Avtal har företräde framför köplagen

2019-10-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag sålde min husbil för 2 månaders sedan på blocket. En husbil som är 12 år gammal och jag har ägt densedan den var ny.Köparen flög till Stockholm för att köpa bilen och hade väldigt bråttom att komma iväg hem. Så vi gick igenom bilen invändigt med alla funktioner och inredning, samt utvändig exteriör och avslutade med provkörning.Allt inom loppet av 2 timmar. Vi var överens om priset, köparen betalade och åkte hem.Två veckor senare kontaktar köparen mig och berättar att köparen hittat en fuktskada i bilen, köparen har rivit upp delar av golv och vägg och tagit foto. Jag gick direkt med på att hjälpa till med att lösa problemet tillsammans med köparen så vi var överens om en arbetsplan. Bilen skulle tillbaka till säljaren för gemensam demontering av defekt inredning. Säljaren ska utföra arbete med återmontering av nytt material. Materialkostnad skulle delas 50 50. Köparen vill nu häva köpet trots vår överenskommelse. Något som inte är aktuellt för säljare. Det finns inget kvitto eller köpavtal på denna affär mellan köpare och säljare.Hur går säljaren vidare. Anser att säljaren har tagit sitt ansvar. Tacksam för snabbt svar.
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp mellan två privatpersoner regleras i köplagen. Köplagen är en dispositiv lag, vilket innebär att vad som står i lagen kan avtalas bort (3 § köplagen). Det är alltså i första hand vad du som säljare och köparen har kommit överens om som ska gälla. I de fall då inget specifikt har avtalats är det istället köplagen som gäller. I ditt fall har du och köparen kommit överens om hur ni ska lösa situationen. Även muntliga avtal är bindande och ska fullföljas, vilket innebär att om ni har kommit överens om hur felet på husbilen ska åtgärdas är det bindande och köparen kan inte kräva att få häva köpet. Problemet med muntliga avtal kan vara att de är svåra att bevisa. Ifall köparen skulle dra detta till domstol måste du nämligen kunna bevisa att ni har avtalat om hur felet ska avhjälpas. Annars kommer domstolen att gå på vad som står i köplagen. Enligt köplagen finns det vissa påföljder som en köpare kan göra gällande vid ett fel i sin vara. I första hand har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan extra kostnad för köparen (34 § köplagen). Köparen får endast häva köpet om det inte är möjligt att avhjälpa felet samt att felet i varan är av väsentlig betydelse för köparen vilket säljaren borde ha insett (37 § och 39 § köplagen). En köpare har alltså aldrig rätt att direkt kräva att få häva ett köp utan säljaren har alltid rätt att först få försöka avhjälpa felet. Sammanfattningsvis kan sägas att muntliga avtal är bindande och har företräde framför köplagen. Ifall köparen vill häva köpet och du som säljare inte vill gå med på detta måste köparen vända sig till domstol, vilket är ganska omständigt då det tar tid och kostar pengar. Om ni skulle hamna i domstol måste du kunna bevisa att det finns ett muntligt bindande avtal, annars är det köplägens regler som gäller. I så fall har köparen i första hand rätt till att du som säljare avhjälper felet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har en säljare rätt att sälja vidare en vara som betalats för, men inte hämtats?

2019-10-10 i Köplagen
FRÅGA |Jag lade ut min divansoffa på auktion på Facebook, med tydliga bilder på skick på soffan. Slutbudet blev 2000kr. Köparen fick även fler bilder och hon godkände skicket, vi avtalade datum för betalning och hämtning och köparen swishade summan morgonen samma dag soffan skulle hämtas. Väl där motsäger sambon till köparen köpet och de åker hem utan soffa. Får sen medelande att hon vill hävda köpet och ha pengarna tillbaka då soffan inte var i det skick hon förväntade sig. Ändå har jag inte ljugit om skick och tydliga bilder fanns i annonsen. Har köparen rätt att få tillbaka pengarna?Och kan vi sälja soffan vidare om hon inte hämtar som avtalat?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagEftersom detta är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig i ditt fall (1 § och 4 § KöpL).Till en början kommer jag att först redogöra för hur soffan kan anses vara felaktig i lagens mening, sedan kommer jag att förklara vad köparen har för undersöknings- respektive reklamationsplikt och till sist kommer en sammanfattning på mitt svar där jag även ger min bedömning på hur denna tvist kan lösas.Varans skickGällande soffans skick ska den när det gäller kvalitet och andra egenskaper stämma överens med det du och köparen har avtalat om. Stämmer den inte överens kvalitetsmässigt med det ni har avtalat om kan soffan då anses vara felaktig (17 § första och tredje stycket KöpL). Soffans kvalitet måste dock ha framgått tydligt i er överenskommelse då köparen i ditt fall var medveten om soffans skick eftersom avtalet gällde en begagnad soffa. Vidare ska soffan även stämma överens med uppgifter om dess egenskaper som du har använt i marknadsföringen av soffan. Detta gäller även bilderna du skickade till köparen innan köpet då de kan anses vara marknadsföring av soffan. Stämmer soffans skick därmed inte överens med de bilder du har skickat till köparen anses den vara fel (18 § första stycket KöpL).Eftersom soffan i ditt fall dock såldes på auktion ska den anses vara såld "i befintligt skick" (19 § andra stycket KöpL). Även om soffan ansetts vara såld i befintligt skick, kan den fortfarande betraktas som felaktig om den är i mycket sämre skick än vad köparen kunde förutsätta med hänsyn till priset den såldes för på auktionen (19 § första stycket, tredje punkten KöpL). Huruvida soffan var i mycket sämre skick än vad köparen kunde förutsätta kan jag inte bedöma, men är detta fallet anses soffan vara felaktig och köparen har därmed rätt att reklamera soffan.Köparens undersöknings- och reklamationspliktFör att köparen ska kunna åberopa att soffan är felaktig måste köparen reklamera felet inom skälig tid från det att hon har märkt felet (32 § KöpL). Eftersom köparen i detta fall reklamerade felet samma dag som köpet har köparen därmed gjort det inom skälig tid. Köparen har endast rätt att häva köpet om avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Ett krav för att köparen ska kunna reklamera ett fel och häva köpet utifrån det som nämnts ovan är att köparen har en undersökningsplikt. Detta medför att köparen inte får hävda att det är fel på soffan om denne inte har undersökt om soffan är felaktig. Det vill säga att om köparen vid köpet inte undersöker att soffan är korrekt och ändå köper den kommer det medföra att köparen går miste om sin rätt att reklamera soffan på grund av fel som fanns redan vid köpet (20 § KöpL).Hämtning och vård av varanKöparen har även ett krav att hämta varan för att köpet ska fullgöras (50 § andra punkten KöpL), vilket i detta fall inte har skett. Hämtar inte köparen soffan så har du som säljare rätt att häva avtalet (55 § första stycket KöpL). Under tiden som köparen inte har hämtat soffan så har du som säljare vårdplikt över soffan och ska alltså ta hand om varan, oavsett vad anledningen till att köparen inte hämtat den är (72 § KöpL).Huruvida soffan får säljas vidare om köparen inte hämtar den, får detta endast ske under vissa omständigheter. Exempelvis om du efter en längre tid inte har möjlighet att vårda soffan åt köparen längre, eller om köparen tar oskäligt lång tid på sig att hämta soffan (76 § KöpL). Enligt min uppfattning verkar det inte ha gått en oskäligt lång tid sedan avtalet slöts mellan dig och köparen.SammanfattningUtifrån ovannämnda omständigheter anser jag att köparen borde ha undersökt soffan innan hon betalade för den enligt undersökningsplikten som regleras i 20 § KöpL. Lagen menar att fel som köparen måste antas ha känt till, inte får åberopas om köparen inte undersökt varan innan köpet. Därmed ligger ansvaret alltså på köparen då hon inte har uppfyllt sina skyldigheter som köpare. Vidare anses soffan även vara såld i befintligt skick enligt 19 § andra stycket KöpL, så kraven på soffans kvalitet sänks i och med det. Om det inte var så att soffan var i väsentligt sämre skick med hänsyn till dess utropspris på auktionen, anser jag inte att soffan kan anses vara felaktig och köpet bör därmed inte kunna hävas. Ert avtal bör därmed fortfarande vara giltigt och köparen bör hämta soffan som ni har avtalat.Om köparen mot förmodan fortfarande inte hämtar soffan, har du endast rätt att sälja vidare soffan i ditt fall om köparen efter en oskäligt lång tid fortfarande inte hämtar soffan (76 § KöpL). Detta skulle t.ex vara efter flera år. Utifrån min bedömning har detta inte skett, och eftersom avtalet fortfarande gäller mellan dig och köparen på grund av hennes bristande undersökningsplikt, bör hon hämta sin soffa. Gör hon ändå inte det skulle jag rekommendera att du försöker hitta någon annan lösning med köparen, så att båda parter kan bli nöjda. Detta då du tyvärr inte får sälja soffan vidare eftersom den tillhör köparen enligt ert avtal.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Skadestånd för köp av redan sjuk katt

2019-10-09 i Köplagen
FRÅGA |En privatperson har köpt en raskatt 12v av en annan privatperson. Katten är veterinärbesiktigad innan försäljning. 19 dagar efter köpet visar det sig att katten har en polyp (tumör), som måste opereras. En dyr historia. I köpekontraktet finns endast köpesumma och info om veterinärbesiktning, avmaskning och vaccination.Vad har säljaren respektive köparen för skyldigheter / rättigheter i detta läge? Hur går köparen vidare?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att köpet av katten har gjorts mellan två privatpersoner och när katten blivit sjuk om köparen kan häva köpet, kräva ersättning eller liknande.Vad för ersättning kan man kräva?Eftersom det rör sig om två privatpersoner och en katt, som är lös egendom i lagens mening, kommer vi att använda oss av Köplagen (KöpL). Enligt köplagen har man rätt till avhjälpning, omleverans, prisavdrag eller hävning av avtal när det finns fel på det man har köpt (34 § - 39 § KöpL).Då avhjälpning och omleverans i princip är praktisk omöjlig när det kommer till djur är dessa alternativ inte aktuella. Detta eftersom man har fått en känslomässig koppling till djuret så kan detta inte bara ersättas med ett nytt. Det finns även inte tid att kontakta säljaren och kräva att denna ska avhjälpa problemet, alltså se till att katten blir frisk, katten hinner dö innan säljaren gör något. PrisavdragPrisavdrag kan vara aktuellt i ditt fall då man har lyckats rädda livet på katten och vill behålla denna. Detta kan aktualiseras om omleverans och avhjälpning inte är aktuell, vilket stämmer i ditt fall (38 § KöpL).Man ska då beräkna ut vad katten kostat om man köpt den med sjukdomen, och mellanskillnaden mellan denna siffra och vad man faktiskt betalat för katten ska man få i prisavdrag. HävningHävning kan även vara aktuellt. Vid köp och fel/sjukdomar hos djur finns ingen direkt del av Köplagen som reglerar dessa händelser. Vi måste då vända oss till domar och praxis från Högsta domstolen där man har tolkat de generella regler som finns i Köplagen och avgjort om dessa kan användas.Ett fall som kan vara till hjälp är NJA 1989 s 156.I domen sägs det att för att fel ska finnas hos djuret ska djuret ha fått sjukdomen innan köpet har gjorts, det måste inte ha upptäckts vid själva köpet men vissa indikationer på att sjukdom finns bör existera. Om dessa krav uppfylls har köparen rätt att häva köpet.I domen konstateras det även att om säljaren har försäkrat att ett djur är friskt och sådant inte är fallet, kan köparen få skadestånd. Det nämns specifikt att om ett veterinärintyg har lämnats som säger att djuret är friskt, men detta inte är sant, så har man rätt till skadestånd (enligt dåvarande 42 § Köplagen, nu är det 40 § Köplagen). Vad gäller i ditt fallEftersom katten har cancer som upptäckts inom 19 dagar från köpet är det ytterst troligt att sjukdomen utvecklats och funnits vid köpet. Det borde inte vara troligt att cancern drabbade katten efter köpet då oerhört kort tid har gott. Nu är jag ingen expert på hur fort cancer utvecklar sig hos katter, ta gärna kontakt med en veterinär för att få mer exakt information. Det är dock rimligt att anta att katten hade cancer när denna köptes, varav fel av varan vid köpet kan konstateras. Eftersom ett veterinärintyg hade getts till köparen så har säljaren försäkrat köparen om att katten är frisk, när sådant inte var fallet. Detta talar tydligt för att köparen kan häva köpet eller kräva prisavdrag, men även också at köparen kan kräva skadestånd för kattens sjukdom för de kostnader som har lagts ned på att få katten att tillfriskna.Utifrån denna bedömning bör då alltså köparen kunna kräva prisavdrag eller häva köpet om denna vill, men även kunna få ut skadestånd för kostnader som drabbat denna. Även viktigt att tänka på är att om man vill häva avtalet och få skadestånd är att katten då måste lämnas tillbaka till säljaren. Om man vill behålla katten men få viss kompensation för att katten var sjuk vid köpet är prisavdrag att föredra.Jag rekommenderar att du tar kontakt med en jurist som är expert på köp av djur för att få mer exakt information och hjälp!Hoppas du fick svar på din fråga!

Återtagandeförbehåll vid köp av hund

2019-10-03 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag är en privatperson har sålt en hundvalp till en privatperson för 18.000kr. Vi gjorde en betalningsplan (avbetalning) 1000kr i månaden i 18 månader. Vi skrev på kontraktet att om hunden inte betalas den 30e varje månad så har vi rätten till att hämta hem hunden och ingen återbetalning fås. Köparen skrev på och säljaren skrev på. Även vittne. Nu har köparen inte betalat 2 gånger, visst har vi rätten till att hämta hem hunden när det framgick klart och tydligt i kontraktet?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att köparen av hunden inte har betalat enligt överenskommet i avtalet och om du har möjlighet att ta tillbaka hunden? Eftersom det inte anges om det är ingen betalning alls som har skett eller om det har förekommit tidigare betalningar, utgår jag från att ingen betalning har gjorts i mitt svar. Eftersom du och köparen båda är privatpersoner och djur är lös egendom så är det Köplagen (KöpL) vi ska vända oss till. Denna säger då att om varan har kommit i köparens besittning får säljaren häva köpet endast om han har förbehållit sig det (54 § 4 stycket KöpL).Detta innebär alltså att du som säljare bara kan hämta tillbaka varan när du lämnat över den till köparen och köparen inte betalar, om du skrivit med detta i kontraktet. Vi kan konstatera att du har skrivit med detta i kontraktetI din situation gäller följande. Du har skrivit in i kontraktet att om köparen inte betalar för hunden enligt avbetalningsplanen så har du rätt att hämta tillbaka hunden. Köparen har inte betalat enligt avbetalningsplanen. Han bryter mot kontraktet. Enligt kontraktet och Köplagen 54 § så har du rätt att ta tillbaka hunden. Slutsatsen är då att ja, du har rätt att ta tillbaka hunden. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vad gör jag när jag köpt en bil med felaktig mätarställning?

2019-10-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min fråga liknar den som besvarades här https://lawline.se/answers/bil-med-felaktig-matarstallning-m.m.-fraga-om-felansvar-och-bedrageri.Jag har köpt en begagnad BMW bil av en svensk privat person som står som första ägaren till bilen i Sverige och jag är andra. Bilen har dragit på sig reparationer en bit utöver det normala men det är först nu, 5 år senare när jag ska sälja bilen, som en spekulant upplyste mig om att en kontroll i bmw's internationell service register visade på att bilen gått 13k.mil (130 000 km) mer vid sista service 2 månader innan den importerades till sverige från tyskland år 2014. Jag har endast kontrollerat svensk bilregister samt serviceboken när jag köpt bilen och inte vetat om förfalskningen. Det visar sig alltså att fem servicestämplar i serviceboken samt separata inspektionsdokument är förfalskade. Jag har nu kontakt försäljaren/första ägaren i sverige med förslag om att inse problemet och dela på kostnadssmäll i sambad med försäljning alternativ om han kan köpa bilen från mig. Försäljaren har inte varit tillmötesgående. Jag undrar vad jag kan göra i en sån situation? Jag tolkar ovan länken till lawline ärende som att det är bara variant 2 som är tillämpbart för mig? Om det är så, innebär det en ansökan till någon civilrätt rent praktiskt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du köpt en begagnad bil av en privatperson. Fem år efter köpet när du nu ska sälja bilen visar det sig att bilen gått 13.000 mil mer än vad mätarställningen visar. Vid inköpet kontrollerade du serviceboken vilken nu visar sig vara förfalskad. Du har kontaktat säljaren med förslag om att du vill att ni antingen ska dela på den kostnad detta medför dig eller att han köper bilen av dig. Du undrar nu vad du kan göra och hur en ansökan till civilrätt går till.Då du och säljaren båda är privatpersoner gäller köplagen (KöpL) er emellan. Varan (i ert fall bilen) ska stämma överens med vad som följer av avtalet er emellan (17 § KöpL). För det fall att bilen sålts i befintligt skick är den ändå att anse som felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, säljaren före köpet underlåtit att informera om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL).Utgångspunkten vid fel i vara är att du som köpare kan kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Du har som köpare i regel ingen undersökningsplikt innan köpet, däremot ska efter att varan avlämnats så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § KöpL). Upptäcker du ett fel får du inte åberopa att varan är felaktig om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet. Om du som köpare inte reklamerar inom två år från att du tog emot varan, förlorar du rätten att åberopa felet om inte säljaren utlovat en garanti eller liknande (32 § KöpL). Som köpare har du dock ändå rätt att åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL). I ditt fall finns det en risk att det gått för lång tid sedan du köpte bilen då du som köpare ska reklamera inom två år från att du tog emot bilen. Du kan ha rätt att åberopa att bilen är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Vad som kan anses utgöra handlande i strid mot tro och heder är omöjligt att generellt precisera. Det måste i vart fall röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. Det är inte tillräckligt att säljaren generellt visat sig vara ohederlig eller illojal utan hans beteende måste ha avseende på det fel för vilket reklamationsfristen försuttits. Det kan t.ex. vara att säljaren känt till felet före köpet och likväl ingått köpavtalet i förhoppning om att du som köpare inte skulle märka felet före tvåårstidens utgång. I förevarande fall kan det ju, tyvärr, även vara så att säljaren blivit lurad när han köpt den utomlands och importerat den. Det finns en risk att du får väldigt svårt att visa att säljaren visste om felet och att du därför inte heller kan åberopa bestämmelserna om att säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. I sådana fall är det för sent att göra felet gällande.En ansökan till civilrätt innebär rent praktiskt att du stämmer säljaren i domstol. Du måste i sådana fall stämma säljaren i tingsrätten på den ort där han har sin hemvist (i regel där han bor) (10 kap. 1 § Rättegångsbalken, RB). För att stämma någon ska det ske skriftligen (42 kap. 1 § RB). Stämningsansökan ska innehålla ett bestämt yrkande (det du vill), en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet (det du anser att har hänt), uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis samt uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt (42 kap. 2 § RB).Det är ofta svårt att företräda sig själv i domstol och att skriva en stämningsansökan. Enligt ovan är det tveksamt, utifrån vad du berättat och då det gått lång tid, att du kommer att nå framgång. Om du ändå väljer att göra det eller vill att någon går igenom ärendet närmre är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig. Vill du anlita en jurist från Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Köplag - Vad innebär ett åsidosättande av undersökning av varan för köparen?

2019-10-09 i Köplagen
FRÅGA |Jag som privatperson sålde en gammal bil -70 tal. Köparen kom och tittade på bilen och frågade om det fanns rost på den. Jag hade besiktigat bilen nyligen och dom hade ett påpekande om rostskada på ett ställe, som jag lagade. Han frågade om bilen hade några fel, men jag kände inte till några fel på den utom de vi påtalade honom om. Han köpte bilen på några minuter, utan att provköra eller kontrollera något på den eller att se den underifrån, som vi erbjöd honom att han fick göra. Senare hade han upptäckt en rostskada på golvet som jag lovade åtgärda. Detta var vi överens om. Efter överenskommelsen har han anlitat en verkstad som har påpekat en del brister som varken vi eller köparen var medvetna om. Nu har han kommit med dom nya uppgifterna och vill häva köpet och få pengarna tillbaka. Hur ska jag gå vidare med ärendet?Kan köparen häva köpet av en gammal bil och kräva hela summan som han betalat ?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i köplagen (köpL) då ni båda är privatpersoner. Först och främst ska köparen undersöka varan före köpet och han får senare inte påtala sådana fel som han borde ha hittat vid en sådan undersökning (20 § andras stycket). Huruvida köparen bort upptäcka felen eller inte får bedömas till omständigheterna och felens karaktär. Därutöver ska varans skick bestämmas vid det tillfälle då risken för varan går över på köparen (21 § första stycket), jag förstår det som att köparen hämtat varan hos dig och således går risken över när köparen hämtat bilen (6 § andra stycket och 13 § första stycket). Köparen bär efter avlämnandet risken för bilen och får bära kostnaderna som uppstår för den (12 §). Han har alltså genom att ta bilen i sin ägo godkänt bilens skick såsom vid avlämnandet. Alla fel som uppkommer därefter måste isåfall kunna härledas till en garanti eller särskild utfästelse du gjort om exempelvis bilen skick. En sådan utfästelse måste vara specificerad och tydlig. Dessutom får felet inte bero på att du handlat i strid mot tro och heder (21 § andra stycket). Min bedömning är att det hela faller på att köparen inte vidtagit en sedvanlig besiktning av bilen samt att felen han åberopar har visat sig i efter riskens övergång. Särskilt besvärande är faktumet att trots bilens ålder så utövar köparen inte en undersökning av vara. Bilens ålder och sedermera vad man "med fog kan förvänta sig" får betydelse kring huruvida fel föreligger. Beroende på de påtalade felens art och omfattning kan inte köparen reklamera. Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att boka en tid via denna länken här. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Vem ansvarar för fel på en vara som sålts i befintligt skick?

2019-10-05 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt en bil nyligen och det var inga fel eller problem med bilen när jag ägde den och inte heller när köparen var här och provkörde bilen. Men nu efterått så hävdar köparen att bilen gick sönder dagen efter han hade hämtat bilen och att verkstaden han lämnade in bilen hos säger att felkoden låg i bilen sen innan när jag ägde bilen. Och det jag inte förstår är att jag inte har märkt av att jag ens fått en felkod för jag körde bilen just detta datum dom skriver och ingen motorlampa började lysa under denna tiden. Och den felkoden dom säger låg sen innan är samma som nu och nu fick han bärga bilen till verkstad för att det är ett stort motofel. Så då kommer jag tillbaka till hur ska jag kunnat ha dölja detta om det gör så att bilen inte går rent eller liknande för jag har inte märkt något o inga lmapor lös när jag ägde den och inte heller när han var här o provkörde bilen. Men nu vill han häva köpet efter han kört sönder bilen och säger att jag har hållit ett dolt fel för han som jag inte hade någon aning om. Så jag undrar vilka rättigheter har jag som säljare in en privatperson försäljning. Och vi har ett köpeskontrakt som han läste igenom på plats och skrev på men nu efter så säger han att jag har lurat han för att det står med "beffintligt skick". Och då är ju min fråga varför skriver man på något man inte läst igenom. Och han har läst igenom det för annars skulle han inte ha skrivit på det. Så jag är tacksam för så snabbt svar som möjligt
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilken lag är tillämplig?Eftersom ni båda är privatpersoner blir köplagen tillämplig vid frågor om fel och ansvar för detta. (1 § köplagen)Befintligt skickEnligt köpekontraktet har bilen sålts i befintligt skick. Detta innebär att man som säljare gör en så kallad "generell friskrivning", detta betyder att man inte tar ansvar för fel som kan finnas på varan som köparen insett eller borde insett. Vad köparen kan förvänta sig för fel beror på bland annat varans art, hur gammal den är och vilket pris den har sålts för. Exempelvis måste köparen inse att det kan finnas stora fel på en 15 år gammal bil som säljs för 10 000kr, i de fallen kommer säljaren antagligen inte ses som ansvarig för något fel som uppstår (om han inte medvetet dolt något för köparen). Om å andra sidan en ett år gammal bil säljs för nästan nypris i "befintligt skick", förväntar sig köparen att bilen inte kommer ha några fel, förutom möjligtvis vissa kosmetiska skador. Dessutom kan varan anses felaktig om säljaren inte upplyst köparen om fel som är väsentliga för användningen av varan. Att sälja en vara i befintligt skick innebär alltså inte att man är ansvarsfri från alla fel som kan uppstå (19 § köplagen). Ansvar för fel i varanDen avgörande tiden för om en vara ska anses vara felaktig och således vem som har ansvaret för detta är när "risken" för varan går över på köparen. I detta fall går "risken" över på köparen när köpekontraktet skrivs på och köparen tar över bilen. Det är här viktigt att komma ihåg att även om felet visar sig först efter detta skede, kan felet ha funnits redan innan dess. (21 § köplagen). Eftersom felet, enligt verkstaden, fanns redan innan bilen såldes, finns det en risk att du som säljare kommer anses vara ansvarig för felet. Att säljaren vid försäljningstillfället inte visste om att felet fanns påverkar inte bedömningen (17 § köplagen). Dock får köparen inte åberopa fel som denne själv borde ha upptäckt eller känt till vid en undersökning av varan. Felet kan med andra ord vara av sådan art att köper borde ha upptäckt det vid en undersökning av varan, i de fallen har köparen inte rätt att kräva att säljaren ansvarar för dessa. Utgångspunkten vid hur noggrann undersökning som behöver göras är "vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt" (20 § köplagen).Har köparen rätt att häva köpet om säljaren anses vara ansvarig?Köparen har rätt att kräva att köpet ska hävas om felet är väsentligt för köparen och säljaren borde ha insett detta (39 § köplagen). Du som säljare har dock i första hand rätt att avhjälpa felet på egen bekostnad, i det här fallet betala för reparationskostnader. Detta gäller endast om det kan ske utan en för stor olägenhet för köparen (36 § köplagen). Att bedöma om avhjälpande av felet är en för stor olägenhet kan vara komplicerat då man måste väga dina intressen som säljare mot köparens intressen.SammanfattningAtt bilen har sålts i befintligt skick innebär inte nödvändigtvis att man är fri från ansvar som säljare, en bedömning av detta måste göras med flera omständigheter i åtanke. Att du som säljare inte visste om att felet förelåg redan innan du sålde produkten är inte en grund för att anses vara fri från ansvar. Vid väsentliga fel har köparen rätt att häva köpet, men du som säljare har i första han rätt att avhjälpa felet, om detta kan ske utan stora olägenheter för köparen.Eftersom detta är ett fall med flera dolda omständigheter som spelar roll och även en del bevisfrågor som blir viktiga rekommenderar jag att du ringer vår telefonrådgivning som du når på nummer: 08-533 300 04Öppettider: Mån-Fre kl. 10:00-16:00Med vänlig hälsning

När börjar betalningsfristen för en fordran löpa?

2019-10-01 i Köplagen
FRÅGA |HejJag har en enskild firma och gjorde en beställning av en leverantör 19.08.07 Då leverantören var på semester hanterades inte min order förrän 19.08.18 och jag mottog mina varor 19.08.20. Fakturan fick jag via mail 19.08.21 med betalningsvillkor 20 dagar, med förfallodatum 19.08.27. Från när gäller betalningsvillkoren? Från orderbekräftelsen, orderleveransen eller ifrån fakturadatumet?Tacksam för svar
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utgångspunkten i denna frågan är att det i stor uträckning råder avtalsfrihet mellan dig och leverantören då ni båda är näringsidkare (jfr 3 § köpL). I första hand är det avtalet som är vägledande i detta fallet, således kan avtalet föreskriva särskilda villkor för betalning. Dessa bör tydligt framgå innan avtalet slöts. Till och börja med kan man konstatera att fordringen uppstod då borgenären fullgjort sina förpliktelser, dvs när varan är levererad. Du som köpare ska ha tillräckligt god tid på dig att undersöka varan innan du behöver betala (jfr 49 § andra stycket köpL). Utifrån det du skriver uppfattar jag det som att detta rör sig om en produkt och således sträcks inte denna perioden mer än någon dag från det du mottog varan (beroende på huruvida du måste undersöka funktion e.d). Man ska däremot bära med sig huvudregeln att säljare har rätt att få betalt när denne kräver det, under förutsättningen att du mottagit varan (49 § köpL). Det kan vara rimligt att kontakta näringsidkaren och belysa att du bör få förfallodatumet förlängt på så sätt att det löper från det du mottog varan då det är först då fordran de facto uppstår. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH