FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/05/2024

Vad kan jag vidta för rättsliga åtgärder för vara som är såld i befintligt skick?

Hej Köpte 26/4 en båt på blocket. Båten hade ej varit i vattnet utan las i och jag provkörde utan anmärkning. Båten var nyservad på marina där den legat över vintern och bottenmålad. Båten, en Crescent Bamse 542, är nog ca 30 år gammal (motor 4år). Betalade 78 kkr med swish. I hemmahamnen 1/2 timme iväg (Torsö) finner jag morgonen efter 2 dm vatten i båten. Tidigare ägare (och varv) förnekar någon som helst kännedom om läckage. Jag tog båten på tillhörande trailer till varvet som satte in ny dyveka ("satt lös") och man prövade i vattnet (endast) en timme utan uppgivna problem. Tar hem båten men efter endast 3 timmar1 dm vatten i båten! Ringer säljaren som avsäger sig allt ansvar för situationen. Kan jag vidta någon åtgärd rättsligt? 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att den rör ett köp av en båt på blocket i befintligt skick. Jag antar att det rör sig om ett köp av en privatperson. Båten hade inte varit i vatten men lades i och du provkörde båten utan anmärkning. Båten var även nyservad. På morgonen när du lagt i båten i din hamn var båten vattenfylld med 2 dm. Tidigare ägare förnekar kännedom om att båten läcker in vatten. Du har också försökt reparera båten men den läcker fortfarande in vatten. Säljaren avsäger sig allt ansvar. Du undrar nu om du kan vidta rättsliga åtgärder.

Tillämplig lagstiftning är Köplagen (KöpL) eftersom det rör sig om ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner.


Köplagen

Enligt 17 § KöpL ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. I samma § uppges att varan ska:

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.

Enligt 18 § ska även fel föreligga om varan inte stämmer överens med sådana uppgifter, egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Om uppgifterna har rättats i tid gäller dock inte detta.

Det som jag har beskrivit ovan gäller också för varor som sålts i ”befintligt skick” enligt 19 §.


Säljarens skyldigheter

Säljaren har alltså en skyldighet att se till att varan motsvarar de förväntningar som har angetts vid köpet, enligt vad jag har framfört ovan.


Köparens skyldigheter

Köparen har dock undersökningsplikt enligt 20 §. Det innebär att köparen inte kan åberopa fel som han måste ha antas känt till vid köpet. För att kunna åberopa att varan är felaktig så måste han alltså undersöka varan. Köparens undersökningsplikt i det avseendet är ganska långtgående.

Vad gäller tidpunkten för att åberopa fel så ska varan bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när varan går över på köparen. Säljaren svarar då för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig senare. Eftersom du har kört hem båten antar jag att det rör sig om ett hämtningsköp. I sådana fall är tidpunkten för varans avlämnande när köparen har tagit hand om varan (6 §).


Påföljder vid fel av varan

Om det kan konstateras att det föreligger ett fel i varan finns det olika påföljder som kan aktualiseras. Enligt 30 § kan köparen då kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag samt kräva skadestånd. Köparen har också rätt att hålla inne betalningen enligt 42 §.

För att åberopa en sådan påföljd krävs det dock att köparen har lämnat reklamation i skälig tid efter att han har märkt felet (32 §).

Vad gäller skadestånd så har köparen rätt till det enligt 40 § om inte säljaren visat att det föreligger något hinder för att avlämna en felfri vara. Ett sådant hinder brukar man kalla för ”force majure”, det vill säga hinder som ligger utanför säljarens kontroll.


Sammanfattning

Det råder, enligt min mening, inga tvivel om att båten som sådan är felaktig. Frågan är dock vad det är för uppgifter som säljaren har lämnat innan köpet. Har säljaren sagt att båten är felfri så uppfyller inte båten de krav som säljaren har lämnat före köpet, även om det är en begagnad båt.

Sen är det också en fråga om undersökningsplikten är uppfylld. Det är en ganska långtgående plikt för köparen, dock är det omöjligt att upptäcka fel vid undersökningen som visar sig först senare, varför jag bedömer det som att undersökningsplikten är uppfylld. Dessutom är en rimlig bedömning att båten varit behäftad med felet redan innan du köpte den – en båt börjar ju inte läcka in vatten av att den sätts i vatten, och ska absolut inte göra det. Även reklamationsplikten är uppfylld i skälig tid genom att du har påtalat felet för säljaren.

Det du kan göra i detta läget är att begära avhjälpande dvs. begära att säljaren ska betala kostnaden för båten eller begära ett prisavdrag (omleverans kan inte ske eftersom det rör sig om en begagnad båt). Du har också rätt till skadestånd för den skada du lider för att varan inte stämmer överens med säljarens uppgifter. Notera dock att du inte kan kräva både avhjälpande och prisavdrag utan endast en påföljd. Skadestånd kan du dock kräva utöver en sådan begäran.

Om ni inte skulle komma överens så kan du ta ärendet vidare till domstol. Det som är viktigt att komma ihåg är att det är dyrt och tidsödande att tvista. Dessutom kan du riskera att stå även för motpartens rättegångskostnader – vilket kanske kostar mer än det smakar i slutändan. Så när det gäller att vända sig till domstol så får man göra en avvägning mellan risken av att ev behöva stå för kostnaderna som det bär med sig och felet som sådant.

Du kan också vända dig till en advokatbyrå eller juristbyrå för att få hjälp med att rikta krav mot säljaren. Oftast brukar det vara effektivt för att kunna komma överens om en lösning. Det kostar ju också dig pengar, så även här måste det göras en avvägning.

Domstolen har dock en skyldighet att försöka få parterna att förlikas, så även om det skulle gå till domstol så kommer tingsrätten att verka för att ni ska förlikas, vilket också är en process som kostar pengar.

Jag hade i första hand försökt komma överens med säljaren om en lämplig åtgärd för avhjälpande av felet och därefter funderat på hur ”värt” det är rent kostnadsmässigt att ta ärendet vidare med hjälp av en jurist eller stämma i tingsrätten. Om du vill ha hjälp av en jurist kan Lawline självklart bistå dig.


Telefonrådgivning

Jag ser också att du önskar telefonrådgivning. Funkar det om jag ringer upp dig torsdag 23/5 kl. 16.00? Vänligen bekräfta tiden genom att återkoppla till mig på nedan angivna mejladress. I annat fall hittar vi en ny tid som passar bättre.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!


Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo