Kan jag ångra försäljningen av min bil?

2018-12-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde nyligen en bil. För bokstavligen en timme sen. Nu har jag ångrat mig och vill häva försäljningen. Jag sålde bilen till en bilfirma och de har inte gjort någon betalning (2-4 bankdagar skulle det ta). Vad gäller om jag återkommer till dom imorgon och vill häva försäljningen och få tillbaka min bil?
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Kan man ångra en försäljning av sin bil?När en konsument säljer lös egendom till en näringsidkare gäller köplagen. Köplagen är dispositiv och går således att avtala bort (3 § köplagen). I den mån du och bilverkstaden har avtalat om en rätt att häva köpet så gäller alltså det ni har avtalat. Om ni inte har gjort det så måste ni vända er till köplagen för vägledning. Köplagen innehåller ingen bestämmelse som ger rätt till att häva köpet bara sådär utan det krävs ett kontraktsbrott från någon av parterna. Vad du bör göra nuSom ovan konstaterats har du alltså en laglig rätt att kunna häva köpet endast om ni har avtalat om det eller ett kontraktsbrott har begåtts. Du bör trots detta kontakta bilfirman och förklara att du vill häva köpet. Förhoppningsvis så kan du och bilfirman lösa det och komma överens om att köpet hävs. Inget hindrar alltså bilfirman från att gå med på att köpet hävs.Hoppas du fick svar på dina frågor. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

förhandsavtal nyproduktion bostadsrätt

2018-12-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag köpte en bostadsrätt April 2018 genom att skriva ett förhandsavtal med inflyttt under Q2 2018.Det blev ganska omgående flyttat till Q3 2018.När det närmades inflyta så skulle vi skriva ett upplåtelseavtal och då hade inflyttning förskjutits ytterligare så på det avtalet var influten 14/12 2018. Nu när det är dags att flytta in så meddelar de att influten blir 15/2 2019.Jag sålde mitt hus årsskiftet 2017/2018 och flyttade in i ett temporärt boende men måste nu flytta ytterligare en gång då jag inte får bo kvar i lägenheten.Vad har jag för möjlighet att hoppa av ?Vilka krav kan jag ställa om jag fullföljer kontraktet?
Jessica Konduk |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man köper nyproduktion skriver man bokningsavtal, förhandsavtal och upplåtelseavtal. Jag tolkar din fråga som att du har tecknat ett förhandsavtal men inte har tecknat upplåtelseavtal än. FörhandsavtalEtt förhandsavtal undertecknas innan bostadsrätten är färdigbyggd. Förhandsavtalet måste vara skriftligt och tecknas med föreningen även om det är byggföretaget som tillhandahåller avtalet. Avtalet är bindande och kan vara förenade med vissa skyldigheter. Vid avtalsbrott kan du komma att krävas på skadestånd, exempelvis för kostnader som bostadsrättsföreningen haft för annonsering och visning samt den mellanskillnad som uppstår mellan vad föreningen kan få av en ny innehavare i jämförelse med vad den skulle ha fått av dig. Observera att din ersättningsskyldighet inte är begränsad till det förskott som du betalt i samband med att du skrev förhandsavtalet. Med ett förhandsavtal följer dock inte enbart skyldigheter, utan även vissa rättigheter b.la. om att en bostadsrätt ska upplåtas inom den avtalade tiden. Bestämmelser beträffande uppsägning som grundar sig i en försenad upplåtelse regleras i 5 kap. 8 § bostadsrättslagen. Vidare finns bestämmelser om rätt till ersättning i 5 kap. 9 § bostadsrättslagen. Vad som dock problematiskt i sammanhanget är dels att förhandavtalet inte anger en skarp tidpunkt om när ett tillträde ska ske, samt att bestämmelsen i 5 kap. 8 § bostadsrättslagen stadgar att en exempelvis försening ska bero på en försummelse från föreningen och att dröjsmålet ska vara oskäligt. Detta innebär att anledningen till förseningen ska ligga under föreningens ansvar (försummelse) och att förseningen ska vara oskälig (i bestämmelsen 5 kap. 8 § bostadsrättslagen anges detta med orden "inte sker inom en skälig tid efter den beräknade tidpunkten för överlåtelsen"). För att ett förhandsavtal ska anses giltigt till formen ska det uppfylla de krav som uppställs i 5 kap. 3 § bostadsrättslagen. Ett oriktigt upprättat förhandsavtal ska enligt 5 kap. 4 § bostadsrättslagen anses som ogiltigt. I förarbetena till lagen anges: bland de uppgifter som ska finnas med i avtalet finns beräknad tidpunkt för upplåtelsen. Denna uppgift har betydelse för förhandstecknarens möjligheter att säga upp avtalet, om föreningen dröjer med att upplåta bostadsrätt, se 8 § första stycket 2. (prop. 1990/91:92 s. 183). Vidare anges följande i kommentaren till bostadsrättslagen: upplåtelsetidpunkten ska anges med ett datum och i vart fall inte anges med ett tidsintervall som sträcker sig över mer än ett par veckor. (Bob Nilsson Hjorth och Ingrid Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, version den 1 mars 2017, 5u, se kommentar till 5 kap 3 § bostadsrättslagen).I propositionen till bostadsrättslagen uttalas att upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet angivna tidpunkten (se prop. 1990/91:92 s. 187). Orsaken till fördröjningen spelar mindre roll, så länge dröjsmålet inte beror på förhandstecknaren själv. Uttrycket "skälig tid" ska enligt samma proposition tolkas tämligen restriktivt, dvs. upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet beräknade tidpunkten för tillträdet. Det går alltså inte att uttala någon konkret tid för att förhandstecknaren ska få frånträda förhandsavtalet. En förhandstecknare ska dock, som framgått av uttalandena i propositionen, inte behöva tåla en alltför stor avvikelse från avtalad tidpunkt för tillträdet.Du har i din fråga angett att upplåtelsen och tiden för tillträdet skulle vara under Q2 2018 även om tiden mellan upplåtelsen och tillträdet brukar skilja sig, brukar det vanligtvis vara en tid om tre till sex månader från att upplåtelseavtalet tecknats. Jag kan inte bedöma exakt hur många månader det handlar om i ditt fall men om det är mer än sex månader ökar dina möjligheter att häva avtalet. Om datumet som du nu har fått (15/2 2019) är preliminärt kan det dessutom innebära att det flyttas fram ytterligare.Det finns nu en tingsrättsdom som pekar på ett att ett förenat upplåtelseavtal såväl som tillträde till bostaden kan ge köparen möjlighet att häva hela köpet. I fallet tas upp vad som utgör skälig tid, något som är odefinierat i lagen i dagsläget, det anges att skälig tid är 6 - 10 veckor och att tillträde lång tid efter vad som ursprungligen avtalats utgör avtalsbrott. Jag vill dock poängtera att en tingsrättsdom inte är praxis och att den här domen kan komma att ändras i högre instanser.Du kan du ha möjligheter att häva hela köpet men rättsläget är i dagsläget oklart. Om du häver avtalet finns risk att du blir skadeståndsskyldig för kontraktsbrott. Jag rekommenderar att du istället frånträder avtalet efter uppsägning, detta har du rätt till när "upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen." (bostadsrättslagen 5 kap 8 § 1 st. 2 p.) Du har i vart fall rätt till kompensation för dina ökade kostnader till följd av det försenade tillträdet. Du kan då kräva ersättning från din avtalspart för din flytt och hyreskostnader som orsakats av deras avtalsbrott enligt bostadsrättslagens 5 kap 9 §.Det enklaste sättet att gå vidare är att avsända ett meddelande till byggherren och bostadsrättsföreningen där du anger att du har för avsikt att säga upp avtalet med hänvisning till bestämmelsen i 5 kap. 8 § bostadsrättslagen. Om du har för avsikt att kräva det belopp du hittills betalat åter, enligt 5 kap. 9 § bostadsrättslagen, bör du även ange detta i din skrivelse. Du ska även ange om du lidit annan skada (flyttkostnader och hyreskostnader m.m.) som du anser att byggherren och bostadsrättsföreningen är ersättningsskyldiga för. Om det är så att ni inte når någon uppgörelse i frågan måste du dessvärre ansöka om stämning för att kunna få saken prövad i domstol, och därmed möjlighet att få tillbaka de pengar du lagt ut eller ersättning för de kostnader som du kan ha haft. Är det så att du inte kräver ersättning för några som helst kostnader och inte önskar det belopp du erlagt åter, utan enbart ett krav om att få frånträda avtalet, kan du meddela byggherren och bostadsrättsföreningen detta. Därefter får de avgöra om de vill gå vidare med ärendet, då får de inleda en process om detta. Om du skulle behöva hjälp med att tolka ditt avtal, upprätta en uppsägning av gällande förhandsavtal eller med att föra talan mot bostadsrättsföreningen rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister.Jag kommer att ringa dig fredag den 14/12 kl ca kl 16:00.Om tiden inte passar eller om du har någon fråga angående mitt svar kan du mejla mig, jessica.konduk@lawline.seVänligen

Vem väljer lösning vid fel i vara?

2018-12-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Köpte en bil av en bilfirma för ca 1.5år sedan, bilen visade sig ha rullat 2200mil istället för 1100mil som stod på avtalet.Har reklamerat bilen till arn, som köp av felaktig vara än vad som var avtalat, ca 4mån efter köpet, med begäran om ersättning/prisavdrag på 70.000kr. Är detta en rimlig summa?Enligt bilhandlaren har dem erbjudit sig att köpa tillbaka bilen eller byta ut den mot en precis likadan samt nyare som kompensation, men dem motsätter sig till att betala mig 70.000kr, för dem anser att det är orimlig summa. Vem har rätt att "välja" lösningen i detta fall? Är det jag som konsument eller dem som företag?Tacksam för svar!
Julia Kwapisz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar ur din fråga att du är en konsument och att du köpte bilen för privat bruk. Då blir Konsumentköplagen (KKL) tillämplig. Fel i varaEftersom att bilen inte stämmer överens med vad avtalet sa så är det fel i varan (16 § KKL). Eftersom att det är en begagnad bil så är det får man förvänta sig att bilen inte är i toppform när man köper den. Men om bilen är i mycket sämre skick med hänsyn till pris och övriga omständigheter än vad du som köpare kunnat förvänta dig är den felaktig (17 § KKL). Jag tar därför för givet att du betalat ett rimligt pris sett till bilens skick. ReklamationDu måste även ha informerat säljaren om felet inom två månader från att du upptäckte felet. Du har även en längre tid på tre år men då ligger bevisbördan på dig som konsument istället (23 § KKL). AvhjälpandeDet står faktiskt i 27 § KKL att om köparen kräver en annan påföljd än avhjälpande har säljaren ändå rätt att välja avhjälpande först, om åtgärden sker inom skälig tid och att det inte skapar alltför stora problem för dig som köpare. Därför skulle jag faktiskt säga att de inte är skyldiga att betala summan du ber om, om det inte skapar alltför stora problem för dig. Är det en rimlig summa du begärt?Om prisavdrag mot förmodan skulle ske så får du som köpare kräva ett avdrag som svarar mot felet. Eftersom att jag inte har någon kunskap om miltal och hur mycket värdet på bilen minskar ju högre miltal den har, så vågar jag inte uttala mig i frågan! För ett fullständigt svar skulle jag rekommendera dig att istället ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00SammanfattningDet är först och främst avhjälpande, alltså det säljaren erbjuder i kompensation, som blir aktuellt här. Om det då inte skapar alltför stora problem för dig som köpare. Detta är svårt för mig att avgöra då jag inte vet någon om de övriga omständigheterna i fallet!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan det föreligga fel på en bil som köpts i befintligt skick?

2018-12-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag sålde en bil i befintligt skick privat till en köpare för 2,500kr. Jag förklarade att bilen hade en del problem med att rutan fastnat och inte kunde åka upp, ABS-lampan lyste, fläktarna fungerade men bara med varmluft och att vinterdäcken var väldigt slitna. Köpte bilen själv i Maj 2018 för att köra över sommaren och den har fungerat jätte bra och inte haft några problem alls med hur den kört.Köparen kommer, tittar på bilen och kollar på däck, motorhuv och hur gasen fungerar samt att han provkör den. Får 2,000kr i kontant och köparen säger sig sen betala 500kr vid ett senare tillfälle. Vi gjorde ägarbyte men skrev inget kvitto eller kontrakt. Några timmar senare skriver ägaren och begär kompensation på 1,000kr för att bilen enligt honom läcker olja och vägrar starta. Den har aldrig läckt olja och jag körde bilen själv ner till mötesplatsen med köparen och inget verkade fel. Han säger att han ställt bilen på en mack och jag åker dit på kvällen för att se men finns ingen bil där. Frågar honom vart han ställt den men får till svar, "Någonstans där, jag har ont i huvudet." Jag är 100% säker att det inte läkt någon olja, då skulle jag hellre skrotat bilen och skrev i annonsen att den kunde eventuellt användas som reservdelsbil.Nu pressar köparen på pengar och jag sa att han kunde få behålla de 500kr som han lovat mig men han pressar med att han ska ringa sin advokat och att vi lurat honom. Vad kan jag göra och vad för rättigheter har vi båda under köplagen?
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du varit i egenskap av privatperson när du sålt bilen, och att personen som köpte bilen också denne var en privatperson. Om jag tolkat din fråga korrekt så är det köplagens regler som blir aktuella när jag ska utreda din fråga. Som säljare och köpare har ni ingått ett avtal om bilen. Bilens funktioner och egenskaper ska stämma överens med vad ni har kommit överens om (17 § köplagen). Eftersom ni har ett muntligt avtal och inte skrivit något vet jag exakt inte vad som sagts, annat än det som står i din text. Men generellt gäller att bilen ska vara ägnad för att köra på vägar med, den ska ha de egenskaper som du beskrivit eller visat och den ska inte avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § köplagen). Även om du sålt bilen i befintligt skick kan den anses felaktig, om den har eller saknar egenskaper som du inte har upplyst om och som kan inverka på köparens vilja att köpa bilen eller om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förusätta (19 § Köplagen). Du skriver i din fråga att du sålt bilen i befintligt skick. Du har även uppgivit för säljaren flertalet fel såsom ABS-lampan, fläktarnas funktion, sidorutans funktion och slitage på vinterdäcken. Det talar för att du har påvisat flertalet fel som du varit medveten om med bilen. Du säger ingenting om hur gammal bilen är, men av skicket du angivit samt priset, så tolkar jag det som att bilen har ganska många år på nacken. Felaktigheter i varan kan vara antingen kvantitet eller kvalitet. Då din fråga berör oljeläckage och att bilen inte startar skulle jag säga att det då beror på eventuella fel i kvaliteten. För att bedöma detta måste man veta vad ni kommit överens om och omständigheterna vid försäljningen och kring objektet. OM bilen har några år på nacken skulle köparen kunnat misstänka att bilen kan kärva vid start eller att den läcker olja, då detta inte är något ovanligt förekommande hos gamla bilar. Eftersom du även nämnt diverse andra fel bör köparen även kunnat ana att andra fel även förelegat. Priset på bilen är relativt lågt, sett till vad medelvärdet ligger kring bilköp. Det bör då också spela in på bedömningen.Du skriver också i din redogörelse att köparen har undersökt bilen relativt noggrant, då denne kollat både däck, motorhuv, gas och dessutom även provkört bilen innan köpet. Köparen får inte åberopa fel som han antas ha känt till vid köpet, om han har undersökt bilen (20 § köplagen) . Du skriver inte om köparen fått provstarta bilen eller inte, eller om han fått undersöka bilen när den stått still en längre tid. Om han har fått dessa, bör han både ha kunnat se om bilen var trögstartad och om den läckte olja. Om han inte fått möjlighet till detta, kan han eventuellt åberopa dolda fel (20 § Köplagen). Noggrannheten i hans undersökning ska avgöras utifrån vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Det innebär att om en person generellt skulle ha upptäckt att bilen är trögstartad, bör köparen ha upptäckt detta vid sin undersökning. Om en person generellt skulle ha upptäckt att bilen läcker olja, bör köparen ha upptäckt detta. Men som jag tidigare nämnt kan det inte åberopas som fel om omständigheterna i övrigt talar emot det. Då priset köparen betalat är ringa och bilen har många andra fel, bör köparen haft fog nog att anta att fler fel skulle kunna finnas. Men varken du eller jag vet ju egentligen vad köparen misstänkt och inte…OM det föreligger fel, är principen sådan att det är den som påpekar fel som har bevisbördan. Det innebär att eftersom det är köparen av bilen som säger att det föreligger fler fel än han förutsatt och kunnat anta, måste han påvisa att det är fel med bilen i att den inte startar och att den läcker olja. Eftersom priset han betalat generellt sett är väldigt lågt för en bil, bör detta dock inte kunna innebära att han kan kräva tillbaka 1000 kronor av de 2000 han har betalat. Mitt råd till dig blir att försöka göra båda parter så nöjda som möjligt med ert avtal. Du har redan erbjudit att avstå från resterande 500 kronor, och vill köparen ha tillbaka mer kan han antingen påvisa felen – och så tar ni diskussionen därefter – eller så lämnar han tillbaka bilen och får pengarna tillbaka.Hoppas detta besvarade din fråga!Behöver du ytterligare hjälp, exempelvis genom att lösa tvisten eller om köparen kontaktar sin jurist, rekommenderar jag sig att du bokar tid hos en av våra jurister. Detta gör du på här.Om du inte tycker att svaret hjälpte dig går det utmärkt att ställa en ny fråga här.Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för skada på egendom som uppstår när egendomen är i näringsidkarens besittning?

2018-12-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag lämnade min bil i BMW verkstad med punktering. Flera dagar senare jag hämtade hyrbil eftersom min bil var inte färdig. Då såg jag att min bil är skadad (hela sidan är repig). Vem ansvara på det?
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finner vi i Konsumenttjänstlagen(KtjL) som reglerar sådana avtalsförhållanden mellan en privatperson som agerar som konsument och en näringsidkare.Verkstaden är ansvariga för skador som uppkommer när de har bilen i sin besittningI 32§ första stycket KtjL framgår att näringsidkaren är skadeståndsansvarig för skador som uppkommer på konsumentens egendom då egendomen är i näringsidkarens besittning eller kontroll. Näringsidkaren(verkstaden) kan dock undgå ansvar om de visar att skadan inte beror på en försummelse av dem eller någon som på deras sida har anlitats för att utföra tjänsten.Vem har bevisbördan?Du som konsument ska bevisa att du överhuvudtaget har drabbats av skada liksom att skadan inträffade när bilen var under verkstadens kontroll och besittning.Näringsidkaren måste å sin sida försöka bevisa att skadan inte beror på honom eller att det var utom hans kontroll.SammanfattningNäringsidkaren är ansvariga för sådana fel som uppstår då bilen är under deras kontroll. De kan endast undgå ansvar om de på något sätt kan bevisa att skadan inte beror på en försummelse av dem eller någon de anlitat.Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentatorsfältet.Vänliga Hälsningar

Fel i bostadsrätt regleras genom köplagen

2018-12-07 i Köplagen
FRÅGA |I somras köpte vi en lägenhet (bostadsrätt) i Stockholms område och flyttade in den 9e september. Byggnaden blir 2 år i Juni 2019, så vi köpte en nästan-nyproduktion via en mäklare. Sen vi flyttade, har vi dock upptäckt en hel del fel: Lutningen i badrummet är fel, golvet i köket tål ingen vatten (var anmält enligt förra ägare, men det var det inte. Förvaltaren vill inte göra något åt det), golvvärmen funkar inte som det ska och vi kan få max 21 grader i lägenheten, ... och nu i helgen fick vi en vattenläcka genom fönstersmygen i vardagsrummet. Vi är ju väldigt besviken på köpet och känner att vi köpet grisen i säcken. Kan vi häva köpet? Hur går det till? Finns det andra alternativ? Det finns fler i byggnaden som har problem och vill häva sitt köp, dock köpte de första hand från byggförvaltaren.
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrätt räknas inom svensk rätt som s.k. lös egendom. Det finns inte några särskilda köprättsliga regler för bostadsrätter utan man tillämpar de bestämmelser som finns i köplagen. Enligt denna lag ska ens köp motsvara de egenskaper som följer av avtalet. Det finns även en ganska generell bestämmelse som säger att en vara är felaktig om den i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § köplagen). Vad man som köpare har fog att förutsätta det beror på ett flertal omständigheter och man får där göra en helhetsbedömning. Men sådant man tittar på är vad man generellt kan tänkas förvänta sig av en vara av detta slag, d.v.s. bostadsrätt, speciellt med hänsyn till det pris man har betalat samt ålder på varan m.m. Vad säljaren har berättat om varan påverkar också väldigt mycket vad man har fog att förvänta sig. Jag vet ju inte vad ni har betalat, och vad man brukar kunna kräva av en bostadsrätt i detta område men i och med att det är en väldigt nybyggd bostadsrätt borde man definitivt ha fog att förvänta sig mer. Att det föreligger fel i bostadsrätten är dock inte tillräckligt, utan det finns lite andra förutsättningar som också måste vara uppfyllda. Som fel i vara får man nämligen inte åberopa vad man som köpare måste antas ha känt till vid köpet (20 § köplagen). Detsamma gäller om ni innan köpet undersökt bostadsrätten, då får man inte åberopa fel som man vid undersökningen borde ha upptäckt. Vad ni kan åberopa som fel beror alltså på om det har genomförts en undersökning och vad ni i så fall borde ha uppräckt redan då. För att kunna få göra dessa fel gällande sedan måste man också reklamera till säljaren (32 §). Denna reklamation måste ske inom skälig tid efter det att man märkt felet. Vad som är skälig tid beror lite på vad det är för fel, hur omfattande det är, behövde man som köpare tid på sig att undersöka mer kring vad det är etc. Som köpare har man sedan i första hand rätt att kräva avhjälpande av felet (34 § köplagen). Om detta inte är möjligt utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, eller säljaren inte avhjälper felet inom skälig tid, har man som köpare istället rätt till prisavdrag eller att häva köpet (37 § köplagen). För att få häva krävs det att felet är av väsentlig betydelse samt att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Vad som utgör ett väsentligt fel är svårt att säga och blir en bedömning i det enskilda fallet. Det man kan säga rent generellt är dock att det krävs ganska mycket för att man ska få rätt att häva ett köp. Man anser ofta att köparen kan kompenseras genom avhjälpande, prisavdrag och skadestånd. Om det inte går att häva köpet kan det därför vara bra att istället försöka få prisavdrag på köpeskillingen. Prisavdraget ska beräknas så att man får mellanskillnaden för vad man har betalat för bostadsrätten, jämfört med vad bostadsrätten faktiskt var värd (38 § köplagen). Om man t.ex. har betalat 100' kr men den vara man fick endast är värd 80', ska man ha 20' i prisavdrag. Det sista jag skulle vilja nämna gäller vattenläckan i vardagsrummet. Denna har ju uppkommit först sedan ni har flyttat in i bostadsrätten. För att säljaren ska kunna bli ansvarig för detta krävs det att felet som orsakat läckan fanns redan innan ni tog över bostadsrätten (21 § köplagen). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ersättning för fel enligt konsumenttjänstlagen

2018-12-06 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag har fått en stor vattenskada i mitt hus beroende på rörläckage efter frysskada på rör i kattvind. Efter inspektion så säger Länsförsäkringar att rördragningen där skadan uppstod inte är fackmannamässigt utförd (avikelse från branschstandard). I en muntlig beställning till VVS-firman bad jag dom endast att dra om placeringen på inkommande vatten till badrummet. De utförde jobbet mot faktura utan att skriva några avvikelser. Min utgångspunkt som beställare var förstås att utförandet var fackmannamässig utfört, men utan kunskap kunde jag inte kontrollera att detta var fallet när det gjordes utan visade sig först nu.LF säger att de ersätter endast 75% av skadorna. LF skriver: Då skadan beror på att gällande branschregler och aktsamhetskrav inte uppfyllts så kommer en nedsättning av försäkringsersättningen göras med 25% av det totala skadebeloppet. Enligt LF är det jag som beställare som har ansvaret att VVS-jobbet när det gjordes var fackmannamässigt utfört och när det inte var så och när det orsakade en skada som inte är fullt ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren så bör jag vända sig till VVS-firman som felat.Frågan är nu om och hur jag kan kräva skadestånd enligt Konsumenttjänstelagen på de 25% hos VVS-firman?
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man anlitar fackmän för arbete med rör eller badrum är det alltid en god ide att begära ett intyg på att det är fackmannamässigt utfört eller att anlita en inspektör som kontrollerar att arbetet är fackmannamässigt utfört, detta kan man sedan göra gällande mot försäkringsbolaget. Som konsument bör du rimligen kunna förvänta dig att när du anlitar en näringsidkare för ett arbete, ska det arbetet bli utfört fackmannamässigt. Om du muntligen har bett VVS-firman att avvika från standard kan det vara så att en domstol potentiellt kan minska deras ansvar för ersättning men domstolen tar även hänsyn till andra omständigheter, t.ex. om VVS-firman har upplyst dig om att förändringen innebär att arbetet inte blir fackmannamässigt.Tillämpning av konsumenttjänstlagen förutsätter att du har beställt en tjänst i egenskap av konsument och att VVS-firman utfört tjänsten i egenskap av näringsidkare. Näringsidkaren ska enligt 4 § konsumenttjänstlagen utföra tjänsten fackmässigt. Här är du alltså helt rätt ute i ditt resonemang och frågeställning, vad är fackmässigt? Fackmässighet innebär att arbetet utförs på ett sätt som kan förväntas av en fackman. Enligt 16 § konsumenttjänstlagen har du rätt till skadestånd om tjänsten är felaktig och att det inte beror på ett förhållande på din sida. Det innebär att du har rätt till skadestånd för de kostnader du haft till följd av den felaktigt utförda tjänsten. En förutsättning är dock att du reklamerat felet inom vissa tidsgränser. Ur din fråga framgår inte när tjänsten utfördes och när du först påtalade felet till VVS-firman.Enligt 17 § konsumenttjänstlagen ska reklamation ske inom skälig tid efter det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet.. Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.Du bör med rekommenderat brev skicka ett skriftligt krav om ersättning motsvarade de 25 % som försäkringsbolaget inte ersätter, (avhjälpande, prisavdrag,hävvning enligt 20- 23 §§ konsumenttjänstlagen) med en reklamation av den felaktigt utförda tjänsten till VVS-firman.Om VVS-firman inte betalar frivilligt och du vill ha skadestånd till följd av det felaktigt utförda arbetet måste du stämma VVS-firman vid tingsrätt. Den fråga som kommer att avgöras i tingsrätten är om tjänsten utförts felaktigt och då handlar det om bevisning. Du skulle exempelvis kunna anlita en expert för VVS-företagen som kan berätta eller intyga vad som är fackmässigt, ett så kallat sakkunnigvittne.Önskar du hjälp med att föra en talan i tingsrätt kan du kontakta mig på jessica.konduk@lawline.se så kommer jag vidarebefordra dina kontaktuppgifter till vår Juristbyrå. De kan hjälpa dig hela vägen med en skadeståndsprocess. Delar av ersättningen för en jurist brukar även kunna ersättas av det försäkringsbolag där du har en hemförsäkring, den så kallade rättsskyddsförsäkringen. Vänligen,

Jag angav fel adress vid köp av vara på internet och har betalat men ordern makulerades, vad kan jag göra!

2018-12-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag beställde två produkter på en hemsida men råkade ange min gamla adress som leveransadress vilket gjorde att ordern makulerades. Har jag rätt att begära att de skickar produkterna till min rätta adress eller är det jag som gjort bort mig? Betalningen gjordes direkt vid beställning.Tack på förhandHälsningar,
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen och dess tvingande verkan I de fall du som konsument köper varor av ett företag blir konsumentköplagen (KkL) tillämplig på köpet. Denna lag är tvingande (3 § KkL), vilket innebär att det inte är möjligt att avtala om villkor som är mindre fördelaktiga för konsumenten än de som framgår av lagen.Risken för varan Risken för varan övergår till köparen i samband med avlämnandet (8 § KkL). Varan anses vara avlämnad när den "kommit i köparens besittning" (6 § KkL). Detta innebär att köparen ska ha tagit hand om varan.Sammanfattningsvis kan det anföras, att ni ingått avtal om att köp av vara. Risken har inte övergått på dig, varan har inte ens levererats annanstans. Dessutom har du betalat för varan, men ordern har inte genomförts. Du har rätt att få pengarna åter, alternativt att företaget skickar varan till dig.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!