Vad gäller när verkstaden misslyckas med att reparera ens bil?

2019-12-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Min farsa lämnade min bil hos en verkstad för att laga den. I början sa verkstan att kamrem måste bytas. Min farsa betalade kontant, fick inget kvitto och verkstan skrev inget i serviceboken om att de bytte kamrem.När vi fick tillbaka bilen felet var inte löst, vi lämnade bilen till verkstan igen och verkstan hävdade att min farsa förklarade inte var felet exakt var och nu felet är i bensinpumpen så de ska byta den och fick betalt kontant igen och allt såg bra ut i bilen.Efter typ en månad jag fick motorstopp och när jag bärgade bilen till närmaste verkstad fick jag en rapport där det står att det läckte bensin från bensinpumpen och att skruvar saknas, samt att skruvar till kamjkedjiakåpa var runddragna.. en annan verkstad kontrollerade bilen och sa att den som bytte kamrem har inte utfört tjänsten fackmässigt.. jag lämnade tillbaka bilen till verkstan igen för att laga den och de hävdade igen att den är lagad nu..Efter några veckor hade jag samma fel i bilen igen. Jag tappade förtroendet till verkstan och vägrade laga den hos de och fick veta att de gamla felen som skulle fixas finns fortfarande. Vad kan jag göra? Jag har inga kvitto eller bevis att de har lagat bilen förutom min farsa och en kompis som var hos honom.. jag vill inte göra nåt innan jag får juridisk rådgivning.Hoppas ni kan hjälpa mig
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Av din fråga framgår att din pappa lämnat in bilen på verkstaden flertalet gånger utan att felet blivit lagat. En annan verkstad har konstaterat att reparationerna inte utförts på fackmannamässigt sätt. Det framgår även att du saknar kvitto men har ett vittnes som kan intyga att du reparerat den där. Eftersom bilen lämnats in till en verkstad för reparation regleras din pappas rättigheter i konsumenttjänstlagen (ktjl). Vad säger lagen?Verkstaden ska utföra reparationen fackmässigt och ska med omsorg ta vara på din pappas intressen samt samråda med din pappa i den mån det behövs och är möjligt (4 § ktjl).Tjänsten (reparationen i ditt fall) anses felaktig om resultatet avviker från vad din pappa som konsument har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse (9 § första punkten ktjl). Frågan om reparationen är felaktig bedöms med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades. I ditt fall blir det när bilen överlämnades tillbaks till din pappa igen (12 § första punkten ktjl). Eftersom en annan verkstad sagt att den tidigare reparationen inte är utförd på fackmannamässigt sätt samt att felet trots flera försök inte åtgärdats är min bedömning att reparationen bedöms felaktig. Påföljder vid felEftersom reparationen är felaktig och det inte bror på något förhållande hos din pappa så har han rätt att kräva avhjälpning av felen eller prisavdrag på reparationerna (16 § ktjl). För att kräva dessa måste man reklamera till verkstaden inom skälig tid efter att din pappa märkt felet vilket verkar vara gjort i detta fallet eftersom ni lämnat in bilen till verkstaden igen (17 § ktjl). Sammanfattning Min bedömning är att reparationerna anses felaktiga och ni har rätt att få de åtgärdade eller få prisavdrag på det som din pappa betalat tidigare. Du måste kunna visa att din pappa lämnat in bilen på reparation hos verkstaden vilket kanske kan göras med kontoutdrag eller din kompis som vittne. Du kan vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar din tvist med näringsidkare gratis. ARN lämnar sedan en rekommendation på utgången i ditt ärende som näringsidkare brukar följa. Följer inte verkstaden vad ARN meddelat kan du stämma dem i tingsrätten. Vill du ha hjälp med att föra ärendet vidare är du välkommen att kontakta oss här. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Rätt att häva ett köp vid säljarens dröjsmål

2019-12-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi beställde ett växthus med leverans i september. Varan packades upp av hantverkare i början av oktober och det visade sig att glaset saknades. Vi kontaktade säljaren som först då informerade oss om att DHL skadat glaset under transport. Vi har nu inväntat glasleverans sedan första veckan i oktober (2 månader) och 8 sändningar av glas har gått sönder. Säljaren har också försökt få oss att ta emot två trasiga sändningar glas och plocka ihop hela skivor till vårt växthus vilket vi vägrat då varan är defekt och hela glasskivor i skadat paket kan innehålla mikroskador. Vi vill nu häva köpet och hänvisar till konsumentköplagen och att vi givit honom 8 försök att leverera glaset vilka alla har misslyckats. Vår hantverkare vill inte montera glas i minusgrader då det försvårar monteringen rejält. Säljaren påstår att vi inte kan häva köpet då det nu inte är högsäsong för odling och att vi aldrig erhållit en defekt vara (glaset har aldrig kommit så långt att vi fått en leverans). Vi inser att vi troligtvis inte kommer att få en hel leverans av glas och att säljaren är oseriös. Vilka rättigheter har vi att häva köpet, få tillbaka betalningen för varan vi aldrig fått fullständig leverans av samt skicka tillbaka de delar vi har fått. Med vänlig hälsning,Johan
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen och dess tvingande verkan:När en privatperson (konsument) ingår ett köp med ett företag (näringsidkare) blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). Konsumentköplagen är en tvingande skyddslagstiftning till konsumentens förmån. Detta innebär att det aldrig är möjligt att avtala om villkor som är till nackdel för konsumenten (3 § KKL). Om ett avtal ger konsumenten sämre ställning än vad som följer av lagen är avtalet ogiltigt.Föreligger avtalsbrott?Det avtalsbrott som framförallt kan bli aktuellt i er situation är att säljaren är i dröjsmål vilket innebär att varan inte avlämnats eller avlämnats för sent och att detta inte beror på köparen (9 § KKL). Vid dröjsmål på säljarens sida får ni som köpare hålla inne betalning (11 §), kräva att säljaren fullgör köpet (12 §) och häva köpet (13 §). Dessutom kan ni kräva skadestånd av säljaren (14§).Eftersom ni erhållit en del av leveransen men inte glaset rör det sig om så kallat partiellt avtalsbrott. Ni som köpare har vid partiellt avtalsbrott en möjlighet att häva hela köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för er (se 43 § Köplagen som tillämpas även i konsumentsituationer).Sammanfattningsvis föreligger ett avtalsbrott om säljaren är i dröjsmål. Med tanke på att hela leveransen skulle kommit till er i början av oktober men glaset fortfarande inte kommit fram och det gått två månader är antagligen säljaren i dröjsmål (om inget annat är föreskrivet i avtal eller dylikt).Kan ni häva köpet?Ni som köpare har rätt att häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er (13 § KKL). Vad som är av väsentlig betydelse får avgöras i varje enskilt fall men med tanke på att ni beställt ett växthus under förutsättningen att det skulle monteras innan det blev för kallt och dröjsmålet inneburit att ni inte kommer kunna montera växthuset fören fram mot våren talar det starkt för att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er. Ni har alltså därmed rätt att häva köpet.Dessutom anger 13 § 3 st. KKL att om ni har krävt fullgörelse (vilket ni har eftersom ni krävt att säljaren ska leverera nya hela glas) så får ni häva köpet om varan inte levereras inom skälig tid efter att kravet framställdes. Två månader är antagligen längre än skälig tid, särskilt med tanke på att den ursprungliga leveransen kom på ca en månad och att säljaren hunnit skicka 8 leveranser på den här tiden.Om ni vill vara helt säkra på att ni inte gör en felaktig hävningsförklaring kan ni ge säljaren en skälig tilläggstid för fullgörelse av leveransen (alltså en rimlig tid för säljaren att hinna leverera hela glas till er). När tilläggstiden har löpt ut får ni häva köpet oavsett om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för er eller inte (13 § 2 st. KKL). Vad händer när ni häver köpet?Enligt 15 § KKL måste ni som köpare lämna hävningsförklaringen inom skälig tid efter ni fick kännedom om att varan lämnats för sent. Hävningsförklaringen medför att fortsatt fullgörelse ställs in och att verkställd fullgörelse återgår. Detta innebär att om ni betalat för växthuset ska säljaren betala tillbaka pengarna och om säljaren begär det ska ni lämna tillbaka den del av växthuset som ni har mottagit. Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Kan jag få pengarna tillbaka för återstående tid av kurs om jag hoppar av kursen i förtid?

2019-12-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en tjänst (kost samt träningsschema) av en person/coach, jag har under halva tiden börjat må psykiskt dåligt och inte viljat eller orkat fortsätta med detta och jag vill därför avbryta och få pengar tillbaka för de veckor som återstår men det säger coachen att jag inte får? Vad är det som gäller?
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att coachen som du köpt kost- och träningschemat av är anställd hos ett företag, eller själv driver någon form av näringsverksamhet. Om så är fallet finns det inte finns någon direkt tillämplig lag, Högsta domstolen (HD) har dock i ett avgörande ansett att konsumenttjänstlagen (KtjL) borde kunna tillämpas analogt på detta område, se NJA 2002 s. 644. Enligt KtjL är det tillåtet för en konsument att göra en avbeställning av en tjänst som inte har slutförts, men konsumenten kan vid nyttjande av denna möjlighet bli ersättningsskyldig, se 42 § KtjL. Grundprincipen är att näringsidkaren har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen, se 42 § första stycket KtjL. Om konsumenten inte har ett godtagbart skäl för sin avbeställning öppnas möjligheten för näringsidkaren att erhålla ytterligare ersättning dels för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten, dels för förluster i övrigt på grund av att han har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget, se 42 § andra stycket KtjL. Som godtagbart skäl anges oförutsedda omständigheter eller andra omständigheten utanför konsumentens kontroll, som exempel kan nämnas att huset på vilket arbetet ska utföras brinner ner. Huruvida sjukdom är ett godtagbart skäl enligt 42 § andra stycket KtjL är inte helt klart, sjukdom nämns däremot inte som ett godtagbart skäl för att undgå ytterligare ersättningsskyldighet i förarbetena till lagen, se prop. 1984/85:110 s. 316. I NJA 2002 s. 644 ansågs det inte vara ett godtagbart skäl när en kursdeltagare valde att hoppa av en kurs p.g.a. att denne blivit erbjuden anställning. Om det inte föreligger något godtagbart skäl för avbeställningen kan konsumenten alltså trots sin avbeställning i vissa fall bli skyldig att betala lika mycket som om tjänsten hade utförts i sin helhet. I ditt fall skulle det innebära att du måste betala även för de veckor som återstår av tränings- och kostschemat, trots att du inte ska nyttja det.Om det är så att din coach har lidit skada p.g.a. ditt avhopp, t.ex. genom att denne har svårt hitta någon som kan fylla din plats, finns risk att du inte kan få tillbaka några pengar för det veckor som återstår. Om det däremot är så att coachen lätt kan hitta en ersättare, föreligger ingen skada, vilket inenbär att du kan få tillbaka pengarna för det pass som återstår. Jag kan tyvärr inte ge dig något mer exakt svar på din fråga utifrån den information jag har, men jag hoppas att svaret var till någon hjälp. Mvh

Har jag rätt till ersättning om bilen börjat brinna när den är hos verkstaden?

2019-12-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej Hade en bil som här stått i verkstad nästan 6Månader ,första gången men bil drabbade i brandförsök men branden hör inte spridit sig o bilen skadade inte ,efter det verkstad dem här flyttat bilen till inhägnad ställe, 2månader efter hände brand i verkstad och min bil här gått i branden med andra fyra bilar ,Är inte verkstaden skyldig enligt presumtionansvar o ersätta mig pgv bilen var i deras besittning o dem som var vårdlösa o försumliga åt egendomen som jag äger
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Av din fråga framgår att din bil stått i verkstaden i nästan sex månader och att den under dessa månader har börjat brinna och därmed skadats. Jag utgår från att du lämnat in din bil på verkstaden för att verkstaden skulle utföra någon form av arbete på din bil vilket gör att konsumenttjänstlagen (ktjl) är tillämplig (1 § första punkten ktjl). Vad säger lagen? Om din bil skadats medan den befunnits sig i näringsidkarens besittning eller under dennes kontroll är näringsidkaren skyldig att ersätta skadan om inte hen kan visa att skadan inte beror på försummelse av hen eller någon som på hens sida anlitats för att utföra tjänsten (32 § ktjl). Precis som du säger så har verkstaden ett presumtionsansvar för skadorna på din bil. Den måste alltså bevisa att skadan inte beror på försummelse från deras sida. Verkstaden ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att vårda din bil som befinner sig i dennes besittning (50 § ktjl). Du har bevisbördan för att du drabbats av en skada på din bil och att denna skadan uppkommit under tiden som bilen befanns sig hos verkstaden. Har verkstaden varit försumlig (slarvig)?Det framgår inte exakt vad som orsakat branden den andra gången och som innebar skador på din bil vilket gör det svårt att göra en bedömning i just ditt fall. Om det börjat brinna i verkstaden till följd av något som verkstaden underlåtit att göra som till exempel att inte släcka levande ljus, inte reparera trasiga ledningar så kan man anse att verkstaden varit försumlig. Har verkstaden glömt låsa eller inte har tillräckligt med skydd för att hindra någon att ta sig in och anlägga bränder på bilarna så kan man också argumentera för att verkstaden varit försumlig. Om det skett en brand tidigare, och inga åtgärder gjorts för att förhindra att det uppstår igen, är något som talar för att verkstaden varit försumlig. Särskilt om den andra branden uppstod på grund av samma anledning som den första. Sammanfattning Eftersom man inte vet anledningen till branden den andra gången är det svårt att avgöra om verkstaden varit försumlig eller inte. Det är dock verkstaden som ska bevisa att de inte varit försumliga vilket gör att utgångspunkten är att du har rätt till ersättning för de skador på bilen som uppstått medan verkstaden haft bilen hos sig. Jag rekommenderar dig att du vänder dig direkt till verkstaden med dina krav på ersättning. Går inte verkstaden med på detta kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden som kan pröva din tvist gratis, läs mer här. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Säljarens rätt att häva levererad vara

2019-12-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej när kan en säljare häva ett kontrakt enligt distans avtalslagen.... Säg att dom levererat vara till mitt hushåll kan dom häva köpt och kräva tillbaka vara
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Distansavtalslagen reglerar avtal som har ingåtts på distans (via internet, telefon osv.) men innehåller inga regler om hävning. Distansavtalslagen är en konsumentskyddslagstiftning och reglerar ångerrätt och annat skydd för konsumenten men reglerar alltså inte någon hävningsrätt för säljare. Vill en säljare häva ett köpeavtal som ingåtts med en konsument får man istället kika på konsumentköplagen (KKL).Enligt KKL får säljaren häva köpet om köparen är i dröjsmål med betalningen och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott (40 § KKL). Däremot kan säljaren inte häva köpet om varan har avlämnats till köparen om säljaren inte har förbehållit sig den rätten i avtalet (så kallat återtagandeförbehåll). Säljaren får i sådant fall istället kräva fullgörelse. Sammanfattningsvis har säljaren ingen hävningsrätt (1) då hela priset har betalats (2) då varan är i köparens besittning och inget återtagandeförbehåll finns och (3) då dröjsmålet inte är av väsentlig betydelse för säljaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Jag har avbeställt en renovering av min lägenhet, nu riktar de skadeståndsanspråk mot mig pga avbeställning, vad gäller?

2019-12-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Har hantverkarna rätt till skadestånd för avbeställd tjänst efter att 5% av jobbet har gjorts och i så fall för vad och hur mycket? Vi anlitade en firma för en totalrenovering av vår lägenhet. Efter 3 dagars arbete (av totalt 50) orsakade de en vattenläcka. Sedan gick det en vecka när de enbart arbetade med att hantera vattenläckan som är ett försäkringsärende och frånskilt vårt grundavtal om totalrenovering. Under den veckan de arbetade med vattenläckan framkom det att bolaget är på finansiellt obestånd, de har fler konkurser i ryggen samt att de betett sig mycket oproffsigt mot våra grannar som är skadade i vattenläckan. Därför åberopade vi fel hos tjänsten (9 § KTjL), reklamation (17 § KTjL), samt avhjälpande av fel (20 § KTjL). Vidare valde vi att i samma mail att avbeställa tjänsten enligt 42 § i KTjL och att betala för utfört arbete. Utfört arbete är enligt oss 3 dagars rivning, 1-2 dagar projektering samt kostnad för bortförande av byggavfall. Nu kräver entreprenören skadestånd. Har han rätt att göra det? Om han har bokat upp underentreprenörer kan det verkligen vara en kostnad för oss? Hantverkare har ofta fler jobb på gång samtidigt etc vilket talar för att det inte bör vara något problem för dem att jobb ändras eller ställs in. Bör vi anlita advokat och vad är vår chans att vinna mot skadeståndskravet? Tack för era förträffliga svar! Hoppas på er vägledning i detta.
Binh Tran |Hejsan! Eftersom vattenläckan är ett separat ärende så kommer jag inte att hantera detta här. Det förefaller redan vara hanterat. Jag kommer därför fokusera på näringsidkarens skadeståndsanspråk. SkadeståndSkadestånd för avbeställning från konsumentens sida hittar du i konsumenttjänstlagens 42 §. Första stycket stadgar företagets rätt till ersättning för redan gjort arbete och det arbete som ändå måste göras trots avbeställningen. I ditt fall kommer det att vara för de tre dagarna samt för kostnaden att ta bort material, verktyg och annat från lägenheten, samt transportkostnader.Andra stycket stadgar företagets rätt till ersättning för övriga kostnader som de har kunnat lidit. Som exempel på kostnader för den återstående delen av tjänsten kan nämnas material som företaget har anskaffat för arbetet. För att sådan kostnad skall vara ersättningsgill krävs dock att det är fråga om material som har anskaffats med sikte på er lägenhet och alltså inte sådant material som företaget löpande använder i sin verksamhet. För att kostnader för den återstående delen av tjänsten skall ersättas av dig krävs att kostnaderna har inneburit en förlust för företaget. Om kostnaden trots avbeställningen har varit till nytta i företaget övriga verksamhet, skall ersättning alltså inte utgå. Detsamma gäller om kostnaden borde ha kunnat nyttiggöras hos näringsidkaren. De har alltså en skyldighet att försöka nyttja material och bemanningen till andra uppdrag för att minska deras förlust. Om de har flera uppdrag på en gång kommer de därför kunna nyttja underentreprenörerna till andra uppdrag och därför inte lida förlust. Det är företagets ansvar att försöka begränsa deras kostnaderna på grund av avbeställningen.Har de till exempel avböjt uppdrag under dessa dagar kommer även räknas in i ersättningen. Ersättningen är i det fall den vinst som de hade gjort för de uppdrag de underlåtit att ta på sig.RekommendationerDu har nämnt att de endast har arbetat ungefär 6 dagar i lägenheten samt 7 dagar på vattenläckan. Att de orsakat vattenläckan har inget att göra med uppdraget att göra och dessa dagar ska därmed inte räknas med i skadeståndsberäkningen överhuvudtaget. Det ska påpekas att företaget har att bevisa deras förluster. De måste därför även bevisa att de underentreprenörer som de har anlitat inte har kunnat användas på något annat sätt i deras andra uppdrag.Ett rimligt belopp för deras ersättning bör i alla fall vara 5% av hela summan som ni har kommit överens om eftersom de har gjort 5% av arbetet har gjorts, samt en 5% extra beroende på vad för förluster de kan bevisa att de har gjort. Större förluster kan jag inte tänka mig att de har under de 6 dagar som de utförde arbetet. Underentreprenörerna bör de med all logik kunna användas för andra uppdrag och de bör därför inte lida någon större förlust för dessa. Det är i så fall om de har specialbeställt skräddarsydd material för endast eran lägenhet och som inte går att använda/sälja någon annanstans. I dessa fall kan materialen behöva ersättas av er, men å andra sidan så kommer ni kunna använda materialen till lägenheten. Kom ihåg att det är företaget som har bördan att bevisa vilka förluster de har gjort.Jag hoppas jag har kunnat redogöra för er situation. Om ni behöver vidare hjälp med ärendet så är du välkommen att höra av dig till mig på Binh.Tran@lawline.se så återkommer vi med en offert.

Kan man säga upp en konsumenttjänst?

2019-12-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag undrar hur länge man är bunden av ett avtal, en offert som man skrivit på. Jag skrev på fyra st från ett företag beträffande altanbygge, takbyte, renovering av kök samt badrum i februari -19. Byggstart skulle vara 15 maj -19. Sista veckan i juli kommer de och bygger en del av altanen (en del skulle vara inglasad och det behövdes ett bygglov som de tagit på sig att ordna men inte gjort). Det var ett flertal fel på bygget vilket även en besiktningsman konstaterade. Jag höll därför inne betalningen eftersom de inte åtgärdat felen.Efter det har de bytt taket. En del arbeten kring det återstår också men jag har dock betalat hela den fakturan.Eftersom det har varit så mycket strul med det här företaget så har jag nu ingen lust att de ska få göra kök och badrum också. Dessutom har två bekanta till mig lejt samma företag till att göra badrum vilka båda slutade i katastrof!Kan jag komma ur "deras klor" på något sätt? De hävdar att jag är bunden i två år vid avtalen.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med hänsyn till vad du skriver verkar det som att du agerar i egenskap av privatperson. Då ett företag har anlitats för att utföra arbete på och i ditt hus är konsumenttjänstlagen gällande (1 §). Konsumenttjänstlagen syftar till att skydda konsumenter vilket medför att lagen är tvingande. Det innebär att avtalsvillkor som är mindre förmånliga för dig än vad lagen själv säger inte gäller (3 §). Av 42 § följer att konsumenten har rätt att avbeställa en tjänst innan den slutligen utförts. För din del betyder det att även om ni har ett avtal som säger att tjänsten ska avse vissa särskilda byggen och gälla en viss tid så gäller inte det avtalet. Detta eftersom avtalet är mindre förmånlig för dig än vad lagen hade varit om ni utgått från den. Du har därför full möjlighet att när som helst säga upp avtalet. Företaget har dock rätt till ersättning för det arbete som redan har utförts (vilket du redan har betalat för som jag förstår det). Företaget har också rätt till ersättning för kostnader som redan har lagts på att utföra resterande delen av arbetet. De har också rätt till ersättning om det är så att de tackat nej till att utföra arbete hos annan avseende tiden då detta arbete skulle ha gjorts hos er. Observera att företaget inte har rätt till dessa ersättningar om det är så att avtalet sägs upp på grund av att "föremålet för tjänsten har skadats eller gått förlorat utan att detta har berott på försummelse på konsumentens sida" (se 42 § andra stycket första punkten).Denna bestämmelse är sannolikt aktuell i ditt fall. Du vill avbeställa tjänsten på grund av fel som uppstått på annat som de byggt och på grund av allt strul. Det medför att du får avbeställa tjänsten utan att de ska få någon ytterligare ersättning av dig. Tilläggas kan att eftersom fel har uppstått på byggen de redan utfört har du möjligtvis rätt till avhjälpande eller prisavdrag (20 och 21 §§).Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Fel i lagning av tak

2019-12-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag anlitade en takfirma 2016 att behandla och måla ett eternittak, med utlovad livslängd på 10 år samt ny papp på garagetak. Total kostnad på ~58 000 kr.Firman anlitade arbetare som ej talade svenska eller engelska att utföra behandlingen och målningen av eternittaket. Arbetsledare från svenska firman inspekterade aldrig efter utfört arbete. En lagning som gjordes inspekterades endast på min insistering. Garagetaket utfördes aldrig utan jag utlovades åtgärd till våren 2017. Ingen kontakt från bolaget ens under sommaren. Begärde återbetalning av summan för garagetaket.2019 märkte jag att taket var fläckigt och bad dem inspektera då färgen flagnat av på flertalet ställen. Detta var i April. Företaget sa de skulle inspektera i Augusti, sedan september, sedan oktober, och sedan november. Senaste gången ringde de och ställde in pga sjukdom klockan 15 på dagen de skulle dykt upp. All kontakt var initierad från min sida. Först erbjöd de att jag skulle tvätta taket och de kunde försöka måla igen. Det kändes osäkert då jag inte är utbildad inom tak. Senaste budet är att ersätta 50% av målningskostnaden och skippa inspektionen.Det är endast några tusenlappar och jag misstänker att behandlingen inte utfördes ordentligt och är orsaken. Så jag tackade nej.De har nu frågat mig vad jag tycker är en rimlig summa.Hur ska jag ta detta vidare, då jag tycker att de inte fullgjort kontraktet på något sätt alls, och inte heller vill leverera inom garantin.
Adam Novak |Hej!Tack för att du valt Lawline för att be om råd.Denna situation regleras av Konsumenttjänstlagen(KTjL).Situationen du beskriver är ett fall av fel i tjänsten (4, 9 § KTjL). Tjänsten och dess resultat ska leva upp till det du rimligen kan förvänta dig, vara i linje med alla lagar och regler, samt stämma överens med avtalet i övrigt. Om det är något fel som du upptäcker ska de lösa det utan kostnad (20 § KTjL).Om dessa kriterier inte är uppfyllda ger det upphov till en rätt för dig att kräva prisavdrag (21 § KTjL). Storleken på prisavdraget motsvarar den kostnad som du, efter att ha kontrollerat att det inte går att lösa billigare, tvingas bära för att åtgära felet (22 § KTjL). Du kan exempelvis vända dig till en annan firma, och få dem att åtgärda felen. Efter det kan du, med bakgrund av detta, kräva den första firman på det som andra firman fakturerar dig. Om de vägrar att betala kan du ta dem till domstol. Du kan också få hjälp av Konsumentverket.Jag hoppas denna information blir till hjälpMed vänlig hälsning,