Dolt fel vid köp av en begagnad bil

2019-06-17 i Köplagen
FRÅGA |Köpt begagnad bil på Blocket av privatperson. Dolda fel, inget kvitto.Bilen (12 år) värderas till 46 tkr och såldes för 38 tkr. Rimligt pris vid snabb affär pga yttliga skador som säljare påvisat.Dagen efter den körts hem lyser varningslampan: slut på bromsvätska. Bilen läcker!Säljaren valde tid för visning. Det regnade (enda regniga timmen, den veckan) och bilen hade körts fram. Därför borde läckag vara ett dolt fel.Reperationskostnad: 11tkr. Säljare hävdar "begagnat och befintligt skick".Kanske inte är så stor summa pengar att bråka om i tingsrätt men skulle villja ställa honom inför rätta.Allt jag har är SMS-historik och foton som bekräftar datum. Hur är mina chanser?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör köp av en bil från en annan privatperson så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Det kan framhållas att köplagen kan avtalas bort, men eftersom det inte framgår att så har gjorts så utgår jag ifrån att köplagen är vad som gäller mellan dig och säljaren (3 § köplagen). Är bilen felaktig? Först och främst skulle du kunna anföra att bilen inte kan användas till det ändamål som bilar i allmänhet används till, och således är felaktig (17 § andra stycket 1 punkten och 17 § tredje stycket köplagen). Dessutom skulle du kunna hävda att den avviker från vad du "med fog kunnat förutsätta" (17 § tredje stycket köplagen). Visserligen talar det faktum att bilen såldes för under marknadsvärdet och dess ålder för lägre förväntningar från din sida. Dock skriver du även att bilen hade några ytliga skador, vilket gör att priset bör kunna anses som rimligt för den. Dessutom, trots det lägre priset och åldern, bör du nog ha kunnat förutsätta att bilen skulle kunna köras. För att bilen överhuvudtaget ska anses vara såld i "befintligt skick" krävs det att säljaren framförde detta innan köpet och inte nu i efterhand. Trots att bilen är såld med friskrivningsklausulen "befintligt skick" så är den ändå att anse som felaktig om säljaren har underlåtit att upplysa dig om ett sådant väsentligt förhållande rörande varan som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räknat med att bli upplyst om, under förutsättning att detta inverkade på köpet (19 § första stycket 2 punkten köplagen). Om det är ett fel som köparen borde ha känt till kan du alltså bryta igenom friskrivningen, eftersom jag antar att du inte hade köpt bilen om du hade vetat om felet och det vidare är något som du kunde ha räknat med att bli upplyst om. Dessutom kan du då anföra att bilen är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta, och även på så vis bryta igenom friskrivningen (19 § andra stycket 3 punkten köplagen). Det kan dock även här kan det ligga dig till last att du köpte bilen för ett lägre pris än marknadsvärdet, men å andra sidan verkar felet på din bil vara av sådan karaktär att en generell friskrivning inte bör hindra dig från att åberopa felet.Undersökning och reklamationDet framgår inte om du undersökte bilen innan köpet, men om så var fallet får du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § andra stycket köplagen). Vad man som köpare borde ha upptäckt beror dels på felets art, dels på köparens kunskap. Är det ett "inre fel" som i ditt fall borde du inte ha upptäckt felet vid en okulär besiktning, och en expert på bilar förväntas upptäcka mer än en lekman. För att få åberopa felet så måste det även ha funnits vid tiden för riskövergången, det vill säga när du hämtade bilen, men säljaren svarar även för fel som fanns då men som visar sig först senare (21 § första stycket och 13 § köplagen). I ditt fall bör det inte föreligga några tvivel på att felet fanns där redan innan köpet. Vidare måste du, för att få åberopa felet, reklamera inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet (32 § köplagen). Detta hänger ihop med att man efter avlämnandet ska undersöka den köpta varan i enlighet med "god affärssed" (31 § köplagen). Av din fråga tolkar jag det som att du reklamerar till säljaren relativt omgående och du håller dig således inom skälig tid. Vilka felpåföljder kan bli aktuella? Eftersom bilen är felaktig har du rätt att göra felpåföljder gällande (30 § köplagen). Du har först och främst rätt att kräva avhjälpande, vilket innebär att säljaren ombesörjer reparationen (34 § första stycket köplagen). Av naturliga skäl (eftersom det är en begagnad bil och säljaren förmodligen inte har flertalet likadana) så har du inte rätt att kräva omleverans (34 § andra stycket köplagen). Skulle inte säljaren fullgöra sin skyldighet att avhjälpa felet så har du istället rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att du själv ska kunna avhjälpa felet (34 § tredje stycket köplagen). Säljaren har även rätt att, även om du inte kräver det, avhjälpa felet på egen bekostnad (36 § köplagen). Kommer inte avhjälpande i fråga, eller sker det inte inom rimlig tid efter reklamationen så har du rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). Prisavdraget ska beräknas till skillnaden mellan det nedsatta värdet och det avtalsenliga priset som du betalade (38 § köplagen). För att få häva köpet krävs det att du felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § första stycket köplagen). Att bilen är så pass felaktig är ett väsentligt fel för dig, och det borde även säljaren ha insett eftersom du nu inte kan använda bilen till det tilltänkta syftet. I förarbetena till köplagen formuleras kravet på väsentlighet som att köparen ska ha gått miste om det huvudsakliga intresse som han/hon hade anledning att förvänta sig avtalet. I ditt fall bör detta vara uppfyllt. För att få häva köpet krävs det även att du meddelar säljaren ett specifikt krav på just hävning inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet, eller efter att du märker att säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet (39 § andra stycket köplagen). Om du häver köpet så har du även rätt till skadestånd för eventuell ekonomisk skada som du har lidit på grund av att bilen var felaktig (40 § första stycket köplagen). Det kan till exempel handla om verkstadskostnader eller kostnader för en hyrbil. Sammanfattning Jag anser dina möjligheter för att argumentera för att det är ett dolt fel som goda, oavsett om bilen är såld i "befintligt skick" eller inte. Detta gör att du har rätt att i första hand kräva avhjälpande, och om inte det sker inom skälig tid så har du rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd. Det kan vara bra att tänka på att, precis som du skriver, tvister i domstol kan leda till stora processkostnader. Rätten försöker även till största del få parterna att förlikas, det vill säga träffa en överenskommelse. Mitt råd till dig är därför att du med hjälp av det jag skrivit ovan vänder dig till säljaren med dina krav och försöker träffa en överenskommelse på frivillig basis innan du i sådant fall väljer att ta det vidare. Skulle du behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra jurister på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra om egendom som man har avtalat om att få köpa säljs till någon annan?

2019-06-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Skulle köpa en vara av en privatperson på Blocket och vi kom överens om ett pris och att jag skulle komma och köpa varorna. Men innan jag har kommit och kollat på varorna säger han att han sålt varorna. Här kommer hela konversationen, har jag något jag kan stämma personen för? Idag 16:50 Hej, Har du kvar grejerna? SamuelIdag 16:51 När kan man komma och kolla?Idag 16:58 Grejerna finns kvar. Det står 9 B 10 på städet. Bor du i närheten? Du kan komma ikväll i såfall.Idag 17:04 Hej, bor i Jönköping så det är ju en bit men skulle kunna komma imorgon så kan jag planera det lite bättre om det går bra för dig. Kan du hålla det tills imorgon så är jag nöjd. Är det någon stämpel på städet? Funkar fläkten på ässjan?Idag 17:07 Ja det går bra imorgon. Idag 17:12 Håller du grejerna tills imorgon då, vilken tid kan jag komma, har semester så jag är flexibel.Idag 17:16 Ja. Jag kan hålla det tills imorgon. Det går bra på förmiddagen.Idag 17:18 Kan du tänka dig släppa hela paketet för 4500 kr? Vid en snabb affär.Idag 17:19 Nej. Jag blir av med det ändå.Idag 17:20 ok. men jag kommer imorgon då på förmiddagenIdag 17:21 Det blir det. Hör av dig när du åker, så får du adressen. Idag 17:22 ok, men så att jag fattat det rätt så ingår smidesstädet, ässjan, skruvstädet och verktygen i paketet för 5000 krIdag 17:25 Ja de gör det. Är allt ihop då.dag 17:26 ok, då ses vi imorgon dåIdag 17:27 De gör vi.Idag 19:43 Grejerna är sålda. Blev bjuden 6000 för hela paketet.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Har ni ett bindande avtal? Att köpa lös egendom kräver inga formkrav, alltså kan ett avtal om köp av lös egendom slutas muntligt eller genom så kallat konkludent handlande (det vill säga genom att parterna agerar som om ett avtal existerar). Rent avtalsrättsligt så tolkar jag det som att du svarade på säljarens annons, som betraktas som ett utbud (9 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, avtalslagen), med ett anbud som är bindande för dig (1 § avtalslagen). Säljaren accepterade ditt anbud och är bunden vid sin accept (1 § avtalslagen). Ni har alltså ett bindande avtal. Vem har bäst rätt till egendomen?När säljaren sålde varan till någon annan så gjorde han sig skyldig till dubbelförfogande/ tvesala. Av din fråga tolkar jag det som att du var den första som slöt avtal med säljaren. Huvudregeln är att den första köparen har bäst rätt till varan (1 kap. 5 § handelsbalken), men den andra köparen kan få bäst rätt om denne gör ett så kallat godtrosförvärv. Eftersom frågan rör lösöre (den fysiska delen av lös egendom) så är lagen om godtrosförvärv av lösöre, GFL, tillämplig (1 § GFL). Eftersom den andra köparen köpte egendomen av säljaren, som då inte var rätt ägare till egendomen men som hade den i sin besittning, så kan denne ha gjort ett godtrosförvärv om han/hon fick egendomen i sin besittning och var i god tro (2 § GFL). Eftersom det förmodligen var sannolikt att säljaren hade rätt att förfoga över egendomen och inget talade för att denne borde ha misstänkt att säljaren inte var rätt ägare eller behörig företrädare för denne, så talar mycket för att den andra köparen var i god tro och således har bäst rätt till egendomen (2 § andra stycket GFL). Om den andra köparen har gjort ett godtrosförvärv så har du rätt att kräva tillbaka egendomen mot lösen som ska motsvara köparens kostnader för förvärvet samt eventuell förbättring (5 och 6 § GFL). För att du ska ha rätt att kräva egendomen åter är att du framställer ditt krav till innehavaren inom sex månader från det att du fick kännedom om personens innehav (5 § andra stycket GFL). Skulle det mot förmodan vara så att den andra köparen slöt avtal med säljaren först och fick egendomen i sin besittning gäller huvudregeln, det vill säga att denne har bäst rätt och du ingen lösenrätt (1 kap. 5 § handelsbalken). Slöt du avtalet först men den andra köparen ännu inte fått egendomen i sin besittning har istället du bäst rätt (1 kap. 5 § handelsbalken). Vad kan du göra – brott och skadestånd? Givetvis får man inte sälja samma egendom två gånger, utan säljaren gör sig skyldig till avtalsbrott gentemot dig när du inte får köpa den. Dessutom är att sälja en sak två gånger, tvesala, ett typexempel på olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Straffskalan för olovligt förfogande är som lägst böter och som högst fängelse i ett år. Det finns även en grövre form av olovligt förfogande, men det bedömer jag inte som aktuellt i ditt fall.Gällande avtalet mellan dig och säljaren så är köplagen tillämplig, eftersom du köpte lös egendom av en annan privatperson (1 § köplagen). Om det är så att den andra köparen har gjort ett godtrosförvärv så är egendomen belastad med ett rättsligt fel i form av en äganderätt (41 § köplagen). Eftersom du inte kände till att köpare två skulle godtrosförvärva egendomen så har du rätt till ersättning för den skada du lider på grund av det rättsliga felet (41 § andra stycket köplagen). Du har även rätt att häva köpeavtalet eftersom jag antar att detta är av väsentlig betydelse för dig, vilket också säljaren borde ha insett (41 och 39 § köplagen). För att få häva avtalet måste du dock meddela säljaren inom skälig tid efter att du fått reda på felet, det vill säga när du fick det sista meddelandet (32 § köplagen). I detta fall bör det dock inte vara några problem med att få häva avtalet, eftersom jag förmodar att även säljaren vill befrias från sin skyldighet att leverera egendomen. Om det skulle vara så att den andra köparen inte har fått egendomen i sin besittning och inte har gjort ett godtrosförvärv, och att du var den som först slöt avtal med säljaren, så är säljaren i dröjsmål om du inte får tillgång till att hämta varan vid avtalad tidpunkt (22 § köplagen). Detta ger dig rätt att på samma villkor som ovan häva köpet (25 § köplagen). Du har även då rätt till ersättning för skadan du lider genom säljarens dröjsmål, eftersom det inte beror på något förhållande utanför säljarens kontroll (27 § köplagen). Har den andra köparen gjort ett godtrosförvärv och du väljer att lösa tillbaka varorna så har du även rätt att återkräva skillnaden mellan lösenbeloppet och det pris som du och säljaren avtalade om (41 § andra stycket köplagen och 2 kap. 2 § skadeståndslagen). Sammanfattning Av din fråga tolkar jag det som att du slöt avtalet med säljaren först. Har den andra köparen inte fått egendomen i sin besittning så har du bäst rätt till den. Om den andra köparen fått egendomen i sin besittning kan denne ha gjort ett godtrosförvärv och fått bäst rätt till egendomen. Du har då rätt att återkräva egendomen mot lösen, och har sedan rätt att utkräva den erlagda mellanskillnaden från säljaren. Detta är även ett rättsligt fel som ger dig rätt till hävning och skadestånd. Har den andra köparen inte gjort ett godtrosförvärv, men säljaren ändå inte vill ge dig egendomen trots att du har bäst rätt så hamnar säljaren i dröjsmål, vilket även det ger dig rätt till hävning och skadestånd. Säljaren gör sig dessutom skyldig till brottet olovligt förfogande. Vad du kan göra och vad du har rätt att kräva beror alltså på om du slöt avtalet först och om den andra köparen fått egendomen i sin besittning eller inte. Mitt råd är därför att du funderar utifrån det jag skrivit ovan och försöker applicera det på ditt fall, och sedan vänder dig till säljaren för att försöka träffa en överenskommelse. Skulle du behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är man skyldig att betala för fel i en såld lägenhet?

2019-06-10 i Köplagen
FRÅGA |hejjag har sålt en lägenhet. personen som har köpt lägenheten kom till besiktning och allt var ok. men sedan hon har fixat toaletten och skickar räkningen till mig att jag betala. Jag undrar om hur blir så när jag lämnade lägenheten allt var ok. sedan dess jag hade inte alls varit i lägenheten. mäklaren hade gjort allt alltså visning. vad säger lagen om det? är jag skyldigt att betala räkningen?hon påstår att jag måste betala.tack för rådgivningMVH
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp av bostadsrätter gäller köplagen. Med största sannolikhet har lägenheten sålts i befintligt skick, vilket betyder att ditt ansvar för fel minskar.De tillfällena som köparen kan kräva dig på pengar när lägenheten är köpt i befintligt skick följer av 19 § köplagen.När den har sålts i befintligt skick så anses den endast felaktig om varan inte överensstämmer med uppgifter som du har lämnat till säljaren och som kan antas ha inverkat på köpet, om du har underlåtit att upplysa om något väsentligt förhållande rörande lägenhetens egenskaper eller användning som du måste antas ha känt till och som köparen kunde ha räknat med att bli upplyst om, eller om lägenheten är i vänsetligt sämre skick än köparen med fog har kunnat förutsätta (19 § köplagen).Så länge du inte har lämnat en uppgift till köparen om att toaletten inte var trasig så har du inget ansvar enligt ovanstående paragraf. Vidare så har köparen undersökt lägenheten om denna var på visningen. Även om det skulle vara ett fel i lägenheten enligt 19 § så kan köparen därför inte göra detta fel gällande mot dig, enligt 20 § köplagen.Vänligen,

Har köparen av min båt rätt att häva köpet efter åtta månader?

2019-06-04 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag sålde en båt förra året till en person.En båt jag ägt i två år och åkt med och haft glädje av även gjort en hel del förbättringar .Båten hade en sliten bottenfärg och jag lät det vara och åkte ändå.Vid säljtillfället upplyste jag om alla fel och brister jag kände till och även om dom förbättringar som gjortsKöparen gjorde ingen noggrannare besiktning av båten. Utan vi la i och provkörde med en försäljning som avslut.Nu 8 månader senare när han har skrapat rent båten har han hittat ett lagat hål under den gamla bottenfärgen och han säger att båten är murken inuti.Något jag inte känner till eller ens märktNu skriver han till mig och vill häva köpet för ett fel jag inte ens känt till .Hur ska jag agera jag har ju blivit lurad själv.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningMin utgångspunkt i svaret till dig är att såväl du som köparen är privatperson, varför den lag som är tillämplig är köplagen (KöpL). Lagen är inte tvingande utan gäller i princip endast för det fall att ni inte avtalat något annat.Köparen har ingen undersökningsplikt innan köpetNär det gäller båtens kvalitet och huruvida det finns ett fel i varan gäller i första hand vad som avtalats er emellan. Har ni inte avtalat något är utgångspunkten att båten ska vara normalt funktionsduglig (17 § KöpL). I bedömningen måste tas hänsyn till t.ex. hur gammal båten är. Det kan av förklarliga skäl ställas högre krav på en näst intill ny båt än på en äldre båt. Köparen har ingen skyldighet att undersöka båten före köpet. Däremot får han inte åberopa fel han måste antas ha känt till vid köpet. Inget av de fel du informerade om inför köpet kan således åberopas som fel. Om du uppmanade köparen att undersöka båten inför köpet och han lät bli att göra det, får han inte heller åberopa fel han borde ha märkt vid undersökningen (20 § KöpL). Köparen har en undersökningsplikt efter köpetDen avgörande tidpunkten för bedömningen av om det föreligger ett fel ska bedömas med hänsyn till när risken för båten gick över på köparen. Som säljare svarar du för fel som fanns vid riskövergången, även om felen visar sig senare (21 § KöpL). Normalt sett sker riskövergången när köparen hämtar båten. När köparen hämtat båten har han däremot en undersökningsplikt. Han ska så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § KöpL). Om han hittar fel ska han reklamera inom skälig tid efter att han hittade felet, annars kan han inte åberopa att båten är felaktig (32 § KöpL). Den skäliga tiden varierar beroende på vad för sorts vara det rör sig om, men är i regel ganska kort. För det fall att det finns ett fel i varan har köparen rätt att häva köpet om det är av väsentlig betydelse för honom och du som säljare insåg eller borde insett det (39 § KöpL). I annat fall är det avhjälpande av felet, omleverans eller prisavdrag som är aktuellt som påföljd (30 § KöpL).Bedömningen i ditt fallSom synes kan köparen inte åberopa fel han kände till eller antogs ha känt till vid köpet. Om du t.ex. informerade honom om att han borde undersöka båtens botten kan han inte åberopa det som ett fel. Ytterligare något som måste beaktas i bedömningen är hur gammal båten är och hur mycket den såldes för. Köparen måste räkna med att en äldre båt, som kanske sålts till ett lite lägre pris, dras med fler fel och skavanker än en nästan ny båt som sålts till ett högre pris. Därför är det inte säkert att det räknas som ett fel i lagens mening. När köparen tog emot båten hade han en undersökningsplikt. Man måste inte som köpare göra någon djupare undersökning, t.ex. var han givetvis inte tvungen att vid mottagandet skrapa av färgen för att undersöka båtens botten. Om felet däremot kunde märkas vid en ytlig inspektion så är det ett fel han inte kan åberopa om han inte reklamerat inom skälig tid. Sådan reklamation skulle skett förhållandevis omgående.För att köparen ska kunna nå framgång med att det föreligger ett fel i båten måste han visa att felet fanns där redan när han tog emot båten, och att det inte uppkommit därefter. Att bevisa det kan vara svårt. Det måste även göras en bedömning av om det är ett fel eller att man på en äldre båt får räkna med lite skavanker. Om det rent rättsligt är att anse som ett fel har han bara rätt att häva om felet är av väsentlig betydelse för honom och du insåg eller borde ha insett det. Det är ett högt ställt krav. I första hand har du rätt att avhjälpa felet, omleverera eller erbjuda ett prisavdrag.Min rekommendation för det fall att du anser att felet inte fanns när båten övergick till köparen är att du nekar honom hans begäran. Köparen har en skyldighet att visa att felet fanns redan för åtta månader sedan när han köpte den. Om felet fanns där och kunde märkts redan vid den undersökning som ska ske vid mottagandet, så har han reklamerat för sent. Skulle köparen kunna visa att felet faktiskt förelåg där vid köpet och att det är ett så stort fel att det inte är något han borde ha räknat med, har du i första hand rätt att avhjälpa felet eller erbjuda ett prisavdrag. Köparen kommer att ha svårt att nå framgång med en begäran om hävning.Om det blir en tvist mellan dig och köparen är min rekommendation att du anlitar en jurist som kan företräda dig i ärendet. För ändamålet kan jag varmt rekommendera en jurist på Lawlines juristbyrå. Våra jurister har lång erfarenhet av tvister som den beskrivna. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.Med vänliga hälsningar,

Köp av bil i befintligt skick - säljarens lämnade uppgifter

2019-06-15 i Köplagen
FRÅGA |Om en bil säljs i befintligt skick, i detta fall gäller det en dieselbil som blivit tankad med bensin och innan försäljningen så har detta åtgärdas. Köparen har blivit informerad angående att bilen blivit feltankad. Nu påstår köparen att lagen om befintligt skick inte gäller om det är samma fel som återkommer och säljaren var medveten om felet utan det gäller endast nya fel. Stämmer verkligen detta?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av 19 § köplagen framgår följandeÄven om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, omvaran inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, ellervaran är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Om du läser bestämmelsen ordentligt så inser du att köparen i ditt fall har misstagit sig. Det är faktiskt precis tvärtom som köparen påstår. Om en säljare har talat om för en köparen att en bil har tankats fel, kan köparen inte göra gällande fel som uppstår på grund av detta. Däremot kan köparen göra gällande fel som säljaren inte har berättat om för köparen. Hoppas att du fick svar på frågan. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Säljarens ansvar när såld bil visar sig vara felaktig

2019-06-11 i Köplagen
FRÅGA |hej, sålt en beg bil. nu hör den nya ägaren av sig och säger att jag lurat dom, dom säger att deras mekaniker säger att den har varnat för service länge men den har inte lyst när jag haft den. den nya ägaren sa själv att den inte lyste när dom provkörde utan detta har kommit senare. jag påtalade att service skall göras nnan årets slut. vad har jag för skyldigheter. dom tittade knappt på bilen och jag fick fråga om dom inte skulle provköra den innan, vilket då gjordes. frågade om allt var bra och om dom var nöjda. nu vill dom att jag ska betala rep.kostnad eller att köpet ska hävas. det är nu nästan fyra veckor sedan jag sålde den. vad gör jag?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom du som privatperson har sålt en bil, vilket är lös egendom, till en annan privatperson så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Det kan framhållas att det går att avtala bort köplagen (3 § köplagen), men det verkar inte ha skett i ditt fall. Är bilen felaktig? Eftersom det inte framgår vad för typ av fel det är på bilen så är det svårt att dra slutsatser om vilka argument köparen kan tänkas ha. Ett argument som köparen i varje fall kan tänkas åberopa är att bilen avviker från vad denne "med fog kunnat förutsätta" och således är felaktig (17 § tredje stycket köplagen). I bedömningen av vad köparen har anledning att förutsätta läggs faktorer såsom pris, ålder och skick i övrigt in. Om det är så att bilen inte kan köras så kan även köparen tänkas säga att den inte kan användas till det ändamål som bilar i allmänhet används till och således är felaktig (17 § andra stycket 1 punkten och 17 § tredje stycket köplagen). Eftersom du anger att köparen undersökte bilen innan köpet så får denne inte så som fel åberopa vad han/hon märkt eller borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har stridit mot tro och heder (20 § andra stycket köplagen). Av din fråga tolkar jag det inte som du har lurat köparen (stridit mot tro och heder), och då uppkommer frågan om det är ett fel som köparen borde ha upptäckt vid en okulär besiktning och som då hindrar denne från att åberopa felet. Återigen beror det på felets art, samt köparens kunnighet på området. I allmänhet ställs högre krav på vad en kunnig person borde upptäcka än en lekman. Är det endast en servicelampa som indikerade på felet så är det förmodligen ingenting som köparen borde ha upptäckt vid undersökningen. Förutom att det måste vara ett fel som köparen inte borde ha upptäckt vid en besiktning så måste felet ha funnits där vid riskövergången (det vill säga när köparen hämtade bilen (13 § första stycket köplagen)), men säljaren ansvarar även för fel som fanns redan då men som visar sig först senare (21 § första stycket köplagen). Detta innebär för din del att du kan få ansvara för felet trots att det inte var synligt för dig vid försäljningen, förutsatt att det fanns då. Bevisbördan för att felet var ursprungligt ligger dock på köparen.Om slutsatsen blir att köparen inte borde ha upptäckt felet vid en undersökning och att felet fanns när köparen hämtade bilen så måste köparen för att få göra felpåföljder gällande reklamera inom skälig tid efter att denne märkt eller borde ha märkt felet (30 och 32 § köplagen). Detta hänger ihop med att köparen ska undersöka varan i enlighet med "god affärssed" efter avlämnandet (31 § första stycket köplagen). Den skäliga tiden beror på, men i regel ges privatpersoner en längre tid för att kunna konsultera sakkunniga etc. än vad en näringsidkare får. Att vänta fyra veckor från det att felet upptäcktes bör dock betraktas som för lång tid. Är det däremot så att köparen reklamerade en kort tid efter att felet upptäcktes (det vill säga att tiden tills felets uppkomst plus tiden innan reklamation blev fyra veckor) så är det att betrakta som skäligt. Måste du betala reparationskostnader eller gå med på hävning? Förutsatt att ovan givna förutsättningar är uppfyllda så har köparen alltså rätt att göra felpåföljder gällande (30 § köplagen). Att kräva att du ska stå för reparationen innebär avhjälpande, vilket köparen har rätt att kräva om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för dig som säljare (34 § första stycket köplagen). Om det är så att du då inte skulle fullfölja din skyldighet att avhjälpa felet så har köparen rätt till försvarliga kostnader för att själv kunna avhjälpa det (34 § tredje stycket köplagen). Hävning, vilket innebär att du återfår bilen och köparen erlagd köpeskilling (64 § andra stycket köplagen), är en subsidiär påföljd eftersom du som säljare trots att köparen inte kräver det har rätt att avhjälpa felet (36 och 37 § köplagen). För att köparen ska få häva köpet krävs det även att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insett eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Kravet på väsentlighet brukar formuleras som så att köparen ska ha förlorat den huvudsakliga nytta som han eller hon hade anledning att förvänta sig av avtalet. Eftersom det inte framgår vad det konkreta felet är på bilen så är det dock svårt att dra någon slutsats om det är väsentligt eller inte. Sammanfattning Först och främst är det normalt sett köparen som har bevisbördan för att det föreligger ett fel och att det fanns redan vid avlämnandet. Förutsatt att köparen inte borde ha upptäckt felet vid undersökningen innan köpet och reklamerar inom skälig tid så har denne rätt att göra felpåföljder gällande. Avhjälpande är det första steget, men om det inte sker inom skälig tid så har köparen rätt att istället häva köpet (om det är ett väsentligt fel och att du insett eller borde ha insett detta). Det är svårt för mig att med de givna omständigheterna argumentera för vad du skulle kunna tänkas göra och säga, eftersom en säljare även ansvarar för fel som fanns vid avlämnandet men som visar sig först senare. Mitt råd till dig är därför att försöka applicera det jag skrivit ovan på just ditt fall för att försöka finna eventuella argument som talar för din rätt. Skulle du behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hävning vid köp av begagnade stolar - vem har rätt?

2019-06-09 i Köplagen
FRÅGA |hejjag sålde några begagnade stolar till en kvinna. hon hävdar efter en vecka att en av stolarna är defekt på. hon undersökte stolarna vid köpet, dock bara en stol. defekten säger hon är att en av stolarna har ett limmat ben. men samtliga stolar är brukbara, alltså jag själv har använt samtliga. stolen var fullt brukbar vid köpets tillfälle också . I annonsen som jag skrev på Facebook framgår att skicket på stolarna är "bra skick". Nu vill kvinnan häva köpet då hon inte kan bruka den stolen och att hon vill ha åtta brukbara stolar och inte sju, detta var väldigt viktigt för henne, men inget jag visste om att detta var viktigt för henne (jag skrev till henne att samtliga åtta är brukbara- torde detta kunna tolkas som att jag visste om att detta var viktigt för henne??). Jag skrev till henne att hon får prisavdrag för den stolen som var defekt på, vilket hon fick för den stolen vars ena ben var limmat. Men hon godtog inte detta, så hon lämnar samtliga stolar på min uppfart och skriver att hon kommer stämma mig. vem har rätt? har hon rätt? snälla ber er att besvara samtliga mina frågor. så viktigt.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör köp och försäljning av stolar, vilket är lös egendom, mellan två privatpersoner så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Det kan framhållas att köplagen kan avtalas bort, men eftersom det inte framgår att ni har avtalat om något annat utgår jag ifrån att köplagen ska tillämpas (3 § köplagen). Är stolarna felaktiga? I ditt fall påpekar köparen att stolen som har ett limmat ben är felaktig, och nedan kommer jag först att argumentera ur köparens perspektiv för att sedan bemöta argumenten ur ditt perspektiv. Först och främst ska en vara som säljs vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används, och om så inte är fallet anses varan vara felaktig (17 § andra stycket 1 punkten och 17 § tredje stycket köplagen). Detta innebär alltså att stolarna ska gå att bruka. Vidare skulle köparen kunna tänkas argumentera för att varan avviker från uppgifter som du lämnade innan köpet och som även inverkade på köpet (18 § första stycket köplagen). Att argumentera för att stolen avviker från uppgifter som du lämnat kan dock vara relativt svårt, eftersom du endast uppgett något så generellt som "bra skick", vilket är en tolkningsfråga. Sist men inte minst skulle köparen kunna hävda att stolen avviker från vad hon med fog kunnat förutsätta och således är felaktig (17 § tredje stycket köplagen). I denna bedömning vägs bland annat priset in, och ett lägre pris innebär att köparen kan förvänta sig mindre än om motsvarande vara hade varit dyrare. En omständighet som talar till din fördel är att stolarna är sålda begagnade och i använt skick, vilket jag antar att köparen kände till. Min slutsats med hänsyn till de givna omständigheterna blir dock ändå att det föreligger ett köprättsligt fel. Undersökning innan köpetEftersom det framgår av din fråga att köparen undersökte stolarna innan köpet så får hon inte som fel åberopa vad hon borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket köplagen). Du skriver även att hon endast undersökt en stol, och därmed beror det lite på huruvida hon bort upptäcka felet. Om det är så att alla stolar fanns tillgängliga och köparen frivilligt valde att endast undersöka en stol så är det förmodligen ett fel som hon borde ha upptäckt, särskilt med tanke på att jag utgår ifrån att sprickan är synlig. Skulle det istället vara så att hon endast fick tillgång till att undersöka en av stolarna så kommer inte undersökningen hindra henne från att åberopa felet. Tidpunkten för bedömningen av feletFrågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen, men säljaren ansvarar även för fel som fanns då men som visar sig först senare (21 § andra stycket köplagen). Eftersom det i ditt fall handlar om ett trasigt stolsben som du uppger att du har limmat så är det tydligt att felet fanns redan vid hämtningen (vilket är då risken går över på köparen (13 § första stycket köplagen)).Reklamation och undersökning efter köpet Om köparen inte borde ha märkt att stolen var trasig vid undersökningen, så har hon rätt att göra felpåföljder gällande (30 § köplagen). För detta krävs det dock att hon reklamerar inom skälig tid efter att hon märkt eller borde ha märkt felet, vilket hänger ihop med att köparen efter avlämnandet ska undersöka varan i enlighet med "god affärssed" (31 och 32 § köplagen). Vad som är skälig tid beror lite på, men i allmänhet brukar en privatperson få längre tid på sig än vad en näringsidkare får och därför får en vecka i detta sammanhang betraktas som skäligt. Kan köparen häva köpet? Hävning är en subsidiär påföljd, eftersom du som säljare har rätt att på egen hand avhjälpa felet eller företa omleverans trots att säljaren inte kräver det (36 § första stycket och 37 § köplagen). Omleverans och avhjälpande blir i ditt fall svårt eftersom jag antar att du inte har en likadan uppsättning av exakt samma stolar och att det av din fråga verkar som att det inte går att åtgärda/ reparera felet. Köparen får därför begära prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). För att få häva köpet krävs det dock att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att du som säljaren insett eller borde ha insett detta (39 § första stycket köplagen). Kravet på väsentlighet brukar formuleras som så att köparen ska ha förlorat den huvudsakliga nyttan som han eller hon hade anledning att förvänta sig av avtalet. Eftersom det verkar som att stolarna fortfarande går att bruka är det frågan om det verkligen är ett väsentligt fel och om du borde ha insett detta. I denna bedömning bör faktorer så som sprickans storlek etc. vägas in, och om det är en mindre defekt och stolen fortfarande går att bruka så är det inget hävningsgrundande fel. Sammanfattning Om köparen inte borde ha upptäckt felet vid undersökningen före köpet så bör den defekta stolen klassificeras som felaktig i köprättslig mening. Förutsatt att köparen reklamerar inom skälig tid efter att hon märkt eller borde ha märkt felet så har hon rätt att göra felpåföljder gällande. Hävning är en påföljd som dels kräver att felet var av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insett eller borde ha insett detta. Om det är en mindre spricka och stolen fortfarande kan användas bör det inte vara en hävningsgrund. Det är svårt att utifrån din fråga bedöma vem som har "rätt" och vem som har "fel" då många små omständigheter spelar roll för helhetsbedömningen. Mitt råd till dig är därför att tala med köparen om förutsättningarna för hävning och argumentera för varför prisavdrag istället bör ske. Det bästa är givetvis om ni kan komma överens utan att stämma varandra, då det kan innebära stora kostnader för er som parter. Skulle du behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad händer när det man säljer är en förfalskning?

2019-05-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har två frågor till er på Lawline,1. Vad händer om man säljer arvegods som enligt utsaga är äkta - men - senare visar sig vara en förfalskning?2. Vad händer om man säljer något som man köpt och tror är äkta - men - senare visar sig vara en förfalskning?T:ex klocka, konst, mm.Är man skyldig att häva köpet och betala tillbaka pengarna, även om man i god tro säljer objektet?Mvh
Siri Olsson |Hej tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!Jag utgår från att det fall du syftar på i bägge fall handlar om när det är en privatperson som säljer egendom och att du med arvegods menar det man har ärvt. Köplagen är tillämpligVid köp av lös egendom, tex. Klocka, konst mm., är köplagen tillämplig (1 § KöpL).Köplagen är bara tillämplig om man inte har avtalat om annat, men i detta fall antar jag inte inget annat är avtalat, men det kan vara bra att veta (3 § KöpL). Dvs. om man har avtalat att ex. säljaren inte ansvarar för att varan stämmer överens med beskrivningen så gäller det istället för vad köplagen stadgar på detta område. Alltså i detta fall är köplagen tillämplig. Hur säljaren har förvärvat egendomen, om det är genom arv eller köp spelar ingen roll. Jag kommer alltså behandla din första och andra fråga som en fråga.Fel i köplagens meningFör att köparen i detta fall skulle ha rätt att häva krävs att varan är fel i köplagens mening. Begreppet "fel" i köplagens mening har en ganska vid betydelse. Om varan exempelvis är grön fast det var avtalat om att den skulle vara gul föreligger fel enligt köplagens mening (17 § KöpL).Relevant bestämmelseDen relevanta felbestämmelsen i detta fall lyder (18 § KöpL):"Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet."Alltså om säljaren har sagt att detta är en äkta och detta kan antas inverka på köpet föreligger fel i köplagens mening om varan inte är äkta. Huruvida det kan antas inverka på köpet är det ganska självklart att äktheten gör det eftersom att ett visst märke kan göra att priset stiger mycket och när man köper ett visst märke är det ofta ett medvetet val.Alltså enligt de omständigheter som du nämner leder till att ja det är fel i köplagens mening."befintligt skick"Det kanske bör tilläggas att om varan säljs i s.k. befintligt skick med försäkran om att det är äkta blir det ändå ingen skillnad (19 § första punkten KöpL).Vad fel ger köparen för rätt till hävningFör att i huvudtaget kunna få rätt till hävning krävs först och främst att köparen har reklamerat felet inom viss tid (32 § KöpL). Men vi utgår från att det sker.För att hävning därefter ska kunna bli relevant krävs att varken omleverans eller avhjälpande kommer i fråga (37 §) men eftersom det är svårt med omleverans och avhjälpande (pga. det aktuella felet) går vi vidare till hävningsbestämmelsen. Där stadgas att köparen får häva får häva köpet pga. av fel om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde ha insett det (39 § KöpL). Att felet är av väsentlig betydelse är nog så i detta fall. Att egendomen är äkta kan vara avgörande för köparen."säljaren insåg eller borde ha insett det"Frågan blir hur man ska bedöma om säljaren insåg eller borde ha insett det. Vilken tidpunkt ska man utgå från när man undrar om säljaren insåg att det var en förfalskning?Detta blir alltså en avgörande fråga eftersom om tidpunkten för bedömning är innan köpet och om säljaren inte insåg eller borde ha insett att det var en förfalskning kan köparen förlora rätten till hävning. Dock kan man fastställa att vissa förfalskningar borde säljaren ha insett, om det är en dålig förfalskning. Men om det är en bra förfalskning kanske annat råder. Här kanske vad det är för egendom kan spela roll eftersom vissa förfalskningar borde vara lättare att upptäcka.Och om tidpunkten läggs till efteråt eller i alla fall i vissa fall ska senareläggas blir säljaren ansvarig. Detta blir svårt för mig att svara på för här råder delade meningar. Rättsläget är alltså oklart. Vad tycker du är rimligt? Vem ska ta smällen? Köparen eller säljaren? Eller hur bör man tolka bestämmelsen (39 § KöpL)? Skulle omständighet hur säljaren förvärvat egendomen kunna spela in i denna bedömning? nja, det tycker jag iaf är tveksamt. PrisavdragDock bör tilläggas om köparen inte får rätt till hävning kan köparen istället ha rätt till prisavdrag (38 § KöpL).AlltsåLedsen att inte kunna ge något klart svar, men rättsläget ger inte alltid helt klara svar. Hoppas att detta hjälper!MVH