Konsumenttjänst – fast eller löpande pris utifrån offert?

2020-01-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen byggt ett nytt hus och tagit hjälp med att bygga två badrum. Jag fick en offert på 211 tkr som dom sa var högt räknat och att det troligen blir billigare om jag kör det löpande. Jag valde därför att inte köra på fast pris och allt flöt på bra, men när slutfakturan kom så är den på drygt 320 tusen. Kan jag hävda att priset avviker för mycket mot den offert dom erbjöd mig initialt?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Byggandet av badrummen i huset regleras enligt konsumenttjänstlagen (KTjL) om tjänsten utförts av en näringsidkare för dig som konsument i huvudsak för ett ändamål som faller utanför en näringsverksamhet, vilket jag utgår från.Enligt 3 § KTjL är lagen tvingande till din fördel, om inte annat sägs i lagen. Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta hänsyn till dina intressen och även samråda med dig i den utsträckning som det behövs och är möjligt, vilket framgår av 4 § KTjL. Aktuellt i ditt fall utifrån sättet du beskrivit omständigheterna i frågan, är 6 § andra stycket KTjL som säger att om det först sedan tjänsten har börjat utföras visar sig att den inte kan vara till rimlig nytta för konsumenten (dig) eller att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än du räknat med, ska näringsidkaren underrätta dig om förhållandet och begära dina anvisningar.Om näringsidkaren har åsidosatt det som förklarades ovan och det finns starka skäl att anta att du hade avstått från att beställa tjänsten, har näringsidkaren inte större rätt till ersättning än han skulle ha haft, om du hade avstått från att beställa tjänsten, 7 § KTjL. Utifrån 6-7 § kan det argumenteras för att du inte bör betala det fulla priset eftersom du inte hade beställt tjänsten med löpande pris om du visste att det skulle bli dyrare. Eftersom grunden till er överenskommelse (eller avtal) var att det skulle bli billigare med ett löpande pris grundar sig ert avtal (som enligt en allmän avtalsrättslig princip ska hållas både vid skriftliga och muntliga avtal, lat. "pacta sunt servanda") på de anvisningar du fått av näringsidkaren. Det kan därför hävdas att trots att ni kommit överens om att inte "köra på fast pris" bör det inte gälla, utan istället det som skulle vara mer förmånligt för dig och i ditt intresse, alltså ett det initiala fasta priset. Det kan dock bli svårt att bevisa att näringsidkaren gett anvisningar om att det blir billigare med ett löpande pris och att de därmed ger med sig. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Offentlig upphandling

2020-01-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vi är en ideell förening (idrottsförening) som ska bygga ut vår klubblokal . Vi äger vår lokal själva på arrenderad mark. Vi har fått bidrag ifrån allmänna arvsfonden och några andra . Alla bygglov och allt sånt är klart. Alla hantverkare och entreprenader som är anlitade är lokala mindre företag. Nu var det en person som sa att det måste ut på en offentlig upphandling. Kostnaden är strax under 7 miljoner.Vill bara stämma så allt är korrekt handlat av oss.
Carl Trolle Olson |Hej Nicklas! Det låter som ett märkligt påstående att ni skulle behöva genomföra en offentlig upphandling. En idrottsföreningen omfattas inte av reglerna om offentlig upphandling, eftersom en ideell idrottsförening inte är en offentlig aktör. Att ni har fått statliga bidrag för utbyggnaden spelar inte någon roll. Alla idrottsföreningar får ju statliga bidrag för att bedriva sin verksamhet (t.ex. LOK-stöd). Det betyder inte att man är tvungen att göra offentliga upphandlingar. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Är det lagligt att beställa receptbelagd medicin från utlandet?

2020-01-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag beställde tramadol från nätet som är från utomland. Är det lagligt? Kommer polisen ta mig?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!På Tullverkets hemsida finns det information om hur du får beställa medicin från utlandet. Enligt Tullverket är det olagligt att köpa läkemedel från ett annat land som inte tillhör det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), oavsett vad det är för typ av läkemedel. För att du ska kunna beställa läkemedel från ett annat land inom EES finns det ett antal förutsättningar som behöver vara uppfyllda. Det är om läkemedlet är: - För ditt personliga bruk. - Godkänt i det andra ESS-landet och har införskaffats på ett apotek eller motsvarande i det landet. - Godkänt och receptfritt i Sverige, eller i fråga om receptbelagda läkemedel, har förskrivit av en behörig förskrivare inom EES. (En förskrivare är en person inom en legitimerad yrkeskategori som har rätt att prova ut och föreskriva hjälpmedel, alltså en person som tillsammans med dig utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel). Dock får du bara beställa en mängd läkemedel som motsvarar högst ett års förbrukning och det är du som ska styrka att förutsättningarna ovan är uppfyllda. SammanfattningOm det är lagligt för dig att köpa tramadol från nätet kan jag tyvärr inte svara på, utan det är en bedömning du själv kan göra utifrån de förutsättningar som finns ovan. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hävning av vara enligt konsumentköplagen

2020-01-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Fråga om att reklamera en bil.Jag köpte 2018 en ny bil från Affär X. (En ford mustang vilket anses mer som en prestandabil om det gör någon skillnad i fallet)Redan efter 9 dagar fick jag lämna in bilen för reparation då kopplingen inte fungerade som den skulle. Samma sak i augusti 2019. Sen när jag hämtade ut bilen efteråt den andra reparationen så misstände motorn. Bilen går inte att köra eller användas på ett sådant sätt som den är avsedd för, eller ej som den marknadsför för att vara kapabel till. Det sistnämnde problemet är fortfarande ej löst. De har inte listat ut problemet än vilket är nästan 100 dagar sedan. (Bilen lämnades in i Kungsbacka då det var där jag bodde vid denna tidpunkten).Min fråga är här om detta ger mig rätt till att reklamera bilen. Då jag anser att det är tredje gången att det är fel på drivlinan. (återkommande fel) Samt att jag anser att skälig tid för att identifiera ett fel eller komma till en slutsats om korrekt åtgärd inte borde ta 100 dagar. Bilen lades ut till försäljning innan jag var fullt medveten om hur allvarligt felet med misständningarna var och har därmed förlorat flertal säljmöjligheter. (Spekulanter som jag avvisat pga att felet ej lösts).Hur bör jag ta ställning i detta ärendet i nästa steg mot Ford? Hänvisa till vilka delar inom KKL?Stort tack!Mvh Adam
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar frågan har du i form av konsument köpt bilen från en näringsidkare. Därmed är konsumentköplagen (KKL) tillämplig. Jag tolkar det också som att du vill häva köpet, alltså lämna tillbaka bilen och få betalningen tillbaka.Om konsumentköplagenKonsumentköplagen är "tvingande till konsumentens fördel" (3 § KKL). Detta betyder att om ni vid köpet avtalat om villkor som är sämre för dig som konsument än de som lagen föreskriver är dessa utan verkan. Har ni däremot avtalat om villkor som är bättre för dig som konsument än de som lagen föreskriver är dessa giltiga. ReklamationFör att man som köpare ska ha rätt att åberopa fel i vara krävs det att man reklamerar (meddelar) felet till säljaren inom en skälig tid från det att man upptäckte eller borde upptäckt felet (23 § KKL). Reklamerar man inom två månader anses det alltid vara inom skälig tid. Eftersom felet upptäcktes redan nio dagar efter köpet och bilen skickades till reparation efter tolkar jag det som att reklamation har skett i tid. När har man rätt att häva ett köp?En köpare har rätt att häva ett köp om felet utgör ett väsentligt fel för köparen (29 § KKL). För att bedöma om väsentligt fel föreligger måste vi först konstatera om det föreligger fel i varan.När anses en vara felaktig?Till att börja med kan konstateras att det krävs att felet ska ha funnits redan hos säljaren, även om felet visar sig först senare (20 § KKL). Visar sig felet inom sex månader från köpet är det upp till säljaren att bevisa att felet inte fanns vid försäljningstidpunkten (20 a §). En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 stycket KKL). Om inget annat är avtalat ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § 2 stycket KKL). I frågan framgår att bilen dels hade ett problem med kopplingen vid två tillfällen samt ett odefinierat problem med motorn som gör bilen obrukbar. När man köper en ny bil är det underförstått att den ska hålla ett visst mått av kvalité och ska kunna användas som förväntat, om inte säljaren har meddelat något annat. Vi kan alltså med säkerhet konstatera att bilen är behäftad med fel, frågan är då om felet är av sådan väsentlig art att det ger rätt till hävning. Vad som anses vara väsentligtBedömningen om huruvida en vara är behäftad med väsentligt fel görs ur köparens perspektiv (29 § KKL). Man kollar alltså på om felet kan anses var väsentligt för köparen. I detta fallet har bilen, som dessutom köptes ny, under en lång tid varit helt obrukbar. Därmed bör felet anses vara väsentligt vilket ger rätt till hävning.Säljarens rätt till omleverans eller avhjälpandeOm du begär att få häva bilen har säljaren i första hand rätt att avhjälpa (reparera) felet eller leverera en ny bil utan kostnad för dig som köpare. I frågan framkommer att säljaren vid ett flertal tillfällen försökt att reparera bilen. Säljaren har enligt praxis från allmänna reklamationsnämnden rätt att göra två försök för avhjälpande. Det är inte helt klart om det odefinierade felet är relaterat till samma fel som orsakade problemet med kopplingen. Anses det vara två olika fel är det möjligt att säljaren fortfarande har rätt att i första hand försöka avhjälpa de olika felen innan hävning av köpet kan krävas. Enligt min personliga bedömning har dock avhjälpande av det sista felet varat under en så pass lång tid att säljaren inte längre har rätt att kräva fler avhjälpandeförsök. Du har således enligt men personliga åsikt rätt att häva köpet.SammanfattningBilen är behäftad med fel och det är upp till försäljaren att bevisa att felet inte fanns när bilen överlämnades till dig. Reklamation har skett inom skälig tid. Felet är dessutom av sådan väsentlig art att det ger rätt till hävning. Troligtvis har säljaren förbrukat rätten att avhjälpa felet genom flera misslyckade försök till detta. Sammantaget har du troligtvis rätt att häva köpet av bilen. Hur du kan gå vidare med problemetI första hand bör du ta upp detta med försäljaren och försöka komma på en lösning som båda godtar. I andra hand kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden för ett utlåtande från dem. Deras utlåtande är inte rättsligt bindande men många näringsidkare väljer att följa deras råd. Du kan även vända dig till Lawlines juristbyrå härHoppas detta gav svar på din frågaMed vänlig hälsning

Hur kan jag reklamera en vara när företaget har gått i konkurs?

2020-01-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag hade beställt en produkt from teknikmagasinet och dom har nu försatt i konkurs och kan inte hantera följande, Återköp, Reklamationer, Utbyten, Försäljning och inlösen av presentkort & tillgodokvittonDen produkten som jag beställde var en defekt och vill lämna tillbaka den och få mina pengar tillbaka vad ska jag göra för att få mina pengar tillbaka?
Maya Waldenström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du som köpare har rätt att reklamera en vara som är defekt i upp till 3 år efter köpet. Du måste dock meddela säljaren inom skälig tid efter att felet har upptäckts. Skälig tid har ansetts vara ungefär 2 månader. Det vill säga att du ska få reklamera, men du måste meddela säljaren inom 2 månader efter du insåg att din produkt var defekt. Svårigheten i ditt fall ligger i att säljaren har gått i konkurs. Precis som du skriver slutar rätten till återköp och reklamationer med mera i regel gälla då en butik inte längre är i drift, även om tiden för reklamationsrätt inte har gått ut än. Vad du kan göra är att vända dig till varans tillverkare eller butikens leverantör och be dem ta emot varan. Reglerna kring detta finns i konsumentköplagen (KKöpL). Se 23 § och 46 § KKöpL.Jag hoppas att det löser sig för dig! Vänligen

När gäller avtal med telefonförsäljare?

2020-01-21 i Köplagen
FRÅGA |HejTelefonsäljare ringde och vill ansluta avtal med mig. (byta teleoperatör) Telefonen tillhör företaget och nu vill jag ångra. Nya teleoperatören bindningstid 36 månader helt orimligt. Har inte signerat avtalet bara medgettper telefon. Jag är inte firmatecknare heller. Gäller avtalet ?MvhI---e R------nI---e.r------n@gmail.com
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.I din fråga anger du att du inte är firmatecknare, men det kan vara så att du är en behörig företrädare för ditt företag ändå pga. ägarskap, befattning, plats i styrelsen etc. Jag kommer i mitt svar utgå från att du är det. Om du inte var det är du personligen ansvarig för skadan som du förorsakat företaget (25 § Avtalslagen).Anbud och acceptAvtal ingås enl. avtalslagen när ett anbud har avgivits och en accept har meddelats av den anbudet riktats mot (1 § Avtalslagen). Det råder avtalsfrihet i Sverige, och det är ytterst få tillfällen som man kan tvingas in i avtal. Alla dessa situationer finns särskilt i lag. Det säger sig självt att detta inte är en av de situationerna.Anbud och accept vid telefonförsäljning regleras för privatpersoner av Distansavtalslagen, men den är inte tillämplig, eftersom detta gäller ditt företag. I detta fall gäller Köplagen och Avtalslagen. I dessa stadgas inga särskilda krav på hur avtalet ska ingås, eller ångerrätter.Tyvärr har du ingått ett giltigt avtal, under förutsättning att du är en behörig företrädare för företaget. Motiveringen för brist på köparskydd för företagare är att när lagen stiftades ansåg man att näringsidkare i regel gör sin rätt gällande utan hjälp av lagen i sådan grad att lagstiftning inte är nödvändigt.Lösningen är att lusläsa avtalet och se om det finns någon separationsklausul eller ångerrätt som du kan göra gällande. Alternativt kan du försöka hävda att du blivit lurad (33 § Avtalslagen). Då ligger bevisbördan på dig, dock.Jag beklagar att jag inte kunde ge positiva besked, men ifall du behöver hjälp igen är du välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Får man beställa receptbelagd medicin från utlandet?

2020-01-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Är det olagligt att i Sverige köpa flera olika receptbelagda antibiotika från utlandet från olika hemsidor via internet?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!På Tullverkets hemsida finns det information om hur du får beställa medicin från utlandet. Enligt Tullverket är det olagligt att köpa läkemedel från ett annat land som inte tillhör det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), oavsett vad det är för typ av läkemedel. För att du ska kunna beställa läkemedel från ett annat land inom EES finns det ett antal förutsättningar som behöver vara uppfyllda. Det är om läkemedlet är: - För ditt personliga bruk. - Godkänt i det andra ESS-landet och har införskaffats på ett apotek eller motsvarande i det landet. - Godkänt och receptfritt i Sverige, eller i fråga om receptbelagda läkemedel, har förskrivit av en behörig förskrivare inom EES. (En förskrivare är en person inom en legitimerad yrkeskategori som har rätt att prova ut och föreskriva hjälpmedel, alltså en person som tillsammans med dig utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel). Dock får du bara beställa en mängd läkemedel som motsvarar högst ett års förbrukning och det är du som ska styrka att förutsättningarna ovan är uppfyllda. SammanfattningOm det är olagligt för dig att köpa receptbelagd antibiotika kan jag tyvärr inte svara på, utan det är en bedömning du själv kan göra utifrån de förutsättningar som finns ovan. Hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Dog collar business

2020-01-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |I make handmade dog collars and leashes in my spare time. I am thinking of turning this hobby into an Enskild Firma or AB. AB seems interesting so that the liability falls on the company and not on me personally. Do I have the right to mention in my term & conditions that I cannot be held liable for nor accountable for any damage or loss caused (in)directly by use of its products? It's explicitly written as: "All materials eventually wear down. To ensure the safety of your dog(s), please always check for signs of wear & tear or defects before each use. By purchasing a product from X you as customer are responsible for determining the suitability of these products for your individual situation. X products are not suitable for dogs who pull heavily on the leash. This could potentially result in the leash or collar breaking. You as the customer are responsible for the safety of yourself and your dog(s). X can not be held liable nor accountable for any damage or loss caused (in)directly by use of its products."- Can I make this statement?- Does this cover everything?- Do you have any further advice regarding this matter?- Would you advise getting liability insurance for an enskild firma?Thank you so much for the help!
Adam Novak |Dear prospective businessowner!Thank you for choosing to turn to us at Lawline for help with these questions. I will go through them one by one.- Can I make this statement?This text contains a few statements that will likely be rendered invalid by the Consumer Purchase Act (CPA) or the Product Liability Act (PLA). Any agreement clauses that repeal rights given to consumers in these laws are invalidated by these laws (3 § CPA and 5 § PLA). I will list the ones I suspect are not in line with the law.1. "By purchasing a product from X you as customer are responsible for determining the suitability of these products for your individual situation"Erronous professional advice is grounds for liability. If the customer asks for your advice and you give them advice, after which following the advice results in damages, you are liable for said damages (19 § 1, 2 section CPA). Also, any factual statement made regarding the product is an implicit guarantee that the fact is true (NJA 2001 s. 309). 2. "X products are not suitable for dogs who pull heavily on the leash"This statement contradicts the purpose of the product. The product must be able to withstand the purpose intended for it by the buyer, if the seller must be expected to be aware of said purpose(16 § 2 section 2 point CPA). You could go around this by making the leashes small, so that they cannot be used for larger dogs. The leash must be capable of holding any dog it is put on, because that is its purpose.If a leash breaks as a result of a dog pulling on it, you will be liable for any damages resulting from the dog not being on a leash (3 § PLA).3. " X can not be held liable nor accountable for any damage or loss caused (in)directly by use of its products."This statement cannot be made. The law is not optional here. Both of the laws in this context are mandatory for the seller. You can offer better terms than they set out as minimum, but never worse terms.- Does this cover everything?It is impossible to know these things beforehand. I advise you to contact the Consumer Agency if you have questions that arise while conducting you business. Their purpose is to help educate the public on consumer law, and will help you for free with most questions. With more advanced questions I advise you consult a legal professional.Most questions that arise in commercial situations have already been addressed in law, so there is little you need to deal with them yourself. There is an info page in english on the Consumer Agency homesite that lists most of the consumers rights. You can use this as a guide for most matters.- Do you have any further advice regarding this matter?Consumer protection laws in Sweden are strong compared to other countries. Freeing yourself from liability is not an easy task here. The Consumer Agency is able and willing to help, so consulting with them is any easy way to navigate consumer rights in particular and sales law in general.You should take advantage of the AB company form, as it keep you personally free from debt in case your business fails. Enskild firma has a smaller administrative burden, but is not suitable for larger enterprises, as you will be personally liable for any debt incurred by the company.If you wish to keep your enterprise small, Enskild firma is better, because it is easier to manage. If you wish to expand and start a significant business, AB is better, because you will not have to worry about personal exposure to debt.Also, if you make unique designs, you could trademark your products at Patent-och-registreringsverket. The Swedish Patent and Registration Office is the centre for intellectual properties of all types.- Would you advise getting liability insurance for an enskild firma?I advise you to get liability insurance for both AB and Enskild firma. From what I can tell you have a solid business idea, and it would be a shame if a legal conflict prevented you from realising it. While AB does let you "off the hook" by declaring the company bankrupt and liquidating it, being the owner of a bankrupt company is never an appealing prospect.With Enskild firma, common sense demands you have legal insurance, as a major legal conflict could send you into personal bankruptcy. That should be avoided at all costs.Note: The translation for the names of the laws my be incorrect. You can always use the law's swedish names for clarification. You will find them by clicking the links.I hope this answears you questions.Good luck with your business,