Fel i husvagn

2021-07-29 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt en över 30år gammal husvagn och dagen efter så ringer köparen och säger att den är rutten i golvet fram. Är det nått man måste köpa tillbaka eller har jag som säljare några rättigheter på min sida. Han vill häva köpet. Vi har inte skrivit några kvitton. Men han titta runt vagnen än längre stund och jag berättade om en annan fuktskada som var åtgärdad. Man borde ha sett att golvet var dåligt då dom undersökte den. Jag visste själv inte om den nya fuktskadan.Vad kan jag som säljare göra och vad har jag för krav på mig?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har sålt en husvagn till en annan privatperson där fuktskador har visat sig. Den lag som är tillämplig vid köp av vara mellan två privatpersoner är Köplagen (KöpL). Lagen gäller så länge köparen och säljaren inte har kommit överens om något annat (3 § KöpL). Eftersom det inte framgår att det finns ett avtal som säger något annat så kommer frågan att besvaras med hjälp av KöpL. Fel i varaI ditt fall vill köparen häva köpet på grund av fel i vara (17 § KöpL). Varan ska i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan är felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. En fuktskada i en husvagn är sannolikt något som avviker från vad köparen förväntade sig. Frågan i ditt fall blir således om du bär något ansvar för skadan.Köparens undersökningspliktKöparen får inte åberopa fel som han borde ha känt till vid köpet (20 § KöpL). I det här fallet har köparen undersökt husvagnen och frågan blir därmed om köparen har brustit i sin undersökningsplikt. Det framgår inte av frågan hur noga husvagnen har undersökts. Noggrannheten i köparens undersökning avgörs av vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Dolda fel kan köparen åberopa. I detta fall tolkar jag frågan som att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt. Köparen har undersökt husvagnen och det verkade inte vara något fel på den. Det är dock svårt att bedöma om köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt utan att veta närmare omständigheter. (Jfr även NJA 1996 s. 598 där HD ansåg att en köpare hade rätt att åberopa fuktskada i husvagn som köparen upptäckt efter köpet).ReklamationKöparen måste reklamera felet till säljaren (32 § KöpL). Detta måste ske inom skälig tid. Två månader anses alltid vara inom skälig tid. I det här fallet har köparen reklamerat inom skälig tid eftersom det gjordes dagen efter.PåföljderKöparen har rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen (30 § KöpL).Avhjälpande och omleverans regleras i 34 § KöpL. Du som säljare har i första hand rätt att avhjälpa felet utan kostnad för köparen. Du har dock rätt att avvisa kravet om avhjälpandet skulle medföra svårigheter eller oskäliga kostnader. Istället får du då utföra omleverans enligt 36 § KöpL. Rätt att kräva prisavdrag regleras i 37 § 1 st. KöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.SammanfattningFuktskadan kommer med största sannolikhet att bedömas som ett fel. För att köparen ska få åberopa felet krävs att han har uppfyllt sin undersökningsplikt. I det här fallet verkar köparen ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Köparen kommer därmed kunna åberopa felet och kunna häva köpet enligt 39 § KöpL. Om ni inte skulle komma överens kan ni ta tvisten till domstol men det är givetvis bättre för båda parter att försöka komma överens utanför domstol.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?

2021-07-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej, vi har köpt en husvagn av en privatperson. Vi undersökte den på plats, vi hade en fuktmätare med oss och mätte fukt vid en hörna. Inte på något annat ställe. När vi ska göra vid fuktskadan och allting är rivet märker vi att i princip hela husvagnen är rutten, det går inte att använda den. Vi köpte den för 30 000. Går det att häva köpet och få pengarna tillbaka? Säljarna vill ju givetvis inte detta.
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om vem som ansvarar för felet i husvagnen. Denna situation gör Köplagen (KöpL) tillämplig för att det är ett köp mellan två privatpersoner, det vill säga ett köp utan samband med en näringsverksamhet. Jag kommer därför att tillämpa KöpL i mitt svar. Vad är fel i vara?Det som utgör ett fel enligt lagtexten föreligger i varan som har köpts- om varan avviker från det som har avtalats (17 § KöpL) eller,- om varan avviker från det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används för (17 § andra stycket) eller,- om varan inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat och dessa uppgifter ska ha inverkat på köpet (18 § KöpL).Det är viktigt att komma ihåg att fel i varan också föreligger om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL). Vad innebär "befintligt skick"? Det är viktigt att notera att om husvagnen är såld med förbehåll om "befintligt skick", eller liknande förbehåll, innebär detta att fel i varan hanteras genom en egen paragraf i KöpL. Att sälja en vara i "befintligt skick" innebär inte att säljaren är helt friskriven från ansvar utan säljaren kan fortfarande anses ha ansvar om det föreligger något fel i varan (19 § KöpL). I ditt fall med problemet med mögelskador i hela husvagnen är det tydligt att det föreligger ett fel i varan. Detta beror på att du som köpare med fog inte förutsätter att det ska finnas mögelskador i husvagnen när du köper den. Min bedömning är att det är tydligt att det föreligger ett fel i husvagnen enligt 17 § KöpL och jag bedömer också att det är sannolikt att fel kan föreligga även om husvagnen är såld i "befintligt skick" enligt 19 § KöpL då mögel- och fuktskador är något som påverkar varans skick väsentligt. Vilken tidpunkt är avgörande för bedömningen av om fel föreligger?För att säljaren ska anses vara ansvarig för felet i varan krävs det att felet fanns när varan såldes (21 § KöpL). Detta innebär alltså att mögelskadorna ska ha funnits i husvagnen redan innan köpet och därmed funnits innan risken för varan gick över på dig som köpare. Vid bedömningen kollar man på om det fanns exempelvis tydliga tecken på fukt- eller mögelskador vid köpet eller om felet kräver extraordinära åtgärder för att upptäckas, exempelvis genom att ta bort en del av väggen eller ta bort hela diskbänken och dylikt. Säljaren kan hållas ansvarig för felet när det handlar om ett dolt fel. Den viktiga tidpunkten i detta fallet är alltså avlämnandet av husvagnen (13 § KöpL). Du som köpare kan endast åberopa fel som funnits innan varans avlämnande och det är även då säljaren kan hållas ansvarig för felet. Har du som köpare rätt att åberopa felet mot säljaren?Som skrivet ovan krävs det att felet i varan fanns i husvagnen vid köpet och därmed även vid riskens övergång. Det krävs däremot också att köparen har rätt att åberopa felet. Om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka varan får köparen inte åberopa de felen som denna borde ha märkt vid undersökningen. Däremot gäller inte detta om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § andra stycket KöpL). I ditt fall innebär detta att du som köpare inte har rätt att åberopa felet i husvagnen om det är ett fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning av husvagnen. Frågan som jag ställer mig är om felet i detta fallet, det vill säga mögelskadorna, borde ha upptäckts vid den undersökningen som du gjorde innan köpet eller om felet är ett dolt fel. Vid dolda fel bedöms köparens noggrannhet i den undersökningen som har gjorts innan köpet. Här tar man hänsyn till vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Om vi ser till NJA 1996 s. 598 har Högsta domstolen klargjort att det som köparen borde ha märkt ska bedömas i ljuset av köparens tidigare erfarenheter och undersökningens omfattning. Detta innebär alltså att du fortfarande kan åberopa felet även om du har gjort en undersökning och inte har lagt märke till att hela husvagnen var mögelskadad. I denna bedömningen är det viktigt att du inte har någon tidigare erfarenhet av husvagnar. Om du vid din undersökning märkte att det fanns en fukt- eller mögelskada, men inte gick vidare med att undersöka hela husvagnen kan detta tala för att det inte kommer ses som ett dolt fel. Om det inte ses som ett dolt fel kan säljaren undgå ansvaret. Vilka påföljder kan aktualiseras?För det första måste du som köpare reklamera i tid för att säljaren ska behöva ansvara för felet. Om du som köpare inte lämnar säljaren ett meddelande om felet inom skälig tid efter att du har märkt eller borde ha märkt felet får du inte åberopa felet mot säljaren. Du får som köpare alltså inte vänta för länge med att reklamera (32 § KöpL). Om du inte har reklamerat rekommenderar jag dig att reklamera så snabbt som möjligt. Om det föreligger ett fel som säljaren ska ansvara för kan du som köpare göra gällande vissa påföljder. Du kan som köpare kräva att säljaren åtgärdar felet och om säljaren inte åtgärdar felet har du själv rätt att åtgärda det. När du har åtgärdat felet själv har du rätt att kräva ersättning från säljaren för dina reparationskostnader (34 § KöpL). Som köpare får du kräva påföljderna hävning eller prisavdrag om avhjälpande inte sker i rätt tid (37 § KöpL). Om du vill reparera husvagnen kan du be om ett prisavdrag, det vill säga att säljaren står för reparationskostnaderna (38 § KöpL). Vidare kan du som köpare häva köpet om säljaren inte åtgärdar felet inom skälig tid (39 § KöpL). För dig innebär en hävning att du lämnar tillbaka husvagnen och får tillbaka dina pengar. För att du ska kunna häva ett köp krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Om felet i husvagnen, med grund i att du inte har någon tidigare erfarenhet av husvagnar, inte kunde upptäckas så kan mögelskadan medföra en rätt till hävning. Mögelskador i sin helhet kan ge en möjlighet till hävning och här kan även hälsoriskerna som möjligtvis uppkommer av mögelangrepp tala för en hävning. Sammanfattning och vägledningFör att du som köpare ska kunna åberopa felet mot säljaren och kräva hävning eller prisavdrag så krävs det att: - det föreligger ett fel i husvagnen,- felet fanns i husvagnen innan riskens övergång, det vill säga vid köpet,- felet var dolt, det vill säga det var svårt för dig som köpare att upptäcka felet vid en undersökning,- du som köpare har reklamerat i god tid och du om du har krävt någon av de ovanstående påföljderna.Jag vill även understryka att om någon av förutsättningarna inte är uppfyllda kan säljaren helt undgå ansvaret för felet . Eftersom jag inte vet någonting om din tidigare erfarenhet av husvagnar, kan jag tyvärr inte ge dig något konkret svar på din fråga. När det ska göras en bedömning om vad som är ett dolt fel eller inte sker det en relativ öppen diskussion och bedömning. Jag gör bedömningen att du borde kunna använda dig av min beskrivning av rättsläget för att få en uppfattning om vad som gäller i just ditt fall. Eftersom du har gjort en undersökning vid endast en del av husvagnen undrar jag om du då märkte att det fanns en fukt- eller mögelskada eller om undersökningen inte visade någonting? Om du inte gick vidare med undersökningen även om det kom upp att det finns mögel kan detta tyvärr tala för att felet kunde ha upptäckts av dig och att det inte är ett dolt fel. Om felet däremot är dolt gör jag bedömningen att du har rätt att åberopa felet mot säljaren, du kan då använda dig av de påföljderna jag har skrivit om ovan. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med säljaren och prata med denna om hur det står till. Om du vill ha ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med Lawline. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Jag hoppas att du har fått någon vägledning och svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?

2021-07-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min son sålde en gammal husvagn från 89, i april. Köparen undersökte vagnen noga. Min son har inte vetat om nån fukt han har ägt vagnen i ett år. Där han nu hävdar att det dolts fel har min son fått förklarat att det var en kåpa för ventilation av ägaren innan. Ingen misstanke om fukt har funnits ingen dålig lukt. Nu efter tre månader har köparen efter att han felaktigt lyft husvagn så att stödbenen bak trycktes upp i karossen hittat ruttet trä. Han har nu anlitat en advokat och vill häva köpet. Han betalade 37000 för vagnen. Den är ju nu inte i det skick som den var när han köpte den. Nu är den obrukbar vilket den inte var vid köpet. Har han rätt att häva köpet och få tillbaka hela summan
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din son har sålt en husvagn i egenskap av privatperson och att du undrar om köparen har rätt att häva köpet.Eftersom din fråga gäller köp mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Om din son i stället har sålt husvagnen i egenskap av näringsidkare till en konsument, blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (1 § första stycket KköpL).Köparen får inte såsom fel åberopa vad hen borde ha märkt vid undersökningenI din fråga nämner du att köparen har undersökt husvagnen noga. Enligt köplagen har köparen inte någon allmän skyldighet att undersöka varan före köpet. I fall köparen ändå har undersökt varan, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Om köparen av din sons husvagn borde ha märkt fukten vid sin undersökning, får han alltså inte åberopa detta såsom fel. Bedömningen av vad köparen borde ha märkt görs med beaktande av hur omfattande hans undersökning varit och vilka möjligheter han haft med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter att upptäcka felet vid undersökningen. Köparen har i första hand rätt att kräva avhjälpande eller omleveransNär varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Köparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom bäst. Vid fel i vara har köparen i första hand rätt att kräva avhjälpande eller omleverans (34 § KöpL). Köparen har i andra hand rätt att kräva prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL). När har köparen rätt att häva köpet?För att köparen ska ha rätt att häva köpet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). I din fråga nämner du att husvagnen inte längre är i det skick som den var när din son sålde den. Som utgångspunkt får köparen inte häva köpet om han inte kan lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad (66 § första stycket KöpL). Köparen har dock fortfarande rätt att häva köpet, om varan har förstörts eller försämrats till följd av en åtgärd som varit behövlig för att undersöka om varan är felfri (66 § andra stycket andra punkten KöpL). Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att om köparen av sin sons husvagn borde ha märkt fukten vid sin undersökning, får han inte åberopa detta såsom fel. Om köparen inte borde ha märkt felet, kan han i första hand kräva avhjälpande eller omleverans. Köparen har i andra hand rätt att kräva prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation. Köparen av din sons husvagn har rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom, och om din son insåg eller borde ha insett detta. Trots att husvagnen inte är i det skick som den var när din son sålde den, har köparen rätt att häva köpet, om husvagnen har förstörts eller försämrats till följd av en åtgärd som varit behövlig för att undersöka om husvagnen är felfri. Vi på Lawline kan hjälpa er!Om ni behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan enkelt boka en tid här. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem bär ansvaret för en skadad vara vid ett transportköp?

2021-07-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Gällande köplagen mellan mig som privat person och en annan privat person i en annan ort:En köpare köpte ett objekt och betalade frakt via ombud (jag är säljaren) , paketet kom skadad och objektet fick en skada , köparen reklamerade skadan och ombudet ansåg att man bordeha haft bättre förpackninksmaterial för att kunna tåla den maskinella hantering hos ombudet enligt deras normer som tekniskt inte tydliga:"Det yttre emballaget ska vara av god kvalitet för att tryck och påkänningar inte ska gå direkt in i produkten.Ytteremballaget ska även vara anpassat för produkten och inneremballagets storlek.Produkten ska inte kunna röra på sig under transporten samt distansera sig från det yttre emballaget.Produkten ska omges av ett stötdämpande material i samtliga riktningar som är anpassat efter produktens vikt, volym och känslighet."Jag har packat objektet väl med stötdämpande material (bubbelplast och frigolit) i en låda som var till en HP skrivare tidigare som är större än objektet men trotts allt säger postnord att det är inte tillräckligt.Om man googlar så är det svårt att få ersättning från ombudet.Vem ber ansvaret här ?Stort tack på förhand!Freiwat
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver gäller 1 § köplagen mellan er, eftersom ni är två privatpersoner.Risken för varanDu som säljare bär risken för varan till dess köparen har hämtat varan, se 13 § köplagen.I det här fallet rör det sig om ett transportköp mellan två olika orter. Om ni inte har ett speciellt transportavtal, eller en leveransklausul, gäller att risken för varan går över på den som åtagit sig att utföra transporten från dig, se 7 § köplagen. I ditt fall övergick risken (Ansvaret) för paketet när du lämnade det till det postombud nu nämner. De i sin tur kan ha anlitat andra transportörer.Vem bär ansvaret?Ombudet som du lämnade paketet till bär ansvaret. Den som ska påkalla ersättningen för den skadade varan är köparen. Du skriver i ditt brev att du packade varan med frigolit och bubbelplast, vilket måste anses vara vad som krävs av dig.SammanfattningVid transportköp mellan olika orter går risken för varan över till transportören när säljaren lämnar varan. Om köparen vill ha ersättning för skadan, är det upp till köparen att vända sig till transportören för ersättning. Om du behöver ytterligare hjälp med ärendet, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Felansvaret enligt köplagen - Vad gäller?

2021-07-28 i Köplagen
FRÅGA |Sålde min husvagn 3/6 år som då var nybesiktigad u.a ,samt fukttestad u.a . Enligt köparen har sen husvagnen stått i garage hela tiden sen köpet förutom när den fraktades till fukttest i Dorotea den 24/6 då med anmärkning fram men ingen fukt vid läslampan bak. När vagnen såldes fans det en liten missfärgning av tidigare fukt i bak på vänster sida i vagnen vid läslampan vilket jag talade om för köparen. Den 29/6 nästan 1 månad efter köpet får jag ett mail där han skriver att husvagnen är allvarligt fuktskadad i fram. Jag svarar honom 5 juli att om vagnen är allvarligt fuktskadad köper jag givetvis tillbaka den men vill ha den ner till Stockholm för ny fukttest och erbjuder mig att hämta vagnen men han dröjer med svaret. Den 11/7 svarar han att han kan dra ner den i veckan till Stockholm. Svarar honom den 12/7 och Jag ber honom då att säga när så jag kan möta upp honom så fukttestar vi den. Den 16/7 svarar han att han inte hinner ner innan verkstan stänger och frågar om jag kan möta honom norr om Stockholm fredag kväll vilket jag inte kan. Vi kommer överens om att jag ska boka fukttest på måndag och se där då. När vi möts på måndagen visar det sig att han åkt ned den 13 juli och fukt testat husvagnen då med fukt fram samt bak. Då även vid läslampan 35%. Vi fukt testar den igen med fukt fram samt bak men då minskat obegripligt mycket enligt verkstan som är oförstående att det kan vara så mycket fukt i den då deras mätning 17/5 visade ingen fukt alls.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDin ärendebeskrivning innehåller inte någon fråga varför den skriftliga behandlingen av ditt ärende inte blir helt enkel. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar varför den här skrivelsen kommer att bli ganska så generell till sin karaktär. I det här fallet beror detta också på avsaknaden av en från dig uttrycklig fråga. Den lagstiftning som främst behöver beaktas är i vart fall köplagen (KöpL).Den köprättsliga felbedömningen, vad gäller?Generellt kan sägas att som fel räknas huvudsakligen sådant som avviker från det som har avtalats om husvagnens kvalité och andra eventuella egenskaper eller om husvagnen i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, 17 § KöpL. Om ingenting specifikt avtalats kan husvagnen även anses felaktig om den avviker från vad husvagnar i allmänhet bör uppfylla i termer av funktionsduglighet eller från vad du som säljare möjligen uppgav genom en annons eller lämnade i information innan den faktiska överlåtelsen ägde rum, 18 § KöpL. Förmodligen såldes husvagnen i befintligt skick, men det ska noteras att existensen av en "befintligt skick - klausul" ändå kan leda till att husvagnen betraktas som felaktig. Enligt 19 § KöpL gäller detta om husvagnen inte överensstämmer med de egenskaper som säljaren har angett (lovat), eller om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande (exempelvis omfattande fuktskador) som denne måste ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om eller om husvagnen skulle vara i väsentligt sämre skick än vad köparen objektivt sett hade kunnat förvänta sig med hänsyn till husvagnens pris och övriga omständigheter.Ansvarsfrågan, hur löses denna?Kan en avvikelse enligt ovan fastställas blir riskens övergång den springande punkten för om du som säljare kan åläggas det köprättsliga felansvaret och detta avgörs utifrån när mottagandet av husvagnen skedde. Om felet fanns innan överlämnandet ägde rum svarar säljaren för det och detta gäller även om felet skulle visa sig först i ett senare skede, 13 och 21 §§ KöpL. Det ska vidare uppmärksammas att en uppkommen försämring av husvagnen som inte fanns vid tidpunkten för överlåtelsen kan du som säljare ändå behöva ansvara för om du var i ond tro vid köpet, dvs. om du kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) fuktskadorna. I praktiken blir det här en ren bevisfråga där köparen först måste göra sannolikt att felen faktiskt existerade när husvagnen förvärvades innan bevisbördan slutligen övergår på dig som motpart. Ytterligare en förutsättning för att köparen överhuvudtaget ska kunna göra gällande eventuella felpåföljder är att reklamation (meddelande) om att husvagnen är behäftad med fel görs inom skälig tid efter det att denne märkte eller borde ha märkt felet, 32 § 1 st. KöpL. Mot bakgrund av besiktningsutlåtandet går det naturligtvis att argumentera för att du bör gå fri från ansvar. Samtidigt har jag svårt att göra en adekvat bedömning i skrivande stund varför den här delen får hänskjutas för till vårt kommande telefonsamtal.Hade köparen från början någon undersökningsplikt som nu skulle kunna ligga denne till last?Det korta svaret lyder: Nej, enligt köplagen föreligger det ingen generell undersökningsplikt innan ett förvärv sker, men motsatsförhållandet gäller dock efter ett köp, 31 § KöpL. Däremot kan en köpare såsom fel inte åberopa sådant som denne måste ha känt till vid köpet. Det kan aktualiseras om säljaren innan överlåtelsen skulle ha uppmanat köparen att undersöka varan eller om denne på eget initiativ genomför en undersökning, 20 § KöpL. Noggrannheten i köparens besiktning ska motsvara vad en normalbegåvad person utan särskilda sakkunskaper hade klarat av. Men notera att lugnande besked lämnade av säljaren och/eller eventuella utfästelser gjorda av honom kan minska köparens undersökningsplikt och i förekommande helt eliminera denna (trots en ursprunglig uppmaning från säljaren).Avslutande ord och ytterligare rådgivningUtan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter, avtalsinnehållet i övrigt och vad som sades mellan dig och köparen vid överlåtelsen har jag svårt att närmare kommentera ditt ärende mer än vad jag redan har gjort ovan. Låt oss därför ta allting i lugn och ro över telefon.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på fredag den 30/7 kl 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen

2021-07-26 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte för 3 veckor sedan en kaninunge av en privatperson, det har nu visat sig att hon har medfött bettfel, och tidigare ägare vägrar häva köpet. jag kommer inte kunna ta reda på om hon sålt kaniner innan dess så jag gissar att köplagen är det enda som möjligen kan gälla för att få häva köpet.Hur stor chans är det att man kan få rätt och få häva köpet genom den och hur går man till väga? Går det även kräva pengar för vetkostnader genom denna?
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! Du har rätt i att köplagen är tillämplig! Denna lag är dock inte tvingande, dvs. det är vad ni kommit överens om som gäller i första hand. Jag kommer redogöra kort vad som gäller generellt vid privatköp, och sedan förklara vad som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall. Säljarens skyldigheter Det vanligaste är att man köper saker i befintligt skick. Detta innebär att säljaren friskriver sig från ansvar genom att tala om den säljs med vissa brister, 19§ köplagen. Säljare ska alltså meddela om det finns eventuella brister i varan. Jag tolkar det som att tidigare ägaren inte meddelat om kaninens bettfel. De situationer som varan anses vara felaktig, trots att den sålts i befintligt skick, kan vara om det inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats innan köpet, om säljaren underlåtit att informera väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller om varan är i väsentligt sämre skick, 19 §. Alltså, har säljaren inte informerat om felet eller om varan väsentligt avviker från vad ni kommit överens, anses den vara felaktig. Köparens undersökningsplikt Du som köpare har dock en undersökningsplikt när du köper en vara privat, 20 § Köplagen. Detta innebär att köparen inte kan åberopa fel som borde upptäckts vid en undersökning av varan, 20 § 1st.. Undantag från detta framgår av 20 § 2 st., om köparen före köpet, undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den (om man fått en sådan), får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (en form av rättskänsla/moral). Det skulle exempelvis kunna vara att säljaren exempelvis sagt att kaninen är fullt frisk etc., endast för att lura dig på pengar och att få dig att köpa kaninen. Nu vet jag inte om säljaren inte informerat om felet eller om ett bettfel är något som märkts tydligt när man köper en kanin. Påföljder Vad gäller påföljder, anges det i 30 § att om varan är felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. 39 § anger att hävning får ske, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren borde insett detta. Exempelvis att om säljaren visste om att du inte skulle köpa kaninen om du visste om att det förelåg ett medfött bettfel, är hävning möjlig. Dock får du inte häva köpet om du inte märkt av eller borde ha lagt märke till felet. Tyvärr är jag inte kunnig inom området, men om felet är något som snabbt går att upptäcka, lär det bli svårare att häva. Dock antar jag att det genom veterinärbesök går att ta reda på om det är medfött eller inte. Vad gäller din fråga om ersättning, regleras det i 40 § st. 1 att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, och i 3 st anges det att köparen har alltid rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst. Detta skulle kunna innebära att du kan få ersättning för eventuella kostnaderna som uppstår för felet. Jag skulle föreslå att kontakta säljaren och eventuellt gå igenom ert avtal/konversation om kaninen för att tydligare kunna avgöra vilken typ av påföljd du skulle kunna kräva. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du välkommen att ställa dessa eller kontakta oss via telefon (här). Telefontjänsten är öppen kl 10.00-16.00 måndag-fredag. Med vänlig hälsning,

Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?

2021-07-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag sålde min bil för x antal tusen till ett företag. På deras köpekontrakt står det att det skulle ta max 5 arbetsdagar för mig att få in pengarna för bilen på mitt konto. Nu har det gått nästan 9 arbetsdagar och fortfarande ingen syn av några pengar...finns det något jag kan göra åt detta? Har fått låna av nära och kära för att få det att gå ihop så börjar nu bli lite desperat../Jobbigt läge
Philip Stocker |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Eftersom att det gäller ett köp där du som säljare är en privatperson och säljer till ett företag, gäller köplagen enligt 1§ KöpL. I och med att det står på köpekontraktet att betalningen ska ta 5 dagar, och det har gått mer än 9 dagar utan att du har fått några pengar , har köparen i ditt fall begått ett kontraktsbrott. Du och köparen har skrivit under bindande kontrakt som, enligt principen om pasta sunt servanda, ska hållas. För att köparen inte ska begå kontraktsbrott krävs att denne betalar i rätt tid, hämtar varan och medverkar till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av köparen för att säljaren ska kunna fullgöra köpet (50 § och 51 § KöpL). I ditt fall är köparen sen med betalningen. Detta är alltså ett kontraktsbrott från köparens sida. Alternativen som står till buds för dig är att kräva betalning, häva köpet samt eventuellt begära skadestånd. Det första alternativet är alltså att stå fast vid avtalet och kräva betalning (52 § KöpL). För möjlighet att kräva betalning får du inte vänta orimligt länge med att framställa kravet, s.k. reklamation (52 § tredje stycket). Om dröjsmålet utgör ett väsentlig avtalsbrott får du häva köpet (54§ KöpL). Här ska det vara fråga om väsentlig betydelse utifrån en objektiv synpunkt, alltså inte bara ur ditt perspektiv. Om du har gett köparen en tilläggstid för betalning som inte är oskäligt kort, men denne inte betalar inom den tiden får du alltid häva (54 § 2 st KöpL). Det gäller alltså även om avtalsbrottet inte är väsentligt. Det kan därmed vara värdefullt att ge viss tilläggstid för betalning om du är intresserad av att häva köpet. Häva innebär att avtalet och dess åtaganden i enlighet med det blir upphävda. Du har även rätt till skadestånd för den skada du lider p.g.a. dröjsmålet med betalningen. Det är bara i vissa, ganska extrema fall som köparen kan komma undan utan skadeståndsskyldighet (Se 57 § KöpL). Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan förlust p.g.a. avtalsbrottet (67 § KöpL). Dessutom finns i 71 § en rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen som räknas från förfallodagen till dess att köparen betalar. Mitt råd är att kontakta köparren och förklara vad lagen säger, ibland kan det vara effektivt att som påtryckning meddela att du kommer söka juridisk hjälp om köparen inte uppfyller sina åtaganden. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra när en säljare vägrar åtgärda ett fel på en vattenskoter som jag har köpt?

2021-07-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vattenskoter för över 100,000kr av en privatperson och nu 2 dagar senare när jag var ute och körde så började det rycka och något i motorn är helt sönder. Han som sålt vägrar erkänna att det funnits nått fel innan trots att han försökt bortförklara varför motorlampan lyser ibland. Jag har erbjudit han att ta tillbaka vattenskotern. Han vägrar Han vill inte gå till mötes på något sätt och påstår att det är ren otur att det händer. Vi har ett kvitto där han skrivit under att den är i befintligt skick (den fungerade när jag provkörde den) och vi har en film där han säger att vi är överens om att vattenskotern ska fungera och motorlampan ska inte lysa. Han har även utlovat hjälp ifall att motorlampan inte slocknar nån gång (på kvittot med underskrift) Nu när jag körde 2 dagar efter jag hämtade den. Så bråkade det ryka och den blev jättevarm efter jag kört i 5 minuter.. Hur löser jag detta när säljaren påstår att jag inte har någon rätt alls att kräva han på något.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fel på vattenskoternEftersom du som privatperson har köpt vattenskotern av en annan privat person, omfattas ni av 1 § köplagen. I ditt fall stämmer inte vattenskoterns skick överens med om vad ni har avtalat om i köpekontraktet. Därför kan du åberopa att det är fel på vattenskotern, enligt 17 § köplagen. Befintligt skickDu skriver i ditt brev att ni avtalade om att köpet var i befintligt skick. Trots det kan du hävda att det är fel på vattenskotern, eftersom säljaren har lämnat felaktiga uppgifter om motorlampan, vilket förmodligen hade påverkat antingen priset, eller om du överhuvudtaget hade genomfört köpet, se 19 § köplagen. Du skriver även att ni skrivit in i avtalet att om motorlampan lyser har säljaren åtagit sig att åtgärda felet. Du har det även på film. Vid en bedömning om det föreligger fel på vattenskotern, måste hänsyn tas till skoterns ålder och pris.Reklamera vattenskoternFör att du ska kunna hävda att det är fel på vattenskotern, måste du reklamera felet till säljaren. Det ska du göra skriftligt med datum, där du anger felet, inte bara att du inte vill ha skotern, se 32 § köplagen.Avhjälpa feletDu kan kräva att säljaren åtgärdar felet, alternativt att säljaren själv väljer att reparera felet, se 34­­­-36 §§ köplagen. Det är även inskrivet i avtalet att säljaren ska hjälpa dig att åtgärda felet.Häva köpetI det fall säljaren vägrar att följa avtalet, genom att inte reparera felet, kan du kräva prisavdrag för de kostnader du får i samband med att åtgärda felet. Du kan även häva köpet, se 37 § köplagenSammanfattningTrots att du köpt skotern i befintligt skick, kan du hävda att det är fel på skotern. Det ska du reklamera till säljaren skriftligt. Ni har även en film och ett skriftligt avtal där det framgår att lampan inte ska lysa, och att säljaren erbjuder sig att åtgärda felet. Om säljaren vägrar kan du häva köpet. Säljaren har begått ett avtalsbrott. Om du behöver hjälp med att reda ut situationen, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline. Filmen och avtalet talar för att du har stark bevisbörda.Vänligen,