Fel i vara som är köpt på Tradera

2021-10-10 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag har köpt en vara på Tradera.Varan är en adapter mellan ett chassi för barnvagn och sittdel. I varan angavs att den var kompatibel med två olika modeller på sittdelar. När jag nu fått hem den överensstämmer inte varan med vad som angavs i beskrivningen. Adaptern är inte kompatibel med den ena modellen som angavs. Den är därför för mig obrukbar.Jag förstår att man inte har samma skydd vid köp mellan privatpersoner. Men då annonsens information inte överensstämmer med varan så känner jag mig såklart lite lurad.Min tanke är att köplagen gäller även vid köp på plattformar såsom tradera då det fortsatt är ett köp mellan två privatpersoner. Har jag fel?
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lagstiftning är tillämplig?Som du säger så gäller reglerna enligt köplagen (KöpL) om du köpt en vara av en annan privatperson på Tradera (1 § KöpL). Vidare är det som du säger att du har ett sämre skydd när det kommer till köp mellan privatpersoner. Detta innebär däremot inte att du saknar rättigheter i ditt nuvarande fall. Vad har du för rättigheter?Fel i vara föreligger om varan inte stämmer överens med uppgifter om dens egenskaper eller användning som säljaren har lämnat innan köpet och som kan antas ha påverkat ditt köp av varan (18 § KöpL). I ditt fall hade du rimligen inte köpt varan om inte det framgick av annonsen att den skulle vara kompatibel med din modell. Detta betyder att det föreligger fel i vara och ger dig rätt till påföljder för fel i vara. I ditt fall kan nog varken avhjälpande och omleverans ses lämpliga alternativ. Prisavdrag som du kan ha rätt till kanske inte heller är en tillfredsställande påföljd i och med att du inte kan använda adaptern. Observera dock att du inte har rätt till prisavdrag om varan är köpt begagnad på auktion (37 § andra stycket KöpL). (Har förstått det som att de flesta varorna på Tradera säljs via auktionsformatet). I ditt fall är då förmodligen hävning det lämpligaste alternativet. Rätt till hävning har du om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett det (39 § KöpL). Felet kan antas vara av väsentlig betydelse eftersom varan inte kan användas överhuvudtaget till det ändamål den köptes för och att felet förmodligen inte går att fixa genom avhjälpande eller omleverans. Man kan vidare argumentera för att säljaren borde ha insett att om adaptern inte passar din modell så är det av väsentlig betydelse för dig i och med att du inte kan använda den. För att ha rätt till hävning måste du dock reklamera felet inom skälig tid, dvs. meddela säljaren om felet och berätta att du vill häva köpet (32 § och 39 § KöpL). Som jag förstår din fråga har du nyligen efter köpet uppmärksammat felet men det kan ändå vara bra att meddela säljaren så snart som möjligt. SammanfattningSammanfattningsvis är det köplagen som tillämpas på ditt fall och omständigheterna talar för att du har rätt att häva köpet om det är det du vill göra. Mitt tips är därmed att så snart som möjligt kontakta säljaren och förklara att du vill reklamera varan och eventuellt häva köpet. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?

2021-10-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en cykel från ett företag i Nederländerna. Dryga 20 dagar efter jag fick cykeln så slutade växlingssystemet att fungera. Jag kontaktade dem och de sa att de kunde skicka ut en reservdel som skulle kunna ta 2-3 veckor. Jag hittade information att man kan kräva ett återköp eller kompensation om det tar orimligt lång tid att reparera varan eller om det är till besvär för köparen (vilket det är då jag pendlar till jobbet med cykeln). Kan jag kräva ett återköp eller anses denna väntetiden som rimlig?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att du för ungefär 20 dagar sedan från Nederländerna köpte en cykel vars växlingssystem slutade att fungera. Efter att du kontaktade företaget fick du veta att de kunde skicka en reservdel till dig och att det skulle ta två till tre veckor för reservdelen att anlända hos dig. Nu undrar du om den tiden är skälig eller om du kan vidta andra konsumenträttsliga åtgärder gentemot företaget. Dina fråga är köprättslig och behandlas i Konsumentköplagen (KKöpL). Jag utgår ifrån svensk lag eftersom svensk konsumenträtt, och även nederländsk, bygger på samma EU-direktiv som har båda länderna har införlivat i nationell lag. Konsumentregelverken i Sverige och Nederländerna har därför ett någorlunda liknande innehåll, varför det inte är särskilt viktigt att veta vilket lands konsumentlagar som ska tillämpas. Förutsättningarna för "skälig tid" vid avhjälpande Är en vara felaktig kan en konsument enligt 26 § KKöpL, efter att ha reklamerat felet, bl.a. begära att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. Med avhjälpande menas att säljaren ser till att varan blir reparerad, vilket innebär att säljaren i princip själv måste reparerar varan eller se till att någon annan gör det för säljarens räkning. Avhjälpandet ska dessutom enligt 26 § 3 st. KKöpL ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Felet i varan ska enligt 26 § 3 st. KKöpL vara avhjälpt inom skälig tid efter det att köparen framställde sitt krav. Vad som är skälig tid för avhjälpande beror på omständigheterna, varför en bedömning måste göras för varje enskilt fall. Utgångspunkten i förarbetet till Konsumentköplagen, prop. 1989/90:89, är att bedömningen av skälig tid vid avhjälpande ska göras med hänsyn till köparens intresse. Vanligtvis ska ett avhjälpande inte behöva ta mer en ett par dagar, och om det tar längre tid än så bör köparen under tid få tillgång till ersättningsvara. Vid gränsöverskridande handel i EU kan det dock tänka sig att utrymmet för vad som är skäligt måste få vara lite större, men endast med hänsyn till faktumet att en reservdel kan behöva skickas över landsgränser. Bortsett från om tiden för ett avhjälpande är skäligt eller inte, framgår det av förarbetet bakom Konsumentköplagen att en av köparen accepterad tid för avhjälpande inte kan anses oskälig. Det ska även tilläggas att bedömningen av ett avhjälpandes riktighet ska göras utifrån om avhjälpandet i sig innebär olägenhet för köparen och inte om felet i sig innebär olägenhet. Bedömning och rekommendation i ditt fall: Det är oskäligt lång tid och dessutom inte ett avhjälpande Du beskriver att företaget kunde skicka en reservdel som skulle anlända hos dig mellan två till tre veckor. Om du har accepterat detta kan tiden inte längre anses vara oskälig och du måste då i princip "bita i det sura äpplet". Även om du har accepterat tiden, kan det knappast ses som ett avhjälpande att enbart skicka reservdelar och förvänta sig att köparen själv lagar varan. Om reparationen är tillräckligt enkel kan detta dock godtas. Skulle företaget inte se till att reparationen vidtas av dem själva eller av ett annat företag i Sverige, får du enligt 28 § KKöpL begära prisavdrag för dina kostnader att låta någon annan utföra reparationen. Om du inte har accepterat tiden, bedömer jag det som att två till tre veckor är oskäligt lång tid även för handel över unionsgränserna. Utgångspunkten är att ett avhjälpande ska ske inom ett par dagar, och med extra utrymme för faktumet att det är gränsöverskridande handel kan tiden nog maximalt sträckas till en eller en och en halv vecka. Eftersom avhjälpandet inte kommer att ha utförts inom skälig tid, anser jag att du enligt 28 § KKöpL har rätt till att köpet hävs. Då får du dina pengar åter i utbyte mot att varan återlämnas till säljaren. Jag rekommenderar därför att du hör av dig till företaget igen och säger att du inte accepterar tiden det kommer ta att avhjälpa felet och att du vill få en helt ny vara (omleverans) eller annars häva köpet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Häva köp på grund av felaktigt lämnad uppgift

2021-10-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej,har nyligen tecknat avtal att köpa en bostadsrätt. På den privata visningen ställde vi (2 personer) frågan till mäklaren hur stor skuld föreningen har per kvm. Svaret kom snabbt: 350 kr/kvm. Samma fråga kom upp, mer som en påminnelse eller åter-bekräftelsefråga, under kontraktsskrivningen. Svaret var detsamma, 350 kr.Efter en vecka när vi tecknar försäkring för nämnda bostadsrätt läser vi på föreningens hemssida att skulden, per kvm är 4 573 kr. Har letat lght länge med anledning av att just skulden till föreningen varit en viktigt fråga för oss. Därför, hade köpet aldrig blivit av hade vi känt till fakta.Vi vet att man som köpare har undersökningsplikt men denna fråga tedde sig så självklar att inte behöva kolla.Vad är våra skyldigheter. Vad är mäklarens skyldighet. Dessutom, vi vill häva köpet på grund av felaktig information och felaktig uppgift. Kan vi det?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom en bostadsrätt i lagens mening är att betrakta som lös egendom blir köplagen tillämplig vid en försäljning mellan privatpersoner (1 § KöpL). En mäklares ansvar är reglerat i fastighetsmäklarlagen. Då lagen precis är uppdaterad finns den inte publicerad i rätt version på hemsidan som gör att jag kan direkthänvisa till paragrafer. Vill ni själva kolla på lagen finns den dock tillgänglig här. Är bostadsrätten att betrakta som felaktig? En bostadsrättslägenhet ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om lägenheten avviker från vad köparen haft anledning att förutsätta, är varan att anse som felaktig (17 § KöpL). Fel föreligger även om lägenheten inte överensstämmer med sådana uppgifter om lägenhetens egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av lägenheten eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). I ert fall är det dock mäklaren som har lämnat uppgifterna vilket gör att 18 § andra stycket KöpL blir tillämplig. Där anges att lägenheten ska anses felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren före köpet har lämnat vid marknadsföringen av lägenheten och som kan antas ha inverkat på köpet. Lägenheten ska dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. Det innebär att säljaren undgår ansvar om denne varken kände till eller borde ha känt till att uppgifterna hade lämnats av annan. Eftersom informationen om föreningens skuldsättning fanns tillgänglig på föreningens hemsida borde säljaren i vart fall ha känt till detta. Därmed är bostadsrätten att betrakta som felaktig. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). Den felaktiga uppgiften är dock ingenting som ni borde ha upptäckt vid en normal undersökning, och särskilt inte med tanke på att ni inte hade någon anledning till att betvivla mäklaren. Er undersökningsplikt hindrar er således inte från att åberopa felet. Kan ni häva köpet? En köpare får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Huruvida felet är av väsentlig betydelse för er lämnar öppet för argumentation. Enligt min mening är det faktum att skuldsättningen var avsevärt mycket högre än vad som uppgavs innan köpet och att ni, om ni hade haft vetskap om detta innan köpet, inte hade köpt bostadsrätten tillräckligt för att felet ska vara av väsentlig betydelse för er. Detta är också någonting som säljaren borde ha insett. Det föreligger således tillräckliga skäl för hävning. Mäklarens skyldighet En mäklares ansvar regleras i fastighetsmäklarlagen. Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse (3 kap. 1 § fastighetsmäklarlagen). Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter ska han eller hon ersätta den skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren (3 kap. 25 § fastighetsmäklarlagen). I ert fall kan de felaktigt angivna uppgifterna anses som ett oaktsamt åsidosättande vilket gör att det bör vara möjligt att kräva skadestånd. Detta förutsätter dock att ni kan påvisa en skada som har samband med oaktsamheten. Sammanfattning och råd Den felaktiga uppgiften är att betrakta som ett fel. Detta kan sägas vara av väsentlig betydelse för er vilket ger er rätt till hävning. Om ni har lidit någon skada på grund av detta kan ni även kräva skadestånd från mäklaren. Mitt råd till er är därför att ni med denna argumentation i bakgrunden framställer era anspråk mot mäklaren/ säljaren. Om ni behöver mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Är ni intresserade av detta eller har några frågor om mitt svar får ni gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att ni fick svar på er fråga och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Avtalsbrott vid köp av körlektioner

2021-09-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej på er, Jag köpte ett körskolepaket för 25 000 Kr av Arenastadenskörskola. Köpet gjordes på plats och gjorde 6 oktober 2020. På deras hemsida stod det att man hade rätt att att få återbetalning inom ett 1 från inköpet. Inte heller sades det något på plats kring att de inte kommer betala tillbaka till mig.Jag har nu varit sjukskriven på grund av dödsfall i familjen och behov av att vara nära min mor, då vår far lämnat oss. Jag har endast utnyttjat 2 lektioner av totalt. När jag kontaktade dem i september så sa ägaren att jag hade köpt ett paket för 10 lektioner och att inköpet skedde 9 september 2020. Därav gäller inte återköpet då tiden gått ut. Jag skickade tillbaka kontoutdrag som påvisar att inköpet skedde 6 oktober 2020 samt att jag köpt startpaket för 25 000. Hänvisade även till deras hemsida som sa att det skulle ske återbetalning. Han bekräftade detta på telefon och bad mig fylla i deras blankett för utbetalning.I tisdags fick jag nu ett mail som säger att jag inte har rätt till återbetalning samt hänvisat till deras hemsida som de har uppdaterat. De har alltså lagt till ny text på hemsida som inte fanns där innan. Detta är sjukt!vad kan jag göra?
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I normala fall tillämpas Konsumentköplagen vid köp mellan näringsidkare och privatperson. Eftersom körskolan har haft ett eget erbjudande som går utöver Konsumentköplagen, tillämpas i detta fall istället Avtalslagen. Enligt 1 kap 1 §Avtalslagen är avtal bindande (löftesprincipen). Detta betyder att det som stod på hemsidan vid tillfället du köpte paketet ska gälla och alla ändringar som körskolan gör i efterhand gäller därmed inte. Vad kan du göra nu?Mitt tips till dig är att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (https://www.arn.se) och anmäla ditt ärende.Hoppas du fick svar på din fråga,med vänlig hälsning

Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?

2021-10-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej har köpt en båt från (enligt säljaren från 1937) men hittar ett dokument so säger att den byggdes 1915. Så den är 22 år äldre och alltså mer problem med hål i skrovet mm. Kan mam häva köpet eller få reduserat pris?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att du köpte en båt och att säljaren angav att båten byggdes 1937. Du har hittat bevis som enligt dig tyder på att båten i själva verket byggdes 1915 och således är betydligt äldre än vad säljaren angav. Nu undrar du om vilka åtgärder du kan vidta gentemot säljaren p.g.a. detta. Din fråga är köprättslig och regleras i Köplagen (KöpL). Jag går först igenom förutsättningarna för att det som man har köpt ska anses vara felaktigt och vilka påföljder som då blir aktuella, var på jag gör en bedömning av din situation. Förutsättningarna för att köpt egendom är felaktig För att kunna vidta köprättsliga åtgärder gentemot en säljare, måste man först konstatera att egendomen som man har köpt är felaktig. När en vara är att anse som felaktig bestäms enligt reglerna i 17-21 §§ KöpL. En vara är enligt 17 § 1 st. KöpL felaktig om den i fråga om bl.a. art, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som har avtalats. Enligt 17 § 2 st. KöpL är en vara vidare felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. Sist är en vara enligt 18 § KöpL även felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat vid före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. En viktig omständighet vid bedömningen av om en vara är att anse som felaktig eller inte, är om köparen kände till omständigheten. Enligt 20 § 1 st. KöpL får köparen nämligen inte såsom fel åberopa vad han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. Vidare gäller att en köpare enligt 20 § 2 st. KöpL inte såsom fel får åberopa det han eller hon borde ha upptäckt när denne undersökte egendomen. Samma sak gäller för sådant som köparen borde ha upptäckt när han eller hon underlät att undersöka egendomen trots säljarens uppmaning om att göra det. Det finns alltså ingen undersökningsplikt för en köpare, men om en undersökning vidtas eller en undersökning inte vidtas trots att säljaren uppmanar till det, får fel som borde upptäckas vid en sådan undersökning inte åberopas. Påföljder om den köpta egendomen är felaktig Om man har konstaterat att den köpta egendomen är felaktig, kan köprättsliga påföljder vidtas gentemot säljaren. I ditt fall är påföljderna avhjälpande och omleverans inte relevanta, varför jag går igenom förutsättningarna för prisavdrag och hävning istället. Påföljder kan överhuvudtaget inte göras gällande om köparen inte enligt 32 § KöpL inom skälig tid efter upptäckten av felet reklamerar det hos säljaren. I de fall då avhjälpande och omleverans inte är aktuellt, kan köparen enligt 37 § KöpL kräva prisavdrag eller hävning. Hur ett prisavdrag ska beräknas anges i 38 § KöpL och innebär i princip att prisavdraget ska motsvara samma procent av priset som varans värdeförlust på grund av felet utgör av varans totala värde. Angående hävning är detta enligt 39 § KöpL endast möjligt om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Bedömning av din situation och rekommendation I ditt fall beskriver du att säljaren uppgav att båten var byggd 1937 och att du efter köpet hittade ett dokument som tyder på att båten i själva verket byggdes 1915 och således är 22 år äldre än vad köparen hade uppgivit. Jag gör följande bedömning. Säljaren hade vid köpet uppgivit att båten var byggd 1937, vilket visade sig inte vara fallet. Detta innebär att båten i enlighet med 18 § KöpL inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat till dig före köpet. Båtens ålder en är en sådan omständighet som kan antas ha en inverkan vid ett båtköp. Därför är båten i enlighet med 18 § KöpL att anse som felaktig. Det går också att påstå att båten är felaktig i enlighet med 17 § KöpL eftersom båten i fråga om art inte stämde överens med vad ni hade avtalat. Oavsett anledning är båten att anse som felaktig. Felet kan dock bara åberopas om du inte uppfyller villkoren i 20 § KöpL . Om du inte undersökte båten och säljaren inte uppmanade dig att göra det, kan du åberopa felet. Om du däremot undersökte båten eller underlät att undersöka den trots säljarens uppmaning, är det en annan sak. Då kan du inte åberopa felet om du borde ha upptäckt det vid en undersökning av båten. Jag bedömer dock att ett avvikande produktionsår inte är en sådan sak som man vid en undersökning nödvändigtvis borde upptäcka. Det beror dock helt på om båtens tillverkningsår syns på ett eller flera ställen på båten eller om det annars är uppenbart att båten inte kan vara från det avtalade året. Hade båten varit byggd efter 1998, skulle min bedömning nog se annorlunda ut. Båtar byggda efter 1998 ska ha ett WIN-nummer genom vilket uppgifter om båten, inklusive tillverkningsåret, enkelt kan sökas upp av en intressent. Att framgångsrikt åberopa fel tillverkningsår i en båt från efter 1998 är nog mycket svårare än i ditt fall. Eftersom båten i ditt fall också i undersökningshänseende är felaktig, kan du vidta köprättsliga åtgärder gentemot säljaren. Min rekommendation är att du snarast tar kontakt med säljaren och meddelar vilket av alternativen, prisavdrag eller hävning, som du föredrar. Det är sedan upp till er att träffa en överenskommelse om lämpligt prisavdrag eller hävning. Kan ingen överenskommelse mellan er träffas, kan du stämma säljaren i tingsrätten. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

2021-10-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Sålde samlarkort på facebook, fick swish och skickade SPÅRBART via postnord. Köparen får ett tomt kuvert några dagar senare och säger nu att han vill ha pengarna tillbaka av mig? Enligt överenskommelsen mellan oss var priset inklusive frakt. Jag tycker att han borde kräva pengar från postnord. Postnord har erkänt att kuvertet gått sönder under frakt men vet ej var innehållet tagit vägen. Frågorna lyder. Är jag skyldig att betala tillbaka pengarna? Vem bär ansvaret efter att jag lämnat kuvertet hos ombud?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du har sålt samlarkort till en privatperson på Facebook. Dessa försvann under transporten med Postnord, och du undrar nu vem som bär ansvaret och ska behöva betala för detta.Eftersom det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner gäller köplagen ("KöpL") (1 § KöpL).Köplagen är dispositiv. Det innebär att lagen gäller endast i den mån ni inte har avtalat om annat. Har ni avtalat något, exempelvis genom era kontakter på Facebook, gäller alltså det istället för lagens bestämmelser (3 § KöpL).Risken för varanI köplagen talar man om "risken" för varan. Den som bär risken bär med andra ord ansvaret för samlarkorten. Den aktuella frågan är vem som bar risken för samlarkorten under transporten. Bar köparen i det här fallet risken, måste denne betala även fast samlarkorten har försvunnit under transporten (12 § KöpL).Frågan blir då när risken har gått över på köparen i det här fallet (13 § första stycket KöpL).När har risken gått över på köparen?Risken går över på köparen vid olika tidpunkter beroende på transporten.Om de skulle transporteras inom en och samma ort går risken över på köparen först när denne har fått samlarkorten (7 § första stycket KöpL). I detta fallet bar du risken under transporten, och får betala tillbaka pengarna du fått från köparen.Om de skulle transporteras längre, exempelvis till annan ort, gick risken över på köparen när du lämnade samlarkorten till Postnord (7 § andra stycket KöpL). I detta fallet bar köparen risken under transporten och har ingen rätt att få tillbaka sina pengar (12 § KöpL). Köparen får då istället vända sig till Postnord.SlutsatsVem som bar risken under transporten – och således får bära kostnaden för försvinnandet – är alltså beroende på om samlarkorten skulle transporteras inom samma ort eller längre. Dessa uppgifter framgår inte av frågan. Eftersom kuvertet var framme "några dagar senare" framstår det som att samlarkorten skulle transporteras längre, men det är svårt för mig att fastställa utifrån informationen i frågan.Än en gång vill jag erinra om att ovanstående gäller såvida ni inte har avtalat om annat. Har ni avtalat annat gäller det istället för köplagens bestämmelser (3 § KöpL).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Husvagn såld i befintligt skick med påvisade fuktskador

2021-09-30 i Köplagen
FRÅGA |Vi har sålt en husvagn för 30000 kr i befintligt skick och skrev det även på kvittot. Vi talade om för köparen att den inte var fuktestad och vi har inte märkt något när vi bott i den.Mannen kröp och lyste med ficklampa och var nöjd med det han såg. Nu efter en vecka har dom gjort ett test och rivit fronten och det visar dig vara mycket skadat.Dom har kontaktat oss. Vad gör vi. Vi har ju investerat i en mindre vagn.
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lagEftersom det har skett ett köp mellan privatpersoner, är Köplagen tillämplig. Denna lag innehåller en regel avseende varor som säljs i befintligt skick. En vara kan anses ha ett köprättsligt fel även om den säljs i befintligt skick.FelbedömningI 19 § KöpL framgår exempelvis att en vara kan anses felaktig om1. varan inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper eller användning som lämnades av säljaren före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet2. säljaren inte har upplyst köparen om ett sådant väsentligt förhållande avseende varans användning eller egenskaper som denne måste antas ha känt till, och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3. om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter kunde förutsätta.Första punkten bedömer jag inte vara tillämplig, eftersom ni inte garanterade att fuktskador inte skulle finnas. Ni var uppriktiga kring faktumet att en kontroll avseende fuktskador ej hade genomförts och köparen fick granska egendomen.Den andra punkten anser jag inte heller vara tillämplig, eftersom kraven på att säljaren "måste antas ha känt till" är hårda, och det framgår att ni inte kände till skadorna. Inte ens köparen upptäckte det förrän senare.Den tredje punkten är mest relevant. Eftersom varken ni eller köparen upptäckte fuktskadorna förrän senare, talar detta för att det kan ha varit ett dolt fel som köparen inte förväntas ha möjlighet att upptäcka vid en första undersökning. Köparen undersökte husvagnen och uppfyllde således sin undersökningsplikt enligt KöpL 20 §, och köparen kommer troligtvis att hävda att det var svårt att upptäcka fuktskadan om inte ni heller gjorde det. Dock kan ni som motargument trycka på att felet inte var väsentligt, eftersom ni varnade om att en kontroll inte hade skett avseende eventuella fuktskador, och då köparen fick undersöka husvagnen. Denne kunde då ha utfört sin undersökning mer noggrant, och därmed är inte felet väsentligt i förhållande till omständigheterna vid köpet. Dessutom är 30 000 kr ett billigt pris för en husvagn, och även detta talar till er fördel.Om ni kommer fram till att felet trots allt var väsentligt med hänsyn till omständigheterna och priset, kan påföljderna avhjälpande och omleverans aktualiseras. Omleverans är ej aktuellt då ni inte har en annan husvagn som köparen kan få, och då får avhjälpande bli aktuellt. Ni korrigerar felet helt enkelt, och om ni inte kan avhjälpa felet har köparen rätt till att få hjälp av en utomstående verkstad på er bekostnad (34 § KöpL). Kostnaden måste dock vara försvarlig. Om ingen av dessa påföljder blir aktuella, är prisavdrag eller hävning aktuellt om felet är väsentligt (KöpL 30 §).Sammanfattningsvis rekommenderar jag er att yrka på att 19 § KöpL ska tolkas så att ni inte har sålt en husvagn som har ett köprättsligt fel av väsentlig grad. Priset var lågt och en undersökning genomfördes, och ni var dessutom uppriktiga mot köparen. Felet är därmed inte väsentligt. Om ni trots allt kommer fram till att husvagnen har ett väsentligt fel enligt 19 § KöpL, aktualiseras påföljderna avhjälpande, hävning eller prisavdrag.Hoppas att ni har fått svar på er fråga! Ni är välkomna att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Marknadsvärde för möbler

2021-09-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Skulle vila veta vad en tv är värd är 8 år köpt för ca 6000en soffa 6 år sedan köpt för 11.500 en frys 10 år sedan köpt för 2500en säng köpt 6 år sedan 8000en tvättmaskin köpt för 2 år sedan 4000
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr finns det inget juridiskt svar på din fråga, utan värdet på de olika möblerna/vitvarorna är en marknadsekonomisk fråga som beror på marknadsvärdet. Marknadsvärdet kan skifta en hel del beroende på vilken modell eller märke du har köpt, där vissa produkter ökar värde med tiden, medan andra sjunker. Mitt tips till dig är att titta runt på marknaden för att se vad andra säljer sina saker för (exempel genom blocket, Facebook marketplace eller tradera).Lycka till!med vänlig hälsning