Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?

2021-07-02 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Bedriver kursverksamhet online, har nu fått vår första reklamation där eleven hänvisar till bristande engagemang från kursledare i undervisningen, klagar på materialet och hänvisar till reklamation efter att först använt sig av ångerrätten, men eftersom det gått mer än halva utbildningen kan vi inte gå med på det.Gick då över till reklamation.De brister kursdeltagaren tar upp i hänvisningar till forskning är någonting som jag kompletterar.Kursdeltagaren klagar på prissättningen vilket jag inte finner skäligt med tanke på undervisningstimmar, kursmaterial och hur mycket varje delmoment i kursen är värd när jag säljer dom separat plus att det finns ingen annan som lär ut de teknikerna som vi gör.Vilken laglig rätt har jag som företagare att neka återbetalning?Vilka paragrafer gäller som stödjer min rätt att neka återbetalning?Om kursdeltagaren tar detta vidare - vad gäller då?Våra köpvillkor klargör tydligt att vi inte är ansvariga för elevens personliga utveckling, resultat men att vi tillhandahåller all undervisning och material enligt kursbeskrivning.Som jag skrev är det ingen tidigare som har klagat eller begärt återbetalning.Vi vill kunna ge ett svar är tydligt och konsekvent.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan ska jag ge dig råd om hur du kan bemöta din kund som reklamerar kursen.ÅngerrättenEftersom din verksamhet baseras på online-verksamhet omfattas du av distansavtalslagen. Det är då viktigt att tydlig information om företaget och tjänsten finns tillgänglig för dina kunder enligt 2 kap 2 § distansavtalslagen. Det ska även finnas ett formulär för utövande av ångerrätten, se 2 kap 2a § distansavtalslagen. Jag tolkar ditt brev som att du har tydliga köpevillkor på din hemsida.Ångerrätten kan bara nyttjas inom 14 dagar efter köpet, se 2 kap 10 § distansavtalslagen. I ditt fall har eleven påbörjat utbildningen och deltagit i hälften av utbildningen. Om din elev uttryckligen har givit sitt medgivande till att påbörja kursen gäller inte ångerrätten enligt 2 kap 11 § distansavtalslagen. Med medgivande räknas inte ett godkännande av standardavtal, däremot finns det inga speciella formkrav på hur ett accepterande ska ske.Av ditt brev framgår inte om din elev har dragit tillbaka sin rätt till ångerrätt på grund att tiden har passerat 14 dagar, eller om det är för att eleven har tackat ja till utbildningen, och sedan påbörjat den.Vill du bemöta din kunds anspråk på ångerrätt kan du åberopa att tiden passerat 14 dagar enligt 2 kap 10 § distansavtalslagen. Alternativt att utbildningen är påbörjad enligt 2 kap 11 § distansavtalslagen.ReklamationI ditt brev skriver du att din kund har gått över till att försöka reklamera kursen. När det gäller den typ av tjänst du tillhandahåller, finns det ingen specifik lag. Närmast till hands blir att tolka problemet utifrån konsumenttjänstlagen.För att kunna reklamera en tjänst måste din elev kunna visa på ett fel med den. Exempelvis att utbildningen skiljer sig väsentligt från beskrivningen, eller att materialet är direkt felaktigt alternativt inte finns tillgängligt, se 10 § konsumenttjänstlagen. Du skriver även att det framgår av köpevillkoren att ni inte tar ansvar för att elevernas personliga utveckling samt att inga klagomål från övriga deltagare förekommit. Det tyder på att det inte föreligger något fel på kursen, vilket innebär att det inte går att reklamera den.Skulle din elev mot förmodan kunna påkalla ett fel som kan ligga till grund för en reklamation enligt 26 § konsumenttjänstlagen, kan du kräva betalt för den del av kursen som är utförd enligt 42 § konsumenttjänstlagen. Du kan även kräva ersättning för en eventuell förlorad intäkt som en fullt deltagande elev skulle ha betalat.Tidigare liknande rättsfallMånga gånger kan en situation vara svår att avgöra. En domstol använder sig då av tidigare domar som vägledning. Det finns ett rättsfall som heter NJA 2002 s. 644, som påminner om din situation. Fallet handlade om en kursdeltagare som ville avboka en kurs efter en viss tids deltagande eftersom personen hade fått erbjudande om ett arbete. Eleven hävdade även att det förelåg fel, eftersom den övernattningslogi som erbjöds inte stämde överens med beskrivningen. Kursledaren motsatte sig avbokningen och en tvist uppstod. Det slutade med att eleven som hoppade av kursen tvingades att betala både för den utnyttjade delen och återstoden av kursen, samt övriga utgifter.SammanfattningDu har varit tydlig med att du inte tar ansvar för dina elevers personliga utveckling, samt att inga andra klagomål tidigare har inkommit. Det talar för att kursen är korrekt. Det blir alltså svårt för din elev att reklamera den. Skulle din elev ändå göra det med framgång, har du rätt att göra avdrag för den del av kursen som eleven utnyttjat enligt 42 § konsumenttjänstlagen. Till stöd för ditt resonemang kan du även finna vägledning i det nämnda rättsfallet NJA 2002 s. 644. En tvist i en domstol kan vara en kostsam och långdragen process. För att undvika en tvist med din elev kan du hänvisa till köpevillkoren på din hemsida, där du tydligt klargör att du inte tar ansvar för den personliga utvecklingen, och att det inte är något fel på kursen. Priset har eleven accepterat eftersom eleven deltagit i hälften av kursen. Om du vill ha hjälp med att formulera ett brev, eller bemöta din elev i ärendet är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?

2021-06-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har varit till veterinären ett flertal gånger då jag haft sjuka fåglar. Började att boka besök hos dem februari 2021, där och då kunde dom inte hitta något fel men valde ändå att ge antibiotika. Åkte tillbaka efter en månad där dom berättade att jag inte behövde vara orolig och att min fågel bara hade en jobbig ruggning, var kanske hos vet cirka 5 gånger. Två månader senare åkte jag igen där dom erbjöd blodprov där dom skulle kunna se infektioner, virus m.m vilket jag gick med på. Dom berättade att han hade problem med levern, rekommenderade mig att byta ut all mat och även byta bur. Men dom sa fortfarande att det inte var smittsamt så jag kunde hålla alla djur tillsammans. Tyvärr dog min fågel, och alla mina andra fåglar har nu fått samma symptom då jag satte ihop alla. Besökte en ny veterinär som på en gång sade att dom hade en obotlig virussjukdom som SMITTAS. Nu är min fråga, vad kan jag kräva utav den förra veterinären? Dom har gett fel diagnos och uppenbart inte kollat blodproven så som vi kom överens om, samt att min fågel dog av fel diagnos och nu har smittat alla mina fåglar när de sa att det inte skulle smittas?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att den förste veterinären misskött sina arbetsuppgifter. Det finns tyvärr ingen lag som reglerar dina rättigheter just denna situation – arbete på levande djur är undantaget konsumenttjänstlagen som annars vore tillämplig (1 § första punkten konsumenttjänstlagen). I vissa frågor kan konsumenttjänstlagen dock vara vägledande även utanför sitt egentliga tillämpningsområde, om tvisten skulle tas till domstol. Att en veterinär ska utföra sitt jobb fackmässigt med god standard (4 §) kan vara så grundläggande att det inte är omöjligt att en domstol skulle ta ledning av reglerna i konsumenttjänstlagen om fel i tjänstens utförande, och ge konsumenten rätt till exempelvis prisavdrag eller skadestånd (se 16 §). Tyvärr är detta ingenting vi kan säga med säkerhet då det inte är lagreglerat. Det skulle kunna vara en god idé att se om allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva ärendet. Även om ingen lag reglerar förhållandet mellan dig som konsument och veterinären så är situationen lagreglerad på så sätt att lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård gäller. Den veterinär som åsidosätter sina skyldigheter riskerar en disciplinpåföljd (6 kap. 1 §), eller till och med återkallelse av veterinärlegitimationen om denne visat sig grovt oskicklig eller annars uppenbart olämplig att utöva yrket (6 kap. 6 § första punkten). För att förebygga att veterinären i fråga inte även i framtiden missköter sitt arbete som det låter att denne gjort i ditt fall, kan du således göra en anmälan till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, som ansvarar för disciplinpåföljdsfrågor (7 kap. 1 §). Anmälan ska göras skriftligen (7 kap. 7 §).Lycka till, och jag beklagar att vi inte kan ge mer konkreta besked om dina rättigheter. I syfte att eventuellt kunna dra närmare slutsatser om dina rättigheter kan du om du vill kontakta en juristbyrå, exempelvis Lawlines juristbyrå. Med vänlig hälsining,

Vad händer om det blir fel på ett hus?

2021-06-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! jag har köpt hus av ett företag 2020 i november. nu under juni månad skulle jag dra in fiber i fastigheten och undersökte då fasadmätarskåpet. såg en nätverkskabel som jag följde med blicken för att sen följa med fingrarna in bakom en plåt (öppet för att få in minst 4 fingrar) där kom fingrarna in 2 cm så small det till rejält. jag fick alltså en stöt på 380v från den utgående huvudledningen. Detta var möjligt pga en glömd åtgärd i fasadmätarskåpet. Det svar jag fått är att företaget kommar för att åtgärda felet. Jag känner mig ganska skärrad då det känns som att detta är en livsfarlig sak att glömma.
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om det stämmer att företaget har rätt att själva åtgärda felet. Jag tolkar din fråga som att du är en konsument som köpt huset av företaget i egenskap av konsument.Om du är en konsument som köpt en tjänst av ett företag gäller konsumenttjänstlagen (KTjL). Om det blir något fel i entreprenaden så har företaget rätt att fixa det felet själva först (KTjL 16 §). Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller kräva skadestånd av företaget (KTjL 16 §).Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilka påföljder kan bli aktuella vid skada på golv vid badrumsrenovering?

2021-06-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har nyligen renoverat vårt badrum. Inledningsvis gick det mycket bra men efter ca 1 vecka började det urarta så smått. Förutom att det var extremt svårt att efter denna tid kommunicera med dem tog arbetet 4 gånger så lång tid som utlovat. Och det var inte så att det dök upp några moment i själva arbetet som var oförutsebara. De monterade toaletten fel och de avlägsnade inte några gamla elementrör vilket ledde till en läcka. Detta innan de slutit det nya tätskiktet vid tröskeln. Därför rann vatten ut på parkettgolvet utanför. Vi torkade självklart upp så mycket det gick ända till de, äntligen och efter en hel del tjat, avhjälpte själva problemet med läckan. Men golvet är fortfarande skadat även efter fukten torkat upp. Det har blivit buckligt. När arbetet var färdigt fick vi alla intyg som krävs och det är ingenting fel med själva arbetet i badrummet. Det är golvet utanför som är skadat. Vi tappade helt förtroendet för dem och jag vill absolut inte ha tillbaka dem i vår lägenhet. Samtidigt vill jag reklamera eftersom det blivit en skada på golvet. Men jag har förstått att de har rätt att i första hand avhjälpa felet själva innan ekonomisk ersättning kan bli aktuell och jag förstår att jag måste reklamera det så fort som möjligt. Skadan inträffade för mindre än 2 månader sen än så länge. Vad kan jag göra? Finns det någon chans att jag kan få ekonomisk ersättning utan att de behöver komma hit igen? Hur reklamerar man?Tack!
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar du kan få någon ekonomisk ersättning för skadan på golvet utanför toaletten, utan att de som renoverat kommer tillbaka och hur man går tillväga för att reklamera. I mitt svar kommer jag utgå från att du renoverat badrummet i egenskap av privatperson och att de som renoverat gjort detta i egenskap av näringsidkare. Därmed blir konsumenttjänstlagen tillämplig (KtjL 1 §). Var tjänsten felaktig?För att någon typ av ersättning ska bli aktuellt (tex avhjälpande eller prisavdrag) ska det finnas fel i den tjänst som hantverkarna levererade. Du beskriver att de har redan avhjälpt problemet med läckan, men att de monterade toaletten fel ledde till skada på parketten utanför som blivit bucklig. Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (KtjL 4 §). Tjänsten anses felaktig om resultatet avviker från det som anses fackmannamässigt eller på annat sätt avviker från vad som får anses avtalat mellan dig och hantverkarna (KtjL 9 §). Att toaletten monterades fel så vatten läckte ut till golvet utanför och skadade detta, borde enligt hur du beskriver situationen göra tjänsten felaktig och avviker från vad som är fackmannamässigt. Eftersom att tjänsten inte utförts fackmannamässigt, föreligger det fel i tjänsten (KtjL 9 § 2 stycket 1 punkten). Därmed kan alltså olika typer av följder krävas på grund av felet på golvet. De påföljder du kan kräva pga felet i tjänstenEftersom tjänsten är felaktig finns det olika påföljder du kan kräva. De som finns är avhjälpande, prisavdrag, häva avtalet och skadestånd (KtjL 16 §). Jag ska gå igenom de som kan bli tillämpliga i detta fall och försöka förklara hur du kan argumentera för att undvika avhjälpande eftersom du beskriver att du inte är intresserad av denna påföljd. AvhjälpandeAvhjälpande är den i första hand aktuella påföljden (KtjL 20 §). Dvs att näringsidkaren åtgärdar det fel som föreligger, i detta fall ordnar skadan på golvet. Du beskriver dock att du tappat förtroendet för dessa hantverkare och inte vill att de ska komma tillbaka. Bestämmelsen ger näringsidkaren möjlighet att mot konsumentens vilja avhjälpa felet för att undvika andra påföljder. Du måste därför ha särskilda skäl för att kunna undvika att näringsidkaren ska få välja att avhjälpa felet och därmed kunna kräva tex prisavdrag istället. Särskilda skäl kan tex vara om näringsidkaren har visat allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes, uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen så att denne med fog kan göra gällande att han inte har förtroende för näringsidkaren personligen eller för hans kompetens (NJA 2016 s 222). För att undvika att de får avhjälpa felet borde du alltså argumentera för att de visat en så allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes att ni inte är intresserade av avhjälpande. Efter att möjligheten till avhjälpande är uttömd kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt. Jag kommer endast skriva om prisavdrag eftersom hävning inte är en påföljd du verkar efterfråga. PrisavdragAvhjälps inte felet får konsumenten göra avdrag på priset (KtjL 21 §). Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet åtgärdat. Alltså priset för att andra hantverkare som du vill vända dig till ska åtgärda felet istället. Men som jag beskrivit ovan blir detta alltså endast aktuellt om du får genom att avhjälpande inte ska bli aktuellt. SkadeståndSkadestånd är enligt huvudregeln en självständig påföljd som kan användas utan att de andra påföljderna har gjorts gällande. Dock kan det bli svårt för en en konsument göra gällande skadestånd om näringsidkaren erbjuder sig att avhjälpa felet och konsumenten inte har någon skälig anledning att motsätta sig ett avhjälpande. Även här borde du alltså argumentera för att särskilda skäl föreligger som gör att avhjälpade inte ska ske. Skadestånd innebär att näringsidkaren är skyldig att ersätta skadan som konsumenten tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som hen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (KtjL 31 §). Näringsidkaren ska då alltså bevisa att felet beror på något utanför dennes kontroll, och det är sällan näringsidkare lyckad med detta. Hur du gör för att reklameraFör att reklamera att tjänsten är felaktig ska du underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (KtjL 17 §). Underrättelse som sker inom två månader efter att du märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Du skriver att detta skedde för mindre än två månader sedan, så du kan fortfarande reklamera. Underrättelsen måste inte ske skriftligen, utan du kan tex ringa hantverkaren. Du ska ange på vilka sätt du anser tjänsten felaktig. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?

2021-07-01 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Vi totalrenoverade för något år sedan vårt badrum och anlitade hantverkare för att sätta kakel i vårt badrum. Efter ungefär 1 år lossnade några mosaikbitar från duschutrymmet och vi fick det åtgärdat av hantverkaren. Efter 1 år lossnade mosaikbitar igen från duschutrymmet och flera lossnar efterhand. Har vi någon rätt att få detta vidare åtgärdat av hantverkaren? Det verkar inte som det blev riktigt bra den första gången.
Julia Hellquist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Frågan aktualiserar konsumenttjänstlagen (KtjL) som gäller när en konsument köpt en tjänst av en näringsidkare. Att mosaikbitar ramlar ner från väggen ett år efter renoveringen torde tyda på att något i utförandet har gått fel; det är inte något som hör till normalt slitage eller något som en konsument bör räkna med. Enligt KtjL är en tjänst felaktigt utförd om resultatet avviker från vad som överenskommits eller om tjänsten inte är fackmannamässigt utförd, 9 § KtjL. I ert fall kan felet troligen falla under båda dessa punkter. När det gäller renovering av en byggnad har konsumenten rätt att åberopa fel upp till tio år efter att tjänsten har utförts. För att man ska ha rätt att åberopa ett fel krävs det att en reklamation görs inom skälig tid. Om en reklamation görs inom två månader från att felet upptäcktes är det alltid att anse som inom skälig tid. Görs reklamationen senare än två månader från att felet upptäcktes finns det risk att möjligheterna att reklamera går förlorad. Detta framgår av 17 § KtjL. I ert fall förstår jag det som att ni fått felet åtgärdat en gång, men att samma fel nu visat sig igen. För att ni ska ha rätt att återigen få felet åtgärdat krävs det alltså att ni har reklamerat felet inom skälig tid, från det att ni upptäckte felet, dvs att mosaikbitarna började ramla av igen. Om en tjänst är att betrakta som felaktig har konsumenten rätt att begära att felet avhjälps vilket framgår av 20 § KtjL. Har ni reklamerat felet inom skälig tid har ni alltså rätt att få felet avhjälpt, vilket i ert fall bör vara att hantverkaren åtgärdar mosaiken och ser till att felet inte uppstår igen. Hoppas att ni har fått svar på er fråga!

Reparation av bil

2021-06-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Min bil har varit hos en aukoriserat bilmekaniker i SEX MÅNADER. Första gången jag lämnade dem min bil fick jag ett ofert som kostade cirka 35'kr och de sa att bilen skulle vara klar om två veckor. Den första felsökning de gjorde var nämligen felaktiga och från och med nu till nu kan de inte hitta fel. Problemet är att mekanikern säger till mig att han reparerar min bil och varje gång jag kommer dit reparerar han andra bilar och min är på parkeringsplatsen. Det hände så att de letade efter fel och bytte många delar på bilen utan att meddela mig. Är jag skyldig att betala hela deras reparationskostnad medan de letar efter och gissar på felet på min bil utan att jag är informerat? Kan ni snälla nämna lagrum som stödjer ditt svar? Tack på förhand!
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I detta fall är Konsumenttjänstlagen (1985:716) tillämplig, då det gäller "Avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på lösa saker" se 1 §. Enligt 4 § ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Om en tjänst med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, skall näringsidkaren avråda honom från att låta utföra tjänsten. (6 §). Har näringsidkaren åsidosatt vad som åligger honom enligt 6 § och finns det starka skäl att anta att konsumenten i annat fall hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den, har näringsidkaren inte större rätt till ersättning än han skulle ha haft, om konsumenten hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den. (7 §)Hoppas du fick svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Konsumenttjänstlagen, retentionsrätt och vanlig handräckning - Vad gäller?

2021-06-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejLämnade min Husbil på förmedling. Fukt i luckorna efter 3 månader avbryter dom uppdraget. Jag får inte hämta ut husbilen dom hävdar Retentionsrätt.Jag får rätt via Kronofogden trots överklagande 3 gånger. Fick hjälp via KF med handräckning.Jag stämmer han mig för att han tycker han hade rätt till det. Domstolen går på hans linje. Jag skall betala hans kostnader på 100 tusen plus min jurist 100 000.Det står i domen att det är högt juristarvode men att även min jurist krävt högt arvode så det godkänns.Jag har dessutom blivit stämd för jag inte betalt luckorna som vi var överens om 4 månader tidigare.Varför? Jag och 2 oberoende husbilsverkstäder ser heller inte att dom är bytta. Hur kan det skilja på tre överklaganden och sen ändrar sig domstolen?Skickar gärna över domen.Min fråga Tar inte Domstolen hänsyn till att jag är konsument och inte vill betala för något som inte är utfört. Blir moment 22.Fråga 2 Finns det någonstans man kan vända sig utan att det kostar 2400 kr bara man ringer juristen?Tack på förhand. Är helt uppgiven och har inga problem att betala men har tappat förtroendet för rättssamhället .
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konsumenttjänstlagen (KTjL), rättegångsbalken (RB) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Dina frågor är dessutom något svårbesvarade utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget.I 49 § KTjL sägs att avser tjänsten en sak som har överlämnats till näringsidkaren eller som av annan orsak befinner sig i hans besittning och betalar inte konsumenten i rätt tid vad näringsidkaren har att fordra på grund av uppdraget, får näringsidkaren hålla kvar saken till dess att han har fått betalt eller, vid tvist om betalningen, till dess att konsumenten har ställt godtagbar säkerhet för det belopp som näringsidkaren har krävt. Detta är ett uttryck för den s.k. retentionsrätten, vilken kan liknas vid en svagare form av panträtt.Såvitt jag förstår menar din motpart att luckorna hade bytts ut och när du sedan vägrade att betala åberopade man sin rätt att kvarhålla husbilen. Jag har dock lite svårt att fullt ut tyda din ärendebeskrivning när den gäller den summariska processen (den vanliga handräckningen) hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Du nämner tre överklaganden. Exakt vad som åsyftas med detta är för mig ovisst, men jag misstänker att du menar tre ansökningar om vanlig handräckning. Vanlig handräckning avser för övrigt ett krav på svaranden att fullgöra göra något annat än betalning (exempelvis att lämna tillbaka en husbil), 3 § 2 p. BfL. Den enkla och troliga förklaringen till domstolens ställningstagande är att man har gjort en annan bedömning än KFM. Det ska tilläggas att KFM egentligen inte gör någon materiell prövning, vilket innebär att så länge ett anspråk inte kan antas vara ogrundat eller obefogat kommer en ansökan om vanlig handräckning att beviljas, jfr 23 § BfL. Värderingen av den bevisning som har lagts fram görs sedan av domstolen. Notera att svaranden, dvs. din motpart, alltid kan bestrida en (din) ansökan om vanlig handräckning, 31 § BfL. Om så sker är det upp till dig som sökanden att besluta om du vill låta frågan förfalla eller om den ska överlämnas till en tingsrätt, 33 § 1 st. BfL. Men något sådant verkar du inte ha gjort. Istället har du ha ansökt om ytterligare handräckningsförfaranden, vilka motparten ånyo verkar ha bestridit. Tillslut valde förmedlingsföretaget att själv hänskjuta frågan till domstol, ett mål som man också sedermera vann. Vilka skäl tingsrätten har anfört har jag dessvärre ingen kunskap om, men eftersom du förlorade processen blir du enligt 18 kap. 1 § RB skyldig att svara för vissa i målet uppkomna kostnader (rättegångskostnaderna, vilka är dina ombudskostnader och din motparts kostnader för ombud bevisning). Ett handräckningsförfarande får alltså inte alltid den önskade påverkanseffekt som man kanske hade hoppats på.Avslutande ord och ytterligare rådgivningNär det gäller din sista fråga avseende kostnadsfri vägledning kan jag varmt rekommendera Konsumentverkets webbplats Hallå konsument, en informationssida på vilken du även kan söka efter lokala konsumentrådgivare i din hemkommun. Om inte annat har ju du och jag ett kommande telefonsamtal inom kort. Låt oss ta allting då i lugn och ro. Det finns nämligen flertalet frågor kopplade till din ärendebeskrivning som hade varit önskvärda att få klarlagda.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon tisdag den 22/6 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vem ansvarar för materialet för tjänsten när det har tillhandahållits av konsumenten?

2021-06-07 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hejsan. Låt säga att jag som privatperson ber en VVS-firma montera utrustning jag köpt in själv. Vem vänder jag mig mot då om utrustningen strular? Garanti mm? Vad händer om utrustningen går sönder vid montering?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem vänder jag mig till om utrustningen strular? Garanti?Huvudregeln är att näringsidkaren ska tillhandahålla behövligt material för tjänsten. Det är dock möjligt att avtala om att konsumenten ska stå för materialet (4 § andra stycket KtjL). Den som utför tjänsten kan endast hållas ansvarig för bristfälligheter i materialet om denne har tillhandahållit eller anskaffat materialet. VVS-firman ansvarar därför inte för fel i självaste utrustningen. Däremot har VVS-firman fortfarande ett ansvar att utföra tjänsten fackmässigt och ta tillbörlig omsorg till konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt (4 § första stycket KtjL). VVS-firman har därför ett ansvar att du som konsument skaffat lämpligt material för tjänsten, som är av godtagbar kvalitet. Man kan säga att VVS-firman har en viss upplysningsplikt i förhållande till dig som konsument.Om utrustningen är felaktig kan du göra gällande felet hos den du köpt utrustningen av. Det kan då bli aktuellt med en påföljd såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (22 § KKöpL). Om varan är felaktig måste du lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, s.k. reklamation. Köparen har tre år på sig att reklamera ett fel om säljaren är en näringsidkare och köparen en konsument (23 § KKöpL). Garanti innebär oftast en förlängning av reklamationsfristen och gäller endast om säljaren lämnat en sådan (21 § KKöpL).Om det däremot inte är självaste utrustningen som är felaktig, utan t.ex. att monteringen är felaktig är det VVS-firman som ska kontaktas.Vad händer om utrustningen går sönder vid montering?VVS-firman kommer att bli skadeståndsskyldiga om utrustningen går sönder vid montering. Du har rätt till ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten när egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (31 § fjärde stycket KtjL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,