Jag köpte nyligen en begagnad bil och har nu upptäckt fel, vad kan jag göra?

2019-11-23 i Köplagen
FRÅGA |Hei! Jag kjöpte en Passat for 3 veker sen til en privatperson. Nå viser det seg at det er fel och mangler på denna bilen. Hvilken rettigheter har jag i forhold til dette? Kan jag kreve kjøpet opphevet och få pengene tillbaks. Det er snakk om ganska myckrt pengar. For jag kan inte ha en bil som inte kan brukas efter bara 3 uker uten at det skal kosta meg många hundralapper och få fiksat på verksted
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du nu strax efter köpet av bilen upptäckt flertalet fel, och undrar vad du har för rättigheter i förhållande till säljaren på grund av detta. Eftersom jag inte vet vad det är för fel du upptäckt kan jag tyvärr inte ge något klart besked om du har rätt till att häva köpet eller någon annan påföljd, men jag kan beskriva för dig hur reglerna ser ut. Köplagen En bil utgör så kallad "lös egendom". När två privatpersoner köper och säljer lös egendom, alltså varor, är köplagen (KöpL) tillämplig. Lagen behandlar bland annat situationen när köparen upptäckt ett fel i varan (KöpL 1 § och 4 §). Reglerna i köplagen kan dock avtalas bort, det innebär att om du och säljaren avtalat om något annat än vad som sägs i lagen gäller avtalsvillkoren istället (KöpL 3 §).Regler om fel i varaFör att du ska ha rätt att vidta någon åtgärd mot säljaren krävs att felen i bilen utgör fel i juridisk mening. Det finns olika situationer när ett fel i vara anses föreligga rent juridiskt, jag kommer att beskriva dem nedan.1. Om bilen avviker från vad ni avtalat om (konkret fel)Bilen ska stämma överens med vad du och säljaren har avtalat om (KöpL 17 § första stycket). Om säljaren garanterat dig att bilen ska vara av en viss beskaffenhet eller ha viss karaktär, till exempel att styrservon ska fungera felfritt, och det sedan visar sig att så inte är fallet, anses det föreligga ett fel i bilen. Säljaren kan ha lämnat denna garanti både muntligen och skriftligen. Inte bara ett muntligt eller skriftligt köpeavtal, utan även andra uppgifter om bilens egenskaper, som lämnats utan direkt samband med själva köpet, (till exempel i säljarens annons) kan utgöra sådana uppgifter som kan ligga till grund för att ett fel anses föreligga. 2. Om bilen avviker med vad du som köpare med fog kan förutsätta (abstrakt fel)Om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig (KöpL 17 § tredje stycket). Detta är en mer generellt hållen regel. Vad du som köpare "med fog kunnat förutsätta" är olika från fall till fall, men rent generellt kan sägas att dina befogade förväntningar avseende bilens beskaffenhet är vägledande. När det rör sig om en begagnade varor, som i ditt fall, får köparen i regel förvänta sig viss slitage. 3. Om bilen inte överensstämmer med marknadsföringen Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med uppgifter om bilens egenskaper som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av bilen eller före köpet. Uppgifterna ska antas ha haft en inverkan på köpet för att felet ska föreligga i juridisk mening (KöpL 18 §). 4. Övriga situationer då fel i vara kan föreliggaEn vara ska, om inte annat följer av ert avtal, vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används eller för det ändamål som den särskilda varan är avsedd att användas. Varan ska även ha de egenskaper som säljaren har hänvisat genom att visa ett prov eller en modell av varan. Varan ska vara förpackad på ett normalt sätt. Skulle något av dessa kriterium inte vara uppfyllt, föreligger ett fel i varan (KöpL 17 § andra stycket). Jag bedömer det som osannolikt att de fel du upptäckt på din bil faller in under någon av dessa situationer, men tar ändå upp dem för din kännedom. Tidpunkten då felet uppstår har betydelse Huruvida du kan göra gällande någon påföljd mot säljaren beror även på när felen i bilen uppstått. Om felen fanns när du köpte bilen, men om de visade sig först senare, kan säljaren hållas ansvarig (KöpL 21 §). Fel som borde märkts vid en undersökning av varan Något du bör vara uppmärksam på är att en köpare inte får hävda fel i varan om köparen borde märkt felet när han eller hon undersökte av varan vid köpet. Samma sak gäller om köparen inte undersökt varan, trots att säljaren uppmanat köparen att undersöka varan (KöpL 20 § andra stycket).Vad kan du göra?Skulle ett fel i juridisk mening föreligga i bilen finns det olika påföljder du kan göra gällande. Detta ska du göra inom skälig tid efter det att du märkt, eller borde ha märkt, felen (KöpL 32 §). Du kan i första hand kräva att säljaren åtgärdar felet utan kostnad (avhjälpande). Detta ska säljaren göra så länge det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för honom eller henne (KöpL 34 § första stycket). Om säljaren inte åtgärdar felen, har du rätt till full ersättning för kostnaderna att själv åtgärda felen hos bilverkstad exempelvis (KöpL 34 § tredje stycket). För att ha rätt till avhjälpande av felet måste du meddela säljaren detta så snart som möjligt efter att du upptäckt felen (KöpL 35 §). Om säljaren inte åtgärdar felen på egen bekostnad, eller ger dig ersättning, kan du i andra hand kräva prisavdrag (KöpL 37 §). I tredje hand kan du kräva att köpet hävs (KöpL 37 §). För att du ska kunna häva köpet krävs dock att säljaren gjort sig skyldig till ett allvarligt avtalsbrott och säljaren ska ha insett att avtalsbrottet är av stor betydelse för dig (KöpL 39 §). Det är normalt svårt att bevisa sådana allvarliga avtalsbrott.Några avslutande råd Som du kanske märker finns det många regler att ta hänsyn till om du vill vidta åtgärd mot säljaren. Jag skulle råda dig att ta kontakt med säljaren i första hand och meddela honom om felen. Skulle säljaren vara ovillig att åtgärda felen på egen bekostnad eller att ge dig ett prisavdrag, råder jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig att närmare bedöma dina chanser till framgång på rättslig väg. Du kan kontakta vår juristbyrå på Lawline här. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Vindikationsrätt och hävd vid godtrosförvärv av lösöre

2019-11-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en guitar för 3 år sedan av en vän. Priset var okej, 3500 kr. Han hade vid den tiden fått max 4000 kr för den. Jag har kvitto som vi skrev tillsammans som anger att jag köpt den med pris och datum. Nu ville jag sälja den vidare och det visar sig att den har varit stulen för 10 år sedan.Tyvärr har min vän gått bort så jag kan inte fråga han var den kom ifrån. Jag hade ingen anledning vid köpet att misstänka något och jag tror inte han stulit den heller.Vad gäller här? Jag visste inte ens den hade ett serie nummer för det syns inte, man va tvungen skruva bort en platta då fanns det där. Har jag gjort mig skyldig på något sätt ?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om godtrosförvärv av lösöreDet rör sig om ett köp i god tro av en gitarr, ett så kallat godtrosförvärv, vilket regleras i lagen om godtrosförvärv av lösöre (1 § GFL). Omständigheter som talar för god troDet faktum att du köpte en gitarr till ett icke märkvärdigt pris, att säljaren hade egendomen i sin besittning trots att denne inte var ägare till gitarren samt under vilka förhållanden den utbjöds talar för att du var i god tro. Utifrån de omständigheter du anfört i frågan tyder inget på att du borde misstänkt något i försäljningssituationen. Det krävs att du som köpare var i god tro tills dess att gitarren kom i din besittning (2 § GFL). Det framgår inte av omständigheterna i frågan hur länge du har innehaft gitarren. Beroende på tidslängden av innehavet blir det olika utfall. Nedan redogörs för bägge scenarierna. För det fall du innehaft gitarren i mindre än tio årFör det fall du innehaft gitarren i mindre än tio år, kvarstår en så kallad vindikationsrätt för den rätte ägaren. Vindikationsrätten innebär att den rätte ägaren inom sex månader från det att denne fick kännedom om ditt innehav av gitarren, kan göra gällande anspråk på att återfå gitarren från dig (3 § GFL). I detta fall är du alltså tvungen att lämna tillbaka gitarren till den rätte ägaren. För de ekonomiska förluster du lider av detta genom att gitarren var belastad med ett rättsligt fel, kan du kräva säljaren på ersättning för (41 § köplagen). För det fall du innehaft gitarren i över tio årOm du däremot innehaft gitarren i över tio år, föreligger hävd. Detta förutsätter att du under hela denna perioden varit i god tro angående att gitarren inte varit belastad med tredje mans rätt (det vill säga någon annans äganderätt). Hävd innebär att du som köpare har fått äganderätt till gitarren och ingen vindikationsrätt föreligger för den rätte ägaren (4 § GFL). Trots att det föreligger hävd, har dock den rätte ägaren en sista möjlighet att återfå sin gitarr om denne väljer att göra möjligheten gällande. Den rätte ägaren kan i utbyte mot ett lösenbelopp återfå sin gitarr (5 § GFL). Lösenbeloppet innefattar kostnader för ditt köp av gitarren samt de utgifter du lagt ut i syfte att förbättra denna (6 § 1 st GFL). Lösenbeloppet ska minst motsvara marknadsvärdet (6 § 2 st GFL). Anspråk att genom lösenbelopp återfå gitarren måste göras gällande gentemot dig inom sex månader efter att den rätte ägaren fick reda på ditt innehav eller måste antas ha fått kännedom om ditt innehav (5 § 2 st GFL). SlutsatsBeroende på hur länge du innehaft gitarren, leder scenariot till olika resultat. Sammanfattningsvis kan du komma att behöva lämna ifrån dig gitarren till den rätte ägaren om ägaren kräver detta, men oavsett om det sker genom lösen eller vindikation, har du rätt till ersättning antingen från den rätte ägaren alternativt från säljaren. Du har inte gjort dig skyldig till något om du varit i god tro fram tills dess att du fick reda på att gitarren var stöldgods. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Säljarens ångerrätt, vad gäller?

2019-11-14 i Köplagen
FRÅGA |Jag är uppfödare och skall köpa en valp ifrån en annan uppfödare. Nu har hon ångrat sig och vill inte fullfölja köpet. Vad gäller?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, Av din fråga framgår det inte riktigt om du har ingått avtalet om köp av hundvalp som privatperson (konsument) eller som näringsidkare (exempelvis som egenföretagare). I vilken egenskap säljaren agerar är inte heller helt enkelt att utröna. Men mot bakgrund av att du titulerar dig själv och säljaren som uppfödare utgår jag ifrån att ni båda är att betrakta som näringsidkare. Tillämplig lag i den uppkomna situationen blir därför köplagen (KöpL). Även viss ledning för de grundläggande principerna beträffande avtal i allmänhet kan eventuellt behöva sökas i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (kallas avtalslagen och förkortas AvtL)Det korta svaret på din frågaNej, säljaren har ingen ångerrätt och du kan som köpare kräva s.k. fullgörelse av det ingångna avtalet. Annorlunda uttryckt: Din motpart, alltså säljaren, är skyldig att lämna ifrån sig hundvalpen mot den överenskomna ersättningen. Annars kan denne bli skyldig att utge (betala) skadestånd till dig som köpare. AllmäntHundar utgör lösöre (lösa saker) och avtal om köp av lösöre (är en sorts lös egendom) mellan näringsidkare regleras i KöpL. Lagen är dock i sin helhet dispositiv, vilket innebär att parterna har rätt att avtala om annat om de så önskar (3 § KöpL). Som köpare får man hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör sina åtaganden gentemot köparen, förutsatt att inget giltigt skäl för att avstå ifrån detta finns på säljarsidan (23 § första stycket KöpL). Men det föreligger ingen generell ångerrätt för säljaren enligt svensk köprätt. Det måste i så fall framgå av det aktuella avtalet (3 § KöpL). Har inget sådant villkor intagits i avtalet gäller ingen ångerrätt. Även ett skadestånd kan följa som ett direkt resultat av säljarens dröjsmål (27 § första stycket KöpL). Ditt case, vad gäller?Du nämner inget skriftligt köpeavtal. Jag tolkar därför din fråga som att du och säljaren har träffat en muntlig överenskommelse. Det finns inga formkrav för den här typen av transaktioner (köp av hundvalpar) varför ett muntligt avtal är giltigt och binder säljaren vid avtalsinnehållet. Det kan däremot stundtals vara svårt att fastställa ett sådant när ingenting finns i skrift varför svaren istället får sökas i relevant lagstiftning. Du skriver endast att säljaren har ångrat sig. Inte varför. Men så länge han eller hon inte har några legitima skäl blir denne enligt 23 § första stycket KöpL skyldig att sälja hundvalpen till dig. Ni har ingått ett bindande avtal och ni är därför båda enligt allmänna avtalsrättsliga principer bundna av era respektive svar (säljaren genom sitt anbud när denne erbjöd dig att få köpa hundvalpen och du genom din accept när du tackade ja till detta), 1 § första stycket AvtL. Det handlar således om en ömsesidig förpliktelse, vilket innebär att du faktiskt är skyldig att köpa hundvalpen. Men det är förvisso inget problem i det här fallet eftersom din önskan är att köpet blir av. TipsJag föreslår att du kontaktar säljaren på nytt och förklarar att du har läst på och gör en annan bedömning av det låsta läget. Kom ihåg att säljaren enligt 27 § KöpL kan bli skyldig att utge skadestånd vid dröjsmål. Och det kanske mest centrala; ångerrätt saknas här. Det är i varje fall min slutsats.Genom ytterligare en förhandling kanske ni också kan nå en lösning som bättre passar er båda givet förutsättningarna (en s.k. förlikning). Som sagt, det råder avtalsfrihet på det här området (3 § KöpL, se även ovan under allmänt) varför en omförhandling alltid kan påkallas och medges av någon av avtalsparterna. Jag hoppas att du känner dig tillfreds med svaret. Välkommen att höra av dig på nytt vid eventuella oklarheter. Vänligen,

Kan en köpare som inte provkört en bil häva köpet?

2019-11-06 i Köplagen
FRÅGA |Vår son 17år har precis sålt en Volvo som han byggt om till A-traktor. Registreringsbesiktigade den i måndags och gjorde efterkontroll på vanliga kontrollbesiktningen i fredags.Bilen är såld via Blocket annons och "I befintligt skick" enligt kvittot.Killen som köpte den var här igår (lördag) och kollade på den, bestämde sig på vägen hem och swishade en handpenning på 10% Idag, söndag, var han här och hämtade den och betalade resterande, totalt 46.000. Inte vid något av tillfällena provkörde han bilen/traktorn. A-traktorn tog de härifrån med biltransport ca 20mil. När han kommit hem ikväll, ringer han och vill häva köpet då han upplever vibrationer. Bilen är byggd med dubbla lådor och det vibrerar lite mellan kardan och låda men inget som de anmärkt på besiktningen och inte mer än liknande A-traktorer enligt sonen. Hur stor chans tror du han har att häva köpet om han går vidare eller ska sonen stå på sig att han inte vill ta tillbaka den.Om han provkört bilen här hade han ju märkt samma sak.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är om köparen av din sons A-traktor kan häva köpet. Eftersom det rör sig om ett köp av A-traktor som räknas som lös egendom, mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig om inte köpare och säljare avtalat något annat. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Är det fel i varan? För att få häva köpet måste det vara fel i varan, det vill säga fel på A-traktorn. Varans kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som är avtalat. Om inte annat följer av avtalet ska A-traktorn vara ägnad för det ändamål som A-traktorer i allmänhet används, det vill säga bilkörning. Om A-traktorn avviker från detta är den att anse som felaktig. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det finns särskilda ändamål som varan är avsedd att användas för, om säljaren måste ha insett detta särskilda ändamål vid köpet och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning (17 § KöpL). För A-traktorer finns som regel det särskilda ändamålet att det ska vara just en A-traktor och inte en bil eftersom en A-traktor får framföras även av den som inte fyllt 18 år. Det kan även finnas andra särskilda ändamål.Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Om din son sagt att det inte finns några vibrationer till köparen kan det alltså också vara att anse som fel i vara. Påverkar det att varan är såld "i befintligt skick"?Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehållskall den anses felaktig, om1.varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,2.säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3.varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL). Även om varan är såld i befintligt skick är säljaren skyldig att upplysa köparen t.ex. om något avviker på varan. Om din son hade varit osäker på om t.ex. bromsarna fungerade hade han alltså haft en upplysningsplikt att meddela det till köparen. I detta fall menar din son att vibrationerna inte är att se som ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Din son menar istället att A-traktorer med dubbel låda burkar vibrera. Vid köp av begagnade varor kan inte köparen räkna med att varan är i samma skick som en ny sådan. Det påverkar även köparens undersökningsplikt vilket jag återkommer till under nästa rubrik.Kan köparen åberopa felet när han inte provkörde bilen?Om vibrationerna ändå är att anse som fel i vara kan säljaren häva köpet men då måste köparen ha uppfyllt sin undersökningsplikt.Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). Frågan är alltså om köparen måste antas ha känt till vibrationerna. Utan att ha provkört A-traktorn är det svårt att säga att köparen måste antas ha känt till det vid köpet. Om det är mycket vanligt att A-traktorer med dubbel låda vibrerar går det eventuellt att hävda att köparen måste ha känt till det vid köpet om han har tidigare erfarenhet av A-traktorer. Som jag uppfattar din fråga har köparen inte undersökt A-traktorn genom att provköra. Det framgår inte heller att din son uppmanat köparen att provköra. Om din son uppmanat köparen att provköra A-traktorn kan inte köparen åberopa "felet". Att A-traktorn är såld i befintligt skick fråntar inte säljarens upplysningsplikt men det bör öka köparens undersökningsplikt. SammanfattningSammantaget bedömer jag det utifrån uppgifterna i frågan som att det inte föreligger fel i varan. Bilbesiktningen har inte uppmärksammat vibrationerna och enligt din son är det vanligt att det vibrerar när en A-traktor har dubbla lådor samt att den inte vibrerar mer än någon annan liknande A-traktor. Oavsett har köparen eventuellt inte uppfyllt sin undersökningsplikt.Sammanfattningsvis borde din son alltså kunna "stå på sig". Om köparen vänder sig till domstol för att häva köpet blir det en fråga om bevisning. Att bilbesiktningen inte påtalat att det skulle vara något fel på bilen talar för att det inte förelåg något fel i varan. Att köparen inte provkörde bilen och det stod på kvittot att bilen såldes i befintligt skick talar för att köparen inte kommer nå framgång i domstol även om vibrationerna skulle vara att anse som fel. Om ni har kopia på kvittot och/eller köpeavtal samt bilbesiktningsutlåtande sparat kan ni skicka in det som skriftlig bevisning till domstolen om det blir aktuellt. Även ett utlåtande från en bilbesiktning skulle kunna fungera som bevisning.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man häva ett köp innan varan har skickats?

2019-11-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har ett knivigt problem. Jag har köpt en vara på tradera vars bud ju är bindande. En gammal skivspelare. Efter affären avslutades har jag fått övertygande information om att det är mycket olämpligt att skicka gamla skivspelare. De håller oftast inte för detta. Jag kontaktad säljaren för att klargöra detta, be honom att vi avbryter affären, jag ser till att han slipper avgiften och jag föreslår även honom att sälja den med avhämtning pga den information jag fått. Säljaren svarar då nej. Han vidhåller att jag ska betala. Han svarar inte på frågan om hur han packat - mer än "mycket noggrannt". Han svarar inte på vad han tar för ansvar om den går sönder mer än att han felaktigt påstår att schenkers avgifter täcker detta. Nu står vi här med en oavslutad affär och det senaste som hänt är att säljaren hotar med betalningsföreläggande hos kronofogden. Jag tycker att jag har mycket goda argument för att jag ville avbryta affären och ta tillbaka mitt bud. Det handlar inte så mycket om pengarna som det faktum att jag tycker att det är ett sånt makalöst resursslöseri att skicka något som med stor sannolikhet inte kommer att hålla. Men har jag någon juridisk rätt att göra detta?
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller köp mellan privatpersoner så är det i Köplagen som vi hittar tillämpliga regler.Du får häva köpet om det är fel på varan eller om den är försenadDe möjligheter som finns för att häva ett köp är begränsade till två situationer.1. om varan är försenad på grund av säljarens dröjsmål att leverera varan (25-26 § KöpL).2. om det efter leverans skulle visa sig finnas ett fel i varan (30, 37, 39 § KöpL). Säljaren är i detta fallet inte i dröjsmål med leveransen så den möjligheten till hävning kan vi räkna bort.Man bedömer om det finns fel i varan först när den har avlämnats till leverantörenTidpunkten då man avgör om det föreligger ett fel på varan bedöms enligt 21 § KöpL. Den tidpunkten inträffar när risken för varan går över på köparen, vilket är när varan är att anses som avlämnad 13 § KöpL vilket den anses vara när säljaren ha lämnat över varan till transportören då detta är ett transportköp på distans 7 § KöpL. Eftersom att denna tidpunkt ännu inte har inträffat så finns det tyvärr ingen möjlighet att hävda fel i varan.Det finns alltså inget legalt stöd för dig att häva köpet vid denna tidpunkt. Du är således bunden av avtalet och betalningsskyldig för varan 50 § KöpL.Om det senare när du har fått skivpelaren skulle visa sig att den har gått sönder under frakten så kan du mest troligt få pengarna tillbakaOm det senare, när du fått skivspelaren skulle visa sig att den har gått sönder under frakten så kan du nog med framgång hävda fel i varan med stöd av 8§ som säger att säljaren ansvarar för att ordna ett lämpligt transportmedel för varan; samt 17 § 2st 4p KöpL som säger att varan ska vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan. De påföljder som skulle bli aktuella då är mest troligt prisavdrag (37-38 § KöpL) eller hävning av köpet (37, 39 § KöpL). Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Felaktig katt

2019-11-17 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan jag och min fru köpte en katt av en privatperson, och nu 8 dagar efter att vi köpt honom så har han visat sig undernärda uttorkad och allmänt inte frisk. Hon har ljugit om att katten varit chipad och vi vet inte om något det som har sagt stämmer. Han är så sjuk nu att dom ber oss att tänka på att låta honom somna in.
Jesper Eng |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Ni har inte ställt någon fråga, men jag hoppas det är okej att jag formulerar en åt er. Den lyder: Kan vi häva köpet? För svar går vi till köplagen (KöpL). Av 1 § och 4 § KöpL framgår att lagen gäller köp av lös egendom mellan privatpersoner. En katt är lös egendom och ingen av er är näringsidkare. KöpL är alltså tillämplig. Enligt 30 § KöpL kan ni bl.a. häva köpet om varan är felaktig. För att besvara frågan om varan är felaktig börjar vi i 17 § KöpL. Där står det först och främst att varan ska stämma överens med avtalet. Jag måste utgå ifrån att ni inte kommit överens om att köpa en sjuk katt. Antagligen har säljaren (S) lämnat vissa garantier om kattens skick, inte bara om chippningen utan också i övrigt. Det kan jag så klart inte veta, så för sakens skull ska vi göra det svårt för oss och utgå ifrån att inga garantier eller tillförsäkringar lämnats. I 17 § andra stycket KöpL står det att varan är att anse som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det är naturligtvis en bedömningssport att avgöra vad ni ska anses med fog kunnat förutsätta. Som utgångspunkt kan man nog hävda att ingen vill köpa en sjuk katt, men saken är inte helt glasklar. Det beror på omständigheterna vid köpet. Såg katten sjuk ut? Såldes den till kraftigt underpris? Saknades uppgifter om hälsokontroller? Visste ni hur gammal katten var? Svaren på dessa och liknande frågor kommer i stor utsträckning styra utfallet. Se även 20 § KöpL, där det står att köparen inte får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Jag är dock inte orolig. Ni verkar ju förvånade över kattens skick, och jag kan därför anta att ni inte hade någon anledningen att tvivla på kattens hälsa. Katten är alltså högst troligt felaktig enligt 17 § KöpL.Utöver det nyss skrivna uppstår också en fråga om chippningen. Enligt 18 § första stycket KöpL ska varan vidare anses felaktig, om den "inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet". Att S hävdat att katten varit chippad när så inte varit fallet utgör en avvikande egenskap. Avvikelsen måste också antas ha inverkat på köpet. Hade ni köpt katten om ni visste att den var ochippad? Jag vet inte vad det kostar att chippa en katt. Om kostnaderna för det är höga i jämförelse med priset för katten, kan man anta att uppgiften om att katten varit chippad inverkat på köpet. Kravet är lågt ställt. Det räcker med att man ska kunna anta att uppgiften inverkat på köpet. Det finns ingen anledning att tvivla på att uppgiften inverkat på köpet. Katten är alltså felaktig även enligt 18 § KöpL.Som nämnt får ni enligt 30 § KöpL häva köpet om varan är felaktig. Det finns dock ett hinder kvar: 39 § KöpL. Den lyder: "Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta." Självklart är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för er. Detta måste också S ha insett, eller i varje fall borde S ha insett det. Ett tydligt bevis på den saken är att S känt behovet av att ljuga om chippningen. I och med det är alla förutsättningar för hävning uppfyllda och jag rekommenderar att ni så fort som möjligt meddelar S om det. Enligt 64 § KöpL innebär hävning att ni ska få tillbaka era pengar och S ska få tillbaka sin katt. Korta tillägg: S har rätt att på egen hand avhjälpa felet (dvs. chippa katten och göra den frisk) eller företa omleverans (vilket nog inte kommer på fråga eftersom hon inte kan leverera en likadan katt) enligt 36 § KöpL. Sannolikheten för att det ska inträffa antar jag vara obefintlig.Jag hoppas att detta var den lösning ni var ute efter. Lycka till!

Ospårat paket har kommit bort i posten, vem ansvarar?

2019-11-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad mitt tillvägagångssätt ska vara som nästa steg i en bedrägerifråga på nätet.Jag köpte för några månader sen ett Nintendo Switch för runt 4000kr på facebook marketplace. Jag kollade upp säljaren snabbt och fick inga dåliga vibbar av henne förutom att hon var seg på att svara. Vi kom överens om att hon skulle skicka varan efter att hon fått betalning via swish. När hon väl skickar 3 dagar senare än avtalat så säger hon att hon skickat detta som ett ospårat paket. Detta försvinner med posten och jag yrkar enligt köpelagen (i och med att hon ej har bevis på att hon skickat det) att hon har ansvaret för paketet tills detta kommer fram till mig och att jag vill ha pengarna tillbaka. Hon yrkar istället på att det är postens ansvar och att hon gjort en anmälan till postnord och vill behålla pengarna. Jag gjorde en polisanmälan om bedrägeri mot henne som ledde till en förundersökning som lades ner pga "utpekade personen har gjort en anmälan om att godset försvunnit på posten, går ej att styrka brott och bör tas som en civilrättsligt mål". Efter kontakt med postnord avsäger de allt ansvar när saker skickas ospårbart, något säljaren garanterat fått också som svar.Åter till min fråga: Vad är nästa väg att gå? Jag vill gärna få tillbaka pengarna, men i och med att det är en mindre summa så kanske det inte är värt kostnaden att ta det vidare juridiskt? Kan jag kräva en grundligare utredning av polisen då jag själv sett att hon tidigare är dömd i domstol?
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Jag kommer först gå lättast hur du lättast kan kräva dina pengar tillbaka, sen kommer jag gå igenom varför detta inte är lämpligt att ta upp från ett straffrättsligt perspektiv. Jag kommer i mitt svar förutsätta att ni bor på ett omfattande avstånd från varandra, dvs att ni inte har möjlighet att besöka varandra.Hur du går vidare härifrånSituationen du beskriver är ett transportköp. Det innebär att köparen och säljaren inte finns på samma ställe, och säljaren har förbundit sig att skicka varan till köparen via transport som de själv ordnat eller anlitat tredje man för.Inom köprätten är en central fråga vem som bär ansvaret för eventuella fel. Vid transportköp övergår detta ansvar, ifall tredje man (i det här fallet Postnord) anlitas, när varan överlämnas på transportören (7 § Köplagen). Alltså bar du den ekonomiska risken när varan försvann. Det viktiga är att risken går över vid avlämnandet (13 § Köplagen)Det finns dock fortfarande räddning för ditt fall. Säljaren var den som ordnade transporten, vilket innebär att de har en plikt att göra det med lämpliga transportmedel och sedvanliga villkor (8 § Köplagen). Villkoret som låter Postnord friskriva sig från allt ansvar för att paketet kommer fram, samt att det inte går att spåra kan tänkas bryta mot det här. Frågan om straffrättDet är förståeligt att du vill se den här personen straffad. Problemet framkommer i att bedrägeri förutsätter uppsåt, något som är svårare att betydligt bevisa än vårdslöshet. Vårdslösheten i det här fallet ligger i att säljaren anlitade transportören till ofördelaktiga villkor, utan att omständigheterna påkallade det.Bedrägeri förutsätter vilseledande, uppmaning till handling eller underlåtenhet, att detta är till gärningsmannens fördel och att offret lider skada(9 kap 1 § Brottsbalken). I ditt fall är vilseledandet inte möjligt att bevisa troligen, eftersom vilseledandet måste ske uppsåtligen.Vidare är det en rimlig förklaring att paketet kommit bort i posten, därför skulle inte en fällande dom vara sannolik, eftersom beviskravet inte är uppfyllt.Polisen kommer inte att utreda detta vidare om du inte visar att hon har vilselett dig med vilja. Det är därför de hänvisar till köprättsliga regler, för där kan du få kompensation för den förlust du har lidit. Den enda skillnaden i slutresultatet är att säljaren inte tvingas till straff.Mitt rådSpara all kommunikation mellan dig och säljaren, den kan vara bevis ifall det går hela vägen till rätten.Skriv ett meddelande till säljaren där du hänvisar till 7 § och 8 § i Köplagen. Förklara att hon genom att anlita Postnord med dessa villkor, någonting hon sedan tidigare har medgett, inte tagit tillvara dina intressen på ett sådant sätt som lagen stadgar. Förklara vidare att du kräver tillbaka dina pengar. Nämn sist att du kommer att vända dig till rätten ifall hon inte betalar tillbaka det du tidigare har betalat henne. Huruvida du gör verklighet av detta är upp till dig. Bevis för betalning finns i Swish.Om du har ytterligare frågor hjälper vi dig gärna även i framtidenMed vänlig hälsning,

Har köpare rätt att häva köp när han borde ha märkt felen i varan?

2019-10-31 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde en Golf 1994 årsmodell för 9 dagar sedan via Marketplace på Facebook. Jag berättade om de kända fel jag kände till om bilen 24/9 när han var här och tittade på bilen och provkörde den. Visade även senaste besiktningsprotokollet varför den inte gått igenom besiktningen pga miljövärdena var på tok för höga. Den 26/9 återkommer han för att köpa bilen för 2000 kr och kör den sedan i 11 mil hem till sig. Igår kväll 3/10 börja han skicka sms om fel på bilen som inte jag hade en aning om och vill nu häva köpet. Men som jag förstår det hela har han redan börjat på att skruva och meka med bilen varför jag inte vill ta tillbaka den. Har han rätt att häva köpet då undrar jag? Tacksam för svar
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör ett köpeförhållande mellan två privatpersoner, vilket aktualiserar köplagen.När får köpare åberopa fel i vara?Fel i vara föreligger om varan inte uppfyller vad parterna kommit överens om i köpeavtalet, eller om den brister i allmänna krav på bland annat varans egenskaper och avsedd användning (17 § köplagen). Vidare föreligger fel i vara om den i annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Eftersom att det rör sig om en gammal bil till ett väldigt billigt pris, är det rimligt att anta att köparen inte haft fog att förutsätta att bilen är felfri. Vidare har bilen sålts via Facebook vilket bör innebära att köparen måste iaktta försiktighet. I och med att jag inte vet vad som avtalats mellan er i detalj skulle det därmed vara troligt att felen i bilen inte är sådana fel som kan åberopas enligt köplagen.Det kan dessutom sägas att köparen enligt 20 § köplagen inte har rätt att som fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Vidare får köparen inte heller åberopa fel som han borde ha märkt i det fall han har undersökt varan före köpet. Det framgår inte av din fråga vad för fel som har förelegat, men eftersom att bilen är väldigt billig och väldigt gammal måste köparens undersökningsplikt anses vara väldigt sträng. Det är alltså rimligt att anse att de fel som föreligger i bilen borde ha märkts av köparen, och han får därför inte åberopa dessa fel.SammanfattningMed hänsyn till att köparen tagit en titt på bilen och provkört, samt att han inte har haft fog att förutsätta en bil fri från fel med tanke på priset och åldern, är det rimligt att anta att han inte har rätt att åberopa felen enligt köplagen. Därmed har han alltså inte rätt att häva köpet.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,