Garanti och fel i vara

2020-11-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej,en leverantör som vår ekonomiska förening har köpt ugn av vägrar ersätta en ugn som har blivit trasig under garanti. Vi köpte ugnen helt ny i april 2020 och den blev trasig av sig själv (en timer som slutade fungera) i oktober 2020. De hävdar att eftersom det står i deras köpevillkor att de har "reservdelsgaranti" 1 år att det räcker med att de skickar en reservdel, men montering av reservdelen ska vi tydligen bekosta själva. Såhär står det i deras köpevillkor: "Vi tillämpar 1 års reservdelsgaranti på våra produkter. För ömtåliga produkter lämnas ingen garanti. Garantin gäller ej bränd motor vid överbelastning (exempelvis av restaurangmaskiner som degblandare, köttkvarnar, skärmaskiner, spisar m fl. vilkas motorer, drev kan brännas sönder vid överhettning, såvida inte konstruktionsdel kan påvisas). Vi har ej möjlighet att skicka ut reparatör till kund. Vid retur av trasig produkt skall kunden skicka varan till oss, efter godkännande. Vi bär ej ansvar för skada, tredjemansskada, bortfall av inkomst, skadestånd, verksamhetsavbrott eller skada som inte är garantiskada, samt ej heller för eventuell skada till följd av garantiskada."De hävdar att köpelagen är dispositiv och att de har rätt. Har de rätt att hantera reklamationen på det här viset?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni är en ekonomisk förening som köpt en lös sak av en näringsidkare så är köplagen tillämplig (här, nedan förkortad KöpL). Som leverantörer säger så är köplagen dispositiv (3 § KöpL). Detta innebär att köplagen inte tillämpas i den mån annat följer av avtalet m.m. Enligt 21 § 2 st. KöpL så ska en försämring av varan efter riskövergången (vid avlämnandet, men detta är irrelevant för denna fråga) anses vara fel i varan om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap som omfattas av utfästelsen. Men detta säger ju inte i sig på vilket sätt säljaren ska hantera reklamationen! Däremot får vi fram att detta ska behandlas som fel i vara, och därav får man kolla på de delar av köplagen som behandlar detta. Enligt dessa bestämmelser så kan köparen begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning beroende på omständigheterna i det enskilda fallet (30 § KöpL). Köparen kan även kräva skadestånd.Men vi sa ju redan i början att köplagen är dispositiv? Vad betyder då detta? Jo, det betyder att när det gäller fel som avtalet om garantin omfattar så ska dessa hanteras på det sättet som avtalet föreskriver. Eftersom det råder avtalsfrihet i Sverige, och det inte finns tvingande regler som i detta fall hade hindrat er från att bestämma internt om hanteringen av dessa fall utan lagens utfyllnad, så är ni bundna att agera i enlighet med vad ni bestämt (en avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas, pacta sunt servanda). Slutligen kommer vi alltså fram till att säljaren får hantera er reklamation så här eftersom det är detta som ni avtalat om!Hoppas detta besvarade din fråga, MVH

När kan påföljd påkallas vid fel i vara?

2020-11-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte en begagnad båt på annons på Blocket.I annonsen stod det bl.a. att RB-backslaget (RB) var nyrenoverat (Rb-backslag är en växellåda) Senare visade det sej att RB var helt slut. Jag lämnade det till **** Motor för en genomgång och som meddelade att det var helt utslitna drivkonor, kullager mm. Nu till min fråga: Kan jag begära ekonomisk kompensation av säljaren pga oriktiga uppgifter i annonsen. Alt stämma honom för "osant intygande". Vad säger lagen?
Carl Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av din fråga framgår det att det handlar om en båt du köpt som du uppfattar är behäftad med fel. En båt är att betrakta som lös egendom och med tanke på att du köpt båten på blocket utgår jag ifrån att du köpt den i egenskap av konsument av en säljare som handlat för privata ändamål. I detta hänseende är därför köplagen (1990:931) (KöpL) tillämplig. FelbedömningFör att hävda fel i varan (båten) måste vissa kriterier vara uppfyllda. Huvudregeln är att varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, 17 § 1 st. KöpL. Med beaktande av att säljaren i annonsen uttryckte att denna "RB" var nyrenoverad köper du båten i tron om att den är i funktionellt skick. Därav avviker båtens skick från vad som följer av avtalet och man kan alltså konstatera att ett fel är för handen.UndersökningspliktSom huvudregel är lagen utformad på så vis att man som köpare ska kunna lita på en säljare och inte bli straffad för att man litar på den andra parten. Dock ska man undersöka varan efterköpet, dock varierar denna undersökningsplikt beroende på vad det är för typ av föremål köpet handlar om. I ditt fall har säljaren i annonsen förklarat att RB:n är nyrenoverad vilket måste likställas med att den ska fungera utan anmärkningar. Med denna bild säljaren målat upp bromsas din undersökningsplikt i det hänseendet avseende RB:n, alltså bortfaller din undersökningsplikt. Lagen säger att en köpare inte såsom fel får åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet, 20 § 1 st. KöpL. Med tanke på att undersökningsplikten faller bort varken kan du eller förväntas du ha känt till felet vid tiden för köpet.Du har dessutom undersökt båten efter avlämnandet (31 § 1 st. KöpL) och om du inte redan gjort det, måste du reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet, 32 § 1 st. KöpL. Vem bär ansvaret för fel?Om båten är felaktig eller inte ska bedömas med hänsyn till båtens beskaffenhet när den byter hand mellan säljaren och dig. Trots att felet på båten visade sig först i efterhand i ditt fall är det ändå säljaren som svarar för fel som förelåg vid köpet, 21 § 1 st. KöpL. PåföljdPåföljderna för fel i vara stadgas i 30 § KöpL, den så kallade påföljdskatalogen. Här kan avhjälpande, omleverans, prisavdrag, skadestånd samt hävning komma ifråga.I din fråga undrar du om du kan kräva ekonomisk kompensation av säljaren. Svaret är både ja och nej. Du har som köpare alltid rätt att kräva av säljaren att han avhjälper felet. Med andra ord att båten repareras och utrustas med en funktionell RB, 34 § 1 st. KöpL. Skulle säljaren inte svara på din förfrågan och på så vis inte fullgöra sin skyldighet att avhjälpa problemet har du rätt till ersättning av denne för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet, 34 § 3 st. KöpL.Angående att stämma säljaren för osant intygandeJag hade rekommenderat dig att använda det civilrättsliga tillvägagångssättet i ditt fall och hävda felet på båten i enlighet med de köprättsliga reglerna. Det är lägre beviskrav än om du skulle stämma honom för att ha utfört en påstådd brottslig gärning, vilket han inte med säkerhet begått i detta fall.Hoppas att du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du hjärtligt välkommen att återkomma.Med vänliga hälsningar,

Vad kan köparen kräva vid fel i vara - privatpersoner?

2020-11-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag sålde nya inplastade hörlurar på tradera till en privatperson. Han påstår att hörlurarna inte fungerade när han öppnat dom och vill skicka tillbaka dom till mig på min bekostnad och få pengarna tillbaka. Vad är det som gäller här? Måste jag betala tillbaka pengarna och stå för returfrakten?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. jag tänker besvara din fråga genom att redogöra för vilka skyldigheter du har som säljare vid fel i den varan som du sålt. i mitt svar utgår jag från att det faktiskt är fel i varan. Din fråga regleras i köplagen (köpl) Vad kan köparen kräva vid fel i vara? Inledningsvis bör sägas att köp mellan privatpersoner präglas av avtalsfriheten (jfr 3 § köpL), dvs att ni är fria att komma överens hur ni vill lösa situationen. För att det verkligen ska utgöra fel i vara får felet inte bero på köparen, denne har till uppgift att visa att felet inte beror på honom (30 § köpL). Om det är fel i vara får köparen kräva en rad påföljder, den påföljd som denne köparen gör gällande är hävning ( jfr 39 § köpL). För att få häva ett köp krävs att av avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga. avhjälpande kan bestå i att åtar dig att reparer produkten eller annars vidta en åtgärd som löser problemet. Omleverans är att köparen får en ny vara. Vidare krävs det att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att du insett detta. Det får ställas nämligen klart att om ett par hörlurar inte fungera så är felet av väsentlig betydelse. (39 § 1 st köpl). Slutligen kan köparen också kräva skadestånd (40 § köpl), sådant skadestånd kan vara att betala för returfrakt (en merkostnad pga felet). Förutsättningarna för skadestånd är att det krävs att felet är inom din kontrollsfär, innebär att ett hinder utanför säljarens kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Det vill säga om det förelåg ett hinder av ovan nämnda beskaffenhet föreligger så behöver du inte betala något skadestånd. SlutsatsKöparen har en legal rätt att kräva att du betalar returfrakt och betalar tillbaka under de förutsättningar som jag redogjort för ovan. Ni är även fria att komma överens hur ni vill lösa situationen. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

När kan det röra sig om dolda fel?

2020-11-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag hittade en bil av årsmodell 2007 på köp bytt sälj sida på Facebook och fick den till en bra pris tankerna var att köpa den och sälja den vidare för att känna några tusenlapp . Ägaren skrev i annonsen att bilen funkar bra och inte finns något fel förutom några bussningar behöver lagas . Jag åkte ditt och kollade bilen ,provkörde bilen märkte att den har tragit lite åt vänster då frågade jag varför det drar åt vänster då säger han att det är på grund av bussningar som behöver bytas . Och jag köpte den endå och körde bilen hem 150km och bilen gick som det ska kom hem utan någon problem . Har tvättad den gjorde rent den , har pendlat med bilen . Då när jag har fått ägarbytepapret la ja ut den på köp byt sålj sida på Facebook och skrev va förra ägaren har sagt till mig att stabilisatorstag, bussningar och en framvagninställning kan behövas göra. Då fick jag en som var intresserad att komma titta på bilen , han kom har tittat på bilen fick provköra den hittade mer felet än det jag har skrivit då kom vi överens för 16500kr och priset jag skrev i annons var 23500kr han fick den för 16500kr på grund av felet han hittade vi skrev ägarbytepappret jag postade den samma dag .Dagen efter ringer han mig och vill lämna tillbaka bilen då han hittade mer felet som jag inte visste heller om det . Det jag visste om felet har jag skrivit annons . Nu vill han polisanmäla , ta det via domstol Vilka rätt har jag ?? Har han rätt att häva ett bilköp som är privat gjor
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller köp mellan privatpersoner är köplagen tillämplig. När man köper en vara ska denna stämma överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Köparen har dock en skyldighet att undersöka varan innan köpet, om säljaren uppmanar till detta. Undersöker köparen inte varan kan hen inte heller åberopa fel som vid undersökningstillfället bör ha upptäckts, om detta är något som säljaren uppmanat till (20 § Köplagen). Här utgår man från vad en helt normal person bör upptäcka vid en undersökning. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon skyldighet att undersöka varan om säljaren inte uppmanar till detta. Har man däremot undersökt varan får man därefter inte åberopa fel som man bör ha upptäckt. I ditt fall har köparen undersökt bilen och även då hittat mer fel än du vetat om från början. Dessa fel kan köparen då inte åberopa i efterhand för att till exempel häva köpet. Nu förekom det ännu mer fel som köparen upptäckt dagen efter köpet, detta kan vara s.k. dolda fel. Det är säljaren som svarar för fel som fanns vid tidpunkten för riskövergången även om felet visar sig först senare (21 § Köplagen). Det är i sådana fall du som skulle stå för detta fel. Nu har köparen undersökt bilen innan köpet, om dessa fel som han nu åberopar är någonting han bör ha upptäckt vid en sådan undersökning har han som sagt inte rätt att nu i efterhand hävda att bilen är felaktig. Det är i sådana fall fel av den art att han bör upptäckt det vid en undersökning. Är det inte sådana fel som bör ha upptäckts, kan det således vara dolda fel som du som säljare blir ansvarig för. Det hela beror helt enkelt på vilka sorts fel det är han åberopar.Sammanfattningsvis beror det hela på vilka fel det är han hävdar att bilen är behäftad med. Är det fel som han bör ha upptäckt vid den undersökning han gjorde innan köpet så är detta inte någonting han senare kan åberopa. Är det istället sådana fel som en vanlig person inte kan upptäcka vid en sådan undersökning kan det anses som ett dolt fel och det är säljaren som svarar för. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vilken lag gäller när ett företag köper ett djur av ett annat företag?

2020-11-29 i Köplagen
FRÅGA |Vilken lag är det som gäller om ett företag köper en kamel av ett annat företag?
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp mellan två näringsidkare är det Köplagen som är aktuell (Köplagen 1 kap. 1 §). Köp mellan två näringsidkare tar sikte på rörliga fysiska föremål (vilket är all form av egendom förutom fast egendom som tex. Byggnader). Lös egendom inbegriper lösa saker. Djur är att betrakta som lösa saker. Köplagen gäller på så vis när ett företag köper en kamel av ett annat företag. Vänligen,

Fel märke på varan vi köpt, vad kan vi göra?

2020-11-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej, vi köpte ett par Airpods-PRO från en man på facebook. Stod att det var original och att kvitto fanns. (Vilket vi glömde ta vid köpet) Hörlurarna slutade snabbt fungera och det visar det sig att detta är kopior, vilket har blivit bekräftat från Apple. Vad har vi för rättigheter och vad kan man göra nu?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att ni valde att vända er till oss på Lawline med er fråga. Min tolkning av er fråga Jag tolkar det som så att ni har köpt dessa Airpods-PRO från en privatperson på Facebook. Att det är en privatperson och inte en näringsidkare är relevant eftersom att det är avgörande för vilken lag som blir aktuell. Eftersom det rör sig om två privatpersoner så gäller köplagen (KöpL). Är det fel i vara?Eftersom varan ni har köpt inte stämmer överens med avtalet då det skulle röra sig om äkta Airpods så är den felaktig (18 § KöpL). För att någon felpåföljd ska bli aktuell för er krävs det dock att ni undersökte varan. Rör det sig om en beställning där säljaren skickat varan ska ni ha undersökt hörlurarna då ni mottog dem (31 § KöpL). Om ni däremot hämtade hörlurarna hos säljaren så ska ni ha undersökt hörlurarna innan köpet (20 § KöpL). Hur noggrann denna undersökning ska vara är beroende av vad en "normal person" i köparens ställe borde ha upptäckt. Det som talar för er i denna situation är att säljaren har sagt att det rör sig om original och att det funnits kvitto. Däremot har ni underlåtit att begära kvitto vilket tyvärr för er nackdel. Dock så borde det vara möjligt att mena på att säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § andra stycket KöpL). Detta då säljaren har sagt att det rör sig om äkta men eventuellt känner till att hörlurarna inte varit detta. Att ni därför inte undersökt äktheten kan vara godtagbart om ni inte hade möjlighet att upptäcka att det rörde sig om en kopia vid undersökningen. Eftersom det rör sig om kopior så har det felet funnits redan innan köpet (21 § köplagen). För att kunna göra felpåföljderna gällande så krävs det att ni reklamerar hörlurarna till säljaren inom en skälig tid (32 § KöpL). Vilka rättigheter har ni?Om ni undersökt varan inom en skälig tid och även reklamerat hörlurarna så aktualiserar de olika påföljderna för fel i vara. Ni får som köpare kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller välja att häva köpet (30 § KöpL). Avhjälpande blir troligtvis inte aktuellt för er då jag förmodar att ni vill ha äkta Airpods. Säljaren har rätt att företa en omleverans, det vill säga sända er ett par nya hörlurar i original (34 § KöpL). Detta ska bekostas av säljaren och det ska ske utan en väsentlig olägenhet för er (36 § KöpL). Väsentlig olägenhet får bedömas från fall till fall. Skulle det vara så att någon omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid så har ni rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). Ett prisavdrag har jag dock svårt att se skulle gynna er mest då hörlurarna ni har varken fungerar, eller är vad ni ville ha när ni köpte dem. Vad gäller hävning av köp så krävs det att felet har varit av väsentlig betydelse för er och att säljaren på facebook insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Denna bedömning utgår ifrån den enskilde köparen men då hörlurarna är trasiga och inte äkta så är det inga konstigheter att detta är av en väsentlig betydelse för er. SammanfattningMin bedömning är att det föreligger ett fel i varan och att detta inte rubbats fullt ut av kravet på undersökningen. Jag skulle råda er att kontakta säljaren och i första hand be om en omleverans där ni får ett par äkta Airpods istället. Skulle säljaren inte ha möjlighet att göra detta borde ni välja att häva köpet. Ni ska då få era pengar tillbaka samt skicka tillbaka hörlurarna. Jag hoppas att svaret har varit till hjälp för er.Med vänliga hälsningar,

Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?

2020-11-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi har en fråga, vi är ett företag som beställt fotostudio-tillbehör från ett företag som heter tectake.se. När vi skulle packa upp vår beställda vägg fanns det flera stora skador på en av fotoväggarna (det har troligtvis uppstått på vägen hit för det var stora intryckta hål i paketet). Vi är återfärsäljare och brukar därmed reklamera varor på håll ganska ofta. Vi returnerar varorna - och sen skickar de nya/samma reparerade/lagade eller kredit.Nu när vi kontaktade detta företag ville de först erbjuda 10%på köpet som kompensation (det kommer inte ens gå att använda varorna, ena väggen är intryckt och förstörd och den andra har en buckla i metallen) eller att de ersätta de trasiga varorna. Vilket är helt okej - men då vill de nu skicka ersättningsvaror och att vi ska böka med att ta ut allt ur förpackningen för en 5:e gång för att bara skicka de skadade varorna och de skickar nya. Borde det inte gå som ett helt köp trots separata delar? Jag bifogar deras svar här:Hej!Tack för ditt meddelande.Vi kann erbjuda dig att skicka delarna som ersätter dem trasiga.Enligt köpslagen har vi möjlighet att reparera felet / skadan, i detta fall till exempel med hjälp av reservdelar.Vi har tyvärr ingen service som den du nämner. (Häva köpet var det vi skrev)Om du inte vill använda denna möjlighet, men vill returnera produkten, hanteras detta som ett utövande av ångerrätten och enligt våra villkor täcker vi tyvärr inte returfrakten i så fall.Är detta lagligt och bara dålig service?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer köplagen (KöpL) att tillämpas.InledningJag förstår att ert företag har tagit emot felaktiga varor som ni har reklamerat till säljaren. Säljaren har först erbjudit 10 % rabatt som kompensation eller reparera/företa omleverans av de trasiga varorna. Jag uppfattar att ni vill häva köpet som helhet men säljaren vill skicka ersättningsvaror för att kunna reparera felet eller skadan. Därför vill säljaren att ni skickar tillbaka de trasiga delarna. I säljarens avtalsvillkor finns en ångerrätt som inte täcker returfrakten. Jag uppfattar att din fråga är om säljaren har en rätt att få tillbaka de trasiga varorna eller om ni har rätt att häva köpet utan kostnad.Har en säljare rätt att avhjälpa ett fel eller företa omleverans?Om en vara är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag och i vissa fall häva köpet (30 § KöpL). En köpare får kräva att säljaren avhjälper felet, det vill säga reparerar varan, utan kostnad för köparen. En säljare får lov att företa omleverans av en vara istället för att avhjälpa felet (34 § 1 st. KöpL). Det innebär att säljaren har en valmöjlighet att antingen reparera skadan eller leverera en ny. En säljare har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans även om köparen inte kräver det, under förutsättning att detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). Att en säljare har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans innebär att en köpare inte kan kräva att köpet ska hävas innan säljaren har fått möjlighet reparera eller företa en omleverans.När har en köpare rätt att häva ett köp?En köpare har rätt att häva ett köp om säljaren inte har avhjälpt felet eller företagit omleverans inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § 1 st. KöpL). Det innebär att en säljare har en rätt att först försöka avhjälpa felet eller företa omleverans, innan köparen kan kräva hävning av köpet. Om en säljare inte avhjälpt felet eller företagit omleverans inom skälig tid får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).Sammanfattning och rekommendationSäljaren har mycket riktigt en laglig rätt att avhjälpa felet eller företa en omleverans av varorna. Det innebär att ni som köpare har rätt att skicka tillbaka de trasiga delarna utan kostnad till företaget för att de ska få möjlighet att kunna åtgärda felet. Innan företaget har fått möjlighet att göra detta finns det ingen möjlighet för er att häva köpet i detta läget.Er fråga innefattar även en undran om ni har en skyldighet att plocka ut de trasiga delarna eller har en rätt att skicka tillbaka hela förpackningen inklusive de delar som inte är trasiga. Svaret på den frågan är oklar, då det inte finns reglerat i lag. Om ni väljer att låta säljaren reparera eller omleverera varorna är min uppfattning att det vore bäst att endast skicka tillbaka de delar som trasiga. Detta för att undvika fler skador vid frakt. Om det är krångligt att packa upp är min rekommendation att ni meddelar detta till kundtjänsten och rådfrågar dem. Ni kan kanske komma överens om en skälig kompensation för besväret även om en sådan kompensation inte lagstadgad.Avslutningsvis så finns det en ångerrätt i era köpeavtalets villkor. Denna ångerrätt är ett förmånligt villkor då det avviker från köplagens bestämmelser. Enligt köplagen finns det ingen ångerrätt och möjligheten till hävning är begränsad. Att returfrakten betalas av köparen är därför inget anmärkningsvärt då det är en förmånlig regel som avtalsparterna, det vill säga ni och säljaren, har kommit överens om. Ett kort svar på din fråga är därför att detta är lagligt och antagligen en upplevelse av dålig service från säljarens sida. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

När ska betalning ske för ett köp?

2020-11-20 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt varumärke och aktier till ett företags grundare. De har betalat 100.000 kr men 400.000 kr kvarstår att betala. Vi skrev inte in någon senaste betalningsdag i avtalet. Finns det någon praxis? Hur lång tid efter påskrift och första delbetalning ska betalning ske? Det har gått månader.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ska betalning ske? Jag tolkar det som att du som företagare sålt ett varumärke till ett annat företag, vilket innebär att köplagen (KöpL) är tillämplig lag. Som utgångspunkt gäller då när det kommer till tidpunkt för betalning det som säljare och köpare har avtalat om. I ditt fall finns det inget skrivet i avtalet om sista betalningsdag, men har ni kanske bestämt något muntligt? Inom svensk rätt gäller nämligen att båda muntliga och skriftliga avtalsvillkor är giltiga vid köp. När det inte finns något avtalat (vakren skriftligt eller muntligt) har du som säljare rätt att bestämma inbetalningsdag (49 § KöpL). Då måste köparen betala när du som säljare kräver det. Sammanfattning Med tanke på att det har gått månader så antar jag att du vill få dina pengar. Då inget följer av avtalet så kan du ta kontakt med köparen och ber om att få betalningen fullgjord. Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!