Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?

2020-08-02 i Köplagen
FRÅGA |Jag ska sälja en beg. bil, vi har skrivit på köpekontrakt så att priset ska gälla när köparen kommer för att köpa, vi fick ingen insats på plats och vi har inte skrivit på ägarbyte då vi inte fått betalt än. Dem har inte betalat eller köpt bilen än utan det skrevs endast på ett skriftligt köpekontrakt. Kan jag ångra försäljningen trots köpekontraktet?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du som privatperson ska sälja en begagnad bil till en annan privatperson. I detta fall blir Köplagen (KöpL) aktuell lag för att vidare utreda situationen. Kan jag ångra försäljningen trots köpekontraktet? Genomsyrande för svensk rätt är en princip om att avtal ska hållas (pacta sund servanda). Detta blir en säkerhet för både säljare och köpare om att det som avtalats ska fullföljas. Eftersom att ni i detta fall har skrivit på ett köpekontrakt så blir det svårt för dig att dra tillbaka ditt anbud (förslag) om försäljning. Att dra tillbaka ett anbud är som huvudregel endast möjligt innan kontraktskrivning. Om du trots kontraktet skulle välja att inte fullfölja försäljningen kan köparen kräva att du säljer bilen som ni avtalat om (23 § Köplagen). Detta förutsatt att det ej föreligger grova hinder med att sälja bilen, ex om den är unik och förstörts. Något sådant framgår dock ej av frågan. Sammanfattningsvis kommer du mest troligen att behöva fullfölja försäljningen då ni har avtalat om det. Detta hindrar dock ej dig från att ta kontakt med köparen och förklara att du har ångrat dig och om ni kan lösa det på ett annat sätt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

När kan jag åberopa fel vid köp av begagnad elcykel?

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA |HejJag köpte en ELCYCKELN från en annons på facebook efter några månader började krångla När jag mailade till företaget som är anträffbar bara via Mail, de svarade att bara det första ägaren som har rätt till att klagaVad ska jag vända mig till?Får jag lov och lämna cyckel tillbaka till föredra ägaren?Tack
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar utgå från att du köpt cykeln begagnad av en privatperson och inte av ett företag. Eftersom köpet gäller mellan dig och en annan privatperson, samt att cykeln är lös egendom så är köplagen tillämplig (1 § köplagen).Mitt svar kommer delas in i olika delar. Jag kommer först förklara vem du ska vända dig till, samt vad som gäller vid fel i begagnade varor och vem som juridiskt sett kan vara ansvarig för felet. Till sist kommer jag ge dig avslutande råd.Säljaren är ansvarigDu säger att du vill lämna tillbaka cykeln, vilket jag tolkar som att du vill häva köpet. Eftersom du köpt cykeln av en privatperson så är det privatpersonen som sålt cykeln till dig som du kan vända dig till. Detta beror på att du ingått ett köpeavtal med personen som sålt cykeln till dig. Vid fel i vara så ska du vända dig till din avtalspart, vilket är personen som sålde cykeln till dig. Det stämmer som företaget säger, att företaget inte är ansvarigt att hjälpa dig. Köp och fel i begagnade varorNär begagnade varor säljs brukar utgångspunkten vara att varan säljs i befintligt skick. Att varan säljs i befintligt skick innebär att säljarens ansvar begränsas genom att varan säljs med brister, slitage och dylikt.Det finns dock tre situationer där varan kan anses som felaktig trots att den sålts i befintligt skick (se 19 § köplagen). De tre situationerna är:1. att varan inte överensstämmer med de uppgifter som lämnats innan köpet och uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet,2. att säljaren inte har upplyst köparen om väsentligt förhållande angående varans egenskaper som säljaren måste antas ha känt till och som säljaren borde blivit upplyst om,3. att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till exempel varans pris.Undersökning av varan före köpetDet finns situationer då du inte kan åberopa fel i varan. Du som köpare kan inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet av cykeln (20 § 1 st köplagen). Vid köp av begagnade varor som sålts i befintligt skick har du som köpare ingen undersökningsplikt. Men om du har undersökt cykeln före köpet eller underlåtit att undersöka varan trots att säljaren uppmanat dig att undersöka varan, kan du inte åberopa fel som du borde märkt vid en undersökning. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 st köplagen). FeltidpunktenÄr det inte ett fel som kunde ha märkts innan köpet genomfördes, så spelar tidpunkten då felet kan anses ha uppstått en roll. Fanns felet när cykeln fanns i säljarens besittning, det vill säga när säljaren hade cykeln under sin kontroll innan hen sålde den, så är det säljaren som är ansvarig för felet. Det gäller även om felet visar sig i efterhand (21 § köplagen). De fel som köparen kan åberopa är dock endast de tidigare nämndes och som räknas upp i 19 § köplagen.Risken för cykeln övergick dock till dig som köpare när du hämtade och betalade den (6, 13 §§ köplagen). Det innebär att alla fel som uppstått efter att du hämtade varan ansvarar du som köpare själv för.Avslutande rådFör att häva köpet av cykeln ska du vända dig till den person som sålt cykeln till dig. Av din beskrivning framgår inte vilket fel det är på cykeln, jag kan därför inte bedöma om felet på cykeln kan ligga till grund för hävning av köpet. Men jag kan berätta vilka faktorer som spelar in för att du ska ha möjlighet att häva köpet.Den första faktorn som spelar roll för om du ska kunna häva köpet är att felet på din cykel passar in på en av de tre "fel-situationer" som beskrivits ovan. Det vill säga att cykeln inte överensstämmer med uppgifterna som lämnats innan köpet, om säljaren underlåtit att upplysa om ett väsentligt förhållande om cykeln eller om cykeln är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med hänsyn till priset. Det krävs också att du inte varit medveten om felet vid köpet. Om du gjort en undersökning av cykeln innan köpet och borde kunnat upptäcka felet då, kan du inte åberopa felet mot köparen. Dessutom krävs det att felet fanns på cykeln redan innan cykeln såldes till dig eller att felet varit dolt och visat sig först senare. Har felet orsakats efter att du köpte cykeln kan du inte häva köpet.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan jag som säljare villkora försäljning?

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA |Kan jag som säljare villkora försäljning?
Minna Grahn |Hej!Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om det är fråga om försäljning av lös egendom gäller Köplagen. Lagen är inte tvingande utan det är helt fritt för köpare och säljare att komma överens om villkoren, (3 § Köplagen). Du kan alltså villkora försäljningen så länge villkoren inte är oskäliga.Om det är fråga om försäljning av en fastighet gäller iställer Jordabalken. Där finns en begränsning för hur långt säljaren kan villkora försäljningen. Enligt 4 kap. 4 § jordabalken får ett köp av fast egendom inte göras beroende av villkor under mer än två år från dagen då köpehandlingen upprättades. Om ett villkor ändå skrivs på längre tid än två år är köpet ogiltigt. Om ett villkor är angivet i köpehandlingen och ingen tidsgräns har satts ska den anses vara två år. Allt detta framgår av 4 kap. 4 § första stycket jordabalken.Det finns två undantag till detta förbud vilka framgår av 4 kap. 4 § andra stycket jordabalken. Om villkoret är att köpeskillingen måste betalas finns det ingen tidsgräns man måste förhålla sig till. Detsamma gäller ett villkor som innebär att köpet görs beroende av att avsedd fastighetsbildning sker.Hoppas detta gav svar på din fråga! Om inte får du gärna återkomma med vilket villkor du vill använda och vad det är som ska säljas så kan vi ge dig ett mer utförligt svar.Med vänlig hälsning,

Fel i båt som sålts i befintligt skick

2020-07-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline, Jag köpte en båt som annonserades med en central utrustningsdetalj som av praktiska skäl inte testades innan kontrakt. Säljaren (privatperson) uppgav att den utrustningen fungerade som den skulle och samtal av olika aspekter fördes utan att någon reservation framkom. Samma dag som köpet genomfördes upptäcktes att utrustningen inte fungerade. Säljaren var då med på plats. Vi har därefter upptäckt att försök till reparationer gjorts och spåren är färska men detta var inget som nämndes varken före eller efter upptäckten. I kontraktet står det standardmässigt "befintligt skick"Har vi enligt köplagen rätt att få tillbaka pengar? Det handlar om ett värde på ca 50 000kr på en båt som kostar 350 000kr.
Karl Montalvo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att vi kan hjälpa dig.Som du korrekt noterat så är de köplagen (KöpL) som gäller. Detta eftersom de är ett köp mellan två privatpersoner, 1 § KöpL. Din fråga verkar vara om ni har rätt att få tillbaka pengar. Att få tillbaka pengar eller som de kallas i Köplagen "prisavdrag" är en form av påföljd. För att få rätt till en påföljd som köpare så ska de förekomma ett fel i varan eller att säljaren har levererat varan försent, 22 och 30 §§ KöpL. I ditt fall blir de sålunda aktuellt att undersöka om de finns något fel i varan. Fel i varan regleras i 17§ KöpL men de finns en specialregel som gäller just friskrivningar likt "säljs i befintligt skick", 19 § KöpL. I ditt fall tolkar jag det som att utrustning inte fungerar alls och med tanke på att du värderar den till att vara värd omkring 15 % av köpeskillingen så får de anses vara en stor del av köpet som är defekt. Jag anser här att du har ett bra case att bygga att de är fel på båten trots felskrivningen. De verkar nämligen som att ni har diskuterat funktionen relativt utförligt. Vidare så framgår som nämnt att de rör en central del av båten samt är något som säljaren var medveten om. Säljaren måste vetat om att båten just hade försökt repareras och mycket tyder på att han då borde vetat om att utrustningen inte fungerade som de skulle. Var han medveten om det så borde upplyst om det vilket i sig gör att båten är felaktig, 19§ 1 p KöpL. Säljaren har ju i detta fallet lämnat uppgifter om att den fungerar som den ska när han vet om att så inte är fallet. Detta får antas ha inverkat på köpet. Men även om säljaren inte visste om att utrustningen nu var defekt så har han underlåtit att informera om att de varit problem. Om en reparation har utförts inom snar framtid och man är medveten som säljare att köparen inte har någon möjligt att kontrollera funktionen innan köpet så borde man informera köparen om problemen. Vidare kan hävdas att säljaren brist på information påverkade köpet. Hade köparen informerat om reparationen kan i min mening hävdas att du som köpare hade antingen krävt ett lägre pris eller utfört ytterligare kontroller och då upptäckt den defekta utrustningen, 19 § 2 p KöpL.Som sista argument kan lyftas att alldeles oavsett så var båten så mycket sämre än du kunde förvänta dig att den ändå var behäftad med fel, 19 § 3 p KöpL. När de finns en friskrivning så krävs att de är i väsentligt sämre skick, 19 § 3 p KöpL. I ditt fall är den värd 15 % mindre än köpvärdet. Detta är på gränsen av vad som kan anses vara väsentligt, men mycket talar för att värdet i sig gör att de är att betrakta som väsentliga, NJA 209 s. 808 p. 10 f. De övriga omständigheterna, t.ex säljarens bristande information och bristen på specifika felskrivningar om denna typ av problem kan inverka. I ditt fall pekar de omständigheter som du angivit på att de bör ses som väsentligt. Andra avgörande faktorer blir skicket i övrigt och hur köpesumman förhåller sig till köp av andra båtar i av liknande kvalitet. Jag ser att även här har du ett starkt case med tanke på värdet av felet.Så om vi förutsätter att båten har ett fel så kommer vi till frågan om påföljd. De första alternativen är alltid omleverans eller avhjälpande. Eftersom du köper av en privatperson så verkar kanske inte omleverans (d.v.s att man får en ny istället för den felaktiga) så relevant. Avhjälpande kan nog vara det. Säljaren kan nämligen kräva att få möjlighet att reparera utrustningen. Detta innan du har rätt till pengar, 34, 36 § § KöpL. Kan inte felet avhjälpas så kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt, 37 § KöpL. De är här du kan kräva att få den 50 000 som den är värd mindre tillbaka i form av ett prisavdrag, 38§ KöpL.Sammanfattning:Jag tror att du har bra möjlighet att hävda att varan vara felaktig och därmed att du har rätt till en påföljd. Främst på grund av att köparen måste vetat om eller borde vetat om felet och därför borde informerat dig som köpare. Men även p.g.a felets storlek. Detta trots att den såldes i befintligt skick.Jag hoppas de besvarade din fråga.Med vänliga hälsningar

Ansvar vid fel som visar sig efter köpet

2020-07-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde en bil privat till en privatperson för ett par dagar sedan. Han åkte långt för att titta på bilen, så vi visade papper och kvitton på ex. servicar/besiktning/ andra verkstadsbesök. Han provkörde bilen och fick möjlighet att titta så mycket han ville innan han tog beslut om att köpa eller ej. Han tog bilen och vi skrev ett kvitto (där vi skrev att bilen såldes i befintligt och av köparen godkänt skick, samt att alla eventuella fel och brister avsägs säljaren vid köp) som han godkände och skrev på. Dagen efter så skriver han att motorlampan börjat lysa på vägen hem men att han kört hem ändå och sedan lämnat bilen till en verkstad som ska ha konstaterat att kamkedjan gått sönder. Nu kräver han oss på 8000 kr för kamkedjebytet (det gäller en VW och det skulle enligt VW kosta drygt 20 000 kr) eller att vi åker drygt 25 mil för att hämta tillbaka bilen. Gör vi inte detta ska han kontakta en advokat. Vad är rätt? Vi hade inga problem med bilen under vår ägo och visste inte om/hade inte märkt några som helst fel med den innan eller under köpet, så vi har inte undanhållit någon sådan information. Vad händer om han åker till en verkstad där köparen ex. känner mekanikern och får denne att påstå att felet fanns innan han köpte den? Eller om han skulle reparera det eventuella felet och sedan fakturera mig på beloppet? Vore tacksam för hjälp. Tack på förhand!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer gäller köp mellan privatpersoner som jag förstår det och jag kommer därför att hänvisa till köplagen (KöpL) då det är denna som gäller vid köp mellan privatpersoner (1 § KöpL).Vem ansvarar för felet?Inom köprätten brukar man tala om riskövergången, det vill säga den tidpunkt då ansvaret för fel går över på köparen. Innan riskövergången är det du som säljare som ansvarar för försämringar på bilen (12 § KöpL). Risken går över på säljaren då varan avlämnats, det vill säga då köparen kör iväg med bilen (13 § KöpL). Enligt denna huvudregel är det alltså köparen som ansvarar för att bilen har gått sönder.Du som säljare ansvarar dock för fel som fanns redan vid riskövergången, men som visar sig först senare (21 § KöpL). Frågan i ditt fall blir alltså först och främst om kamkedjan var trasig redan när köparen åkte iväg med bilen. Jag har själv för dålig koll på bilar för att uttala mig med säkerhet i den frågan. Det är dock som huvudregel köparen som ska bevisa att felet fanns redan vid riskövergången. Ett uttalande från en bilmekaniker att felet faktiskt fanns redan då skulle å ena sidan kunna vara sådan bevisning. Att motorlampan inte lös när han körde iväg med bilen talar å andra sidan för att felet inte fanns vid riskövergången.Köparens undersökningspliktDet finns ingen allmän undersökningsplikt för köparen, men köparen får inte åberopa sådana fel som han måste ha förstått fanns redan vid köpet (20 § KöpL). Om köparen valt att undersöka bilen får han inte heller åberopa sådana fel som han borde ha märkt vid undersökningen. Jag har som sagt för dålig sakkunskap kring just bilar för att uttala mig om huruvida det här är ett fel som köparen borde ha märkt."Befintligt skick"Även om bilen sålts i "befintligt skick" så friskriver inte det dig som säljare från allt ansvar. Köparen har alltid rätt att bli upplyst om sådant som man som köpare kan förvänta sig att bli upplyst om (19 § KöpL, första stycket andra punkten). Du skriver dock i din fråga att detta inte var något du kände till och du bör därför anses ha uppfyllt din upplysningsplikt.Det som ofta blir frågan när det gäller köp som gjorts i "befintligt skick" är huruvida varan (bilen) var i "väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta" (19 § första stycket, tredje punkten KöpL). Det här är alltså en bedömningsfråga. Om det är så att bilen har sålts till ett underpris kan man argumentera för att vissa fel kommer att kunna visa sig i efterhand och att dessa fel är "inbakade" i det låga priset, precis som ett överpris på bilen kan indikera på att bilen bör fungera relativt smärtfritt åtminstone en tid framöver. Även omständigheter som ditt agerande som säljare kan spela roll i bedömningen. Har du gett intrycket av att bilen är mycket välservad kan detta tala för att köparen bör kunna räkna med att kamkedjan ska hålla under en längre tid. Om bilen är gammal talar detta för att fel kan uppkomma, precis som motsatsen (en ny bil) talar för att den bör fungera bra under en tid framöver.Som du själv märker kan det här bli mycket svåra och komplicerade praktiska bedömningar och det är nästintill omöjligt för mig att göra en närmare bedömning utan mer information eller sakkunskap kring bilar.Om bilen är att anse som felaktigOm man kommer fram till att bilen är felaktig, alltså att det är du som säljare som ansvarar för felet kan köparen kräva att du ska avhjälpa (fixa) felet utan kostnad för köparen. Du som säljare har också alternativet att göra omleverans, alltså ge köparen en felfri bil, men detta är sällan praktiskt möjligt då jag antar att du som privatperson inte har en likadan bil hemma (34 § KöpL).Köparen kan även själv avhjälpa felet och sedan kräva dig på betalning för reparationen. Detta kan köparen dock endast göra om det inte "skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande från säljaren" (36 § andra stycket KöpL). I de allra flesta fall bör köparen avvakta avhjälpande från säljaren, och han kan därför inte bara lämna in bilen hos en mekaniker och sedan kräva dig på betalning.Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Som du märker är det inte alltid svart på vitt om varan är felaktig och vem som i så fall ansvarar för felet utan det krävs ofta en närmare bedömning. Om du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du boka tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Felansvar vid "befintligt skick- klausul"

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en begagnad bil i Staffanstorp för 16 000 kronor, besiktigade den och motorn havererade söder om Ringhals. Jag bor i Göteborg och lät bärga hem bilen. Tyvärr har jag inte råd att betala er den här gången.Frågor:1. Har jag rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet enligt köplagen 19:e paragrafen, tredje stycket? 2. Kylarvattnet har läckt in i motorblocket. Det är ett stort motorras. Har jag rätt att häva köpet, om säljaren inte åtgärdar felet?3. Ska säljaren eller jag betala bärgningen av bilen?4. Har jag några rättigheter alls att få tillbaka några pengar?5. Kommer jag att vinna ett mål i tingsrätten, om jag stämmer säljaren?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!1. Har jag rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet enligt köplagen 19:e paragrafen, tredje stycket? 19 § Köplagen reglerar de felansvar som köparen kan åberopa mot säljaren när köpare och säljare har avtalat att varan säljs i "befintligt skick". I och med att en vara säljs i befintligt skick söker ofta säljaren begränsa sitt felansvar gentemot köparen. Tredje stycket av paragrafen reglerar situationen där varan är i "väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta." I sådana fall kan felansvar aktualiseras.Uttrycket "med fog" markerar att det är fråga om en objektiv bedömning. Vad köparen i regel förväntat sig av köpet spelar därav ingen roll. I och med att användandet av en "befintligt skick- klausul" i sig anses kraftigt reducera säljarens felansvar blir utrymmet att beakta köparens förväntningar alltså begränsat. Detta betyder dock inte att det inte kan finnas fall där varan är i så dåligt skick att även en erfaren köpares förväntningar starkt undergrävs av köpet. Vid köp av begagnade varor med enhetlig prissättning kan ett för både säljaren och köparen dolt fel motivera ett pris som är mycket lägre än vad de utgått från när priset fastställdes. Det kan då vara befogat att låta säljaren få ansvar för felet trots en "befintligt skick- klausul". I det här fallet tolkar jag det som att felet var dolt, dvs. att varken du eller säljaren vetat om detta. Utgångspunkten för bedömningen ska i första hand vara "varans pris". Om 16 000 är ett pris som i regel används för "fungerande" bilar av liknande slag kan man alltså tänka sig att priset pga felet ska vara ett annat, och felansvar därför enligt 31-40 §§ Köplagen kunna åberopas, förutsatt att varan är i "väsentligt sämre skick än vad priset på 16 000 indikerade." Sammanfattningsvis Även om ni använt er av en "befintligt skick- klausul" kan jag tänka mig att ett sådant pris motsvarar en bil som fungerar mer än 20-30 mil. Sannolikt kan paragrafen därför användas och därmed felansvar aktualiseras.2. Kylarvattnet har läckt in i motorblocket. Det är ett stort motorras. Har jag rätt att häva köpet, om säljaren inte åtgärdar felet? Om varan anses felaktig enligt 19 § 3 stycket Köplagen kan du aktualisera påföljder enligt 31-40 §§ Köplagen. I regel har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig, om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § Köplagen). I och med att avhjälpandet ska ske utan kostnad för köparen inkluderar detta reparationskostnader och eventuella sidokostnader, t.ex. transport av varan till och från köparen. Om säljaren inte åtgärdar felet trots att du krävt detta i samband med att du reklamerat varan (35 § Köplagen), har du rätt att kräva prisavdrag eller hävning (38- 39 §§ Köplagen). SammanfattningsvisAvhjälper inte säljaren felet till ingen kostnad för dig har du alltså rätt att häva köpet. Dock förutsätter hävning att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde inse detta. I ditt fall torde detta inte vara något problem, i och med det stora fel som visade sig så pass kort tid efter köpet. Hävning förutsätter att du lämnar säljaren en hävningsförklaring inom "skälig tid" efter att du märkt av felet (39 § 2 stycket. Köplagen). 3. Ska säljaren eller jag betala bärgningen av bilen? Om du väljer att häva köpet ska alla prestationer gå åter (64 § 2 stycket Köplagen). Detta innebär att parterna ska lämna tillbaka var han har tagit emot. Detta utesluter inte ersättning du har haft för skador i form av skadestånd. Här inkluderas bärgningen, i och med att den var en direkt kostnad på grund av skadan (64 § 2 stycket Köplagen). Säljaren ska alltså stå för bärgningen. 4. Har jag några rättigheter alls att få tillbaka några pengar? 5. Kommer jag att vinna ett mål i tingsrätten, om jag stämmer säljaren? Juridiskt kan det vara så att du har rätt att häva köpet, vilket innebär att prestationerna ska återgå, förutsatt att säljaren inte avhjälper felet. Huruvida ett mål skulle vinna gehör i domstolen är svårt för mig att svara på, men det är mycket möjligt att en stämning skulle vinna gehör, beroende på om det är avhjälpande eller hävning du kräver. Vänligen,

Kan de ångra köpet?

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag sålde en elscooter (elsparkcykel med sitts) för 4500 kr med många extra tillbehör. Jag köpte allt nytt för 9000kr.Jag visade och berättade för dem om extra batteriet som dem fick till. Att det kan vara gammalt och inte lika starkt. Hastighetsmätaren funkar men lampan som lyser upp displayen var sönder.Men Scooter funkar felfritt med det nya batteriet. Dem testade det och sen godkände köpet. Jag erbjöd att fixa ny sladd till det gamla batteriet om dem ville det. Jag har nu fixat den gamla batteriets kablar. Men nu börjar dem ångra sig efter 3 veckor att dem vill ha tillbaka pengarna och inte för att det är fel med scootern. Men bara för att han är rädd för att han dotter som är under 18 år ska köra för snabbt. Även efter att dem visste om att det finns en knapp som får den till att inte köra olagligt snabbt. Sen oroar han sig att regnet ska komma in i batteriet.Efter att jag har berättat att jag inte har haft något problem under ett år med den.Kan man ångra ett köp efter att man tycker att en vara kör för snabbt och att regn ska komma in i batteriet? Innan köpet så fick dem testköra och kolla på hela scootern efter något som dem tycker är fel. Utan att hitta något.
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köpet av elscootern är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner och därmed blir Köplagen (KöpL) tillämpbara.Kan de ångra köpet?Inom avtalsrätt är huvudregeln pacta sunt servanda som betyder att avtall skall hållas. Sedan när det kommer till köp mellan privatpersoner så finns det ingen lagstadgad ångerrätt. Ångerätt finns bara om det är avtalat mellan säljare och köpare. Det betyder att de inte kan ångra köpet om det inte finns något avtal om ångerrätt.Kan de häva köpet?För att häva köpet krävs det att det är något fel på varan enligt 17-21 KöpL. Då som du skriver har de undersökt elscooter innan köpet. Det betyder att de inte kan åberopa fel som de borde ha märkt vid undersökningen och bara kunna åberopa dolda fel enligt 20 § KöpL.Min slutsatsDet finns ingen ångerrätt när det kommer till köp mellan två privatpersoner så länge det inte har avtalats om det i köpevillkoren. De argument som de ger som skäl för att ångra köpet är inget som kan anses som fel på elscootern enligt köplagen. Sedan att de har undersökt varan innan köp gör att de kan bara åberopa dolda fel och inte fel som borde ha upptäcks. Alltså kan de inte häva eller ångra köpet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva fullgörelse av genomfört köp om säljaren ångrar sig?

2020-07-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Köpt en vara på köp och sälj sida. Betalade med swish, hon packade det och lämnade på altan för min man skulle hämta den lite senare. 20 minuter senare skrev hon att hennes släkt ville ha vara och hon betalar tillbaka.. Jag sa att jag vill ha varan som jag betalade för. Vad säger lagen? Vad göra om hon vägrar ge mig varan? Med vänliga hälsningar.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå från att ett giltigt avtal har ingåtts mellan er. Dessutom kommer jag att utgå från att både du och säljaren vid köpet av varan har handlat i egenskap av privatpersoner. Det här gör att köplagen (KöpL) blir tillämplig i er situation (1 § KöpL). Med tanke på att den här lagen är dispositiv gäller den endast om inget annat är avtalat. Utifrån din fråga har ni avtalat om att den köpta varan ska finnas tillgänglig för avhämtning på säljarens altan. Kan säljaren ångra köpet?För det första har du och säljaren ingått ett avtal vilket gör att det inte ska frångås eller brytas enligt rättprincipen om att avtal ska hållas. Om säljaren inte levererar varan enligt ert avtal och det inte beror på dig eller något förhållande på din sida ses det som dröjsmål vid avlämnande av varan. Det här gör att du som köpare får kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd av säljaren (22 § KöpL). Kan köparen kräva fullgörelse?Som huvudregel har säljaren en skyldighet att fullgöra köpet om du som köpare kräver det, det vill säga leverera varan till dig. Det finns undantag om det skulle föreligga hinder för säljaren som denne inte kan övervinna eller om fullgörelse skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet (23 § KöpL). På så sätt krävs det att det skulle vara omöjligt för säljaren att leverera varan till dig eller att det skulle krävas orimliga ekonomiska uppoffringar för henne. Att det här skulle vara fallet i din situation är inte särskilt troligt. SlutsatsSlutligen har inte säljaren möjlighet att ångra ert köpeavtal och du har rätt att kräva fullgörelse. Jag föreslår därför att du försöker komma överens om en lösning tillsammans med säljaren. Hoppas att du har fått din fråga besvarad och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig. Med vänliga hälsningar,