Fel som köpare orsakat i efterhand?

2020-10-31 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt en båt med motor för 70000. köparen har provkört ,godkänt, skrivit på kontrakt, betalat hämtat. Köpare var upplyst om att motorn som är en 2-taktare hade separat oljetank. Senare samma kväll/natt lämnar han tillbaka båten då motorn plötsligt stannat. Jag vill då lämna in den för undersökning för att veta att det inte berodde på ett handhavande fel. Får tid för detta en torsdag men redan på tisdag samma vecka hämtar köparen igen båten en gång till. 1 månad senare meddelar han mig att han vill häva köpet pga. att hans mekaniker upptäckt att slangar har kapats och pluggats till den separata oljetanken och att 1 cylinder hade dålig komp. Jag hävdar att det måste uppkommit efter köparen hämtat den eftersom jag inte skulle ha intresse av att kapa dessa slangar eller på annat vis ändra konstruktionen, misstänker därmed att efter detta misslyckade försök har motorn gått för varm eftersom den inte fått smörjning på rätt sätt. Vi har försökt med viss förlikning men han godtar inte mitt förslag på 14000 i ersättning för allt för ett, utan vill ha minst 20000 han vill nu dra detta till tingsrätt. Hur går jag vidare? För mig känns det inte bra att ersätta honom överhuvudtaget för skader han orsakat själv. Köparen stöder sig på att han i första läget återlämnade den inom skälig tid och hävdar att felet fanns innan köp. och han vill nu att jag ska bevisa att skadan inte fanns innan köp. kan jag vidhålla tidigare förlikningsförslag och få slut på denna kohandel?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån din fråga förutsätter jag att detta är ett köp mellan två privatpersoner, i annat fall om det är ett köp mellan en privatperson och en näringsidkare (företag) ska Konsumentköplagen tillämpas. Mitt korta svar på din fråga är att köparen inte kan åberopa att fel föreligger i varan som denne måste antas känt till vid köpet, vidare kan inte köparen åberopa fel i vara om felen i fråga uppkommit efter tidpunkten för avlämnandet (riskövergången). Frågor gällande köp mellan privatpersoner regleras i Köplagen (KöpL).Vad gäller vid fel på varan?Vid ett köp mellan två privatpersoner är det avtalet som sätter grund till vad som gäller mellan köparen och säljaren, det vill säga att det är fritt att avtala om vad som helst, 3 § KöpL. Detta innebär att säljaren kan avtala om att sälja varan i befintligt skick och att som köpare får man då förvänta sig att varan inte är helt felfri. Vid ett köp föreligger det fel i varan om varan inte stämmer överens med avtalet. Alltså är det fråga om avtalet stämmer överens med varans art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Om varan avviker från avtalet anses det föreligga ett fel i varan, 17 § första stycket KöpL. Vidare föreligger det fel i varan om säljaren har lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning i marknadsföringen av varan som kan inverkat på köpet, 18 § första stycket KöpL. Sammanfattningsvis föreligger det inte något fel i varan om parterna har avtalat om att varan är i viss beskaffenhet eller saknar vissa egenskaper, vidare kan det inte hävdas att fel föreligger om uppgifterna i marknadsföringen inte är falska och inte vilseledande. Om en vara säljs i befintligt skick genom att säljaren anger ett speciellt fel i varan eller uttrycker att varan säljs i "befintligt skick", innebär detta att säljaren friskriver sig från ansvar för felet. Däremot finns det undantag som anger att det föreligger fel i varan trotts att varan sålts i befintligt skick. Undantagen är följande;1.Om säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning som kan antas ha inverkat på köpet.2.Om säljaren underlåtit sig att upplysa köparen om varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3.Om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Gällande tredje punkten innebär det att köparen måste inse att varan är i väsentligt sämre skick än vad denne kunnat förutsätta, 19 § KöpL.Vad har köparen för skyldigheter innan köpet?Säljaren får inte åberopa att ett fel föreligger som denne måste ha känt till. Detta innebär att om en köpare är medveten om att en vara är behäftad med fel kan denne i efterhand inte åberopa att det föreligger fel i varan. Om köparen har undersökt varan får denne heller inte åberopa fel som han borde känt till vid undersökningen 20 § KöpL. Vidare ska även frågan om varan är felaktig bedömas utifrån tidpunkten då risken går över på köparen. Säljaren ska därmed stå för fel som funnits vid tidpunkten då risken övergått på köparen, 21 § KöpL. Risken för varan övergår på köparen då varan avlämnats enligt avtal, 13 § KöpL, antingen då varan hämtats eller transporterats, 6 och 7 §§ KöpL. Vilka påföljder kan bli aktuella vid fel i vara?Om varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på dennes sida får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd, 30 § KöpL. Efter att varan avlämnats ska köparen undersöka varan samt reklamera fel om sådant föreligger, 31 och 32 §§ KöpL. Om köparen kräver att säljaren ska avhjälpa felet, bör säljaren göra detta utan kostnad för köparen om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, 34 § KöpL. Även om köparen inte kräver det har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen. Om avhjälpande inte kommer i fråga eller sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag beräknat utifrån skillnaden mellan varans värde i felfritt skick och i felaktigt skick. Prisavdraget får inte avse mer än det ovan framförda, 37 och 38 §§ KöpL. Sammanfattning och rådUtifrån din fråga förutsätter jag att detta är ett köp mellan två privatpersoner. Köparen har i detta fall köp en båt med motor av dig. Köparen har hämtat båten och vid upphämtningen/provkörningen såg inte köparen något fel i varan. Köparen har därefter lämnat tillbaka båten eftersom det ansågs föreligga fel i båten, varpå du ville undersöka om fel förelåg. Jag förmodar att köparen härefter ångrat sig och vill ha tillbaka båten utan att du felsöker eller avhjälper om fel föreligger. Efter en månad hävdar köpare återigen att fel föreligger då kompressionen i cyl. 1 är dålig samt att slangar till den separata oljetanken är kapade och pluggade. I detta fall är min bedömning att när köparen första gången lämnat tillbaka båten för att få felet avhjälpt men fort därefter hämtat båten igen, inneburit att köparen är medveten om felet och inte velat fått felet åtgärdat samt har även du som säljare rätt att åtgärda felet på egen bekostnad. I detta fall kan man hävda att köparen inte har rätt att åberopa att fel föreligger som denne måste antas ha känt till vid köpet både vid avlämnandet/provkörningen men också vid det tillfälle då köparen hämtar båten innan felet är avhjälpt. I det andra fallet då köparen efter 1 månad reklamerar att slangar kapats och att komp. är dålig i en av cylindrarna kan man inte fastställa om felet fanns innan eller efter att varan lämnats till köparen. Däremot är det i min bedömning fallet att köparen bort sett att slangar var kapade och pluggade vid provkörningen/avlämnandet samt vid återlämnandet av båten, av denna anledning anser jag inte att köparen har rätt att åberopa felet eftersom det möjligen är köparen som orsakat dessa fel. Slutligen bör även frågan om förlikning och ersättning beröras. I detta fall har ni i egenskap av säljare erbjudit ett förlikningsavtal som är i min uppfattning en skönsmässig bedömning. Skillnad är däremot om köparen begär prisnedsättning som denne har rätt till, om som nämnt ovan - säljaren inte avhjälper felet utan väsentlig olägenhet för köparen. Vid prisnedsättning ska som nämnt ovan avdraget bestämmas utifrån skillnaden mellan varans felfria och felaktiga skick. I detta fall är det i min bedömning fråga om enklare fel som inte bör uppgå till högre summor som angivna i förlikningsförslaget. Ifall ni vill anlita en jurist för att ta ärendet vidare kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på Arian.Shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där.

hur kan vi få tillbaka pengar från någon som lurat oss?

2020-10-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Det är såhär att vi har blivit blåsta på ganska mycket pengar av en privatperson på nätet. Vi köpte en sadel och naivt nog betalde vi in pengarna. Personen i fråga skickade ett försändelse ID, men till saken hör att PostNord inte mottagit något paket av henne. Det finns registrerat men inte inlämnat. Vi har personen i frågas namn, adress, telefonnummer och fullständiga personnummer. Vi har också bevis på att pengarna hamnat på hennes konto. Det finns även en konversation mellan oss på Messenger där hon garanterar reklamation i tio dagar med pengarna tillbaka. Detta kommer givetvis att polisanmälas. Har i efterhand fått reda på att personen i fråga redan är dömd för bedrägeri och fler polisanmälningar är på väg in. Läste att man kan ta hjälp av kronofogden med indrivning och har skrivit till dom. Hur går vi tillväga? Finns det en chans att vi kan få tillbaka våra pengar?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ni har köpt en sadel av en privatperson på nätet, betalat pengarna men inte fått varan. KöplagenDet köp som ni kommit överens om är ett transportköp, alltså ett köp där säljaren anlitar en självständig transportör för att frakta varan till dig (ex. postnord, DHL). Om du och säljaren bor på samma ort, ansvarar säljaren för varan under transporten, men om ni inte bor på samma ort anses varan ha överlämnats till köparen när den överlämnas till transportören (7§ köplagen). Detta innebär att det är du som köpare som står risken för varan under transporten (13§ Köplagen), om ni inte uttryckligen har avtalat något annat er emellan. Säljaren har en skyldighet att anlita ett lämpligt transportföretag för den aktuella varan (8§ köplagen).Att du som köpare bär risken för varan innebär att du är skyldig att betala den även om den har förstörts eller kommit bort under transporten, om detta inte beror på en händelse som ligger på säljaren (12 köplagen). Detta innebär i regel tyvärr att du som köpare inte kan be om pengarna tillbaka från säljaren när varan har kommit bort under transporten, då det är köparen som ansvarar för varan under transporten och man får vända sig till transportören.Avtalsbrott / brottSåklart får säljaren inte försöka bedra en köpare, och säga att man ska leverera en vara som man aldrig skickar. Detta utgör dels ett avtalsbrott civilrättsligt, men kan även beroende på omständigheterna utgöra ett straffrättsligt brott, så som exempelvis bedrägeri. Den som försöker vilseleda annan till handling, som innebär vinning för sig själv och skada för den andra, kan dömas för bedrägeri till fängelse högst två år (9 kap. 1§ brottsbalken). Detta förutsätter dock att säljaren inte har skickat paketet och som syfte tänker lura dig. Hur får vi tillbaka pengarna?Om ni har gjort en polisanmälan är det bra att ni har sparat allt möjlig underlag för era kontakter och liknande. Då får polisutredningen utröna om brott kan styrkas. Om brott föreligger kan ni begära ersättning för era skador, så som att få pengarna tillbaka som ni har betalat. Om det är så att säljaren har skickat varan, men att varan kommit bort under transporten är det som jag sa ovan huvudregeln att köparen får stå risken för att varor kommer bort under transport, privatpersoner emellan. Men om transportören säger att säljaren inte lämnat in sadeln hos dem, så verkar det ju som att hon försöker lura er. Om brott inte kan bevisas kan du i sista hand stämma säljaren i civilrättsligt tvistemål vid den tingsrätt säljaren bor i, för avtalsbrott. Det är du som ska bevisa i dessa ärende att säljaren begått ett avtalsbrott, och då är det bra om du har sparat all konversation eller liknande ni haft, även polisen utredning kan användas som bevisunderlag och även kontakter med transportören. Ni skulle även som du säger gå via Kronofogden genom att ansöka om så kallat betalningsföreläggande. Då ska Kronofogden fastställa att säljaren är skyldig er pengar, och då kan ni använda betalningsföreläggandet som underlag i nästa steg hos Kronofogden att driva in pengarna. Detta gör Kronofogden på eget initiativ om de fastställer skulden. Om en domstol fastställer skulden i ett brottmål eller tvistemål kan ni även använda denna dom som underlag för att driva in pengarna via Kronofogden. Du kan läsa mer om ansökan om betalningsföreläggande på Kronofogdens hemsida, och har du fler frågor kring detta rekommenderar jag dig att kontakta Kronofogden som kan hjälpa er bättre utifrån er specifika situation. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Du är annars välkommen tillbaka till oss, och om du behöver hjälp med att formulera stämningsansökan eller vidare juridisk rådgivning kan du kontakta vår juristbyrå för vidare hjälp. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

är jag bunden av SMS att gå med på att bekosta fel på såld vara?

2020-10-29 i Köplagen
FRÅGA |HejÄr ett sms bindande. Sålt en bil, nya ägaren vill att jag betalar en verkstads kostnad. Jag blev förvånad när det var fel på bilen jag sålt. Smsa att jag givitv is står för kostnaden. Det känns inte rätt att jag betalar, bilen är såld i befintligt skikt.Vad gör jag??.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett SMS kan absolut ha bindande verkan vid avtal. Vid avtal om lösa saker finns det inget specifikt formkrav för avtal. Man är bunden av varje anbud och godkännande man ger i sig, oavsett om mottagaren har besvarat en eller inte (1§ avtalslagen). Om du inte skulle hålla en sådan utfästelse skulle detta kunna räknas som ett avtalsbrott. Om du dock återkallar ditt erbjudande innan mottagaren har tagit del, alltså läst ditt erbjudande, så är det dock inte bindande längre (7§ avtalslagen). Det krävs då att din återkallelse hamnar i mottagarens inkorg, innan eller senast samtidigt som mottagaren läser ditt första SMS. Detta är dock ganska svårt för dig att bevisa. Lagen som behandlar köp mellan privatpersoner av lösa saker, så som bilar, är köplagen. Det kan enligt andra omständigheter i denna lag finnas skäl för säljaren att kräva att du ska bekosta reparationen, om felet på bilen kan anses ha förelegat redan vid köpet, och om köparen inte borde upptäckt detta (21§ köplagen, 20§ köplagen). Även om något sålts i befintligt skick kan den ändå anses felaktig. Bilen får ändå inte avvika från uppgifter om bilen som inverkat på köparens beslut, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om vissa väsentliga egenskaper, eller om bilen avviker i väsentlig mån från vad man utifrån bilens pris och andra omständigheter kan med fog förvänta sig (19§ köplagen). Dock är köplagen dispositiv, vilket innebär att ert avtal emellan styr er i första hand. Detta innebär att ni kan komma överens om att du ska bekosta mer än vad du är skyldig att göra, men också att du ska bekosta mindre. Om ditt SMS skulle vara öppet för tolkning, kan man göra en avtalstolkning för att göra en bedömning om vad ni faktiskt har avtalat om. En viljeförklaring ska tolkas utifrån avgivarens vilja och även meddelandets ordalydelse. Men har du uttryckligen skrivit att du bekosta reparationen är det svårt att ta sig ur det… Om köparen dock försöker svikligt förleda dig eller lura dig, skulle du kunna göra gällande att ert avtal är ogiltigt (3 kap. 30§ avtalslagen). Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Du är annars välkommen att återkomma till oss eller kontakta vår juristbyrå för ytterligare vägledning!Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Fel i vara och hävning

2020-10-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en begagnad soffa i befintligt skick för 2000 kronor. Jag hittade den på blocket. Provsatt den innan jag köpte den och tyckte den var helt okej. Nu efterattjag använt den i en vecka har jag märkt att jag får ont i ryggen av den! Jag skulle vilja häva köpet, men säljaren har motsatt sig det. Vad gäller?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att din fråga gäller köp mellan privatpersoner vilket gör att Köplagen blir tillämplig. Fel i varaVaran ska stämma överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Med detta menas att soffan i ditt fall inte får avvika från vad man kan förvänta sig av en soffa. Du som köpare har däremot en skyldighet att undersöka varan innan köpet, om säljaren uppmanar dig till detta. Undersöker du inte varan kan du inte heller åberopa fel som du vid undersökningstillfället bör ha upptäckt (20 § Köplagen). Här utgår man från vad en helt normal person bör upptäcka vid en undersökning. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon skyldighet att undersöka varan om säljaren inte uppmanar till detta. Har man däremot undersökt varan får man därefter inte åberopa fel som man bör ha upptäckt. Befintligt skickEftersom du nu uppger att soffan sålts i befintligt skick så menas det med att den säljs som den är. Det kan till exempel vara att man kan få räkna med lite fel då den är begagnad. Trots att säljaren använt sig av uttrycket befintligt skick ska varan fortfarande anses felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande som rör varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkan på köpet (19 § Köplagen). I ditt fall är en lite obekväm soffa kanske inte någonting som säljaren är skyldig att upplysa dig om, då det inte handlar om ett väsentligt förhållande. Att använda sig av befintligt skick kan därmed göra att säljaren avskriver sig från eventuella brister och fel i varan. Hävning För att kunna häva felet på grund av fel så måste det vara av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Det är alltså ganska höga krav på att få häva köpet, det kan rekommenderas att börja med att få felet avhjälpt m.m. Kravet på att säljaren bör ha insett att det är av väsentlig betydelse för köparen kan vara svårt att bevisa. Sammanfattningsvis har soffan nu sålts i befintligt skick, och kan nog inte anses som felaktig då en obekväm soffa inte kan anses som ett väsentligt förhållande. Hävning blir således inte ett alternativ eftersom det för det första inte anses som ett fel i varan i köprättslig mening och dessutom kräver hävning att det är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett detta. Det blir därmed svårt att häva köpet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Risken för varan vid transport

2020-10-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Har nyligen sålt en telefon (via tradera). Jag ordnade "spårbart" paket med PostNord, tog en bild när etiketten var påsatt och lämnade in paketet. Jag fick en bekräftelse i appen att paketet var inlämnat och att PostNord hade hämtat det från inlämningsstället. Tråkigt nog slarvade PostNord bort paketet varpå jag skickade in en reklamation. Dem skickade tillbaka att dem inte tänker betala någon ersättning. Nu vill köparen att jag ska återbetala hen för köpet. Är jag skyldig att göra det? Tacksam för svar!Mvh Hampus
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då det handlar om köp mellan två privatpersonen kommer köplagens beställer att vara tillämpbara. Det framgår inte i informationen som du har skrivit om leveransen var i samma ort eller till en annan ort för det skiljer sig då vid risken för varan vid transport. Därmed kommer jag gå igenom kortfattad hur det skiljer sig emellan och vem som bär risken för varan vid transporten. Samma ort = säljaren bär riskenÄr leveransen inom samma ort anses varan överlämnad när köparen har mottagit varan och därmed bär säljaren risken för varan vid eventuell transport enligt 7 § 1 st KöpL. Annan ort = köparen bär riskenSka varan leverans längre och till en annan ort anses varan levererade när säljaren har gett varan till transportören och risken går över till köparen enligt 7 § 2 st KöpL.Så om det är till en annan ort står köparen för risken och du behöver inte betala tillbaka för telefonen. Om det är inom samma ort står du för risken och måste betala tillbaka till köparen. Sedan om du står för risken kan du yttra ett separat anspråk mot PostNord.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Jag har inte fått vad jag betalt och köpt, vad kan jag göra?

2020-10-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en jacka av en tjej och vann budgivningen oså, jag swishade henne 1000kr och hon sa att hon skulle skicka jackan under morgondagen. Nu 1 månad senare så har hon fortfarande inte skickat jackan och svarar inte på mina sms. Vad ska jag göra?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KöplagenDet köp som ni kommit överens om är ett transportköp, alltså ett köp där säljaren anlitar en självständig transportör för att frakta varan till dig (ex. postnord, DHL). Om du och säljaren bor på samma ort, ansvarar säljaren för varan under transporten, men om ni inte bor på samma ort anses varan ha överlämnats till köparen när den överlämnas till transportören (7§ köplagen). Detta innebär att det är du som köpare som står risken för varan under transporten (13§ Köplagen), om ni inte uttryckligen har avtalat något annat er emellan. Säljaren har en skyldighet att anlita ett lämpligt transportföretag för den aktuella varan (8§ köplagen).Att du som köpare bär risken för varan innebär att du är skyldig att betala den även om den har förstörts eller kommit bort under transporten, om detta inte beror på en händelse som ligger på säljaren (12§ köplagen). Detta innebär i regel tyvärr att du som köpare inte kan be om pengarna tillbaka från säljaren när varan har kommit bort under transporten, då det är köparen som ansvarar för varan under transporten.Avtalsbrott / brottSåklart får säljaren inte försöka bedra en köpare, och säga att man ska leverera en vara som man aldrig skickar. Detta utgör dels ett avtalsbrott civilrättsligt, men kan även beroende på omständigheterna kan det utgöra ett straffrättsligt brott, så som exempelvis bedrägeri. Den som försöker vilseleda annan till handling, som innebär vinning för sig själv och skada för den andra, kan dömas för bedrägeri till fängelse högst två år (9 kap. 1§ brottsbalken). Detta förutsätter dock att säljaren inte har skickat paketet och som syfte tänker lura dig. Vad kan man göra?Om säljaren inte verkar svara på dina kontaktförsök, är nästa steg att polisanmäla händelsen. Säljarens frånvaro antyder att allt inte står rätt till och ger dig god grund att anta att den har försökt lura dig. Du behöver inte veta vilket brott som har förövats, det är polisen som ska utreda det. Bra är om du har sparat eventuella konversationer ni haft, kontaktuppgifter, namn, annonsen på tradera eller liknande som kan underlätta arbetet för polisen. Om polisen skulle komma fram till att gärningen är brottslig, har du då möjlighet att begära ersättning för skador du fått på grund av säljarens beteende, främst att få tillbaka dina pengar. Om det är så att säljaren har skickat varan, men att varan kommit bort under transporten är det som jag sa ovan huvudregeln att köparen får stå risken för att varor kommer bort under transport, privatpersoner emellan. Om du får tag på säljaren som kanske har ett försändelse ID eller liknande kan man spåra det på transportörens hemsida. Annars får man vända sig till transportören med anspråk på att få tillbaka sina pengar och de har tappat bort jackan. Om brott inte kan bevisas kan du i sista hand stämma säljaren i civilrättsligt tvistemål vid den tingsrätt säljaren bor i, för avtalsbrott. Det är du som ska bevisa i dessa ärende att säljaren begått ett avtalsbrott, och då är det bra om du har sparat all konversation eller liknande ni haft. Även om polisen inte kan styrka brott kan deras förundersökning också användas som grund för din talan. Ribban för att styrka brott är högre än att styrka avtalsbrott. Men först och främst hade jag anmält det till polisen. Du kan läsa mer om anmäla brott på polisens hemsida.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Du är annars välkommen tillbaka till oss, och om du behöver hjälp med att formulera stämningsansökan eller vidare juridisk rådgivning kan du kontakta vår juristbyrå för vidare hjälp. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Vad krävs för att åberopa fel i bostadsrätt?

2020-10-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Vi har köpt en lägenhet med elektriskt golvvärme i hall och badrum. Vi kontrollerade på visning att reglagen fungerade (klickade på knapp, och lampa började lysa grönt).Varken mäklare eller säljaren nämnde att golvvärmen inte skulle fungera/inte vet om det fungerar eller inte. Efter att ha frågat säljaren om detta efter köpet, sa han att det "kan vara trögt de första kalla dagarna", men det är faktiskt så att golvvärmen inte fungerar.Räknas detta som ett dolt fel? Hälsningar
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ni har köpt en bostadsrätt av en privatperson, som förmedlats via en mäklare. Det är då köplagen som är den tillämpliga lagen, och då gäller huvudsakligen avtalet mellan parterna före lagen. Bostadsrätter omfattas alltså inte av samma regler om dolda fel som en fastighet- eller villaköp. Fel i varanHuvudsakligen är det fel på en vara om den avviker från vad ni avtalat om, utifrån kvalitet och andra egenskaper. Det innebär att om ni särskilt avtalat om en lägenhet som ska ha fungerande golvvärme och inte har detta, är det helt enkelt fel på lägenheten (17§ köplagen). Om ni inte uttryckligen har avtalat om detta, ska lägenheten kunna användas för samma ändamål som liknande lägenheter. Den kan även anses felaktig om den inte överensstämmer med vad säljaren annonserat om vid marknadsföringen av lägenheten (18§ köplagen). Om lägenheten säljes i befintligt skick eller liknande förbehåll, kan den ändå anses felaktig om den inte överensstämmer med egenskaper som säljaren lämnat före köpet, eller om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om avvikelser som köparen med fog kunnat räkna med. Även om varan väsentligt sämre än vad köparen med fog kunnat förutsätta utifrån pris och andra omständigheter (19§ köplagen). Så om ni har avtalat med köparen att golvvärmen ska fungera, eller om det står i marknadsföringen av lägenheten eller om ni utifrån lägenhetens skick i övrigt kan förvänta er att golvvärmen fungerar, så är det fel på lägenheten. Undersökning av lägenheten Även om fel enligt ovan föreligger, får du som köpare inte åberopa felet om du kan antas ha känt till det vid köper, eller om du vid en undersökning borde ha upptäckt felet, såvida säljaren inte har handlat i strid mot tro och heder (20§ köplagen). Säljarens lugnande besked om en viss egenskap kan neutralisera köparens undersökningsplikt. Köparen har dock rätt att åberopa dolda fel, då det är fel som köparen inte borde ha upptäckt. Men om köparen känt till en omständighet som i och för sig kan tyda på att fel föreligger, exempelvis om du testar golvvärmen men den inte tycks fungera, kan man förlora sin rätt att åberopa felet. Men då det verkar som att säljaren lämnat en förklarlig anledning till att golvvärmen inte fungerade direkt om ni provade den, även om reglaget fungerade, skulle jag säga att ni inte borde upptäckt felet vid undersökningen och att ni därför kan åberopa det som ett fel. Vem ansvarar för eventuellt fel?Säljaren svarar för fel som uppstått innan du fått lägenheten i din besittning, även om felet visar sig först senare (21§ köplagen). Om en försämring uppstår, exempelvis om golvvärmen inte var sönder vid köpet, men försämrats efter att du tagit över lägenheten, kan den ändå anses som säljarens ansvar om försämringen beror på säljarens avtalsbrott, garanti eller liknande utfästelse om golvvärmens funktion. Om felet inte fanns när ni fick lägenheten, men försämringen har skett, är det definitivt säljarens ansvar om hen visste om att golvvärmen inte fungerade som den skulle, men även om hen lämnade lugnande besked eller försäkring om att den kommer fungera. Jag skulle säga att det finns goda förutsättningar för er att rätt i denna sak. Om det ingick i avtalet att det skulle finnas golvvärme, och köparen lämnar lugnande besked om att den fungerar, så finns det goda grunder för att göra säljaren ansvarig. Man kan då göra gällande påföljder så som att kräva prisavdrag eller hävning, samt skadestånd (30§ köplagen). I ert fall skulle jag säga att prisavdrag är mest rimligt att få igenom, alltså avdrag från lägenhetens värde motsvarande värdet utan fungerande golvvärme (37§ köplagen). Jag tror att felet är för litet för att ni skulle kunna kräva hävning. Ni kan utöver prisavdrag även få skadestånd för exempelvis kostnader ni haft för att laga golvvärmen och liknande (40§ köplagen). Nästa stegNäst är det viktigt, om ni inte redan gjort det, att reklamera felet hos säljaren så fort som möjligt för att inte förlora er rätt att göra påföljder gällande. Detta måste ske inom skälig tid från det att ni märkte eller borde märka felet (32§ köplagen). Detta beror alltså på vad man köpt och när man borde upptäckt felet, men den yttersta gränsen är 2 år från när ni emottog lägenheten. Det räcker med att ni påtalat felet för säljaren, inte vad ni vill att han ska göra åt det. Näst bör ni prata med säljaren och försöka lösa tvisten er emellan. Det kan bli kostsamt med en rättsprocess, och då jag inte vet tillräckligt om er situation och domstolen kan komma till en annan slutsats än jag, kan man behöva betala den andras rättegångskostnader om man förlorar.Men går det inte att lösa med säljaren kan ni kontakta en advokat eller vård juristbyrå för att få vidare vägledning. Därefter är det sista steget att stämma till domstol. Det ska göras vid den tingsrätt där säljaren bor. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas ni fått någon vägledning i era frågor!Vänligen,

Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick

2020-10-22 i Köplagen
FRÅGA |Den 6 september köpte jag en begagnad bil från en privatperson. Den 21 september informerade jag säljaren om att bilen tappar kylvätska. Jag kunde inte se detta under inspektionen eftersom det inte alltid tappar kylvätska. Vissa dagar hittar jag en stor våt plats under bilen och ibland kör jag några dagar utan läckage. Säljaren nämnde inte detta problem.Ett annat stort problem är ett fel på min instrumentpanel. Det här felet försvinner när du har satt in och ut bilnyckeln några gånger och det visas bara nästa dag. Den dagen jag köpte bilen kunde jag inte se detta fel eftersom det kan raderas tidigare och visas bara nästa dag. Jag märkte det några dagar efter att jag köpte bilen och trodde först att det var ett dåligt batteri i bilnyckeln eller någon anslutning. Jag undersökte online och fick reda på att det finns en motor som trycker på en stift och låser ratten. När du sätter in och ut flera gånger bilnyckeln försvinner felet och det var därför jag inte kunde se felet när jag inspekterade bilen. Men nästa dag är felet tillbaka igen.Ett annat problem är att vid fotstödet till vänsterbackpassageraren är våt, tappas vattnet från AC-systemet in i bilen när det regnar ute. Jag kunde inte se detta problem när jag inspekterade bilen eftersom det var en solig dag.Jag har ett köpt avtal och det anges att bilen säljer i befintligt skick men det finns fortfarande fel dolda för mig vid köpet.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du har köpt bilen av en privatperson blir köplagens regler tillämpliga. Du anger också att bilen såldes i "befintligt skick". En bil som säljs i befintligt skick är ändå felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant väsentligt förhållande rörande bilen egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL). Det framgår inte av det du berättat om säljaren kände till felen eller inte. Det kan bli en svår bevisfråga. Frågan om bilen är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta är inte heller den helt lätt att besvara. Här spelar faktorer som bilens ålder, miltal och pris in. Har du betalt ett högre pris kan du vänta dig att bilen är i bättre skick än om du betalt ett lägre pris. En äldre bil kan man vänta sig har fler fel än en nyare bil. Dessutom påverkar felens omfattning och allvarlighet den här bedömningen. Min kunskap om bilar är tyvärr inte tillräcklig för att jag ska kunna uttala mig om de fel du tagit upp. Allvarligare fel talar såklart mer för att bilen är i sämre skick än du kunnat förutsätta. Huruvida bilen är felaktig eller inte enligt köplagens mening kan jag tyvärr inte uttala mig om utefter den information jag fått. När det gäller din undersökningsplikt som köpare kan jag inte heller säga så mycket eftersom det inte framgår vilken undersökning du gjort.En annan viktig fråga är om felen fanns vid köpet eller inte. Säljaren är bara ansvarig för fel som fanns vid köpet (21 § KöpL). Det är alltid en svår bedömning när det gäller bilar eftersom en bil kan gå sönder när som helst. Framförallt kan det bli svårt att bevisa att läckaget från kylaren fanns vid köpet eftersom du inte verkar ha uppmärksammat det förrän tre veckor efter köpet.Min bedömning är dock att du åtminstone reklamerat felet inom skälig tid (32 § KöpL).Eftersom jag utifrån informationen i din fråga inte kan ge så mycket råd om vilka rättigheter du har i just det här fallet så blir min rekommendation att ta kontakt med säljaren och försöka komma fram till en kompromiss. Kanske är säljaren villig att gå med på ett prisavdrag? Om du ändå inte kommer överens med säljaren kan du stämma honom i tingsrätten och yrka på prisavdrag, att säljaren ska reparera bilen eller att köpet ska återgå. Var dock medveten om att du isåfall kommer ha bevisbördan för att bilen är felaktig och att felet fanns vid köpet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,