är jag bunden av SMS att gå med på att bekosta fel på såld vara?

2020-10-29 i Köplagen
FRÅGA |HejÄr ett sms bindande. Sålt en bil, nya ägaren vill att jag betalar en verkstads kostnad. Jag blev förvånad när det var fel på bilen jag sålt. Smsa att jag givitv is står för kostnaden. Det känns inte rätt att jag betalar, bilen är såld i befintligt skikt.Vad gör jag??.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett SMS kan absolut ha bindande verkan vid avtal. Vid avtal om lösa saker finns det inget specifikt formkrav för avtal. Man är bunden av varje anbud och godkännande man ger i sig, oavsett om mottagaren har besvarat en eller inte (1§ avtalslagen). Om du inte skulle hålla en sådan utfästelse skulle detta kunna räknas som ett avtalsbrott. Om du dock återkallar ditt erbjudande innan mottagaren har tagit del, alltså läst ditt erbjudande, så är det dock inte bindande längre (7§ avtalslagen). Det krävs då att din återkallelse hamnar i mottagarens inkorg, innan eller senast samtidigt som mottagaren läser ditt första SMS. Detta är dock ganska svårt för dig att bevisa. Lagen som behandlar köp mellan privatpersoner av lösa saker, så som bilar, är köplagen. Det kan enligt andra omständigheter i denna lag finnas skäl för säljaren att kräva att du ska bekosta reparationen, om felet på bilen kan anses ha förelegat redan vid köpet, och om köparen inte borde upptäckt detta (21§ köplagen, 20§ köplagen). Även om något sålts i befintligt skick kan den ändå anses felaktig. Bilen får ändå inte avvika från uppgifter om bilen som inverkat på köparens beslut, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om vissa väsentliga egenskaper, eller om bilen avviker i väsentlig mån från vad man utifrån bilens pris och andra omständigheter kan med fog förvänta sig (19§ köplagen). Dock är köplagen dispositiv, vilket innebär att ert avtal emellan styr er i första hand. Detta innebär att ni kan komma överens om att du ska bekosta mer än vad du är skyldig att göra, men också att du ska bekosta mindre. Om ditt SMS skulle vara öppet för tolkning, kan man göra en avtalstolkning för att göra en bedömning om vad ni faktiskt har avtalat om. En viljeförklaring ska tolkas utifrån avgivarens vilja och även meddelandets ordalydelse. Men har du uttryckligen skrivit att du bekosta reparationen är det svårt att ta sig ur det… Om köparen dock försöker svikligt förleda dig eller lura dig, skulle du kunna göra gällande att ert avtal är ogiltigt (3 kap. 30§ avtalslagen). Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Du är annars välkommen att återkomma till oss eller kontakta vår juristbyrå för ytterligare vägledning!Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Fel i vara och hävning

2020-10-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en begagnad soffa i befintligt skick för 2000 kronor. Jag hittade den på blocket. Provsatt den innan jag köpte den och tyckte den var helt okej. Nu efterattjag använt den i en vecka har jag märkt att jag får ont i ryggen av den! Jag skulle vilja häva köpet, men säljaren har motsatt sig det. Vad gäller?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att din fråga gäller köp mellan privatpersoner vilket gör att Köplagen blir tillämplig. Fel i varaVaran ska stämma överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Med detta menas att soffan i ditt fall inte får avvika från vad man kan förvänta sig av en soffa. Du som köpare har däremot en skyldighet att undersöka varan innan köpet, om säljaren uppmanar dig till detta. Undersöker du inte varan kan du inte heller åberopa fel som du vid undersökningstillfället bör ha upptäckt (20 § Köplagen). Här utgår man från vad en helt normal person bör upptäcka vid en undersökning. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon skyldighet att undersöka varan om säljaren inte uppmanar till detta. Har man däremot undersökt varan får man därefter inte åberopa fel som man bör ha upptäckt. Befintligt skickEftersom du nu uppger att soffan sålts i befintligt skick så menas det med att den säljs som den är. Det kan till exempel vara att man kan få räkna med lite fel då den är begagnad. Trots att säljaren använt sig av uttrycket befintligt skick ska varan fortfarande anses felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande som rör varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkan på köpet (19 § Köplagen). I ditt fall är en lite obekväm soffa kanske inte någonting som säljaren är skyldig att upplysa dig om, då det inte handlar om ett väsentligt förhållande. Att använda sig av befintligt skick kan därmed göra att säljaren avskriver sig från eventuella brister och fel i varan. Hävning För att kunna häva felet på grund av fel så måste det vara av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Det är alltså ganska höga krav på att få häva köpet, det kan rekommenderas att börja med att få felet avhjälpt m.m. Kravet på att säljaren bör ha insett att det är av väsentlig betydelse för köparen kan vara svårt att bevisa. Sammanfattningsvis har soffan nu sålts i befintligt skick, och kan nog inte anses som felaktig då en obekväm soffa inte kan anses som ett väsentligt förhållande. Hävning blir således inte ett alternativ eftersom det för det första inte anses som ett fel i varan i köprättslig mening och dessutom kräver hävning att det är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett detta. Det blir därmed svårt att häva köpet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vad är rimligt att betala?

2020-10-21 i Köplagen
FRÅGA |Jag är fodervärd för en katt sedan ca 2 år. Jag har upprepade gånger bett om ett avtal från uppfödaren men har inte fått något. Katten har blivit parad utan att det resulterat i några ungar. Uppfödaren svarar inte nu när jag kontaktar henne då katten löper. Jag tycker detta känns oseriöst och vill köpa loss katten för att kastrera henne. Vad är rimligt att betala för en 3 år gammal huskatt (kattunge pris 7500kr) och hur går jag tillväga om uppfödaren inte svarar?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är rimligt att betala? Jag har inte tillräckligt med expertis inom området för att kunna ge dig ett konkret svar på hur mycket en 3 år gammal huskatt kostar. Dock använder man inom svensk rätt köplagens regler som riktlinje när man ska bestämma skäligt pris. Man utgår då ifrån vad som är ett "skäligt pris", med tanke på omständigheter och skick (45 § KöpL). Beroende på hur kattens hälsa är t ex, kan priset variera. Hur får jag tag på någon som inte svarar? Det enklaste är att fortsätta nå ut till uppfödaren för att få kontakt direkt med denna, men om inte detta skulle fungera så rekommenderar jag inte någon domstolsprocess då detta kan bli väldigt dyrt. Då det dessutom saknas ett avtal mellan er kan det bli svårt att bevisa vad som gäller. Sammanfattning Gällande priset gäller alltså att man får bedöma vad ett skäligt pris är, och jag har inte tillräckligt med information om att kunna bedöma detta. Det är också svårt att få tag på någon som inte svarar, men om katten inte är värd mycket pengar är det troligtvis inte lönt att dra processen vidare till domstolen då detta kan bli dyrt. Men ta gärna kontakt med vår juristbyrå här eller ring oss för att få mer information. Där kan man närmare se över situationen och se vad som egentligen gäller. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?

2020-10-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Den förra veckan köpte jag en bil ifrån en privatperson, allt gick enligt min mening som det skulle och säljaren uppgav att det inte varit några problem. En vecka senare börjar bilen strula, (har totalt kört bilen 4 gånger efter köpet). Fick lämna in bilen på verkstad och det visade sig vara ett (som tur är) mindre fel men det behöver åtgärdas och det kommer bli en kostnad. Har varit i kontakt med säljaren som inte känner till felet jag beskriver och vill inte stå för reperationskostnaden. Så jag undrar vad gäller? Enligt köpeslagens 30§ så framkommer det ju att köparen kan kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd om något fel uppstått som inte beror på något jag gjort. Men gäller det endast om man skrivit något avtal? Kan även lägga till att jag tog kontakt med säljaren samma dag som felet upptäcktes. Tack!
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp av lösa saker, så som en bil, av en privatperson regleras som du säger i köplagen. Det är en dispositiv lag som gäller utfyllande i de delar som man inte har avtalat i. Avtalet går alltså först om det finns ett sådan, i andra hand fyller köplagen ut med regler. Det krävs alltså inget avtal för att köplagen ska gälla. För att avgöra om du har rätt till att göra gällande de påföljder du nämnt, krävs det först att felet funnits innan bilen togs emot av dig, att felet beror på köparen och att det ens är att anses som ett fel i köplagens mening. Jag ska kort försöka redogöra för detta nedan. Fel i varanSom fel räknas huvudsakligen vad som avviker från vad ni avtalat om, avseende kvalitet och andra egenskaper (17§ köplagen). Om ni inte har avtalat om detta, anses bilen också felaktig om den avviker från vad bilar i vanliga fall ska uppfylla, eller vad säljaren har uppgivit vid marknadsföringen och innan försäljningen (18§ köplagen). Bilen kan även vara felaktig även om den säljes i så kallat "befintligt skick", och om den inte överensstämmer med egenskaper som säljaren angett, eller om säljaren underlåtit att underrätta köparen som omständigheter som köparen kunnat räkna med att bli upplyst om, eller om bilen är i väsentligt sämre skick än vad köparen utifrån pris och liknande med fog kan förutsätta (19§ köplagen). Så säljs en gammal bil för 1000 kr, kan man inte direkt räkna med att den är i jättebra skick, och vice versa.Avgörande är dock att felet beror på säljaren. Tidpunkten detta avgöras utifrån är när ni har tagit emot bilen. De fel som fanns innan denna tidpunkt räknas som säljarens ansvar (13§ köplagen). Säljaren ansvarar då även för fel som visar sig föst senare, och uppkommer en försämring av bilen som inte fanns vid köpet ska även detta anses vara säljarens fel om denne kände till felet eller borde känt till det (21§ köplagen). Det är alltså ganska avgörande för din fråga vad det är för slags fel som bilen haft. Kan det göras sannolikt att det fanns när bilen köptes, är det säljaren som ska ansvara för detta. UndersökningenDet finns ingen generell undersökningsplikt i köplagen, men om säljaren uppmanar köparen, eller om köparen på eget initiativ företar en undersökning, får köparen inte åberopa sådant som man borde märkt vid en undersökning innan köpet (20§ köplagen). Har säljaren dock gett lugnande besked eller förklaringar till bilens egenskaper, kan er undersökningsplikt neutraliseras. Har säljaren exempelvis sagt att bromsklossarna är fina och behöver inte bytas, kan detta innebära att köparens undersökningsplikt av bromsklossarna neutraliseras. Är det få fel på bromsklossarna skulle man ändå kunna åberopa detta trots att man inte undersökte det noggrant. PåföljderOm felet på bilen sannolikt fanns innan köpet, och ni inte borde upptäckt det under er undersökning före köpet (om ni gjorde en undersökning) eller om säljaren lämnat förklaring/lugnande besked om något, varit förledande eller begått ett avtalsbrott, kan säljaren bli ansvarig för felet. Du har ni rätt att kräva vissa påföljder, så som avhjälpning, omleverans, prisavdrag eller hävning, samt skadestånd (30§ köplagen). Avhjälpande och omleverans är sällan aktuellt vid privatköp, då säljaren inte kan leverera en annan likvärdig vara eller "laga" bilen själv. Istället blir prisavdrag och hävning mer aktuellt för er. Prisavdrag måste ske inom skälig tid efter reklamationen, och beräknas utifrån bilens värde i det felaktiga skicket (37§ köplagen). Hävning förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för er, och säljaren borde insett detta (39§ köplagen). Det blir här mest aktuellt att fråga sig vad det är för slags fel. Det är det svåra med bilköp av privatpersoner då man får förvänta sig att bilen är begagnad och har vissa fel. Beroende på hur gammal bilen är, skicket och liknande, får köparen då förvänta sig mer eller mindre fel. Exempelvis är det sannolikt ett väsentligt fel att bilens växellåda är obrukbar, men troligen inte mindre fel såsom trasig vindrutetorkare eller likande. Hävning innebär att ni får tillbaka pengarna ni betalat, och bilen ska återgå till säljaren. Sannolikt blir inte hävning aktuellt om det är ett lite fel som är förhållandevis oväsentligt men ändå kostsamt. Då är prisavdrag mer rimligt. Slutligen får ni utöver prisavdrag och hävning kräva skadestånd för exempelvis kostnader för reparationen, utgifter på grund av transport, lånebil och liknande (40§ köplagen). Denna rätt är oberoende av ovan nämnda påföljder. Bevisbördan ligger här på säljaren att bevisa att det inte förelegat omständigheter utanför dennes kontroll som denne inte kunnat förutse eller undvika. Reklamation För att få dessa påföljder måste ni dock ha reklamerat till säljaren i skälig tid, efter det att ni upptäckt felet eller borde upptäckt det. Denna tid är väldigt relativ i förhållande till vad man köpt och när man borde upptäcka felet. Det räcker med ett meddelande om vad felet är, det behöver inte innehålla vilka påföljder ni vill göra gällande (32§ köplagen). Det låter som att ni uppfyllt reklamationskravet i alla fall. SammanfattningsvisDet krävs alltså inte att ni har skrivit ett avtal för att ovan nämnda regler ska bli tillämpliga, men har ni skrivit ett avtal går det oftast före köplagens regler. Det svåra med privatköp av bilar är att bevisa när felet har uppstått. Det räcker att det görs övervägande sannolikt att felet funnits vid köpet och att ni inte borde upptäckt det vid er eventuella undersökning av den, för att ni ska få kräva prisavdrag eller skadestånd. Avgörande i ert fall är alltså vad felet är och om det kan anses ha förelegat, dolt eller inte, innan ni tog emot bilen. Om säljaren inte vill gå med på detta, är nästa steg för er att stämma till tingsrätt, och då den tingsrätt där säljaren bor. Ni kan få vidare hjälp genom att kontakta vår juristbyrå som i sådana fall kan hjälpa er att skriva en stämningsansökan och ge råd, och även företräda er i en eventuell tvist vid rättegång.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!Vänligen,

Vad krävs för att åberopa fel i bostadsrätt?

2020-10-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Vi har köpt en lägenhet med elektriskt golvvärme i hall och badrum. Vi kontrollerade på visning att reglagen fungerade (klickade på knapp, och lampa började lysa grönt).Varken mäklare eller säljaren nämnde att golvvärmen inte skulle fungera/inte vet om det fungerar eller inte. Efter att ha frågat säljaren om detta efter köpet, sa han att det "kan vara trögt de första kalla dagarna", men det är faktiskt så att golvvärmen inte fungerar.Räknas detta som ett dolt fel? Hälsningar
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ni har köpt en bostadsrätt av en privatperson, som förmedlats via en mäklare. Det är då köplagen som är den tillämpliga lagen, och då gäller huvudsakligen avtalet mellan parterna före lagen. Bostadsrätter omfattas alltså inte av samma regler om dolda fel som en fastighet- eller villaköp. Fel i varanHuvudsakligen är det fel på en vara om den avviker från vad ni avtalat om, utifrån kvalitet och andra egenskaper. Det innebär att om ni särskilt avtalat om en lägenhet som ska ha fungerande golvvärme och inte har detta, är det helt enkelt fel på lägenheten (17§ köplagen). Om ni inte uttryckligen har avtalat om detta, ska lägenheten kunna användas för samma ändamål som liknande lägenheter. Den kan även anses felaktig om den inte överensstämmer med vad säljaren annonserat om vid marknadsföringen av lägenheten (18§ köplagen). Om lägenheten säljes i befintligt skick eller liknande förbehåll, kan den ändå anses felaktig om den inte överensstämmer med egenskaper som säljaren lämnat före köpet, eller om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om avvikelser som köparen med fog kunnat räkna med. Även om varan väsentligt sämre än vad köparen med fog kunnat förutsätta utifrån pris och andra omständigheter (19§ köplagen). Så om ni har avtalat med köparen att golvvärmen ska fungera, eller om det står i marknadsföringen av lägenheten eller om ni utifrån lägenhetens skick i övrigt kan förvänta er att golvvärmen fungerar, så är det fel på lägenheten. Undersökning av lägenheten Även om fel enligt ovan föreligger, får du som köpare inte åberopa felet om du kan antas ha känt till det vid köper, eller om du vid en undersökning borde ha upptäckt felet, såvida säljaren inte har handlat i strid mot tro och heder (20§ köplagen). Säljarens lugnande besked om en viss egenskap kan neutralisera köparens undersökningsplikt. Köparen har dock rätt att åberopa dolda fel, då det är fel som köparen inte borde ha upptäckt. Men om köparen känt till en omständighet som i och för sig kan tyda på att fel föreligger, exempelvis om du testar golvvärmen men den inte tycks fungera, kan man förlora sin rätt att åberopa felet. Men då det verkar som att säljaren lämnat en förklarlig anledning till att golvvärmen inte fungerade direkt om ni provade den, även om reglaget fungerade, skulle jag säga att ni inte borde upptäckt felet vid undersökningen och att ni därför kan åberopa det som ett fel. Vem ansvarar för eventuellt fel?Säljaren svarar för fel som uppstått innan du fått lägenheten i din besittning, även om felet visar sig först senare (21§ köplagen). Om en försämring uppstår, exempelvis om golvvärmen inte var sönder vid köpet, men försämrats efter att du tagit över lägenheten, kan den ändå anses som säljarens ansvar om försämringen beror på säljarens avtalsbrott, garanti eller liknande utfästelse om golvvärmens funktion. Om felet inte fanns när ni fick lägenheten, men försämringen har skett, är det definitivt säljarens ansvar om hen visste om att golvvärmen inte fungerade som den skulle, men även om hen lämnade lugnande besked eller försäkring om att den kommer fungera. Jag skulle säga att det finns goda förutsättningar för er att rätt i denna sak. Om det ingick i avtalet att det skulle finnas golvvärme, och köparen lämnar lugnande besked om att den fungerar, så finns det goda grunder för att göra säljaren ansvarig. Man kan då göra gällande påföljder så som att kräva prisavdrag eller hävning, samt skadestånd (30§ köplagen). I ert fall skulle jag säga att prisavdrag är mest rimligt att få igenom, alltså avdrag från lägenhetens värde motsvarande värdet utan fungerande golvvärme (37§ köplagen). Jag tror att felet är för litet för att ni skulle kunna kräva hävning. Ni kan utöver prisavdrag även få skadestånd för exempelvis kostnader ni haft för att laga golvvärmen och liknande (40§ köplagen). Nästa stegNäst är det viktigt, om ni inte redan gjort det, att reklamera felet hos säljaren så fort som möjligt för att inte förlora er rätt att göra påföljder gällande. Detta måste ske inom skälig tid från det att ni märkte eller borde märka felet (32§ köplagen). Detta beror alltså på vad man köpt och när man borde upptäckt felet, men den yttersta gränsen är 2 år från när ni emottog lägenheten. Det räcker med att ni påtalat felet för säljaren, inte vad ni vill att han ska göra åt det. Näst bör ni prata med säljaren och försöka lösa tvisten er emellan. Det kan bli kostsamt med en rättsprocess, och då jag inte vet tillräckligt om er situation och domstolen kan komma till en annan slutsats än jag, kan man behöva betala den andras rättegångskostnader om man förlorar.Men går det inte att lösa med säljaren kan ni kontakta en advokat eller vård juristbyrå för att få vidare vägledning. Därefter är det sista steget att stämma till domstol. Det ska göras vid den tingsrätt där säljaren bor. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas ni fått någon vägledning i era frågor!Vänligen,

Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick

2020-10-22 i Köplagen
FRÅGA |Den 6 september köpte jag en begagnad bil från en privatperson. Den 21 september informerade jag säljaren om att bilen tappar kylvätska. Jag kunde inte se detta under inspektionen eftersom det inte alltid tappar kylvätska. Vissa dagar hittar jag en stor våt plats under bilen och ibland kör jag några dagar utan läckage. Säljaren nämnde inte detta problem.Ett annat stort problem är ett fel på min instrumentpanel. Det här felet försvinner när du har satt in och ut bilnyckeln några gånger och det visas bara nästa dag. Den dagen jag köpte bilen kunde jag inte se detta fel eftersom det kan raderas tidigare och visas bara nästa dag. Jag märkte det några dagar efter att jag köpte bilen och trodde först att det var ett dåligt batteri i bilnyckeln eller någon anslutning. Jag undersökte online och fick reda på att det finns en motor som trycker på en stift och låser ratten. När du sätter in och ut flera gånger bilnyckeln försvinner felet och det var därför jag inte kunde se felet när jag inspekterade bilen. Men nästa dag är felet tillbaka igen.Ett annat problem är att vid fotstödet till vänsterbackpassageraren är våt, tappas vattnet från AC-systemet in i bilen när det regnar ute. Jag kunde inte se detta problem när jag inspekterade bilen eftersom det var en solig dag.Jag har ett köpt avtal och det anges att bilen säljer i befintligt skick men det finns fortfarande fel dolda för mig vid köpet.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du har köpt bilen av en privatperson blir köplagens regler tillämpliga. Du anger också att bilen såldes i "befintligt skick". En bil som säljs i befintligt skick är ändå felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant väsentligt förhållande rörande bilen egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL). Det framgår inte av det du berättat om säljaren kände till felen eller inte. Det kan bli en svår bevisfråga. Frågan om bilen är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta är inte heller den helt lätt att besvara. Här spelar faktorer som bilens ålder, miltal och pris in. Har du betalt ett högre pris kan du vänta dig att bilen är i bättre skick än om du betalt ett lägre pris. En äldre bil kan man vänta sig har fler fel än en nyare bil. Dessutom påverkar felens omfattning och allvarlighet den här bedömningen. Min kunskap om bilar är tyvärr inte tillräcklig för att jag ska kunna uttala mig om de fel du tagit upp. Allvarligare fel talar såklart mer för att bilen är i sämre skick än du kunnat förutsätta. Huruvida bilen är felaktig eller inte enligt köplagens mening kan jag tyvärr inte uttala mig om utefter den information jag fått. När det gäller din undersökningsplikt som köpare kan jag inte heller säga så mycket eftersom det inte framgår vilken undersökning du gjort.En annan viktig fråga är om felen fanns vid köpet eller inte. Säljaren är bara ansvarig för fel som fanns vid köpet (21 § KöpL). Det är alltid en svår bedömning när det gäller bilar eftersom en bil kan gå sönder när som helst. Framförallt kan det bli svårt att bevisa att läckaget från kylaren fanns vid köpet eftersom du inte verkar ha uppmärksammat det förrän tre veckor efter köpet.Min bedömning är dock att du åtminstone reklamerat felet inom skälig tid (32 § KöpL).Eftersom jag utifrån informationen i din fråga inte kan ge så mycket råd om vilka rättigheter du har i just det här fallet så blir min rekommendation att ta kontakt med säljaren och försöka komma fram till en kompromiss. Kanske är säljaren villig att gå med på ett prisavdrag? Om du ändå inte kommer överens med säljaren kan du stämma honom i tingsrätten och yrka på prisavdrag, att säljaren ska reparera bilen eller att köpet ska återgå. Var dock medveten om att du isåfall kommer ha bevisbördan för att bilen är felaktig och att felet fanns vid köpet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

När blir hävning av en vara aktuellt?

2020-10-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde en häst för 5veckor sedan, hon gick igenom en vanlig gårdsbesiktning ua och köparen hade även telefon kontakt med veterinären. Dom provresultaten och köparens tränare var med och dom valde att köpa henne! efter någon vecka fick hon en vanlig förkylning och blev behandlat. Nu till saken är att dom senaste två veckorna har kollat upp henne och behandlat knäna i bak på henne samt att hon fått metakam. Och nu skickar sms om att hon vill häva köpet! Dom visste om att hästen inte var röntgad och godkände besiktningen jag gjorde! Vad gäller i sådana här fall?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är det köplagens regler som gäller. Detta för att en häst anses som lös egendom samt att jag utgår från att detta är ett köp mellan två privatpersoner (1 § köplagen). Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Avviker varan från detta eller avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, dvs. vad man kan förvänta sig av varan i allmänhet, så anses den som felaktig (17 § köplagen). Däremot kan inte köparen åberopa sådana fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen undersökt varan, i detta fall hästen, innan köpet så får denne inte åberopa sådana fel som bör ha upptäckts vid en sådan undersökning. Detsamma gäller om köparen underlåtit att undersöka varan på säljarens uppmaning (20 § köplagen). När varan är avlämnad har köparen även en skyldighet att undersöka den så snart omständigheterna medger det i enlighet med god affärssed (31 § köplagen). Hävning får endast ske om avtalsbrottet, dvs. felet i detta fall, är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Det kan vara svårt för köparen att hävda att säljaren insett eller borde insett de speciella omständigheterna. Hävning blir därmed en svår utgångspunkt. Det köparen i sådana fall kan göra är att kräva avhjälpande eller omleverans först. Sammanfattningsvis anses det fel i vara om varan avviker från vad köparen kunnat förvänta sig. Har en undersökning av varan skett kan köparen inte åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid den undersökningen. I ditt fall har det skett en undersökning av varan, dvs hästen, som köparen godkänt. Det blir därmed tveksamt om denna kan åberopa fel som borde ha upptäckts. Hävning kan komma på fråga om det skulle anses fel i varan, men andra alternativ är lättare att börja vid, som till exempel avhjälpande av felet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?

2020-10-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Nyligen köpt en häst för 80 tusen. Efter dag 5 började den hosta och febern steg. Tog ut veterinären och nässvabbet visade positivt för kvarka! I rätt ordning gjordes en veterinär besiktning innan köp. Hästen stod då i ett försäljnings stall där den befunnit sig i ca 2 veckor. Vi har nu tagit vårt ansvar och haft hästen i karantän i snart 7 veckor utan att kunna rida.Stått för alla veterinär kostnader och prover. Säljaren återkopplar mycket dåligt ringer henne 2 gånger varje dag utan svar.Hur går man vidare här? Har jag rätten på min sida att häva/reklamera hästen? Reducera priset? Är hon skyldig att stå för skadestånd gällande veterinär kostnader?Tack på förhand
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ni har köpt en häst, och efter köpet har det visat sig att den varit sjuk, och nu undrar ni vad ni kan göra nu. Jag tolkar det också som att du köpt hästen från en privatperson och inte en näringsidkare. Lagen som är tillämplig på köp mellan privatpersoner, även på köp av levande djur, är köplagen. Om det är så att säljaren agerat som näringsidkare, är det konsumentköplagen som gäller. Fel på hästenAvgörande för om ni har rätt att häva eller göra andra påföljder gällande, är det är fel i juridisk mening på hästen, och att det är säljaren som orsakat felet på något sätt. Huvudregeln vid köp mellan privatpersoner är att köplagen kan förhandlas bort, vilket innebär att avtalet mellan er är det viktigaste, och köplagen endast fyller ut när avtal saknas. Som fel räknas därför först och främst om hästen avviker från vad ni avtalat om, avseende kvalitet och andra egenskaper, så som exempelvis funktion och hälsa för djur (17§ köplagen). Om ni inte har avtalat om detta, anses hästen också felaktig om den avviker från vad hästar i vanliga fall ska uppfylla, eller vad säljaren har uppgivit vid marknadsföringen och innan försäljningen (18§ köplagen). Hästen kan även vara felaktig om den inte överensstämmer med egenskaper som säljaren lämnat uttryckligen, eller gjort någon typ av garanti kring hästens hälsa (19§ köplagen). Jag kan inte så mycket om hästar och denna sjukdom, men var jag förstår det efter att läst lite, så är det en ganska så allvarlig sjukdom som man inte ska behöva förvänta sig att en häst har när man köper den. Sjukdomen kan därför utgöra ett fel i juridisk mening. Avgörande är dock att felet beror på säljaren. Tidpunkten detta avgöras utifrån är när ni har tagit emot hästen. De fel som fanns innan denna tidpunkt räknas som säljarens ansvar (13§ köplagen). Det verkar ganska sannolikt att så är fallet för er. Säljaren ansvarar då även för fel som visar sig föst senare, och uppkommer en försämring av hästen som inte fanns vid köpet ska även detta anses vara säljarens fel om denne kände till sjukdomen eller borde känt till den. (21§ köplagen). UndersökningenKöparen får dock inte åberopa fel som denne borde upptäckt vid undersökningen innan köpet (20§ köplagen). Det låter som att ni gjort en grundlig undersökning av hästen innan genom besiktning, men det är svårt för mig att säga om veterinär borde upptäckt detta eller inte. Har säljaren dock gett lugnande besked eller förklaringar till hästens tillstånd eller att den skulle vara frisk, kan er undersökningsplikt neutraliseras. PåföljderOm hästens sjukdom fanns innan köpet , och ni inte borde insett detta eller säljaren har på något sätt lurat eller känt till sjukdomen, har ni rätt att kräva vissa påföljder, så som avhjälpning, omleverans, prisavdrag eller hävning, samt skadestånd (30§ köplagen). Avhjälpande och omleverans är sällan aktuellt vid privatköp, då säljaren inte kan leverera en annan likvärdig vara eller "laga" hästen själv. Istället blir prisavdrag och hävning mer aktuellt för er. Prisavdrag måste ske inom skälig tid efter reklamationen, som beräknas utifrån hästens värde i det felaktiga skickat så att säga (37§ köplagen). Hävning förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för er, och säljaren borde insett detta (39§ köplagen). Det blir här mest aktuellt att fråga sig vad det är för slags sjukdom, hur allvarlig/vanlig den är, vad ni har rätt att förutsätta vid köpet av hästen och att säljaren borde insett att ni förutsatte att denna sjukdom inte finns. Det föreligger mest sannolikt skäl för er att häva köpet, men det är svårt för mig att säga som inte har något expertis när det kommer till denna sjukdom och om veterinären borde upptäckt det vid besiktningen. Hävning innebär att ni får tillbaka pengarna ni betalat, och hästen ska återgå till säljaren. Slutligen får ni utöver prisavdrag och hävning kräva skadestånd för exempelvis kostnader för veterinärvården och andra kostnader i samband med köpet exempelvis för transport och liknande (40§ köplagen). Även om köparen varit försumlig, alltså visste om att sjukdomen fanns innan köpet, kan ni även få ersättning för en del andra utgifter så som förlorade intäkter om tanken var att ni skulle ha hästen som inkomstkälla på något sätt eller kostnader för att avtal med tredje part inte kunnat bli av på grund av hästens sjukdom (67§ köplagen). Reklamation För att få dessa påföljder måste ni dock ha reklamerat till säljaren i skälig tid, efter det att ni upptäckt felet eller borde upptäckt det. Denna tid är väldigt relativ i förhållande till vad man köpt och när man borde upptäcka felet. Det räcker med ett meddelande om vad felet är, det behöver inte innehålla vilka påföljder ni vill göra gällande (32§ köplagen). Vad kan ni göra nu?Det är ganska sannolikt att sjukdomen är säljarens ansvar, beroende dock på om det är så att ni borde upptäckt den vid besiktningen. Men har säljaren dock vetat om att hästen varit sjuk, och inte sagt det till er, är det ett avtalsbrott. Då har ni rätt att göra ovan påföljder gällande samt skadestånd. Om säljaren inte svarar er, är det svårt att försöka lösa en överenskommelse privat. Nästa steg är i sådan fall att stämma säljaren vid tingsrätten i den stad där säljaren bor. Bäst är såklart att lösa det utanför rättegång för att undvika eventuella extra kostnader om det är så att ni inte vinner målet i sin helhet. Men det verkar inte gå för er.Om det är så att ni köpt hästen i egenskap av näringsidkare från en annan näringsidkare, eller privatperson, gäller samma lag som ovan, men om ni köpt hästen i egenskap av privatpersoner av en näringsidkare gäller istället konsumentköplagen. Är så fallet kan ni återkomma till oss och uppge detta om ni vill ha svar utifrån detta istället, men sammanfattningsvis kan sägas att ni har ännu större skydd genom konsumentköplagen än genom köplagen så det blir inte värre än vad som ovan beskrivits. Jag rekommenderar er att kontakta en advokat som kan hjälpa er med detta. Ni kan även kontakta vår juristbyrå som även kan hjälpa er vidare i ärende och att utforma stämning och företräda er i en rättegång. Du kan boka en tid vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!Vänligen,