Kan man driva ett försäkringsärende vidare till ARN, även om man gjort ett ägarbyte på bilen?

2019-10-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har haft problem med försäkringsbolaget och skulle vilja överklaga då dom gjort så mycket fel men kan man driva ett försäkringsärende vidare till arn fast man gjort ett ägarbyte på bilen.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du bör kunna driva ärendet vidareSå länge du var registrerad ägare av fordonet när beslutet fattades av försäkringsbolaget, så ser jag inga problem med att du driver ärendet vidare till ARN, förutsatt att du vidtagit alla nödvändiga steg i övrigt, såsom att överklaga beslutet i tid.Några omständigheter för att kunna bedöma utsikterna för framgång med ditt ärende har inte uppgetts i frågeställningen.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att det löser sig för alla inblandade.Ha en fin dag!Med vänliga hälsningar

Entreprenörens faktura överstiger uppskattat pris?

2019-09-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har bytt ut en befintlig pool mot en ny i samma storlek men annan konstruktion. Till arbetet önskade vi också få byggt en ny altan i anslutning till poolen. Förutom ett fast pris på själva poolens byggnation fick vi ett mail med uppskattning av tillkommande kostnader för markarbeten samt ev tillkommande sprängning. Byggaren uppskattade max 15 000 för rivning av befintlig altan, 50 000 för markarbeten samt 25 000 för sprängning. Då sedan fakturan presenterades var kostnaden ca 194 000, dvs mer än dubbelt så höga! Vi ifrågasatte i ett mail och fick svaret att byggaren minsann sagt att det "forsade in vatten från skogen" (trots att dränering skulle ingå i de 50 000) samt att underlaget var mjukt mm. Detta är sant, men uppskattades inte i kronor på något vis och vi fick en chock när fakturan kom. Vi förstår att arbeten kan tillkomma, men måste han inte upplysa oss om summan då den så vida överstiger uppskattad summa?Tyvärr betalade vi fakturan i sin helhet men börjar nu fundera på rimligheten då vi och entreprenören nu ligger i konflikt eftersom samtliga arbeten han gjort uppvisade en så dålig kvalitet att vi nu hävt avtalet. Skall inte samtliga underlag för fakturan dessutom bifogas fakturan till oss? Har vi möjlighet att återkräva en del av beloppet? Tacksam för svar.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga förstår jag det som att ni anlitat byggaren i egenskap av privatpersoner. Ifall ni istället anlitat byggaren genom ett företag blir svaret annorlunda.Eftersom ni anlitat ett företag att utföra en tjänst åt er som privatperson blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. KtjL är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att om ni avtalat om sämre villkor för er än vad lagen säger så gäller inte detta. KtjL ger alltså er som konsumenter ett starkt rättsligt skydd. Vilket pris var ni skyldiga att betala?Huvudregeln är att det pris ni avtalat om är det som gäller och i den mån ni inte avtalat om priset ska ni betala vad som är skäligt, se 36 § KtjL. Jag förstår det som att ni avtalat om ett fast pris för poolen men att byggaren gett er en prisuppskattning på rivning, markarbeten och sprängning till ungefär 90 000 kr. Om företagaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får detta pris inte överskridas med mer än 15%, se 36 § KtjL. Eftersom dränering skulle ingå i dessa 90 000 har byggaren överskridit sitt ungefärliga pris med avsevärt mer än 15%. I vissa fall kan företagaren ha rätt till pristillägg om hen har utfört tilläggsarbeten, se 8 och 38 §§ KtjL. För att ha rätt att utföra tilläggsarbeten hade byggaren dock varit tvungen att höra av sig till er och fråga vad som skulle göras, 8 § KtjL. Eftersom byggaren inte verkar ha gjort det har hen inte rätt till pristillägg för tilläggsarbeten och 15%-regeln gäller för priset. Det ungefärliga priset byggaren lämnade på 90 000 fick alltså max uppgå till 103 500 kr (90 000*1,15). Rätt till specificerad fakturaNi har rätt till en specificerad faktura av byggaren men ni måste själva begära det, se 40 § KtjL. I fakturan ska det vara möjligt för er att bedöma det utförda arbetets art och omfattning och det ska även framgå hur priset har beräknats. Vad kan ni göra nu?Utifrån den information jag fått verkar det som att företaget har tagit ut ett mycket högre pris än de haft rätt till. Eftersom byggaren lämnade en ungefärlig prisuppgift på 90 000 hade hen endast rätt att överskrida detta pris med 15%, d.v.s. 103 500 som maxpris. Eftersom byggaren fakturerat er 194 000 är detta pris åtminstone 90 500 kr för mycket (194 000-103 500). Ni har alltså rätt att kräva tillbaka åtminstone 90 500 kr.Min rekommendation är att ni i första hand hör av er till byggaren och meddelar att ni begär en specificerad faktura över arbetet och att ni kräver tillbaka 90 500 kr eftersom hen inte uppfyllt sina skyldigheter enligt KtjL. Om byggaren inte går med på detta rekommenderar jag er att höra av er igen med ett mer formellt kravbrev där ni tydligt redogör för era krav och vad ni grundar de på. Om byggaren fortfarande vägrar kompensera er efter det tycker jag att ni starkt bör överväga att ta ärendet vidare till domstol, men jag rekommenderar er i sådana fall att först redogöra med en jurist som kan kolla på hela ert ärende, eftersom det kan komma att kosta er endel pengar. Ni kan även vända er till ARN som kostnadsfritt prövar vissa konsumenttvister, se här.Om ni behöver hjälp med att formulera ett kravbrev eller ifall ni vill rådgöra med en jurist kan Lawlines juristbyrå hjälpa er med detta. I sådana fall är det bara att kontakta mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag omgående med en offert.Om ni skulle ha övriga frågor eller funderingar är ni även välkomna att höra av er till mig där. Hoppas mitt svar varit till hjälp för er!Vänliga hälsningar

Felaktigt utförd synundersökning kan leda till skadeståndsansvar

2019-09-19 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag var på synundersökning beställde efter detta glasögon i denna affär och progressiva hos ett annat företag. När jag fick mina glasögon från den första affären (där jag gjorde undersökningen) så såg jag inte bra med dessa och det visade sig efter att jag varit hos en annan optiker samt hos optiker 1 igen att min add var alldeles för svag. Affär 1 bytte då glas i de som jag beställt hos dem. De progressiva som jag beställt på ett annat ställe kan jag ju dock inte få byta pga att affär 1 har gett mig fel styrkor så den butiken har inte begått något misstag. Jag undrar om jag har rätt att kräva ersättning för de progressiva som jag beställt av ett annat företag då optikern i butik 1 gjort fel och gett mig fel styrkor?
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan få någon ersättning från butiken där du utförde din synundersökning, vilken visade felaktiga resultat. Först och främst rör ditt fall konsumentköp av tjänst hos näringsidkare då du som konsument köpt undersökningen av en optiker i sin näringsverksamhet. Även om Konsumenttjänstlagen (KtjL) inte är direkt tillämplig om man utgår från vad lagens inledande paragrafer anger för situationer, så har det visat sig i rättsfall att lagtexten i dessa inledande paragrafer inte är uttömmande. Detta innebär således att vi kan se till reglerna i KtjL för att få stöd i ditt fall. En näringsidkare ska vid utförandet av en köpt tjänst agera fackmässigt (4 § KtjL). Detta krav på fackmässighet uppställer ett krav på näringsidkaren att utföra uppdraget på avtalat sätt. I din sits får det antas avtalat att optikern skulle utföra synundersökningen på ett sätt där du som konsument efteråt skulle kunna antas få koll på hur din syn egentligen är.Om utövandet av tjänsten inte uppfyller vad konsumenten med fog kunnat förutsätta vad gäller fackmässighet, är tjänsten att betrakta som felaktig. Detta gäller även om det berodde på olyckshändelse (9 § KtjL). I ditt fall skulle man kunna argumentera för att felaktigt resultat vid synundersökningen är något som du inte kunnat räkna med då en optikers primära funktion är att utröna vad för slags synfel en konsument har. Det skulle således kunna föreligga fel i tjänsten som du köpte.Påföljderna du kan åberopa vid fel i tjänst är flera, men den som blir aktuell i ditt fall är skadestånd. Du får kräva skadestånd så länge felet inte kan hänföras till någon omständighet på din sida (16 § andra stycket KtjL). Näringsidkaren, optikern, är skyldig att ersätta dig för den skada som du tillfogats på grund av felet i tjänsten (31 § KtjL). Med detta skulle man kunna argumentera att du fått utstå extra kostnad då du köpt glasögon som inte kunnat användas på grund av den felaktiga informationen i synundersökningen och att de pengarna således är förlorade.Däremot måste du förhålla dig till reklamationstid. Det som framgår i lagtexten är att du som konsument måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckt, eller borde ha upptäckt, felet i tjänsten. En reklamation inom två månader ska automatiskt ses som lämnad inom skälig tid (17 § KtjL). Vad som är skäligt i övrigt bestäms från fall till fall, men jag råder dig att reklamera till optikern så snart du kan för att förbättra dina chanser att ha reklamerat inom skälig tid. Om reklamation inte lämnas inom skälig tid förlorar du din rätt att göra felet gällande och därigenom även din rätt till ersättning (18 § KtjL). Ett liknande fall var uppe hos Allmänna reklamationsnämnden år 2014, där en felaktig synundersökning ledde till att optikern fick ersätta kostnaden för linserna som kunden köpt i fel styrka som en direkt följd av att tjänsten inte var fackmässigt utförd och därigenom hade gett ett felaktigt resultat. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Prisavdrag eller tvingad till avhjälpande?

2019-09-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag anlitade en städfirma för att flyttstäda minn lägenhet, men det gjorde ett uselt jobb och städningen blev underkänd. De ville komma tillbaka och fixa det men nya hyresgästen sa nej pga jobbet de utfört tidigare. Nu skickar de en faktura till mig på hela beloppet, var är mina rättigheter här? Kan jag få fakturan sänkt?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Du har som privatperson anlitat ett företag att städa din lägenhet, alltså är konsumenttjänstlagen (1985:716) tillämplig (1 §)vilket är väldigt förmånligt för konsumenten (dig).Hur bra en städning utförs är subjektivt men jag antar att den var långt ifrån vad som var acceptabelt - vilket innebär att tjänsten inte utförts "fackmässigt" vilket innebär att det finns ett fel i tjänsten 4 § --> 9 §.Det är alltså otvistigt om att tjänsten var felaktig, vilket även bolaget verkar tycka då de erbjudit sig att avhjälpa. När det finns fel i tjänsten har du som konsument rätt att bland annat hålla inne betalning, få avhjälpande (var inte aktuellt pga nya hyresgästen) men även rätt till avdrag på priset, 16 § 1 st. En näringsidkare (städfirman) har en generell rätt att avhjälpa sin brist i tjänsten om han yrkar om det själv, vilket han gjort, 20 § 2 st. Men, finns det särskilda skäl från privatpersonens sida så är detta en rätt som faller bort för städfirman, ARN 2007 - 7439. Eftersom du har särskilda skäl, lägenheten är inte ens din längre, och inte är tvingad att låta dem avhjälpa felet så har du rätt till prisavdrag då städfirman inte utfört något avhjälpande, 21 § 1 st.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH

Kan jag reklamera ett arbete?

2019-09-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vi har haft en hantverkare hos oss som har bytt vattenutkastare som finns mot baksidan av huset. Vattenutkastaren sitter direkt bakom ett element och för att få dit den nya vattenutkastaren var de tvungna att såga upp ett hål i väggen. När de var färdiga med installationen av vattenutkastaren satte de tillbaka elementet utan att åtgärda det stora hålet. Eftersom vattenutkastaren sitter i direkt anslutning till vardagsrummet blir det ett vinddrag där. Kan man kräva att de ska återställa väggen såsom det var innan vattenutkastaren byttes eller blir vi nu tvungna att anlita en snickare för att fixa hålet i väggen? Deras svar på varför de inte gjort något åt hålet är att "vi är inte snickare".
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Grundläggande förutsättningarTill att börja med antar jag att du i egenskap som konsument har köpt arbetet av ett företag (näringsidkare). I så fall är konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig.KTjL är tvingande för företaget, alltså att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger.En grundläggande förutsättning för om man ska vidare med ärendet är att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört, se 4 § KTjL.I vårat fall är det såklart svårt för mig att bedöma om hur "hålet i väggen" ska bedömas som fackmannamässigt utfört eller ej. Vid sådana situationer där det är oklart brukar man titta på vad som avtalats mellan de båda parterna. Står det något i avtalet eller diskuterade ni något om detta kan det vara till hjälp i fortsättningen.Hur ska du gå vidare?Om du anser att företaget som utförde arbetet har gjort det på ett felaktigt sätt så kan du ha rätt till flera åtgärder mot företaget.Det första du bör göra och det klart viktigaste är att du ska reklamera tjänsten till företaget, ju tidigare desto bättre (17 § KTjL). Om reklamationen sker inom två månader efter utfört arbete ses det alltid som okej, anses alltid vara inom skälig tid. Även om du givetvis har reklamationsrätt efter två månadersfristen så blir det svårare att argumentera för det.Efter du har reklamerat arbetet så ska företaget åtgärda problemet, utan kostnad för dig och detta ska ske inom en rimlig tid (20 § KTjL).AvslutningDet låter märkligt att företaget inte har informerat dig åtminstone om vad följderna skulle bli efter företaget var färdiga med sitt arbete. Hade du vetat om att det skulle bli ett stort hål, så hade du antagligen inte gått vidare med den här tjänsten. Vilket i sig medför till en början att jag hade reklamerat tjänsten hos företaget, och krävt att dem avhjälper felet.Hoppas det svarade på din fråga!Med vänlig hälsning

Rätt att avhjälpa fel i tjänst

2019-09-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har målat ett hus och gjort ett muntligt pris men kunden vägrar betala på grund av det här kommit lite färg på sockel har erbjudit mej att ta bort det men han vägra
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte i din fråga huruvida du har målat huset i egenskap som privatperson eller som arbetsverksam målare. Har du som arbetsverksam målare utfört ett målningsarbete till en privatperson så ser vi till Konsumenttjänstlagen. Har du istället som privatperson utfört arbetet så finns ingen lag som vi direkt kan läsa av, utan vi får istället se till rättsliga principer och hämta vägledning ifrån lagar så som konsumenttjänstlagen och köplagen. Jag ska försöka svara på din fråga utifrån båda scenarion. Tjänst till privatperson från arbetsverksamKonsumenttjänstlagen är tillämplig då en arbetsverksam (näringsidkare) utför en tjänst till en privatperson (konsument) (1 § Konsumenttjänstlagen). Vem är näringsidkare? Tidigare avgjorda fall har konstaterat att en bred tolkning görs i bedömningen om vilka som ska ses som näringsidkare. Har du en firma där du utför målningar så ses du självklart som näringsidkare. Har du en firma men utför tjänsten som en "kompistjänst" utanför verksamheten så är du i lagens ögon fortfarande näringsidkare (NJA 2001 s. 155)Om en tjänst är felaktig har konsumenten rätt att hålla inne betalningen till dess att felet rättats till (16 och 19 §§ Konsumenttjänstlagen). Du som utför tjänsten har dock alltid rätt till att i första hand avhjälpa felet såvida konsumenten inte har särskilda skäl att neka till detta. Du nämner också att ni kommit överens om priset muntligt. Egentligen har du rätt till det pris ni har kommit överens om. Skulle kunden bråka kan det dock vara svårt att bevisa att ni enats om ett pris då ni gjort detta muntligt. Observera då att priset för tjänsten bestäms utifrån vad som är rimligt utifrån priset på liknande tjänster (36 § Konsumenttjänstlagen). Du har i fall då konsumentköplagen tillämpas rätt att rätta till felet. När du gjort detta har du också rätt till den betalning ni kommit överens om, eller annars ett pris som inom branschen är rimligt. Tjänst till privatperson från privatpersonUtförs tjänsten utav en privatperson för en privatperson är konsumenttjänstlagen inte tillämpbar. Det finns faktiskt ingen lag som är anpassad till tjänster mellan privatpersoner. Vi kan dock fortfarande hämta vägledning ifrån bestämmelserna i denna lag och även Köplagen samt andra allmänna principer. Till fel räknas det som inte är avtalsenligt, då du gjort ett enligt kunden "slarvigt" arbete kan detta ses som icke avtalsenligt. I både konsumenttjänstlagen och köplagen finns regler som säger att dui första hand skulle ha rätt att rätta till felet oavsett vad din kund säger ( 36 § Köplagen och 20 § 2 stycket Konsumenttjänstlagen). Kunden behöver troligen inte betala förrän du avhjälpt felet (49 § Köplagen, 16 och 19 §§ Konsumenttjänstlagen)SammanfattningFör att sammanfatta min bedömning av din situation så ska du, oavsett om du är privatperson eller arbetsverksam, få möjlighet att rätta till felet. Kunden får hålla inne på betalning tills detta sker. Du har rätt till den betalning ni kommit överens om eller om tvist uppstår, det som är rimligt enligt branschen. Hoppas att du fått svar på din fråga. Hälsningar,

Kan jag stämma ett företag för att det utfört en tjänst felaktigt och skadat det jag lämnat in?

2019-09-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Lämnar in 18st båtträdetaljer(som privatkund)till snickeri (skriftligt avtal finns)för renovering (har betalat tot ca 65000kr).Reklamerar dåligt jobb direkt vid mottagandet. Firman åtar sig att göra om jobbet på alla detaljer kostnadsfritt och utan diskussion. Det jobbet förstör stor del av detaljerna och resterande delar måste göras om(om de ska räddas). Firman åberopar ansvarsförsäkring hos sitt försäkringsbolag som beslutar om att ersätta mig med 30000kr (för de förstörda delarna endast, täcker ej de delar som måste göras om eller tillkomna kostnader för arbetstid, resor, bil mm som jag uppgivit). Jag kräver firman på restbelopp(35000kr bara för att vara lite "just", ej för övriga kostnader som jag haft). Inget gehör från firman(som lägger på luren mitt i samtalet då jag ringer) som hänvisar till förskringsbolaget (som inte tänker betala mer,jag har frågat dom). Jag sitter nu med mina trädetaljer som till största del är förstörda (utdömda till 100% av försäkringsbolagets oberoende besiktningsman) och de resterande delarna som kräver omfattande kostnader för att kunna användas/räddas. Jag vill nu skicka en stämning på restbelopp samt allt extra arbete och resekostnader,arbetstimmar och ev för den hela båtsässongen som har gått (bristande funktion/utseende).Ser det ut som om "jag har kött på benen" för en stämning? Drar ju på mig ytterligare kostnader som stämningsansökan, ev advokatkostnader mm som jag hoppas motparten får betala om jag "vinner" .
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEftersom du lämnat in det som skulle renoveras i egenskap av privatperson och konsument, är konsumenttjänstlagen den lag som reglerar vad som gäller mellan dig och företaget (jfr 1 § konsumenttjänstlagen, KTjL).Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (4 § KtjL). Om tjänsten är felaktig utan att det beror på dig som konsument, får du hålla inne med betalningen. Du har vidare rätt att kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller att häva avtalet. Du har även rätt att begära skadestånd av näringsidkaren (16 § KTjL). Näringsidkaren är ersättningsskyldig till dig som konsument för skada som du tillfogas på grund av fel om felet inte beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll, som näringsidkaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder näringsidkaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Näringsidkaren är även ersättningsskyldig för skada på föremålet för tjänsten (31 § tredje och fjärde stycket KTjL). Kravet om näringsidkarens kontrollansvar för att denne ska undslippa skadeståndsskyldighet är högt ställt och kan inte innefattas i att näringsidkaren helt enkelt gör ett dåligt arbete.Som jag tolkar det har du via näringsidkarens försäkringsbolag blivit ersatt för de detaljer som förstördes, däremot har du inte fått ersättning för resten. Näringsidkaren vägrar att ens diskutera ersättning med dig. Att försäkringsbolaget endast ersätter upp till en viss summa eller vissa kostnader, ska däremot inte du som konsument lida för. Näringsidkarens försäkring är för att näringsidkaren inte ska behöva betala allt själv; det som inte innefattas av försäkringen kan du ändå begära ersättning av näringsidkaren för.Skyddet enligt konsumenttjänstlagen är högt ställt och min bedömning är att det finns förutsättningar för dig som konsument att begära ersättning av näringsidkaren. Om du stämmer näringsidkaren kommer det att avgöras som ett ordinärt tvistemål, innebärande att förlorande part betalar motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § Rättegångsbalken). Min rekommendation är att du anlitar en jurist som går igenom ditt ärende från början (tittar på reklamation, avtal och korrespondens mellan dig och näringsidkaren). I ett första skede kommer juristen sannolikt att, som ombud för dig, tillskriva din motpart med ett krav om ersättning. Förhoppningen är att det är möjligt att komma överens redan i det skedet, utan att gå till domstol. Om ni inte kan komma överens kan juristen inlämna en stämning. Allt detta kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa dig med. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig för tidsbokning och vidare kontakt. Vi erbjuder möten med våra jurister på kontoret, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar dig som kund bäst. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Behöver jag betala fullt pris när jag uteblev från frisören?

2019-08-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag bokade en tid hos en frisör i salongen där jag fick ge namn och telefonnummer men inte gavs information om vare sig hur mycket det skulle kosta eller att jag var tvungen att avboka tiden för att slippa betala fullt pris. Om jag nu inte dök upp hos frisören för att jag glömde bort tiden och de kräver att jag betalar fullt pris, måste jag då göra det?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det kommer till köp av tjänst mellan näringsidkare och konsument så finns ingen specifik lagstiftning utan jag kommer istället att vända mig till allmänna avtalsrättsliga regler. Huvudprincipen är att avtal ska hållas, en frisör kan kräva betalning om du inte dyker upp förutsatt att det villkoret fanns i ert avtalet. Du ska alltså ha blivit meddelad om att detta gäller när du genomförde bokningen. Inom vissa branscher anser man att konsumenter bör vara medvetna om att det brukar förekomma vissa typer av villkor. Så kan möjligen vara fallet inom frisörbranschen. SammanfattningEftersom du skriver att du inte har fått veta priset blir frågan svårare. Om frisören har haft priset tillgängligt på sin hemsida så du kunnat se informationen om avbokning där, och om det är ett normalt pris för tjänsten så är min bedömning att frisören har rätt att kräva betalning för att du uteblev. Om du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så erbjuder de flesta kommuner konsumentvägledning, och du kan dessutom göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden(ARN).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,