Köplagens felregler

2020-05-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Har köpt en begagnad bil på min enskildafirma av en bilfirma, och nu visar det sig att det är fel på bilen.Är jag som företag utan rätten att få bilen reparerad av bilfirman, gäller inte konsumentköplagen för företag?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagVid köp av bil (lös sak) mellan två näringsidkare är köplagen tillämplig (1 § och jfr 4 § köplagen [KöpL]). Köplagen är dispositiv vilket innebär att lagen gäller såvida ni inte har avtalat om annat parter emellan (3 § KöpL). Jag kommer nedan att utgå från att ni inte har avtalat om annat och redogöra för vad som gäller enligt köplagen.Felaktig varaInledningsvis måste bilen anses vara felaktig för att eventuella påföljder från säljarens sida ska aktualiseras. Enligt köplagen anses en vara felaktig om den avviker från vad ni har avtalat om (kvalité, art, avtalade egenskaper) eller om den inte är ägnad för dess vanliga ändamål jämfört med varor av samma slag. Bilen ska avvika från vad du som köpare har haft fog att förutsätta (17 § KöpL).Bilen kan också anses vara felaktig om den avviker från vad säljaren marknadsfört vid försäljning av varan och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Det kan exempelvis vara att bilen avviker från villkor som framgick av varans annons eller annat marknadsföringsmaterial. Det handlar främst om vilka förväntningar som köparen haft fog för med hänsyn till de marknadsförda sakuppgifterna. I vissa fall anger säljaren att en vara säljs i "befintligt skick" för att köparen inte ska ha lika högt ställda förväntningar på varan. Men även om en vara en vara säljs i befintligt skick anses den felaktig under vissa situationer. 19 § KöpL anger i vilken utsträckning säljaren kan friskriva sig från ansvar när denne anger att varan säljs i befintligt skick. Om varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat före köpet eller om varan är i väsentligt sämre skick (med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter) än vad köparen haft fog att förutsätta, anses varan felaktig (19 § första stycket 1 och 3 KöpL). Säljaren har även en upplysningsplikt (19 § första stycket 2 KöpL). Säljaren måste upplysa köparen om ett väsentligt förhållande angående varans egenskap som säljaren kände till och som köparen med fog kunnat förutsätta bli upplyst om. Det här gäller under förutsättning att underlåtenhet att upplysa kan antas inverka på köpet.UndersökningspliktHärtill ska beaktas att du som köpare har en undersökningsplikt (20 § KöpL). Undersökningsplikten innebär att du inte kan åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Plikten omfattar enbart sådana fel som du faktiskt hade kännedom om. Man utgår vanligen från vad en normalperson borde ha upptäckt vid en undersökning.ReklamationFör att åberopa fel måste du som köpare reklamera köpet. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan (32 § första stycket KöpL). Som yttersta frist har man två år på sig att reklamera en vara, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel. Den yttersta fristen på två år undantas dock om annat har garanterats eller utfästs vid köpet (32 § andra stycket KöpL).Tidpunkten för felbedömning är när risken för varan går över på köparen. Säljaren är ansvarig för fel funnits vid denna tidpunkt även om felet visat sig först senare (21 § första stycket KöpL).Påföljder vid fel i varanOm varan är felaktig och det inte beror på dig som köpare, har du rätt att kräva avhjälpande. De aktuella påföljderna som du kan göra gällande är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § KöpL).Den primära påföljden som aktualiseras är avhjälpande. Du som köpare har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Köparen har rätt att kräva omleverans om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Omleverans kan dock inte krävas i de fall parterna har förutsatt att varan inte kan ersättas med annan vara (34 § andra stycket KöpL). Även om du som köpare inte kräver de angivna påföljderna, har säljaren rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina kostnader ersatta av säljaren (36 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för rimliga kostnader för att avhjälpa det, s.k självhjälp (34 § tredje stycket KöpL).Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom rimlig tid efter reklamationen, får du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet (37–39 §§ KöpL). Prisavdraget beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § KöpL). Köparen kan istället häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).SkadeståndDu som köparen kan ha rätt att erhålla skadestånd för den skada du lider genom att varan är felaktig (40 § KöpL). Ersättning kan exempelvis ges för fel i varan eller kostnader som uppstått till följd av felet.SlutsatsOm bilen anses vara felaktig och du inte försummat din undersökningsplikt, kan det tala för att du ska ha rätt till avhjälpande. Utifrån angivna omständigheter i frågan kan jag tyvärr inte ta ställning till huruvida det är ett faktiskt fel som kan omfattas av köplagens regler. Jag rekommenderar dig emellertid att kontakta bilfirman och reklamera ditt köp, för att därefter eventuellt få ditt fel avhjälpt.Om du inte har kommit fram till en lösning med säljaren efter reklamationen och behöver vidare hjälp i ditt ärende, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-fredag kl. 10.00−16.00Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Kan en näringsidkare vara konsument?

2020-05-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående reklamation mellan två näringsidkare. Jag vet att det då är köplagen som gäller som huvudregel. Det har alltså uppstått ett fel på en vara som ett litet företag köpt från ett väldigt(!) stort företag. Preskriptionstiden för sådana köp mellan näringsidkare ligger på 2 år. MEN jag har för mig att man i vissa fall kan likställa småföretagare med konsumenter när de står mot såpass stora företag? Och isåfall göra ett analogislut till KköpL reklamationsregler. Men jag kan ha fått det om bakfoten... Så, finns det någon möjlighet för ett litet företag att reklamera en vara efter 2,5 år (innan 3 år) trots preskriptionstiden i KöpL på 2 år? (Felet är ett fel som absolut inte borde ha uppkommit ens inom 5 års tid om det har någon betydelse)
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss Lawline med din fråga!Det är en intressant fråga du ställer och jag måste inleda med att säga att jag inte har ett klart svar. Lagens definition av konsument omfattar endast fysiska personer, så en extensiv tolkning borde vara utesluten och av den anledningen borde det krävas tunga skäl för att mot ordalydelsen tillämpa lagen analogt (1 § femte stycket konsumentköplagen,1 a § andra stycket konsumenttjänstlagenoch 2 § första stycket konsumentkreditlagen). Det finns visst fog för att säga att det råder en påtaglig maktobalans likt konsumentförhållanden, när det rör sig om ett stort och resursstarkt företag eller ett mindre företag eller ideell förening. Sådana skäl skulle man kunna använda som motivering vid jämkning av oskäliga avtalsvillkor (36 § andra stycket avtalslagen).Mot en analogisk tillämpning måste man väga ändamålet med reklamationsfristen på 2 år (32 § andra stycket köplagen). Köparen har en undersökningsplikt för att fel ska upptäckas så snabbt som möjligt (31 § köplagen). Detta anknyter till den relativa reklamationsfristen på så sätt att fel som skulle ha upptäckts vid en sådan undersökning inte får göras gällande efter att en lång tid har gått (32 § första stycket köplagen). Ändamålet borde vara att tillgodose säljarens möjlighet att åtgärda fel i tid med den ekonomiska trygghet detta innebär. Vidare borde det vara till den allmänna omsättningens intresse att fel upptäcks och åtgärdas så snabbt som möjligt. Fel som inte skulle ha upptäckt vid en erforderlig undersökning (dolda fel) prekluderas efter 2 år från avlämnandet (32 § andra stycket köplagen). Tanken tycks vara att säljaren har rätt till trygghet efter denna tid oavsett fel. Finns det skäl att lägga en undersökningsplikt på en näringsidkare på grund av den allmänna omsättningen så skulle det tala emot en analogisk tillämpning. Här anser jag att det ligger närmre att göra en analogisk tillämpning för en juridisk person som inte avser den allmänna omsättningen, exempelvis en stiftelse, än ett företag som syftar till att omsätta. Detta följer även av att fysiska personer som handlar huvudsakligen i näringsverksamhet inte omfattas av konsumentbegreppet (1 § femte stycket konsumentköplagen,1 a § andra stycket konsumenttjänstlagenoch 2 § första stycket konsumentkreditlagen).Sammanfattningsvis så tror jag att det inte är aktuellt att göra en analogisk tillämpning för att kringgå 2 års preklusionen. Jag finner heller inget stöd i praxis för en sådan ordning. Däremot kan maktförhållandet användas för avtalsvillkor som inskränker på denna frist. Det kan vara värt att nämna att det inte finns en frist vid hävning om säljaren förfarit grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (39 § andra stycket andra meningen köplagen). Detta är väl det yttersta skyddet för en svag köpare om den tycker att säljaren medvetet har saboterat eller dylikt. Jag hoppas att detta svar är till hjälp!

Kan säljare häva ett köp när köparen redan har varan i sin besittning?

2020-05-19 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag håller på att sälja min bil, kan man säga... Jag är överens med köparen om priset och han har betalat ungefär hälften. Nu betalar han inte mer men förfogar över bilen. Den är fortfarande registrerad på mig. Vad kan jag göra? Kan jag ta tillbaka bilen? Jag får fortfarande betala försäkringen och skatten fick jag betala för ett tag sedan. Härom veckan kom det en parkeringsbot...
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om huruvida du kan häva köpet med anledning av att köparen inte har betalat i tid, men redan har varan i sin besittning. Frågan handlar alltså både om avtalsrätt och sakrätt tillsammans med köprätt, som jag försöker att bena upp. Både sakrätten och avtalsrätten bygger till stor del på principer och inte på lagrum, men vad gäller köprätten hänvisar jag till köplagen (KöpL). Köparen har begått avtalsbrottDu och köparen har ingått ett avtal om försäljning av en bil för ett visst belopp. Baserat på din fråga utgår jag från att ni är privatpersoner och då gäller köplagen mellan er. Målet med avtalet är ett ägarbyte av bilen. Grundprincipen inom svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. När den ena parten inte håller sig till avtalet begår den parten avtalsbrott.Köparen ska betala för bilen enligt avtal. Om ni inte har kommit fram till sista dag för betalning ska köparen betala när du som säljare kräver det (49 § första stycket KöpL). Du skriver att köparen har betalat ungefär hälften men inte mer. Baserat på din fråga vet jag inte hur lång tid som har gått och därmed är det svårt att veta om "sista dag för betalning" har inträffat. På din beskrivning tycker jag dock att det låter som att köparen inte betalar i tid, vilket gör att han begår avtalsbrott (51 § KöpL). Om han fortfarande har tid på sig att betala har han inte begått avtalsbrott. Du är då välkommen att ställa en ny fråga till Lawline så tar vi det därifrån.Hur du kan handla på grund av avtalsbrottetPå grund av att köparen inte har betalat i tid har du som säljare rätt attKräva betalning (52 § första stycket KöpL), se mer under rubriken "Vad du kan göra nu; och Eventuellt få skadestånd (57 § första stycket KöpL) med ränta (71 § KöpL) enligt räntelagenSkadeståndet täcker kostnader som har uppstått för dig på grund av att köparen inte betalade i tid (57 § första tycket KöpL). Du har oavsett rätt till skadestånd om det är så att köparen inte betalar på grund av försummelse.Du kan inte häva köpetDu frågar om du kan ta tillbaka bilen. Avtalsmässigt innebär det en hävning av köpet (54 § KöpL) där prestationerna återgår – du skulle få bilen tillbaka och köparen sina pengar. En hävning är dock utesluten eftersom köparen redan har varan i sin besittning (54 § fjärde stycket KöpL). För att "besittning" ska vara uppfyllt krävs det att köparen får "rådighet" över varan, dvs. att han har bilen till sitt förfogande och kan köra den som han behagar. Man kan göra undantag från regeln om du och köparen har kommit överens om ett återtagandeförbehåll. Med ett sådant behåller du äganderätten till bilen tills köparen har betalat hela beloppet. Eftersom ni inte verkar ha kommit överens om ett sådant gäller att hävning är omöjligt på grund av att bilen finns hos köparen.Köparen har rätt till bilen I och med "besittning" kommer det andra momentet in, nämligen det sakrättsliga: Vem har rätt till bilen? Frågan aktualiseras i förhållande till borgenärer, alltså juridiska och fysiska personer man har skulder till. Vid en eventuell konkurs eller utmätning har borgenärerna rätt att få ut pengar som täcker skulderna.För att en bil ska byta ägare räcker det inte med avtalet mellan er, utan det krävs också att köparen får bilen i sin besittning, kallat "tradition". Traditionen är starkare än vem som står som registrerad ägare och därmed betalar skatt och olika avgifter. Alltså spelar det ingen roll att du står som registrerad ägare och är den som betalar.SammanfattningKöparen har begått avtalsbrott genom att inte betala för bilen i tid. Du kan inte häva köpet, men du kan kräva betalning och begära skadestånd. I och med avtalet och traditionen övergick äganderätten till köparen.Vad du kan göra nuFör att få resterande pengar från köparen kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (2 § första stycket lag om betalningsföreläggande och handräckning). Det kostar 300 kronor, men du kan ansöka om ersättning för den kostnaden. Om du vill begära skadestånd får du lämna in en stämningsansökan i tingsrätt. Det är bra om en jurist skriver en sådan stämningsansökan; exempelvis kan våra jurister på Lawline gärna hjälpa dig. Avslutningsvis rekommenderar jag dig att genomföra ägarbytet hos Transportstyrelsen eftersom det står klart att du inte häva köpet.Tveka inte att höra av dig igen om det är något mer du undrar. Ha en fin dag!Vänligen

Vem bär risken för varan vid transportköp?

2020-05-16 i Köplagen
FRÅGA |Vann en auktion på Hemsida X och jag som köpare uppfyllde min del genom att betalning och säljaren skulle skicka med Företag Y enl villkoren på auktionen. Säljaren skickar till fel namn och adress men med mitt telefonnummer. Jag kunde alltså inte hämta ut det även om jag tog mig till utlämningsstället, inte heller kunde jag påverka Företag Y på något vis då det inte var i mitt namn. Säljaren säger att adressen genererades av Hemsida X och sa åt mig att vänta tills varan skickades tillbaka så den kunde återskickas rätt.I slutet av sista dagen innan varan skulle skickas i retur från utlämningsstället så lämnades varan ut.Säljaren vägrar betala tillbaka och menar att hen inte har gjort något fel och beskyller mig för att uppsåtligt ändrat adressen och Hemsida Y tar inte ansvar. Adressen är ej ändrad de senaste två åren och oavsett så heter jag detsamma. Vem bär egentligen ansvaret? Kan jag juridiskt kräva tillbaka mina pengar från säljaren? Nog borde Hemsida Y kunna se i sina loggar att min adress ej är ändrad.
Mohamed Mustapha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer utgå från att såväl du som säljaren är privatpersoner. Frågor rörande köpeavtal mellan två privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Lagens regler gäller om inte annat har avtalats dig och säljaren (3 § KöpL). Alltså, om det finns leveransvillkor som reglerar ansvaret för varans transport och avlämnande i avtalet mellan dig och säljaren så är det dessa villkor som gäller. Då det inte framgår av din fråga vad köpeavtalet mellan dig och säljaren innehåller så kommer mitt svar att utgå från KöpL regler.Köplagens reglerDet finns olika typer av köp enligt KöpL. Denna typen av köp kallas i KöpL för transportköp. Om varan ska transporteras till köparen inom en och samma ort som säljaren befinner sig i så sker avlämnandet när varan avlämnas till köparen. Detta kallas även för platsköp (7 § 1 stycket KöpL). I andra fall där varan ska transporteras till köparen och inget annat är avtalat mellan köpare och säljare så sker avlämnandet av varan när den överlämnas till den transportör som har åtagit sig att transportera varan från avsändningsorten. Detta kallas för distansköp (7 § 2 stycket KöpL). Risken för varan, alltså ansvaret för varan om den förstörs, kommer bort, försämras eller minskar (kvantitativt), går över från säljaren till köparen när varan har avlämnats (12 och 13 § KöpL). Riskövergången är alltså beroende av vilket slags köp det är fråga om.Om varan har avlämnats och riskövergången har skett så är köparen skyldig att betala för varan, även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat. Detta gäller dock inte om händelsen beror på säljaren. Dessutom går risken aldrig över på köparen förrän det genom märkning, anteckning i transportdokument eller på annat sätt har gjorts klart att varan är avsedd för köparen (12 och 13 § KöpL). Risken för varan har alltså i ditt fall inte gått över på dig ännu.PåföljderNär varan försvinner i en situation som denna, så anses det innebära försening från säljarens sida. Om inte förseningen beror på dig (köparen) så får du kräva att säljaren fullgör avtalet eller så kan du häva köpet. Eftersom säljaren har uppgett fel uppgifter till transportören så beror förseningen inte på dig och du kan därmed ställa dessa krav på säljaren (22 § KöpL). Det blir svårt att kräva fullgörelse (23 § KöpL) då varan har försvunnit, men det finns en möjlighet för dig att häva köpet. Förutsättningarna för att du ska kunna häva köpet är att förseningen är att den är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § KöpL). Dessa förutsättningar bör vara uppfyllda. Du skulle även kunna begära skadestånd för den skada du har lidit på grund av förseningen (om en du har lidit en skada, 27 § KöpL). För att ha rätt att häva köpet och kräva skadestånd så måste du meddela säljaren om detta inom skälig tid från att du fick kännedom om avlämnandet. Din reklamationsfrist börjar då löpa från dagen du fick reda på att du inte kunde hämta ut den från utlämningsstället. Det finns inte en generell regel för hur lång "skälig tid" är, men man bör inte vänta mer än 1-2 månader med att reklamera. Gör det helst så fort som möjligt.Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Fel på en valp

2020-05-24 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en valp med defekter, problem med ögonen, navelbrock och fick betala fullpris. Betalade innan jag läst veterinärutlåtandet eftersom de hade dålig täckning ute på landet så fick jag swischa innan jag var där.Har jag rätt att få tillbaka pengar och i så fall hur mycket. Vill fortfarande ha valpen. Betalade 12000 kr.
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss med Lawline. Jag hoppas jag kan hjälpa dig besvara ditt problem. Jag kommer behandla det i tre steg (1) Vilka regler gäller?(2) Är det "fel" på hunden?(3) Vad om - något - kan du kräva1. Vilka regler gäller En hund är från en juridisk synvinkel att se som en sak detta gör att vid köp av valpar så gäller antingen konsumentköplagen (KKL) eller Köplagen (KöpL). Konsumentköplagen gäller när det är ett köp mellan en konsument och en näringsidkare medans köplagen gäller övriga köp, 1§ KKL. 1 § KöpL. För dig blir betydelsen om du har köpt valpen av en kennel eller av en privatperson. Detta kommer påverka reglerna och dina möjligheter kräva pengar tillbaka. Jag kan inte besvara vad som gäller just för dig och kommer därför att försöka - i resten av mitt svar- föra fram vad som gäller vid både konsumentköp eller och vanliga köp.2. Är det "fel" på hunden? Vid köp enligt båda lagar har man rätt att kräva någon form av kompensation om det man köpt är felaktigt. Vad som är ett fel beror på vad det är man köpt. Den generella regeln är att de är fel om de avviker från vad man hade fog att förvänta sig, 17 § 2 stycket KöpL, 16 § 2 stycket 3 punkten KKL. Köper man en hund för ett normalt pris, vilket jag utgår från att 12 000 är, så har man fog att förvänta sig att den inte har de defekter som du talar om. Vidare så tolkar jag det som att de framgår av veterinär utlåtandet att hunden hade dessa problem. Felen fanns alltså när du fick hunden, 21 § KöpL, 20 § KKL. Vidare så tolkar jag det som att du märkte felen inom en rätt kort tid från köpet. Detta är en förutsättning för att du ska få göra felet gällande. Är det ett konsumentköp så är 6 månader alltid inom rätt tid, 20a § KKL. Vid ett köp enligt Köplagen ska man göra det gällande inom skälig tid. Vad som är skälig tid påverkas av att man har en skyldighet att undersöka varan i enlighet med sedvanan vid sådana köp, 31 § KöpL. I ditt fall så borde du oavsett hur du fick reda på veterinär informationen (se nedan) ha påkallat felet direkt efter du läste informationen. Har du då inte påpekat direkt, eller i nära tid, från när du väl läst utlåtandet så har du med största sannolikhet försuttit din rätt att reklamera felet, 32 KöpL. Men förutsatt att du har påkallat felet i rätt tid så blir frågan om du får göra det gällande. De är nämligen bara fel som man inte visste om innan som får göras gällande. Att du har köpt utan att läsa veterinär utlåtandet talar mycket för att de fel som du vill göra gällande är något som du borde vetat om. Att läsa utlåtandet kan ses som något som gör att du hade fog att förvänta dig att hunden skulle ha problem. Detta beror dock helt på hur du fick utlåtandet. Här spelar: Hur din möjlighet att läsa innan köpet var samt vad säljaren i övrigt sagt om valpen stor roll. En liknande bedömning sker om det är ett konsumentköp men där borde bedömningen vara mer givmild till din fördel, 16 § KKL. Ett exempel på sådan bedömning är följande. Ifall de har skickat utlåtandet till dig och du då har swishat pengarna, utan att ha läst informationen, men har fått möjligheten så har du inte rätt till avdrag. Du hade fog att förvänta dig defekterna. Är de däremot så att du köpte hunden och du sedan först senare fick reda på veterinär informationen och de sedan i övrigt inte framgick av priset eller annonsen att hunden hade dessa problem, ja då har du rätt att kräva prisavdrag enligt båda regelverken. Sammanfattning: Att hunden har dessa defekter är normalt något som man inte har fog att förvänta sig. De kan dock vara att just du hade det då du borde ha läst veterinär utlåtandet. Om sådan krav kan ställas beror helt på vilka möjligheter du haft att kontrollera veterinär informationen. Om du inte vetat om informationen när du köpte valpen så har du ifall de är ett konsumentköp rätt att göra det gällande. Är de däremot ett vanligt köp så ställs även krav på att du påpekar det efter en kort tid. 3. Vad om - något - kan du kräva Om de är ett fel så har du rätt till en påföljd, 30 § KöpL, 22 § KKL. Eftersom en hund inte kan "lagas" så är inte avhjälpande aktuellt. Vidare är inte omleverans möjligt eftersom hundar är en sådan unik vara. Istället blir påföljden för båda lagrum prisavdrag, 37 § KöpL, 28 § KKL. Prisavdraget blir då vad som en hund av den "kvalitet" som du har fått hade varit värd, 38 § KöpL. Jag hoppas att detta har besvarat din fråga. Med vänliga hälsningar

Fuktskador i husvagn - köparens rättigheter

2020-05-20 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en husvagn årsmodell 91 för lite mindre än ett år sedan av en privatperson. Han sa att det var en gammal vagn men att den var i toppskick. Nu efter vinterförvaringen har jag upptäckt en stor fuktskada bakom en av panelerna i badrummet. Kostnaden för att reparera är väldigt hög. Kan jag kräva ersättning från säljaren för att reparera eller kräva att han köper tillbaka den?Eller vilka möjligheter har jag? Hoppas på svar
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har köpt en husvagn som den person du köpt den av har sagt att husvagnen utlovat att den var i toppskick. Men du har nu upptäckt att det föreligger en större fuktskada bakom en av panelerna. Du undrar nu vad du har för möjligheter att hålla säljaren ansvarig för den skada som du har upptäckt.Till att börja med att konstatera så är det köpeavtalet som är gällande mellan dig och säljaren. Om ett sådant avtal inte skulle finnas så fungerar Köplagen som utfyllnad för ett köp mellan två privatpersoner. Jag tolkar din fråga som att det är ett köp mellan dig och en annan privatperson. RättslägetOm det är så att säljaren har sålt husvagnen med förbehåll om befintligt skick så hanteras fel på den av en egen paragraf i köplagen. Det är dock inte så att säljaren är helt friskriven från ansvar om den sålts i befintligt skick, utan det kan ändå föreligga fel. Exempel på fel kan vara om husvagnen skulle skilja sig från vad som beskrivits innan köpet och som kan ha ansetts påverka köparens (din) vilja om att köpa husvagnen, se 19 § KL. Om husvagnen dock inte sålts med ett förbehåll om befintligt skick så hanteras den fråga om det är fel på varan istället av 17 § KL. Jag vill här passa på att uppmärksamma om att vad gäller fuktskador så kommer det med stor sannolikhet anses föreligga fel och frågan blir därför om säljaren i detta fall ska bära ansvar för den fel. Bär säljaren ansvar för felet som föreligger? När det föreligger ett fel i varan så finns det påföljder som avhjälpande av felet eller att man häver köpet. I din fråga förekommer det inte någon information om du som köparen har undersökt husvagnen innan köpet – men om det är så får det som effekt att du som köparen inte kan åberopa fel som du antas ha känt till vid köpet. Om du som köparen har undersökt husvagnen eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljaren uppmaning att undersöka husvagnen får du inte som fel åberopa vad du borde ha märkt vid undersökningen, dock gäller annat om säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Jag ska här passa på att uppmärksamma dig om att du kan åberopa dolda fel. När det kommer till dolda fel bedömer man noggrannheten i köparens undersökning av vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt, se 20 § KL. Det blir av relevans här att ta upp ett rättsfall från 1996 där A genom bytesavtal med B förvärvat en husbil som sedan visade sig ha betydande fuktskador. Omständigheterna i fallet ansågs inte vara sådana att A vid den undersökning som gjorts borde ha uppmärksammat dessa skador. Av den anledning så var A inte oförhindrat att åberopa felet gentemot B som grund för hävning av bytesavtalet. Inte heller i detta fallet kände säljaren till om fuktskadorna, och med tanke på den undersökning som gjordes inte kunde ha hittat eventuella mögelskador vid tillfället, ansågs ett fel föreligga. (Se NJA 1996 s. 598). Utifrån din fråga och de omständigheter som du nämnt och som jag har haft möjlighet att bedöma så skulle jag vilja säga att det talar för att säljaren kan hållas ansvarig. Och av den anledningen så har säljaren valet om denne ska avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet, eller om köpet går åter, se 36 § KL. Jag vill passa på att uppmärksamma dig här om att säljaren har rätt att avhjälpa felet, och du kan inte i första hand trycka på om hävning (detta förutsätter som sagt att felet kan avhjälpas utan väsentlig olägenhet). För att avsluta mitt svar så vill jag även tillägga att om det skulle vara så att undersökningen hade visat fuktskadorna så kan en hävning vara möjlig om felet är av väsentlig art, se 39 § KL. Min bedömning är att du har goda chanser att hålla säljaren ansvarig för fuktskadorna som uppstått. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Får jag tillbaka handpenning om jag ångrar köp?

2020-05-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej !Jag har lagt 16000:- i handpenning på en bil men nu har vi ångrat oss.Bilsäljaren säger att vi inte har rätt att få tillbaka pengarna. Kan Ni hjälpa oss med vad som gäller?Vi har varit i kontakt med förra ägaren och han avrådde på det bestämdaste att vi ska köpa den bilen
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar inte av frågan om ni varit i kontakt med ett företag eller av en privatperson, och besvarar därför frågan utifrån båda situationerna. Om ni varit i kontakt och tänkt köpa bilen av en privatperson är köplagen (KöpL) den tillämpliga lagen, se 1 och 4 §§ KöpL. Lagen är inte tvingande, vilket innebär att du och säljaren har rätt att frångå lagen och avtala om andra villkor (se 3 § KöpL). Hur frågor om "handpenning" ska regleras framgår inte av lagen. Sådana överenskommelser görs däremot ofta, och skälen till det är för att parterna ska ha en viss säkerhet för att vardera part fullgör sina förpliktelser enligt avtalet. Svaret på din fråga beror därför på vad ni egentligen har kommit överens om. Har t.ex. handpenningen erlagts som en sorts förskottsbetalning i samband med att köpet ingicks, eller har handpenningen snarare utgjort en säkerhet för att affären ska genomföras? Oavsett hur det ligger till ska dock sägas att en grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas, detta innebär en skyldighet för vardera part att hålla sin del av avtalet, i detta fall kan den skyldigheten sägas innefattat att du ska betala för bilen, medan säljaren ska leverera denna till dig.Mitt råd är att studera avtalet, om det finns något skriftligt sådant. Det finns tyvärr ingenting i lagen som säger att handpenningen ska betalas tillbaka eller att ni har rätt att ångra ert köp utan anledning.Om ni varit i kontakt och tänkt köpa bilen av ett företag är konsumentköplagens (KköpL) den tillämpliga lagen. Som konsument har du enligt 37§ KköpL rätt att avbeställa en vara innan den har avlämnats. Om du avbeställer varan innan den har avlämnats har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning av dig. Säljaren har däremot rätt till ersättning för särskilda kostnader som han kan ha haft i samband med köpet, dvs. för att ingå och fullgöra avtalet. Säljaren får också förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning om den är skälig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare i enlighet med vad som nyss redogjorts för, se 41§ KköpL. Om ni avlagt handpenningen till ett företag har ni alltså möjlighet att häva köpa innan varan har levererats men ni riskerar att förlora handpenningen. Utgången i ert fall beror på om ni ingått ett skriftligt avtal med säljaren angående handpenningen och vad som står i det avtalet i övrigt.Om inget avtal ingåtts är det upp till säljaren att bevisa att han lidit förlust, t.ex. p.g.a. att han inte kunnat sälja bilen till någon annan p.g.a. att den varit reserverad för försäljning till er. Hur stor den summan som säljaren får behålla beror helt på hur stor förlusten varit. Jag kan tyvärr inte ge dig något mer ingående svar på frågan utifrån den informationen jag har, utan svaret beror helt enkelt på hur eventuella avtal er emellan ser ut, men som utgångspunkt används "handpenning" som ett skydd för säljaren, och det kan därför vara svårt att få tillbaka erlagd handpenning vid ånger. Mvh

Under vilka förutsättningar kan ett köp hävas enligt köplagen?

2020-05-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Har sålt en vara (en "slåtterkross" och en "strängare" som används inom lantbruk) begagnat på Blocket. Köparen prutade och fick ner priset och vi ordnade med transport och avlämning hos köparen som var med och tog emot varorna. Dagen efter vill han häva köpet på ena varan och pruta ner priset på den andra då han menar att han kan hitta billigare och att han inte har verktyg att fixa med. Varan är gammal och begagnad men i fungerande skick.Har han rätt att häva köpet? Vad har vi för rättigheter? Sålt mellan 2 privatpersoner. Tack för svar! Allt gott Mvh "bonden"
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Lagen är däremot dispositiv, vilket innebär att om de omtvistade omständigheterna regleras i avtalet har detta avtal företräde (3 § KöpL). En köpare kan häva köpet i två fall: Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § KöpL). Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Av det du skrivit i din fråga tolkar jag det som att ni varken har varit sena med att överlämna varan till köparen och inte heller verkar det vara något fel på de varor som sålts. Således finns det ingen möjlighet för köparen att häva köpet. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Bästa hälsningar,