Dolt fel i bostadsrätt

2021-08-24 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en bostadsrätt och där var kyl o frys gamla , nu har jag köpt nytt och installations killen som bar upp varan och skulle installera det , tog bort den gamla kylofrysen och under fanns inget golv alls han påpeka att det inte får vara så och att det är ett dolt fel han tyckte jag skulle ta kontakt med mäklaren . Det fanns inget droppskydd heller . Vad är det som gäller
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller det bostadsrätter så gäller Köplagens (KöpL) regler istället för jordabalken eftersom det handlar om lös egendom.Dolt fel och undersökningspliktFör att det ska anses föreligga ett dolt fel så krävs det att rekvisiten i 17 § KöpL är uppfyllda. Det kan till exempel handla om att bostadsrätten inte stämmer överens med vad som är avtalat och vad du med fog kunnat förutsätta. I det här fallet fanns det inget golv under vitvarorna vilket avviker från vad du förväntade dig. Det bör därför bedömas som ett dolt fel.Du som köpare har dock en undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Du som köpare får inte åberopa fel som du måste ha känt till vid köpet. Du måste därför undersöka varan för att se så att det inte finns några fel. Din undersökning bedöms utifrån vad en normal person i ditt ställe borde ha upptäckt. Det framgår inte av frågan om du har undersökt bostadsrätten eller inte men jag utgår ifrån att det har gjorts.ReklamationDu får inte åberopa att varan är felaktig, om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Du måste alltså reklamera köpet i tid enligt 32 § KöpL.Påföljder vid dolt felOm det föreligger dolt fel på bostadsrätten har du rätt till vissa påföljder. Du har rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Du har även rätt att hålla inne betalningen, 30 § KöpL.Avhjälpande och omleverans regleras i 34 § KöpL. Säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet utan kostnad för köparen. Säljaren har rätt att avvisa kravet om avhjälpandet skulle medföra svårigheter eller oskäliga kostnader. Istället får då säljaren utföra omleverans enligt 36 § KöpL.Rätt att kräva prisavdrag regleras i 37 § 1 st. KöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.Det kan även bli aktuellt med skadestånd. Du kan få ersättning för utgifter, prisskillnad och utebliven vinst eller liknande, 67 § KöpL.SammanfattningsvisI ditt fall verkar det föreligga ett dolt fel. Det är viktigt att du lämnar även säljaren ett meddelande om detta, alltså reklamerar. Det räcker inte med att du pratar med mäklaren. Sammanfattningsvis skulle jag sedan rekommendera dig att kräva att felet åtgärdas. Om det inte går att åtgärda felet kan du kräva prisavdrag som motsvarar själva felet. Du kan även begära skadestånd för de utgifter som du har haft till följd av detta.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om köprättsligt fel föreligger och vilka felpåföljder som kan aktualiseras

2021-08-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej köpte mig en båt för en vecka sedan som jag skulle köra hem via Göta kanal för båten hade ingen trailer. Jag frågar då om motor och drev är i bra skick. Och får till svar att är de är bra. Men nu efter jag kommit halva vägen rasar drevet och jag får ta upp båten med kranbil och upp täcker då att de är ett stort hål i drevet som jag inte kunnat sett tidigare på grund av att båten låg i vattnet. Frågan är då kan jag begära att han står för de trasiga drevet eller att han ska ta tillbaka båten
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter i mitt svar att du har köpt båten i egenskap av privatperson, av en säljare som också var en privatperson. Det innebär att köplagen här är den tillämpliga lagen jag grundar mitt svar på. Finns det ett fel som du får göra gällande?En förutsättning för säljarens ansvar är att det finns ett fel som säljaren ansvarar för. Frågan om fel finns ska bedömas utifrån båtens skick vid avlämnandet. Avlämnandet är i ditt fall den tidpunkten då du tog hand om båten och körde i väg med den. Även fel som visar sig först senare (dvs. halva vägen hem som i ditt fall) ansvarar säljaren för, om felet fanns vid avlämnandet (21 § första stycket och 6 § andra stycket köplagen). Alltså: om hålet i drevet fanns vid avlämnandet av båten är säljaren ansvarig och felpåföljder kan då göras gällande mot denne. Utgångspunkten är att det är du som köpare som vid tvist behöver bevisa att felet fanns redan vid avlämnandet. Det hänger samman med att risken för båten (för t.ex. försämring p.g.a. olyckshändelse) går över på dig som köpare efter avlämnandet av båten (13 § första stycket köplagen). Beviskravet som gäller är att det ska framstå som övervägande sannolikt att hålet i drevet fanns vid båtens avlämnande.Du får inte göra gällande fel som du kände till eller borde ha upptäckt vid en undersökning av båten, om du undersökte båten eller blev uppmanad att göra det, men inte gjorde det. Det kan ha varit sådant du borde ha upptäckt då du tittade på båten eller eventuellt provkörde den (20 § köplagen). Av vad du har berättat så verkar det som att du inte borde ha upptäckt hålet i drevet vid en sådan undersökning. Speciellt eftersom säljaren har gett ett s.k. lugnande besked angående motorn och drevet genom att säljaren yttrade att "de är bra". Utifrån vad du har berättat bedömer jag att båten avviker från vad du med fog kunnat förutsätta och att båten därför är att bedöma som felaktig (17 § tredje stycket köplagen). Med "fog kunnat förutsätta" menas att det endast är dina befogade förväntningar om båtens skick som skyddas i lagen; om båten såldes till ett vrakpris och såg väldigt nedgången ut så kan bedömningen eventuellt se annorlunda ut. För att du ska få göra en felpåföljd gällande behöver du lämna ett meddelande om felet till säljaren inom skälig tid efter du märkte hålet i drevet (32 § första stycket köplagen). De felpåföljder du kan krävaFörst kan du börja med att kräva avhjälpande. Detta ska ske utan kostnad för dig som köpare (34 § första stycket köplagen). Det innebär att du kräver att säljaren ordnar reparation av drevet. Antingen kan säljaren själv utföra reparationen eller så kan säljaren låta någon annan utföra det. Detta är vad man som köpare normalt har rätt att kräva till en början. Men eftersom drevet har rasat/totalförstörts verkar det inte praktiskt möjligt för säljaren att reparera den eller företa omleverans. Det innebär att dessa s.k. primära felpåföljder (avhjälpande och omleverans) inte kommer i fråga. Det i sin tur innebär att du kan ha rätt att kräva prisavdrag direkt, vilket innebär att säljaren har en skyldighet att stå för det trasiga drevet (37 § första stycket köplagen). Notera att du även kan kräva prisavdrag om du först kräver avhjälpande, om avhjälpandet inte sker inom rimlig tid från kravet. Prisavdraget beräknas utifrån båtens marknadspris i avtalat skick minus marknadspriset för båten i felaktigt skick, det vill säga med hålet i drevet (38 § köplagen). Exempel: Om båten var värd 70 000 kr i felaktigt skick med hålet i drevet och 100 000 kr i avtalsenligt skick, blir prisavdraget 30 000 kr.Du frågar även om han kan ta tillbaka båten, eller annorlunda uttryckt – om du kan häva köpet. Det får du endast göra om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga och felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § första stycket köplagen). Bedömningen sker objektivt. Värderingen av storleken i skillnaden mellan felet och dess effekter och vad du hade fog att förvänta dig är centralt. Likaså vad säljaren insåg eller borde ha insett om dina förväntningar. Sammanfattning och skadeståndDu har troligen rätt att välja mellan avhjälpande och prisavdrag direkt. Mer oklart är om du har rätt att häva köpet. Slutligen verkar du även rätt till skadestånd för eventuell merkostnad för att du var tvungen att anlita kranbilen, såvida inte säljaren kan bevisa att felet låg utanför dennes kontrollansvar (40 § första stycket köplagen). Detta blir oftast svårt att bevisa; som utgångspunkt så ligger det inom säljarens kontroll att kunna avlämna en avtalsenlig vara. Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att häva köpet eller kräva att säljaren står för kostnaden att åtgärda felet?

2021-08-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi har precis köpt en begagnad husvagn av en privatperson. Vagnen är från 1989, men renoverad invändigt, lackad utvändigt, samt nya däck, fälgar och bromsar. I annonsen stod det att vagnen är i mycket fint skick och helt fuktfri. Priset var 59000:-Detta är vår första husvagn ska väl tilläggas, så vi är novisa på området. Köparen var väldigt tillmötesgående och gick igenom vagnen grundligt vid försäljningen (allting utom undersidan av husvagnen), visade hur allting fungerar och berättade om allt han gjort på den. Vi har en 40 min lång film på detta. 2 dagar senare upptäcker vi att en del av undersidan på vagnen inte är i bra skick. Det har släppt i framkant och det är även "glipor" upp mot väggarna. Detta kan innebära att det är stor risk för fuktskada och bör åtgärdas. Vi kommer att ta vagnen till verkstad för att se hur omfattande skadan är. Vi har kontaktat köparen, då han sa vid köpet att det bara var att höra av sig om det skulle vara något. Han vill dock inte kännas vid detta fel och menar på att det inte var någonting han sett, vilket vi finner osannolikt med tanke på den omfattande renoveringen han gjort. Har vi någon rätt att häva köpet eller kräva av säljaren att han står för kostnaden att åtgärda felet?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har köpt en husvagn av en annan privatperson och nu undrar om du har rätt att häva köpet på grund av fel eller kräva att säljaren står för eventuella kostnader att åtgärda felet.Eftersom din fråga gäller köp mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Fel i varanOm husvagnens art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är den inte avtalsenlig. Om husvagnen inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (17 § KöpL). Vilka felpåföljder kan köparen göra gällande? När varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Det bör dock observeras att köparen inte kan göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst.Avhjälpande och omleveransKöparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (34 § första stycket KöpL). Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse får köparen i stället kräva omleverans (Se 34 § 2 st. köplagen). Företar säljaren inte avhjälpande eller omleverans, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet (Se 34 § tredje stycket KöpL).Prisavdrag och hävningI andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL). För att köparen ska få häva köpet krävs dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Som utgångspunkt måste köparen dessutom kunna lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad för att få häva köpet (66 § första stycket KöpL). Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att om ett fel föreligger, har du som köpare i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet. Är avtalsbrottet av väsentlig betydelse får du dessutom kräva omleverans. Skulle säljaren inte företa avhjälpande eller omleverans, har du rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet. Du har i andra hand rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation. Hävning förutsätter dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta.Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Har säljaren handlat i strid mot tro och heder?

2021-08-02 i Köplagen
FRÅGA |Köpte igår en husvagn på en Camping, gick igenom husvagnen men missade fönstret i köksdelen pga att locken var uppställda! Vet inte om det var meningen att man inte skulle obs att fönstret var helt spräckt!Efter dom åkte hem ca 1 Tim som jag såg att hela fönstret var spräckt o ramen likaså!Sms till säljaren vad jag upptäckte, tog även foto på fönstret som jag skickade till henne, hon svarade att så lång var inte sprickan när hon såg det!Då undrar jag varför hon inte talade om det för oss???Kan vi begära att dom står för nytt fönster el som jag tänkt vi kan betala hälften!Dom har ju undanhållit oss detta fel!Tacksam för svar
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Jag tolkar frågan som att du har köpt husvagnen av en annan privatperson, vilket innebär att bestämmelserna i köplagen (härefter KöpL) gäller.Borde du ha upptäckt felet?Har köparen före köpet undersökt varan, får köparen inte heller åberopa ett fel som borde ha märkts vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § andra stycket KöpL). För att avgöra vad köparen "borde ha märkt" vid undersökningen får avgöras med hänsyn till hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft att vid sin undersökning upptäcka felet i fråga (jfr NJA 1996 s. 598). Att fönstret var helt spräckt är med stor sannolikhet en omständighet som köparen borde ha märkt vid en okulär besiktning av husvagnen.Har säljaren handlat i strid mot tro och heder?Möjligtvis kan det argumenteras för att säljaren har handlat i strid mot tro och heder. En säljare bör i viss utsträckning vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som han känner till och som köparen borde upptäcka men förbisett (jfr NJA 2007 s. 86). Säljarens underlåtenhet att lämna upplysning kan därför anses strida mot tro och heder i vissa fall. Säljaren borde åtminstone ha förstått att glasrutans beskaffenhet var avgörande för till vilket pris du som köpare var villig att betala för husvagnen. Säljaren har underlåtit att upplysa om sprickan, utan i stället utnyttjat din okunskap. Det kan därför vara så att du har rätt att åberopa felet, trots att du borde ha upptäckt det vid en undersökning.Påföljd vid fel i varaDu som köpare har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig som köpare, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § KöpL). Omleverenas blir troligen inte relevant. Om inte avhjälpande eller omleverans blir aktuellt får köparen göra prisavdrag (37 § KöpL).Med vänlig hälsning,

Kan köp av jeans hävas eftersom måtten inte stämde?

2021-08-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har sålt ett par jeans på appen plick. I annonsen skrev jag att jeansen var storlek 28x32 och det står det även i jeansen. Köparen bad mig mäta jeansen jag mätte och hon ville köpa det. Hon betalade frakten då vi inte möttes upp. Nu när hon fått hem jeansen mätte hon dom och det visade sig att jag mätt fel. Har hon rätt att häva köpet? Isåfall ska jag betala tillbaka priset hon betalade på varan och de 66kr extra hon betalde för frakten. Eller är jag bara skyldig att återbetala summan hon betalade för själva varan?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om köparen har rätt att häva köpet och vilken summa som du isf ska återbetala till henne används köplagen (KöpL). Köplagen används eftersom ni ingått avtalet om köpet i egenskap av privatpersoner. Eftersom köplagen inte är tvingande kan privatpersoner avtala om att annat ska gälla och vara bindande mellan dem (KöpL 3 §), men jag kommer i detta svar utgå från att ni inte har avtalat om att annat ska gälla än köplagens bestämmelser. Föreligger fel i varan?Först måste det utredas om det föreligger fel i varan, alltså om byxorna är felaktiga. Det måste de vara för att köparen ska få göra en påföljd som hävning gällande. Byxorna är felaktiga om de inte överensstämmer med sådana uppgifter om deras egenskaper eller användning som säljaren lämnat vid marknadsföring av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (KöpL 18 §). Eftersom hon fick uppgifter om byxornas mått som sedan visade sig vara felaktiga och det kan antas att hon inte hade köpt dem om de inte passar henne så kommer jag anta att fel i varan föreligger i detta fall. Frågan är om det förändrar något att byxorna är begagnade. Begagnade varor säljs ofta i "befintligt skick". Det kan ses som en typ av friskrivning som innebär att man får räkna med att varan inte är felfri. Varan kan dock vara felaktig ändå. Även om varan har sålts i "befintligt skick" ska den anses felaktig, om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (KöpL 19 §). Därmed får byxorna förmodligen anses vara felaktiga trots att de är begagnade, eftersom uppgifterna om måtten var felaktiga. Därmed kan olika påföljder bli aktuella, och här under ska jag utreda om påföljden hävning kan bli aktuell. Har hon rätt att häva köpet för att byxorna inte hade de mått som sagts? Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (KöpL 39 §). Hävning är den mest ingripande påföljden, och andra kan bli aktuella innan tex avhjälpande eller omleverans. Men jag antar att ingen av dessa blir tillämpliga i detta fall, eftersom detta gäller begagnade jeans som inte kan omlevereras och knappast är värda att tex sy om. Därmed kvarstår hävning och prisavdrag. Utgångspunkten för att avgöra om felet är av väsentlig betydelse, som krävs för hävning, kan sägas vara att köparen inte har möjlighet att använda varan till den huvudsakliga anledningen som den kunde förvänta sig av avtalet. Felet kan anses vara väsentligt eftersom köparen i detta fall förmodligen inte kan använda byxorna. Därmed kan hävning vara aktuellt i detta fall. Hur mycket ska du betala tillbaka?Vid hävning ska du alltså skicka tillbaka pengarna som hon betalat för byxorna. Om hon gör gällande att hon även vill ha tillbaka pengarna för frakten så kan detta vara relevant. Att häva ett köp innebär att du betalar tillbaka pengarna som konsumenten har betalat, mot att konsumenten lämnar tillbaka varan. De olika prestationerna ska återgå. Inom detta ingår även frakten. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Får jag sälja en vara till någon annan om köparen inte hör av sig?

2021-08-10 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde en båt. Personen jag sålde båten till har brutit ordinarie avtal samt våra muntliga avtal som kommit efter. Nu får jag ej tag på personen. Handpenning är betald. Får jag sälja båten till någon annan då jag behöver bli av med den?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att köpeavtalet gäller mellan två privatpersoner, och därmed blir köplagen (KöpL) tillämpbar (1 § KöpL). Köplagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna i den lagen kan avtalas bort om parterna vill det, både muntligt eller skriftligt (3 § KöpL). I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns något sådant avtal.Kan du sälja båten till någon annan?Det finns regler som ger säljaren ett antal rättigheter om köparen är i dröjsmål/försenad med att fullgöra sina avtalsförpliktelser eller om köparen begår ett avtalsbrott. Dessutom följer det av allmänna avtalsrättsliga principer att det inte ta hur lång tid som helst för en köpare att fullgöra sina avtalsförpliktelser. En köpare ska medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och hämta eller ta emot varan i fråga (50 § KöpL).Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt kräva skadestånd (51 § KöpL). För att du ska kunna häva köpet om köparen inte medverkar till köpet krävs det att du har ett särskilt intresse av att bli av med varan (55 § första stycket KöpL) (57 § andra stycket KöpL). Dessutom måste avtalsbrottet vara av väsentlig (avsevärd) betydelse för säljaren, och köparen ska ha insett eller borde insett detta. Det kan exempelvis vara ett väsentligt avtalsbrott om du har berättat för köparen att du behövde bli av med båten snabbt eller om du har gått miste om andra mer förmånliga avtal på grund av köparens försummelse och köparen insåg eller borde insett detta. I samband med hävning kan du kräva skadestånd för utebliven vinst (67 § KöpL).Om köparen dröjer oskäligt länge med att hämta varan eller betala varan har du rätt att sälja varan till någon annan (76 § KöpL). Vad som utgör oskäligt länge är svårt att ge ett exakt svar på, det kan exempelvis bero på omständigheterna vid ingående av avtalet. Om du har nämnt till köparen att du vill bli av med båten snabbt kan det anses ha gått en oskälig tid redan inom ett par dagar exempelvis. Om ni inte har diskuterat när båten ska hämtas alls borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor.Har du rätt till att behålla handpenningen?Som utgångspunkt ska säljaren betala tillbaka handpenningen om köpet inte genomförs. Men om köparen orsakar säljaren skada genom att dra sig ur avtalet kan säljaren få ersättning för detta (51 § KöpL) (57 § KöpL). Då kan säljaren få behålla en del av eller hela handpenningen. Säljaren kan exempelvis ha lagt ner arbete och pengar på grund av avtalet, eller kanske tackat nej till andra köpare som erbjöd en högre köpeskilling. Det ska handla om utgifter som har ett samband med avtalet. Då fungerar handpenningen som en säkerhet för säljaren och ger säljaren en fördelaktig förhandlingsposition. Säljaren måste kunna bevisa att skadan föreligger på grund av köparens avtalsbrott.Storleken på ersättningen avgörs från fall till fall och påverkas inte av handpenningens storlek. Om köparen har orsakat en skada som är större än handpenningen kan säljaren få behålla hela handpenningen och dessutom kräva mer ersättning utöver det. Om skadan understiger värdet på handpenningen behöver säljaren betala tillbaka en del av handpenningen.Sammanfattning och rekommendationOm köparen inte har medverkat till köpet, exempelvis genom att inte betala inom avtalad tid eller inom skälig tid, eller att köparen inte hämtar varan inom skälig tid/avtalad tid så har köparen begått ett avtalsbrott och du kan i sådana fall sälja båten till någon annan. Jag kan tyvärr inte säga exakt vad som är en "skälig" tid eftersom det beror på omständigheterna kring köpet och vad som har kommunicerats mellan dig och köparen, men om ni inte har bestämt en tid för när köpet skulle fullgöras borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor. Om ni har avtalat en tid och köparen inte har hört av sig inom den tiden är köparen också i dröjsmål. Tänk på att om du säljer båten till någon annan måste du betala tillbaka handpenningen till köparen, dock kan du behålla en del av handpenningen som motsvarar eventuell skada som kan ha uppstått för dig på grund av köparens avtalsbrott. Jag skulle rekommendera att du skriftligt (exempelvis via mail eller sms) meddelar köparen att du kommer häva köpet och sälja båten till någon annan om hen inte fullgör sina avtasförpliktelser inom exempelvis ett par dagar. Om köparen inte svarar på detta meddelandet inom rimlig tid kan det ses som att köparen har accepterat hävningen. Om du vill begära skadestånd av köparen är det bra att du förmedlar detta också i samma meddelande.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Fel på vara via tradera, hur mycket måste jag betala tillbaka?

2021-08-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline, ni har tidigare kommit med så fantastiska svar så jag prövar igen.Jag köpte ett grafikkort från Komplett.se tidigare under året för 7990 kr. Då jag insåg att jag faktiskt inte behövde ett nytt grafikkort valde jag att sälja det på tradera, för att bygga upp min profil där.Grafikkortet var alltså helt nytt och jag kom aldrig att öppna paketet.Buden på grafikkortet gick upp till 15 500 (troligtvis med "hjälp" av den brist på grafikkort som råder).Den med högst bud betalade och jag skickade iväg varan samt en digital kopia av kvittot från Komplett.se.Allt kändes jättebra.Nästan två månader senare återkommer köparen med en tvist genom tradera där han påkallar att jag ska betala tillbaks pengarna för objektet då det enligt honom har ett fabriksfel. Han förklarar att han varit i kontakt med Komplett.se gällande problemet men att de endast kan göra återköp på de 7990 kr som grafikkortet ursprungligen kostade. De kan inte skicka ut ett nytt kort då det som sagt råder stor brist på dessa och han vill därför att jag betalar honom det fullständiga beloppet för auktionen i utbyte mot att han skickar tillbaks grafikkortet till mig.Min fråga är om jag måste betala tillbaks dessa pengar?Behöver ni ytterligare information svarar jag gärna!Tack på förhand!
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp av grafikkort mellan privatpersoner gäller köplagen. I detta fall är du säljare och den som köpt av dig köpare.Om det har uppstått ett fel i varan som inte beror på köparen får köparen göra gällande påföljder mot säljaren (30 § köplagen). Påföljden kan t.ex. vara reparation eller att köpet hävs. Om det har uppstått ett fabrikationsfel som hela tiden funnits på varan men visar sig först efter köpet är du som säljare ändå ansvarig för felet (21 § köplagen).För att få hävda felet och inte förlora sin rätt att kräva åtgärder måste köparen meddela säljaren inom skälig tid från det att felet har eller borde ha upptäckts (32 § köplagen). Skälig tid kan vara svårt att bedöma och måste bedömas från fall till fall men inom två månader räknas enligt huvudregeln alltid som skälig tid. Utifrån dina uppgifter i frågan är min bedömning att reklamationen skett i skälig tid och att köparen har rätt att kräva åtgärder.Om felet är väsentligt får köparen häva köpet (39 § köplagen). Om det inte går att använda grafikkortet alls är det ett väsentligt fel och köparen har rätt att häva köpet. Om köpet hävs ska köpet gå åter (64 § köplagen). Att köpet går åter innebär att köparen lämnar tillbaka grafikkortet och att säljaren lämnar tillbaka pengarna.SammanfattningSammanfattningsvis är alltså min bedömning att köparen har rätt att häva köpet på grund av att varan är väsentligt felaktig och inte fungerar. Köparen har även reklamerat i tid. Om köpet hävs måste du som säljare betala tillbaka hela köpeskillingen. Jag vill avslutningsvis betona att det finns fler lagrum i köplagen som kan bli aktuella på din situation och ge ett annat utfall om det är så att alla omständigheter inte framkommer i din fråga. T.ex. om grafikkortet inte är helt obrukbart eller om köparen har gjort någonting som minskat värdet på grafikkortet mer än nödvändigt, då kan köparen bara ha rätt att få tillbaka en del av köpeskillingen. Om du vill ha vidare rådgivning utifrån din specifika situation och anlita en jurist hos Lawline råder jag dig att boka en tid via länken nedan.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Hur gör man när en vara inte stämmer överens med avtalet?

2021-07-31 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en ponny med pass enligt köpeavtal. Men när vi får hem ponnyn är den utan pass, utan chipmärkning och allt. Vad gäller då? Vi har all konversation mellan oss och säljaren på sms, vi har köpeavtalet etc. Men polisen lägger ner förundersökningen pga. Att uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att Britt som hör under allmänt åtal har förövats. Vi anmälde det som bedrägeri.Vad gör vi nu? Kan vi göra något eller är vi lurade och ej får någon hjälp?
Jakob Johansson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att köpet skett mellan er som privatpersoner. Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner tillämpas köplagen.Varan ska stämma överens med vad som följer av avtaletDu nämner att ni kommit överens om att det med ponnyn ska följa ett pass samt att ponnyn ska vara chipmärkt. Om det finns angivet i avtalet men inte stämmer överens med hur ponnyn levererades är det att anse som fel i varan (17 § KöpL).Om det inte finns angivet i avtalet, men angivits genom utfästelser innan köpet som kan antas ha inverkat på köpet gäller även här att det är att anse som fel i varan om ponnyn inte levereras som utlovat (18 § KöpL).Reklamation inom skälig tidNär fel i varan upptäcks ska varan reklameras och detta inom skälig tid, senast 2 år efter köpet genomförts (32 § KöpL). Det framgår inte helt om en reklamation skett i ert fall. Även om säljaren inte tycks vara villig att godta detta så ska reklamationen göras. Det räcker med ett direkt meddelande till säljaren om att ni önskar reklamera varan, ni ska också i reklamationen eller inom skälig tid därefter meddela vilken påföljd ni önskar. Det är bra om reklamationen sker skriftligen där ni kan bevisa att en reklamation skett inom skälig tid.Påföljder vid fel i varanI första hand är påföljderna vid fel i vara avhjälpande eller omleverans. Säljaren har alltså möjlighet att avhjälpa felet alternativt leverera en ny vara som stämmer överens med avtalet (34 § samt 36 § KöpL). I ert fall kan omleverans vara en påföljd som inte går att genomföra. Säljaren kan eventuellt genom avhjälpande betala för införskaffande av pass samt chipmärkning av ponnyn. Om inget av ovanstående alternativ är möjligt alternativt att säljaren inte genomför det inom skälig tid kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt (37 § KöpL). Prisavdrag sker enligt 38 § Köplagen och beräknas på förhållandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick vid avlämnandet. Prisavdraget får i ert fall alltså beräknas på skillnaden mellan avtalat pris och vad priset för ponnyn utan chipmärkning och pass skulle vara. Hävning får ske på grund av fel av väsentlig betydelse om säljaren insåg eller borde ha insett, hävning ska meddelas inom skälig tid efter att tiden för avhjälpande och omleverans passerats.Min rekommendation är att reklamera varan. Om ni redan gjort detta, utan att säljaren gått med på det är alternativet att vända er till domstol. Ni lämnar då in en stämningsansökan. Behöver ni hjälp att ta ärendet vidare kan ni boka ett möte med våra jurister här.Med vänliga hälsningar