När är en vara avlämnad till en köpare?

2021-03-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vara av en privatperson via säljmarknaden på facebook. Ett par hörlurar. Han har skickat varan via postnord som ett brev utan spårningsnr. Detta har fortfarande inte kommit fram. Säljaren bor i Örebro och har skickat brevet därifrån till mig som bor i Torslanda. Det har gått 2 veckor. Han tog en bild på kvittot av frimärkena och tagit en bild på paketet med min adress på. Dessa bilder har jag fått av säljaren innan han postade dem på Ica i Örebro. Jag betalade varan via swish till honom innan jag fick varan. Har jag rätt att få tillbaka mina pengar om inte varan kommer fram? Det verkar som varan har kommit på villovägar av transportören som i detta fallet är postnord.
Carl Hansen |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av dina erlagda uppgifter kring frågan utgår jag från att ingen av er agerar i egenskap av näringsidkare. Hörlurarna är vidare att betrakta som lös egendom, varför Köplagen (KöpL) är tillämplig, 1 § KöpL. Av din fråga framgår det att säljaren bor i Örebro och du bor i Torslanda. Det som först och främst måste fastställas är huruvida köpet är att se som ett transportköp eller distansköp. Ett transportköp föreligger när en vara ska transporteras till en köpare inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, 7 § 1 st. KöpL. Med beaktande av säljarens avsändningsort är detta köp inte att betrakta som ett transportköp - det är ett distansköp enligt 7 § 2 st. KöpL. Vad som menas med ett distansköp är att till skillnad från ett transportköp går risken för varan över på köparen när den överlämnas till transportören som ska ombesörja transporten. Givetvis ska säljaren välja ett lämpligt transportmedel och tillämpa sedvanliga villkor för en sådan transport (jfr 8 § KöpL). I neutral mening torde det stå sig rimligt att nyttja Post nord som transportör då det är en krediterad logistikaktör som är kapabel att ta på sig försändelser inom landet. Vad gäller i ditt fall?Risken övergår på dig som köpare, när varan är avlämnad enligt ert avtal eller enligt 7 § KöpL, 13 § KöpL.Mot bakgrund av att det rör sig om ett distansköp går risken för varan över på dig som köpare när den lämnas hos ombudet. Är det transportören som varit försumlig är det högst troligt att det i villkoren för transporten finns stöd för dig att återfå det som tappats bort hos Post nord. 13 § KöpL öppnar även upp för för en alternativ lösning - "när varan avlämnats enligt avtal". Köplagen är dispositiv, vilket kort innebär att parter är fria att avtala utöver vad som står i Köplagen. Föreligger någon överenskommelse mellan er, ibland kan det vara så att säljare åtar sig större ansvar än lagen fordrar. I det fallet kan utgången i ansvarsfrågan bli annorlunda. Däremot, om det inte föreligger någon sådan överenskommelse gäller reglerna om distansköp och det är enligt min förståelse så att säljaren gjort vad som ankommit honom eller henne - att överlämna varan till transportören. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att återkomma. Med vänliga hälsningar,

Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?

2021-02-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej Sålde en bil för fyra månader sedan utan några som helst problem byte kamrem på bilen för ca snart ett år sedan finns stämpel i boken. Köparen skrev ett meddelande efter att han köpt bilen att bilen fungerar bra och dem är nöjda. Nu fyra månader efter ringer han och säger att kamrem har gått sönder och att bilen inte fungerar. Vad gäller då förMig som säljare ? Är jag skyldig att lösa felet ? Även om bilen var i gott skick utan några som helst fel. Dem fick provköra och titta på allt besiktades innan ochså och bilen gick igenom utan problem. Bara frågar nu vill dem jag ska kontakta företaget som bytte kamrem för garanti och jag har hjälpsamt försökt men det går ej då bilen står på någon annan nu garantin gällde mig.
Maya Hempel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det handlar om vem som har ansvar för vad i köpet av en begagnad bil till exempel utgår man från att ansvaret för fel går över på köparen då varan har avlämnats. Det vill säga att när köparen kör iväg med bilen är du som säljare inte längre ansvarig för fel som uppkommer (13 § Köplagen). Alltså är du enligt huvudregeln inte skyldig att hjälpa till med fel som uppkommit senare.Däremot kan man som säljare bli ansvarig för fel som fanns redan vid riskövergången men som inte visar sig förrän senare (21 § KöpL). Avgörande blir då om kamremmen var trasig redan när köparen körde iväg med bilen. Det är svårt att svara på men för att köparen ska undkomma ansvaret för skadan måste denna kunna bevisa att felet fanns redan från början. Gissningsvis är det svårt för köparen att bevisa en sådan sak. Dessutom kan en köpare inte åberopa fel som hen borde ha upptäckt vid en undersökning av bilen. Sammanfattningsvis verkar det som att du har gjort allt du kunnat och behövt och att köparen kommer få stå kostnaden själv. Undantaget är om hen kan bevisa att felet fanns då köpet genomfördes, men det kan vara svårt att bevisa.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Vem har bevisbördan gällande fel i vara?

2021-02-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej har sålt en vara över nätet (som privatperson) och nu kommer köparen efter en vecka och vill ha pengar tillbaka/häva köpet då varan är trasig (vilket den inte var när den skickades). Som jag har förstått köplagen så bör man gå via domstol för detta men hur ska en domstol kunna avgöra vem som har rätt i när varan skadats? Vem har bevisbördan, säljaren eller köparen?
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga enligt följande, du sålde en vara som var i gott skick vid avlämnandet, men köparen hävdar att den är trasig och vill häva köpet. Du undrar vem som har bevisbördan ifall ni tvistar i domstol. Det är helt korrekt att köplagen blir tillämplig, då du sålde varan i egenskap av en privatperson. Vem bär risken?Enligt (13 § KöpL) övergår risken på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6-7 §§. De nyssnämnda paragraferna, det vill säga 6 § och 7 §, reglerar varans avlämnande. Jag har tolkat din fråga som att du skickade varan till köparen, det gör att 7 § blir tillämplig, det vill säga transportköp. Enligt (7 § stycke 2 KöpL) framgår det att varan anses överlämnad till köparen när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om säljaren, du, utförde transporten, anses varan överlämnad först när köparen får den. Det sagda innebär att om du skickade varan genom en transportör, anses varan överlämnad till köparen och därmed är det köparen som bär risken för varan. Innebörden av riskens övergång framgår av (12 § KöpL), nämligen at köparen är skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Om varan blev trasig på grund av en händelse som du i egenskap av säljare inte orsakat, är köparen skyldig att betala varan ändå, då han bär risken för densamma. Det stadgas i (21 § stycke 1 KöpL) att säljaren svarar för del som funnits vid den tidpunkt då risker går över på köparen. Det är dock svårt att avgöra när ett fel uppstått. Utgångspunkten är dock att köparen har bevisbördan för att felet fanns redan vid avlämnandet. Köparen måste kunna bevisa att det är sannolikt att försämringen beror på något som säljaren svarar för. Sammanfattningsvis:Risken övergår på köparen när varan avlämnas till honom. Utgångspunkten är att köparen har bevisbördan för att felet fanns redan vid avlämnandet för att säljaren ska bli ansvarig för fel i vara. Det är också värt att påpeka att om felet beror på dig som säljare, kan köparen i första hand kräva att du avhjälper felet. Du kan istället företa omleverans, (34 § KöpL). Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan man häva ett köp av en bostadsrätt pga fel?

2021-02-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Går det att häva ett köp av en bostadsrätt efter att man har flyttat in (3mån) och upptäckt betydande fel med elen? Säljaren kontaktad, hon skickar obehöriga elektriker för att åtgärda felen 2 gånger och ljuger om att de är certifierade samt om att hon har skrivit ett avtal med en el-firman. Felen återstår och skador pga de obehöriga uppstår. Vad säger lagen?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer börja att klargöra vilken lag som gäller för din fråga. En bostadsrätt ska anses vara lös egendom. Och när en privatperson då köper en bostadsrätt av en annan privatperson kommer köplagen (1990:931, KöpL) användas. Eftersom du har upptäckt fel i bostadsrätten kan du under vissa förutsättningar häva köpet. Eftersom jag inte vet exakt vad för slags fel det gäller, vad ni har avtalat om och heller inte om några undersökningar har gjorts innan köpet, så kommer jag nedan försöka svara allmänt på din fråga om vad som gäller och hoppas att detta hjälper!Är bostadsrätten felaktig?Om det är fel på bostadsrätten eller inte beror på vad som har avtalats. Det är alltså fel på bostadsrätten om något avviker från vad som står i köpeavtalet (17 § KöpL). Fel som inte går att upptäcka vid en undersökning innan köpet men som kan anses ha funnits sedan innan är s.k. dolda fel (21 § KöpL). Och dessa fel står säljaren för. Så beroende på om detta el-fel i bostadsrätten hade gått att upptäcka vid en undersökning eller inte blir avgörande för om du kan hävda felet för säljaren. Kan man häva ett köp av bostadsrätt pga fel?Enligt köplagen så får du inte åberopa (använda felet som anledning till t.ex. hävning) fel som du kan antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Du är dock som köpare inte skyldig att undersöka bostadsrätten innan köpet. Men om du har undersökt bostadsrätten innan köpet så får du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt vid en sådan undersökning. Om säljaren har uppmanat dig att undersöka men du inte har gjort detta kan du heller inte åberopa felet som kunde ha upptäckts vid en sådan undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Det krävs också att du reklamerar detta fel till säljaren inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet, annars förlorar du din rätt att häva köpet (32 § KöpL). Vad som är skälig tid kan i ditt fall bero på vad det är för slags fel, hur och när du upptäckte det. Enligt köplagen så har säljaren rätt att försöka åtgärda felet. I ditt fall har säljaren inte gjort detta på ett korrekt sätt eftersom felet kvarstår (36 § KöpL). Nästa steg blir du det du vill göra, att häva köpet. Det kan du göra om felet (avtalsbrottet) är av väsentlig (stor) betydelse för dig och att säljaren borde ha eller har insett detta (39 § KöpL). Du bör så snart som möjligt meddela säljaren att du vill häva köpet, för att vara säker på att detta görs inom skälig tid. Sammanfattning av mitt svar till digEfter ett långt svar så kan jag slutligen säga att du kan häva köpet beroende på vissa förutsättningar: felet är ett sådant dolt fel som du inte borde ha eller har känt till vid köpetdu har reklamerat inom skälig tidfelet är av stor betydelse för digoch du meddelar hävning inom skälig tid Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och att din situation löser sig, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar

När är en vara ansedd som avlämnad?

2021-03-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vara av en privatperson via säljmarknaden på facebook. Ett par hörlurar. Han har skickat varan via posten men den har fortfarande inte kommit fram. Det har gått 2 veckor. Han tog kort på kvittot av frimärkena och tagit en bild på paketet med min adress på. Jag betalade varan via swish till honom. Har jag rätt att få tillbaka mina pengar om inte varan kommer fram?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av dina erlagda uppgifter kring frågan utgår jag från att ingen av er agerar i egenskap av näringsidkare. Hörlurarna är vidare att betrakta som lös egendom, varför Köplagen (KöpL) är tillämplig, 1 § KöpL. Vad som däremot inte går att utläsa från din fråga är om det är är tal om ett transportköp eller ett distansköp. Jag kommer därför redogöra för bägge här nedan.TransportköpEtt transportköp föreligger när en vara ska transporteras till en köpare inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor. Utgångspunkten i det här sammanhanget är att ni bor på samma ort och om ni gör det är hörlurarna att anse som avlämnade när de överlämnas till dig, 7 § 1 st. KöpL.DistansköpDistansköp föreligger när det inte är ett transportköp. Skillnaden mellan dessa två är att kriterierna "inom en och samma ort" och ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor" inte är uppfyllda. Då gäller istället att varan anses avlämnad när den överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten, 7 § 2 st. KöpL. Denna bestämmelse kan sättas ur spel med stöd av en leveransklausul - det är alltså fritt att avtala inbördes om vad som ska gälla för transporten.Vad gäller i ditt fall?Risken övergår på dig som köpare, när varan är avlämnad enligt ert avtal eller enligt 7 § KöpL, 13 § KöpL.Alltså beror det på hur och var hörlurarna har transporterats ifrån. Skulle köpet vara ett distansköp, och det är transportören som har varit försumlig är det högst troligt att det i villkoren för transporten finns stöd för dig att återfå det som tappats bort. Skulle det vara ett transportköp är det säljaren du ska vända dig till.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att återkomma.Med vänliga hälsningar,

Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

2021-02-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vad avses med en direkt förlust enligt 67§ KöpL? Är det ersättning för "utgifter, prisskillnad och utebliven vinst" som det står i paragrafen?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!67 § KöpL tillämpas vid en säljare eller köpares avtalsbrott. Den preciserar vilka skador som ska ersättas av den part som har brutit mot köpeavtalet. Skadestånd blir tillämpligt parallellt med en annan påföljd, till exempel avhjälpande, omleverans eller prisavdrag (se ex 30 § KöpL). Med direkt förlust menas sådana skador som är en omedelbar följd av avtalsbrottet. Typiska direkta skador är utgifter, övertidsarbete, hyreskostnad för en ersättningsvara under den tid som säljarens avtalsbrott varar, extra kostnader i form av tex dubbla transportkostnader, höjda driftskostnader och prisskillnader vid täckningstransaktioner. I förarbetena förklaras att direkta skador ska vara sådana skador som "till sin typ och omfattning är vanliga och förutsebara vid det aktuella avtalsbrottet". De indirekta skadorna sägs vara de som är "mera avlägsna och svårförutsebara" (prop. 1988/89:76 s. 48). Utebliven vinst är ett exempel på en indirekt förlust (67 § 2 st p.1). Vid skadestånd på grund av fel i varan kan exempel på direkta skador vara kostnad för varans undersökning eller kostnad för annan utredningen på grund av felet. Vid skadestånd i kombination med hävning kan exempel på direkta skador vara utgifter som är inte är återkrävbara, exempelvis tullar, skatter eller andra avgifter. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Säljarens utfästelse och befintligt skick

2021-02-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en motorcykel i december av en privatperson, tyvärr verkar det som om att en strypning som skulle medfölja saknas, vi skrev under att varan såldes i "befintligt skick", dock så hade säljaren sagt att denskulle medfölja vid flertal tillfällen, både i annons och sms konversation. På plats så skulle han visa strypningen och öppnade bakluckan på motorcykeln, där visade han två stycken strypnings ringar till insuget men den elektroniska boxen saknades, då sa han att han skulle gå iväg och kolla så han inte lagtden någonstans, han kom sen tillbaka och sa att den är kvar under tanken och är bara att koppla in. Denna elektroniska strypning var en stor anledning till att jag köpte motorcykeln eftersom jag inte får köra den omden inte är strypt då jag har A2-körkort. Motorcykeln är en MT-07 Motocage från 2017 och strypningen är en Alphatechnik elektronisk strypning till MT-07.Vi har i efterhand försökt prata med säljaren, men han vägrar att betala ersättning för strypningen och han säger själv att han är färdig med att leta efter den, alltså att han inte tänker leta något mera och att detta nu är mitt problem.Ser Fram Emot Svar,Med Vänliga Hälsningar,
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att strypning saknas utgör i detta fall ett felKöp mellan privatpersoner regleras av köplagen. Man kan göra förbehåll för köpeobjektets kvalitet genom att ange att den säljs i befintligt skick, men om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat före köpet anses den ändå vara felaktig, om uppgiften kan antas ha påverkat köparens val att ingå avtalet (19 §, första punkten). Säljaren av motorcykeln tycks tydligt ha angett att strypning skulle ingå, både skriftligt och genom er dialog på plats samt hur han gick och kollade efter vad jag förstår är en för strypningen nödvändig beståndsdel. Om du inte lagligen kan framföra fordonet utan strypning på grund av det körkort du har, har den uppgiften också påverkat köpet, precis som du säger. Avsaknaden av strypning innebär alltså ett fel i köpeobjektet, och ett avtalsbrott från säljarens sida. Påföljder vid sådant avtalsbrottDu som köpare kan rikta vissa krav mot säljaren i denna situation (30 §). Det är viktigt att du inte dröjer för länge med att meddela säljaren hur du vill gå vidare, eftersom du förlorar din rätt till vissa av dem om du inte meddelar säljaren inom rimlig tid (se bl.a. 32, 35, och 39 § andra stycket). Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, förutsatt att det inte vore orimligt för säljaren (34 § första stycket). Det vore orimligt först om det inte enkelt skulle gå att uppnå, eller endast skulle kunna uppnås med orimliga kostnader för säljaren. Alltså borde säljaren förse dig med komponenten som saknas, eller införskaffa en åt dig. Om säljaren inte gör detta har du rätt till ersättning för rimliga kostnader du själv haft om du själv avhjälper felet (tredje stycket). Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta (se nedan om hävning) har du rätt till omleverans, om det inte vore orimligt för säljaren (andra stycket). Om det inte blir aktuellt med avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller eventuellt hävning (37 §). För att ha rätt till hävning behöver det röra sig om ett fel som är väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta (39 §). Att du inte lagligen kan framföra motorcykeln på grund av felet kan utgöra ett så allvarligt fel att du har rätt till hävning. Det faktum att du särskilt frågade om strypningen och den elektroniska boxen kan vara tillräckligt för att säljaren även borde insett det. Kände säljaren till vilket körkort du har och att det innebär att du inte får köra motorcykeln utan strypning så är det tydligt tillräckligt. Möjligheten finns även för dig att få skadestånd från säljaren (40 §). Säljaren ska ersätta dig för eventuella skador du lider på grund av avtalsbrottet. När felet består i att varan avviker från vad säljaren före köpet särskilt utfäst har köparen rätt till ersättning för både direkta och indirekta skador som orsakats av felet (tredje stycket). Direkta förluster är typiskt utgifter du haft, medan indirekta förluster typiskt är inkomster du borde fått men som nu uteblivit (67 § andra stycket). Säljaren är dock inte ersättningsskyldig om det förelegat ett för säljaren oöverkomligt hinder att leverera motorcykeln utan felet, ett hinder som säljaren varken orsakat eller kunnat förutse (40 och 27 §). Skulle förutsättningarna för skadestånd på detta sätt inte vara uppfyllda har du dock fortfarande rätt till ersättning om du behöver avhjälpa felet själv enligt ovan. Du har även rätt att hålla inne med betalningen, men jag tolkar det som att du redan har betalat för köpet (42 §). Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänlig hälsning,

Vad menas med "prov av varan" i 20 § Köplagen

2021-02-03 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vad innebär "prov på varan" enligt 20§ 3 stycket KöpL? Kan ett exempel ges?
Oscar Rudén |hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Med prov av varan enligt 20 § 3 st KöpL menas visningsexemplar, testexemplar, modell eller liknande. Det som menas med 3 st är att 2 st 20 § KöpL också blir aktuellt när det rör sig om att man provar ett prov/visningsexemplar av själva produkten och inte den specifika varan som man tänker köpa. Exempel på detta kan ges som att man provkör en bil hos en bilfirma, och sedan köper en bil av samma modell och märke, men inte just den bilen man provkörde. I detta fall så kan köparen inte åberopa fel på varan, om det är ett fel som han borde ha märkt redan under provkörningen. Hänvisning till att det inte var just den bilen man provkörde är alltså inte ett godtagbart undantag.Hoppas att det var svar på din fråga!