Hur lång tid har säljaren på sig att avhjälpa felet?

2020-05-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en helt ny moped i lördags den 16.05. 20 dagen efter den slutade fungera,jag mejlade i söndags och berättade om fele. I måndags jag väntade fram till middag och fick inget svar på mitt mail då ringde jag till företaget och vi kom överens att de hämtar mopeden för att felsöka och reparera. Jag väntade till idag och ringde till verkstaden för att höra hur lång de har kommit med den, fick svar att det är hög säsong och dem har mycket att göra, och dem har inte hunnit titta på den. Jag undrar hur lång tid de har ret att behålla mopeden för reparation, och om jag har ret få en ny moped pga vi har haft den en dag?Tack på förhand för svar.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpte mopeden av ett företag är konsumentköplagen gällande i detta fall. När det är fråga om ett fel på varan, vilket det är här, har du som köpare rätt att i första hand kräva avhjälpande eller omleverans. (26 § konsumentköplagen). Avhjälpande betyder att företaget rättar till felet, genom att exempelvis laga mopeden. Omleverans innebär att du får en ny moped av samma modell. Säljaren behöver inte vidta någon av dessa om det skulle innebära oskäliga kostnader för denna. Då blir istället andra påföljder, så som hävning, aktuellt. I detta fall är det tänkbart att omleverans skulle vara oskäligt kostsamt för säljaren. Därför är det i första hand aktuellt att avhjälpa felet genom att laga mopeden.I lagen står det ingen specifik tid angiven för hur lång tid säljaren har på sig att avhjälpa felet. Det enda som står är att avhjälpandet ska ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (26 § tredje stycket konsumentköplagen). I förarbetena till lagen (se proposition 1989/90:89 s. 120) står det att vid bedömningen för vad som är skälig tid ska, i första hand köparens intressen beaktas. Då kan man titta på köparens behov av att få varan i felfritt skick. Man kan också titta på säljarens möjligheter att avhjälpa felet, enligt lagens förarbeten. Utgångspunkten är dock att säljaren omgående ska påbörja avhjälpandet. Som jag förstår det hämtade företaget upp din moped den 18 maj. Sedan, när du ringde dem på onsdagen den 20 maj (samma dag som du skickade in denna fråga) hade de ännu inte börjat undersöka mopeden, pga att det är högsäsong. Som utgångspunkt borde de åtminstone påbörjat avhjälpandet omgående efter att de hämtat upp mopeden. Dina intressen av att få en felfri vara ska såklart prioriteras. Däremot säger förarbetena till konsumentköplagen att även säljarens möjlighet att avhjälpa felet ska bedömas. Nu vet jag inte om de hunnit påbörjat avhjälpandet, men i och med att det bara gått några få dagar är min bedömning att företaget ännu inte har passerat vad som är skälig tid. Vid denna tidpunkt borde de dock åtminstone ha påbörjat avhjälpandet. SlutsatsFöretaget ska avhjälpa felet inom skälig tid. Nu har det bara gått knappt en vecka vilket fortfarande torde vara inom skälig tid. Det går inte exakt att säga hur lång tid de har på sig att laga mopeden, men sannolikt några veckor beroende på felet. Om det pågår längre tid tycker jag du ska begära att få en ny moped, alternativt häva köpet. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Påföljder vid fel i varan

2020-05-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Om det är något fel på varan jag köpt är företaget ansvariga att hjälpa mig och finns det något i lagen
Nhi Tran |Hej!Tack för att du vänt dig till oss på Lawline! Tillämplig lagVid köp av lösa saker kan antingen konsumentköplagen (KKöpL) eller köplagen (KöpL) tillämpas (1 § KKöpL och 1 § KöpL). Jag kommer att i första hand redogöra vilka skyldigheter som säljaren har vid fel av varan när konsumentköplagen är tillämplig och därefter när köplagen ska tillämpas istället. KonsumentköplagenOm du har köpt varan i egenskap av en konsument och säljaren är en näringsidkare så ska konsumentköplagen tillämpas. Med konsument menas en person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Med näringsidkare menas en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (1 § KKöpL jämte 4 § KöpL). Om fel föreligger i varan får du som köpare kräva:- avhjälpande, vilket innebär att säljaren ska åtgärda felet- omleverans, vilket innebär att säljaren ska skicka en ny vara till dig- prisavdrag, - ersättning för att du själv ska avhjälpa felet eller- häva köpet, allting återgår; du lämnar tillbaka varan och säljaren ger tillbaka pengarna för köpet (22 § KKöpL). Du kan i första hand kräva att säljaren avhjälper felet eller omleverans och i andra hand hävning av köpet eller prisavdrag. Utöver det får du även kräva skadestånd för den skada du lidit på grund av att varan är felaktig (30 § KKöpL). Ersättning som du kan få för är exempelvis utgifter som du har haft på grund av felet i varan eller inkomstförlust (31-32 §§ KKöpL). Du får även hålla inne betalningen för varan som ett sätt att säkerställa att säljaren kommer att gå med på ditt krav. (25 § KKöpL). KöplagenOm du inte köpt varan i egenskap av en konsument och säljaren är ingen näringsidkare så gäller istället reglerna i köplagen (4 § KöpL). Notera dock att lagens bestämmelser inte är tillämpliga om ni har avtalat om annat (3 § KöpL). Om fel föreligger i varan och felet inte beror på dig eller något förhållande på din sida får du, liksom när KKöpL är tillämplig, kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller hävning av köpet. Du kan också kräva skadestånd och hålla inne betalningen (30 § KöpL). ReklamationNotera dock att båda lagarna förutsätter att du reklamerat i tid för att du ska kunna göra felet gällande och kräva att säljaren åtgärdar felet i varan. Utgångspunkten är att du ska meddela säljaren om felet inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet. Om KKöpL är tillämplig är reklamation inom två månader efter det att du märkt felet alltid att anses som lämnat i rätt tid. Du förlorar rätten att reklamera efter tre år från det att du tagit emot varan, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Om varan exempelvis har tio års garanti har du alltså rätt att reklamera även efter tre år (23 § KKöpL). Om KöpL är tillämplig finns inte det extra skyddet som finns för konsumenterna; reklamation inom två månader från det att du märkt felet anses inte alltid som lämnat i rätt tid. Utan där ska en bedömning göras om reklamationen verkligen skett inom skälig tid efter att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Efter två år från det att du tagit emot varan förlorar du rätten att reklamera, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse (32 KöpL). Hoppas att du har fått svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar. Med vänliga hälsningar,

Köplagens felregler

2020-05-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Har köpt en begagnad bil på min enskildafirma av en bilfirma, och nu visar det sig att det är fel på bilen.Är jag som företag utan rätten att få bilen reparerad av bilfirman, gäller inte konsumentköplagen för företag?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagVid köp av bil (lös sak) mellan två näringsidkare är köplagen tillämplig (1 § och jfr 4 § köplagen [KöpL]). Köplagen är dispositiv vilket innebär att lagen gäller såvida ni inte har avtalat om annat parter emellan (3 § KöpL). Jag kommer nedan att utgå från att ni inte har avtalat om annat och redogöra för vad som gäller enligt köplagen.Felaktig varaInledningsvis måste bilen anses vara felaktig för att eventuella påföljder från säljarens sida ska aktualiseras. Enligt köplagen anses en vara felaktig om den avviker från vad ni har avtalat om (kvalité, art, avtalade egenskaper) eller om den inte är ägnad för dess vanliga ändamål jämfört med varor av samma slag. Bilen ska avvika från vad du som köpare har haft fog att förutsätta (17 § KöpL).Bilen kan också anses vara felaktig om den avviker från vad säljaren marknadsfört vid försäljning av varan och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Det kan exempelvis vara att bilen avviker från villkor som framgick av varans annons eller annat marknadsföringsmaterial. Det handlar främst om vilka förväntningar som köparen haft fog för med hänsyn till de marknadsförda sakuppgifterna. I vissa fall anger säljaren att en vara säljs i "befintligt skick" för att köparen inte ska ha lika högt ställda förväntningar på varan. Men även om en vara en vara säljs i befintligt skick anses den felaktig under vissa situationer. 19 § KöpL anger i vilken utsträckning säljaren kan friskriva sig från ansvar när denne anger att varan säljs i befintligt skick. Om varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat före köpet eller om varan är i väsentligt sämre skick (med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter) än vad köparen haft fog att förutsätta, anses varan felaktig (19 § första stycket 1 och 3 KöpL). Säljaren har även en upplysningsplikt (19 § första stycket 2 KöpL). Säljaren måste upplysa köparen om ett väsentligt förhållande angående varans egenskap som säljaren kände till och som köparen med fog kunnat förutsätta bli upplyst om. Det här gäller under förutsättning att underlåtenhet att upplysa kan antas inverka på köpet.UndersökningspliktHärtill ska beaktas att du som köpare har en undersökningsplikt (20 § KöpL). Undersökningsplikten innebär att du inte kan åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Plikten omfattar enbart sådana fel som du faktiskt hade kännedom om. Man utgår vanligen från vad en normalperson borde ha upptäckt vid en undersökning.ReklamationFör att åberopa fel måste du som köpare reklamera köpet. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan (32 § första stycket KöpL). Som yttersta frist har man två år på sig att reklamera en vara, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel. Den yttersta fristen på två år undantas dock om annat har garanterats eller utfästs vid köpet (32 § andra stycket KöpL).Tidpunkten för felbedömning är när risken för varan går över på köparen. Säljaren är ansvarig för fel funnits vid denna tidpunkt även om felet visat sig först senare (21 § första stycket KöpL).Påföljder vid fel i varanOm varan är felaktig och det inte beror på dig som köpare, har du rätt att kräva avhjälpande. De aktuella påföljderna som du kan göra gällande är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § KöpL).Den primära påföljden som aktualiseras är avhjälpande. Du som köpare har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Köparen har rätt att kräva omleverans om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Omleverans kan dock inte krävas i de fall parterna har förutsatt att varan inte kan ersättas med annan vara (34 § andra stycket KöpL). Även om du som köpare inte kräver de angivna påföljderna, har säljaren rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina kostnader ersatta av säljaren (36 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för rimliga kostnader för att avhjälpa det, s.k självhjälp (34 § tredje stycket KöpL).Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom rimlig tid efter reklamationen, får du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet (37–39 §§ KöpL). Prisavdraget beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § KöpL). Köparen kan istället häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).SkadeståndDu som köparen kan ha rätt att erhålla skadestånd för den skada du lider genom att varan är felaktig (40 § KöpL). Ersättning kan exempelvis ges för fel i varan eller kostnader som uppstått till följd av felet.SlutsatsOm bilen anses vara felaktig och du inte försummat din undersökningsplikt, kan det tala för att du ska ha rätt till avhjälpande. Utifrån angivna omständigheter i frågan kan jag tyvärr inte ta ställning till huruvida det är ett faktiskt fel som kan omfattas av köplagens regler. Jag rekommenderar dig emellertid att kontakta bilfirman och reklamera ditt köp, för att därefter eventuellt få ditt fel avhjälpt.Om du inte har kommit fram till en lösning med säljaren efter reklamationen och behöver vidare hjälp i ditt ärende, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-fredag kl. 10.00−16.00Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Fel på en valp

2020-05-24 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en valp med defekter, problem med ögonen, navelbrock och fick betala fullpris. Betalade innan jag läst veterinärutlåtandet eftersom de hade dålig täckning ute på landet så fick jag swischa innan jag var där.Har jag rätt att få tillbaka pengar och i så fall hur mycket. Vill fortfarande ha valpen. Betalade 12000 kr.
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss med Lawline. Jag hoppas jag kan hjälpa dig besvara ditt problem. Jag kommer behandla det i tre steg (1) Vilka regler gäller?(2) Är det "fel" på hunden?(3) Vad om - något - kan du kräva1. Vilka regler gäller En hund är från en juridisk synvinkel att se som en sak detta gör att vid köp av valpar så gäller antingen konsumentköplagen (KKL) eller Köplagen (KöpL). Konsumentköplagen gäller när det är ett köp mellan en konsument och en näringsidkare medans köplagen gäller övriga köp, 1§ KKL. 1 § KöpL. För dig blir betydelsen om du har köpt valpen av en kennel eller av en privatperson. Detta kommer påverka reglerna och dina möjligheter kräva pengar tillbaka. Jag kan inte besvara vad som gäller just för dig och kommer därför att försöka - i resten av mitt svar- föra fram vad som gäller vid både konsumentköp eller och vanliga köp.2. Är det "fel" på hunden? Vid köp enligt båda lagar har man rätt att kräva någon form av kompensation om det man köpt är felaktigt. Vad som är ett fel beror på vad det är man köpt. Den generella regeln är att de är fel om de avviker från vad man hade fog att förvänta sig, 17 § 2 stycket KöpL, 16 § 2 stycket 3 punkten KKL. Köper man en hund för ett normalt pris, vilket jag utgår från att 12 000 är, så har man fog att förvänta sig att den inte har de defekter som du talar om. Vidare så tolkar jag det som att de framgår av veterinär utlåtandet att hunden hade dessa problem. Felen fanns alltså när du fick hunden, 21 § KöpL, 20 § KKL. Vidare så tolkar jag det som att du märkte felen inom en rätt kort tid från köpet. Detta är en förutsättning för att du ska få göra felet gällande. Är det ett konsumentköp så är 6 månader alltid inom rätt tid, 20a § KKL. Vid ett köp enligt Köplagen ska man göra det gällande inom skälig tid. Vad som är skälig tid påverkas av att man har en skyldighet att undersöka varan i enlighet med sedvanan vid sådana köp, 31 § KöpL. I ditt fall så borde du oavsett hur du fick reda på veterinär informationen (se nedan) ha påkallat felet direkt efter du läste informationen. Har du då inte påpekat direkt, eller i nära tid, från när du väl läst utlåtandet så har du med största sannolikhet försuttit din rätt att reklamera felet, 32 KöpL. Men förutsatt att du har påkallat felet i rätt tid så blir frågan om du får göra det gällande. De är nämligen bara fel som man inte visste om innan som får göras gällande. Att du har köpt utan att läsa veterinär utlåtandet talar mycket för att de fel som du vill göra gällande är något som du borde vetat om. Att läsa utlåtandet kan ses som något som gör att du hade fog att förvänta dig att hunden skulle ha problem. Detta beror dock helt på hur du fick utlåtandet. Här spelar: Hur din möjlighet att läsa innan köpet var samt vad säljaren i övrigt sagt om valpen stor roll. En liknande bedömning sker om det är ett konsumentköp men där borde bedömningen vara mer givmild till din fördel, 16 § KKL. Ett exempel på sådan bedömning är följande. Ifall de har skickat utlåtandet till dig och du då har swishat pengarna, utan att ha läst informationen, men har fått möjligheten så har du inte rätt till avdrag. Du hade fog att förvänta dig defekterna. Är de däremot så att du köpte hunden och du sedan först senare fick reda på veterinär informationen och de sedan i övrigt inte framgick av priset eller annonsen att hunden hade dessa problem, ja då har du rätt att kräva prisavdrag enligt båda regelverken. Sammanfattning: Att hunden har dessa defekter är normalt något som man inte har fog att förvänta sig. De kan dock vara att just du hade det då du borde ha läst veterinär utlåtandet. Om sådan krav kan ställas beror helt på vilka möjligheter du haft att kontrollera veterinär informationen. Om du inte vetat om informationen när du köpte valpen så har du ifall de är ett konsumentköp rätt att göra det gällande. Är de däremot ett vanligt köp så ställs även krav på att du påpekar det efter en kort tid. 3. Vad om - något - kan du kräva Om de är ett fel så har du rätt till en påföljd, 30 § KöpL, 22 § KKL. Eftersom en hund inte kan "lagas" så är inte avhjälpande aktuellt. Vidare är inte omleverans möjligt eftersom hundar är en sådan unik vara. Istället blir påföljden för båda lagrum prisavdrag, 37 § KöpL, 28 § KKL. Prisavdraget blir då vad som en hund av den "kvalitet" som du har fått hade varit värd, 38 § KöpL. Jag hoppas att detta har besvarat din fråga. Med vänliga hälsningar

Har köparen rätt att häva köpet?

2020-05-27 i Köplagen
FRÅGA |Jag och min sambo har sålt en begagnad fladdermusfåtölj i skinn via Facebook Marketplace. I annonsen visade jag flera bilder på den och gav en sanningsenlig beskrivning. Vårt pris var 1 500 kr. En intressent besökte oss för att titta på fåtöljen. Hen hade tidigare fått veta att den är köpt för 3,5 år sedan från en utlandsresa. På plats granskade hen fåtöljen ur samtliga vinklar. Hen ville först pruta ner till 1 000 kr, men vi kom överens om 1 400 kr. Sedan var köpet avklarat och hen lämnade med fåtöljen. Fyra dagar senare mejlar hen mig och vill lämna tillbaka fåtöljen. Hen påstår att färgen flagnar (oklar innebörd) och att fåtöljen har mögel på sig. Inget av detta stämmer, vilket jag svarar. Jag nämner samtidigt det märkliga i att inga fel upptäcktes när hen granskade fåtöljen på plats, och får till svar att en granne hävdar fel. Hen skickar en bild på några småfläckar som jag inte anser är mögel, det är en ruggad och melerad yta i läderstrukturen. Jag svarar att hen granskat och godkänt fåtöljen på plats, att jag anser köpet gått rätt till och ser det hela som avslutat. Hen frågar mig då vad mitt problem är och föreslår att jag säljer fåtöljen vidare till någon annan. Detta valde jag att inte svara på, då jag anser det som ett oseriöst förslag och enbart tolkar det som att hen ångrat köpet. Nu kontaktar hen mig på nytt och hotar med Tingsrätten. All digital konversation finns dokumenterad och min sambo var den som var med vid det fysiska mötet. Har hen rätt att häva köpet?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du som privatperson sålt fåtöljen till en annan privatperson. Det är därför köplagen som reglerar köpet mellan er.Varor som säljs begagnat brukar i regel omfattas av bestämmelsen om "befintligt skick". Det innebär att köparen köper varan "som den är" och därmed godkänner varans skick vid köpet. En vara kan trots det vara felaktig, men för det krävs i ditt fall att du antingen lämnat felaktiga uppgifter om fåtöljen (vilket jag inte tolkar det som att du gjort) eller att fåtöljen är i "väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta." (19 § KöpL). Baserat på vad du beskrivit tolkar jag det inte som att fåtöljen var i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Min slutsats är därför att fåtöljen inte är felaktig.Dessutom kan man diskutera den så kallade undersökningsplikten. Undersökningsplikten innebär att köparen inte får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet, och eftersom köparen i ditt fall har undersökt fåtöljen före köpet får han inte åberopa sådana fel som han borde upptäckt vid köpet (20 § KöpL). Jag får uppfattningen av din text att köparen undersökt fåtöljen ganska noggrant. Beroende på hur stora "mögelfläckarna" är samt hur lätt färgen "flagnar" skulle jag nog vilja hävda att det är sådana fel som köparen borde upptäckt vid sin undersökning och därför inte kan åberopa nu. Skulle mögelfläckarna vara väldigt små eller sitta på ett mer "svårgranskat" ställe kan bedömningen bli en annan.Till sist vill jag också säga några ord om att häva köpet. Som jag skrivit ovan anser jag inte att fåtöljen är felaktig, och därför blir det inte egentligen aktuellt med någon påföljd, men jag vill ändå klargöra rättsläget. För att hävning av köpet ska bli aktuellt krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att du som säljare insåg det eller borde insett det (39 § KöpL). Jag har svårt att se att köparen kan argumentera för att mögelfläckar som är så små att det inte upptäcktes vid granskningen av fåtöljen innan köpet är av väsentlig betydelse för honom. Det som skulle bli aktuellt om fåtöljen konstaterades vara felaktig skulle i ditt fall vara prisavdrag (37 § KöpL). Slutsats: Jag anser inte baserat på det du berättat att fåtöljen är felaktig. Skulle tingsrätten komma fram till att den är felaktig skulle jag tro att det faller på att köparen inte undersökt fåtöljen ordentligt innan köpet. Skulle tingsrätten trots allt komma fram till att du måste kompensera köparen lär det bli tal om prisavdrag och inte hävning.Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?

2020-05-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har sålt min bil till en privatperson. Det är alltså en transaktion mellan två privatpersoner.Dagen efter köpet går bilen sönder. Nu åberopar köparen: att bilen är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta.Totalbelopp: 37000 kr (inkl vinterdäck)Mätarställning: 213124Reparation ca 18 000 krÅrsmodell: 2007Det är en gasbil och två delar har redan reparerats, nu har en tredje del gått sönder. På kvittot står det att bilen säljs i befintligt skick.Kan köparen åberopa att bilen är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta?
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Din fråga rör en försäljning av en bil mellan två privatpersoner och därför blir Köplagen (KöpL) tillämplig. Vidare av din fråga förstår jag att köparen nu vänt sig till dig och vill hålla dig ansvarig för det fel som uppstått med bilen dagen efter försäljningen. Du nämner också i din fråga att bilen har sålts i s.k. befintligt skick. Jag kommer gå igenom de regler utifrån KöpL som blir tillämpliga i ett fall som detta. Jag vill börja med att uppmärksamma dig om att Köplagen har en s.k. dispositiv lag som innebär att dess bestämmelser kan avtalas bort, se 3 § KöpL. I din fråga har jag inte fått någon information om något avtal, men om ett sådant finns er emellan kan detta gälla framför KöpL. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om varan avviker från en eller flera av dessa kriterier eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig – se 17 § 1 och 3 st. KöpL. När det kommer till s.k. befintligt skick så behandlas detta i 19 § KöpL. En vara som sålts i befintligt skick kan trots allt ändå vara felaktig. Enligt 19 § KöpL så anges det att en vara som sålts i befintligt skick eller med ett liknande förbehåll ska anses som felaktig, om1.Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas inverkat på köpet,2.Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3.Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.Detta innebär således att säljaren kan bli ansvarig för fel trots att en vara har sålts i befintligt skick. Det finns dock vissa saker som kan hindra köparen från att åberopa vissa fel. Köparen får inte åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljaren uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad som han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder – detta enligt 20 § 1 och 2 st. KöpL. När det kommer till den avgörande tidpunkten för bedömningen av om fel föreligger får vi se till 21 § KöpL. Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Utifrån det som nu har redovisats utifrån vad som sägs i KöpL så går det konstatera att köparen har möjlighet till att åberopa väsentligt sämre skick än köparen kunnat ana. Det finns dock vissa omständigheter som kan hindra köparen från att åberopa vissa fel, det rör sig t.ex. om köparen antas ha känt till vid köpet, eller om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning om att undersöka den. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om det skulle vara något annat, eller mer om denna situation, så är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Vad kan konsumenten göra när säljaren är i dröjsmål med varan?

2020-05-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Det är en kameraman (i Norge) som vi har skrivit kontrakt med för att han skulle ta bilder och video på vår bröllopsdag. Han har fått pengar och lovade att vi skulle få bilderna inom kort. Det har gått snart två år och han har aldrig återkommit med något efteråt. Efter många meddelande o samtal svarade han att han hade tappat bort bilderna men att han hittade de samt att vi skulle få bilderna inom kort. Återigen har han inte hört av sig något. Vad skulle ni tipsa mig att jag kan göra? Vem kan jag vända mig till?
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att ni vänder er med er fråga till Lawline.Vad tråkigt att ni aldrig fick bilderna från en så speciell dag. Vi ska titta på hur det ser ut lagligt.Konsumentregler gällerDu och din fru/man ingick ett avtal med kameramannen om framställning och leverans av bilder från ert bröllop. Jag uppfattar att kameramannen är en professionell fotograf och då har han agerat som näringsidkare och ni som köpare som konsument.Vilket lands lag som gäller beror på vad ni har kommit överens omFotografen är norsk, vilket gör att det inte är glasklart vilket lands lag vi ska använda. Reglerna finns i den internationella privaträtten för EU-länder. Norge är dock inte med i EU, men har anslutit sig till regleringen genom Luganokonventionen. Vi ska nu klargöra a) vilken domstol som är behörig för en eventuell tvist b) vilket lands lag som ska gälla c) om en eventuell dom är giltig i Sverige.a) En svensk domstol är behörig (artikel 17 första stycket punkt c och artikel 18 första stycket Bryssel 1a-konventionen). Er närmaste domstol kan döma i en tvist (10 kap. 1 § rättegångsbalken). Vid en konsumenttvist finns det dock andra mekanismer som kan vara mer kostnadseffektiva än en domstolsprocess.b) Det kan vara så att ni har avtalat om att ett visst lands lag ska gälla. Det får ni göra inom er avtalsfrihet. Om ni inte har gjort det ska svensk lag gälla (artikel 6 första stycket Rom I-förordningen). Alltså ska svensk rätt förmodligen användas, se mer nedan. Om ni har kommit överens om något annat kan ni gärna ställa en ny fråga, så tar vi det därifrån.c) En svensk dom går naturligtvis att verkställa i Sverige. Detsamma gäller även i Norge (1 § lag om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område).Svensk konsumenträtt gällerAlltså kan vi utgå från svensk rätt, i ert fall konsumenträtt. Här blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig (1 § KKöpL).Säljaren har begått kontraktsbrottNi och köparen har ingått avtal och köparen har fått betalt. Trots detta har inga bilder kommit. Säljaren ska överlämna varan enligt avtalet eller, om ni inte kom överens om något, utan onödigt dröjsmål och inom 30 dagar efter att ni ingick avtalet (5 § första stycket KKöpL).Ni skriver att han skulle ge dem "inom kort". Det får vägas mot hur många timmar han arbetade, hur stort bröllopet var och hur många scener som skulle fotograferas. Ni uppger att det var två år sedan, vilket utan tvekan får ses som ett avtalsbrott.Då befinner sig säljaren i dröjsmål med bilderna (9 § KKöpL) och begår därmed avtalsbrott; han håller sig inte till avtalet. Då har ni som köpare rätt till att (10 § KKöpL):1.Hålla inne betalningen (11 § KKöpL2.Kräva att säljaren fullgör köpet (12 § KKöpL)3.Häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse (13 § KKöpL)4.Kräva skadestånd (14 § KKöpL)I ert fall är nummer 2 samt eventuellt 3 och 4 aktuella. Det verkar på er som att ni gärna vill ha bröllopsbilderna, så det vore det aktuellt att kräva att säljaren fullgör köpet (12 § första stycket KKöpL). Lagen kräver att ni framställer ert krav på bilderna inom rimlig tid. Bröllopet stod tydligen för två år sedan. För att kunna kräva ut bilderna krävs det att ni inte väntade två år på att få dem, utan att ni har haft kontakt fram och tillbaka om bilderna. Det uppfattar jag det som att ni har haft. Ni har också rätt till att häva köpet, eftersom säljaren har fått tid på sig men ingenting har hänt (13 § KKöpL).Skriv ett kravbrevNi skriver att ni redan har samtalat och sms:at, vilket kan fungera som ett krav på fullgörelse i praktiken. Jag skulle ändå råda er att skriva ett formellt kravbrev via e-mail. Här är en idé på hur man kan skriva ett kravbrev. Det är viktigt att ni framför det skriftligt. Ange en dag inom förslagsvis 14 dagar då ni ska ha bilderna i handen eller i mailinkorgen.Vidare eventuella stegOm det inte fungerar kan det vara bra att få rådgivning av en jurist. Det kan gärna våra jurister på Lawline hjälpa er med. Ni kan också vända er till en konsumentbyrå.Om fotografen inte går med på att ge er bilderna trots allt kan ni anmäla företaget till allmänna reklamationsnämnden alternativt stämma fotografen i svensk domstol.SammanfattningI den här internationella tvisten kan ni använda svensk lag. Säljaren befinner sig i dröjsmål med bilderna. Då har ni rätt till att kräva bilderna alternativt att häva köpet. Förhoppningsvis hjälper det med att skicka ett kravbrev. Annars råder jag enligt ovan er att ta kontakt med en jurist och/eller en konsumentbyrå för vidare hjälp. Jag hoppas innerligt att ni får bilderna till slut!Vänligen

Köpares rättigheter vid fel i vara - bil

2020-05-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en Volvo V50-2005 för 23500 den 18/5. När jag idag körde och tvätta bilen började motorlampan att lysa. Jag har endast kört ca 10 km med bilen. Jag vill häva köpet hur göra jag?
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån din fråga framkommer det inte om köpet är privatpersoner emellan eller om det är mellan dig som privatperson (konsument) och en näringsidkare. Jag kommer därför att i mitt svar i en del utgå från att det är ett köp mellan två privatpersoner, och i en annan del utgå från att det är ett köp mellan dig som privatperson och en näringsidkare. I mitt svar finner du två rubriker och kan enkelt navigera efter vem som säljaren är. I svaret finns också samtliga lagar tillgängliga för dig genom att enbart klicka på paragrafen - på så sätt tas du direkt till lagtexten på lagen.nu. Om bilköpet skett två privatpersoner emellanUnder denna rubrik kommer jag att besvara din fråga utifrån att köpet har skett mellan två privatpersoner och därför tillämpas Köplagen (KöpL) i denna del. Skulle det vara så att du i egenskap av konsument har köpt bilen av en näringsidkare så kan du gå vidare och se till nästa rubrik. Jag vill direkt uppmärksamma dig om att KöpL är dispositiv enligt 3 §, och det innebär att dess bestämmelser som regel inte gäller om något annat står i avtalet er emellan. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, se 17 § 1 st. KöpL. Om varan skulle avvika från någon av dessa, eller flera, är varan felaktig, se 17 § 3 st. KöpL. I din fråga har du nämnt att motorlampan har börjat lysa efter bara drygt en mils körning, och det finns därför anledning att misstänka att felaktighet i varan föreligger - med hänvisning till dess kvalitet. Enligt 30 § KöpL får en köpare kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Det krävs dock att du som köpare reklamerar varan inom skälig tid för att åberopa felet, se 32 § KöpL. Ditt bilköp genomfördes endast för några dagar sedan och om du närmsta dagarna reklamerar varan till säljaren kommer det vara inom skälig tid. Du som köpare har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Säljaren får dock enligt 34 § KöpL istället för att avhjälpa felet företa omleverans, se 36 § KöpL. Detta kräver dock att detta kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare, se 36 § KöpL. Din frågar riktar sig direkt emot din rätt till att häva köpet. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen häva köpet, se 37 § KöpL. Enligt 39 § KöpL får köparen häva köpet p.g.a. fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller om säljare borde ha insett detta. Däremot får inte du som köpare inte häva köpet p.g.a. felet, om du inom skälig tid efter att ha märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans, meddelar säljaren att han häver köpet, se 39 § 2 st. KöpL. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i grov vårdslöshet eller i strid mot tro och heder. Utifrån den information som du återgett i din fråga så ser jag det som att du har goda chanser att hålla säljaren ansvarig för det fel som uppstått med den bil du har köpt. Jag rekommenderar dig att kontakta säljaren för att reklamera bilen, och när du gör det förklarar vad det är för fel. Säljaren har dock i första hand rätt att avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet – annars kan du troligen få köpet hävt. Om bilköpet skett mellan privatperson och näringsidkareI det fall att säljaren av bilen har varit en näringsidkare och du konsument så kommer istället Konsumentköplagen (KköpL) att tillämpas. Enligt 1 § KköpL så gäller den vid köp av lösa saker som en näringsidkare sålt till en konsument. En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, se 16 § 1 st. KköpL. Om varan skulle avvika ifrån någon, eller flera, av dessa är varan felaktig, se 16 § 3 st. KköpL. I din fråga har du nämnt att motorlampan har början lysa efter bara drygt en mils körning, och det finns därför anledning att misstänka felaktighet i varan med hänvisning till dess kvalitet. Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet skulle visa sig först senare, se 20 § KköpL. Om bilen nu skulle vara att bedöma som behäftad med någon form av felaktighet (förmodligen bristande kvalitet) så får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, se 23, 24 och 26-29 §§ KköpL. Din fråga riktar sig direkt emot vilka möjligheter du har till att häva köpet, och det som krävs för att häva köpet är att felet måste ha varit av väsentlig betydelse för dig, se 29 § KköpL. Du som köpare måste dock inom skälig tid lämna meddelande till säljaren om felet efter du märkt detta, eller borde märkt detta. Detta är vad man kallar för reklamation. I och med att det endast är ett fåtal dagar sedan du märkte felet så kommer det om du inom närmsta dagar meddelar säljaren om felet att falla inom skälig tid. Meddelande som lämnas inom två månaders tid efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid, detta enligt 23 § 1 st. KköpL. Utifrån din fråga som är min bedömning att du har goda chanser att hålla firman ansvarig för felet med den bil du har köpt. Därför rekommenderar jag dig att kontakta firman och göra en reklamation. När du gör det är det viktigt att du förklarar vad det är för fel. Därefter har du som köpare rätt att välja påföljd i enlighet med KköpL:s regler. Men som tidigare nämnt så krävs det att felet har varit av väsentlig betydelse för dig som konsument. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,