Är vi skyldiga att betala entreprenör för ROT-avdrag Skatteverket gett avslag för?

2020-04-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi fick nyligen en faktura från företaget som byggt badrum hos oss. Arbetet betalades 2019-07-29, men företaget kräver nu pengar för uteblivet rotavdrag på 27840kr. Vi undrar om vi kan bestrida fakturan eftersom vi menar att företaget vilselett oss att tro att vi skulle få rotavdrag genom att antyda att de fått igenom ansökan på ett tidigare jobb; ett grävarbete som var ett förarbete till badrummet. Vi fick då meddelande från skatteverket att de "begärt in kompletterande uppgifter från utföraren" och kontaktade företaget som gav intrycket att de skulle lösa det. Fakturan för grävarbetet innehöll frasen: "Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktion, om begäran från Skatteverket avslås", men vi fick aldrig någon sådan faktura. De skrev även en offert till oss för det framtida badrumsbetet som inberäknade rotavdrag trots att de tydligen inte fått något för arbetet innan. Vi kunde inte tillräckligt om reglerna för rot och utföraren åtog sig muntligen, innan arbetet började, att "fixa allt vad gäller rotavdrag". Vi hade inte godtagit offerten för badrumsarbetet om vi vetat att rot inte ingick. Frasen om rätten att fakturera återstående belopp fanns inte på huvudfakturan för badrumsarbetet. Skatteverket avslog rot-avdraget då de räknar byggnaden (byggd som kapell 1929) som nybygge. Vi som delägare fick varsitt avslagsbrev från Skatteverket gällande olika summor: 48057kr respektive 33433kr.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!UtredningSom jag tolkar det har ni fått en faktura från en entreprenör som byggt badrum hos er. Arbetet betalades förra sommaren och entreprenören har nu hört av sig med ett krav om betalning för uteblivet ROT-avdrag. I fakturan från entreprenören finns angivet att företaget förbehåller sig rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktion, om begäran från Skatteverket avslås. Ni har inte fått någon sådan faktura. Frasen om rätten att fakturera återstående belopp fanns inte på huvudfakturan för badrumsarbetet. Ni undrar nu om ni kan bestrida fakturan eller om ni är betalningsskyldiga för ROT-avdraget som avslagits av Skatteverket.Skyldigheten att betala det avslagna ROT-avdraget för er är helt och hållet beroende på vad som avtalats mellan er och entreprenören. Om det i avtalet för arbetet avtalats om att entreprenören har rätt att kräva er på eventuellt ROT-avdrag som ej medges är ni betalningsskyldiga. Om det däremot inte finns i huvudavtalet utan har tillkommit senare på t.ex. fakturor kan det argumenteras för att ni inte är betalningsskyldiga. Ett rättsfall som tydligt åskådliggör avtalets betydelse är en dom från Svea Hovrätt 2018 (mål nr T 9821-17). I fallet hade en entreprenör och en konsument kommit överens om ett arbete med priset 100.000 kronor varav konsumenten skulle betala 50.000 kronor. Resterande skulle ersättas genom ROT-avdrag. Hantverkarformuläret användes vid avtalsskrivningen. Konsumenten betalde 50.000 kronor mot faktura i enlighet med avtalet medan resterande belopp betalades ut till entreprenören av Skatteverket. Skattereduktionen återkrävdes dock från entreprenören av Skatteverket en tid efter utbetalningen då Skatteverket bedömde att det inte kunde uteslutas att det fakturerade beloppet till viss del avsett material. Skatteverkets beslut vann laga kraft. När så skedde hade ROT-avdrag redan skett löpande i fakturorna till konsumenten som betalt totalt 50.000 kronor. Tvist uppstod mellan parterna om huruvida konsumenten var skyldig att ersätta entreprenören med ytterligare 50.000 kronor.I hantverkarformuläret (avtalet) hade priset angetts till 100.000 kronor. Under punkten "Övrigt" hade angetts: "Rot avdrag ska användas på 100 000 kr så ni betalar 50 000 kr." På entreprenörens efterföljande fakturor framgick den tydligare formuleringen att om ansökan om skattereduktion skulle avslås så skulle fakturans totala belopp betalas av konsumenten. Både tings- och hovrätt kom fram till att lydelsen i avtalet inte på ett tydligt sätt klargjort att entreprenören förbehållit sig rätten att kräva ytterligare betalning för det fall att skattereduktion nekades. Att det fanns en tydlig uppgift om detta i fakturorna förändrade inte bedömningen eftersom de tillkommit efter avtalets undertecknande och ställts ut ensidigt av entreprenören. Att fakturorna betalats ansågs inte heller utgöra en accept av villkoret på fakturorna utan konsumenten hade enligt hovrätten rätt att förlita sig på att dennes förpliktelser reglerades av avtalet och inte av fakturorna. Utgången i målet blev därför att konsumentens betalningsskyldighet stannade vid 50.000 kronor och inte behövde betala det avslagna ROT-avdraget om ytterligare 50.000 kronor.I ert fall kan det därför argumenteras för att ni inte är betalningsskyldiga för ROT-avdraget Skatteverket givit avslag för, om det inte finns avtalat i huvudavtalet er emellan. Om ni önskar hjälp att gå igenom ert avtal och även i kontakten med entreprenören kan en av våra jurister vara behjälplig för ändamålet. Om detta är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Vi erbjuder för tillfället möten per telefon, e-post och Skype. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag reklamera min tvättmaskin om den har börjat rosta?

2020-04-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejjag har en toppmatad tvättmaskin whirlpool köpt 2018 där jag nu i mars upptäckte att den har börjat rosta på luckan övrekant om man har luckan stängt så att säga. Det har även verkat krupit fukt under och rosten sprider sig på själva locket.Jag har läst att andra haft samma problem med toppmatade tvättmaskiner från whirlpool.Nu vad gäller om jag går till butiken vad är mina rättigheter?Maskinen står fritt inget som gör att fukt stannar kvar, men det verkar som att det är just det som händer att fukt kryper under och in i luckan.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Jag utgår från att du som privatperson har köpt en tvättmaskin av ett företag. När ett företag säljer en vara till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Jag kommer först att utreda huruvida tvättmaskinen är att anses som felaktig och sedan vilka påföljder som kan göras gällande.Är tvättmaskinen felaktig?Huruvida tvättmaskinen är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när du köpte den. Butiken ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).Av det du beskriver i din fråga verkar det som att tvättmaskinen i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör tvättmaskinen anses som felaktig eftersom den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Som konsumet bör du kunna utgå ifrån att tvättmaskinen inte börjar rosta, då meningen är att den ska utsättas för mycket fukt. Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). I det fall tvättmaskinen har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll är den felaktig om den är i sämre skick än vad du som konsument med hänsyn till dess pris och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta (17 § KKL). Sammantaget tyder mycket på att tvättmaskinen är att anses som felaktig.Vad innebär detta för dig?Om en vara, i detta fall tvättmaskinen, är felaktig finns det ett antal påföljder som du som konsument kan göra gällande (se 22 § KKL för fullständig uppräkning), bland annat att prisavdrag, avhjälpande och att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att tvättmaskinen är felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).SlutsatsMycket tyder på att tvättmaskinen har omfattande fel vilket innebär att ett antal påföljder kan aktualiseras. Min rekommendation är att du försöker ta kort eller filma rosten för att därefter ta kontakt med säljaren av varan. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Vad ska man göra när en bil man har köpt visar sig vara felaktig?

2020-04-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Jag köpte en bil från en bilfirma 2020-02-05 för 74900:- Jag fick köpa till 4 vinterdäck som jag fick för 2000:-. I mail från bilfirman skriver de att vinterdäcken är ok och passar bilen. I avtalet står det garanti: Ja, 6 månader dolda felNu till min fråga. Vinterdäcken som vi köpte var inte monterade på bilen utan fanns i bagageluckan. När jag åkte till däckfirman och skulle montera sa de att två av däcken var inte godkända så jag fick betala 1500:- för två nya. Meddelade detta till bilfirman som vägrar betala det utan menar att jag godkänt däcken.Fel nummer 2.Skulle hyra släp och betalade släpkostnaden och kopplar på släpet på bilen men inga lampor lyser. Åker ner till min verkstad som jag lämnat alla mina bilar till och de ser då att kablarna till kontakten på bilen var felmonterade och att styrboxen var bränd. För detta arbete fick jag ge 1300:-. Pratade med bilfirman igen och menade att detta är ett dolt fel men får då svar att det inte går under garanti.I avtalet mellan bilfirma och oss står det ingen information om vad garantin gäller för men för mig låter det som att allt som sitter på bilen vid köp borde ingå. Hoppas ni kan hjälpa mig i detta och ge mig en väg fram vad jag ska göra.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lagEftersom frågan berör köp av en bil, vilket är en lös sak, som du i egenskap av konsument har köpt av en näringsidkare så är konsumentköplagen, härefter förkortad som KköpL, tillämplig (1 § KköpL).Är bilen felaktig? En vara ska överensstämma med vad som följer av avtalet, och om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § första och andra stycket 1 punkten KköpL). Dessutom ska varan stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat, och om varan avviker från detta så är den att betrakta som felaktig (16 § andra stycket 3 punkten och 16 § tredje stycket 1 punkten KköpL). I ditt fall innebär detta att däcken är felaktiga på så vis att de avviker från vad säljaren har utfäst och vidare inte kan användas till det ändamål som de är avsedda att användas till. Det sistnämnda gäller även bilen som sådan i och med att den nu inte kan användas till dess avsedda ändamål, det vill säga att köras. Vidare är en vara felaktig om varan i något annat avseende avviker från vad köparen haft anledning att förutsätta (16 § tredje stycket 3 punkten KköpL). Vad man har anledning att förutsätta beror bland annat på varans pris och på vilket sätt den bjuds ut till försäljning. I detta fall finns det inget som tyder på att du har haft anledning att förvänta dig mindre än att bilen ska kunna köras normalt och att däcken ska vara godkända, då du exempelvis inte anger att bilen bjöds ut till ett mycket lägre pris än dess egentliga marknadsvärde. Sist men inte minst föreligger fel i och med att däcken avviker från vad säljaren har lämnat före köpet, eftersom däcken uppenbarligen inte var godkända som säljaren påstod (19 § första stycket KköpL). Sammanfattningsvis är alltså bilen felaktig i köprättslig mening. När uppstod felen? Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas, och säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om det visar sig först senare (20 § första stycket KköpL). När ett fel visar sig inom sex månader från det att varan avlämnades ska det anses ha funnits där vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art (20 a § KköpL). Gällande däcken så är det klart och tydligt att detta fel förelåg redan vid avlämnandet, och i och med att du har haft bilen under en sådan kort tidsperiod vore det närmast osannolikt att felen på bilen skulle ha uppstått medan den var i din ägo. Alltså är felen att betrakta som ursprungliga. Gäller garantin? Har säljaren genom en garanti åtagit sig att under en viss tid svara för hela eller en del av varan eller en viss egenskap så ska fel anses föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar (21 § KköpL). Huruvida garantin i ditt fall omfattar de aktuella fallen får avgöras utifrån avtalstolkning, men om inget anges gällande vad garantin omfattar så talar mycket för att den omfattar hela bilen. Eftersom felen varit ursprungliga (enligt ovan anförda diskussion) så behöver du dock egentligen inte argumentera för vad garantin innefattar, även om det givetvis ger dig en extra fördel.Vad har du rätt att kräva? I och med att bilen är felaktig så har du rätt att kräva felpåföljder (22 § KköpL). För att du ska få göra felpåföljder gällande krävs det att du meddelar säljaren detta inom skälig tid efter det att du märkt/borde ha märkt felet (23 § KköpL). Jag tolkar din fråga som att du direkt efter att felen upptäcktes meddelade säljaren detta, och därför anses du ha reklamerat i rätt tid. Först och främst har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felen eller företar omleverans (26 § KköpL). Det verkar dock som att du redan har avhjälpt felen själv och att det därför är mer aktuellt med ett prisavdrag/ersättning för detta avhjälpande av felen. Detta har du rätt att kräva (28 § första och andra stycket KköpL). Trots att man som köpare kräver en annan åtgärd så har dock säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, dock inte om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att säljaren skulle avvakta avhjälpande från säljarens sida (27 § andra stycket KköpL). I ditt fall innebär detta att du måste argumentera för att du skäligen inte kunde ha vänta med att säljaren skulle åtgärda dessa fel, vilket mycket riktigt kan vara fallet om du exempelvis behövde kunna fortsätta köra bilen direkt och inte kunde avvakta nya servicetider osv. Sammanfattning Bilen och däcken är att betrakta som felaktiga i köprättslig mening. Du har därmed rätt att kräva prisavdrag/ersättning för de kostnader som detta har medfört dig. Säljaren har dock alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felen. Dock bör du i detta fall kunna argumentera för att du var tvungen att åtgärda felen direkt och därmed kan säljaren inte använda detta emot dig. Gällande garantin så är min tolkning att den bör innefatta hela bilen, eftersom det inte anges något mer specifikt. Mitt råd till dig är därför att du så snart som möjligt vänder dig till säljaren och framställer dina krav med stöd av grunderna som jag har anfört ovan. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Vem ska ansvara för kostnader som uppkommer vid fel i tjänst?

2020-03-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vi är ett litet företag som levererar bl.a. målade luckor. Det är ett separat företag som målar våra produkter. Nu är det så att flera kunder har reklamerat sina luckor eftersom färg inte håller, dvs. den spricker, flakar, släpper osv. Ett dåligt jobb från måleriet. Måleriet målar dem igen med ny färg (och jag hoppas att den håller) men vill inte betala för extra fraktkostnader som vi har (tur + retur) för att hämta och skicka ut igen. Alltså vem ska ta alla extra transportkostnader till följa av detta reklamationsjobb ?
Zana Mohammed |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Er fråga rör ett tjänsteförhållande mellan två näringsidkare. Eftersom att det inte finns någon uttrycklig lag som reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, blir avtalet mellan er avgörande. I det fall avtalet inte reglerar en viss situation kan köplagen och konsumenttjänstlagen användas som vägledning. Detta ska dock göras med stor försiktighet då köplagen egentligen bara är tillämplig vid köp av lös egendom och konsumenttjänstlagen syftar till att skydda konsumenten.Vem ansvarar för kostnader vid fel i tjänsten?Det kan först och främst konstateras att det verkar som att ert företag och måleriet har klargjort att det har förelegat ett fel i tjänsten och att måleriet åtagit sig att avhjälpa felet. Frågan är om era kostnader som uppkommit i samband med reklamationen ska åläggas måleriet. Som nämnt är avtalet mellan ert företag och måleriet avgörande, och om avtalet reglerar vad som gäller avseende kostnader vid fel i tjänst så gäller det. Om avtalet inte ger oss något svar får vi ta vägledning från köplagen och konsumenttjänstlagen. Jag kommer att utgå från att ert avtal inte reglerar vem som ansvarar för kostnader vid fel i tjänst samt vilka kostnader som ska innefattas i ansvaret. Jag kommer i det följande att beskriva hur kostnadssituationen kan lösas genom vägledning av köplagen och konsumenttjänstlagen.Hur löses situationen enligt köplagen och konsumenttjänstlagen?Enligt 40 § köplagen har köparen rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, dock med det undantaget att felet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll (se 27 § köplagen för undantaget). Denna paragraf kan liknas vid 31 § konsumenttjänstlagen som i stora drag föreskriver samma sak.Enligt 67 § köplagen omfattar skadestånd på grund av avtalsbrott ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Konsumenttjänstlagen föreskriver inte i detalj vad ersättningen för skada ska innefatta.Vad innebär detta i ert fall?Vi kan ta vägledning av de lagrum som nu har nämnts. Måleriets utförda tjänst har varit felaktig, vilket har lett till ekonomisk skada. Jag utgår från att den felaktiga tjänsten har legat inom måleriets kontroll. Den skada som nu avses är kostnader för att transportera varorna till måleriet. Detta är kostnader som har uppkommit enbart till följd av att tjänsten har varit felaktig och den ekonomiska skadans art skulle därmed troligen grunda skadeståndsansvar enligt köplagen och konsumenttjänstlagen.SammanfattningI svensk rätt finns ingen lag som reglerar tjänsteförhållanden mellan näringsidkare, vilket innebär att särskild vikt läggs vid avtalet. Om avtalet inte ger ett svar på en uppkommen situation kan vägledning tas från exempelvis köplagen och konsumenttjänstlagen. Detta ska göras med försiktighet. Genom att ta vägledning av nämnda lagar framstår det dock som rimligt att ert företag har rätt att begära att måleriet ersätter er för transportkostnaderna.Jag hoppas att det var svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Fel varor hämtade i butik

2020-04-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej jag har köpt 4 rullar tapeter som var beställningsvara enl butiken,ser när jag kommer hem att jag har uppgett fel beställningsnummer,kan jag lämna tillbaka dessa?Mvh N----s
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Din fråga är lite tvetydig, så jag svarar på båda tolkningar jag ser. Om beställningen var avsedd för någon annan har du enl. principen om condictio indebiti skyldighet att lämna tillbaka varorna.Om du angav fel nummer när du gjorde beställningen har du inte rätt att returnera dem, men troligen kommer butiken i kundservicesyfte ta tillbaka varorna ändå. Detta gäller om du köpte dem i en butik.Köpte du tapeterna utanför butik, t.ex. på nätet, har du 14 dagars ångerrätt(2 kap 10 § Distansavtalslagen). De 14 dagarna räknas från när du fick tapeterna i din besittning.Jag hoppas du har fått svar på din frågaMed vänlig hälsning,

Konsumenträtt vid fransförlängningar

2020-04-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar om ifall jag börjar med att göra fransförlängning hemma, och om något händer med min kund, t.ex allergisk reaktion osv. Kan dom anmäla mig för det? Jag har ingen utbildning genom det utan har lärt mig av en utbildad. Om jag säger till kunden innan jag börjar att dom gör det på egen risk och att det inte är mitt ansvar om något händer, kan jag fortfarande få problem?
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilken lag gäller?Det finns inga regler kring specifikt personskador i konsumentförhålladen. 35 § Konsumenttjänstlagen undantar personskador från regleringen. I sådana fall brukar lagar som ligger nära till hands tillämpas för att det ska finnas något att gå efter. I frågor som denna bör därför en kombination av Skadeståndslagen och Konsumenttjänstlagen tillämpas. Vad gäller i den situationen du beskriver?I den situationen du beskriver kommer troligen du behöva betala skadestånd ändå, eftersom situationen endast skiljer sig från den som Konsumenttjänstlagen reglerar i att skadan är på en person, snarare än deras egendom. I kombination med 2 kap 1 § Skadeståndslagen kommer detta leda till att du behöver betala ersättning till den som skadats.Om du säger till dem att det är på egen risk då?I situationer där en näringsidkare och en konsument sluter avtal brukar inte denna typ av friskrivningar från ansvar kunna användas. Exempelvis är de kategoriskt ogiltiga om de kringår näringsidkarens skyldigheter i lag enl. Konsumenttjänstlagen(3 § KTjL).Jag tror pga. situationen inte att du kan kräva att de låter dig förlänga deras fransar på egen risk. Du kommer behöva se till att ha en försäkring som täcker skadestånd pga. personskada.Kommer du bli anmäld?Troligen till Konsumentverket. De kommer hjälpa den skadade kunden att driva en process mot dig om du motsätter dig kundens krav. Din brist på formell kompetens kommer inte att vara till stor hjälp i det här läget, så jag föreslår att du i förväg kommer överens med kunden i avtal om vad som händer vid skada eller annat fel i tjänsten. Du kan erbjuda detta som en form av garanti, vilket kommer göra att de känner sig tryggare med dig, och din verksamhet kommer göra ett mycket mer seriöst intryck än annars.Jag hoppas du har fått svar på dina frågorMed vänlig hälsning,

Kan en butik erbjuda prisgaranti på enbart vissa produkter?

2020-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en skål på Cervera för två dagar sedan och ser nu att butiken sänkt priset på skålen med 50%. På deras hemsida står det att prisgaranti endast gäller på utvalda märken och inte på den produkt som jag köpt. Kan butiken själv välja vilka produkter som omfattas? Får det gå till så enligt lagen?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Garanti är något som en försäljare kan ge sina kunder som en utökad rättighet i köpeavtalet. Prisgaranti är en typ av garanti som innebär att försäljaren gör en utfästelse att om kunden hittar en likadan produkt till ett lägre pris någon annanstans så betalar försäljaren tillbaka mellanskillnaden. Detta är dock ingenting som finns stadgat i någon lag. Det finns alltså ingen skyldighet att erbjuda prisgaranti utan varje försäljare gör som den vill. Det betyder alltså att Cervera kan välja själva vilka produkter som omfattas av prisgarantin eftersom det är en utökad rättighet för kunden som inte finns reglerat i någon lag. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad gäller när katten jag köpte visade sig var sjuk?

2020-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan,Jag köpte en renrasig kattunge (SVERAK-avtal, stamtavla, besiktning innan leverans) som vid leverans var redan väldigt gasig. Dag 2 hemma hos oss började kattungen bli dålig i magen. Tillståndet försämrades trots skonkost och kattungen började tom missköta lådan vid dag 6. Jag och sambon fick åka till djurakuten, och veterinären sade det är maskinfektion, och möjligtvis svalt objekt utöver det. Varken av våra andra två katter har symptom, men de behövde preventivt behandlas de med.Kattungen fortsätter må dåligt idag (vi har haft honom i 11 dagar nu). Jag behövde ta ledigt från jobbet för att mata honom enl veterinärens anvisningar (en tesked speciell kost varannan timme plus medicinering flera ggr om dagen). Kattungen fortsätter missköta lådan och är väldigt mager. Det känns fruktansvärt, och dessutom ligger vi ute nu med många tusenlappar och oroar oss om han inte smittat våra äldre katter.Har jag rätt att kräva att uppfödaren täcker veterinärkostnaderna, och/eller tar tillbaka kattungen och återbetalar hela inköpssumman? Dvs en sk reklamation av kattungen, med utlägg för våra veterinärkostnader, enligt konsumentköplagen
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dit till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om du kan kräva ersättning för veterinärkostnaderna samt eventuellt häva köpet och lämna tillbaka kattungen. Eftersom djur klassas som lös egendom och det är ett köp mellan en företagare och privatperson gäller bestämmelserna i konsumentköplagen (KköpL), (1 § KköpL).Vem ansvarar för felet?När en vara (i detta fall kattungen) avviker från den kvalité som är avtalad eller med fog kunnat förutsättas (16 § första stycket och tredje stycket första och tredje punkterna KköpL). Säljaren ansvarar för fel som fanns när konsumenten tar emot varan även om dessa fel visar sig först senare (20 § första stycket KköpL). Ett fel som upptäcks inom 6 månader från att kunden mottog varan antas ha funnits när den mottogs, om inte detta är oförenligt med varans art (20 a § första stycket KköpL). För din del kan sägas att om man köper en renrasig kattunge från en seriös uppfödare så borde man med fog kunna förutsätta att katten levereras utan sjukdomar. Att det i detta fall rör sig om en katt borde inte betyda att varans art är sådan att presumtionen för säljarens ansvar inte gäller, i vart fall när det gäller maskinfektion som är en typisk åkomma för katter. Om säljaren kan visa att felet uppstod föst efter att kunden mottog varan, så ansvarar inte säljaren för felet (20 a § första stycket KköpL). Det är alltså upp till djuruppfödaren att visa att kattungen inte hade mask när du mottog den. Ersättning för kostnaderOm det finns ett fel på en vara så kan konsumenten kräva vissa påföljder av säljaren (22 § KköpL). För att kunna göra dessa gällande krävs det dock att konsumenten reklamerar felet inom skälig tid, där två månader alltid anses vara skäligt (23 § första stycket KköpL). Säljaren har normalt rätt att själv avhjälpa felet eller vidta en omleverans, men ifall konsumenten redan har åtgärdat felet och omständigheterna är sådana att det skäligen inte kan krävas att konsumenten väntar på säljarens åtgärd, så kan säljaren inte åberopa att han inte fått försöka åtgärda problemet (27 § KköpL). Eftersom det rör sig om en sjuk kattunge borde omständigheterna vara sådana att du som konsument inte kan klandras för att ha vårdat djuret. En konsument har rätt till ersättning för de kostnader som lagts ner för att åtgärda felet, i den mån kostnaderna inte är oskäligt höga (28 § andra stycket KköpL). Det innebär att åtgärder som går utöver vad som vore skäligt för att vårda kattungen, inte skulle ersättas av uppfödaren. Hade det varit fråga om ett hål i en T-shirt värd 100 kr vore det inte skälig om lagningen av denna skulle kosta 3000 kr. Det är dock svårt att ge direkta svar efter ekonomiska övervägningar eftersom en kattunge har ett liv vilket har betydelse utöver vad du faktiskt betalade för djuret.Upptäcks ett fel har konsumenten rätt till ersättning (skadestånd) för den skada som felet har lett till, om inte felet beror på något utanför säljarens kontroll och denna kan visa detta (30 § första stycket KköpL). I ditt fall borde djurens eventuella sjukdomar, särskilt maskinfektioner som är vanliga, ligga inom uppfödarens kontroll. Skadeståndet omfattar utgifter, inkomstförlust och annan förlust på grund av felet (32 § första stycket KköpL). Detta innebär att du kan kräva att uppfödaren ersätter transportkostnader och utebliven lön för att du var tvungen att stanna hemma som så kallade avhjälpningskostnader. Allmänt gäller dock att den som lider skada är skyldig att minska dess verkningar (42 § KköpL). Här kan man fråga sig om det fanns lindrigare alternativ som då inte skulle kosta dig arbetstid. Som jag har skrivit ovan är det en svår bedömning eftersom djuret har ett värde utöver det rent ekonomiska.Hävning av köpetEn köpare har rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom (29 § KköpL). Med väsentlig betydelse menas att konsumenten inte skulle ha köpt varan, eller i vart fall inte på samma villkor, om han vetat om felet och att själva syftet med köpet har förfelats. Om det nu är så att katten har svårt att återhämta sig eller får bestående men så är det något som pekar på en hävningsrätt. Om det dock är så att felet är åtgärdat och katten mår bra så talar det kanske mot hävningsrätt. Rätten till hävning försvinner om varan i inte oväsentlig mån har förändrats, med undantag för de fall att det rör sig om en försämring på grund av varans egna beskaffenhet eller annars något som inte beror på konsumenten (45 § första stycket och andra stycket första punkten KköpL). Är det så att kattungens skick är sämre än när den mottogs så borde det alltså inte betyda att hävningsrätten bortfaller, eftersom sjukdomen inte beror på dig som köpare. Om köpet skulle hävas så ska köpesumman och varan genast återlämnas till vardera parter (43 § andra stycket KköpL). Säljaren ska även betala ränta (44 § andra stycket KköpL).SammanfattningsvisDet rör sig om ett fel hos kattungen som har lett till olika typer av kostnader. Felet ska reklameras till uppfödaren och du bör då diskutera vårdkostnaderna och ersättning för inkomstförluster. Det är uppfödaren som ska visa att kattungen var frisk när den skickades för att inte ansvara för felet. Du har rätt till ersättning för veterinärkostnader mm, även om det är svårt att säga hur mycket och du har troligtvis en rätt att häva köpet, men det är inget som du behöver göra för att ha rätt till ersättning för nedlagda kostnader. För övrigt kan det vara så att uppfödaren har en försäkring som täcker dessa fall (om inte du själv har det), vilket skulle kunna underlätta processen.Jag hoppas att detta svar hjälper dig!