Reklamation och tid för avhjälpande - konsumentköprätt

2019-11-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en märkeströja som har ett tryck på bröstet. Tröjan tappade delar av tryckt, efter första användningen. Jag lämnade in tröjan direkt. hade tröjan i ca 2 veckor.Nu ligger den butiken, vad är skälig tid för svar.Vad har jag för rättigheter ?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag utgår från att du är en konsument och att säljaren är en näringsidkare när jag formulerar svaret. Nedan hänvisas därför till Konsumentköplag (1990:932) (KKL). Likaså hänvisas till förarbetet prop. 1989/90:89. När en konsument har reklamerat en vara till säljaren, som du har gjort, har konsumenten rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. Detta gäller om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, 26 § 1 st. KKL. I detta fall tolkar jag det som att säljaren har valt att avhjälpa felet. Frågan uppstår då hur lång tid säljaren har på sig att göra detta. Av lagrummet framkommer endast att avhjälpande ska ske "inom skälig tid" efter det att köparen framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för denne, 26 § 3 st. KKL. I förarbetena till lagen anges att "tiden skall räknas från reklamationen och säljaren skall i princip vara beredd att omgående ta hand om varan och skyndsamt reparera den, om han vill utnyttja sin rätt att avhjälpa felet. ... En annan anledning till att ett avhjälpande kan ta längre tid i anspråk är att varan måste sändas tillbaka till fabriken eller till en serviceverkstad på annan ort. Om det inte är fråga om några särskilda förhållanden av det angivna slaget eller liknande, bör en köpare normalt kunna räkna med att avhjälpandet skall klaras av på ett par dagar från det säljaren fick hand om varan." Detta enligt prop. 1989/90:89 s. 122. Sammanfattningsvis kan sägas att ett avhjälpande ska normalt ske inom ett par dagar från det att säljaren fick hand om varan. Du bör således kunna räkna med att få tillbaka tröjan inom kort. Om det föreligger särskilda skäl, såsom att varan måste sändas tillbaka till fabriken eller liknande, kan det dock bli aktuellt med en längre tid än ett par dagar. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

Felaktig katt

2019-11-17 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan jag och min fru köpte en katt av en privatperson, och nu 8 dagar efter att vi köpt honom så har han visat sig undernärda uttorkad och allmänt inte frisk. Hon har ljugit om att katten varit chipad och vi vet inte om något det som har sagt stämmer. Han är så sjuk nu att dom ber oss att tänka på att låta honom somna in.
Jesper Eng |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Ni har inte ställt någon fråga, men jag hoppas det är okej att jag formulerar en åt er. Den lyder: Kan vi häva köpet? För svar går vi till köplagen (KöpL). Av 1 § och 4 § KöpL framgår att lagen gäller köp av lös egendom mellan privatpersoner. En katt är lös egendom och ingen av er är näringsidkare. KöpL är alltså tillämplig. Enligt 30 § KöpL kan ni bl.a. häva köpet om varan är felaktig. För att besvara frågan om varan är felaktig börjar vi i 17 § KöpL. Där står det först och främst att varan ska stämma överens med avtalet. Jag måste utgå ifrån att ni inte kommit överens om att köpa en sjuk katt. Antagligen har säljaren (S) lämnat vissa garantier om kattens skick, inte bara om chippningen utan också i övrigt. Det kan jag så klart inte veta, så för sakens skull ska vi göra det svårt för oss och utgå ifrån att inga garantier eller tillförsäkringar lämnats. I 17 § andra stycket KöpL står det att varan är att anse som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det är naturligtvis en bedömningssport att avgöra vad ni ska anses med fog kunnat förutsätta. Som utgångspunkt kan man nog hävda att ingen vill köpa en sjuk katt, men saken är inte helt glasklar. Det beror på omständigheterna vid köpet. Såg katten sjuk ut? Såldes den till kraftigt underpris? Saknades uppgifter om hälsokontroller? Visste ni hur gammal katten var? Svaren på dessa och liknande frågor kommer i stor utsträckning styra utfallet. Se även 20 § KöpL, där det står att köparen inte får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Jag är dock inte orolig. Ni verkar ju förvånade över kattens skick, och jag kan därför anta att ni inte hade någon anledningen att tvivla på kattens hälsa. Katten är alltså högst troligt felaktig enligt 17 § KöpL.Utöver det nyss skrivna uppstår också en fråga om chippningen. Enligt 18 § första stycket KöpL ska varan vidare anses felaktig, om den "inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet". Att S hävdat att katten varit chippad när så inte varit fallet utgör en avvikande egenskap. Avvikelsen måste också antas ha inverkat på köpet. Hade ni köpt katten om ni visste att den var ochippad? Jag vet inte vad det kostar att chippa en katt. Om kostnaderna för det är höga i jämförelse med priset för katten, kan man anta att uppgiften om att katten varit chippad inverkat på köpet. Kravet är lågt ställt. Det räcker med att man ska kunna anta att uppgiften inverkat på köpet. Det finns ingen anledning att tvivla på att uppgiften inverkat på köpet. Katten är alltså felaktig även enligt 18 § KöpL.Som nämnt får ni enligt 30 § KöpL häva köpet om varan är felaktig. Det finns dock ett hinder kvar: 39 § KöpL. Den lyder: "Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta." Självklart är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för er. Detta måste också S ha insett, eller i varje fall borde S ha insett det. Ett tydligt bevis på den saken är att S känt behovet av att ljuga om chippningen. I och med det är alla förutsättningar för hävning uppfyllda och jag rekommenderar att ni så fort som möjligt meddelar S om det. Enligt 64 § KöpL innebär hävning att ni ska få tillbaka era pengar och S ska få tillbaka sin katt. Korta tillägg: S har rätt att på egen hand avhjälpa felet (dvs. chippa katten och göra den frisk) eller företa omleverans (vilket nog inte kommer på fråga eftersom hon inte kan leverera en likadan katt) enligt 36 § KöpL. Sannolikheten för att det ska inträffa antar jag vara obefintlig.Jag hoppas att detta var den lösning ni var ute efter. Lycka till!

Vad har man rätt till när säljaren inte levererar enligt avtalet?

2019-11-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag har köpt en bil på blocket av en bilförmedlare. Vi skrev upp ett köpekontrakt där en nyckel skulle skickas och vinterdäck. Efter många om och men 2månader senare fick jag bilnycklarna skickade till mig men har ännu inte fått vinterdäcken. Det börjar nu bli kritiskt eftersom lite snö har redan börjat falla. Jag ringer till bilförmedlaren men han svara varken på telefonsamtal eller på sms. Det står klart och tydligt i köpekontraktet att de ska skicka vinterdäcken till mig. Jag undrar nu vilka rättigheter jag har, hur jag kan gå tillväga för att få mina vinterdäck? Med Vänliga hälsningar
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagJag tolkar din fråga som att du köpte bilen av en näringsidkare, vilket gör konsumentköplagen, härefter förkortad KKöpL, tillämplig (1 § KKöpL). Vad har du för rättigheter? I konsumentköplagen finns ingen bestämmelse om partiellt (delvist) avtalsbrott, vilket gör att bestämmelsen i 43 § köplagen får tillämpas analogt (dvs tillämpas i ditt fall trots att lagen egentligen inte är den som ska tillämpas). Detta innebär att man tillämpar bestämmelserna om dröjsmål på den del som är försenad, dvs däcken. Om inget annat har avtalats ska en vara avlämnas senast 30 dagar efter att avtalet ingicks (5 § KKöpL). I och med att du inte har fått bildäcken inom denna tid så är säljaren i dröjsmål och du har rätt att göra vissa påföljder gällande (9 och 10 § KKöpL). Om du ännu inte har betalat så har du rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar däcken (11 § KKöpL). Jag antar dock att du redan har betalat fullt pris, och då har du rätt att kräva fullgörelse (12 § första stycket KKöpL). Säljaren behöver dock inte fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som denne inte kan övervinna eller om det innebär uppoffringar som inte är rimliga i förhållande till köparens intresse (12 § andra stycket KKöpL). Detta bör inte vara något problem i ditt fall, då det förmodligen inte föreligger något oövervinnerligt hinder samt att du har ett stort intresse av att faktiskt få vinterdäcken som ni har avtalat om. Du har dessutom rätt att häva köpet eftersom jag antar att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig, särskilt eftersom det precis som du skriver snart är vinter och du behöver vinterdäcken (13 § KKöpL). För att inte behöva visa väsentligheten för dig kan du även förelägga säljaren att leverera däcken inom en viss tilläggstid, och om denna inte är oskäligt kort och säljaren inte levererar inom denna tid så har du rätt att häva köpet oavsett (13 § andra stycket KKöpL). En inte oskäligt kort tid bör vara ungefär en vecka. Om du häver köpet innebär det att du har rätt att få tillbaka den del av köpeskillingen som motsvarar priset för däcken, och säljaren behöver således inte heller leverera däcken (43 § andra stycket KKöpL). Kan du visa att du har lidit någon ekonomisk skada på grund av dröjsmålet har du även rätt att kräva skadestånd (14 § första stycket KKöpL). Detta kan vara fallet om du gör ett täckningsköp efter hävningen och de motsvarande däck som du då köper är dyrare, förutsatt att du har gjort täckningsköpet med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter att köpet hävdes (33 § KKöpL). Du har då rätt till prisskillnaden. I annat fall har du rätt till prisskillnaden mellan det pris som du har erlagt och gängse pris för motsvarande däck (33 § KKöpL). För att du ska ha rätt att häva köpet och kräva skadestånd måste du meddela säljaren om att du häver inom skälig tid efter att du fick reda på avlämnandet (15 § KKöpL). Skälig tid är lite olika från fall till fall, men generellt sett har en konsument en längre tid på sig än en näringsidkare. Detta på grund av att man ska ha tid på sig att söka hjälp och ta råd av andra. Sammanfattning Du har rätt att kräva fullgörande, att häva köpet och dessutom kräva skadestånd. Mitt råd till dig är att du omgående skriver till säljaren att denne får en tilläggstid (förslagsvis en vecka) för att leverera däcken. Levereras de inte inom denna tid så får du häva köpet och kräva skadestånd för prisskillnaden som du får lägga ut för att köpa motsvarande däck. Förhoppningsvis får detta säljaren att agera. Skulle säljaren ändå inte svara eller vara medgörlig för att träffa en överenskommelse så har du en möjlighet att vända dig till domstol med en stämningsansökan. Detta kan dock vara både kostsamt och tidskrävande, och därför bör du som sagt i vart fall börja med att vidta de åtgärder som jag ovan föreslagit. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Konsumentköp - ersättningsvara under reparationstid

2019-11-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan, jag har köpt ett par hörlurar som var defekta vilket ledde till att jag skickade tillbaka dem till försäljaren. Nu antyder försäljaren att de inte kan skicka mig en ny produkt förens tillverkaren har uträtt ärendet och konstaterat ett beslut. Stämmer detta eller är det deras skyldighet att skicka mig en ny produkt direkt? Jag har liksom inte betalt för en defekt vara utan förväntade mig att få en fungerande produkt direkt. Mvh
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du är en konsument och att säljaren är en näringsidkare när jag formulerar svaret. Nedan hänvisas därför till Konsumentköplag (1990:932) (KKL). Likaså hänvisas till förarbetet prop. 1989/90:89. När en köpare i egenskap av konsument har reklamerat en vara till säljaren, som du har gjort, har konsumenten rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. Detta gäller om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, 26 § 1 st. KKL. I detta fall har säljaren valt att avhjälpa felet. Frågan uppstår då hur lång tid säljaren har på sig att avhjälpa felet. Av lagrummet framkommer endast att avhjälpande ska ske "inom skälig tid" efter det att köparen framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för denne, 26 § 3 st. KKL. I förarbetena till lagen anges att säljaren ibland kan han behöva någon tid för att undersöka varan för att fastställa om något fel föreligger och i så fall vilket. I ett sådant fall bör säljaren kunna dröja med sitt besked en kortare tid i avvaktan på undersökningen. Det framgår också att om köparen måste vara utan varan i mer än en vecka, bör det i regel kunna krävas att säljaren ställer en ersättningsvara till köparens förfogande under reparationstiden, prop. 1989/90:89 s. 122. För att sammanfatta det hela har säljaren rätt att avhjälpa felet "inom skälig tid" efter det att köparen framställde sitt krav. Säljaren kan behöva någon tid för att undersöka varan, men om köparen får vara utan varan i mer än en vecka bör det i regel kunna krävas att säljaren ställer en ersättningsvara till köparens förfogande under den tid då varan repareras. Mitt råd är således att, om längre tid än en vecka har gått, upplysa säljaren att du har rätt till ett par hörlurar att förfoga över under reparationstiden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vindikationsrätt och hävd vid godtrosförvärv av lösöre

2019-11-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en guitar för 3 år sedan av en vän. Priset var okej, 3500 kr. Han hade vid den tiden fått max 4000 kr för den. Jag har kvitto som vi skrev tillsammans som anger att jag köpt den med pris och datum. Nu ville jag sälja den vidare och det visar sig att den har varit stulen för 10 år sedan.Tyvärr har min vän gått bort så jag kan inte fråga han var den kom ifrån. Jag hade ingen anledning vid köpet att misstänka något och jag tror inte han stulit den heller.Vad gäller här? Jag visste inte ens den hade ett serie nummer för det syns inte, man va tvungen skruva bort en platta då fanns det där. Har jag gjort mig skyldig på något sätt ?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om godtrosförvärv av lösöreDet rör sig om ett köp i god tro av en gitarr, ett så kallat godtrosförvärv, vilket regleras i lagen om godtrosförvärv av lösöre (1 § GFL). Omständigheter som talar för god troDet faktum att du köpte en gitarr till ett icke märkvärdigt pris, att säljaren hade egendomen i sin besittning trots att denne inte var ägare till gitarren samt under vilka förhållanden den utbjöds talar för att du var i god tro. Utifrån de omständigheter du anfört i frågan tyder inget på att du borde misstänkt något i försäljningssituationen. Det krävs att du som köpare var i god tro tills dess att gitarren kom i din besittning (2 § GFL). Det framgår inte av omständigheterna i frågan hur länge du har innehaft gitarren. Beroende på tidslängden av innehavet blir det olika utfall. Nedan redogörs för bägge scenarierna. För det fall du innehaft gitarren i mindre än tio årFör det fall du innehaft gitarren i mindre än tio år, kvarstår en så kallad vindikationsrätt för den rätte ägaren. Vindikationsrätten innebär att den rätte ägaren inom sex månader från det att denne fick kännedom om ditt innehav av gitarren, kan göra gällande anspråk på att återfå gitarren från dig (3 § GFL). I detta fall är du alltså tvungen att lämna tillbaka gitarren till den rätte ägaren. För de ekonomiska förluster du lider av detta genom att gitarren var belastad med ett rättsligt fel, kan du kräva säljaren på ersättning för (41 § köplagen). För det fall du innehaft gitarren i över tio årOm du däremot innehaft gitarren i över tio år, föreligger hävd. Detta förutsätter att du under hela denna perioden varit i god tro angående att gitarren inte varit belastad med tredje mans rätt (det vill säga någon annans äganderätt). Hävd innebär att du som köpare har fått äganderätt till gitarren och ingen vindikationsrätt föreligger för den rätte ägaren (4 § GFL). Trots att det föreligger hävd, har dock den rätte ägaren en sista möjlighet att återfå sin gitarr om denne väljer att göra möjligheten gällande. Den rätte ägaren kan i utbyte mot ett lösenbelopp återfå sin gitarr (5 § GFL). Lösenbeloppet innefattar kostnader för ditt köp av gitarren samt de utgifter du lagt ut i syfte att förbättra denna (6 § 1 st GFL). Lösenbeloppet ska minst motsvara marknadsvärdet (6 § 2 st GFL). Anspråk att genom lösenbelopp återfå gitarren måste göras gällande gentemot dig inom sex månader efter att den rätte ägaren fick reda på ditt innehav eller måste antas ha fått kännedom om ditt innehav (5 § 2 st GFL). SlutsatsBeroende på hur länge du innehaft gitarren, leder scenariot till olika resultat. Sammanfattningsvis kan du komma att behöva lämna ifrån dig gitarren till den rätte ägaren om ägaren kräver detta, men oavsett om det sker genom lösen eller vindikation, har du rätt till ersättning antingen från den rätte ägaren alternativt från säljaren. Du har inte gjort dig skyldig till något om du varit i god tro fram tills dess att du fick reda på att gitarren var stöldgods. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Tjänst allvarligt felaktig - vad gör man?

2019-11-16 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |hej, vad krävs från vår sida för att vägra/ yrka på att hantverkaren som renoverat vårt badrum ej ska ha rätten att avhjälpa att badrummet måste göras om pga ej fackmannamässigt utfört arbete och ej få betalt för arbete/ och ev yrka på skadestånd. Felen påtalades direkt, var påhantverkaren började knacka ner kakel utan vårt godkännande, hantverkaren vill ej göra om badrummet utan kommer med lösningar som vi ej kan acceptera. Vi har anlitat en besiktningsman som konstaterat samma sak. Felen är så pass omfattande och t.ex väggar har utan vår vetskap ej blivit riktade och strider mot Boverkets/ AMA och branschorganisationers rekommendationer. Plattsättningen är ursel. Och vi har efterfrågat vid flertalet tillfällen intyg och dokumentation på tätskikt vilket vi inte heller fått. Vi har inget förtroende kvar för hantverkaren. Vi har önskat förlikning/ att vi ska göra en överenskommelse men hantverkaren vill ej förstå vidden i hur dåligt arbetet är utfört. Kort och gott hur kan vi komma vidare? ARN har ju väldigt lång handläggningstid och hantverkaren har inte visat en uns vilja att gå oss tillmötes. Tack på förhand
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör en tjänst som en näringsidkare har utfört åt dig som konsument är konsumenttjänstlagen, härefter förkortad KtjL, tillämplig (1 § KtjL). Är tjänsten felaktig? Precis som du skriver ska en tjänst utföras fackmässigt och med hänsyn till konsumentens intressen (4 § KtjL). Detta har uppenbarligen inte gjorts, varför tjänsten är att betrakta som felaktig (9 § första stycket 1 punkten KtjL). Vad har du rätt att kräva? Eftersom du skriver att du har reklamerat till näringsidkaren direkt så har du rätt att kräva felpåföljder (16 och 17 § KtjL). Om du inte har betalat hela priset så har du rätt att hålla inne betalningen (19 § KtjL). Du har även rätt att kräva avhjälpande, och trots att du inte kräver det så har näringsidkaren rätt att avhjälpa felet förutsatt att du inte har något särskilt skäl för att avvisa erbjudandet (20 § första och andra stycket KtjL). Dock ska avhjälpning ske inom skälig tid efter att näringsidkaren har getts tillfälle (20 § tredje stycket KtjL). I detta fall skulle du dels kunna argumentera för att du inte vill att just denna hantverkare ska avhjälpa felet, med hänsyn till ditt bristande förtroende till följd av felets grad. Dessutom verkar du ha erbjudit näringsidkaren att avhjälpa felet utan resultat. Du har därför rätt att göra avdrag på priset, men i ditt fall anser jag att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat, vilket näringsidkaren i vart fall bort inse. Detta ger dig rätt att häva avtalet (21 § KtjL). Hävningen innebär att näringsidkaren inte har rätt till betalning för tjänsten (23 § KtjL). Dessutom är näringsidkaren skyldig att ersätta dig för ekonomisk skada på grund av felet (31 § tredje stycket KtjL). Detta skulle kunna vara fallet om det har uppstått mer jobb för er innan ni kan göra om arbetet – det vill säga att ni måste vidta åtgärder för att komma till det skick som var innan tjänsten överhuvudtaget utfördes. SammanfattningI och med att tjänsten är felaktig har du rätt att kräva avhjälpande. Eftersom tjänsten är så pass allvarligt felaktig anser jag dock att du har utrymme för att argumentera för hävning i stället, särskilt med tanke på att du har anledning att avvisa ett erbjudande om avhjälpande från näringsidkaren. Du har vidare rätt till skadestånd. Mitt råd till dig är därför att du vänder dig en sista gång till näringsidkaren och framställer dina krav. Förhoppningsvis kan det ovanstående få denne att förstå allvaret. Skulle det ändå inte hjälpa kan du lämna en stämningsansökan till domstol. Detta kan dock både vara tidskrävande och kostsamt, och båda parter tjänar på att försöka träffa en överenskommelse frivilligt. Skulle du behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister på https://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Säljarens ångerrätt, vad gäller?

2019-11-14 i Köplagen
FRÅGA |Jag är uppfödare och skall köpa en valp ifrån en annan uppfödare. Nu har hon ångrat sig och vill inte fullfölja köpet. Vad gäller?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, Av din fråga framgår det inte riktigt om du har ingått avtalet om köp av hundvalp som privatperson (konsument) eller som näringsidkare (exempelvis som egenföretagare). I vilken egenskap säljaren agerar är inte heller helt enkelt att utröna. Men mot bakgrund av att du titulerar dig själv och säljaren som uppfödare utgår jag ifrån att ni båda är att betrakta som näringsidkare. Tillämplig lag i den uppkomna situationen blir därför köplagen (KöpL). Även viss ledning för de grundläggande principerna beträffande avtal i allmänhet kan eventuellt behöva sökas i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (kallas avtalslagen och förkortas AvtL)Det korta svaret på din frågaNej, säljaren har ingen ångerrätt och du kan som köpare kräva s.k. fullgörelse av det ingångna avtalet. Annorlunda uttryckt: Din motpart, alltså säljaren, är skyldig att lämna ifrån sig hundvalpen mot den överenskomna ersättningen. Annars kan denne bli skyldig att utge (betala) skadestånd till dig som köpare. AllmäntHundar utgör lösöre (lösa saker) och avtal om köp av lösöre (är en sorts lös egendom) mellan näringsidkare regleras i KöpL. Lagen är dock i sin helhet dispositiv, vilket innebär att parterna har rätt att avtala om annat om de så önskar (3 § KöpL). Som köpare får man hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör sina åtaganden gentemot köparen, förutsatt att inget giltigt skäl för att avstå ifrån detta finns på säljarsidan (23 § första stycket KöpL). Men det föreligger ingen generell ångerrätt för säljaren enligt svensk köprätt. Det måste i så fall framgå av det aktuella avtalet (3 § KöpL). Har inget sådant villkor intagits i avtalet gäller ingen ångerrätt. Även ett skadestånd kan följa som ett direkt resultat av säljarens dröjsmål (27 § första stycket KöpL). Ditt case, vad gäller?Du nämner inget skriftligt köpeavtal. Jag tolkar därför din fråga som att du och säljaren har träffat en muntlig överenskommelse. Det finns inga formkrav för den här typen av transaktioner (köp av hundvalpar) varför ett muntligt avtal är giltigt och binder säljaren vid avtalsinnehållet. Det kan däremot stundtals vara svårt att fastställa ett sådant när ingenting finns i skrift varför svaren istället får sökas i relevant lagstiftning. Du skriver endast att säljaren har ångrat sig. Inte varför. Men så länge han eller hon inte har några legitima skäl blir denne enligt 23 § första stycket KöpL skyldig att sälja hundvalpen till dig. Ni har ingått ett bindande avtal och ni är därför båda enligt allmänna avtalsrättsliga principer bundna av era respektive svar (säljaren genom sitt anbud när denne erbjöd dig att få köpa hundvalpen och du genom din accept när du tackade ja till detta), 1 § första stycket AvtL. Det handlar således om en ömsesidig förpliktelse, vilket innebär att du faktiskt är skyldig att köpa hundvalpen. Men det är förvisso inget problem i det här fallet eftersom din önskan är att köpet blir av. TipsJag föreslår att du kontaktar säljaren på nytt och förklarar att du har läst på och gör en annan bedömning av det låsta läget. Kom ihåg att säljaren enligt 27 § KöpL kan bli skyldig att utge skadestånd vid dröjsmål. Och det kanske mest centrala; ångerrätt saknas här. Det är i varje fall min slutsats.Genom ytterligare en förhandling kanske ni också kan nå en lösning som bättre passar er båda givet förutsättningarna (en s.k. förlikning). Som sagt, det råder avtalsfrihet på det här området (3 § KöpL, se även ovan under allmänt) varför en omförhandling alltid kan påkallas och medges av någon av avtalsparterna. Jag hoppas att du känner dig tillfreds med svaret. Välkommen att höra av dig på nytt vid eventuella oklarheter. Vänligen,

Vad anses egentligen som ett fel i konsumentköplagens mening?

2019-11-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag arbetar i en butik som bedriver försäljning av mobiltelefoner och mobilabonnemang. Vi hade för ett tag sedan en kund som besökte oss och ville köpa en smartphone av märket Apple. Då vi inte hade telefonen i fysiskt lager i butiken så beställde vi den åt kunden. Kunden mottog telefonen ca en vecka senare. efter att kunden haft telefonen ca två veckor besökte hon oss igen och krävde reklamation då telefonens strömknapp var lite vass i överkant. Vi hade en livlig diskussion med kunden om vad som gällde men till slut så kom vi överens om att vi fick skicka in telefonen till vår auktoriserade verkstad. Verkstaden fastställde att den enda skada/defekt som var på telefonen var av kosmetiskt art och därför ej täcktes av apples begränsade garanti. Då det är vi och inte är verkstad som är inköpare av varan så ska eventuell reklamation gå genom oss. Det om däremot är min fråga är om kunden i dethär fallet kan kräva en reklamation då enligt mig och vår verkstad det inte är några "egentliga fel på varan". Telefonen gör precis det som en smartphone ska kunna, det går att ringa, smsa, surfa, ladda ner appar och fotta. Av vad jag kan tyda i konsumentköplagen i § 16 under Fel på Varan så verkar det som att kunden inte i dethär fallet ska kunna kräva en reklamation? Kan detta stämma?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är rättsfrågan? När en näringsidkare säljer en vara till en privatperson är, precis som du själv har funnit, konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Frågan i detta fall är vad som egentligen är att anses som ett fel.När föreligger fel i varan?Huruvida varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när varan köptes. Näringsidkaren ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör varan anses som felaktig om den avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om en vara inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). Kan telefonen anses vara felaktig? Konsumentköplagen ger en konsument omfattande möjligheter att hävda fel i vara vilket i sin tur kan aktualisera ett antal påföljder, till exempel prisavdrag, omleverans eller hävning av köpet. Detta innebär att det är möjligt att felet som kunden har åberopat kan vara ett fel som omfattas av lagens mening, trots att det inte påverkar telefonens funktion. Ett kosmetiskt fel kan fortfarande vara ett fel, även i lagens mening, som kunden har rätt att reklamera. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,