Hur många gånger måste reparation accepteras efter fel enligt konsumentköplagen?

2019-02-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en mobil med abonnemang januari 2018. I juni samma år lämnade jag in den på lagning då det helt plötsligt inte gick att ladda den. Jag testade olika laddare och olika uttag. Fick tillbaka den med info om att de bytt ut delar och uppdaterat mjukvaran. I september 2018 hände samma sak den slutade ladda, än en gång lämnade jag in den och fick den lagad. I novemberr 2018 hände det en tredje gång, lämnade in den och fick den lagad. Fick veta att om det hände igen så skulle jag få en ny telefon. Den slutade fungera att ladda en 4:e gång i januari 2019, lämnade in den och fick den lagad igen! Alltså jag fick ingen ny telefon. Hur många gånger ska det behöva hända innan jag kan kräva en ny telefon eller har jag rent av rätt att häva köpet?
Aksinja Rönnlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från att du som privatperson ingått avtalet med en näringsidkare, varpå konsumentköplagen blir tillämplig (KKL). För att kunna kräva en ny telefon eller häva köpet ska varan vara felaktig (22 § KKL). Av 16 § KKL framgår att varan ska överensstämma med vad som följer av avtalet när det kommer till art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning, annars anses det vara fel på varan. Fel kan även föreligga om varans egenskaper inte överensstämmer med de egenskaper som säljaren har nämnt vid marknadsföringen av varan, 19 § KKL. Då telefonen inte går att ladda, är den felaktig och du har rätt att göra diverse påföljder gällande.I 22 § KKL uppräknas de påföljder som köparen kan kräva om det är fel på varan. Det första steget för köparen (som ni redan har gått igenom) är att kräva reparation eller utbyte av varan, som ska utföras utan extra kostnad för köparen. Vanligtvis har säljaren två försök på sig att reparera varan och om samma fel återstår efter andra reparationen har köparen rätt att tacka nej till flera försök. Säljaren har rätt till mer än två försök att reparera varan om det beror på flera olika fel. Då varan i detta fall reparerats fyra gånger och då felet fortfarande återstår, har du rätt att kräva omleverans och få en ny telefon. Som sista alternativ har köparen rätt till prisavdrag (28 §) eller hävning av köpet (29 §). För rätt till att häva köpet ska föreligga krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig, vilket varierar från fall till fall. Hävning innebär att köparen lämnar tillbaks varan och säljaren lämnar tillbaks pengarna. I vissa fall har du som köpare rätt till ersättning för de utgifter och förluster du drabbas av pga. felet på varan, enligt 30 § KKL. Rätten till ersättning gäller även om köpet har hävts.SammanfattningDå det föreligger fel i varan har du som utgångspunkt rätt att kräva en ny telefon. Om säljaren inte har möjlighet att förse dig med en ny telefon, har du rätt att häva köpet. Om du blir erbjuden att än en gång reparera telefonen, har du rätt att vägra detta. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Reklamation vid fel i vara

2019-02-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Hur lång tid efteråt kan man reklamera produkter som har blivit felsvetsade detta är mellan två företag.
Sara Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur lång reklamationstid man har vid fel i vara. I och med att köpet rör två företag (dvs. näringsidkare) blir köplagen (KöpL) aktuell. I mitt svar utgår jag från att köpeavtalet mellan företagen inte reglerar frågan om reklamationstid vid fel i vara. Skulle köpeavtalet däremot reglera frågan, gäller avtalet före lagens bestämmelser (3 § KöpL). Vidare utgår jag från att köpet inte avser ett internationellt köp.Vad säger lagen?För att köparen ska kunna göra olika påföljder gällande mot säljaren måste det först konstateras att det föreligger fel i varan. Enligt 17 § 1 st. KöpL ska en vara i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Med stöd av 17 § 3 st. KöpL föreligger fel dessutom om varan i annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I ditt fall har produkter blivit felsvetsade. Detta torde i vart fall kunna härledas till 17 § 3 st. KöpL och därmed kan man konstatera att det föreligger fel i varan.Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnat säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, se 32 § KöpL. En sådan reklamation kan antingen vara muntlig eller skriftlig. Tidsfristen för reklamation räknas från det att köparen faktiskt upptäckte felet eller det att köparen borde ha upptäckt felet. Bedömningen av vad som anses som skälig tid varierar från fall till fall och beror bland annat på vilka uppgifter om varan som säljaren gav vid avlämnandet av den. Till saken hör även att en köpare har en undersökningsskyldighet av varan efter avlämnandet i enlighet med god affärssed, se 31 § KöpL. Enligt motiven till lagen ska reklamationen ske inom några dagar efter det att felet har upptäckts. När det gäller den tiden som köparen 'borde ha märkt' är bedömningen mer komplicerade. Generellt sett är bedömningen ganska sträng mot köparen som är näringsidkare. Som maximum har köparen två år på sig att reklamera, 32 § st. 2 KöpL.Det är därmed svårt att säga generellt hur lång tid som köparen har på sig att reklamera den felsvetsade produkten. Bedömningen får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Mitt råd till köparen är att först och främst kontakta säljaren och påpeka felet så fort som möjligt. Om säljaren inte är behjälplig och mer än 2 år har gått finns dessvärre inte längre några möjligheter till kompensation från säljaren.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ta kontakt med våra erfarna jurister om du behöver vidare hjälp i frågan. Med vänliga hälsningar,

Är säljaren skyldig att reparera min felaktiga vara?

2019-02-16 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en traktor för 385000 +moms av en firma som företagare, det visar sig vara fel på den när jar får hem den, säljaren påstår att han har ingen skyldighet att hjälpa mig med reparationen som kostar ca 60000+moms vad gäller?
Matilda Bergström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då ni är två näringsidkare (företag) som ingått avtal med varandra kommer köplagen att tillämpas. Felaktig varaVaran anses vara felaktig om varan i fråga om art, mängd, kvalitet eller andra kunskaper inte stämmer överens med avtalet (17 § första stycket). Varan ska även kunna användas för sitt ändamål (17 § andra stycket). Det framgår av dina uppgifter att traktorn är så felaktig att den behöver repareras. Varan är därför felaktig i köprättsligt hänseende (17 § tredje stycket). Det avgörande i frågan är om du undersökt varan innan köpet eller inte. Du som köpare får nämligen inte åberopa sådana fel som du måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket). Har du undersökt varan eller underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får du inte åberopa sådant du borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid med tro och heder (20 § andra stycket). Säljaren har agerat i strid med tro och heder om denne aktivt har försökt dölja något.Påföljder vid fel i varanÄr varan felaktig och du som köpare inte är orsaken till skadan, kan du kräva avhjälpande (reparation), omleverans (ny vara), prisavdrag eller hävning köpet (30 §). I första hand används avhjälpande, i andra hand omleverans, i tredje hand prisavdrag och till sist hävning av köpet.ReklamationFör att få åberopa felet krävs att du som köpare meddelat säljaren om felet inom skälig tid från det att du märkt eller borde märkt felet (32 §). Det framgår av dina uppgifter att du meddelat säljaren om felet och begärt reparation. Du har alltså gjort en reklamation.Mitt råd till digUnder förutsättning att du inte upptäckt felet vid en undersökning av varan innan köpet, så kan du fortfarande åberopa felet genom en reklamation och därmed kräva att säljaren ska åtgärda felet.Mitt råd är att du kontaktar säljaren igen, förtydligar att du gjort en reklamation och kräv att säljaren ska reparera traktorn. Går säljaren inte med på reparation av varan så kan du kräva omleverans (ny vara). I sista hand kan du kräva prisavdrag eller hävning av köpet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fel i bostadsrätt

2019-02-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej !Jag har köpt en lägenhet och efter två månder upptäckte jag en fuktskada i badrummet. Förenigen sa att de ska fixa den men nu har det gått tre månader utan att de tagit något beslut. Så jag undrar om jag kan få tillbaka alla månadsavgifter sedan jag anmälde skadan, då jag fortfarande inte har kunnat flytta till lägenheten på grund av att vattnet är avstängt i både badrum och kök.
Ninorta Antar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att din köpta lägenhet är en bostadsrätt. En bostadsrätt räknas som lös egendom och faller därför inte under jordabalkens regler om fel. Detta innebär dock inte att man inte kan göra gällande fel. Istället för jordabalkens regler använder man köplagens regler (1 § Köplagen). Bostadsrätten är alltså en vara. Jag kommer nedan förklara hur fel i bostadsrätter fungerar och min bedömning av situationen. Fel i vara:I köplagen beskrivs grunden till vad fel i en vara är (17 § köplagen). Fel är om varan inte kan användas för varans syfte, om den inte kan användas alls eller inte har utfäst egenskap. Eftersom du inte kan flytta in och nyttja bostadsrätten, är det fel enligt 17 § 2 stycket 1 punkten köplagen.Undersökningsplikt:Köparen en undersökningsplikt av varan innan köpet, enligt 20 § Köplagen. Denna undersökningsplikt varierar i omfattning. I vissa fall räcker det med en snabb undersökning om varan t.ex. är ny. I vissa fall måste en mer ingående undersökning göras om varan är i allmänt sämre skick. Hur som helst verkar det i ditt fall handla om ett dold fel, som då kan åberopas. Reklamation:För att få göra gällande ett fel ska man även reklamera felet enligt 32 § köplagen. Detta ska göras till säljaren "utan oskäligt dröjsmål". Hur lång tiden är varierar. I vissa fall kan reklamationsfristen vara ett par dagar och i andra fall flera månader vid dolda fel, som i ditt fall. Huvudsaken är att man göra detta snarast efter att man upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Avhjälpande:Du har rätt att kräva att felet, fuktskadorna, åtgärdas. Om föreningen inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har du rätt till ersättning för kostnader som tillkommer när du på egen hand försöker åtgärda fuktskadorna, enligt 34 § köplagen. Dock måste du meddela detta krav i samband med reklamationen eller inom skälig tid, enligt 35 § köplagen. Hävning:Om du vill ha tillbaka dina månadsavgifter förmodar jag att du vill att köpet går åter. Då har du rätt att häva köpet enligt 39 § köplagen. Min bedömning:Du kan försöka åtgärda fuktskadorna på egen hand, men på föreningens bekostnad. Annars om du vill ha tillbaka dina månadsavgifter kan du häva köpet enligt 39 § köplagen och då kan även skadestånd komma att bli aktuellt, enligt 40 § köplagen.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna ifall du har fler funderingar!

När tillämpas distansavtalslagen?

2019-02-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejKöpa bil från netauktion, gäller distansavtal?I dag alla bilfirmor säljer sina fordon via auktioner och ingen tar ansvar.Hur går det till?
Oscar Lado |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Distansavtalslagen tillämpas när konsument och näringsidkare ingår distansavtal och avtal utanför näringsidkarens affärslokaler (1§ distansavtalslagen). Avtal genom internetauktioner är ett distansavtal eftersom konsumenten och näringsidkaren inte befinner sig på samma plats när avtalet ingås (se 2§ distansavtalslagen), alltså tillämpas distansavtalslagen på internetauktioner. Detta innebär att avtalsvillkor som avviker från lagen till nackdel för konsumenten som huvudregel är ogiltiga (4§ distansavtalslagen). Ett exempel på en rättighet som konsumenten har vid distansavtal är 14 dagars ångerrätt (10§ distansavtalslagen).

För att få åberopa fel i varan måste köparen reklamera till säljaren

2019-02-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en begagnad dator på blocket av en privatperson förra veckan. Redan dock när jag fick hem den så såg jag att den såg betydligt slitnare ut än den gjorde på bilden i annonsen. När jag sedan började använda datorn så märkte jag att vissa funktioner som säljaren hade sagt i mailkonversation med mig inte fanns på datorn. Jag är väldigt missnöjd med datorn och undrar om det går att lämna tillbaka datorn och få pengarna tillbaka? Hur skall jag i så fall gå till väga för att kunna reklamera?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att datorn inte stämmer överens med vad du har blivit utlovad av säljaren föreligger ett fel i varan (17 § köplagen). När det föreligger fel i en vara man har köpt finns det vissa påföljder som du som köpare kan göra gällande. För att köparen ska ha rätt att påkalla felet i varan och göra dessa påföljder gällande krävs det dock att man har reklamerat felet till säljaren (32 § köplagen). Detta gör man genom att kontakta säljaren, meddela vad man anser är fel med varan och även förklara att man vill göra vissa påföljder gällande, t.ex. att man vill ha prisavdrag på varan. Ifall du som köpare inte kontaktar säljaren och reklamera har du inte rätt att åberopa att datorn är felaktig. Reklamationen måste ske inom skälig tid från det att du märkte felet. Det går alltså inte att vänta för länge utan det är bäst att höra av sig till säljaren så fort som möjligt.Efter att du har reklamerat har du i första hand rätt till avhjälpande av felet eller omleverans (34 § köplagen). Omleverans är oftast inte möjligt när man köper begagnade varor på nätet då säljaren inte har möjlighet att skicka en ny vara. Avhjälpande av felet innebär att säljaren "fixar" det som är fel på varan. Om det inte är möjligt att avhjälpa felet eller ett avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att du reklamerat har du istället rätt till prisavdrag eller hävning av köpet (37 § köplagen). För att ha rätt att häva köpet och få tillbaka sina pengar krävs det att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Är datorn i sådant dåligt skick att du aldrig skulle ha köpt den om du visste, och är detta något som säljaren borde ha insett? Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Reklamera glasögon som sitter snett?

2019-02-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Mina nyinköpta glasögonbågar sitter snett o ser dom hela tiden. Verkar som det inte är någon "styrsel" alls. Reklamation?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad tråkigt att höra att glasögonen inte levde upp till dina förväntningar.Kontakta butikenJag skulle i första hand rekommendera dig att kontakta optikerbutiken som du köpte dina glasögon från. Av egen erfarenhet så brukar de flesta butikerna kunna hjälpa dig att kostnadsfritt forma dina glasögonbågar så att de sitter bekvämt när du använder dom. Butikerna brukar kunna värma upp bågarna så det går att justera dom även om de inte verkar ha någon styrsel.ReklameraOm butiken inte kan justera dina glasögon så har du rätt att reklamera dom. Eftersom glasögonen inte stämmer överens med det du hade rätt att förvänta dig så anses det föreligga ett fel i varan. (16 § 3 stycket 3 punkten konsumentköplagen) Du kan därför kräva att butiken reparerar bågarna, att du får ett nytt par eller kräva prisavdrag. (22 § konsumentköplagen)Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Ska skuld räknas bort från köpesumman?

2019-02-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |hej vi ska köpa ut en delägare från en sommarstuga men vi har kvar en del av bolåneskuld.Ska deras del räknas av från köpesumman?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är helt fritt att avtala mellan er då avtalsfrihet gäller vid köp. Det finns för och motargument för båda förslagen. Jag skulle säga att den inte ska räknas av utan det är ni kvarvarande delägare som får dela på deras skuld då det enligt mig kommer skapa minst problem i framtiden om någon känner att det gått fel till ex om ni ska sälja stugan. Ta och prata ihop er med de andra delägarna om hur de vill göra så löser det sig. Det finns som sagt inga regler kring hur detta ska lösas i och med avtalsfriheten.Hoppas du fick svar på din fråga!