvisStädbolaget ska fixa din bänkskiva och när dem gör det kommer hantverkarkostnaderna inräknas. Om hela L-bänkskivan kommer bytas ut vet jag inte då städbolaget bara har skyldighet att fixa den skadade delen. Om städbolaget inte kan hjälpa dig med detta kommer du kunna begära prisavdrag eller hävning av köpet. Då har du också rätt till skadestånd. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Husbyggare fakturerar mer än avtalat - vad gäller?

2020-01-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hei,Vi bor i Oslo och är svenska och har byggt ett hus på Tjörn där vi ska bo senare. Nu är vi i konflikt med husbyggaren om antal timmar som är fakturerade. Bygget blev också 5 månader försenat. Vi fick en offert på huset och datum när det skulle vara färdigt. Det är fakturerat ca 80% mer timmar än offererat och vi har svårt för att få genomslag på vart krav om kreditering av fakturor. Vi har bestridit fakturor och hållit tilbaka ca. 250.000,- men vårt krav är ca. 400.000,- Avtalet är på löpande räkning enligt offert. Byggaren hänvisar till extrajobb men som vi anser ingår i offerten. Han har heller inte kontaktat oss om extrajobb utan hela tiden sagt att offerten håller när vi påpekat att antal timmar ser ut att bli för många. Har ni något förslag till oss om hur vi skal gå till väga?Med vänlig häslning
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag utgå ifrån att ni anlitat husbyggaren som konsumenter och inte som företagare.Eftersom ni är konsumenter och anlitat en hantverkare för att bygga ett hus blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. KtjL är tvingande till er förmån vilket innebär att om ni avtalat om sämre villkor för er än vad lagen säger så gäller inte detta.Vad gäller för extrajobb?Huvudregeln är att det pris ni avtalat om är det som gäller och i den mån ni inte avtalat om priset ska ni betala vad som är skäligt, se 36 § KtjL. I 38 § KtjL framgår att näringsidkaren har rätt till pristillägg om: "om han har utfört tilläggsarbete i enlighet med bestämmelserna i 8 §, eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades."Om näringsidkaren ska utföra tilläggsarbete ska hen höra av sig till konsumenten och fråga vad som ska göras, 8 § KtjL.Vad är ni skyldiga att betala?Om priset inte framgår av ert avtal är ni skyldiga att betala vad som är skäligt utifrån tjänstens art, omfattning och utförande, se 36 § KtjL. Ifall husbyggaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får detta pris inte överskridas med mer än 15%, ser 36 § KtjL. Eftersom byggaren menar att han utfört extrajobb verkar det som han menar pristillägg i KtjLs mening. Inget i er fråga tyder på att husbyggaren har haft rätt att utföra extraarbeten. Utöver detta har han inte heller hört av sig till er och frågat om ni velat att han skulle utföra extrajobb och därmed har han alltså inte rätt till pristillägg för dessa.Ni är skyldiga att betala för det jobb som ni anlitat husbyggaren för att utföra, men inget annat. Ni är skyldiga att betala vad som är skäligt för det jobbet, men ifall husbyggaren gett er en ungefärlig prisuppgift är ni inte skyldiga att betala mer än det priset plus max 15%. Utifrån er fråga finns det inget som tyder på att husbyggaren har rätt till några pristillägg. Vad bör ni göra nu?I första hand bör ni återigen höra av er till hantverkaren med ett tydligt formellt kravbrev där det framgår vilka fakturor ni bestrider och på vilka grunder. Ni kan vidarebefordra detta svar till hantverkaren om ni behöver ytterligare stöd för er argumentation. Om hantverkare inte accepterar ert krav på kreditering av fakturor kan ni vända er antingen till ARN eller till en domstol. Ifall ARN väljer att ta upp er tvist kommer de att pröva den utan kostnad för er. Viktigt att komma ihåg är dock att ARNs avgöranden inte är rättsligt bindande, men de följs vanligtvis av de flesta. En andra möjlighet är att ta ärendet vidare till en domstol och stämma företaget. Eftersom en domstolsprocess kan komma att kosta endel pengar rekommenderar jag er dock att först rådgöra med en jurist som kan titta på ert avtal och hjälpa er utifrån det. Utifrån den informationen jag fått i frågan är min bedömning att ni har goda möjligheter att få igenom kreditering av åtminstone vissa fakturor. Mitt råd är alltså att ni först skickar ett formellt kravbrev till företaget, sedan vänder er till ARN alternativt rådgör med en jurist och tar det direkt till domstolen. Ifall ni vill anlita en jurist för att exempelvis skriva ett kravbrev kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där.Vänliga hälsningar

Fel i tjänst hos bilverkstad

2019-12-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej.Köpte en bil för nästan 3 månader sen begagnad. Efter 1mil tändes motorlampan och varnade för partikelfiltret. Ringde verkstaden och påpekade detta, lämnade in bilen och dom gjorde en "rengöring".Men nu 2 månader efter så varnar den igen, kan jag kräva att dom byter partikelfiltret? Mvh Jimmi Dahl
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Först och främst, har inte felet att göra med tjänsten hos verkstaden att göra så kommer du inte kunna kräva att de avhjälper felet.Har felet att göra med tjänsten, så blir konsumenttjänstlagen aktuell enligt 1 § p. 1 KtjL.Enligt 4 § och 9 § så är tjänsten "felaktig" ifall arbetet inte utförts fackmässigt och avviker från vad konsumenten (ni) har rätt att förvänta er. Det går att argumentera för att partikelfiltret ska hålla i mer än två månader och att verkstaden brustit i sin tjänst.Kan det konstateras så kan man aktualisera 20 § KtjL om avhjälpande. Alltså att verkstaden ska reparera/byta ut partikelfiltret.Med stor sannolikhet så kan du kräva att verkstaden ska byta ut filtret gratis då de inte gjort rätt första gången, ifall felet på partikelfiltret går att härleda till deras byte av det första gången.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH