Kan köpare åberopa fel när de inte undersökte bilen och den såldes i befintligt skick?

2021-07-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde en bil på blocket i början av februari. Jag meddelade dom fel och brister som jag visste om vilka köparen godtog. Vi skrev ett köpekontrakt och att bilen såldes i "befintligt skick" där jag som säljare hade informerat om de brister jag visste om. Jag erbjöd köparen att provköra innan köp, men hen sa att det inte behövdes. Bilen var bara 7år gammal och hade gått ca 15000mil. Köpeskillingen var 120000kr. Den är servad efter ordning och jag har aldrig haft problem med den. Nu i förra veckan hör köparen av sig och det visar sig att oljan i automatlådan är förorenad och dålig, vilket tydligen har gjort att hela växellådan behöver bytas till en kostnad på ca 50000kr. Köparen kommer driva detta vidare. Vad har jag för rättigheter och hur ska jag agera? Jag vet inte vad jag skulle ha kunnat göra annorlunda?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Gäller köplagen?Det här är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner och då blir köplagen (KöpL) aktuell. Enligt 3 § KöpL är köplagen dispositiv och det betyder att man kan avtala om att köplagens bestämmelser inte ska gälla för ert köpeavtal. Så börja med att kolla om ert köpeavtal har avtalat bort köplagen eller inte. Jag kommer att utgå ifrån att lagen gäller för ditt köp.Köparens undersökningsplikt före köpetNär man köper en vara så har köparen en undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Där köparen ska undersöka varan före köp men det är inget som är en skyldighet för köparen att göra. Dock kan det påverka köparens chanser att åberopa felet på varan. Det är två fall som påverkar köparens rätt att åberopa felet:Att köparen faktiskt har undersökt bilen eller, Att köparen har inte undersökt varan fast köparen har fått uppmaningar av säljaren att undersöka varan.Då enligt informationen som du har gett mig verkar din situation falla inom det andra fallet. Då du hade uppmanat köparen att undersöka bilen och provköra den och påpekat bilens brister. Det betyder att de inte kan åberopa fel som de borde ha märkt vid undersökningen och bara kunna åberopa dolda fel enligt 20-21 § KöpL. Min slutsatsMin generella uppfattning är att du har agerat på ett korrekt och lämpligt sätt. Då bilen såldes i befintligt skick enligt köpeavtalet, du uppmanade köparen att undersöka och provköra bilen och sedan påpekade alla brister med bilen som du kände till är delar som talar för din fördel. Då det påverkar deras rätt att reklamera fel som de borde ha hittat vid en undersökning. Dock om fel anses vara ett fel som de inte borde ha märkt vid en undersökning så kan de ha rätt att få ersättning av dig. Sedan ska jag påpeka att det är köparna som har bevisbördan att det är ett fel som de inte borde ha märkt vid en undersökning. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp kan du boka en rättsutredning eller boka en tid med en av våra jurister. Mer information om rättsutredning hittar du här och du kan boka en tid med en av våra jurister här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Köplagen - köpt fejkad vara

2021-07-31 i Köplagen
FRÅGA |hej. köpte en muminmugg på facebook marketplace, när jag fick den på posten visade sej att den va fejk? vad skulle jag kunna gör åt det? polisanmäla!
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga!Eftersom att du köpt den av en privatperson, är köplagen tillämplig. Lagen är dispositiv och det är det som du och säljare kommer överens om i avtalet som gäller.Det vanligaste är att man köper saker i befintligt skick. Detta innebär att säljaren friskriver sig från ansvar genom att tala om den säljs med vissa brister, 19§ köplagen. Säljare ska alltså meddela om det finns eventuella brister i varan. Jag antar att säljaren skrev att muggen var äkta och inte en kopia. Däremot finns det situationer där varan anses vara felaktig, trots att den sålts i befintligt skick. Det kan vara om det inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats innan köpet, om säljaren underlåtit att informera väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller om varan är i väsentligt sämre skick, 19 §. Alltså, har säljaren inte informerat om felet eller om varan väsentligt avviker från vad ni kommit överens, anses den vara felaktig. Den anses vara felaktig då säljaren förmodligen inte talade om att det var en kopia. Du som köpare har dock en undersökningsplikt, 20 § Köplagen. Detta innebär att köparen inte kan åberopa fel som borde upptäckts vid en undersökning av varan, 20 § 1st.. Undantag från detta framgår av 20 § 2 st., om köparen före köpet, undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den (om man fått en sådan), får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. I och med att du köpt den online och fått den via posten, är det svårare att undersöka varan än om ni exempelvis hade mötts upp istället. Säljaren hade förmodligen bilder och en beskrivning om muggen, men det är inte helt klart om han kanske använde andra bilder som fick muggen att framstå som äkta. Det du kan göra är att exempelvis häva köpet, 30§. 39 § anger att hävning får ske, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren borde insett detta. Detta skulle kunna vara om säljaren visste om att du inte skulle köpa muggen om den var falsk, eller betalat den summan du gjorde. Dock får du inte häva köpet om du inte märkt av eller borde ha lagt märke till felet. Jag skulle föreslå att kontakta säljaren och eventuellt gå igenom ert avtal/konversation om muggen för att tydligare kunna avgöra vad som är fel. Du skulle även kunna skicka en stämningsansökan, läs mer om detta här. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du välkommen att ställa dessa eller kontakta oss via telefon (här). Telefontjänsten är öppen kl 10.00-16.00 måndag-fredag.Med vänlig hälsning,

Felaktig vara: vilka rättigheter har jag som köpare?

2021-07-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej Har köpt ett båtskrov av en privatperson. I köpekontraktet anges en båtmodell som nu efter köp har visat sig ej stämma. Korrekt modell är mindre än den som uppges i köpekontraktet och kan därför antas vara värd mindre än vad säljaren fick i ersättning för båtskrovet. Vilka rättigheter har jag att kräva säljaren på någon ersättning?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är ett köp mellan två privatpersoner och således blir köplagen tillämplig.I och med att det står en båtmodell i köpekontraktet som inte stämmer överens med varan som du har fått levererad så är varan att anses som felaktig (17 § första stycket och tredje stycket köplagen).Om en vara anses som felaktig utan att det beror på köparen så har du som köpare enligt 30 § köplagen rätt till att:1. kräva att säljaren avhjälper felet,2. kräva omleverans om felet är av väsentlig betydelse för köparen,3. kräva prisavdrag (om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt),4. häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta och 5. kräva skadestånd för den skada som köparen lider på grund av att varan är felaktig.Vänliga hälsningar,

Köpares dröjsmål med hämtning

2021-07-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej, detta gäller en försäljning av en utombordsmotor på blocket av mig som privatperson. I mitten av maj betalade en annan privatperson in 1500 kr som handpenning av överenskomna 25 000 kr. Personen skulle hämta motorn inom ett par veckor. Efter en sms växling drog det ut på tiden, och den 8/6 ville jag få veta en sista dag att hämta motorn. Fick inget svar på den frågan. Nu 28/7 hör personen av sig och vill hämta motorn om någon vecka.Jag sålde motorn till en en annan person för några veckor sedan.Har den första personen rätt att få tillbaka handpenningen eller inte efter så lång tid.Har haft mycket besvär och kostnader att flytta och förvara utombordsmotorn (200 kg) under tiden, och att hitta en ny köpare.
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vid köp som sker mellan privatpersoner är köplagen, KöpL, tillämplig. Där framgår bland annat köparens förpliktelser. Enligt 50 § p. 1 KöpL skall köparen medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren ska kunna fullfölja köpet, medverkansförpliktelsen. Dessutom ska köparen hämta eller ta emot varan enligt 50 § p. 2 KöpL, hämtningsförpliktelsen. För din situation är hämtningsförpliktelsen den aktuella då medverkansförpliktelsen enbart är inriktad på att möjliggöra för säljaren att fullgöra sina förpliktelser och främst är aktuell när en vara ska tillverkas efter köparens beställning enligt KöpL:s förarbete, prop. 1988/89:76 sid. 158.Jag förstår din situation som att du vid något eller ett antal tillfällen efter avtalet slöts i mitten av maj har uppmanat köparen att berätta när han avser hämta motorn och att du har fått tvetydiga eller inga svar. Om köparen inte uppfyller sin hämtningsförpliktelse kan vissa rättsföljder inträda om de åberopas av säljaren, dessa är hävning, ersättning för utgifter och vidareförsäljning.HävningHävning regleras vid köparens avtalsbrott i 55 § KöpL. Där framgår att säljaren endast får häva köpet på grund av att köparen inte hämtar varan om det faktumet är av väsentlig betydelse för säljaren och köparen insåg eller borde ha insett det. Dessutom krävs att det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det sålda objektet. Enligt 55 § st. 2 KöpL kan säljaren vidare häva köpet om denne skulle ha givet köparen en viss tilläggstid, en form av senaste datum för hämtning av varan, och köparen förstod eller borde ha förstått att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med varan. Beroende på hur era konversationer har sett ut kan det eventuellt vara möjligt att visa på att dessa krav ovan, för att du i egenskap av säljare ska ha rätt att häva köpet, är uppfyllda. Har du klargjort att du är benägen att bli av med motorn inom kort tid på grund av de kostnader och besvär som tillkommit då du fick hålla kvar den längre än tänkt kan hävning bli aktuellt. Om hävning i detta fall skulle vara möjligt innebär det att alla prestationer som utväxlats ska återgå, med andra ord ska köparen få tillbaka den handpenning han lämnat och du återfår rätten till motorn, vilket innebär att du exempelvis har rätt att sälja den vidare. Det ska dock påpekas att man inom lagen generellt sett vill undvika hävning av ett avtal och att kraven för att det ska medges är högt ställda, varför det är oklart om hävning kan ske i detta fall.Ersättning för utgifterEnligt 72 § KöpL ska säljaren fortsätta vårda varan om köparen har försummat att hämta upp den. 75 § KöpL staterar att säljaren rätt till ersättning från köparen för försvarliga utgifter som han har haft för att vårda varan för köparens räkning. Det betyder för din del att du kan kräva köparen på ersättning för de kostnader du haft för att ta hand om varan under den tid du innehade den, exempelvis förvaringskostnader.VidareförsäljningEnligt 76 § KöpL har säljaren rätt att sälja vidare varan till någon annan om köparen dröjer oskäligt länge med att hämta den. Viktigt att notera i sammanhanget är att om säljaren lyckas sälja varan vidare till en ny köpare och denne köpare betalar ett högre pris än den förste köparen så tillfaller överskottet den förste köparen enligt 78 § KöpL. Om du alltså lyckats sälja motorn till den andra köparen för över 25 000 tillfaller överskottet den förste köparen.SlutsatserAv allt att döma har du eventuellt haft en rätt att häva köpet. Huruvida så är fallet blir beroende av exempelvis hur era SMS konversationer har sett ut. Där är det möjligt att man kan utläsa att du på ett tillräckligt tydligt sätt har klargjort att det var angeläget för dig att bli av med motorn fort för att undvika kostnader. För att en giltig hävning ska komma till krävs dock att man meddelar motparten att man själv önskar häva avtalet. Att du har tydliggjort en sådan intention är en förutsättning för att en hävning ska kunna anses ha ägt rum.Så som jag tolkar din situation utifrån informationen jag har så bedömer jag att du har varit i din fulla rätt att sälja vidare motorn till en ny köpare och att du dessutom har rätt till ersättning för de kostnader du har lagt ut för att förvara motorn. Om du har lyckats sälja motorn till ett högre pris än 25 000 kr ska överskottet gå till din första köpare enligt ovan. Detta eventuella överskott används ofta för att avräknas mot den förste köparens skuld till säljaren på grund av dennes vårdkostnader. Därför är det egentligen bäst om du argumenterar för att du har hävt köpet då det innebär att relationen mellan dig och den förste köparen helt försvinner och du blir därmed inte tvungen att ge bort eventuellt överskott till denne. Först i andra hand bör du enligt min mening åberopa din vidareförsäljningsrätt enligt ovan nämnda paragrafer. Om du lyckas nå framgång med talan om hävning är det möjligt att köparen invänder att du inte är berättigad till ersättning för ditt omhändertagande av motorn enligt 75 § KöpL. Detta då relationen mellan dig och köparen som sagt har kapats och det är möjligt att du inte längre då räknas som vårdpliktig, vilket utesluter din rätt till ersättning genom nämnda paragraf. För att försöka få ut ersättning ändå kan du i andra hand hänvisa till skadeståndsregeln i 57 § st. 2 – 4 KöpL för att få ersättning för din vård om motorn. Handpenningen som lagts om 1500 kr ska återgå till den förste köparen, men det är möjligt att din fordran mot köparen på grund av vården är större än 1500 kr och att fordringarna kvittas ut.Med vänlig hälsning,

Fel i vara efter köp, men inte pga. säljaren

2021-07-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej, I mars 2021 köpte jag en bil av privatperson. Bilen var godkänd och skattad. I förra veckan (juli 2021) fick jag ett brev ifrån Besikta Bilprovning som informerade mig om att efter en intern kontroll kunde mitt fordon ha hanterats felaktigt vid senast utförda kontrollbesiktning och därmed godkänts på felaktiga grunder. De vill därför erbjuda mig en ny avgiftsfri kontrollbesiktning på valfri Besikta station. De säger att jag ska ta med mig detta brev och ge det till teknikern som betalning. Jag vill dock inte lämna ifrån mig det här brevet i original då det är det enda bevis jag har för att ett fel har begåtts. Min fråga är nu, om fel kvarstår från ursprungliga besiktningen, vilka rättigheter har jag då och hur bör jag gå tillväga och vem/vilka kan jag kontakta för att få hjälp i frågan? Jag vill inte behöva betala eventuella reparationer som bilprovningens personal har godkänt på felaktiga grunder. Vänligen och Tack på förhand
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! Eftersom att du köpt den av en privatperson, är köplagen tillämplig. Lagen är dispositiv och det är det som du och säljare kommer överens om i avtalet som gäller. Det vanligaste är att man köper saker i befintligt skick. Detta innebär att säljaren friskriver sig från ansvar genom att tala om den säljs med vissa brister, 19§ köplagen. Säljare ska alltså meddela om det finns eventuella brister i varan. Jag antar att säljaren skrev inte heller visste om att bilen besiktigats fel. Däremot finns det situationer där varan anses vara felaktig, trots att den sålts i befintligt skick. Det kan vara om det inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats innan köpet, om säljaren underlåtit att informera väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller om varan är i väsentligt sämre skick, 19 §. Alltså, har säljaren inte informerat om felet eller om varan väsentligt avviker från vad ni kommit överens, anses den vara felaktig. I detta fall är det svårt att avgöra eftersom inget fel har upptäckts än och säljaren visste förmodligen inte om den felaktiga besiktningen. Du som köpare har dock en undersökningsplikt, 20 § Köplagen. Detta innebär att köparen inte kan åberopa fel som borde upptäckts vid en undersökning av varan, 20 § 1st.. Undantag från detta framgår av 20 § 2 st., om köparen före köpet, undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den (om man fått en sådan), får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Det är vanligt att man undersöker en bil man köper privat, dock varierar det hur långtgående undersökningen är beroende på vad för typ av vara det är. Det är exempelvis därför det finns besiktningar etc., I detta fall har ingen av er handlat i ond tro, dvs. säljaren har inte sålt bilen medveten om att att besiktningen varit fel och du har förmodligen inte heller undvikit att undersöka bilen på rätt sätt vid köpet. I och med att bilen antagligen står på ditt namn nu (se vem som bär risken för varan 13 § köplagen) och att säljaren sålde bilen i god tro, bör du kolla upp med din försäkring och besiktningsfirman som bilen tidigare besiktigat på. Du kan även höra av dig till säljaren och förklara vad som hänt, personen kanske är hjälpsam och ni kanske lyckas komma överens om en lösning i och med att köplagen är dispositiv. Dessutom kan det vara bra att gå igenom ert avtal och se vad som står skrivet. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du välkommen att ställa dessa eller kontakta oss via telefon (här). Telefontjänsten är öppen kl 10.00-16.00 måndag-fredag. Med vänlig hälsning,

Fel på husvagn

2021-07-31 i Köplagen
FRÅGA |Köpte en husvagn där vi fick höra att allting fungerade och var felfritt. Kollade lite snabbt bara medans säljaren sa att det var felfritt, vilket det verkligen såg ut att vara. Nu i efterhand så när vi skulle fara iväg med det så lossnar kranen då vi fyllt på vatten, (alldeles söndertorkad) sen fungerar inte kylskåpet så vi fått leta nytt. Även varit tvungen att inhandla ett nytt batteri då det inte ens gick att ladda. Min fråga då är går inte köplagen in då? Då vi betalat dyrt och varan är i väsentligt sämre skick och varan inte stämmer överens med uppgifter om egenskaper.
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om en husvagn som efter köpet visade sig vara i dåligt skick. För att besvara din fråga kommer jag först utreda om husvagnen är felaktig i rättslig mening, därefter kommer jag att förklara om du får åberopa det eventuella felet gentemot säljaren och avslutningsvis kommer jag att redogöra för vilka påföljder som du kan göra gällande i denna situation. Om det är så att du köpte husvagnen av en privatperson är det köplagen (KöpL) som aktualiseras. Köpte du husvagnen av en juridisk person, exempelvis av ett företag, är det däremot konsumentköplagen som blir tillämplig förutsatt att du köpte den i egenskap av en konsument (dvs. privatperson). Konsumentköplagens regler liknar reglerna som finns i köplagen men de är i många avseenden förmånligare för köparen. Jag kommer i mitt svar att anta att säljaren var en privatperson, varför jag kommer att utgå ifrån köplagens regler. Föreligger det fel?För att bedöma om den köpta varan är felaktig ska man i första hand beakta vad som följer av avtalet (17 § första stycket KöpL). Varan ska vidare överensstämma, förutom med själva avtalet, även med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Här kan vi alltså ta hänsyn till säljarens påstående att husvagnen är felfri, vilket det senare visade sig inte vara fallet. Du nämner också att husvagnen inte stämmer överens med uppgifter om dess egenskaper. Om säljaren uppgav att husvagnen har egenskaper som den i verkligheten inte har, eller om egenskaperna på annat sätt avviker från vad som har uppgetts, ska även det beaktas. Det föreligger alltså fel om husvagnen avviker från vad som ni har avtalat eller från vad säljaren har uppgett, vilket mot bakgrund av vad du har angett verkar vara fallet här. Varan ska även anses vara felaktig om den exempelvis avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta (17 § tredje stycket KöpL). Det som ofta är avgörande för bedömningen enligt denna regel är de förväntningar som en förnuftig köpare i samma situation skulle ha haft på avtalsföremålet. Förutom dessa så kallade typförväntningar kan förväntningarna i det enskilda fallet även påverkas av säljarens beskrivning av föremålet. Som köpare kan man exempelvis förutsätta, särskilt med tanke på säljarens egna uppgifter, att husvagnen inte innehåller några större brister. Samtidigt kan förväntningarna inte ställas alltför högt om det rör sig om en begagnad vara. Om husvagnen är begagnad kan det alltså vara rimligt att räkna med att det finns några mindre skador eller brister. Om det skulle vara så att husvagnen såldes "i befintligt skick" ska den ändå anses vara felaktig om den inte stämmer överens med säljarens uppgifter, om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om väsentliga förhållanden som rör varans egenskaper eller användning som säljaren måste antas ha känt till och om underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § första stycket KöpL). OBS! För att säljaren ska anses vara ansvarig för felet krävs att felet fanns när varan såldes. Detsamma gäller om felet visade sig först senare (21 § KöpL). Felet med kranen, kylskåpet eller batteriet måste alltså ha funnits när du köpte husvagnen och när den överlämnades till dig - köparen är ansvarig även om du upptäckte felet vid ett senare skede. Får du åberopa felet?Huvudregeln är att du får åberopa felet. Det finns dock ett par bestämmelser avseende undersökning av varan och reklamationsfrist som kan göra att din rätt att åberopa felet bortfaller. Dessa kommer jag att behandla nedan. Det finns ingen generell skyldighet för dig som köpare att undersöka varan före köpet. Om du däremot har undersökt varan före köpet eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka varan får du inte åberopa de felen som du borde ha märkt vid undersökningen förutsatt att säljaren inte har handlat i strid mot tro och heder. Du får inte heller åberopa fel som du måste antas ha känt till före köpet (20 § KöpL). Till skillnad från vad som gäller för undersökning av varan före köpet har du en generell undersökningsplikt efter köpet. Du är skyldig med andra ord att undersöka husvagnen så snart omständigheterna medger det efter att husvagnen har överlämnats (31 § första stycket KöpL). Skyldigheten hänger samman med reklamationsfristen eftersom du behöver, för att ha rätt att åberopa felet, reklamera inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (32 § första stycket KöpL). Eftersom du är skyldig att undersöka varan efter köpet hänför sig tidpunkten för när du borde ha märkt felet ofta till när du undersökte varan i enlighet med din undersökningsplikt. Du måste reklamera inom skälig tid räknat från denna tidpunkt och reklamationen får ske senast två år efter köpet (32 § andra stycket KöpL). Eftersom reklamationen ska göras inom skälig tid rekommenderar jag dig att reklamera så snart som möjligt. Reklamation kan göras både muntligen och skriftligen.I undantagsfall har du rätt att reklamera senare än vad som anges ovan men för detta krävs att säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL). Att säljaren har handlat i strid mot tro och heder innebär bland annat att hen visste om sitt avtalsbrott, det vill säga att den sålda varan innehöll bristerna, men bestämde sig ändå för att inte upplysa köparen om det. Det kan vara rimligt att förutsätta att säljaren i ditt fall var medveten om felen varför bestämmelsen kan vara för handen. Viktigt att notera är dock att det är du som köpare som har bevisbördan och måste visa att säljaren visste om felen, varför jag skulle rekommendera att, om möjligt, reklamera inom skälig tid enligt ovan. Vilka påföljder kan du göra gällande?Efter att du har åberopat felen kan du göra påföljder gällande. Du har i första hand rätt att kräva att säljaren åtgärdar felen utan kostnad för dig, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte åtgärdar felen efter att du har krävt det, får du själv åtgärda dem och kräva skälig ersättning från säljaren (34 § KöpL). För att du ska kunna kräva att säljaren åtgärdar felen måste du framställa kravet härom i samband med reklamationen eller inom skälig tid därefter (35 § KöpL). Även om du inte har krävt det har säljaren rätt att på egen bekostnad åtgärda felen (36 § KöpL). Av detta följer att du som köpare har som huvudregel inte rätt att åtgärda felet om du inte har gett säljaren en möjlighet att göra det själv. Ett undantag till denna regel är om det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att du skulle avvakta avhjälpande från säljarens sida. Ett exempel på när det inte anses vara skäligt att avvakta är när en köpt bil slutar fungera under en resa långt från säljaren. Om husvagnen exempelvis har stått på din tomt eller parkering och du hinner under tiden inhandla ett nytt batteri kan det alltså vara svårt att hävda att undantaget är för handen såvida det inte var någon nödsituation. Om avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § första stycket KöpL). Som nämnt ovan är huvudregeln att du som köpare har en skyldighet att först bereda säljaren möjlighet att avhjälpa felen själv och detta gäller även om du vill kräva exempelvis prisavdrag. För att få häva köpet måste felen dessutom vara väsentliga för dig och det krävs också att säljaren insåg eller borde ha insett det. Även i fråga om hävning måste du framställa kravet inom skälig tid (39 § KöpL). Vid bedömning av huruvida felen är väsentliga för dig i samband med rätten till hävning ska bland annat beaktas om du som köpare skulle vara beredd att köpa varan i dess faktiska skick på andra villkor, exempelvis till ett lägre pris, om du hade varit medveten om felen. Dessutom ska möjligheten att åtgärda felen beaktas - om det går att reparera eller på annat sätt åtgärda felen kommer felen troligen inte anses som väsentliga. SammanfattningUtifrån vad du har uppgett verkar husvagnen vara bristfällig samt felaktig i rättslig mening. Du får därmed åberopa felen om du har reklamerat inom skälig tid efter att du har märkt eller borde ha märkt felen. Eftersom du är skyldig att ge säljaren möjlighet att åtgärda felen innan du själv gör det kan det ställa till med problem när du ska begära ersättning för motorn som du själv har åtgärdat. Det kan dock vara värt att i samband med reklamationen begära ersättning även för motorn och se om säljaren går med på det. För övriga fel som du inte har åtgärdat har du en lagstadgad rätt att i första hand få felet åtgärdat av säljaren och, om detta inte sker, får du i andra hand åtgärda felet själv, få prisavdrag eller häva köpet. Om du vill ha ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Trasig vara och säljaren svarar inte, vad gäller?

2021-07-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag har nyligen blivit utsatt för bedrägeri på blocket. Detta hände: Jag köpte en produkt av en individ. Hen lovade att produkten var i bra skick och att alla funktioner fungerade. Jag beställde produkten av denna individ och hen skickade den som lovat. Dagen efter kom produkten fram och istället för att fungera var den helt trasig. Först trodde jag den hade gått sönder i posten men när jag ringde och messade individen märkte jag att hen hade blockat mitt nummer. Jag skrev även på blocket där hen läste meddelandet men vägrade svara. Detta får mig att tro att han visste att hen sålde en felaktig produkt till mig. Hur och vad ska jag göra? Finns det något sätt för mig att få tillbaka mina pengar? Tacksam för svar så snabbt som möjligt!
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köpet har skett på blocket och således utgår jag ifrån att köpet har skett mellan två privatpersoner. I sådant fall blir köplagen tillämplig. RISKEN FÖR VARANJag förstår det som att varan har transporterats via post. Om varan ska transporteras inom samma ort från säljaren till köparen så är det säljaren som bär ansvaret för varan, i övriga fall är det köparen som bär risken för varan under transport (7 § köplagen). Det innebär att om transporten inte sker inom samma ort så går risken över på köparen i samband med att säljaren lämnar över varan till transportören (13 § köplagen) och det innebär att köparen som riskbärare blir skyldig att betala för varan även om den har förstörts under transporten (12 § köplagen).VARANS BESKAFFENHETEn vara ska stämma överens med avtalet avseende art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Om inget följer av avtalet så ska:1. varan vara ägnad för det ändamål som liknande varor används för,2. vara vara ägnad för det ändamål varan var avsedd att användas av köparen om säljaren vid köpet måste ha insett detta och köparen har haft rimlig anledning att lita på säljarens sakkunskap och bedömning,3. ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom exempelvis prover eller en modell och4. vara förpackad på ett vanligt sätt om det behövs för att skydda varan.Om varan avviker från avtalet eller från ovan nämnda punkter så ska varan anses som felaktig (17 § köplagen). Utan att veta vilken vara det är fråga om eller om det ni har upprättat ett avtal så kan vi konstatera att varan inte är ägnad att användas för sitt ändamål om den är trasig. Om varan således skulle anses som felaktig och det inte beror på fel från köparens sida så får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet, även skadestånd kan krävas (30 § köplagen). Att du inte får tag på säljaren gör detta mer komplicerat, mitt tips är att testa ta kontakt med säljaren ännu en gång. Det finns självklart möjligheten att ta detta till domstol, men beroende på värdet av den köpta varan ställt emot domstolskostnaderna så är det inte en väg jag rekommenderar i detta fallet sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Vänliga hälsningar,

Fel i husvagn, köparens rättigheter

2021-07-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Köpte en begagnad husvagn igår kväll. Säljaren visade att han hade lagat en gammal skada inne på toaletter och visade att han hade gjort det ordentligt. Men idag när vi har skurat och städat hela vagnen hemma så upptäckte vi att hela fram änden är fuktskadad/mögelskadad. Vad gäller? Kan vi häva köpet? Vi har ganska långt till säljaren, vem ska stå för ev sådana kostnader som resa om vi kan häva köpet?Tack så länge!
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har köpt en husvagn av en annan privatperson där fuktskador har visat sig. Den lag som är tillämplig vid köp av vara mellan två privatpersoner är Köplagen (KöpL). Lagen gäller så länge köparen och säljaren inte har kommit överens om något annat (3 § KöpL). Eftersom det inte framgår att det finns ett avtal som säger något annat så kommer jag att utgå från KöpL i svaret.Fel i varaI ditt fall vill du häva köpet på grund av fel i vara (17 § KöpL). Varan ska i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan är felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. En fuktskada i en husvagn är sannolikt något som avviker från vad du som köpare förväntade dig.Köparens undersökningspliktDu får inte åberopa fel som du borde ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Frågan blir därmed om du har brustit i sin undersökningsplikt. Det framgår inte av frågan om eller hur noga du har undersökt husvagnen. Din undersökning bedöms utifrån vad en normal person i ditt ställe borde ha upptäckt. Har du uppfyllt din undersökningsplikt och därmed inte upptäckt felet så kan du åberopa det. (Jfr även NJA 1996 s. 598 där HD ansåg att en köpare hade rätt att åberopa fuktskada i husvagn som köparen upptäckt efter köpet.)ReklamationDu får inte åberopa att varan är felaktig om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Du måste alltså reklamera felet inom skälig tid vilket det framgår av frågan att du har gjort (32 § KöpL).PåföljderDu har rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Du har även rätt att hålla inne betalningen (30 KöpL).Avhjälpande och omleverans regleras i 34 § KöpL. Säljaren har i första hand rätt att avhjälpa felet utan kostnad för köparen. Säljaren har dock rätt att avvisa kravet om avhjälpandet skulle medföra svårigheter eller oskäliga kostnader. Då kan istället omleverans bli aktuellt enligt 36 § KöpL.Rätt att kräva prisavdrag regleras i 37 § 1 st. KöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.När ni ska lämna tillbaka husvagnen till säljaren så är det säljaren som ska stå för de kostnader som uppstår. Transportkostnader vid hävning av köp är alltså en sådan kostnad som ska ersättas av säljaren (67 § KöpL).SammanfattningSammanfattningsvis föreligger alltså fel i vara. Du kan åberopa felet om du har uppfyllt din undersökningsplikt och reklamerat inom skälig tid. Du har rätt till påföljder i denna situation. Du kan häva köpet, alltså att säljaren får tillbaka husvagnen och betalar tillbaka dina pengar. Du kan annars välja att kräva att felet åtgärdas eller få prisavdrag. De kostnader som uppstår när du ska lämna tillbaka husvagnen ska säljaren stå för.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,