Felaktig vara eller inte?

2020-06-03 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt en grästrimmer som är några år gammal och köparen provkörde den och ville ha den sen. Han frågade om batteriet då grästrimmern var lite seg vid provkörningen sa då att den behöver laddas ytterligare för att den ska hålla en hel klippning. För mig så håller den en hel tomt trimning sa jag. Han godtog det och köpte varan. Nu hörde han av sig och ville häva köpet för batteriet var inte bra tyckte han. Vad gäller?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att du i egenskap av privatperson har sålt grästrimmern till en annan privatperson. Därmed är köplagen, härefter förkortad som KöpL, tillämplig (1 § KöpL). Är grästrimmern felaktig? En vara ska stämma överens med vad som följer av avtalet, och om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § första och andra stycket 1 punkten KöpL). En vara är dessutom felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, vilket innebär att den är felaktig om den avviker från vad köparen har haft anledning att förvänta sig med hänsyn till varans pris och de omständigheter som den bjuds ut under (17 § tredje stycket KöpL). Detta är något som köparen kan tänkas anföra i ditt fall, det vill säga att denne har haft anledning att förvänta sig mer av trimmern. Sist men inte minst är en vara felaktig om den avviker från sådana uppgifter om varans egenskaper och användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet, förutsatt att detta kan ha inverkat på köpet (18 § första stycket köplagen). Förutsatt att de uppgifter som du lämnade vid köpet var sanna så är det dock inget som köparen kan använda mot dig. Det du kan anföra till din fördel är att köparen inte såsom fel får åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet, och eftersom han dessutom undersökte varan innan köpet så får han inte heller så som fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen (20 § KöpL). Han visste alltså om batteriets egenskaper vid köpet och kan därför inte klaga på det i efterhand. Sammanfattning Köprätt handlar många gånger om argumentation för att komma fram till en slutsats. Ovan har jag anfört punkter som rättsligt skulle kunna stötta er båda i era respektive ståndpunkter, och särskilt bör du trycka på att köparen har undersökt varan innan köpet och därför inte får åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Fel vid köp av båt

2020-05-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en båt i befintligt skick.Säljaren sa och lovade muntligt att båten flyter dvs att den inte läcker. Nu läcker båten och felet är så pass stort att kostnaden blir orimligt att se som ett litet fel. Kan jag häva köpet? I så fall hur ska jag gå tillväga?Mvh Thomas
Jessica Konduk |Hej,Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga.Jag antar att köpet har skett mellan privatpersoner och att du inte har köpt båten i egenskap av konsument. Vid köp som inte är konsumentköp tillämpas köplagen (1990:931) (KöpL), 1 § KöpL. KöpL är dispositiv vilket innebär att den endast tillämpas om inte Ni har avtalat om annat enligt 3 § KöpL. Du bör därför i första hand se vad ni har kommit överens om i avtalet gällande hävning. Om ni inte har kommit överens om något särskilt gäller köplagens felregler.Enligt 17 § KöpL stadgas följande: "Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet." Är detta inte fallet är varan att anse som felaktig. Även i 18 § KöpL regleras fel i vara: "Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet." Vidare måste felet ha förelegat när du köpte båten, 21 § KöpL.Om det nu föreligger fel i varan och detta inte beror på dig så finns flera alternativ för dig som köpare. Enligt 30 § KöpL får köparen kräva avhjälpande av felet, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd enligt 32 - 40 §§ KöpL.Vill du åberopa att varan är felaktig måste du, enligt 32 § KöpL, reklamera varan. Då måste du meddela säljaren att varan är felaktig inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet. Reklamationen måste, förutom att den ska ske inom skälig tid, ske inom två år efter det att du tog emot varan om inte annat framgår av avtalet eller någon form av garanti.Något som är relevant i sammanhanget är att du som köpare har en skyldighet att undersöka varan vid köpet. Av 20 § KöpL framgår att "Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder." Din undersökningsplikt ska dock ses mot säljarens upplysningsplikt och eventuella utfästelser säljaren gett om båtens egenskaper. När du frågade om båten flöt, fick du ett svar att båten flyter vilket kan ses som en utfästelse av säljaren. Därför kan du i vart fall kräva prisavdrag av säljaren eller häva köpet genom att skicka ett meddelande om reklamation och hävning till säljaren, gärna med rekommenderat brev. Om köparen inte svarar på detta kan du starta en process mot säljaren vid domstol. Något du bör vara observant på är att vid en eventuell domstolsprocess kommer det att ha betydelse hur väl du undersökte båten i samband med köpet. Något annat som kan spela in är hur omfattande kunskaper du och säljaren har av båtar.Om du vill ha hjälp att skriva brev till säljaren eller vill starta en domstolsprocess rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist. Om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig, jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Köparens rättigheter vid köp av vara i befintligt skick

2020-05-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en bil genom blocket för ett par veckor sedan.Allt fungerade hur bra som helst, var väldigt nöjd med bilen. Efter 13 dagar så stannade bilen mitt på motorvägen. Efter att ha haft den hos verkstaden sa de att det inte fanns så mycket att göra,motorn är till 99% säkerhet körd.Bilen är en Passat 2006 och har gått 18000 mil. Enligt säljaren har de inte haft några problem med bilen alls.Har jag någon laglig rätt att kräva pengar tillbaka? Bilen är köpt i befintligt skick men att den är klar för skroten efter 13 dagar känns inte rimligt.Med vänlig hälsning, Jonas
Majken Thörn |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du som privatperson köper lös egendom (exempelvis en bil) av annan privatperson blir köplagen (KöpL) tillämplig.De brister som du beskriver benämns som fel i vara enligt köprätten och eftersom att varan såldes i befintligt skick så gäller (19 § KöpL) för att avgöra om det föreligger fel enligt lagens mening. Befintligt skickEn vara som säljs i befintligt skick betyder att varan säljs i det skick som varan befinner sig i vid köpet. Säljaren har då friskrivit sig från faktiska fel på varan som funnits vid köpet. Köparen ansvarar för fel som köparen insett eller borde ha insett i samband med köpet. Om du köper en vara i befintligt skick så kan du därför inte förvänta dig att varan är felfri. Friskrivningen gäller dock inte för alla fel. Fel som säljaren kan bli ansvarig för är något av följande punkter i (19 § KöpL)1. Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (Under denna punkt skulle annonsen på blocket samt vad säljaren utlovat räknas in)2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller, (Här skulle uppgifter som säljaren eventuellt dolt för dig kunna inräknas)3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. (En helhetsbild av varans skick i förhållande till det pris du betalat och andra omständigheter.)Om någon av dessa punkter är uppfyllda kan köparen göra gällande påföljder. Detta förutsätter dock att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt enligt (20 § KöpL) samt gjort en reklamation (32 § KöpL) inom skälig tid. Undersökningsplikt (20 § KöpL)Köparen har en skyldighet att undersöka varan innan köpet för att kunna göra gällande fel i vara. Köparen kan inte göra gällande påföljder om köparen inte har undersökt varan eller om köparen inte upptäckt fel som skulle ha upptäckts vid undersökningstillfället. Reklamation (32 § KöpL)Köparen kan inte åberopa fel i vara om köparen inte meddelar säljaren om felet inom skälig tid efter att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas för reklamation. Om man upptäcker fel i vara som man köpt är det därför viktigt att meddela säljaren om felet så snart som möjligt.Sammanfattningsvis Om kraven för fel i vara är uppfyllda och du har uppfyllt din undersökningsplikt, samt reklamerat felet inom skälig tid så kan du göra gällande felpåföljder. Påföljderna som du kan göra gällande mot säljaren hittar du i (30 § KöpL).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?

2020-05-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har sålt min bil till en privatperson. Det är alltså en transaktion mellan två privatpersoner.Dagen efter köpet går bilen sönder. Nu åberopar köparen: att bilen är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta.Totalbelopp: 37000 kr (inkl vinterdäck)Mätarställning: 213124Reparation ca 18 000 krÅrsmodell: 2007Det är en gasbil och två delar har redan reparerats, nu har en tredje del gått sönder. På kvittot står det att bilen säljs i befintligt skick.Kan köparen åberopa att bilen är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta?
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Din fråga rör en försäljning av en bil mellan två privatpersoner och därför blir Köplagen (KöpL) tillämplig. Vidare av din fråga förstår jag att köparen nu vänt sig till dig och vill hålla dig ansvarig för det fel som uppstått med bilen dagen efter försäljningen. Du nämner också i din fråga att bilen har sålts i s.k. befintligt skick. Jag kommer gå igenom de regler utifrån KöpL som blir tillämpliga i ett fall som detta. Jag vill börja med att uppmärksamma dig om att Köplagen har en s.k. dispositiv lag som innebär att dess bestämmelser kan avtalas bort, se 3 § KöpL. I din fråga har jag inte fått någon information om något avtal, men om ett sådant finns er emellan kan detta gälla framför KöpL. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om varan avviker från en eller flera av dessa kriterier eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig – se 17 § 1 och 3 st. KöpL. När det kommer till s.k. befintligt skick så behandlas detta i 19 § KöpL. En vara som sålts i befintligt skick kan trots allt ändå vara felaktig. Enligt 19 § KöpL så anges det att en vara som sålts i befintligt skick eller med ett liknande förbehåll ska anses som felaktig, om1.Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas inverkat på köpet,2.Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3.Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.Detta innebär således att säljaren kan bli ansvarig för fel trots att en vara har sålts i befintligt skick. Det finns dock vissa saker som kan hindra köparen från att åberopa vissa fel. Köparen får inte åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljaren uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad som han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder – detta enligt 20 § 1 och 2 st. KöpL. När det kommer till den avgörande tidpunkten för bedömningen av om fel föreligger får vi se till 21 § KöpL. Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Utifrån det som nu har redovisats utifrån vad som sägs i KöpL så går det konstatera att köparen har möjlighet till att åberopa väsentligt sämre skick än köparen kunnat ana. Det finns dock vissa omständigheter som kan hindra köparen från att åberopa vissa fel, det rör sig t.ex. om köparen antas ha känt till vid köpet, eller om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning om att undersöka den. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om det skulle vara något annat, eller mer om denna situation, så är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Måste jag som säljare häva köpet av en felaktig telefon?

2020-06-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag har sålt en telefon på en köp&sälj sida på fb. Telefonen fungerade när jag sålde den . Efter en dag skickade han en video som visade att skärmen blippade vilket den inte gjorde när jag sålde den . Han vill att jag skall ta tillbaka den och betala de 1500kr han gav för den . Jag har förklarat för honom att den inte gjorde så när jag hade den och att han själv kan ha orsakat det . Är jag skyldig att ta tillbaka den och betala honom pengarna igen ?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du som privatperson sålt en telefon till en annan privatperson. Isåfall är det köplagen som reglerar vad som gäller för det köpet. Telefonen kan anses vara felaktig om den antingen avviker från vad ni har avtalat om eller om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Jag kan inte ge dig ett klart besked om telefonen är felaktig eller inte. Det är en bedömning som får göras med hänsyn till bl.a. telefonens ålder och nypris. För en gammal telefon kan man förvänta sig mer felaktigheter än en ny. En dyrare telefonen förväntar man sig är i bättre skick/funktionalitet än en billig, med utgångspunkt i nypriset. Skulle telefonens nypris vara 10 000 och du säljer den för 1500 får man nog som köpare räkna med att den kan vara i sämre skick än om telefonens nypris hade varit 2000 kr. Knäckfrågan blir om "felet" fanns när risken för telefonen övergick på köparen. Du som säljare svarar för fel som fanns innan risken gick över på köparen, även om felet visar sig först senare (21 § 1 stycket KöpL). Om du och köparen träffades vid köpet övergick risken för telefonen på köparen när han tog emot den, men om du istället skickat telefonen övergår risken på köparen när när köparen får veta att telefonen finns att hämta hos postombudet (13 § KöpL). Jag tolkar det som att telefonen inte "blippade" när du lämnade ifrån dig den, utan att det visade sig först en dag senare. Frågan blir därför om orsaken till "blippandet" fanns redan vid köpet men visade sig först senare. Det är en fråga som är väldigt svår att svara på eftersom det skulle kräva kunskaper om elektronik och dess komponenter, vilket jag tyvärr inte har. Mitt slutgiltiga svar får därför tyvärr bli att det inte är solklart vem av er som har rätt i det här fallet. Jag kommer därför gå vidare med att förklara vilka påföljder köparen kan kräva OM han skulle få rätt. Köparen verkar både ha undersökt telefonen och lämnat meddelande om reklamation inom skälig tid (31 och 32 § KöpL). Om telefonen är felaktig och felet fanns vid köpet har köparen därför rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § KöpL). Eftersom det rör sig om en begagnad telefon lär inte avhjälpande eller omleverans bli aktuellt och vi får därför gå vidare och titta på regleringen för prisavdrag och hävning (37 § KöpL). För att köparen ska få häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse för honom och att du som säljare insåg att det var av väsentlig betydelse för honom (39 § KöpL). Återigen blir det svårt för mig att avgöra om felet skulle kunna vara av väsentlig betydelse då det är en bedömning som får göras med hänsyn till telefonens ålder och pris, samt vad du visste om köparen och hans syfte med telefonköpet.Sammanfattningsvis går det inte baserat på informationen i din fråga avgöra vem av er som har rätt. Som jag ser det har du tre alternativ:1. Om du vill kompromissa kan du göra ett prisavdrag för att minska risken för att du blir stämd i tingsrätt och tvingas betala köparens rättegångskostnader om du förlorar tvisten.2. Gå köparen till mötes och häva köpet.3. Inte göra någonting alls och vänta på att köparen kanske eller kanske inte väcker talan i tingsrätt. Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett bättre svar än såhär. Om du vill ha mer hjälp eller komplettera din fråga med fler detaljer är du varmt välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på 08-533 300 04. Annars kan du alltid skicka in en fråga på nytt.Vänliga hälsningar,

Vad händer om varan inte överensstämmer med egenskap i annonsen?

2020-05-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag sålde min mobil på Facebook Marketplace. Jag testade mobilen med det enda SIM kort jag har ett från Telia och den funkade fint. På lådan stod det att den var operatörslåst till Telia i 12 månader så eftersom att den är flera år gammal så skrev jag i annonsen att den var olåst då det stod på lådan att den skulle vara det.Nästa dag skriver köparen och ber att få lämna tillbaka mobiltelefonen. Då vi inte kommit överens vid köp om att han kan häva köpet så skriver jag till honom att det är köplagen som gäller och att han därför inte har någon ångerrätt. Han säger då att det är fel på mobilen, att den är låst, och att han skall anmäla mig till polisen om han inte får sina pengar tillbaka. Vad gäller? Är jag skyldig att köpa tillbaka telefonen alternativt skicka tillbaka pengarna?Tack på förhand!
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom köpet gjorts mellan två privatpersoner är det precis som du skriver, köplagen som reglerar köpet av mobiltelefonen. I köplagen ingår det ingen ångerrätt, men köparen har dock rätt att felreklamera köpet och med det kräva hävning så som påföljd för fel i varan. Mobiltelefonen ska överensstämma med de egenskaper som följer av avtalet, om ni inte har något mer utförligt avtal än att köparen hört av sig och sagt att denne vill köpa mobilen i annonsen, ska mobilen överensstämma med de egenskaper som du hänvisat till i annonsen eller vad köparen med fog kunnat förutsätta, 19 § p.1 KöpL. Eftersom att du skrivit ut att mobilen ska ha egenskapen att den är olåst, så ses mobilen inneha ett fel när den är låst till Telia och därav har köparen rätt till felpåföljder, 30 § KöpL. Du svarar för de fel som funnits vid köptillfället även om felet visar sig först senare, och felet att mobilen är låst till visst abonnemang, får ju ansetts funnits vid köptillfället och därav något köparen kan göra gällande, köparen får också anses reklamerat inom skälig tid när denne hörde av sig dagen efter till dig om felet, 21, 32 1 st § § KöpL. Köparen har i första hand rätt till avhjälpande och omleverans, 34, 36 § § KöpL, men eftersom att du har sålt den som privatperson, och kostnaderna att köpa en ny mobil som är olåst är högre än vad köparen har betalat så blir det inte ett rimligt alternativ till för dig. Köparen har därför rätt att häva köpet då jag tolkar det som att det är en väsentlig förutsättning för att personen skulle vilja köpa den, att den var olåst och du som säljare borde ha insett det. I detta fall trodde du ju själv att den var olåst så det var inte med avsikt, men det har ingen betydelse i lagens mening utan köparen har rätt att häva köpet, 39 § 1 st KöpL.

Har köparen rätt att häva köpet?

2020-05-27 i Köplagen
FRÅGA |Jag och min sambo har sålt en begagnad fladdermusfåtölj i skinn via Facebook Marketplace. I annonsen visade jag flera bilder på den och gav en sanningsenlig beskrivning. Vårt pris var 1 500 kr. En intressent besökte oss för att titta på fåtöljen. Hen hade tidigare fått veta att den är köpt för 3,5 år sedan från en utlandsresa. På plats granskade hen fåtöljen ur samtliga vinklar. Hen ville först pruta ner till 1 000 kr, men vi kom överens om 1 400 kr. Sedan var köpet avklarat och hen lämnade med fåtöljen. Fyra dagar senare mejlar hen mig och vill lämna tillbaka fåtöljen. Hen påstår att färgen flagnar (oklar innebörd) och att fåtöljen har mögel på sig. Inget av detta stämmer, vilket jag svarar. Jag nämner samtidigt det märkliga i att inga fel upptäcktes när hen granskade fåtöljen på plats, och får till svar att en granne hävdar fel. Hen skickar en bild på några småfläckar som jag inte anser är mögel, det är en ruggad och melerad yta i läderstrukturen. Jag svarar att hen granskat och godkänt fåtöljen på plats, att jag anser köpet gått rätt till och ser det hela som avslutat. Hen frågar mig då vad mitt problem är och föreslår att jag säljer fåtöljen vidare till någon annan. Detta valde jag att inte svara på, då jag anser det som ett oseriöst förslag och enbart tolkar det som att hen ångrat köpet. Nu kontaktar hen mig på nytt och hotar med Tingsrätten. All digital konversation finns dokumenterad och min sambo var den som var med vid det fysiska mötet. Har hen rätt att häva köpet?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du som privatperson sålt fåtöljen till en annan privatperson. Det är därför köplagen som reglerar köpet mellan er.Varor som säljs begagnat brukar i regel omfattas av bestämmelsen om "befintligt skick". Det innebär att köparen köper varan "som den är" och därmed godkänner varans skick vid köpet. En vara kan trots det vara felaktig, men för det krävs i ditt fall att du antingen lämnat felaktiga uppgifter om fåtöljen (vilket jag inte tolkar det som att du gjort) eller att fåtöljen är i "väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta." (19 § KöpL). Baserat på vad du beskrivit tolkar jag det inte som att fåtöljen var i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Min slutsats är därför att fåtöljen inte är felaktig.Dessutom kan man diskutera den så kallade undersökningsplikten. Undersökningsplikten innebär att köparen inte får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet, och eftersom köparen i ditt fall har undersökt fåtöljen före köpet får han inte åberopa sådana fel som han borde upptäckt vid köpet (20 § KöpL). Jag får uppfattningen av din text att köparen undersökt fåtöljen ganska noggrant. Beroende på hur stora "mögelfläckarna" är samt hur lätt färgen "flagnar" skulle jag nog vilja hävda att det är sådana fel som köparen borde upptäckt vid sin undersökning och därför inte kan åberopa nu. Skulle mögelfläckarna vara väldigt små eller sitta på ett mer "svårgranskat" ställe kan bedömningen bli en annan.Till sist vill jag också säga några ord om att häva köpet. Som jag skrivit ovan anser jag inte att fåtöljen är felaktig, och därför blir det inte egentligen aktuellt med någon påföljd, men jag vill ändå klargöra rättsläget. För att hävning av köpet ska bli aktuellt krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att du som säljare insåg det eller borde insett det (39 § KöpL). Jag har svårt att se att köparen kan argumentera för att mögelfläckar som är så små att det inte upptäcktes vid granskningen av fåtöljen innan köpet är av väsentlig betydelse för honom. Det som skulle bli aktuellt om fåtöljen konstaterades vara felaktig skulle i ditt fall vara prisavdrag (37 § KöpL). Slutsats: Jag anser inte baserat på det du berättat att fåtöljen är felaktig. Skulle tingsrätten komma fram till att den är felaktig skulle jag tro att det faller på att köparen inte undersökt fåtöljen ordentligt innan köpet. Skulle tingsrätten trots allt komma fram till att du måste kompensera köparen lär det bli tal om prisavdrag och inte hävning.Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Köplagens felregler

2020-05-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Har köpt en begagnad bil på min enskildafirma av en bilfirma, och nu visar det sig att det är fel på bilen.Är jag som företag utan rätten att få bilen reparerad av bilfirman, gäller inte konsumentköplagen för företag?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagVid köp av bil (lös sak) mellan två näringsidkare är köplagen tillämplig (1 § och jfr 4 § köplagen [KöpL]). Köplagen är dispositiv vilket innebär att lagen gäller såvida ni inte har avtalat om annat parter emellan (3 § KöpL). Jag kommer nedan att utgå från att ni inte har avtalat om annat och redogöra för vad som gäller enligt köplagen.Felaktig varaInledningsvis måste bilen anses vara felaktig för att eventuella påföljder från säljarens sida ska aktualiseras. Enligt köplagen anses en vara felaktig om den avviker från vad ni har avtalat om (kvalité, art, avtalade egenskaper) eller om den inte är ägnad för dess vanliga ändamål jämfört med varor av samma slag. Bilen ska avvika från vad du som köpare har haft fog att förutsätta (17 § KöpL).Bilen kan också anses vara felaktig om den avviker från vad säljaren marknadsfört vid försäljning av varan och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Det kan exempelvis vara att bilen avviker från villkor som framgick av varans annons eller annat marknadsföringsmaterial. Det handlar främst om vilka förväntningar som köparen haft fog för med hänsyn till de marknadsförda sakuppgifterna. I vissa fall anger säljaren att en vara säljs i "befintligt skick" för att köparen inte ska ha lika högt ställda förväntningar på varan. Men även om en vara en vara säljs i befintligt skick anses den felaktig under vissa situationer. 19 § KöpL anger i vilken utsträckning säljaren kan friskriva sig från ansvar när denne anger att varan säljs i befintligt skick. Om varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat före köpet eller om varan är i väsentligt sämre skick (med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter) än vad köparen haft fog att förutsätta, anses varan felaktig (19 § första stycket 1 och 3 KöpL). Säljaren har även en upplysningsplikt (19 § första stycket 2 KöpL). Säljaren måste upplysa köparen om ett väsentligt förhållande angående varans egenskap som säljaren kände till och som köparen med fog kunnat förutsätta bli upplyst om. Det här gäller under förutsättning att underlåtenhet att upplysa kan antas inverka på köpet.UndersökningspliktHärtill ska beaktas att du som köpare har en undersökningsplikt (20 § KöpL). Undersökningsplikten innebär att du inte kan åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Plikten omfattar enbart sådana fel som du faktiskt hade kännedom om. Man utgår vanligen från vad en normalperson borde ha upptäckt vid en undersökning.ReklamationFör att åberopa fel måste du som köpare reklamera köpet. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan (32 § första stycket KöpL). Som yttersta frist har man två år på sig att reklamera en vara, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel. Den yttersta fristen på två år undantas dock om annat har garanterats eller utfästs vid köpet (32 § andra stycket KöpL).Tidpunkten för felbedömning är när risken för varan går över på köparen. Säljaren är ansvarig för fel funnits vid denna tidpunkt även om felet visat sig först senare (21 § första stycket KöpL).Påföljder vid fel i varanOm varan är felaktig och det inte beror på dig som köpare, har du rätt att kräva avhjälpande. De aktuella påföljderna som du kan göra gällande är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § KöpL).Den primära påföljden som aktualiseras är avhjälpande. Du som köpare har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Köparen har rätt att kräva omleverans om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Omleverans kan dock inte krävas i de fall parterna har förutsatt att varan inte kan ersättas med annan vara (34 § andra stycket KöpL). Även om du som köpare inte kräver de angivna påföljderna, har säljaren rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina kostnader ersatta av säljaren (36 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för rimliga kostnader för att avhjälpa det, s.k självhjälp (34 § tredje stycket KöpL).Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom rimlig tid efter reklamationen, får du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet (37–39 §§ KöpL). Prisavdraget beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § KöpL). Köparen kan istället häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).SkadeståndDu som köparen kan ha rätt att erhålla skadestånd för den skada du lider genom att varan är felaktig (40 § KöpL). Ersättning kan exempelvis ges för fel i varan eller kostnader som uppstått till följd av felet.SlutsatsOm bilen anses vara felaktig och du inte försummat din undersökningsplikt, kan det tala för att du ska ha rätt till avhjälpande. Utifrån angivna omständigheter i frågan kan jag tyvärr inte ta ställning till huruvida det är ett faktiskt fel som kan omfattas av köplagens regler. Jag rekommenderar dig emellertid att kontakta bilfirman och reklamera ditt köp, för att därefter eventuellt få ditt fel avhjälpt.Om du inte har kommit fram till en lösning med säljaren efter reklamationen och behöver vidare hjälp i ditt ärende, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-fredag kl. 10.00−16.00Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning