Fackmannamässigt utfört VVS-arbete?

2017-12-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Det är ostridigt att läckage uppstått i skruvförband mellan toalettstol och befintlig tillförselledning. Jag hävdar gentemot rörmokaren att: 1. jag har ert medgivande, Ocabs utlåtande och en annan certifierad våtrumsteknikers utlåtande att läckaget uppstått i skruvförbandet mot toalettstolen. Detta är inte tvistigt. 2. det måste anses var en fackmässsig brist om man inte vid installation säkerställt att skruvförbandet är tätt. 3. efter reklamation gjordes jobbet om av er och då upphörde läckaget.Efter granskning och skakande på huvudet, drog Ken helt enkelt åt hårdare. Detta visar att det var bristfälligt gjort först, men gick att åtgärda. tillförselledningens isolation i kakelplattan har åtminstone efter er installation inte varit fullgod då inläckage inträffat. Men under drygt ett år har inläckaget varit mycket begränsat, se Ocabs bildbevis och fukttestvärden. Och vid installationstillfället påpekade ni inget om att tidigare läckagespår fanns eller att någon läckagerisk förelåg. Men jag var närvarande då Ken reparerade installationen och såg hur han kratsade ut silikonisolation ur genomföringen. Den var fläckvis svartfärgad, tydande på långvarig läcka. Men det måste anses vara ett fackmässigt ansvar att kontrollera att isolationen förblir fullgod när man har dragit om sträckningen av tillförselledningen, vilket gjordes då den nya toalettstolen monterades.Har jag rätt eller har rörmokaren/försäkringsbolaget rätt?
Louise Beskow |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag tolkar dig som om du har gjort en reklamation gällande ett arbete som en rörmokare utfört. Jag tolkar det även som om det uppstått en fuktskada till följd av ett läckande rör. Du menar att det är rörmokaren som orsakat felet och rörmokarens försäkringsbolag menar att det inte är hans arbete som orsakat felet. I mitt svar förutsätter jag att du beställt tjänsten i egenskap av konsument och att rörmokaren utfört tjänsten i egenskap av näringsidkare. Det innebär nämligen att konsumenttjänstlagen är tillämplig på tjänsten. Näringsidkaren ska enligt 4 § konsumenttjänstlagen utföra tjänsten fackmässigt. Här är du alltså helt rätt ute i ditt resonemang och frågeställning, vad är fackmässigt? Fackmässighet innebär att arbetet utförs på ett sätt som kan förväntas av en fackman. Spontant låter det på din berättelse som om ett rör inte ska läcka om man utfört arbetet fackmässigt. Det förutsätter förståss att det är otvistigt att montaget skett så som du beskriver. Enligt 16 § konsumenttjänstlagen har du rätt till skadestånd om tjänsten är felaktig utan att det beror på ett förhållande på din sida. Det innebär att du har rätt till skadestånd för de kostnader du haft till följd av den felaktigt utförda tjänsten. En förutsättning är dock att du reklamerat felet inom vissa tidsgränser. Utifrån hur du formulerat frågan så framgår inte när tjänsten utfördes och när du först påtalade felet. Om du vill ha skadestånd till följd av det felaktigt utförda arbetet måste du stämma rörmokaren (om de inte betalar frivilligt). Det är dock viktigt att du stämmer företaget du anlitat och inte rörmokaren personligen. Den fråga som kommer att avgöras i tingsrätten är om tjänsten utförts felaktigt och i det läget handlar det om bevisning. Du skulle kunna anlita en expert för vvs-företagen som kan berätta vad som är fackmässigt, ett så kallat sakkunnigvittne. Önskar du hjälp med att föra en talan i tingsrätt kan du maila mig på louise.beskow@lawline.se, så kommer jag vidarebefordra dina kontaktuppgifter till vår juristbyrå. De kan hjälpa dig hela vägen med en skadeståndsprocess. Delar av ersättningen för en jurist brukar även kunna ersättas av det försäkringsbolag där du har en hemförsäkring, den så kallade rättsskyddsförsäkringen. Avslutningsvis måste jag påtala att jag har besvarat frågan utifrån den begränsade information som jag fått genom frågan. Vänligen,

Vem står för kostnaden vid felaktigt utförd tjänst?

2017-12-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Min dotter har fått sin lägenhet renoverad. Muntlig överenskommelse med hantverkare om vad som ska göra och när det ska vara klart. Resultat - badrummet ej renoverat enl. Branschrådets krav. Rördragningen är också fel. Vi gjorde en opartisk besiktning. Som underkände arbetet. " går att använda men är inte enl. De kvav som finns "Golv knarrar och är inte lagda jämt. Arbetet är inte färdigt med golvlister, fönstermålning trösklar mm.Frakturerna är på högre belopp än som avtalats. Ej specificerade.Vem ska betala ett nytt badrum som är gjort efter konstens alla regler?Kan man bestrida resterande fakturer då arbetet inte är rätt utfört?Skadestånd?Vi behöver verkligen hjälp.
Sofia Wedin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör en tjänst som din dotter har betalat för som konsument. Vilket gör att konsumenttjänstlagen (KtjL) blir aktuell. Eftersom ni har gjort en besiktning antar jag att det föreligger fel enligt lagen och kommer såldes bara gå in på vad ni har för rättigheter när ett fel föreligger. Om tjänsten inte är korrekt utförd kan din dotter främst kräva vissa påföljder för felet. Dessa påföljder är antigen (häva köpet), kräva avhjälpande (att felen åtgärdas) eller prisavdrag. Ni har även rätt att hålla inne betalningen och eventuellt kräva skadestånd. Felet får dock inte ha berott på något som din dotter har gjort (16 § KtjL). AvhjälpandeOm din dotter begär ett avhjälpande ska näringsidkaren stå för den kostnad som krävs för att fixa felet. Din dotter ska inte behöva betala något extra för det. Vid ett avhjälpande är det vanligtvis näringsidkaren som utfört tjänsten som åtgärdar felen. (20 § KtjL).Det finns vissa undantag när näringsidkaren inte kommer stå för kostanden. Det gäller kostnader som skulle ha uppkommit ändå. Oberoende av vad näringsidkaren har gjort, ex. vid en olyckshändelse. Om felet beror på några av dessa omständigheter har din dotter inte rätt att få felet åtgärdat utan extra kostnad (20 § KtjL). PrisavdragDin dotter kan även begära prisavdrag. Prisavdraget är strikt vilket innebär att näringsidkaren inte behöver ha något med felet att göra och att felet inte behöver vara av väsentlig betydelse för din dotter (21 § KtjL). Det föreligger en rätt till prisavdrag oavsett. Prisavdragets storlek ska motsvara den kostnaden som din dotter kommer ha för att avhjälpa felet. Vanligt prisavdrag är vad det skulle kosta för att någon annan näringsidkare ska åtgärda felet (22 § KtjL).Kan man bestrida resterande fakturor då arbetet inte är rätt utfört?Om en tjänst är felaktigt utförd har din dotter rätt att hålla inne betalningen. Hur mycket din dotter har rätt att hålla inne beror vad det kommer att kosta att åtgärda felen. Eftersom det bara går att hålla inne så stora kostnaden för att åtgärda felet är (16 § och 19 § KtjL).Skadestånd?Det är ett ekonomiskt skadestånd man pratar om. Vilket innebär att din dotter på grund av den felaktigt utförda tjänsten måste ha lidit ekonomiskt skada för att så skadestånd. Exempelvis att den felaktiga tjänsten har orsakat skada på resterande eller andra delar av lägenheten. Skadeståndet ska alltså täcka andra skador som har uppkommit men som inte kan räknas in som kostnader av den andra påföljderna (31 § KtjL).ReklamationenDin dotter måste göra en reklamation till näringsidkaren att tjänsten är felaktig. Det måste ske inom skälig tid. Skälig tid anses enligt konsumenttjänstlagen vara 2 månader efter det att ni har märkt felet. Fel som reklameras inom 2 månaderna anses således alltid inkommit i rätt tid (17 och 18 § KtjL).SammanfattningFör att sammanfatta om det föreligger fel, vilket det starkt verkar göra här, har din dotter rätt att välja vissa alternativ som påföljd för felet. Din dotter kan välja antigen avhjälpande eller prisavdrag oberoende av vilket hon väljer så kommer kostande för att åtgärda felen i renoveringen att gå på näringsidkaren. Din dotter ska inte behöva stå för kostnaden själv. Ni har rätt att hålla inne betalningen tills reparation sker. Vidare är det viktigt att din dotter reklamerar i tid.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad har konsumenter rätt att kräva vid ett felaktigt utfört renoveringsarbete?

2017-11-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,För 1,5 år sedan renoverade vi badrummet. Nu har golvvärmen slutat fungera och efter visst tjat från vår sida bytte hantverkaren termostaten (det tog 4v efter att vi felanmälde). Detta hjälpe dock inte och nu får vi inget svar från hantverkaren om vad de ska göra för att åtgärda felet.Vad har vi för rättigheter:- Kan vi kräva att de åtgärdar felet?- Kan vi använda annan hantverkare och sedan skicka fakturan till den ursprungliga hantverkaren, eller kräva skadestånd på summan?- Begära ytterligare skadestånd för att vi tvingats ha ett kallt badrumsgolv, trots att vi betalat för ett varm, på vintern?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du i egenskap av privatperson har beställt ett renoveringsarbete i ditt badrum av en näringsidkare är konsumenttjänstlagen tillämplig (1 § konsumenttjänstlagen).Föreligger fel i det utförda arbetet?Arbetet ska utföras fackmässigt (4 § konsumenttjänstlagen). Om golvvärmen har slutat fungera efter 1,5 år och detta beror på en felaktigt utförd installation har arbetet enligt min mening inte utförts fackmässigt. Har arbetet inte utförts fackmässigt föreligger fel i det utförda arbetet (9 § konsumenttjänstlagen). ReklamationDet är viktigt att meddela hantverkaren att arbetet har utförts felaktigt (reklamera) inom skälig tid (17 § konsumenttjänstlagen). Reklamationen ska ske senast inom tre år från att du som konsument märkte eller borde ha märkt felet. I ditt fall verkar du ha reklamerat på ett korrekt sätt genom att påkalla att felet fortfarande inte är åtgärdat.Vad har konsumenten rätt att kräva om arbetet har utförts felaktigt?AvhjälpandeI första hand har du som konsument rätt att kräva att hantverkaren avhjälper felet (20 § 1 st. konsumenttjänstlagen). Avhjälpandet ska ske på bekostnad av hantverkaren (20 § 4 st. konsumenttjänstlagen).PrisavdragOm hantverkaren inte avhjälper felet har du som konsument rätt att göra avdrag på priset (21 § 1 st. konsumenttjänstlagen). Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar att få felet åtgärdat, t.ex. genom att anlita en annan hantverkare (22 § konsumenttjänstlagen).SkadeståndOm du har tillfogats skada på grund av hantverkarens felaktigt utförda arbete har du rätt till ersättning för dessa skador (31 § 3 st. konsumenttjänstlagen). Detta förutsätter dock i princip att du lidit en ekonomisk skada, t.ex. genom att du tvingats hyra någon form av provisorisk uppvärmningsanordning till badrummet. Att tvingas ha ett kallt badrumsgolv är inte i sig en ekonomisk skada, och av den anledningen kan du inte kräva skadestånd på grund av detta.Sammanfattning och rådArbetet verkar ha utförts felaktigt. Du har därför rätt att kräva att hantverkaren åtgärdar felet, och i andra hand har du rätt att få kompensation (prisavdrag) som motsvarar din kostnad för att få felet åtgärdat av någon annan. Du har däremot inte rätt till ytterligare skadestånd på grund av det kalla golvet eftersom detta troligtvis inte är en ekonomisk skada.Mitt råd till dig är att skicka ett skriftligt krav till hantverkaren där du i första hand kräver att hantverkaren åtgärdar felet. Nämn även för hantverkaren att du annars kommer att anlita någon annan för att åtgärda felet och att ett betalningskrav kommer att skickas för denna kostnad. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma.Hälsningar,

Häva avtal med hantverkare som dröjer

2017-11-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej jag har beställt inglasning av balkongen från företaget xxx. Avtal skrevs 30/5 med överenskommelse om att de skulle göra arbetet efter semestrarna eftersom de nog inte skulle hinna innan. I mitten på september mailar jag och påminner om att vi inget hört, då bokar vi och de monterar första etappen 6 /10. Montören säger att det tar ca tre veckor till nästa etapp kan monteras. Efter tre veckor påminde jag igen och då sa man per telefon att leveransen ska komma "-nästa vecka". Nu har det gått sex veckor utan att jag hört något mer. Om knappt två veckor är det 6 månader sedan avtalet skrevs.Vad kan jag göra?Kan jag häva köpet och anlita någon annan att göra klart?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du i egenskap av privatperson (konsument) anlitat ett företag (näringsidkare) för att glasa in en balkong är konsumenttjänstlagen, nedan förkortat KtjL, tillämplig lag (1 § andra stycket första punkten KtjL).Företaget har inte utfört tjänsten inom den tid som avtalats utan är i dröjsmål med tjänst. Såväl skriftliga som muntliga avtal om tidpunkt för utförande är bindande, dessutom bör "efter semestern" enligt min mening definitivt kunna tolkas som att arbetet borde varit utfört nu med hänsyn till vad som är normalt för denna typ av tjänst. (24 § första stycket KtjL). På grund av att näringsidkaren är i dröjsmål kan du som konsument bland annat ha rätt att häva avtalet (25 § KtjL). Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för dig som konsument, vilket det bör kunna anses vara i ditt fall med tanke på att tjänsten inte utförts som bestämt. I och med att en inte obetydlig del av tjänsten redan utförts omfattar din rätt till hävning dock enbart den outförda delen av tjänsten (det finns möjlighet att häva även utförd del under vissa omständigheter som jag inte uppfattar vara uppfyllda i ditt fall). (29 § KtjL)Det som händer om du häver den del av avtalet som återstår att fullgöra är att företaget har rätt till betalning med det belopp som motsvarar priset för hela tjänsten minus den kostnad du har för att få resterande del av inglasningen utförd. (30 & 23 § KtjL)På grund av dröjsmålet skulle du eventuellt även kunna vara berättigad skadestånd från företaget. Då krävs dock att du faktiskt lidit en ekonomisk skada, vilket av din fråga inte framgår att du gjort varför jag inte utreder denna möjlighet vidare. (31 § KtjL)Sammanfattande svar på din frågaMin bedömning är att du har rätt att häva avtalet till den del tjänsten inte är utförd. Detta gör du enklast genom att kontakta företaget och meddela att du häver avtalet på grund av dröjsmål (här kan du hänvisa till 29 § KtjL för lagstöd). Hävningen bör göras genom ett skriftligt meddelande för att se till att bevisning finns om att du hävt avtalet för det fall en tvist skulle uppkomma.Vidare har du rätt att anlita någon annan som kan slutföra inglasningen. Härvid är du skyldig att betala det totala priset enligt avtal minus den summa det kostar för dig att anlita någon annan som slutför uppdraget. Om tjänsten enligt avtal skulle kosta 100 000 kr och det kommer kosta 80 000 för dig att anlita någon annan för färdigställande, har det första företaget alltså rätt till 20 000 kr i betalning.Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du behöva hjälp i en eventuell tvist är du varmt välkommen att boka tid hos Lawlines juristbyrå för vidare hjälp.Vänliga hälsningar,

Hantverkaren hävdar att inget pris har avtalats och kräver den dubbla summan i betalning

2017-12-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Jag anlitade en rörfirma till en badrumsrenovering, där jag på frågan vad det ungefär skulle kosta fick svaret 15000-20000kr (något som hantverksbasen förnekar) och har nu fått en väldigt speccad faktura på 39500kr efter rotavdrag. Har haft 2 för varandra okända rörfirmor på plats och båda är överens om att det är ett för högt pris. Mina föräldrar och min svärfar har båda gjort badrumsrenoveringar senaste 18 månaderna och fått betala 21 resp 24.000kr för jobbet som är likt vårat. Har bestridigt fakturan och hantverkaren har sagt att han skulle ta bort lärlingstimmarna och en del av materialet men det har han inte gjort på den nya fakturan som är ca 1000kr billigare. Hur går jag vidare?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om din fråga finner du i Konsumenttjänstlagen då det rör sig om en renovering av badrummet. Denna lag är tvingande till konsumentens (din) fördel, vilket betyder att hantverkaren inte kan frångå lagen i syfte att skaffa sig själv bättre avtalsvillkor. PrisetMed tanke på att hantverkaren har givit dig ett ungefärligt pris från början med ett tak på 20 000 kronor så innebär det att han inte har rätt att överskrida denna summa med mer än 15%. Detta betyder att hantverkaren som max kan kräva 23 000 kronor i betalning av dig (1,15 x 20 000 = 23 000), (36§ Konsumenttjänstlagen). Nu är det ju dock så att hantverkaren, som du säger, hävdar att inget pris har avtalats er emellan. Detta betyder inte att han skulle kunna välja precis vilket pris som han vill, utan lagen säger att om inget pris har avtalats så ska konsumenten betala vad som är skäligt i förhållande till motsvarande prissättningar för samma arbete. Eftersom du har kollat upp vad ett flertal likvärdiga arbeten kostar, samt fått andra hantverkares utlåtanden, så måste det pris som du fått höra där vara det skäliga pris som du ska betala i det fall det inte går att bevisa att avtalat pris fanns, (36§ Konsumenttjänstlagen).Hur du ska gå tillvägaÄr det så att hantverkaren inte accepterar dina krav i form av det som står skrivet här ovan så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Du gör där en anmälan genom att skicka in beskrivning av problemet, samt bevismaterial som de sedan utreder. Allmänna reklamationsnämnden finner du här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte på att höra av dig igen!Vänligen

Beräkning av prisavdrag vid köp av tjänst?

2017-11-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Om en part har inte fullgjort sitt kontrakt enligt avtal och man vill utkräva prisavdrag på tjänsten och det i avtalet står att prisavdraget ska vara ett skäligt belopp. Hur ska man avgöra vad som är ett skäligt belopp? Finns det praxis gällande exempelvis procentsatser eller dyligt?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du köpt tjänsten som privatpersonDu har då först och främst rätt att kräva avhjälpande, alltså att den andra parten "rättar till" felet (20 § konsumenttjänstlagen). Om felet inte avhjälps har du rätt till prisavdrag (21 § konsumenttjänstlagen). Huvudregeln för ett prisavdrag är att prisavdraget ska motsvara vad det kostar för dig som konsument att få felet avhjälpt (22 § konsumenttjänstlagen). Dessa regler går inte att avtala bort om avtalet är till nackdel för dig som konsument. Om du köpt tjänsten som näringsidkareOm det istället är så att din part är en näringsidkare så tillämpas inte konsumenttjänstlagen. Då gäller istället att om inte avhjälpande eller omleverans kan ske så ska prisavdrag beräknas som skillnaden mellan det du fått och det ni avtalade om (37 och 38 § köplagen). Dessa regler är dispositiva, det betyder att man kan avtala annat än det som står i lagen och då gäller det avtalade. Vad som då ska gälla i ditt fall, med skäligt belopp, beror helt på vad det är för tjänst i fråga, vad som är praxis i branschen m.m. och är väldigt svårt för mig att säga utan att ha tillgång till mer information.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Entreprenörs ansvar för bristfälligt utförd tjänst

2017-11-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Vi har haft stambyten i våran brf.När vi ändå skulle byta ut köket i lägenheten efter stambyten beställde vi en asbestsanering av kakelfix i köket av entreprenören som utförde stambyten.När vi skulle flyttar hem igen var det fullt med damm kvar i köket. De hade inte ens dammsugit. Föreningen skickade in prover på dammet och det visade sig vara asbest i dammet.Innan proverna kom hade vi på entreprenörens godkännande bott i lgh i fem dygn men tre barn med följande ålder: 2 månader, 2 år och 5 år.Vilka krav kan jag ställa på entreprenören?De har fakturerat oss 20 000 för både tillval och asbestsanering.Jag tycker att de är skyldig oss ersättning i stället.Villa krav kan jag ställa på entreprenören?Tacksam för svar!
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen mellan en entreprenör som utför en tjänst hemma hos en privatperson regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL). Denna medför en rad rättigheter för en privatperson som fått en tjänst dåligt utförd av en entreprenör. Enligt 4 § har näringsidkaren (entreprenören i det här fallet) en skyldighet att utföra tjänsten fackmannamässigt. Att lämna kvar damm, som med stor sannolikhet kan innehålla asbest, efter en tjänst som gick ut på asbestsanering borde inte kunna sägas vara fackmannamässigt utförd. Om en tjänst inte är fackmannamässigt utförda ska den ses som felaktig enligt 9 §. Detta kan medföra en rad påföljder för entreprenören. Det hänger dock på att tjänsten är avslutad enligt 12 §. Det framgår inte specifikt i din beskrivning om entreprenören sagt att hen avslutat tjänsten men jag utgår från det. För att kunna göra gällande påföljder för fel krävs det först att man underrättar näringsidkaren om felet enligt 17 §. Om man inte gör det har man ingen rätt att göra felet gällande. Den påföljd som blir aktuell är att kräva att näringsidkaren åtgärdar felet (20 §). Under tiden som avhjälpande inte skett har man rätt att hålla inne betalningen (19 §). Viktigt är därför att man inte betalar entreprenören så länge ni anser att tjänsten är felaktigt utförd. Om felet inte avhjälps har man rätt att få prisavdrag som motsvarar hur mycket det kommer kosta att på egen hand åtgärda felet (21 §). Detta beror på hur felaktig tjänsten är. Om det bara är damm kvar på golv som är enkelt att få bort kan prisavdraget dock tänkas vara ganska litet. Enligt 21 § får man också häva köpet, dock endast om man har stark anledning att tro att tjänsten inte kommer fullgöras. I det fallet behöver man inte betala det som återstår av betalningen. Man kan även i vissa fall få skadestånd på grund av felet enligt 31 §. Detta rör dock framför allt kostnader för annan egendom som skadats på grund av felet och andra kostnader som felet har medfört. Detta skulle vara kostnader för ersättningsboende medan sanering inte skett till exempel. Ersättning för personskada utgår dock inte enligt lagen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Bestrid faktura från hantverkare

2017-11-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. En muntligt överenskommelse med snickare ang pris på arbete har gjorts. Vid faktureringen tillkommer en kostnad för inhyrd entreprenör som snickaren ansåg sig måsta ta in, utan förfrågan till mej som kund. Har ett SMS där snickaren påstår sig ha "missat" en grej vid syn innan prisuppgift gavs till mej.Fråga: Har jag rätt att bestrida fakturan som är högre än det överenskomna priset?Med vänlig hälsning
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Utgångspunkten är att avtalat pris gäller. Kan det inte bevisas att avtal träffats om visst pris gäller istället att skäligt pris ska betalas. Den är den som påstår att priset har avtalats som också har att bevisa detta. i vissa fall kan en näringsidkare ha rätt till pristillägg, men då måste näringsidkaren påtala att priset kan komma att öka, i förhand för konsumenten så denne kan ta ställning i frågan. 38 §, 8 § KtjLFöljande gäller alltså i ditt fall:– Det pris ni har kommit överens om gäller som utgångspunkt– kan du inte bevisa att ni har träffat en överenskommelse så riskerar du aldrig att behöva betala mer än skäligt pris– att näringsidkaren "missat" en grej är inget som du i det här fallet ska behöva bära risken för. Hoppas du fått svar på din frågaMed vänlig hälsning