Kan en bilhandlare friskriva sig från konsumentköplagen? Vad gäller för försäljning av begagnade bilar som säljs i befintligt skick?

2021-09-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Kan en bilhandlare friskriva sig från konsumentköplagen genom att ange rep objekt på köpekontraktet. Framgår inget om detta i varudeklaration eller i någon annons eller i samband med samtal och visning av fortdon. Har inte säljaren (firma) skyldihet att på ett tydligt sätt förklara detta? Jag köpte en bil för en vecka sedan. I samband med provkörning frågade jag om allt var som det skulle och försäjaren försäkrade mig om det. Oljor filter i motor vlåda skulle vara nybytta. Nu en vecka senare kommer fel på drivlinan. Varudeklarationen som lämnades över som bilaga till köpekontraktet omfattar checklista med endast osäker funtion men inget om rep objekt. Befintligt skick, inga garantier etc finns också med på köpekontraktet. Vad säger lagen om detta? Har jag rätt att reklamera? Jag hade aldrig genomfört köpet om jag visste att det var ett rep objekt. 135000kr 15700mil 9år gammal bil.
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan en bilhandlare friskriva sig från Konsumentköplagen? Svaret på den frågan är nej. Konsumentköplagen är en tvingande lagstiftning till konsumentens fördel. Avtalsvillkor som är till nackdel i jämförelse med lagen är ogiltiga, 3 § konsumentköplagen(KköpL). Vad innebär ett avtalsvillkor om "befintligt skick och inga garantier"? Avtalsvillkor om befintligt skick kan vara giltiga på så sätt att vissa fel inte kan göras gällande mot säljaren. För att så ska vara fallet måste priset och övriga omständigheter stå i proportion till bilens dåliga skick, 17 § KköpL. Du uppger att du har betalat 135 000 kr för en 9 år gammal bil, som dessutom överstigit 15700 mil. Eftersom jag inte vet vad det rör sig om för bil kan jag därför inte avgöra om priset är rimligt eller inte i förhållande till felen som uppstått. Rör det sig exempelvis om en bil med nypris 250 000 kr så menar jag att priset i det här fallet tyder på att du ska kunna förvänta dig att bilen ska fungera ordentligt. Rör det sig däremot om en exklusiv bil med ett nypris närmare en miljon kan bedömningen bli en annan. Säljaren har oavsett en skyldighet att informera dig som köpare om sådana egenskaper hos bilen som skulle kunna påverka ditt intresse av att köpa bilen, 16 § tredje stycket KköpL. Om säljaren inte informerar dig om bilens egenskaper tillräckligt så är det i lagens mening fel på bilen. Med tanke på att säljaren har försäkrat dig om att allt är som det ska med bilen så har hen uppenbarligen brustit i sin upplysningsplikt. Att säljaren skrivit "inga garantier" spelar i det här fallet ingen roll. En försäljare av en begagnad bil är inte skyldig att ge några ytterligare garantier än de som ges genom konsumentköplagens regler. Däremot har säljaren som sagt genom villkoret inte med laglig verkan friskrivit sig från sina skyldigheter enligt konsumentköplagen. Har du rätt att reklamera? Såsom du beskriver omständigheterna verkar det som att du mycket väl kan ha rätt till reklamation. Vid en reklamation har säljaren alltid i första hand rätt att få avhjälpa felet eller företa en omleverans, 26-27 § KköpL. Med omleverans menas alltså att du får en annan, likvärdig bil. Eftersom bilen köpts begagnad så blir nog omleverans inte aktuellt, såvida inte säljaren har en likvärdig bil till salu. Med avhjälpande menas här helt enkelt en reparation av felet. Om reparation inte kommer ifråga av någon anledning har du rätt till prisavdrag eller hävning, 28 § KköpL. Vid en hävning ska prestationerna återgå; du ska alltså lämna tillbaka bilen och säljaren ska återbetala vad du betalat för bilen. Sammanfattning Det verkar som att du kan ha rätt till reklamation i det här fallet. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter kan jag dock inte ge dig ett säkert svar. För att boka personlig rådgivning med en av våra jurister, klicka här.

Har HD prövat säljarens skadeståndsansvar enligt 27 § KöpL?

2021-09-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej, kan ni hänvisa mig till ett rättsfall från Högsta domstolen som omfattar eller innehåller hänvisningar till Köplagen § 27?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den aktuella paragrafen rör köparens rätt till skadestånd i händelse av dröjsmål med varans avlämnande (27 § köplagen (1990:931)). Den stadgar att köparen har rätt till ersättning för den skada som denne lider till följd av säljarens dröjsmål såvida detta inte beror på ett hinder som legat utanför säljarens kontroll och som denne inte skäligen hade kunnat räkna med vid avtalsslutet. Säljaren har således ett, så kallat, kontrollansvar.Säljarens kontrollansvar är en ansvarsform som inte har förekommit i svensk rätt innan den nya köplagens införande. Viss ledning i hur kontrollansvaret ska tolkas går att finna i lagens förarbeten (prop. 1988/89:76) men tillgången till belysande domslut är mycket liten. Av lagkommentarerna till 27 § går det att läsa att kontrollansvaret över huvud taget inte har prövats av HD ännu (se Svensson, Köplagen (1990:931) 27 §, avsnitt 2.1.1 Allmänt om säljarens kontrollansvar, Lexino 2020-10-14 (Juno)). Däremot har det, i viss utsträckning, behandlats i hovrätt (se, t.ex., HovR T 130-07 och HovR T 154-10).Jag kan således inte hänvisa dig till ett HD-rättsfall som direkt behandlar 27 § köplagen. Jag kan däremot hänvisa dig till de ovan nämnda hovrättsavgörandena, till lagens förarbeten samt påpeka att bedömningen av huruvida säljaren ska anses vara skadeståndsskyldig eller inte beror på om dröjsmålet går att härleda till sådana omständigheter som, mer eller mindre, är kontrollerbara för säljaren (prop. 1988/89:76 s.110 ff.). Vad som räknas som omständigheter som är kontrollerbara för säljaren kan du läsa vidare om i lagförarbetena men är, som regel, sådana som, på något sätt, kan "kontrolleras eller påverkas genom planeringen, organisationen, styrningen eller övervakningen av den egna verksamheten" (prop. 1988/89:76 s. 111).Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Vad gäller köprättsligt när en butik beställt in en vara åt kund?

2021-09-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Skulle köpa en kappa idag, men i butiken fanns den inte i den färgen jag ville ha. Hon som jobbade där frågade om jag ville att hon skulle beställa in en sådan kappa till butiken, om det var från leverantören eller från annan butik uppfattade jag inte. Hon förklarade att när hon hade ringt och beställt den åt mig så gäller köptvång. Är det korrekt? Tänker huruvida det faller utanför konsumenköplagen då jag inte har sett eller provat den i butiken? Blir ju att hon beställer den åt mig.
Moa Seger |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att butiken beställt hem/ska beställa hem en kappa åt dig för att den färgen du ville ha inte fanns i butik och att de nu hävdar att det föreligger köptvång för dig för den beställda kappan. Eftersom du är en privatperson som och det gäller köp av en kappa från ett företag är konsumentköplagen tillämplig (1 § KkL). Du har rätt att avbeställa varan Det finns ingen lagstadgad ångerrätt vid köp i butik som det gör vid köp på distans. Eftersom du är konsument har du dock rätt att avbeställa varan innan leverans sker (37 § KkL). Om du gör detta har du ingen skyldighet att betala för varan men du kan däremot bli skyldig att betala ersättning till säljaren (41 § KkL). Vad har säljaren rätt till för ersättning vid avbeställning? Om du som köpare avbeställer varan kan säljaren som sagt ha rätt till viss ersättning. Det finns tre anledningar som säljaren kan begära ersättning för: - kostnader som uppkommit på grund av avtalet och om dessa inte kan tillgodogöras säljaren på annat sätt- särskilda kostnader till följd av beställningen - och eventuell förlust som säljaren haft med ett skäligt belopp med hänsyn till priset på varan, tidpunkten för avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. (41 § KkL). I ditt fallOm du går med på att hon beställer varan blir det som att ni ingår ett avtal och hon beställer den åt dig, precis som du beskriver i din fråga. I så fall har du alltså ingen lagstadgad ångerrätt. Du har däremot en rätt att avbeställa varan efter att hon beställt den. Tänk på att ju längre du i så fall väntar med detta desto större risk är det att säljaren kommer ha kostnader hänförliga till beställningen som du kan få stå för. Det är svårt för mig att göra en bedömning av vad du mer exakt kan bli skyldig att betala då det som jag redogjort för beror på kostnader säljaren haft i samband med beställningen.Att komma ihåg är också att många företag erbjuder sina konsumenter öppet köp och bytesrätt vilket eventuellt kan vara ytterligare en utväg för dig. Om det är så att butiken redan har beställt in kappan till dig och du ångrat dig skulle jag kontakta dem och säga det. Förhoppningsvis kan ni då komma överens om en bra lösning tillsammans. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Med vänliga hälsningar,

Kan säljaren behålla handpenningen vid en avbeställning?

2021-09-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Har beställt en bröllopsklänning i butik enligt leverantörens storlekstabell. Det är minst 6 månaders leverans. Jag betalade en handpenning till butiken på 50%, och skrev på ett avtal gällande att man ej kan återfå handpenningen vid ånger. Jag behöver däremot avbeställa klänningen, och undrar om butiken verkligen har rätt att behålla hela handpenningen? Det har enbart gått tre dagar sedan beställningen. Jag har läst konsumentköplagen och undrar om jag kan hänvisa till paragraf 37 och 41, och alltså betala den summan företaget lagt ut? Kan jag avbeställa utan att säljaren kan behålla hela handpenningen?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för handpenningen för avbeställd vara som ännu inte levererats. Jag utgår från att du är konsument och det är ett företag som du har hamnat i tvist med. Därför är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig på frågan och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Det här säger konsumentköplagenEnligt konsumentköplagen gäller att om köparen avbeställer en vara innan den har avlämnats, har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning (37 § KKöpL). Säljaren kommer i sådant fall istället ha rätt till ersättning enligt 41 § KKöpL. Av 41 § första stycket KKöpL framgår det att om köparen avbeställer en vara enligt 37 § KKöpL har säljaren rätt till ersättning för: särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samtförlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. Det bör även nämnas att det är säljaren som måste bevisa att att hen har lidit en förlust/skada av avbeställningen. Enligt 41 § andra stycket KKöpL kan säljaren dessutom förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid hävning eller avbeställning, om den är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt första stycket. Denna ersättning kan relateras till priset samt även göras beroende av när hävningen/avbeställningen sker. Handpenning kan vara en typ av sådan på förhand bestämd ersättning. Vad gäller i ditt fall?I ditt fall har säljaren tagit en handpenning på 50% som jag utgår från är en på förhand bestämd ersättning som de behåller vid hävning eller avbeställning. Du nämner dessutom att ni har skrivit avtal på att denna handpenning inte återfås vid ånger eller avbeställning. Enligt konsumentköplagen får avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för köparen/konsumenten ingen verkan (3 § KKöpL). Detta innebär alltså att avtalet mellan er är gällande så länge det inte innebär en nackdel för dig som konsument i jämförelse med vad som hade gällt om ni inte hade haft ett avtal mellan er. Om ni inte hade haft ett avtal mellan er, hade konsumentköplagen varit tillämplig och säljaren hade då kunnat behålla handpenningen så länge den varit rimlig. Därför kommer säljaren att kunna behålla handpenningen så länge denna är rimlig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt 41 § första stycket KKöpL. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Konsumentköplagen och ersättning vid fel vid köp av hund

2021-09-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpt en hund av ras Pomeranian som nu är 2,5 år och har fått epilepsi samt patella luxation. Kenneln registrerad i SKK och hon har ej nämnt att någon i hans stamtavla har varken epilepsi eller Patella luxation. Jag har kommit i kontakt med andra valpköpre från samma kennel vars hundar också har epilepsi. Både epilepsi och patellaluxation är ärftligt och inget går mot Dolda fel på Agria.Har jag rätt att kräva skadestånd och hävda KKL? Kan hon då kräva att vi ska avliva hunden för att ge mig ersättning?När jag läser lagar och regler för SKK och uppfödare så måste uppfödaren informera valpköpare om att det finns epilepsi i hans stamtavla.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen Avgörande för vilken lag som blir tillämplig är vart ni har köpt hunden för någonstans. Om ni köpte valpen av en privatperson så blir köplagen tillämplig. Dock, utifrån omständigheterna i din fråga så utgår jag ifrån i mitt svar att ni har köpt hunden från en kennel som bedriver näringsverksamhet, då den verkar bedrivas varaktigt och yrkesmässigt. Därmed blir den tillämpliga lagen i detta fall konsumentköplagen (KköpL). Säljaren är skyldig att ersätta köparen för dolda fel som uppkommer hos valpen i tre år från leveransdagen, säljaren ansvarar för de fel som fanns vid avlämnandet även om felet visar sig först senare (20 § KköpL). En förutsättning för att köparen ska få göra felet gällande är att hen meddelar säljaren om detta inom skälig tid från det att hen upptäckte felet, 2 månader efter felet upptäcktes. Detta kallas reklamation och den ska göras så fort som möjligt. Därefter så kan ni kräva avhjälpande, prisavdrag, omleverans eller hävning och få pengarna tillbaka (22-28 §§ KköpL). För att häva köpet så måste det röra sig om ett väsentligt fel (29 § KköpL). Eftersom det i detta fall rör sig om en hund så blir denna uppräkning av påföljder begränsade, det mest aktuella i detta fall är därmed prisavdrag och annan ersättning för skada. Skadestånd Köparen har rätt till ersättning (skadestånd) för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Köparen har alltid rätt till ersättning om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt utfäst (30 § KköpL). Då er hund har ärftliga sjukdomar så föreligger ett fel och därmed skada för er som köpare av hunden. Om kenneln har eller borde ha vetat om att hundarna hade ärftliga sjukdomar så har ni rätt till ersättning enligt bestämmelsen ovan. Ni kan få ersättning utan att behöva lämna tillbaka hunden eller avliva hunden. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?

2021-09-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Om en svartjobbare utför ett jobb som tex målare och den som har anlitat målaren inte är nöjd. Kan han kräva tillbaka pengarna eller ska målaren göra om jobbet utan att ta betalt.
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Om en målare som är en näringsidkare utför ett arbete åt dig som konsument så gäller Konsumenttjänstlagen, 1 § första stycket Konsumenttjänstlagen. I enlighet med den lagen har målaren ett krav på sig att utföra tjänsten fackmässigt. Däremot har lagen även regler om vad som avses med fel (9 § första stycket) och regler för reklamation (17 § första stycket). Lagen innehåller även regler om avhjälpande vid fel (20 § första stycket), det vill säga att målaren i ditt fall exempelvis kommer och åtgärdar felet om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.I ditt fall gäller det däremot svartarbete, vilket är olagligt. Du kan med andra ord inte använda dig av konsumenttjänstlagen för att få avhjälpning för ett arbete som skett svart. Svartarbeten är en fråga som bland annat Skatteverket jobbar med, på deras hemsida uttrycket dem att ''den som anlitar ett företag som arbetar svart riskerar att inte få ersättning om något går fel i arbetet'', läs här. Min bedömning är personen i fråga inte kan kräva tillbaka pengarna eller kräva att målaren ska göra om jobbet utan att ta betalt med stöd av någon lag. Detta förhållande kan lösas parterna emellan, men dessvärre inte med stöd av någon lag till konsumentens fördel.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Reklamation vid vidareförsäljning

2021-09-26 i Köplagen
FRÅGA |Köpte ett par märkes byxor för ca 4 år sedan av en privatperson online. För ett tag sedan sålde jag de vidare och den nya köparen hävdar att de är fake och vill häva köpet.Jag har inte haft en tanke på att byxorna var fake och köpte själv byxorna för ett dyrare pris än vad jag sålde de för. Så om byxorna är fake har jag isåfall omedvetet köpt och sålt ett par byxor som är fake.Han tog kontakt med mig någon dag efter han tagit emot varan om att byxorna är fake. Och vill nu hävda köpet. Inför köpet frågade han inte om mer detaljerade bilder, kvitto, prislappar, storlekslappar eller liknande för att kunna identifiera att byxorna var fake. Och inget av det ovannämnda har jag uppgivit att jag har tillgång till. Alltså jag sålde med tro till förra säljaren att byxorna var äkta.Så mina fråga är: Har jag begått ett brott? Har köparen rätt att häva köpet och få tillbaka pengarna i utbyte mot byxorna? Vad händer om jag vägrar betala tillbaka?
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I det här fallet förutsätter jag att byxorna faktiskt är förfalskade. I din situation aktualiseras reklamationsmöjligheten vid vidareförsäljning av en vara. En köpare får reklamera en vara om han gör så inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, dock maximalt 2 år efter köpet enligt 32 § köplagen (köpL). Om din köpare tog kontakt med dig bara någon dag efter att han tagit emot varan är detta definitivt inom skälig tid. Den omständigheten att din köpare inte undersökte byxorna innan de kom till honom har ingen inverkar på den bedömningen eftersom köparen normalt sett inte har någon sådan skyldighet. Vad som skulle kunna tala i motsatt riktning är om du uppmanade köparen till att undersöka varan mer noggrant, exempelvis genom att fråga om han önskade fler bilder, men han underlät det. Eftersom du i detta fall anses vara säljare så ska din köpare reklamera till dig, inte till personen du köpte av. Är hävning möjligt?Inom köprätten vill man så långt som möjligt försöka rädda avtalet. Därmed fungerar lagregleringen så att man i första hand ska kontrollera huruvida felet kan intetgöras genom exempelvis prisavdrag eller avhjälpande. För att hävning ska komma i fråga krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde ha insett detta enligt 39 § köpL. I en situation som denna bör hävning kunna komma i fråga då det inte egentligen finns någon möjlighet att avhjälpa felet och prisavdrag inte blir särskilt effektfullt då mycket av poängen med att köpa märkeskläder är att köpa själva renommén som följer med märket. Oavsett hur mycket man sänker priset kommer inte den renommén att tillkomma. Dessa resonemang kring huruvida rätt till hävning föreligger eller ej ligger i linje med de som förespråkas i köpL:s förarbete, prop. 1988/98:76 på sidan 134. Givet vad jag fått veta tycks det alltså i detta fall som att din köpare kommer kunna häva köpet. Om det av exempelvis skiljeman eller domstol slås fast att du är skyldig att återbetala till din köpare måste du göra det, annars inträder exempelvis dröjsmålsränta vilket innebär att du tvingas betala mer i slutändan.Kan du göra gällande påföljder mot din säljare?Enligt ovan finns det en gräns på 2 år vad gäller hur länge en köpare har möjlighet att reklamera ett fel, vilket följer av 32 § köpL. Enligt 33 § köpL får dock köparen utan hinder av 32 § åberopa felet om den han köpte varan av handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder. Vad som krävs för att anse att säljaren har agerat i strid med tro och heder är inte helt klart. Det måste i vart fall röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. Ett exempel på när en säljare agerat mot tro och heder brukar sägas vara att denne var medveten om att varan var klart undermålig i förhållande till vad köparen kunnat förutsätta. Mot den bakgrunden kan sägas att om personen du köpte byxorna av visste att detta var ett förfalskat par så kan du göra gällande påföljder mot denne, exempelvis hävning. Med grov vårdslöshet förstås att säljaren var påtagligt oaktsam avseende dennes kunskap om varan, alltså att man inom rimlighetens ramar ska kunna förvänta sig att säljaren var medveten om felet vid säljtillfället. Om det finns någon omständighet som pekar på att din säljare med all sannolikhet borde ha känt till att detta var ett förfalskat par kan du också göra gällande påföljder. SammanfattningUtifrån de omständigheter som står med i frågan anser jag att din köpare tycks ha rätt att häva köpet. Det är möjligt att även du har möjlighet att göra gällande påföljder mot din säljare, men då med förutsättning att det går att bevisa att denne agerade i strid med tro och heder eller grovt vårdslöst.Med vänlig hälsning,

Jag ångrar mitt köp, har jag rätt att häva det?

2021-09-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag ångrar ett bilköp. Kan jag häva det efter en vecka?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – har köpt en bil av en näringsidkare på plats i hans eller hennes affärslokal och att du nu undrar om du har rätt att häva köpet efter en vecka. Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL). Om du inte har köpt bilen som konsument av en näringsidkare, blir köplagen (KöpL) tillämplig i stället.Hävning förutsätter fel i varaAtt ett köp hävs, innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. En viktig förutsättning för att köparen ska få häva köpet är emellertid att den av honom eller henne köpta varan är felaktig (22 § KköpL).Fel i varaEn vara är inte avtalsenlig, om varans art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet. Stämmer varan inte överens med avtalet, föreligger ett fel i varan (16 § KköpL). I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (22 § KköpL).Kort om avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävningKöparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (26 § KköpL). I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (28 § KköpL). För att köparen ska få häva köpet krävs dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne (29 § KköpL). Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är därför att du inte enligt reglerna i KköpL har rätt att häva köpet av bilen för att du har ångrat dig. Om ett fel föreligger har du som köpare dock i första hand rätt att kräva att säljaren företar avhjälpande eller omleverans. I en sådan situation har du i andra hand rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation.Kort om konsumentens ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokalerDet bör dock observeras att en konsument som har ingått köp över (till exempel) internet, postorderförsäljning, telefonförsäljning, hemförsäljning eller liknande, har rätt att ångra sig och frånträda köpet inom 14 dagar från det att ångerfristen började löpa (2 kap. 10 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Detta innebär alltså att om du – i egenskap av konsument – har köpt bilen av näringsidkaren på distans eller utanför hans eller hennes affärslokal, har du rätt att frånträda köpet inom 14 dagar från det att ångerfristen började löpa. Om du vill läsa mer om konsumentens ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kan du göra det här.Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,