FrågaKÖPRÄTTKöplagen18/03/2023

Få tillbaka pengar vid utebliven leverans av vara?

Har en vän som blivit blåst på pengar via en grupp på FB, "Kamera köp- o sälj". Han betalade 4.500 kr för ett objektiv han inte har fått o som säljaren påstår sig ha skickat. Till saken hör att det sedan kommit fram att säljaren är dömd för bedrägeri dussintals ggr. Finns det möjlighet att gå vidare med detta för att han ska kunna få sina pengar tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag först att använda mig av Köplagen (KöpL), sedan Brottsbalken (Brb) och Lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).


Regler om köp mellan privatpersoner regleras i köplagen, 1 och 4 § (KöpL).

Köplagen är dispositiv, vilket innebär att lagens bestämmelser inte gäller om parterna har kommit överens om annat ( 3 § KöpL). Jag kommer i mitt svar utgå från att parterna inte kommit överens om något särskilt i samband med köpet, varför köplagen blir tillämplig.

Föreligger dröjsmål?

Om tiden för avlämnandet inte följer av avtalet, så ska varan avlämnas inom skälig tid från köpet (9 § KöpL). Med ”skälig tid” avses exempelvis om varan ska tillverkas, anskaffas från tredje man eller tas från säljarens lager, (se prop. 1988/89:76 s. 75).

Om säljaren inte avlämnar varan alls, eller avlämnar varan för sent föreligger dröjsmål från säljarens sida (22 § KöpL). Till följd av detta inträder köparens rätt att göra vissa påföljder gällande, såsom att kräva fullgörande, häva köpet och dessutom kräva skadestånd.


Påföljder vid dröjsmål

Eftersom det verkar som att kameran inte har levererats kan det därmed finnas skäl att argumentera för dröjsmål från säljarens sida. Att kräva fullgörande innebär att köparen håller fast vid köpet (23 § KöpL). Med tanke på att det i omständigheterna av din fråga inte verkar som att fullgörande är aktuellt blir det relevant till att se till påföljderna om hävning av köpet eller kräva skadestånd.

För att din vän ska ha möjlighet att häva köpet krävs att dröjsmålet är av väsentlig betydelse och att säljaren insett eller borde inse detta (25 § KöpL). Med andra ord är det avgörande om det har passerat en orimligt lång tid, eller att det finns andra omständigheter som gör dröjsmålet är av väsentlig betydelse för din vän. Om det står klart att dröjsmål föreligger får köparen häva köpet redan innan fullgörandet (62 § KöpL). Detta innebär att det måste stå klart att säljaren inte har skickat objektivet för att din vän ska kunna häva.

Utöver detta har din vän rätt att kräva skadestånd för köpet för den skada som lidits till följd av att objektivet inte avlämnats (27 § KöpL).

Oavsett så är det viktigt att din vän kontaktar säljaren och meddelar att denne vill häva köpet och kräva pengarna tillbaka. Det finns en reklamtionstid om detta enligt 29 § KöpL, som börjar löpa efter det att varan avlämnats.


Bedrägeri?

Utifrån omständigheterna kan det tänkas att brottet bedrägeri föreligger även i din väns fall (9 kap 1 § brottsbalken). Det krävs då att säljaren uppsåtligen (jfr 1 kap 2 § Brb) vilselett din vän att betala för objektivet trots att säljaren aldrig haft en avsikt att leverera. Vidare ska detta ha inneburit ekonomisk skada för köparen och ekonomisk vinning för säljaren.

Av omständigheterna i frågan är det svårt att avgöra om säljaren haft till avsikt att inte leverera objektivet till din vän. Det krävs att säljaren medvetet vilselett din vän att betala för något som säljaren aldrig tänkt skicka för att frågan om bedrägeri ska bli aktuellt.


Hur kan din vän gå vidare med detta?

Om brott misstänks ska din vän ska givetvis göra en polisanmälan. Vidare kan din vän även ta kontakt med kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande för att få tillbaka sina pengar (1 § BfL). Med tanke på att din vän har betalt utan att få varan har en fordran på säljaren uppkommit, det vill säga en skuld som din vän kan kräva in.

Min rekommendation är att din vän kontaktar säljaren och meddelar hävning av köpet. Om säljaren inte svarar eller är svår att kontakta kan din vän ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.


Jag hoppas att mitt svar har givit lite klarhet i din fråga,

Hälsningar,

Linnea BrundinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo