FrågaKÖPRÄTTKöplagen09/04/2024

Vad kan jag rikta för krav mot säljare för fel i varan?

Privatköp mellan 2 privata parter. Säljare som är svetsare säger bilen är rostlagad klar för spackel och lack köpare dokumenterar det med fru som vittne, frågar flera gånger...vid hemkomst 2 firmor kollar köparens vara. De konstaterar att bilen är fusklagad med tjock färg...material måste köpas för över 50.000 kr. För rostigt pch tunn plåt som de försökt dölja med tjock färg Vidare saknas material då bil var nerpackad vid köp. Svårt kontrollera att allt är med. Vid köpet mil 70 bort och helg svårt kontrollera utan säljare sa att det är inga problem...väl jemma och 2 företag...1 vecka senare konstateras bristen. Hur agera för ställa krav gå till domstol...?? Säljare kontaktad av köpare med e mail med hot om skadestånd...Kopia e post skickas. Bil dodge charger Finns dokumentation på samtal mellan Säljare/ köpare sms osv.. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att det rör ett köp av bil mellan två privatpersoner. Säljaren anförde att bilen var rostlagd och klar för spackel och och lack, vilket finns bevittnat av köparens fru. När köparen får tillgång till bilen så kontrollerar två olika bilfirmor detta och det kan konstateras att bilen är fusklagd med tjock färg. Konsekvensen är att nytt material måste köpas för ca 50 000 kr. Jag uppfattar det som att köparen har varit i kontakt med säljaren som sa att det inte var några fel på bilen och att bristen konstateras en vecka efter köpet. Köparen har också kontaktat köparen och begärt skadestånd och konversationerna är dokumenterade via samtal och sms. Du undrar nu hur köparen kan gå tillväga för att rikta krav mot säljaren, och specifikt om att gå till domstol.


Tillämplig lagstiftning är Köplagen (KöpL) eftersom det rör sig om ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner.

Enligt 17 § KöpL ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. I samma § uppges att varan ska:

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,
   2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,
   3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och
   4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.


Enligt 18 § ska även fel föreligga om varan inte stämmer överens med sådana uppgifter, egenskaper eller andvändning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Om uppgifterna har rättats i tid gäller dock inte detta.

Det som jag har beskrivit ovan gäller också för varor som sålts i ”befintligt skick” enligt 19 §.


Säljarens skyldigheter

Säljaren har alltså en skyldighet att se till att varan motsvarar de förväntningar som har angetts vid köpet, enligt vad jag har framfört ovan.


Köparens skyldigheter

Köparen har dock undersökningsplikt enligt 20 §. Det innebär att köparen inte kan åberopa fel som han måste ha antas känt till vid köpet. För att kunna åberopa att varan är felaktig så måste han alltså undersöka varan. Köparens undersökningsplikt i det avseendet är ganska långtgående.

Vad gäller tidpunkten för att åberopa fel så ska varan bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när varan går över på köparen. Säljaren svarar då för fel som har funnits vid denna tidpunkten, även om felet visar sig senare. Eftersom du skriver att du befann dig 70 min bort så antar jag att det rör sig om ett hämtningsköp där du har hämtat bilen. I sådana fall är tidpunkten för varans avlämnande när köparen har tagit hand om varan (6 §).


Påföljder vid fel av varan

Om det kan konstateras att det föreligger ett fel i varan finns det olika påföljder som kan aktualiseras. Enligt 30 § kan köparen då kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag samt kräva skadestånd. Köparen har också rätt att hålla inne betalningen enligt 42 §.

För att åberopa en sådan påföljd krävs det dock att köparen har lämnat reklamation i skälig tid efter att han har märkt felet (32 §).

Vad gäller skadestånd så har köparen rätt till det enligt 40 § om inte säljaren visat att det föreligger något hinder för att avlämna en felfri vara. Ett sådant hinder brukar man kalla för ”force majure”, det vill säga hinder som ligger utanför säljarens kontroll.


Sammanfattning

Det råder inga tvivel om att bilen som sådan inte uppfyller de krav som säljaren har lämnat före köpet, även om det rör sig om en ny eller en begagnad bil. Undersökningsplikten anser jag också är uppfylld eftersom köparen har undersökt bilen i nära anslutning till köpet. Dessutom har köparen reklamerat bilen genom ett meddelande till säljaren om felet, vilket tyder på att även den plikten är uppfylld.

Det du kan göra i detta läget är att begära avhjälpande dvs. begära att säljaren ska betala kostnaden för bilen eller begära ett prisavdrag. Om du inte har betalt för bilen kan du också hålla inne med betalningen tills ni kommit överens om åtgärd. Du har också rätt till den skada du lider för att varan inte stämmer överens med säljarens uppgifter. Notera dock att du inte kan kräva både avhjälpande och prisavdrag utan endast en påföljd. Skadestånd kan du dock kräva utöver en sådan begäran.

Om ni inte skulle komma överens så kan du ta ärendet vidare till domstol. Det som är viktigt att komma ihåg är att det är dyrt och tidsödande att tvista. Dessutom kan du riskera att stå även för motpartens rättegångskostnader – vilket kanske är mer än det smakar. Så när det gäller att vända sig till domstol så får man göra en avvägning mellan risken av kostnaderna som det bär med sig och felet som sådant.

Du kan också vända dig till en advokatbyrå för att få hjälp att rikta krav mot säljaren. Oftast brukar det vara effektivt för att kunna komma överens om en lösning. Det kostar ju också dig pengar, så även här måste det göras en avvägning.

Domstolen har dock en skyldighet att försöka få parterna att förlikas, så även om det skulle gå till domstol så kommer tingsrätten att verka för att ni ska förlikas, vilket också är en process som kostar pengar.

Jag hade i första hand försökt komma överens med säljaren om en lämplig åtgärd för avhjälpande av felet och därefter funderat på hur ”värt” det är rent kostnadsmässigt att ta ärendet vidare med hjälp av en jurist eller stämma i tingsrätten. Kanske kommer man då fram till att det billigaste alternativet är att betala de 50 000 kr för reparationen och sen är man av med problemet, eller så vill man ta det vidare. Om du vill ha hjälp av en jurist kan Lawline självklart bistå dig.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende, eller vill ha vidare hjälp av en jurist, är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare eller vidarebefordra kontakten.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo