Avtal har företräde framför köplagen

2019-10-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag sålde min husbil för 2 månaders sedan på blocket. En husbil som är 12 år gammal och jag har ägt densedan den var ny.Köparen flög till Stockholm för att köpa bilen och hade väldigt bråttom att komma iväg hem. Så vi gick igenom bilen invändigt med alla funktioner och inredning, samt utvändig exteriör och avslutade med provkörning.Allt inom loppet av 2 timmar. Vi var överens om priset, köparen betalade och åkte hem.Två veckor senare kontaktar köparen mig och berättar att köparen hittat en fuktskada i bilen, köparen har rivit upp delar av golv och vägg och tagit foto. Jag gick direkt med på att hjälpa till med att lösa problemet tillsammans med köparen så vi var överens om en arbetsplan. Bilen skulle tillbaka till säljaren för gemensam demontering av defekt inredning. Säljaren ska utföra arbete med återmontering av nytt material. Materialkostnad skulle delas 50 50. Köparen vill nu häva köpet trots vår överenskommelse. Något som inte är aktuellt för säljare. Det finns inget kvitto eller köpavtal på denna affär mellan köpare och säljare.Hur går säljaren vidare. Anser att säljaren har tagit sitt ansvar. Tacksam för snabbt svar.
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp mellan två privatpersoner regleras i köplagen. Köplagen är en dispositiv lag, vilket innebär att vad som står i lagen kan avtalas bort (3 § köplagen). Det är alltså i första hand vad du som säljare och köparen har kommit överens om som ska gälla. I de fall då inget specifikt har avtalats är det istället köplagen som gäller. I ditt fall har du och köparen kommit överens om hur ni ska lösa situationen. Även muntliga avtal är bindande och ska fullföljas, vilket innebär att om ni har kommit överens om hur felet på husbilen ska åtgärdas är det bindande och köparen kan inte kräva att få häva köpet. Problemet med muntliga avtal kan vara att de är svåra att bevisa. Ifall köparen skulle dra detta till domstol måste du nämligen kunna bevisa att ni har avtalat om hur felet ska avhjälpas. Annars kommer domstolen att gå på vad som står i köplagen. Enligt köplagen finns det vissa påföljder som en köpare kan göra gällande vid ett fel i sin vara. I första hand har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan extra kostnad för köparen (34 § köplagen). Köparen får endast häva köpet om det inte är möjligt att avhjälpa felet samt att felet i varan är av väsentlig betydelse för köparen vilket säljaren borde ha insett (37 § och 39 § köplagen). En köpare har alltså aldrig rätt att direkt kräva att få häva ett köp utan säljaren har alltid rätt att först få försöka avhjälpa felet. Sammanfattningsvis kan sägas att muntliga avtal är bindande och har företräde framför köplagen. Ifall köparen vill häva köpet och du som säljare inte vill gå med på detta måste köparen vända sig till domstol, vilket är ganska omständigt då det tar tid och kostar pengar. Om ni skulle hamna i domstol måste du kunna bevisa att det finns ett muntligt bindande avtal, annars är det köplägens regler som gäller. I så fall har köparen i första hand rätt till att du som säljare avhjälper felet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Reklamation av sjuk katt

2019-10-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en katt ifrån ett katthem, den var 4mån vid köpet och efter 4mån hos mig blir den akut sjuk och enbart sämre så den fick somna in. De misstänks blödarsjuka. Har jag rätt att få ersättning ifrån dem för kostnaden för katten och veterinär kostnaderna eller vad gäller efter så kort tid?Mvh Caroline
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag gäller?Eftersom en katt anses vara en sak i lagens mening, samt att du handlar som privatperson (konsument) av ett katthem som är ett företag (näringsidkare), finns reglerna för din fråga i Konsumentköplagen (KKöpL). Rätt till ersättningI och med att katten var så pass sjuk att den var tvungen att somna in kan jag konstatera att det förelåg fel i katten (16 § KKöpL). Vidare måste man måste ta hänsyn till tidpunkten katten blev sjuk. Katthemmet är ansvariga för fel som funnits när dom lämnade katten till dig, även om det upptäcks senare (20 § KKöpL). För fel som uppkommer inom sex månader från avlämnandet, får det antas ha funnits vid avlämnandet (20 a § KKöpL). Det vill säga i ditt fall visade sig felet på katten efter fyra månader, vilket innebär att vi får anta att blödarsjukan fanns när du köpte katten. Det är därmed katthemmet som måste bevisa att sjukdomen inte fanns vid köpet, för att inte bli ansvariga. Hur du ska gå tillväga - påföljdernaDet jag rekommenderar dig att göra nu är att reklamera felet till katthemmet, vilket du måste göra inom två månader från att du upptäckt felet (23 § KKöpL). Innan hävning av ett köp kommer på tal, det vill säga att få pengarna tillbaka, har säljaren rätt att försöka avhjälpa felet eller omleverera (27 § KKöpL). I ditt fall kan inte katthemmet avhjälpa felet, då din katt redan somnat in och sedan ser jag att det kan bli svårt att leverera en ny katt, då en katter skiljer sig åt och inte kan ersättas av en ny katt hur som helst. Det du kan göra är att häva köpet (29 § KKöpL), för att få pengarna tillbaka för katten. Sedan kan du kräva skadestånd för att få ersättning för veterinärkostnaderna. Men det krävs att felet på katten låg inom köparens kontroll, det vill säga att katthemmet visste om eller borde vetat om sjukdomen eller kunde förhindra den på något sätt (30 § och 32 § KKöpL). Det är katthemmet som har måste bevisa att detta för att slippa skadeståndsansvar. Dina möjligheterDu ska alltså se till att reklamera så fort du kan för att sedan rikta dina krav (hävning och skadestånd) mot katthemmet. Vid eventuell tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller lämna in en stämningsansökan mot företaget. Hoppas du fick svar på din fråga!

Konsument - Kan man bestrida en delfaktura vid tjänst?

2019-10-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Har anlitat en byggfirma till att byta tak och bygga ut övervåningen 5 kvadrat.Offerten för taket är 131000kr och utbyggnad 61000kr efter rotavdraget.Taket är nu bytt , bara plåtslagarens jobb kvar och utbyggnaden är till ca 70% klart .Har dok några små saker att anmärka på som behöver åtgärdas och tänkte vänta till fakturan kommer med att ta upp dom.Idag fick jag en delfaktura på 100k för taket och den är skälig men min fundering är om jag ska bestrida fakturan nu (med risk att det som behöver åtgärdas blir på min bekostnad då utbygget är kvar) eller att ta det när sista delfakturan för taket kommer med att ta upp dom sakerna.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i konsumenttjänstlagen (ktjL). Min utgångspunkt är att det är samma bolag som sköter hela projektet. Det finns inget krav i lagen på att reklamation ska ske när arbetet är avslutat. Det framgår däremot att reklamation ska ske inom skälig tid från det att du märkt felet, således är du fri att reklamera så fort du märker felet (Jfr 17 §). För att du ska få hålla inne på betalningen så måste det föreligga fel i tjänsten enl. 9 § (19 §), det kan exempelvis att den inte är fackmannamässigt utförd enl. 4 § eller att den avviker från vad ni kommit överens om (9 § första och tredje punkten). Om det föreligger fel kan du göra påföljderna i 16 § gällande däribland avhjälpande och att hålla inne betalning. Företaget har en rätt att avhjälpa fel på eget initiativ innan du kan göra exempelvis prisavdrag gällande (20 § andra stycket). Du kan alltid hålla inne betalning som säkerhet innan ni klarat upp omständigheterna. Däremot så kan du bli skadeståndsskyldig ifall det visar sig att det inte förelegat ett fel från första början. Min bedömning är att det är lämpligt att påtala felet omedelbart till företaget för att således kunna komma överens hur ni bäst ska lösa detta. Om du önskar att kontakta oss för en mer djupgående utredning av ditt fall så är du varm välkommen att boka en tid via denna länken här. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Skadestånd för köp av redan sjuk katt

2019-10-09 i Köplagen
FRÅGA |En privatperson har köpt en raskatt 12v av en annan privatperson. Katten är veterinärbesiktigad innan försäljning. 19 dagar efter köpet visar det sig att katten har en polyp (tumör), som måste opereras. En dyr historia. I köpekontraktet finns endast köpesumma och info om veterinärbesiktning, avmaskning och vaccination.Vad har säljaren respektive köparen för skyldigheter / rättigheter i detta läge? Hur går köparen vidare?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att köpet av katten har gjorts mellan två privatpersoner och när katten blivit sjuk om köparen kan häva köpet, kräva ersättning eller liknande.Vad för ersättning kan man kräva?Eftersom det rör sig om två privatpersoner och en katt, som är lös egendom i lagens mening, kommer vi att använda oss av Köplagen (KöpL). Enligt köplagen har man rätt till avhjälpning, omleverans, prisavdrag eller hävning av avtal när det finns fel på det man har köpt (34 § - 39 § KöpL).Då avhjälpning och omleverans i princip är praktisk omöjlig när det kommer till djur är dessa alternativ inte aktuella. Detta eftersom man har fått en känslomässig koppling till djuret så kan detta inte bara ersättas med ett nytt. Det finns även inte tid att kontakta säljaren och kräva att denna ska avhjälpa problemet, alltså se till att katten blir frisk, katten hinner dö innan säljaren gör något. PrisavdragPrisavdrag kan vara aktuellt i ditt fall då man har lyckats rädda livet på katten och vill behålla denna. Detta kan aktualiseras om omleverans och avhjälpning inte är aktuell, vilket stämmer i ditt fall (38 § KöpL).Man ska då beräkna ut vad katten kostat om man köpt den med sjukdomen, och mellanskillnaden mellan denna siffra och vad man faktiskt betalat för katten ska man få i prisavdrag. HävningHävning kan även vara aktuellt. Vid köp och fel/sjukdomar hos djur finns ingen direkt del av Köplagen som reglerar dessa händelser. Vi måste då vända oss till domar och praxis från Högsta domstolen där man har tolkat de generella regler som finns i Köplagen och avgjort om dessa kan användas.Ett fall som kan vara till hjälp är NJA 1989 s 156.I domen sägs det att för att fel ska finnas hos djuret ska djuret ha fått sjukdomen innan köpet har gjorts, det måste inte ha upptäckts vid själva köpet men vissa indikationer på att sjukdom finns bör existera. Om dessa krav uppfylls har köparen rätt att häva köpet.I domen konstateras det även att om säljaren har försäkrat att ett djur är friskt och sådant inte är fallet, kan köparen få skadestånd. Det nämns specifikt att om ett veterinärintyg har lämnats som säger att djuret är friskt, men detta inte är sant, så har man rätt till skadestånd (enligt dåvarande 42 § Köplagen, nu är det 40 § Köplagen). Vad gäller i ditt fallEftersom katten har cancer som upptäckts inom 19 dagar från köpet är det ytterst troligt att sjukdomen utvecklats och funnits vid köpet. Det borde inte vara troligt att cancern drabbade katten efter köpet då oerhört kort tid har gott. Nu är jag ingen expert på hur fort cancer utvecklar sig hos katter, ta gärna kontakt med en veterinär för att få mer exakt information. Det är dock rimligt att anta att katten hade cancer när denna köptes, varav fel av varan vid köpet kan konstateras. Eftersom ett veterinärintyg hade getts till köparen så har säljaren försäkrat köparen om att katten är frisk, när sådant inte var fallet. Detta talar tydligt för att köparen kan häva köpet eller kräva prisavdrag, men även också at köparen kan kräva skadestånd för kattens sjukdom för de kostnader som har lagts ned på att få katten att tillfriskna.Utifrån denna bedömning bör då alltså köparen kunna kräva prisavdrag eller häva köpet om denna vill, men även kunna få ut skadestånd för kostnader som drabbat denna. Även viktigt att tänka på är att om man vill häva avtalet och få skadestånd är att katten då måste lämnas tillbaka till säljaren. Om man vill behålla katten men få viss kompensation för att katten var sjuk vid köpet är prisavdrag att föredra.Jag rekommenderar att du tar kontakt med en jurist som är expert på köp av djur för att få mer exakt information och hjälp!Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad gör jag när jag köpt en bil med felaktig mätarställning?

2019-10-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min fråga liknar den som besvarades här https://lawline.se/answers/bil-med-felaktig-matarstallning-m.m.-fraga-om-felansvar-och-bedrageri.Jag har köpt en begagnad BMW bil av en svensk privat person som står som första ägaren till bilen i Sverige och jag är andra. Bilen har dragit på sig reparationer en bit utöver det normala men det är först nu, 5 år senare när jag ska sälja bilen, som en spekulant upplyste mig om att en kontroll i bmw's internationell service register visade på att bilen gått 13k.mil (130 000 km) mer vid sista service 2 månader innan den importerades till sverige från tyskland år 2014. Jag har endast kontrollerat svensk bilregister samt serviceboken när jag köpt bilen och inte vetat om förfalskningen. Det visar sig alltså att fem servicestämplar i serviceboken samt separata inspektionsdokument är förfalskade. Jag har nu kontakt försäljaren/första ägaren i sverige med förslag om att inse problemet och dela på kostnadssmäll i sambad med försäljning alternativ om han kan köpa bilen från mig. Försäljaren har inte varit tillmötesgående. Jag undrar vad jag kan göra i en sån situation? Jag tolkar ovan länken till lawline ärende som att det är bara variant 2 som är tillämpbart för mig? Om det är så, innebär det en ansökan till någon civilrätt rent praktiskt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du köpt en begagnad bil av en privatperson. Fem år efter köpet när du nu ska sälja bilen visar det sig att bilen gått 13.000 mil mer än vad mätarställningen visar. Vid inköpet kontrollerade du serviceboken vilken nu visar sig vara förfalskad. Du har kontaktat säljaren med förslag om att du vill att ni antingen ska dela på den kostnad detta medför dig eller att han köper bilen av dig. Du undrar nu vad du kan göra och hur en ansökan till civilrätt går till.Då du och säljaren båda är privatpersoner gäller köplagen (KöpL) er emellan. Varan (i ert fall bilen) ska stämma överens med vad som följer av avtalet er emellan (17 § KöpL). För det fall att bilen sålts i befintligt skick är den ändå att anse som felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, säljaren före köpet underlåtit att informera om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL).Utgångspunkten vid fel i vara är att du som köpare kan kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Du har som köpare i regel ingen undersökningsplikt innan köpet, däremot ska efter att varan avlämnats så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § KöpL). Upptäcker du ett fel får du inte åberopa att varan är felaktig om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet. Om du som köpare inte reklamerar inom två år från att du tog emot varan, förlorar du rätten att åberopa felet om inte säljaren utlovat en garanti eller liknande (32 § KöpL). Som köpare har du dock ändå rätt att åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL). I ditt fall finns det en risk att det gått för lång tid sedan du köpte bilen då du som köpare ska reklamera inom två år från att du tog emot bilen. Du kan ha rätt att åberopa att bilen är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Vad som kan anses utgöra handlande i strid mot tro och heder är omöjligt att generellt precisera. Det måste i vart fall röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. Det är inte tillräckligt att säljaren generellt visat sig vara ohederlig eller illojal utan hans beteende måste ha avseende på det fel för vilket reklamationsfristen försuttits. Det kan t.ex. vara att säljaren känt till felet före köpet och likväl ingått köpavtalet i förhoppning om att du som köpare inte skulle märka felet före tvåårstidens utgång. I förevarande fall kan det ju, tyvärr, även vara så att säljaren blivit lurad när han köpt den utomlands och importerat den. Det finns en risk att du får väldigt svårt att visa att säljaren visste om felet och att du därför inte heller kan åberopa bestämmelserna om att säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. I sådana fall är det för sent att göra felet gällande.En ansökan till civilrätt innebär rent praktiskt att du stämmer säljaren i domstol. Du måste i sådana fall stämma säljaren i tingsrätten på den ort där han har sin hemvist (i regel där han bor) (10 kap. 1 § Rättegångsbalken, RB). För att stämma någon ska det ske skriftligen (42 kap. 1 § RB). Stämningsansökan ska innehålla ett bestämt yrkande (det du vill), en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet (det du anser att har hänt), uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis samt uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt (42 kap. 2 § RB).Det är ofta svårt att företräda sig själv i domstol och att skriva en stämningsansökan. Enligt ovan är det tveksamt, utifrån vad du berättat och då det gått lång tid, att du kommer att nå framgång. Om du ändå väljer att göra det eller vill att någon går igenom ärendet närmre är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig. Vill du anlita en jurist från Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Har en säljare rätt att sälja vidare en vara som betalats för, men inte hämtats?

2019-10-10 i Köplagen
FRÅGA |Jag lade ut min divansoffa på auktion på Facebook, med tydliga bilder på skick på soffan. Slutbudet blev 2000kr. Köparen fick även fler bilder och hon godkände skicket, vi avtalade datum för betalning och hämtning och köparen swishade summan morgonen samma dag soffan skulle hämtas. Väl där motsäger sambon till köparen köpet och de åker hem utan soffa. Får sen medelande att hon vill hävda köpet och ha pengarna tillbaka då soffan inte var i det skick hon förväntade sig. Ändå har jag inte ljugit om skick och tydliga bilder fanns i annonsen. Har köparen rätt att få tillbaka pengarna?Och kan vi sälja soffan vidare om hon inte hämtar som avtalat?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagEftersom detta är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig i ditt fall (1 § och 4 § KöpL).Till en början kommer jag att först redogöra för hur soffan kan anses vara felaktig i lagens mening, sedan kommer jag att förklara vad köparen har för undersöknings- respektive reklamationsplikt och till sist kommer en sammanfattning på mitt svar där jag även ger min bedömning på hur denna tvist kan lösas.Varans skickGällande soffans skick ska den när det gäller kvalitet och andra egenskaper stämma överens med det du och köparen har avtalat om. Stämmer den inte överens kvalitetsmässigt med det ni har avtalat om kan soffan då anses vara felaktig (17 § första och tredje stycket KöpL). Soffans kvalitet måste dock ha framgått tydligt i er överenskommelse då köparen i ditt fall var medveten om soffans skick eftersom avtalet gällde en begagnad soffa. Vidare ska soffan även stämma överens med uppgifter om dess egenskaper som du har använt i marknadsföringen av soffan. Detta gäller även bilderna du skickade till köparen innan köpet då de kan anses vara marknadsföring av soffan. Stämmer soffans skick därmed inte överens med de bilder du har skickat till köparen anses den vara fel (18 § första stycket KöpL).Eftersom soffan i ditt fall dock såldes på auktion ska den anses vara såld "i befintligt skick" (19 § andra stycket KöpL). Även om soffan ansetts vara såld i befintligt skick, kan den fortfarande betraktas som felaktig om den är i mycket sämre skick än vad köparen kunde förutsätta med hänsyn till priset den såldes för på auktionen (19 § första stycket, tredje punkten KöpL). Huruvida soffan var i mycket sämre skick än vad köparen kunde förutsätta kan jag inte bedöma, men är detta fallet anses soffan vara felaktig och köparen har därmed rätt att reklamera soffan.Köparens undersöknings- och reklamationspliktFör att köparen ska kunna åberopa att soffan är felaktig måste köparen reklamera felet inom skälig tid från det att hon har märkt felet (32 § KöpL). Eftersom köparen i detta fall reklamerade felet samma dag som köpet har köparen därmed gjort det inom skälig tid. Köparen har endast rätt att häva köpet om avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Ett krav för att köparen ska kunna reklamera ett fel och häva köpet utifrån det som nämnts ovan är att köparen har en undersökningsplikt. Detta medför att köparen inte får hävda att det är fel på soffan om denne inte har undersökt om soffan är felaktig. Det vill säga att om köparen vid köpet inte undersöker att soffan är korrekt och ändå köper den kommer det medföra att köparen går miste om sin rätt att reklamera soffan på grund av fel som fanns redan vid köpet (20 § KöpL).Hämtning och vård av varanKöparen har även ett krav att hämta varan för att köpet ska fullgöras (50 § andra punkten KöpL), vilket i detta fall inte har skett. Hämtar inte köparen soffan så har du som säljare rätt att häva avtalet (55 § första stycket KöpL). Under tiden som köparen inte har hämtat soffan så har du som säljare vårdplikt över soffan och ska alltså ta hand om varan, oavsett vad anledningen till att köparen inte hämtat den är (72 § KöpL).Huruvida soffan får säljas vidare om köparen inte hämtar den, får detta endast ske under vissa omständigheter. Exempelvis om du efter en längre tid inte har möjlighet att vårda soffan åt köparen längre, eller om köparen tar oskäligt lång tid på sig att hämta soffan (76 § KöpL). Enligt min uppfattning verkar det inte ha gått en oskäligt lång tid sedan avtalet slöts mellan dig och köparen.SammanfattningUtifrån ovannämnda omständigheter anser jag att köparen borde ha undersökt soffan innan hon betalade för den enligt undersökningsplikten som regleras i 20 § KöpL. Lagen menar att fel som köparen måste antas ha känt till, inte får åberopas om köparen inte undersökt varan innan köpet. Därmed ligger ansvaret alltså på köparen då hon inte har uppfyllt sina skyldigheter som köpare. Vidare anses soffan även vara såld i befintligt skick enligt 19 § andra stycket KöpL, så kraven på soffans kvalitet sänks i och med det. Om det inte var så att soffan var i väsentligt sämre skick med hänsyn till dess utropspris på auktionen, anser jag inte att soffan kan anses vara felaktig och köpet bör därmed inte kunna hävas. Ert avtal bör därmed fortfarande vara giltigt och köparen bör hämta soffan som ni har avtalat.Om köparen mot förmodan fortfarande inte hämtar soffan, har du endast rätt att sälja vidare soffan i ditt fall om köparen efter en oskäligt lång tid fortfarande inte hämtar soffan (76 § KöpL). Detta skulle t.ex vara efter flera år. Utifrån min bedömning har detta inte skett, och eftersom avtalet fortfarande gäller mellan dig och köparen på grund av hennes bristande undersökningsplikt, bör hon hämta sin soffa. Gör hon ändå inte det skulle jag rekommendera att du försöker hitta någon annan lösning med köparen, så att båda parter kan bli nöjda. Detta då du tyvärr inte får sälja soffan vidare eftersom den tillhör köparen enligt ert avtal.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Köplag - Vad innebär ett åsidosättande av undersökning av varan för köparen?

2019-10-09 i Köplagen
FRÅGA |Jag som privatperson sålde en gammal bil -70 tal. Köparen kom och tittade på bilen och frågade om det fanns rost på den. Jag hade besiktigat bilen nyligen och dom hade ett påpekande om rostskada på ett ställe, som jag lagade. Han frågade om bilen hade några fel, men jag kände inte till några fel på den utom de vi påtalade honom om. Han köpte bilen på några minuter, utan att provköra eller kontrollera något på den eller att se den underifrån, som vi erbjöd honom att han fick göra. Senare hade han upptäckt en rostskada på golvet som jag lovade åtgärda. Detta var vi överens om. Efter överenskommelsen har han anlitat en verkstad som har påpekat en del brister som varken vi eller köparen var medvetna om. Nu har han kommit med dom nya uppgifterna och vill häva köpet och få pengarna tillbaka. Hur ska jag gå vidare med ärendet?Kan köparen häva köpet av en gammal bil och kräva hela summan som han betalat ?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i köplagen (köpL) då ni båda är privatpersoner. Först och främst ska köparen undersöka varan före köpet och han får senare inte påtala sådana fel som han borde ha hittat vid en sådan undersökning (20 § andras stycket). Huruvida köparen bort upptäcka felen eller inte får bedömas till omständigheterna och felens karaktär. Därutöver ska varans skick bestämmas vid det tillfälle då risken för varan går över på köparen (21 § första stycket), jag förstår det som att köparen hämtat varan hos dig och således går risken över när köparen hämtat bilen (6 § andra stycket och 13 § första stycket). Köparen bär efter avlämnandet risken för bilen och får bära kostnaderna som uppstår för den (12 §). Han har alltså genom att ta bilen i sin ägo godkänt bilens skick såsom vid avlämnandet. Alla fel som uppkommer därefter måste isåfall kunna härledas till en garanti eller särskild utfästelse du gjort om exempelvis bilen skick. En sådan utfästelse måste vara specificerad och tydlig. Dessutom får felet inte bero på att du handlat i strid mot tro och heder (21 § andra stycket). Min bedömning är att det hela faller på att köparen inte vidtagit en sedvanlig besiktning av bilen samt att felen han åberopar har visat sig i efter riskens övergång. Särskilt besvärande är faktumet att trots bilens ålder så utövar köparen inte en undersökning av vara. Bilens ålder och sedermera vad man "med fog kan förvänta sig" får betydelse kring huruvida fel föreligger. Beroende på de påtalade felens art och omfattning kan inte köparen reklamera. Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att boka en tid via denna länken här. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan man driva ett försäkringsärende vidare till ARN, även om man gjort ett ägarbyte på bilen?

2019-10-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har haft problem med försäkringsbolaget och skulle vilja överklaga då dom gjort så mycket fel men kan man driva ett försäkringsärende vidare till arn fast man gjort ett ägarbyte på bilen.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du bör kunna driva ärendet vidareSå länge du var registrerad ägare av fordonet när beslutet fattades av försäkringsbolaget, så ser jag inga problem med att du driver ärendet vidare till ARN, förutsatt att du vidtagit alla nödvändiga steg i övrigt, såsom att överklaga beslutet i tid.Några omständigheter för att kunna bedöma utsikterna för framgång med ditt ärende har inte uppgetts i frågeställningen.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att det löser sig för alla inblandade.Ha en fin dag!Med vänliga hälsningar