Kan jag häva ett köp av husbil med många fel?

2020-10-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Har köpt en splitter ny husbil från firma i december 2020,från dag 1 har det bara varit stora problem, nu är den inlämnad med över 30 olika fel, finns något man kan göra? Enligt dom väntar de på svar från tillverkarn, tycker inte de är okej, får man häva ett köp?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan jag häva ett köp av husbil med många fel? Då du köpt husbilen från en firma utgår jag ifrån att firman är näringsidkare och att du handlat som privatperson, vilket gör att konsumentköplagen blir tillämplig lag. För att kunna häva krävs det att det föreligger fel i vara (16 § konsumentköplagen). Varan anses felaktig om den avviker från vad du som köpare kan förutsätta. Att köpa en felfri splitterny husbil utan 30 olika fel kan antas vara något som du kan förvänta dig. Fel som visar sig inom de första 6 månaderna från köpet, anses ha funnits vid tidpunkt för avlämnandet (20 a § konsumentköplagen). Du har rätt att häva köpet om detta fel är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Jag antar att det är av väsentlig betydelse för dig att du har haft problem med husbilen sedan första början, samt att den nu är inlämnad för över 30 olika fall. Sammanfattning Du kan häva köpet då det föreligger fel eftersom att husbilen avviker från vad du med fog kan förutsätta av köpet. Du kan dock avvakta och se vad som händer med tillverkaren och vilka besked du får från det hållet. Det kanske blir så att de löser alla problem med husbilen och att det inte uppstår fler fel på den efter det? Dock rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad är rimligt att betala?

2020-10-21 i Köplagen
FRÅGA |Jag är fodervärd för en katt sedan ca 2 år. Jag har upprepade gånger bett om ett avtal från uppfödaren men har inte fått något. Katten har blivit parad utan att det resulterat i några ungar. Uppfödaren svarar inte nu när jag kontaktar henne då katten löper. Jag tycker detta känns oseriöst och vill köpa loss katten för att kastrera henne. Vad är rimligt att betala för en 3 år gammal huskatt (kattunge pris 7500kr) och hur går jag tillväga om uppfödaren inte svarar?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är rimligt att betala? Jag har inte tillräckligt med expertis inom området för att kunna ge dig ett konkret svar på hur mycket en 3 år gammal huskatt kostar. Dock använder man inom svensk rätt köplagens regler som riktlinje när man ska bestämma skäligt pris. Man utgår då ifrån vad som är ett "skäligt pris", med tanke på omständigheter och skick (45 § KöpL). Beroende på hur kattens hälsa är t ex, kan priset variera. Hur får jag tag på någon som inte svarar? Det enklaste är att fortsätta nå ut till uppfödaren för att få kontakt direkt med denna, men om inte detta skulle fungera så rekommenderar jag inte någon domstolsprocess då detta kan bli väldigt dyrt. Då det dessutom saknas ett avtal mellan er kan det bli svårt att bevisa vad som gäller. Sammanfattning Gällande priset gäller alltså att man får bedöma vad ett skäligt pris är, och jag har inte tillräckligt med information om att kunna bedöma detta. Det är också svårt att få tag på någon som inte svarar, men om katten inte är värd mycket pengar är det troligtvis inte lönt att dra processen vidare till domstolen då detta kan bli dyrt. Men ta gärna kontakt med vår juristbyrå här eller ring oss för att få mer information. Där kan man närmare se över situationen och se vad som egentligen gäller. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och schaktning?

2020-10-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Gäller konsumenttjänstlagen vid bygge av enskild väg och vid schaktning på obebyggd villatomt.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga regler finns i konsumenttjänstlagen (KTjL).Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och vid schaktning på obebyggd villatomt?Konsumenttjänstlagen omfattar avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt en konsument. Lagen omfattar bland annat tjänster som avser arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker (1 § 2 p. KTjL).Ett bygge av enskild väg och schaktning på obebyggd villatomt riktas mot själva marken och omfattas således av lagens bestämmelser. Dock kan dessa arbeten ingå som ett led i småhusentreprenad. Om arbetet är ett led i en småhusentreprenad så regleras avtalet specialregler som finns i 51-61 §§ konsumenttjänstlagen (1 § 2 st KTjL). Oavsett om arbetena är ett led i en småhusentreprenad eller inte så är konsumenttjänstlagen tillämplig.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att skriva igen!Vänligen,

Ersättning vid fel i utförd hårborttagning

2020-10-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har gjort hårborttagningslaser på en klinik i Göteborg. De har kommit åt min tatuering och lasrat bort en liten bit av den sista bokstaven. Detta är heller inte första gången då de vid ett tidigare tillfälle har lasrat bort en leverfläck på mig. De skyller detta på mänsklig faktor och enbart vill täcka för tatueringen och 3 konstandsfria behandlingar. Jag tycker inte detta räcker och vill ha 8 konstandsfria behandlingar som kompensation då det hänt förut och min tatuering är inte liten utan stor och synlig. Hur ska jag gå tillväga då de anser att min förfrågan är en för stor kompensation
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Mitt svar blev ganska långt. Om du inte är intresserad av det längre resonemanget kan du hoppa direkt till rubriken "Påföljder vid fel i behandling" och läsa därifrån. Slutligen har jag även kommit med ett kort råd.Vilken lagstiftning är aktuell?När det kommer till kosmetiska ingrepp är det en typ av tjänst som till sin juridiska karaktär är svårbestämd och går varken att hänföra helt till konsumenträtten eller helt till sjukvården. Av den anledningen är det ganska oklart hur felaktigheter och skador uppkomna i samband med kosmetiska ingrepp ska bedömas. I praxis har man vissa gånger tagit stöd i lagstiftning som handlar om patientskador och andra gånger i lagstiftning som handlar om tjänster utförda för konsumenter. Av betydelse för vilken lagstiftning som ska väljas är vilket typ av medicinsk kompetens som krävs för att utföra ingreppet och vilken kompetens som den som utförde ingreppet faktiskt hade. Det har även betydelse om utföraren av ingreppet hade en patientskadeförsäkring. Efter lite efterforskningar framstår den hårborttagning som du beskriver som ett enklare ingrepp som inte kräver någon särskild avancerad medicinsk kompetens. Av den anledningen gör jag bedömningen att konsumenttjänstlagen kan ge vägledning i hur dina skador ska bedömas, även om den lagen inte är direkt tillämplig. På detta vis brukar ARN (allmänna reklamationsnämnden) tillämpa konsumenttjänstlagen på kosmetiska ingrepp, och det har även bekräftats av HD (NJA 2011 s. 600 p. 6). Din och klinikens avtalsrelation har även vissa likheter med den i ett renodlat konsumentförhållande.Konsumenttjänstlagens tvingade funktion (s.k. indispositivitet)Konsumenttjänstlagen är en tvingande lag vilket betyder att den, i motsats till t.ex. köplagen, inte kan avtalas bort mellan näringsidkaren och konsumenten. Det skydd som lagen ger konsumenten är alltså det minimiskydd som konsumenten alltid har. När konsumenttjänstlagen, som i detta fall, inte är direkt tillämplig har den däremot inte samma tvingande verkan. Detta får innebörden att konsumenttjänstlagens bestämmelser endast är vägledande i bedömningen av de frågor eller konflikttyper som inte har reglerats i avtalet. Det sagda får innebörden att om ditt avtal med kliniken säger något annat, det jag skrivit i det följande får sekundär betydelse. Med andra ord är det primärt ditt och klinikens avtal som avgör vilken ersättning du har rätt till. Har ni däremot inte avtalat något om denna typ av skada blir konsumentjänstlagens regler vägledande.Föreligger det ett fel i behandlingen?Enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser anses behandlingen felaktig om den avviker från det ni avtalat eller från vad som är ett fackmannamässigt utförande (KtjL 4och 9 §§). I fackmannamässigheten ingår det att ge information om eventuella risker med ingreppet. Om kliniken kände till risken med skadan på tatueringen ingick det alltså i klinikens informationsskyldighet att informera dig om den risken. Om kliniken inte gjorde det ligger det kliniken till last i bedömningen av klinikens ersättningsskyldighet (KtjL 11 §).Eftersom både du och kliniken tycks vara överens om att ett fel faktiskt föreligger ser jag dock inte behovet av att utveckla felbedömningen längre en så. Vi övergår istället till möjliga påföljder.Påföljder vid fel i behandlingOm man konstaterat att ett fel föreligger krävs det en reklamation för att kunna kräva påföljder. Som jag förstår det har du upplyst kliniken om skadan på tatueringen varför du har uppfyllt din reklamationsskyldighet. Möjliga påföljder är avhjälpande, prisavdrag, hävning av avtalet och skadestånd. Som jag ser det framstår prisavdrag eller skadestånd som rimligast i detta fall. PrisavdragStorleken på prisavdraget ska motsvara vad det kostar för dig att få felet åtgärdat (KtjL 22 §). Det skulle isåfall krävas att kliniken gör ett avdrag för vad det kostar dig att reparera tatueringen. För prisavdrag krävs det inte att kliniken har varit vårdslös eller oaktsam. De gånger prisavdrag inte kommer på fråga är om det är en ren olyckshändelse eller om felet omöjligen hade kunnat undvikas. Som jag tolkar din fråga är det varken tal om ett oundvikligt fel eller en olyckshändelse. Du har alltså rätt till prisavdrag motsvarande kostnaden för att reparera tatueringen.SkadeståndVäljer du att kräva prisavdrag kan du inte kräva skadestånd för samma skada. Skadeståndet beräknas i detta fall på samma sätt – storleken på skadeståndet ska alltså motsvara vad det kostar dig att reparera tatueringen. Klinikens skadeståndsansvar bygger inte på vårdslöshet, utan inom kontraktsrätten talar man istället om något som kallas för kontrollansvar. Kontrollansvaret innebär att om det låg inom klinikens kontroll att undvika skadan men skada ändå uppstod är kliniken skadeståndsskyldig. Som jag tolkar din beskrivning av skadan har det legat inom klinikens kontroll att undvika den varför kliniken är skadeståndsskyldig – "den mänskliga faktorn" är inget hållbart motargument.Vad kan du göra nu?Som du själv redan har listat ut har du alltså vissa juridiska argument bakom ditt ersättningskrav. Som jag förstår det har kliniken dock redan erbjudit sig att ersätta tatueringen samt ge dig ett rabatterat pris på fler behandlingar. Enligt min bedömning har kliniken alltså erbjudit dig en ersättning som överstiger vad du enligt konsumenträtten har rätt till. Att driva en process mot kliniken är ur mitt perspektiv lönlöst. Jag anser därför att du bör acceptera klinikens erbjudande.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ska jag vända mig till butik eller tillverkaren vid fel i vara?

2020-10-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte 2 laptop datorer sommaren 2019. Av olika omständigheter så öppnades inte datorerna förens nu hösten 2020. Vid uppstart så laddas inte batteriet utan får meddelande om att det behöver bytas ut. Säljande butik menar att batteriet är förbrukningsvara, och att det är tillverkaren som vi får vända oss till. Tillverkaren rekommenderar att vi kontaktar ARN om säljaren inte vill hjälpa oss.
Madelen Henriksson |Hej, och tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du ska vända dig till butiken eller tillverkaren för att få hjälp med problemet. För att kunna svara på din fråga kommer vi att använda oss av konsumentköplagen (kommer här benämnas KKL). Detta för att du som konsument har köpt en dator av ett företag (1 § KKL). Jag tänker börja med att utreda om detta kan bedömas utgöra ett fel för att därefter gå in på vem av den säljande butiken respektive tillverkaren du vid ett fel skulle ha rätt att vända dig till.Föreligger det något fel i vara?Du har köpt datorerna och dessa har inte använts. Batterier är likt det säljande butik menar på, en förbrukningsvara. Att datorerna däremot inte laddas vid uppstart trots att de inte har öppnats under de senaste året är något som enligt min bedömning utgör ett fel i vara (16 § tredje stycket KKL). Felet vad jag förstår det som, är något som funnits redan innan du köpte dem. Detta då ni vid första användandet inte kan ladda datorerna. Detta fel är det säljande butik som ska svara för (20 § KKL). Förstår det som att det inte verkar vara någon konflikt kring om reklamationen skett i tid eller ej. Jag kommer därför utgå ifrån att den har skett i tid och att butiken inte finner några problem med det. Det kan dock vara av vikt för dig att känna till att på grund av att det gått ett år från det att du köpt datorerna, så är det du som ska kunna bevisa att det förelegat ett ursprungligt fel (20 a § KKL).Vända sig till tillverkaren eller till butiken?Reklamationen ska ske till säljaren (23 § KKL). Det ska räcka för dig att vända dig med din reklamation till butiken för att de i sin tur tar kontakt med tillverkaren för att åtgärda problemet. Du har slutit ett köpeavtal med butiken, inte dess leverantör.Jag hoppas att detta har gett dig vägledning. Är det något ytterligare du funderar på är du alltid välkommen att skicka in en ny fråga.Med vänlig hälsning,

Har jag ångerrätt på abonnemang som tecknats via en telefonförsäljare?

2020-10-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Blev uppringd av telefonförsäljare som lovade att mina telefonabonnemang skulle bli billigare. Fick signera ett skriftligt avtal. Där var had tre surfkort blivit 6 ggr dyrare och bindningstid på två år hade tillkommit. Det innebär att kostnaden för mina abonnemang fördubblades. Jag uppmärksammade inte detta på det skriftliga avtalet. Vad gäller i sådant här fall?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du inte har besökt någon fysisk butik, utan att avtalet har ingåtts i samband med telefonsamtalet. Bestämmelser om distansavtal hittar du i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, även kallad "distansavtalslagen".ÅngerrättEtt avtal som har ingåtts genom att en telefonförsäljare har kontaktat dig via telefon ett är så kallat distansavtal. Det medför att du som konsument har en ångerrätt på 14 dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Genom att kontakta säljaren och lämna ett meddelande om att du vill frånträda avtalet så ska avtalet upphöra att gälla. Tidsperioden om 14 dagar gäller från den dag då avtalet ingicks (2 kap. 12 § första stycket distansavtalslagen).Om 14 dagar redan har passerat är det viktigt att se över huruvida du som konsument informerades om ångerrätten eller inte. Ångerfristen börjar endast att löpa från avtalets ingående om du som konsument fått information om din rätt att ångra köpet (2 kap. 12 § fjärde stycket). Telefonförsäljaren måste på ett klart och tydligt sätt ha informerat dig om din ångerrätt när ni ingick avtalet. Om du inte fick sådan information anses tidsperioden om 14 dagar ännu inte ha börjat löpa.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Fel på bil

2020-10-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har köpt en premium bil från en bilförsäljare där det i annonsen stod att det är en BMW 540i med 340 hk. Bilen är från 2018 och har gått knappt 3200 mil och kostade 510 000 kr. När jag kört hem tänd lampan för avgassystemet och indikerar ett fel. När jag börjar undersöka vad det innebär i instruktionsboken upptäcker jag en faktura i bilen som jag inte sett innan där den tidigare ägaren (som sålde bilen till bilfirman) har bytt ut väsentliga delar så som avgassystem, katalysator samt "trimmat" bilen. Detta har bilfirman inte informerat mig om. Bilen har nu 444 hk istället då man bytt ut originaldelar som detta så minskar andrahandsvärdet samt att det påverkar garantier mm. Jag kontaktade bilfirman och ville häva köpet med hänsyn till att de ej informerat mig om detta trots att de har upplysningsplikt och det är inget jag har upptäckt på egen hand. De har även i annonsen skrivit ut 340 hk vilket borde anses vara falsk marknadsföring. Det är en väsentlig skillnad på bilen som jag anser är av stor betydelse för mig då det påverkar andrahandsvärdet samt garantier och jag hade inte köpt bilen om jag vetat om detta. Bilfirman hävdar att de inte heller visste om detta och att de inte kan häva köpet. Vilken rätt har jag att häva köpet? Om jag inte har rätt att häva köpet, har jag någon annan möjlighet att kräva att de till exempel återställer bilen till original som jag trodde att jag köpte? Det kan kosta mellan 70 - 100 tkr och inte helt säkert det går heller.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att bilförsäljaren är en näringsidkare, och därför blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig (1 § KKöpL). Det är alltså hit jag kommer att hänvisa mina svar. Bilen är att anse som felaktig då den inte överensstämmer med vad bilförsäljaren har uppgett (16 § KKöpL). Dessutom har bilförsäljaren lämnat felaktiga uppgifter vid marknadsföringen vilket även det innebär att varan är att anse som felaktig (19 § KKöpL). Förmodligen skulle även bilförsäljaren ha upptäckt det här felet då bilförsäljaren köpte bilen från den första personen. Därmed är bilen även att anse som felaktig då bilförsäljaren inte lämnat de uppgifter som han borde känt till och som spelade in på ditt beslut att köpa bilen (16 § 3 st. 2 p. KKöpL). Det finns ingen uttrycklig undersökningsplikt för köparen enligt konsumentköplagen. Det spelar således ingen roll om du borde upptäckt felet vid en undersökning eller inte (NJA 2015 s. 233 [38 p. i HD:s dom]). Eftersom bilen är att anse som felaktig har du rätt till vissa påföljder (22 § KKöpL). För att få göra dessa påföljder gällande måste du dock reklamera felet till säljaren så fort som möjligt, vilket jag förstår det som att du har gjort. Reklamation som lämnats inom två månader ska alltid anses vara i tid (23 § KKöpL). Man ska i första hand beakta möjligheterna att avhjälpa eller omleverera varan från säljarens sida. Detta måste dock ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för dig (26 § KKöpL). Säljaren har dock alltid rätt till att själv avhjälpa felet om det kan ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (27 § KKöpL). Kan säljaren inte avhjälpa eller omleverera får du häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL). Jag har själv för dålig koll på bilar för att uttala mig med full säkerhet, men det verkar som att felet är att anse som stort. Du skriver i din fråga att det skulle kosta mellan 70 000 – 100 000 kr att avhjälpa felet men att detta inte med säkerhet faktiskt löser problemet. Jag har inte kompetensen för att göra en närmare bedömning, men om en domstol håller med dig om detta borde du därför kunna häva köpet. Dock ska man alltid, som sagt, beakta säljarens möjligheter att avhjälpa felet eller leverera en ny bil som inte är felaktig om detta är möjligt. Slutligen kan nämnas att du även kan kräva prisavdrag om omleverans eller avhjälpande inte kommer i fråga. Prisavdraget ska då motsvara värdeminskningen som felet innebär (28 § KKöpL). Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och att din situation löser sig. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller ringa: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Är uppfödaren ansvarig för min katts dolda sjukdom?

2020-10-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Köpt kattunge 2019.I dag är han 1,7 månader gammal .Fått dödlig sjukdom som heter FIP. .Den sjukdom är som arv från föräldrar och nu blossade upp den .Katten är väldig dålig har kanske några dagar kvar. Kostade mig 9,550kr har inte döds försäkring. Är uppfödare ansvarig ersätta mig något? Hörde att uppfödaren är ansvarig just för denna dolda sjukdom
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetFörst och främst vill jag beklaga att du har hamnat i denna tråkiga situation. Jag tolkar det som att du vill veta vilka påföljder du kan göra gällande på grund av fel i varan (katten). Det låter kanske konstigt, men juridiskt set är en katt en lös sak. Det framgår inte av frågan om säljaren är en näringsidkare eller en privat person, men eftersom du skriver "uppfödaren" tolkar jag det som att du har köpt din katt från en näringsidkare. Därmed är konsumentköplagen tillämplig lag. När är en vara felaktigVaran ska stämma överens med vad som följer av avtalet och din befogade förväntan (16 §, konsumentköplagen). Vidare ska varan stämma överens med uppgifter som har lämnats vid marknadsföringen eller på annat sätt har lämnats före köpet (19 §, konsumentköplagen). När du köper en katt kan du förvänta att den är sund och frisk och att den inte har en dödlig sjukdom. Därmed föreligger ett köprättsligt fel i varan (din katt).Felet ska föreligga vid avlämnandetFrågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnades (20 §, konsumentköplagen). Med andra ord ska felet redan ha funnits när du tog emot katten. Om felet visar sig inom sex månader antas felet ha funnits redan vid riskövergången, vilket innebär att säljaren som utgångspunkt är ansvarig (20 a § konsumentköplagen).Du skriver att din katts har ärvt sjukdomen. Därmed måste felet ha funnits (latent) redan vid avlämnandet. Detta innebär att säljaren är ansvarig och du har rätt att göra vissa påföljder gällande. Du har rätt till vissa påföljderNär varan är felaktigt har du rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (att få en ny motsvarande vara), prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 §, konsumentköplagen). Det är inte relevant för dig att kräva avhjälpande eftersom kattens sjukdom inte kan botas. Prisavdrag är ingen hjälp om katten inte kan överleva. Du kan få en ny katt utan kostnader eller häva köpet samt kräva skadeståndDärmed kan du kräva att få en ny katt (utan extra kostnad för dig). Om du inte litar på uppfödaren vill du kanske inte ha en ny katt därifrån. Om avhjälpande eller prisavdrag inte kommer på fråga kan du istället häva köpet om felet är väsentligt (29 §, konsumentköplagen). I ditt fall anser jag att det är självklart att felet är väsentligt, eftersom katten hade en dödlig sjukdom. Vid hävning ska du få pengarna tillbaka. Du har även rätt till skadestånd om felet är inom säljarens kontroll, vilket det torde vara (30 § konsumentköplagen).Du måste reklamera inom skälig tid Man måste alltid reklamera inom skälig tid från man upptäcker felet. Det är bäst att reklamera direkt. Det innebär helt enkelt att du måste tala om för säljaren att katten var behäftat med ett fel och att du vill ha en ny frisk katt eller häva köpet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 §, konsumentköplagen).Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,