Häva köp på grund av felaktigt lämnad uppgift

2021-10-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej,har nyligen tecknat avtal att köpa en bostadsrätt. På den privata visningen ställde vi (2 personer) frågan till mäklaren hur stor skuld föreningen har per kvm. Svaret kom snabbt: 350 kr/kvm. Samma fråga kom upp, mer som en påminnelse eller åter-bekräftelsefråga, under kontraktsskrivningen. Svaret var detsamma, 350 kr.Efter en vecka när vi tecknar försäkring för nämnda bostadsrätt läser vi på föreningens hemssida att skulden, per kvm är 4 573 kr. Har letat lght länge med anledning av att just skulden till föreningen varit en viktigt fråga för oss. Därför, hade köpet aldrig blivit av hade vi känt till fakta.Vi vet att man som köpare har undersökningsplikt men denna fråga tedde sig så självklar att inte behöva kolla.Vad är våra skyldigheter. Vad är mäklarens skyldighet. Dessutom, vi vill häva köpet på grund av felaktig information och felaktig uppgift. Kan vi det?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom en bostadsrätt i lagens mening är att betrakta som lös egendom blir köplagen tillämplig vid en försäljning mellan privatpersoner (1 § KöpL). En mäklares ansvar är reglerat i fastighetsmäklarlagen. Då lagen precis är uppdaterad finns den inte publicerad i rätt version på hemsidan som gör att jag kan direkthänvisa till paragrafer. Vill ni själva kolla på lagen finns den dock tillgänglig här. Är bostadsrätten att betrakta som felaktig? En bostadsrättslägenhet ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om lägenheten avviker från vad köparen haft anledning att förutsätta, är varan att anse som felaktig (17 § KöpL). Fel föreligger även om lägenheten inte överensstämmer med sådana uppgifter om lägenhetens egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av lägenheten eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). I ert fall är det dock mäklaren som har lämnat uppgifterna vilket gör att 18 § andra stycket KöpL blir tillämplig. Där anges att lägenheten ska anses felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren före köpet har lämnat vid marknadsföringen av lägenheten och som kan antas ha inverkat på köpet. Lägenheten ska dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. Det innebär att säljaren undgår ansvar om denne varken kände till eller borde ha känt till att uppgifterna hade lämnats av annan. Eftersom informationen om föreningens skuldsättning fanns tillgänglig på föreningens hemsida borde säljaren i vart fall ha känt till detta. Därmed är bostadsrätten att betrakta som felaktig. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). Den felaktiga uppgiften är dock ingenting som ni borde ha upptäckt vid en normal undersökning, och särskilt inte med tanke på att ni inte hade någon anledning till att betvivla mäklaren. Er undersökningsplikt hindrar er således inte från att åberopa felet. Kan ni häva köpet? En köpare får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Huruvida felet är av väsentlig betydelse för er lämnar öppet för argumentation. Enligt min mening är det faktum att skuldsättningen var avsevärt mycket högre än vad som uppgavs innan köpet och att ni, om ni hade haft vetskap om detta innan köpet, inte hade köpt bostadsrätten tillräckligt för att felet ska vara av väsentlig betydelse för er. Detta är också någonting som säljaren borde ha insett. Det föreligger således tillräckliga skäl för hävning. Mäklarens skyldighet En mäklares ansvar regleras i fastighetsmäklarlagen. Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse (3 kap. 1 § fastighetsmäklarlagen). Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter ska han eller hon ersätta den skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren (3 kap. 25 § fastighetsmäklarlagen). I ert fall kan de felaktigt angivna uppgifterna anses som ett oaktsamt åsidosättande vilket gör att det bör vara möjligt att kräva skadestånd. Detta förutsätter dock att ni kan påvisa en skada som har samband med oaktsamheten. Sammanfattning och råd Den felaktiga uppgiften är att betrakta som ett fel. Detta kan sägas vara av väsentlig betydelse för er vilket ger er rätt till hävning. Om ni har lidit någon skada på grund av detta kan ni även kräva skadestånd från mäklaren. Mitt råd till er är därför att ni med denna argumentation i bakgrunden framställer era anspråk mot mäklaren/ säljaren. Om ni behöver mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Är ni intresserade av detta eller har några frågor om mitt svar får ni gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att ni fick svar på er fråga och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Har HD prövat säljarens skadeståndsansvar enligt 27 § KöpL?

2021-09-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej, kan ni hänvisa mig till ett rättsfall från Högsta domstolen som omfattar eller innehåller hänvisningar till Köplagen § 27?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den aktuella paragrafen rör köparens rätt till skadestånd i händelse av dröjsmål med varans avlämnande (27 § köplagen (1990:931)). Den stadgar att köparen har rätt till ersättning för den skada som denne lider till följd av säljarens dröjsmål såvida detta inte beror på ett hinder som legat utanför säljarens kontroll och som denne inte skäligen hade kunnat räkna med vid avtalsslutet. Säljaren har således ett, så kallat, kontrollansvar.Säljarens kontrollansvar är en ansvarsform som inte har förekommit i svensk rätt innan den nya köplagens införande. Viss ledning i hur kontrollansvaret ska tolkas går att finna i lagens förarbeten (prop. 1988/89:76) men tillgången till belysande domslut är mycket liten. Av lagkommentarerna till 27 § går det att läsa att kontrollansvaret över huvud taget inte har prövats av HD ännu (se Svensson, Köplagen (1990:931) 27 §, avsnitt 2.1.1 Allmänt om säljarens kontrollansvar, Lexino 2020-10-14 (Juno)). Däremot har det, i viss utsträckning, behandlats i hovrätt (se, t.ex., HovR T 130-07 och HovR T 154-10).Jag kan således inte hänvisa dig till ett HD-rättsfall som direkt behandlar 27 § köplagen. Jag kan däremot hänvisa dig till de ovan nämnda hovrättsavgörandena, till lagens förarbeten samt påpeka att bedömningen av huruvida säljaren ska anses vara skadeståndsskyldig eller inte beror på om dröjsmålet går att härleda till sådana omständigheter som, mer eller mindre, är kontrollerbara för säljaren (prop. 1988/89:76 s.110 ff.). Vad som räknas som omständigheter som är kontrollerbara för säljaren kan du läsa vidare om i lagförarbetena men är, som regel, sådana som, på något sätt, kan "kontrolleras eller påverkas genom planeringen, organisationen, styrningen eller övervakningen av den egna verksamheten" (prop. 1988/89:76 s. 111).Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?

2021-09-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte nyligen en hästtransport som var precis nybesiktigat. När vi sedan skulle använda transporten (precis efter köptillfället) upptäcker vi att golvet är dåligt, det är mögel under golvet och går att trycka igenom med ett finger och vi måste nu byta hela golvet i hästtransporten. Vad gäller? Är det vårt fel som inte hittade detta när vi köpte eller när besiktningen missade detta?Tack på förhand!
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkning av din frågaI och med att det inte framgår av din fråga om du köpt hästtransporten av en privatperson eller näringsidkare så utgår jag från att du köpt den av en privatperson. Då det är fråga om köp av lös egendom mellan två privatpersoner ska köplagen (KöpL) tillämpas på det här köpet (1 och 4 § KöpL). Vidare framgår det inte heller om transporten sålts i så kallat "befintligt skick" eller inte, vilket kan påverka möjligheten att åberopa felet i transporten. Det utgås därmed framöver att en sådan friskrivning inte finns avtalat. Utöver detta vill jag också flagga för att jag inte vet exakt hur och vad en besiktning av en hästtransport omfattar. Borde du ha märkt felet innan ni köpte transporten?När man köper en vara är det naturligt att man först undersöker varan, speciellt varor av större värde. Om du gjort en undersökning har du inte rätt att åberopa sådana fel som du borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Detta är dock förutsatt att säljaren inte handlat i strid mot tro och heder (t.ex. om säljaren aktivt försökt dölja möglet.) Om du utan godtagbar anledning valt att inte undersöka transporten trots att säljaren uppmanat dig till det har du inte heller möjlighet att åberopa fel som du borde märkt. Frågan om vad du "borde ha märkt" är även beroende av omfattningen av eventuell undersökning samt av dina erfarenheter och kunskaper. Vad säljaren kan ha sagt om golvet kan också spela roll, exempelvis om säljaren bortförklarat lukten av mögel (Läs gärna NJA 1996 s. 598).Det är svårt för mig att säga om du borde ha märkt möglet eller inte i och med att jag inte vet något mer kring den ev. undersökningen. Att en besiktningsman inte upptäckt golvets dåliga skick kan däremot tala för att du inte heller borde ha märkt det. När är det fel i vara?Det anses som fel i vara om transporten avviker från vad du med fog kunnat förutsätta angående varan (17 § tredje stycket KöpL). Vad du kan rimligen kan ha förväntat dig grundar sig i första hand på vad ni avtalat om. Om ni exempelvis har avtalat om en hästtransport i det skick som besiktningen visade så ska det anses vara "fel i vara" om den avviker från det skicket. Likaså föreligger fel i vara om skicket på transporten inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha påverkat själva köpet (18 § KöpL).För säljaren ska ha ansvar för fel i transporten ska felet ha funnits vid tidpunkten för köpet. Säljaren ansvarar i sådana fall för fel även om felet visat sig senare (13 och 21 § KöpL). I ditt fall kan möglet antas ha funnits vid köpet i och med att upptäckten var så nära inpå köpet och med utgångspunkt i att möglet inte kan ha spridits så snabbt. Vilken påföljd kan du kräva?För att ha rätt till påföljd måste du ha reklamerat, dvs. upplyst säljaren om felet, inom skälig tid (32 § KöpL). I första hand har du rätt till att säljaren avhjälper felet utan kostnad. Detta är förutsatt att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § KöpL). Om avhjälpande inte är aktuellt har du i vissa fall rätt till omleverans. I ditt fall är omleverans troligen inte relevant och i sådana fall kan du rätt till prisavdrag på transporten (37 § KöpL). Eventuellt kan hävning också bli aktuellt (39 § KöpL).BesiktningsfirmanOm säljaren anser att besiktningsfirman gjort en bristande besiktning får säljaren vända sig till besiktningsfirman själv med eventuella anspråk. Du har därför inget ansvar att vända dig dit för klagomål och eventuella anspråk. Sammanfattning och vad du kan göra nuSammanfattningsvis är det svårt för mig att avgöra med säkerhet om du har rätt att göra gällande felet men omständigheterna talar för att du har rätt till det. Detta beror dels på din ev. undersökning, dels på avtalat skick och andra utfästelser från säljaren. Tips är därmed att vända dig till säljaren, förklara läget och försöka komma fram till en gemensam lösning. I annat fall kan du väcka talan i domstol. Hoppas du fick svar på din fråga och du är välkommen att kontakta oss på Lawline för mer juridisk hjälp! Det kan du göra genom att bl.a. maila info@lawline.se. Med vänliga hälsningar,

Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?

2021-09-10 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline. Jag (som företrädare för mitt enmans-AB) beställde en ny bil i April av stor handlare i Stockholmsområdet som jag muntligen vart lovad skulle komma i September. Nu säger dom att den är försenad till “kanske någon gång Q1 2022" och jag vill då häva avtalet då leverans är såpass osäker och långt bort. De vill då kräva mig på de 10% av köpeskillingen i vite (59k) som anges i avtalet :"Avbokningsavgift vid ej uthämtad bil avgår en avgift om 10% på totala köpekillingen.", trots att de inte kan leverera eller säga när jag kan få leverans. I avtalet står att läsa att leveransdato är: "Enligt senare bekräftelse med generalagent". Jag la beställningen i April i år, finner det inte rimligt att vänta i nästan ett år på en produkt jag beställt.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom du i egenskap av näringsidkare av en annan näringsidkare har köpt en bil, dvs en lös sak, så blir köplagen (härefter förkortad som KöpL) tillämplig. Köplagen är dispositiv vilket innebär att det går att avtala om villkor som ska gälla istället för lagen. Har du rätt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål? Du anger att ni muntligt har kommit överens om att bilen ska levereras i september. Muntliga avtal gäller på detta område, men kan givetvis vara svåra att bevisa. Om inget leveransavtal är avtalat gäller istället att varan ska avlämnas inom skälig tid (9 § KöpL). Detta innebär att du i första hand kan hävda att det avtalade leveransdatumet har överskridits, och i andra hand (om säljaren hävdar att något leveransdatum inte blivit överenskommet) att den period som kan anses skälig har/förväntas överskridas. För en bil som behöver beställas kan 3-4 månader generellt betraktas som skäligt och normalt. Att behöva vänta längre än så, om man inte har kommit överens om en längre leveranstid, är således inte skäligt. Avtalsvillkoret "Enligt senare bekräftelse med generalagent" har i detta sammanhang ingen betydelse eftersom du inte har fått någon sådan bekräftelse. Det enda du har fått information om att du kan få bilen någon gång nästa år, vilket är långt senare än det som ni först var överens om. På grund av att säljaren förväntas hamna i dröjsmål (s.k. anteciperat dröjsmål) har du rätt att kräva fullgörelse eller att häva köpet (22 § och 62 § KöpL). I ditt fall verkar hävning vara den påföljd som du önskar. Detta har du rätt att kräva förutsatt att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § första stycket KöpL). Du måste således visa att detta dröjsmål har väsentlig betydelse för dig och även att säljaren borde ha insett detta. Argument som du kan använda dig av är att du förväntade dig att få en bil i september och inte kan vänta ytterligare ett halvår innan du (kanske) får bilen levererad. Detta är också någonting som säljaren borde inse när denne förlängde det förväntade leveransdatumet med några ytterligare månader. Du har således rätt att häva köpet, eftersom det står klart att avtalsbrott kommer ske. I och med att köpet hävs så behöver du inte heller betala något vite. Med andra ord upphör hela avtalet att gälla. En sådan klausul anses således endast giltig för det fall en köpare väljer att avboka en bil trots att säljaren levererar inom överenskommen tid, det vill säga när det inte föreligger någon grund för hävning. Sammanfattning och råd På grund av att det står klart att säljaren kommer att hamna i dröjsmål och begå ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för dig, vilket säljaren också borde inse, så har du rätt att häva köpet. Du behöver inte betala något vite, eftersom hela avtalet upphör att gälla. Mitt råd till dig är därför att du med hjälp av ovanstående argumentation vänder dig till bilfirman och hävdar din rätt. Om det inte leder till någon framgång kan du väcka talan om saken i domstol. Då det både är tidskrävande och kostar en del att processa i domstol är det bästa om ni kan komma överens på frivillig väg. Om du behöver mer hjälp med att ta ditt ärende vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Husvagn såld i befintligt skick med påvisade fuktskador

2021-09-30 i Köplagen
FRÅGA |Vi har sålt en husvagn för 30000 kr i befintligt skick och skrev det även på kvittot. Vi talade om för köparen att den inte var fuktestad och vi har inte märkt något när vi bott i den.Mannen kröp och lyste med ficklampa och var nöjd med det han såg. Nu efter en vecka har dom gjort ett test och rivit fronten och det visar dig vara mycket skadat.Dom har kontaktat oss. Vad gör vi. Vi har ju investerat i en mindre vagn.
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lagEftersom det har skett ett köp mellan privatpersoner, är Köplagen tillämplig. Denna lag innehåller en regel avseende varor som säljs i befintligt skick. En vara kan anses ha ett köprättsligt fel även om den säljs i befintligt skick.FelbedömningI 19 § KöpL framgår exempelvis att en vara kan anses felaktig om1. varan inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper eller användning som lämnades av säljaren före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet2. säljaren inte har upplyst köparen om ett sådant väsentligt förhållande avseende varans användning eller egenskaper som denne måste antas ha känt till, och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3. om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter kunde förutsätta.Första punkten bedömer jag inte vara tillämplig, eftersom ni inte garanterade att fuktskador inte skulle finnas. Ni var uppriktiga kring faktumet att en kontroll avseende fuktskador ej hade genomförts och köparen fick granska egendomen.Den andra punkten anser jag inte heller vara tillämplig, eftersom kraven på att säljaren "måste antas ha känt till" är hårda, och det framgår att ni inte kände till skadorna. Inte ens köparen upptäckte det förrän senare.Den tredje punkten är mest relevant. Eftersom varken ni eller köparen upptäckte fuktskadorna förrän senare, talar detta för att det kan ha varit ett dolt fel som köparen inte förväntas ha möjlighet att upptäcka vid en första undersökning. Köparen undersökte husvagnen och uppfyllde således sin undersökningsplikt enligt KöpL 20 §, och köparen kommer troligtvis att hävda att det var svårt att upptäcka fuktskadan om inte ni heller gjorde det. Dock kan ni som motargument trycka på att felet inte var väsentligt, eftersom ni varnade om att en kontroll inte hade skett avseende eventuella fuktskador, och då köparen fick undersöka husvagnen. Denne kunde då ha utfört sin undersökning mer noggrant, och därmed är inte felet väsentligt i förhållande till omständigheterna vid köpet. Dessutom är 30 000 kr ett billigt pris för en husvagn, och även detta talar till er fördel.Om ni kommer fram till att felet trots allt var väsentligt med hänsyn till omständigheterna och priset, kan påföljderna avhjälpande och omleverans aktualiseras. Omleverans är ej aktuellt då ni inte har en annan husvagn som köparen kan få, och då får avhjälpande bli aktuellt. Ni korrigerar felet helt enkelt, och om ni inte kan avhjälpa felet har köparen rätt till att få hjälp av en utomstående verkstad på er bekostnad (34 § KöpL). Kostnaden måste dock vara försvarlig. Om ingen av dessa påföljder blir aktuella, är prisavdrag eller hävning aktuellt om felet är väsentligt (KöpL 30 §).Sammanfattningsvis rekommenderar jag er att yrka på att 19 § KöpL ska tolkas så att ni inte har sålt en husvagn som har ett köprättsligt fel av väsentlig grad. Priset var lågt och en undersökning genomfördes, och ni var dessutom uppriktiga mot köparen. Felet är därmed inte väsentligt. Om ni trots allt kommer fram till att husvagnen har ett väsentligt fel enligt 19 § KöpL, aktualiseras påföljderna avhjälpande, hävning eller prisavdrag.Hoppas att ni har fått svar på er fråga! Ni är välkomna att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Reklamation vid vidareförsäljning

2021-09-26 i Köplagen
FRÅGA |Köpte ett par märkes byxor för ca 4 år sedan av en privatperson online. För ett tag sedan sålde jag de vidare och den nya köparen hävdar att de är fake och vill häva köpet.Jag har inte haft en tanke på att byxorna var fake och köpte själv byxorna för ett dyrare pris än vad jag sålde de för. Så om byxorna är fake har jag isåfall omedvetet köpt och sålt ett par byxor som är fake.Han tog kontakt med mig någon dag efter han tagit emot varan om att byxorna är fake. Och vill nu hävda köpet. Inför köpet frågade han inte om mer detaljerade bilder, kvitto, prislappar, storlekslappar eller liknande för att kunna identifiera att byxorna var fake. Och inget av det ovannämnda har jag uppgivit att jag har tillgång till. Alltså jag sålde med tro till förra säljaren att byxorna var äkta.Så mina fråga är: Har jag begått ett brott? Har köparen rätt att häva köpet och få tillbaka pengarna i utbyte mot byxorna? Vad händer om jag vägrar betala tillbaka?
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I det här fallet förutsätter jag att byxorna faktiskt är förfalskade. I din situation aktualiseras reklamationsmöjligheten vid vidareförsäljning av en vara. En köpare får reklamera en vara om han gör så inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, dock maximalt 2 år efter köpet enligt 32 § köplagen (köpL). Om din köpare tog kontakt med dig bara någon dag efter att han tagit emot varan är detta definitivt inom skälig tid. Den omständigheten att din köpare inte undersökte byxorna innan de kom till honom har ingen inverkar på den bedömningen eftersom köparen normalt sett inte har någon sådan skyldighet. Vad som skulle kunna tala i motsatt riktning är om du uppmanade köparen till att undersöka varan mer noggrant, exempelvis genom att fråga om han önskade fler bilder, men han underlät det. Eftersom du i detta fall anses vara säljare så ska din köpare reklamera till dig, inte till personen du köpte av. Är hävning möjligt?Inom köprätten vill man så långt som möjligt försöka rädda avtalet. Därmed fungerar lagregleringen så att man i första hand ska kontrollera huruvida felet kan intetgöras genom exempelvis prisavdrag eller avhjälpande. För att hävning ska komma i fråga krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde ha insett detta enligt 39 § köpL. I en situation som denna bör hävning kunna komma i fråga då det inte egentligen finns någon möjlighet att avhjälpa felet och prisavdrag inte blir särskilt effektfullt då mycket av poängen med att köpa märkeskläder är att köpa själva renommén som följer med märket. Oavsett hur mycket man sänker priset kommer inte den renommén att tillkomma. Dessa resonemang kring huruvida rätt till hävning föreligger eller ej ligger i linje med de som förespråkas i köpL:s förarbete, prop. 1988/98:76 på sidan 134. Givet vad jag fått veta tycks det alltså i detta fall som att din köpare kommer kunna häva köpet. Om det av exempelvis skiljeman eller domstol slås fast att du är skyldig att återbetala till din köpare måste du göra det, annars inträder exempelvis dröjsmålsränta vilket innebär att du tvingas betala mer i slutändan.Kan du göra gällande påföljder mot din säljare?Enligt ovan finns det en gräns på 2 år vad gäller hur länge en köpare har möjlighet att reklamera ett fel, vilket följer av 32 § köpL. Enligt 33 § köpL får dock köparen utan hinder av 32 § åberopa felet om den han köpte varan av handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder. Vad som krävs för att anse att säljaren har agerat i strid med tro och heder är inte helt klart. Det måste i vart fall röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. Ett exempel på när en säljare agerat mot tro och heder brukar sägas vara att denne var medveten om att varan var klart undermålig i förhållande till vad köparen kunnat förutsätta. Mot den bakgrunden kan sägas att om personen du köpte byxorna av visste att detta var ett förfalskat par så kan du göra gällande påföljder mot denne, exempelvis hävning. Med grov vårdslöshet förstås att säljaren var påtagligt oaktsam avseende dennes kunskap om varan, alltså att man inom rimlighetens ramar ska kunna förvänta sig att säljaren var medveten om felet vid säljtillfället. Om det finns någon omständighet som pekar på att din säljare med all sannolikhet borde ha känt till att detta var ett förfalskat par kan du också göra gällande påföljder. SammanfattningUtifrån de omständigheter som står med i frågan anser jag att din köpare tycks ha rätt att häva köpet. Det är möjligt att även du har möjlighet att göra gällande påföljder mot din säljare, men då med förutsättning att det går att bevisa att denne agerade i strid med tro och heder eller grovt vårdslöst.Med vänlig hälsning,

Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?

2021-09-15 i Köplagen
FRÅGA |Om jag skickat ett paket via postnord som aldrig kom fram till mottagaren. Kan jag anmäla detta som stöld till försäkringsbolaget eller betraktas det som förskingring? Vad är skillnaden på stöld och förskingring?Detta redulterade i stt jag blev tvungen att beställa en ny vara för c:a 20000kr.Postnord vill inte ersätta ngt. Försäkringsbolaget vill inte ersätta mig ngt. Tacksam för hjälp.
Linn Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så som jag förstår det berör din fråga två rättsområden, dels frågan om vem som bär risken för paketet, dels skillnaden mellan stöld och förskingring. Nedan ska jag besvara båda.Vem bär risken för paketet?Om det rör sig om ett köpförhållande, alltså att du sålt varan till mottagaren, så blir köplagen tillämplig. Jag utgår i svaret från att såväl du som mottagaren är privatpersoner, varför just den lagen blir tillämplig.Säljaren ansvarar för vad som händer med varan fram tills den avlämnats hos köparen, vilket framgår av reglerna om riskövergång i 13 § köplagen. Detta beror på att den som har varan i sin besittning har bäst möjlighet att se till att ingenting händer med den. I denna sits blir du säljaren och bär alltså ansvaret fram tills leverans. I 8 § köplagen står dessutom att säljaren ska ordna med lämplig transport. För en vara med värdet 20 000 kr bör paketet skickas rekommenderat. Detta innebär att paketet spåras och hanteras för hand längst hela processen. Skickar man paket på detta vis har man ofta starkare bevisning för att posten tagit emot paketet.Finns det inget bevis för att posten är ansvarig och får köparen inte varan är du som säljare i dröjsmål med avlämnandet. Köparen kan enligt 23 § köplagen kräva att du fullgör köpet, alltså att du ser till att varan kommer fram eller skickar en ny. Går inte detta kan köparen häva köpet enligt 25 § köplagen. Att postnord inte vill ersätta den ekonomiska skadan kan bero på att de har avtalsvillkor som friskriver dem i situationer som din. Jag kollade igenom postnords avtalsvillkor och såg att de har vissa ansvarsbegränsningar som inträder vid särskilda belopp, men i och med att jag inte vet alla omständigheter i din situation kan jag rekommendera att se över postnords avtalsvillkor själv. Jag länkar till sidan här.Stöld eller förskingring?Stöld (8:1 BrB) och förskingring (10:1 BrB) skiljer sig åt på så sätt att vid stöld är rekvisiten att någon tar vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig egendomen. När det gäller förskingring tillägnar någon sig egendom som denne fått i sin besittning genom exempelvis sin anställning.Personal som tar varor från sin arbetsplats, döms normalt sett för stöld och inte för förskingring. Anledning till detta är att för förskingring måste man fått någon egendom i sin besittning (besittningsbegreppet kan vara rätt komplicerat). Man brukar säga att om en kassör tar pengar från kassan så har hon fått kassan i sin besittning och skall därför dömas för förskingring och inte för stöld. Om kassören tar något annat från butiken så är det inte egendom som denne haft i sin besittning på just det sättet som krävs för att besittningsrekvisitet för förskingring skall uppfyllas.Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med försäkringsbolag och postnord och begära ett förtydligande av de villkor som orsakar att du bär ansvaret för den summan som gått förlorad. Vill du ha ytterligare och mer detaljerad hjälp kan du kontakta en av Lawlines jurister eller ställa kompletterande frågor här.Vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

2021-09-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående min son.Min son köpte en båt för 100 000 kr i god tro. Säljaren sade sig nyligen ha servat båten för 9000 kr.Första båtturen slutade med att han kom tillbaka med sjöräddningen. En servicetekniker tittade på båten och konstaterade att motorn var tom på på olja alldeles uttorkad och att drevet var så skadat att han måste köpa ett nytt. När sonen köpte båten sade säljaren att han skulle höra av sig om han stötte på några problem. När sonen hörde av sig så var säljaren ointresserad. Han hade ej heller något kvitto på servicen för 9000 kr som han sade sig ha utfört. Har säljaren någon skyldighet att ersätt min son för drevet.Tacksam för svar
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att din son har köpt en begagnad båt av en annan privatperson, och att båten inte fungerar som den ska då det är fel på drevet. Eftersom båten är lös egendom och båten köptes av en privatperson från en annan privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig.Vad räknas som fel i varan?Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet, annars är den felaktig (17 § första stycket KöpL). Om inte annat följer av avtalet ska varan också vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § andra stycket KöpL).Varan är också felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).Vidare är varan felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet, och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Uppgifterna kan lämnas både skriftligt och muntligt.Måste jag som köpare undersöka varan före köp?Köparen får inte som fel åberopa sådant som denna känt till eller borde ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Om köparen undersökt varan före köpet, får denna som fel inte åberopa sådant som han borde upptäckt vid undersökningen. Ett undantag är om säljaren handlat i strid med tro och heder (20 § andra stycket KöpL). Om säljaren handlat i strid med tro och heder, exempelvis genom att medvetet undanhålla information om båtens dåliga skick, kan köparen åberopa ett fel även om denna borde upptäckt felet vid undersökningen.Generellt kan dock sägas att köparen har en långtgående undersökningsplikt, framförallt eftersom köpet rör en begagnad båt. De uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan dock begränsa undersökningsplikten. Flera olika faktorer påverkar om felet borde upptäckts, exempelvis krävs en extra noggrann undersökning om varan säljs väldigt billigt. Vad det är för typ av fel samt hur enkelt felet är att upptäcka är också omständigheter som ska beaktas.Vad får jag göra om det föreligger fel i varan?Om varan är felaktig får köparen begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt begära skadestånd (30 § KöpL). När varan avlämnats ska köparen också så snart omständigheterna medger det undersöka varan i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). Detta är ett krav för att köparen ska kunna reklamera varan (32 § första stycket KöpL). Kravet gäller dock inte om säljaren handlat i strid med tro och heder (33 § KöpL).Avhjälpande innebär att säljaren reparerar felet utan kostnad för köparen, förutsatt att reparation kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader att avhjälpa det (34 § tredje stycket KöpL).Om avhjälpande inte blir aktuellt kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § första stycket KöpL). Hävning kräver att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för köparen, samt att säljaren insett eller borde insett detta (39 § första stycket KöpL).SammanfattningDet framgår av din fråga att båten köptes för 100 000 kr, samt att säljaren enligt egen utsago nyligen servat båten för 9 000 kr. Båten slutande fungera under första båtturen, då drevet visade sig vara skadat.Som köpare har din son som utgångspunkt en långtgående undersökningsplikt, vilket innebär att han noggrant behöver undersöka varan innan köpet för att säkerställa att den inte är felaktig. Det är svårt att ge ett tydligt svar på din fråga då jag inte känner till alla omständigheter i fallet, exempelvis hur noggrant din son undersökte båten före köpet, vad som sades om båtens skick i samband med köpet samt om båten köptes i befintligt skick.Om säljaren faktiskt hade kännedom om båten dåliga skick med medvetet försökte tona ned detta genom allmänt lovprisande, talar detta för att båten är felaktig och att din son kan göra felpåföljderna. Att båten slutade fungera redan första båtturen talar också för att båten är felaktig.Mitt råd är att din son kontaktar säljaren igen och kräver avhjälpande eller prisavdrag. Han bör betona att båten slutade fungera redan under första båtturen, och att båtens skick och kvalitet inte stämmer överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta förutsätter dock att din son faktiskt undersökte båten i samband med köpet. Om säljaren inte går med på din sons krav kan sonen stämma säljaren i allmän domstol. En sådan process kan dock bli dyr, samtidigt som det finns en osäkert i hur domstolen dömer i det enskilda fallet.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar