Reklamation vid fel i vara

2019-02-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Hur lång tid efteråt kan man reklamera produkter som har blivit felsvetsade detta är mellan två företag.
Sara Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur lång reklamationstid man har vid fel i vara. I och med att köpet rör två företag (dvs. näringsidkare) blir köplagen (KöpL) aktuell. I mitt svar utgår jag från att köpeavtalet mellan företagen inte reglerar frågan om reklamationstid vid fel i vara. Skulle köpeavtalet däremot reglera frågan, gäller avtalet före lagens bestämmelser (3 § KöpL). Vidare utgår jag från att köpet inte avser ett internationellt köp.Vad säger lagen?För att köparen ska kunna göra olika påföljder gällande mot säljaren måste det först konstateras att det föreligger fel i varan. Enligt 17 § 1 st. KöpL ska en vara i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Med stöd av 17 § 3 st. KöpL föreligger fel dessutom om varan i annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I ditt fall har produkter blivit felsvetsade. Detta torde i vart fall kunna härledas till 17 § 3 st. KöpL och därmed kan man konstatera att det föreligger fel i varan.Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnat säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, se 32 § KöpL. En sådan reklamation kan antingen vara muntlig eller skriftlig. Tidsfristen för reklamation räknas från det att köparen faktiskt upptäckte felet eller det att köparen borde ha upptäckt felet. Bedömningen av vad som anses som skälig tid varierar från fall till fall och beror bland annat på vilka uppgifter om varan som säljaren gav vid avlämnandet av den. Till saken hör även att en köpare har en undersökningsskyldighet av varan efter avlämnandet i enlighet med god affärssed, se 31 § KöpL. Enligt motiven till lagen ska reklamationen ske inom några dagar efter det att felet har upptäckts. När det gäller den tiden som köparen 'borde ha märkt' är bedömningen mer komplicerade. Generellt sett är bedömningen ganska sträng mot köparen som är näringsidkare. Som maximum har köparen två år på sig att reklamera, 32 § st. 2 KöpL.Det är därmed svårt att säga generellt hur lång tid som köparen har på sig att reklamera den felsvetsade produkten. Bedömningen får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Mitt råd till köparen är att först och främst kontakta säljaren och påpeka felet så fort som möjligt. Om säljaren inte är behjälplig och mer än 2 år har gått finns dessvärre inte längre några möjligheter till kompensation från säljaren.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ta kontakt med våra erfarna jurister om du behöver vidare hjälp i frågan. Med vänliga hälsningar,

Är säljaren skyldig att reparera min felaktiga vara?

2019-02-16 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en traktor för 385000 +moms av en firma som företagare, det visar sig vara fel på den när jar får hem den, säljaren påstår att han har ingen skyldighet att hjälpa mig med reparationen som kostar ca 60000+moms vad gäller?
Matilda Bergström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då ni är två näringsidkare (företag) som ingått avtal med varandra kommer köplagen att tillämpas. Felaktig varaVaran anses vara felaktig om varan i fråga om art, mängd, kvalitet eller andra kunskaper inte stämmer överens med avtalet (17 § första stycket). Varan ska även kunna användas för sitt ändamål (17 § andra stycket). Det framgår av dina uppgifter att traktorn är så felaktig att den behöver repareras. Varan är därför felaktig i köprättsligt hänseende (17 § tredje stycket). Det avgörande i frågan är om du undersökt varan innan köpet eller inte. Du som köpare får nämligen inte åberopa sådana fel som du måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket). Har du undersökt varan eller underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får du inte åberopa sådant du borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid med tro och heder (20 § andra stycket). Säljaren har agerat i strid med tro och heder om denne aktivt har försökt dölja något.Påföljder vid fel i varanÄr varan felaktig och du som köpare inte är orsaken till skadan, kan du kräva avhjälpande (reparation), omleverans (ny vara), prisavdrag eller hävning köpet (30 §). I första hand används avhjälpande, i andra hand omleverans, i tredje hand prisavdrag och till sist hävning av köpet.ReklamationFör att få åberopa felet krävs att du som köpare meddelat säljaren om felet inom skälig tid från det att du märkt eller borde märkt felet (32 §). Det framgår av dina uppgifter att du meddelat säljaren om felet och begärt reparation. Du har alltså gjort en reklamation.Mitt råd till digUnder förutsättning att du inte upptäckt felet vid en undersökning av varan innan köpet, så kan du fortfarande åberopa felet genom en reklamation och därmed kräva att säljaren ska åtgärda felet.Mitt råd är att du kontaktar säljaren igen, förtydligar att du gjort en reklamation och kräv att säljaren ska reparera traktorn. Går säljaren inte med på reparation av varan så kan du kräva omleverans (ny vara). I sista hand kan du kräva prisavdrag eller hävning av köpet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Riskövergång vid transportköp

2019-02-06 i Köplagen
FRÅGA |Säljaren, Sälja Allt AB, av skrivbord ska leverera 50 st skrivbord till AB Köp Rätt! Skrivborden ska levereras två veckor efter beställning, alltså den 15 januari. Sälja Allt AB använder sig av en fraktare som brukar köra snabbt och säkert. Denna dag var det ovanligt halt och skrivborden kasar inne i bilen, de var inte rätt fastsurrade och fick skador som blev ganska fula.AB Köpa Rätt blev besvikna när de såg skrivborden. Vad kan de göra nu? Vilka alternativ har de? Vem står faran?
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar när risken för köpet slår över från säljaren till köparen. Inledningsvis ska man säga att avtalsrelationer som dessa är dispositiva och följer det som står i avtalet., 3§ KöpL . Jag tar min utgångspunkt i att avtalet lämnat denna fråga oreglerad i avtalet. I ditt fall så är det fråga om ett transportköp. Köplagen gör skillnad på två typer av transportköp. Ena när säljaren levererar varan till köparen i samma ort och en annan när säljaren levererar varan till en annan ort, 7§ KöpL. Det är avgörande då säljaren "avlämnat" varan antingen när köparen får den eller när säljaren avlämnar saken till transportören. Det anses "avlämnat" när köparen får varan ifall parterna befinner sig på samma ort, annars anses varan avlämnad när säljaren ger den till transportören. .Det viktiga med "avlämnadet" är att det är då riskens övergång inträffar, 13§ KöpL. Det innebär då att det är köparen som står risken om varan skadas eller förstörs, 12§ KöpL.Så i detta fall betyder det att köparen kan klaga på säljaren om de befann sig på samma ort. Gjorde de inte det är risken på köparen och de kan inte klaga på säljaren.

Kan ett köp med ett äganderättsförbehåll i fakturan hävas?

2019-01-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej.mitt företag sålde en produkt till ett annat företag,men hela bet.uteblev. På min faktura står: Lev.varor förblir mitt företags egendom tills full likvid erlagts.Fråga..kan jag hämta tillbaka denna vara.? Ingen delbetalning,inga klagomål från min kund,utan betalning uteblir trots löften att betala...
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag tolkar din fråga rör det sig om ett näringsidkarförhållande och därför utgår jag från att aktuell lag är köplagen.Vad gäller när säljaren har gjort ett äganderättsförbehåll?Enligt 54 § köplagen har en säljare rätt att häva ett köp om köparen är i dröjsmål med betalningen. Om egendomen däremot befinner sig i köparens besittning har säljaren endast rätt att häva köpet om säljaren har gjort ett äganderättsförbehåll (54 st. 4 köplagen). Ett äganderättsförbehåll är ett förbehåll om att varan förblir säljarens egendom till betalning har skett av köparen.I ditt fall verkar det som att köparen har fått varan i sin besittning. Därför måste du ha gjort ett äganderättsförbehåll, vilket du verkar ha gjort. Frågan är dock om förbehållet gäller.När är ett äganderättsförbehåll gällande?För att äganderättsförbehållet ska vara gällande krävs att du och köparen har avtalat om att du ska ha ett sådant förbehåll. Att ett äganderättsförbehåll kräver samförstånd framkommer indirekt av praxis från Högsta domstolen (t.ex. NJA 1974 s. 660). I ditt fall är ditt återtagandeförbehåll föreskrivet i fakturan. En faktura är inte ett avtal om inte det som står på den har avtalats innan, eller om köparen ändå agerar i enlighet med det som sägs på fakturan. Det framkommer inte i frågan att ni har avtalat om ett sådant förbehåll, om ni har gjort det är ditt förbehåll fullt gällande.SammanfattningEftersom att varan är hos köparen kan du endast häva köpet om du har ett gällande äganderättsförbehåll. För att ditt äganderättsförbehåll ska vara gällande krävs att du och köparen har avtalat om äganderättsförbehållet existens.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

För att få åberopa fel i varan måste köparen reklamera till säljaren

2019-02-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en begagnad dator på blocket av en privatperson förra veckan. Redan dock när jag fick hem den så såg jag att den såg betydligt slitnare ut än den gjorde på bilden i annonsen. När jag sedan började använda datorn så märkte jag att vissa funktioner som säljaren hade sagt i mailkonversation med mig inte fanns på datorn. Jag är väldigt missnöjd med datorn och undrar om det går att lämna tillbaka datorn och få pengarna tillbaka? Hur skall jag i så fall gå till väga för att kunna reklamera?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att datorn inte stämmer överens med vad du har blivit utlovad av säljaren föreligger ett fel i varan (17 § köplagen). När det föreligger fel i en vara man har köpt finns det vissa påföljder som du som köpare kan göra gällande. För att köparen ska ha rätt att påkalla felet i varan och göra dessa påföljder gällande krävs det dock att man har reklamerat felet till säljaren (32 § köplagen). Detta gör man genom att kontakta säljaren, meddela vad man anser är fel med varan och även förklara att man vill göra vissa påföljder gällande, t.ex. att man vill ha prisavdrag på varan. Ifall du som köpare inte kontaktar säljaren och reklamera har du inte rätt att åberopa att datorn är felaktig. Reklamationen måste ske inom skälig tid från det att du märkte felet. Det går alltså inte att vänta för länge utan det är bäst att höra av sig till säljaren så fort som möjligt.Efter att du har reklamerat har du i första hand rätt till avhjälpande av felet eller omleverans (34 § köplagen). Omleverans är oftast inte möjligt när man köper begagnade varor på nätet då säljaren inte har möjlighet att skicka en ny vara. Avhjälpande av felet innebär att säljaren "fixar" det som är fel på varan. Om det inte är möjligt att avhjälpa felet eller ett avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att du reklamerat har du istället rätt till prisavdrag eller hävning av köpet (37 § köplagen). För att ha rätt att häva köpet och få tillbaka sina pengar krävs det att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Är datorn i sådant dåligt skick att du aldrig skulle ha köpt den om du visste, och är detta något som säljaren borde ha insett? Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fel i bostadsrätt

2019-02-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej !Jag har köpt en lägenhet och efter två månder upptäckte jag en fuktskada i badrummet. Förenigen sa att de ska fixa den men nu har det gått tre månader utan att de tagit något beslut. Så jag undrar om jag kan få tillbaka alla månadsavgifter sedan jag anmälde skadan, då jag fortfarande inte har kunnat flytta till lägenheten på grund av att vattnet är avstängt i både badrum och kök.
Ninorta Antar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att din köpta lägenhet är en bostadsrätt. En bostadsrätt räknas som lös egendom och faller därför inte under jordabalkens regler om fel. Detta innebär dock inte att man inte kan göra gällande fel. Istället för jordabalkens regler använder man köplagens regler (1 § Köplagen). Bostadsrätten är alltså en vara. Jag kommer nedan förklara hur fel i bostadsrätter fungerar och min bedömning av situationen. Fel i vara:I köplagen beskrivs grunden till vad fel i en vara är (17 § köplagen). Fel är om varan inte kan användas för varans syfte, om den inte kan användas alls eller inte har utfäst egenskap. Eftersom du inte kan flytta in och nyttja bostadsrätten, är det fel enligt 17 § 2 stycket 1 punkten köplagen.Undersökningsplikt:Köparen en undersökningsplikt av varan innan köpet, enligt 20 § Köplagen. Denna undersökningsplikt varierar i omfattning. I vissa fall räcker det med en snabb undersökning om varan t.ex. är ny. I vissa fall måste en mer ingående undersökning göras om varan är i allmänt sämre skick. Hur som helst verkar det i ditt fall handla om ett dold fel, som då kan åberopas. Reklamation:För att få göra gällande ett fel ska man även reklamera felet enligt 32 § köplagen. Detta ska göras till säljaren "utan oskäligt dröjsmål". Hur lång tiden är varierar. I vissa fall kan reklamationsfristen vara ett par dagar och i andra fall flera månader vid dolda fel, som i ditt fall. Huvudsaken är att man göra detta snarast efter att man upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Avhjälpande:Du har rätt att kräva att felet, fuktskadorna, åtgärdas. Om föreningen inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har du rätt till ersättning för kostnader som tillkommer när du på egen hand försöker åtgärda fuktskadorna, enligt 34 § köplagen. Dock måste du meddela detta krav i samband med reklamationen eller inom skälig tid, enligt 35 § köplagen. Hävning:Om du vill ha tillbaka dina månadsavgifter förmodar jag att du vill att köpet går åter. Då har du rätt att häva köpet enligt 39 § köplagen. Min bedömning:Du kan försöka åtgärda fuktskadorna på egen hand, men på föreningens bekostnad. Annars om du vill ha tillbaka dina månadsavgifter kan du häva köpet enligt 39 § köplagen och då kan även skadestånd komma att bli aktuellt, enligt 40 § köplagen.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Kan man häva ett köp?

2019-02-03 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga kring hävning av köp. Min chef har köpt in frukt till företaget som ska ätas av de anställda. Nu visar det sig dock att mängden frukt som levererats understiger den avtalade mängden. Varje fruktkorg ska innehålla 10 kg frukt men vid kontroll väger fruktkorgen endast 9,5 kg. Frukten ska dessutom vara rentvättad vid leverans men den är dammig och lite smutsig av jord. Min chef är missnöjd och vill häva köpet. Är detta möjligt?Vänliga hälsningar
Viktoria Wnuk |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av Köplagen (KöpL 1 och 4 §§). Köplagen är tillämplig på bland annat två näringsidkare (företag) som ingår avtal med varandra. Jag förstår det ur din fråga att du är anställd på ett företag, som har köpt in frukt ifrån ett annat, och därför utgår jag ifrån just Köplagen.Avtal före lagJag vill börja med att påpeka att det avtal ditt företag och fruktföretaget har ingått, är det första ni ska se till när något går fel, som i det här fallet då leveranserna ni får inte riktigt stämmer överens med vad ni avtalat om. Avtal går alltid före Köplagen. Därför är det viktigt att ni ser till ert avtal först - om ni har några avtalsvillkor som behandlar just fel på vara eller förutsättningar för hävning, så är det de villkoren som gäller. Saknar ert avtal sådana villkor, kan man vända sig till Köplagen, vilken jag kommer redogöra för här nedan (3 § KöpL).Fel på varaEftersom ni har fått en mindre mängd frukt levererad än vad som avtalats, föreligger ett fel i köprättslig mening, eftersom "varan" inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (17 § KöpL). Varan är därför att anse som felaktig. Rätten till hävningNär en vara är att anse som felaktig, kan man åberopa någon av följande påföljder - 1) Avhjälpande, 2) Omleverans, 3) Prisavdrag och 4) Hävning. Det är denna ordning som gäller, vilket innebär att ni inte kan häva per automatik, om säljaren skulle erbjuda sig att företa ny leverans exempelvis (30 § KöpL). Avhjälpande kommer med stor sannolikhet inte på fråga i ert fall, eftersom det rent konkret skulle innebära en påfyllning av fruktkorgarna för denna leverans och att företaget "rengör" frukten. Det som är mest aktuellt är att kräva omleverans, det vill säga att säljaren levererar nya fruktkorgar av korrekt vikt och frukt i bättre skick. Om säljaren ställer sig positiv till detta och levererar på nytt, har ni dessvärre inte rätt att häva köpet helt och hållet (34 och 36 §§ KöpL). ReklamationFör att ni ska kunna åberopa någon av de nämnda följderna, krävs att ni som köpare, enligt god affärssed, har undersökt varan dvs. fruktkorgarna (31 § KöpL). Utifrån det du skriver, att ni har vägt frukten, låter det som att ni har gjort en sådan undersökning. Nästa steg är att ni måste kontakta säljaren och reklamera "inom skälig tid" (32 § KöpL). Vad som är skälig tid är inte fastställt och kan skilja sig beroende på fall. Är det så att detta är en engångsleverans ni har beställt, så skulle jag ändå påstå att ni reklamerar inom skälig tid om det sker relativt nära leveransen i tid. Är det istället en tjänst ni har köpt där leverans ska ske varje vecka eller liknande, och korgarnas vikt har varit felaktig vid varje leverans under en längre tid, är det svårare att bedöma om ni faktiskt reklamerar i tid. Jag skulle med andra ord inte tycka att det är skälig tid att ta emot flertalet leveranser under någon månad eller mer, och reklamera först nu. Är detta en första (och kanske enda) leverans, kan det mycket möjligt vara att anse som inom skälig tid. I samband med reklamation måste ni meddela att ni kräver omleverans (35 § KöpL). SammanfattningOm det i ert avtal finns villkor som reglerar fel på vara eller hävning, ska ni utgå ifrån dessa. Först om sådana villkor saknas, kan ni vända er till Köplagens regler. Att ni har fått för lite frukt är ett kontraktsbrott och därmed att betrakta som ett köprättsligt fel. Ni har rätt till åtminstone en omleverans av frukten, förutsatt att ni har reklamerat inom en skälig tid efter den felaktiga leveransen.Jag hoppas att detta var ett svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar kan du kommentera här nedan, så svarar jag så snart jag kan.Vänligen,

Dolt fel vid köp av hund

2019-01-31 i Köplagen
FRÅGA |Köpte en unghund på 8 månader utan avtal då säljaren glömde pappren hemma. Vi träffades halvvägs då det var en lång väg till säljaren. Papprena skulle skickas via post. Men andra dagen får hunden anfall som efter att ha pratat med veterinär på telefon som epilepsi. Har konfronterat säljaren som erkänner via sms att hunden haft dessa anfall under tiden dom haft den. Vägrar nu betala tillbaks summan för hunden. Har bevis genom textmeddelande att de visste att hunden haft anfall men inte berättat detta. Samt en swishöverföring på köpesumman. Vad kan jag göra.
Roksana Jurenczyk |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Utifrån din fråga utgår jag att köpet skedde mellan två privatpersoner. Det innebär att det är Köplagen som är tillämplig. Avtal Avtal har slutits mellan dig och säljaren i och med att du har fått din "vara" som säljaren mottog pengar för. Att det saknas ett skriftligt avtal gör det bara svårare att bevisa vad du och säljaren har kommit överens om. Fel i vara Enligt 17 § 3 st. Köplagen så är varan att anse som felaktig om varan avviker från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta. Med det menas att om priset och övriga omständigheter pekar på att ni betalar för en frisk hund vilket visar sig inte vara fallet så anses det finnas fel i varan. Säljarens ansvar för varans beskaffenhet sträcker sig fram till tidpunkten för överlämnandet, säljaren har alltså även ansvar för fel som har funnits vid denna tidpunkt. Fel som visar sig efter överlämnandet men har funnits sen innan kallas för dolt fel, se 21 § Köplagen. Påföljder vid fel i varan Enligt 30 § Köplagen har köparen rätt att vid fel i varan kräva säljaren på avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet eller skadestånd. I fallet med sjuk hund är det svårt att kräva avhjälpande (förutsättbart att hunden inte går att bota) eller omleverans. Eftersom avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga får du kräva säljaren på prisavdrag eller häva köpet, se 37 § Köplagen. Du ska ha lämnat säljaren meddelande om att varan är felaktig inom skälig tid efter att du har märkt eller borde ha märkt felet, se 32 § Köplagen. AvslutningsvisJag rekommenderar att du försöker komma överens med säljaren. Om detta inte fungerar får du istället vända dig till domstolen. För att få mer hjälp med detta kan du kontakta våra jurister.Hoppas du fick svar på din frågaVänligen