​Köparens underlåtenhet att hämta varan

2019-08-18 i Köplagen
FRÅGA |HejJag sålde en gammal bil på blocket för 2.500 kr.Köparen swishade över pengarna, men hämtade inte bilen. Den är alltså fortfarande skriven på mig.Nu har det gått 2 veckor och trots löften att hämta den, har det inte skett.Kan jag sälja den till annan person?Har den första köparen rätt att få tillbaka någonting av de 2.500?
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår ifrån att det finns ett köpeavtal om bilen mellan dig som säljare och den första köparen. Det spelar ingen roll om det är ett muntligt eller skriftligt avtal. Jag tolkar frågan som att ni är två privatpersoner och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig, se 1 § jämte 4 § KöpL. Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller i den givna situationen.AvtalstolkningAv frågan tolkar jag det som att ni har ett avtal om att du ska sälja bilen mot betalning. Det svenska rättssystemet ser på avtal som ett jämviktsförhållande där båda parter ska samarbeta för att avtalet ska blir genomfört. Med avtalet följer vissa förpliktelser för såväl säljaren som köparen och båda parter ska medverka till köpet. Köparens medverkanKöparens skyldigheter följer av 45 - 50 § KöpL. En förpliktelse som köparen har är att denne ska fullfölja betalningen, vilket denne också har gjort i ditt fall. En annan förpliktelse är att köparen ska hämta varan, 50 § 2 punkten KöpL, detta har hen inte gjort trots att två veckor har gått. Det leder mig in på vilka åtgärder man kan vidta som säljare, vilket jag kommer berätta mer om i nästkommande stycke. Avtalsbrott och dess konsekvenserOm säljaren eller köparen inte uppfyller de förpliktelser som följer av avtalet så föreligger ett avtalsbrott. I ditt fall har köparen inte hämtat bilen inom den överenskomna tiden trots att denne har fullgjort betalningen. Således föreligger bristande medverkan från köparen sida. Eftersom köparen inte har fullföljt sin del av avtalet så kan du i detta läge vidta åtgärder enligt 51 § KöpL, förutsatt att det inte beror på dig som säljare att köparen inte har medverkat till köpet.Hålla fast vid köpetDu kan välja att hålla fast vid avtalet och kräva att köparen medverkar till köpet genom hämtning enligt 51 - 52 § KöpL. Ett undantag från när köparen inte behöver fullfölja köpet är om det föreligger ett hinder som köparen inte kan övervinna. HävningDu kan häva köpet på grund av att köparen inte hämtar bilen om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och köparen borde ha insett det, 55 § KöpL. Dessutom måste det framgå att du som säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med bilen. Vid bedömningen av vad som är ett väsentligt avtalsbrott tar man hänsyn till en rad omständigheter så som köpets karaktär och typ. Om man häver ett köp återgår prestationerna och vardera part får kräva att motparten lämnar tillbaka vad denne har mottagit, 64 § KöpL. Det innebär att du måste lämna tillbaka betalningen om 2.500 SEK, om köpet hävs. Din möjlighet att häva köpetDet verkar som att du vill häva köpet så att du kan sälja bilen till någon annan. Som jag tidigare har nämnt är detta möjligt om köparens avtalsbrott är väsentligt. Säljaren får häva köpet, om köparen inte i rätt tid hämtar eller tar emot varan i de fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse att bli av med varan.Köparen verkar i ditt fall avvika från det som avtalats avseende hämtningen av bilen. Du bör kunna häva köpet på grund av bristande medverkan från köparens sida. Eftersom köpet avser en bil så är det fullt förståeligt att bilen kan vara till belastning dig att förvara och det skulle kunna bli kostsamt om du behöver ordna med en extra parkeringsplats för att förvara bilen. Jag kan kort nämna när en vara inte hämtas i rätt tid och det beror på köparen, så har säljaren en vårdplikt, 72 § KöpL. Det innebär att du å hennes vägnar ska vidta skäliga åtgärder för att upprätthålla bilens skick. Om det skulle bli kostsamt är det möjligt att få ersättning för eventuella utgifter, 75 § KöpL. Mitt råd till dig är att häva köpet med den nuvarande köparen innan du säljer bilen till någon annan och på så sätt undvika eventuell konflikt om vem som har rätt till bilen. Jag hoppas du fick vägledning i din fråga. Vänliga hälsningar,

Vilka rättigheter har köparen vid fel på en vara?

2019-08-10 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte en mopedbil till dottern och efter 3 veckor så tog bromsarna helt slut. När vi lämnade in den till verkstaden så kom även typ 6 andra stora fel fram. Vi köpte bilen för 55 tusen och reparationen skulle kosta ca 30 tusen. Vi har kontaktat ägaren om detta men hon vill inte ens diskutera nån lösning. Har vi nån chans i detta eller? Jag tyckte att man kanske kan använda 3:an, varan är i väsentligt sämre skick....Tacksam för hjälp!Med vänlig hälsning
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer börja mitt svar med att berätta om vilken lag som gäller i ert fall och när en vara är felaktig enligt köplagen (KöpL). I slutet av svaret kommer jag berätta om hur ni kan gå vidare.Vilken lag är tillämplig?Jag tolkar din fråga som att ni har köpt mopedbilen av en annan privatperson. En mopedbil är att betrakta som lös egendom. Det är därmed KöpL som är tillämplig i ert fall (1 § KöpL). KöpL är dispositiv, vilket betyder att lagens regler kan avtalas bort. Om ni och säljaren har avtalat om något annat än det som framgår av KöpL, har alltså avtalet företräde (3 § KöpL). Det framgår inte av din fråga vad ni och säljaren har kommit överens om. Jag kommer därför att svara på din fråga utifrån reglerna i KöpL. När är en vara felaktig enligt KöpL?I 17 § KöpL finns grundläggande regler om bland annat vilken kvalitet en köpt vara ska ha. Enligt regelns första stycke ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med avtalet. I regelns andra stycke står det vad som gäller om köparen och säljarens inte har avtalat om detta. Varan ska då: 1.kunna användas på det sätt som liknande varor i allmänhet används, 2.kunna användas på det särskilda sätt som köparen hade tänkt sig, om säljaren måste ha insett köparens avsikt och köparen hade rimlig anledning att lita på säljarens sakkunskap och bedömning, 3.ha de egenskaper som framkommit av ett prov eller en modell av varan och 4.ha den förpackning som krävs för att skydda varan. Om varan inte stämmer överens med avtalet eller vad som sägs i andra stycket är den felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Varan är också felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Med detta menas att endast rimliga förväntningar hos köparen kan beaktas. Varan är också felaktig om den inte stämmer överens med uppgifter om egenskaper och användning som har lämnats vid marknadsföringen eller före köpet. Detta gäller om det kan antas att uppgifterna påverkade köparens beslut att köpa varan (18 § första stycket KöpL). Detsamma gäller uppgifter som har lämnats i tidigare säljled eller för säljarens räkning, om säljaren kände till eller borde ha känt till att uppgifterna hade lämnats (18 § andra stycket KöpL). Första och andra styckena gäller inte om uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt (18 § tredje stycket KöpL). Varan kan vara felaktig även om den har sålts i "befintligt skick" eller med ett annat liknande förbehåll (19 § KöpL). Varan är ändå felaktig om: 1.den inte stämmer överens med uppgifter om egenskaper och användning som säljaren har lämnat före köpet, under förutsättning att uppgifterna kan antas att ha påverkat köparens beslut att köpa varan, 2.säljaren inte har upplyst köparen om ett väsentligt förhållande gällande varans egenskaper eller användning. Detta gäller om säljaren måste antas ha känt till förhållandet och köparen rimligen kunde räkna med att bli upplyst. Det krävs dessutom att säljarens underlåtenhet kan antas ha påverkat köparens beslut att köpa varan eller 3.varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunde förutsätta med hänsyn till priset och övriga omständigheter. Vilken tidpunkt är avgörande för felbedömningen?När man bedömer om en vara är felaktig tittar man på varans skick när risken går över på köparen (21 § första stycket KöpL). Risken går över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet, när den hämtas hos säljaren eller när den lämnas över till köparen (13 § första stycket KöpL). Säljaren ansvarar för fel som fanns när risken gick över. Det gäller även om felet visar sig vid ett senare tillfälle. Ni får inte åberopa sådant som ni kände till vid köpetSom köpare får man inte åberopa fel som man måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Det krävs i princip att köparen faktiskt kände till felet, eller i vart fall kände till en omständighet som kunde tyda på att varan var felaktig.Hur du kan gå vidare med din frågaEn förutsättning för att gå vidare med ert fall är att mopedbilen kan anses felaktig. Här måste man först och främst titta på avtalet mellan er och säljaren. Stämmer mopedbilen inte överens med avtalet är den felaktig. Av din fråga framgår inga närmre uppgifter om ert avtal. Jag kan alltså inte uttala mig om mopedbilen är i avtalsenligt skick eller inte. Då får man istället titta på de felregler som finns i KöpL. Att mopedbilens bromsar inte klarade av mer än tre veckors körning kan tala för att den är felaktig. Detta eftersom varor ska kunna användas på det sätt som liknande varor i allmänhet används. Körningen är en kärnegenskap hos ett fordon, varför man som köpare kan förvänta sig att fordonet klarar av detta. Ni skulle också kunna hävda att mopedbilen avviker från vad ni rimligen kunde förvänta er. Om säljaren sålde mopedbilen i "befintligt skick" eller med ett liknande förbehåll kan ni som köpare använda er av felreglerna i 19 § KöpL. Det skulle kunna hävdas att mopedbilen är i "väsentligt sämre skick" än vad ni kunde förvänta er med hänsyn till priset. Att mopedbilen kostade 50 000 kronor och de upptäckta felen kostar 30 000 kronor att åtgärda tyder dessutom på att det rör sig om ganska allvarliga fel. Om mopedbilen anses vara felaktig har ni som köpare rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). En förutsättning för er möjlighet till påföljder är att felet inte beror på er som köpare. Ni måste meddela säljaren om felet (reklamation) inom rimlig tid från det att ni märkte eller borde ha märkt felet (32 § KöpL). Det är tyvärr svårt att uttala sig om era möjligheter till framgång i det här fallet. Man måste till exempel veta hur ert avtal ser ut och när eventuella fel uppstod. Andra omständigheter som kan påverka bedömningen är hur säljaren har agerat och vad denne sagt före det att ni köpte mopedbilen. För att bedöma era chanser till framgång behövs det därför en utförlig bakgrundsbeskrivning av det som hänt. Om ni vill gå vidare rekommenderar jag er att boka en tid med vår juristbyrå (boka tid här). Där kan ni lämna en mer utförlig beskrivning av ert fall och få veta om det är värt att gå vidare eller inte. Ni kan också ringa till oss för att få mer information. Det kan också vara värt att kontakta säljaren igen och klargöra vilka rättigheter ni som köpare har. Det är oftast smidigare och mer ekonomiskt att komma fram till en lösning utan att till exempel gå till domstol. Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Måndag – fredag kl. 10.00-16.00Hoppas att du är nöjd med svaret, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

Vilken rätt har man att åberopa fel i bostadsrätt?

2019-08-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej har köpt en bostadsrätt o när vi köpte den så ville kunna bygga ut altanen för den var liten o när vi fråga om det går så fick vi till svar att det inte ska vara några problem bara man medel styrelsen. Nu har det gått en tid sedan köpet o vi har tillsammans med granen lämnat in ritning på hur vi vill göra. Men vi har fått avslag på grund av ett gammalt beslut om att altan inte får ändras på vissa fastigheter o den informationen har vi inte fått före köp o för oss var det en avgörande roll i köpet då det är en underbar utsikt från altanen men den är för liten för att kunna utnyttjas fullt ut vad kan vi göra vilka rät har vi det var 3 år sedan vi köpte.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp av bostadsrätt omfattas av köplagen då bostadsrätt är lös egendom. Eftersom detta köp omfattas av köplagen har köparen en långtgående undersökningsplikt. Köparen måste alltså undersöka bostadsrätten utförligt innan köp och det som kunde upptäckas innan köpet kan köparen inte göra gällande efter köpet. Även om du inte nämner vad det är för beslut som hindrar utbyggnaden så omfattas beslutet av er undersökningsplikt om det togs innan ni köpte bostadsrätten. Utöver detta måste ni reklamera eventuella fel inom "skälig tid", ni förlorar helt rätten att åberopa fel efter 2 år såvida inte säljaren agerat grovt vårdslöst, vilket säljaren inte gjort i detta fall. Detta resulterar tyvärr i att ni inte kan begära prisavdrag eller hävning på grund av att altanen inte får byggas ut. Behöver ni professionell juridisk rådgivning kan ni mejla mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert. Med vänliga hälsningar,

Vilka rättigheter har köparen vid fel på en vara?

2019-08-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej Jag köpte en mobil på blocket ,och när jag fick den var den i en mycket sämre skick än vad säljaren har skrivit och visat i annonsen.Jag kontaktade säljaren första sekunden jag upptäckte felet efter några minuter av avhämtningen av paketet.Jag bad om nedsättning för priset annars vill jag inte ha den. först accepterade han returen men sen ångrade han sig. Vad har jag för rättigheter i detta fall ?Mvh
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då jag utifrån omständigheterna utgår från att du har handlat i egenskap av privatperson och även köpt mobiltelefonen av en annan privatperson kommer Köplagens (KöpL) bestämmelser att bli tillämpliga. Föreligger det fel på mobiltelefonen? Enligt köplagens bestämmelser ska mobiltelefonen stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § 3 stycket KöpL). Mobiltelefonen ska även stämma överens med den information eller marknadsföring som säljaren har lämnat i annonsen i form av marknadsföring och om den inte gör det så föreligger det ett köprättsligt fel (18 § 1 stycket KöpL). Vad kan du kräva från säljaren?Eftersom du undersökte varan strax efter att du hämtat paketet och även kontaktade säljaren direkt efter att du upptäckte felet så har du uppfyllt undersökningsplikten och gjort reklamationen i god tid (32 § KöpL). Detta gör att du som köpare har rätt att kräva en påföljd för det köprättsliga felet på mobiltelefonen (30 § KöpL). Som påföljd har du som köpare rätt att som första steg kräva att säljaren avhjälper felet alternativt levererar en ny mobiltelefon. Då detta avser ett köp mellan två privatpersoner är sannolikheten för att detta ska vara möjligt mycket liten varför prisavdrag alternativt hävning av köpet kommer att bli aktuellt (37 § KöpL).Prisavdrag eller hävning av köpet? Du som köpare har rätt att begära ett prisavdrag på mobiltelefonen som motsvarar vad den hade varit varit värd om du haft kännedom om de fel som har visat sig i efterhand (38 § KöpL). Du har även rätt att häva köpet under förutsättning att felet är av väsentligt betydelse för dig samt att säljaren har insett detta (39 § KöpL). Detta innebär att felet ska vara så pass avgörande att du med vetskap om felet inte hade köpt mobiltelefonen från början vilket även behöver vara så pass tydligt att även säljaren haft eller bör ha haft kännedom om detta. Hur kan du gå vidare om säljaren inte fullgör sin del av avtalet? Om säljaren inte väljer att fullgöra sin del av avtalet genom att se över möjligheterna för prisavdrag alternativt att du får häva köpet har gör denna sig skyldig till ett avtalsbrott. Detta gör det möjligt för dig att stämma säljaren genom att ta frågan vidare till domstol. En stämningsansökan görs i den domstol där du har din hemvist och kan göras via domstolens hemsida. Jag har dock svårt att se om en rättsprocess som denna är att rekommendera då den i flera fall kan ta tid och även inte bli mer gynnsam än att du kan få dina pengar för telefonen tillbaka. Jag skulle därför rekommendera dig att kontakta säljaren på nytt och klargöra vilka rättigheter du har som köpare så att ni förhoppningsvis kan ordna med ett eventuellt prisavdrag alternativt en hävning av köpet utan domstolens inblandning. SammanfattningDu som köpare har rätt att få ett prisavdrag för felet på mobiltelefonen om säljaren i annonsen har skrivit att mobilen varit i ett bättre skick än vad som visat sig. Jag skulle rekommendera att du i första hand kontaktar säljaren på nytt för att göra upp om en påföljd för felet innan du eventuellt går vidare med en stämningsansökan då rättsprocesser av detta slag ofta kan bli tidskrävande och inte alltid ge dig mer än pengarna tillbaka. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och lycka till! Vänligen,

Fel på bil vid försäljning mellan privatpersoner

2019-08-13 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en bil på blocket av en privatperson.Utannonserade priset var 109000:-. Säljaren var beredd att pruta till 90000:-Nu lite drygt en vecka efter köpet har jag stora problem med kylsystemet och har tagit in bilen på en verkstad och fått fram flera felkoder plus att bilen lägger in P läget själv när man saktar in (automatlåda). Den går ju som ni förstår inte att köra längre.Jag vill att säljaren ska ta tillbaka bilen och att jag får pengarna 90000:- tillbaka Vad gäller ???
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagen (KöpL) är den lag som reglerar din situation eftersom ni båda har ingått ett avtal om bilköp i egenskap av privatpersoner. Eftersom köplagen inte är tvingande råder det avtalsfrihet vilket gör att ni kan ha avtalat om att annat ska vara bindande mellan er och då gäller givetvis det som avtalats (3 § KöpL). Jag utgår dock i svaret på din fråga ifrån att ni inte har avtalat om att annat ska gälla och redogör därför utifrån köplagens bestämmelser. Fel på bilenFörst och främst måste det utredas om fel föreligger enligt lag. Det är fel på bilen om den avviker från vad ni avtalat om eller vad du med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Bilen är även att anse som felaktig om säljaren inte har upplyst om allvarliga fel som han kände till vid köpet och som skulle kunna påverkat försäljningen. Sådana fel kan exempelvis vara att kylsystemet behöver bytas omgående eller att automatlådan inte fungerar helt rätt. Om säljaren inte har upplyst dig som köpare om sådana fel har säljaren agerat svikligt.Bilen är även felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med anledning av priset och andra omständigheter (18 § KöpL). Här kan man jämföra vad marknadspriset är för den bilen, årsmodellen osv du köpte. Visar det sig att du betalat mycket mindre än marknadspriset finns en risk att du faktiskt får tåla de fel som uppstått, på grund av att extra försiktighet och vaksamhet är påkallat om bilen säljs till underpris, samt vice versa om du betalat mer än marknadspriset bör du tåla färre oväntade fel. Med tanke på att säljaren var villig att pruta så pass mycket kan det ha påkallat extra försiktighet. Dock är det rimligt att som köpare förvänta sig att bilen ska gå att köra med i mer än en vecka efter köpet om man betalat 90 000 kr för den. Riskens övergång och bevisbörda för tidpunkt då felen uppkomSom huvudregel bär köparen risken för varan efter att avlämnandet av varan skett (13 § KöpL). Att bära risken innebär att köparen själv får ersätta skador som uppkommit efter köpet, om skadorna inte beror på säljaren (12 § KöpL). Dock ansvarar säljaren för fel som funnits vid riskövergången även om felet visar sig först efter köpet genomförts (21 § KöpL).Eftersom felen på bilen visar sig en vecka efter köpet, tyder det på att felen som nu uppkommit kan ha funnits redan innan köpet. Dock behöver så inte vara fallet. Oavsett är det förmodligen du som har bevisbördan för tidpunkten då felen uppkom, eftersom det var du som hade bilen i besittning när du upptäckte felen (NJA 1991 s. 481). Därför är det du som behöver bevisa att felen på bilen förelåg innan bilen överlämnades om säljaren ska hållas ansvarig (NJA 1993 s. 764). Alltså, om du kan bevisa att felet med kylsystemet och resterande fel fanns redan innan du övertog bilen kan säljaren hållas ansvarig för dessa fel och du kan därmed åberopa vissa påföljder. Som bevisning kan du exempelvis be om att få expertutlåtande från mekaniker eller bevisa att den förra ägaren hade problem med bilen på liknande sätt tidigare.Undersökningsplikt innan köpetDu kan inte åberopa fel som du måste antas ha kunnat upptäcka vid köpet. Om säljaren uppmanat till att undersöka bilen innan köpet så har du en viss undersökningsplikt (20 § KöpL). Man utgår från vad en normalperson borde upptäcka vid en undersökning. Om automatlådan i bilen fungerade på samma sätt före köpet eller om kylsystemets varningssymbol lyste kan det ha varit omständigheter som föranlett en mer ingående undersökning från din sida.Men om du kan visa att säljaren handlat svikligt mot dig genom att undanhålla väsentlig information om felen, bör det vara möjligt att du ändå får rätt att åberopa fel även om du hade kunnat upptäcka felen vid en undersökning före köpet. ReklamationspliktFör att kunna åberopa några påföljder vid fel på bilen måste du reklamera till säljaren snart efter att du upptäckt felen, genom att antingen muntligt eller skriftligt kontakta säljaren. Av din reklamation måste det framgå vilka fel bilen har och vilken påföljd du vill göra gällande. Reklamationen måste alltså göras utan oskäligt uppehåll (32 § KöpL).Påföljder du kan göra gällandeDe påföljderna som du skulle kunna göra gällande är avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt eventuellt skadestånd för dina olägenheter (30 § KöpL). Du har som köpare rätt att kräva att säljaren reparerar felen själv utan kostnad för dig. Även om du inte skulle kräva att säljaren avhjälper felen, har säljaren i första hand rätt att avhjälpa felen om det kan ske utan olägenheter för dig eller risk för att du inte skulle få dina kostnader ersatta (34 § och 36 § KöpL). Om avhjälpandet inte sker inom skälig tid efter reklamationen kan en begäran om prisdrag göras, vilket innebär att en nedsättning görs av det avtalade priset till det pris bilen är värd med felen (37-38 §§ KöpL). För att hävning ska kunna bli en påföljd ska avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren ska ha insett eller bort inse det, till exempel att bilen inte är körduglig och att det inte överrensstämmer med ert avtal. Skulle du kunna bevisa att säljaren har agerat svikligt, så har du rätt att häva köpet även om felet inte är av väsentlig betydelse (39 § KöpL). Du lämnar då tillbaka bilen och får åter hela köpesumman.SammanfattningsvisJag har gjort en översiktlig analys eftersom jag inte vet alla omständigheter i just ditt fall.Om du har reklamerat i tid och kan bevisa att felet förelåg innan köpet samt att du inte försummat din undersökningsplikt vid köpet, alltså att felen inte kunde upptäckas vid köpet, kan du i första hand kräva att säljaren ska avhjälpa felen. Om säljaren vägrar hjälpa till att åtgärda felet kan du kräva andra påföljder så som prisavdrag eller hävning.Kan du bevisa att säljaren var medveten om att bilen var behäftad med felen före köpet men inte upplyste dig som köpare om det i hopp om att du skulle genomföra köpet, får du åberopa felen i bilen även om du borde upptäckt felen vid undersökning av bilen. Du har då rätt att häva köpet direkt och få köpesumman tillbaka.Kan du och säljaren inte komma överens är du varmt välkommen att boka tid med våra jurister genom någon av våra betaltjänster på info@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan köparen kräva tillträde till bostadsrätt på morgonen på tillträdesdagen?

2019-08-10 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag undrar helt kort om en bostadsrättsköpare har rätt att kräva tillträde till en lgh efter att köpekontraktet är skrivet men innan tillträdet?Köparen har redan varit i lgh en gång efter att köpekontraktet skrevs. Och mätt väggarna o s v.Nu vill de inspektera städningen innan vi själva har hunnit inspektera den och rätta till saker.Städningen avslutas torsdag kväll kl 22.00 ca. Då har vi inte möjlighet att inspektera den själva utan gör det på lördagsmorgonen. Tillträdet är kl 10.30 på lördagen. Köparen försöker tvinga oss att de ska få komma 9.30 och kolla städningen innan tillträdet.Vi känner att vi själva måste ha tid att kolla städningen och då hinns det i te med inspektion före tillträdet. Normalt är väl att städningen kollas efter tillträdet? Så har vi alltid gjort!
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar förutsätter jag att ni säljer bostaden i egenskap av privatpersoner och inte i näringsverksamhet.Eftersom din fråga handlar om en bostadsrätt som räknas som lös egendom blir köplagen (KöpL) tillämplig. Viktigt att komma ihåg är att KöpL är dispositiv vilket innebär att i första hand gäller det som ni och köparen har avtalat om och i andra hand gäller lagen. Vad har ni avtalat?Det som ni har avtalat är alltså det som gäller. Om ni upprättat ett kontrakt gäller det som står där. Ifall det står i kontraktet att köparen får tillgång till bostaden 10:30 på lördagen är det också det som gäller. Ifall det istället står att köparen får tillgång till bostaden under lördagen gäller detta. Kan köparen kräva tillträde 9:30 på lördagen?Om ni har avtalat om tillträde till bostaden 10:30 kan inte köparen kräva tillträde innan denna tid. Även om ni har avtalat om att köparen ska få tillträde någon gång under lördagen kan inte köparen kräva att specifikt få tillgång till bostaden redan 9:30. Vad bör ni göra?Säg till köparen att det som ni avtalat om är det som gäller och att de först får tillträde till bostaden vid avtalad tid. Sedan är det bara att vägra köparen tillträde innan 10:30 på lördagen då ni själva hunnit inspektera städningen. Köparen har alltså ingen juridisk rättighet att kräva tillträde till bostaden redan 9:30 för att själva inspektera städningen när de får möjlighet att göra det senare under dagen.Svar:Nej, en bostadsrättsköpare har inte rätt att kräva tillträde till en lägenhet innan avtalad tillträdestid om inget annat specifikt har avtalats.Ifall det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se. Likaså om du skulle behöva ytterligare juridisk rådgivning av en av Lawlines jurister kan du kontakta mig där. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Vem står risken för varan under transportköp?

2019-08-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Har lagt ut en annons på blocket om att jag ska sälja en dator. Jag bor i södra Sverige och min köpare bor i norra Sverige. Jag kommer således att skicka datorn via posten. Undrar därför vem som är ansvarig för datorn om den förloras eller skadas under transporten? Vi har inte avtalat om någonting gällande detta.
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom jag utgår från att du säljer din dator i egenskap av privatperson samt då ni inte har upprättat ett avtal mellan er så blir köplagen (KöpL) tillämplig. Vem ansvarar för datorn under leveransen?Du som säljare står risken för datorn fram tills det att den är överlämnad till köparen och du som säljare ansvarar för eventuella skador under denna tid (13 § KöpL). Det blir dock av vikt att se till när datorn anses vara överlämnad till köparen då detta kan skilja sig. I ditt fall kommer det att bli aktuellt att se till transportköp då du avser att skicka datorn till köparen via post (7§ KöpL). Eftersom leveransen inte kommer ske inom en och samma ort så kommer varan att anses överlämnad till köparen vid den tidpunkt som transportföretaget tar emot datorn (7 § 2 stycket KöpL). Det är även från denna tidpunkt som köparen står risken för eventuella skador på datorn eller att paketet går förlorat. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,

Kan man kräva ersättning av säljaren för utlägg som man har haft för en skadad häst?

2019-08-02 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte en ponny i Februari i år. Funkade jättefint, blev tränad och även tävlad några gånger. I Maj månad blev ponnyn halt och vi tog den till veterinär. Röntgenbilder visade mycket stora förändringar på hovled, kronled samt ringkota. Ponnyn döms ut och vi konsulterar ytterligare två veterinärer för att vara på säkra sidan. Alla säger samma sak, den kommer inte kunna användas som ridhäst. Vi kontaktar säljaren och egentligen uppstår inga större diskussioner, dem tar tillbaka ponnyn. Min fråga är nu: har vi rätt att önska ersättning för diverse utlägg vi haft för ponnyn? Jag tänker främst på boxhyra, skor, tilläggsregistrering, mätning.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör en häst, vilket i lagens mening är att betrakta som lös egendom, som jag antar att du köpte av en privatperson så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Skulle du istället ha köpt hästen av en näringsidkare så är konsumentköplagens motsvarande paragrafer tillämpliga (1 § konsumentköplagen). Har ni rätt att kräva ersättning för utgifter? Eftersom ni har lyckats häva köpet så har ni även rätt att kräva ersättning för den skada ni har lidit till följd av att hästen var skadad, förutsatt att "felet" inte berodde på något utanför säljarens kontroll (40 och 27 § köplagen). I din fråga framgår inget som tyder på att säljaren ska undgå ansvar för skadan. Skadeståndet innefattar uppkomna merkostnader till följd av felet, men det kan vara bra att veta att man har en skadebegränsningsplikt. Detta gör att man endast har rätt till försvarliga och behövliga kostnader (70 § köplagen). I ditt fall innebär det att du har rätt att kräva ersättning för till exempel veterinärkostnader, kostnader till och från veterinär samt medicin som ni har behövt till följd av skadan. Dessutom innefattar skadeståndet ersättning för den vård som ni har varit skyldiga att utföra (73 och 75 § köplagen). Vården skulle kunna tänkas innefatta hyra och skoning. Däremot är det tveksamt om mätning är något som är att betrakta som "nödvändigt". Sammanfattning Ni har rätt att kräva ersättning för uppkomna merkostnader som ni har haft till följd av skadan. Eftersom ni har haft en vårdplikt av hästen till dess att säljaren tog tillbaka den så har ni även rätt till ersättning för försvarliga vårdkostnader. Hoppas att ni fick svar på er fråga! Med vänlig hälsning,