Fel i varan vid köp mellan privatpersoner - vilka påföljder kan bli aktuella?

2020-05-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en båt på Blocket för 80 000kr. Båten stod på land och vi erbjöds komma och kolla på den. Säljaren visade hur man startar motorn och den gick igång bra utan att uppvisa något som skulle tyda på fel. Säljaren försäkrade också att han aldrig hade haft några problem med motorn. När jag sedan sjösatte båten visade det sig att motorn strulade rejält, ofta startade den inte alls, den la av vid låga varvtal och båten gick inte att få upp i mer än 5-6 knop. Säljaren hade sagt att båten går i ca 35. Jag ska nu låta en mekaniker undersöka motorn. Beroende på vad som upptäcks, vad har jag för rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Relevanta lagreglerKöp mellan två privatpersoner, vilket jag utgår ifrån att det är i ditt fall, regleras i köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att parterna har möjlighet att genom avtal föreskriva andra regler och villkor än de i köplagen. Det innebär att om du och säljaren i ditt fall har avtalat om något annat än det som står i köplagen så är det ert avtal som gäller (jag vet inte exakt vad ni har avtalat om när det gäller köpet, och därför kommer jag utgå från reglerna i köplagen).Fel i varan?Som jag nämnde ovanför så har du och säljaren kunnat avtala bort reglerna i köplagen. Om säljaren exempelvis sålt båten i befintligt skick till dig (vilket är relativt vanligt förekommande vid köp av begagnade saker), så får du räkna med att båten inte är helt felfri. Däremot kan varan ändå anses felaktig om den inte håller den kvalitén som säljaren sagt, om varan är i betydligt sämre skick än vad du hade kunnat förvänta dig eller om säljaren undanhållit information om allvarliga fel i båten som han/hon visste om.Det faktum att säljaren har sagt att båten ska gå i cirka 35 knop, men att den efter köpet visar sig gå i endast 5-6 knop innebär att båten inte håller den kvalité som säljaren har utfäst vid köpet. Dessutom verkar båten vara i betydligt sämre skick än vad du hade kunnat förvänta dig med tanke på att du betalade 80 000kr.Påföljder vid fel i varanOm det är ett konstaterat fel i båten (och felet inte beror på dig som köpare) så ska du först och främst reklamera felet till säljaren. Om du vill kräva avhjälpande (det vill säga att säljaren åtgärdar felen i båten utan att du behöver betala) så ska du meddela säljaren om det i samband med att du reklamerar båten. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet så kan du ha rätt till ersättning för försvarliga kostnader att avhjälpa felet på egen hand.Om avhjälpande inte skulle bli aktuellt, kan prisavdrag eller hävning av köpet istället bli aktuellt. Ett prisavdrag ska motsvara kvalitetsskillnaden mellan båtens värde i avtalsenligt skick (det som ni avtalat om eller det som framgår av köplagen vad gäller båtens kvalité och egenskaper) och båtens värde i det felaktiga skicket.Om du vill häva köpet krävs det att avtalsbrottet (det vill säga att båten var i sämre skick än vad du förväntade dig) var av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett det.SammanfattningEftersom båten inte höll den kvalité som du räknat med vid köpet och den kvalité som säljaren utfäst så föreligger ett fel i varan. Först och främst kan du kräva att säljaren avhjälper felet (antingen genom att säljaren själv rättar till felet, eller genom att du avhjälper felet och blir ersatt av säljaren för försvarliga kostnader). Om avhjälpande inte blir aktuellt kan du kräva prisavdrag. Om inte heller prisavdrag blir aktuellt, eller om säljarens avtalsbrott är av väsentlig betydelse för dig, kan du kräva att få häva köpet, vilket innebär att du lämnar tillbaka båten och får tillbaka pengarna du betalat för den.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för fel på bilen vid köp mellan två privatpersoner?

2020-05-04 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag som privatperson sålde en bil till en annan privatperson. Köparen kommer hem till mig och kollar igenom bilen och provkör, och köper sedan bilen, vi skriver kontrakt och bilen säljs i "befintligt skick" och jag har upplyst köparen om de fel jag vet finns på bilen, (de finns även antecknade i kontraktet) allt är frid och fröjd ett par timmar, men sedan ringer köparen och säger att låset i förardörren inte fungerar? Ett fel jag aldrig märkt av.. köparen hävdar nu att jag ska stå för reparationskostnaderna, vad gäller egentligen, är det verkligen min sak att bekosta reparationen? Kan ju tillägga att jag redan sålt bilen ca 10000kr under marknadsvärdet till köparen.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Du har, som privatperson, sålt en bil till en annan privatperson, som visat sig vara defekt. Denna typ av problem kallas inom juridiken för fel i vara och regleras i detta fall i köplagen (KöpL) om inget annat avtalats då lagen är dispositiv, vilket innebär att ett avtal går framför köplagen om problemet regleras i avtalet (3 § KöpL). Den juridiska frågan att utreda är vem som ansvarar för felet.Fel i varaBilen är bland annat att anses som felaktig om den inte stämmer överens med den kvalitet som följer av avtalet (17 § 1 stycket KöpL). Bilen är även att anses som defekt om den inte stämmer överens med sådana uppgifter som säljaren har lämnat i samband med köpet, en så kallad upplysningsplikt (18 § 1 stycket KöpL). Den relevanta tidpunkten för bedömning av fel i varan är när risken, ansvaret för varan, gick över på köparen (21 § 1 stycket KöpL). Denna risk går över på köparen när köparen har den aktuella varan i sin besittning (13 § KöpL).När en begagnad vara säljs anses den säljas i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll. Detta innebär att varan säljs med brister, slitage och dylikt. En vara som sålts i befintligt skick kan trots detta vara felaktig om varan avviker från det säljaren informerat om i samband med köpet alternativt potentiellt underlåtit att informera om ett känt fel (19 § 1 stycket 1 punkten respektive 2 punkten KöpL).Köparens undersökningspliktKöpare av en vara, i detta fall bilen, har en undersökningsplikt (20 § 1 stycket KöpL). Undersökningsplikten innebär att köparen inte kan åberopa fel som skulle upptäckts vid en undersökning. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 stycket KöpL).Vilka påföljder kan aktualiseras? Om en vara är felaktig kan ett antal påföljder göras gällande, bland annat prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL). Vad innebär detta för dig?Det som kan konstateras är att bilen är defekt. Frågan är vem som ska hållas ansvarig. Huruvida du kan hållas ansvarig är en avvägning i bedömningen mellan köparens undersökningsplikt, som utökats med anledning av att priset var betydligt lägre än marknadsvärdet, och din upplysningsplikt som säljare. Detta är en bedömning som är svår att utföra baserat på den information som du har lämnat i frågan. Är det så att du inte har känt till felet när du själv ägde bilen och om den dessutom sålts till ett lägre pris än marknadsvärdet är det mycket som tyder på att du som säljaren inte bör ansvara för felen. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkomna att höra av dig till oss igen!Med vänlig hälsning,

Säljare har gett fel uppgifter - kan jag häva köpet?

2020-04-30 i Köplagen
FRÅGA |Köpte ny bil, den utannonserades som "Ny" och har gått "0 mil". Frågade säljaren om alla kostnader med bilen och frågade även om jag hade missat något, men säljaren sa att jag hade fått all ekonomisk information som fanns redan. Det fanns inget mer. Utefter uträknad budget med dessa uppgifter jag fick av säljaren genomförde jag tillslut köpet. Jag upptäckte sedan dagen efter jag hämtat ut bilen att den hade en buckla på förardörren, samt var repig på många ställen och väldigt smutsig under motorhuven, inuti bensinluckan och även ingrodd smuts på "gummislangarna" i varje dörr. Växelspaken såg även aningen nött ut uppe på toppen där man normalt har sin handflata. Bilen såg med andra ord använd ut. Jag fick även reda på av en släkting två dagar efter köpet att skatten på bilen var nästan 8000 kr, och som ny bilköpare (vilket jag informerat säljaren om att jag var innan köpet) hade jag ingen aning om att det tillkom en sådan kostnad. Säljaren hade inte heller informerat mig om en sådan kostnad trots att jag frågat om alla kostnader med bilen. Detta hade vart en avgörande faktor för mitt val att köpa bilen eller ej. Allt detta har fått mig att vilja häva köpet då jag dels inte har råd med bilen pga skattekostnaden, och dels för att det finns för många tecken på att bilen inte är ny, såsom jag hade fått information om att den skulle vara. Vilka rättigheter har jag? Får en säljaren undanhålla uppgifter om kostnader som i mitt fall var avgörande för mitt köp?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt kortfattade svar utifrån omständigheterna är att du har rätt att häva köpet, dels på grund av marknadsföringen av bilen men också på grund av att bilen inte stämmer överens med avtalet. Jag kommer nedan att utveckla vad jag grundar min bedömning på. I utredningen utgår jag från att bilen är köpt av en annan privatperson och inte ett företag, eftersom beroende på om säljaren är privatperson eller juridisk person är tillämpas olika lagar.Regler gällande köp mellan konsument och näringsidkare återfinns i köplagen (KöpL).Vad gäller vid fel på varan?Vid ett köp mellan två privatpersoner är det avtalet som sätter grund till vad som gäller mellan köparen och säljaren, det vill säga att det är fritt att avtala om vad som helst, 3 § KöpL. Detta innebär att säljaren kan avtala om att sälja varan i befintligt skick och att som köpare får man då förvänta sig att varan inte är helt felfri.Vid ett köp föreligger det fel i varan om varan inte stämmer överens med avtalet. Alltså är det fråga om avtalet stämmer överens med varans art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Om varan avviker från avtalet anses det föreligga ett fel i varan, 17 § första stycket KöpL. Vidare föreligger det fel i varan om säljaren har lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning i marknadsföringen av varan som kan inverkat på köpet, 18 § första stycket KöpL. Sammanfattningsvis föreligger det inte något fel i varan om parterna har avtalat om att varan är i viss beskaffenhet eller saknar vissa egenskaper, vidare kan det inte hävdas att fel föreligger om uppgifterna i marknadsföringen inte är falska och inte vilseledande. Vad har köparen för skyldigheter innan köpet?Säljaren får inte åberopa att ett fel föreligger som denne måste ha känt till. Detta innebär att om en köpare är medveten om att en vara är behäftad med fel kan denne i efterhand inte åberopa att det föreligger fel i varan. Om köparen har undersökt varan får denne heller inte åberopa fel som han borde känt till vid undersökningen 20 § KöpL.Vad kan man göra om det föreligger fel på varan?För att kunna göra en påföljd gällande måste man först och främst reklamera till säljaren att det är fel på varan, dessutom måste detta göras inom skälig tid från att köparen upptäckt felet. Om köparen inte reklamerar felet inom två är från att denne mottog varan förlorar denne rätten att åberopa felet, 32 § KöpL.I första hand kan köparen kräva avhjälpande eller omleverans av varan utan kostnad för köparen, beroende på kostnaderna kan säljaren välja avhjälpande eller omleverans, 34 § KöpL. Om omleverans eller avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid har köparen rätt att kräva avdrag på priset eller häva köpet, 37 § KöpL. Vid beräkning av prisavdragets storlek ska det beräknas hur mycket mindre varan är värd på grund av fel i varan och det värdet ska dras av på priset, ex. om en vara är värd 20% mindre på grund av fel i varan, har köparen rätt att göra avdrag på priset med 20% och inte mer, 38 § KöpL. Slutligen finns det möjlighet att häva köpet på grund av fel i varan, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta, 39 § KöpL. Däremot förutsätts det att felet upptäckts inom skälig tid och att avhjälpande och omleverans inte är möjlig innan köparen kräver att häva köpet. Om säljaren däremot har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder har köparen rätt att häva köpet oavsett. 39 § andra stycket KöpL.Sammanfattning och rådUtifrån din fråga förutsätter jag att du köpt en bil av en annan privatperson och som annonserat ut bilen som "ny" och som gått "0 mil". Första steget för att undersöka om det föreligger fel i varan är om någon av paragraferna är uppfyllda, i detta fall är min bedömning att bilen inte stämmer överens med avtalet, där avtalet är att du ska få en "ny" bil som inte har körts något och om det finns smuts på bilen innebär detta att bilen förmodligen har körts. Vidare är det fel i varan eftersom varan inte överensstämmer med varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren har alltså sagt eller hållt undan både att bilen är helt ny och att det inte finns några extra kostnader för bilen, och dessutom har dessa uppgifter inverkat på köpet.Andra steget är att utreda om du som köpare har uppfyllt dina skyldigheter innan köpet. Alltså handlar detta om att du som köpare inte kan åberopa fel som du borde känt till. I detta fall kan det handla exempelvis om att du hade haft möjlighet att se om det fanns smuts på bilen som talar för att den har körts på väg, eller om mätarställningen stod på 0 km i bilens infosystem. Är det fallet att du hade kunnat känna till detta medför det att du eventuellt inte kan åberopa att det föreligger fel i varan. I detta steg kan jag inte avgöra om du som köpare haft kännedom eller kunnat undersöka dessa fel.Det tredje steget är att avgöra om det finns utrymme för säljaren att avhjälpa felet eller leverera en ny bil, om det inte är möjligt att avhjälpa eller leverera en ny vara bör man avgöra om det är passande att göra ett prisavdrag eller häva köpet. I min bedömning har säljaren agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder och därmed borde du ha rätt att häva köpet. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Åberopande av force majeure på grund av nekat bolån

2020-04-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag har fick lånelöfte av bank, jag betalade handpenningen och nu är flytten två veckor bort? O ja blev nekad banklån? Plus att ja är permiterad pga corona?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett lånelöfte är inte ett juridiskt bindande avtalEftersom att ett lånelöfte bara är ett preliminärt besked om vilken summa banken kan tänka sig att låna ut till dig är det INTE juridiskt bindande. Det innebär alltså ingen garanti för att du kommer att beviljas ett banklån, banken har nämligen rätt att ändra sig. Du skriver att du blivit permitterad från ditt arbete på grund av Corona, min gissning är därför att banken nekar dig bostadslån med anledning av att din ekonomiska situation har ändrats. Du har ingått köpeavtal utan beviljat banklånEftersom att ett lånelöfte inte är juridiskt bindande ska man aldrig skriva på ett köpeavtal förrän banken har gett ett slutligt besked om banklån. Ett alternativ är att man inför en klausul i köpeavtalet som stadgar att köpet villkoras av att man beviljas banklån. Jag förstår det som att så INTE har skett i ditt fall och att du har ingått köpeavtalet och betalat handpenningen utan en sådan säkerhet. Hävning av köpeavtalEn grundläggande avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Dina möjligheter till att häva köpeavtalet är därmed begränsade och det måste finnas en legitim anledning. Jag tolkar din fråga som att din förändrade ekonomiska situation hänför sig direkt till samhällsspridningen av COVID-19, frågan blir då om det är en sådan omständighet som ger dig rätten att häva avtalet. Force majeure Principen om "force majeure" innebär att sådana omständigheter som parterna i ett avtal inte hade kunnat kontrollera eller förutse, och som gör att någon inte kan fullfölja sin del av avtalet (exempelvis fullfölja köpet på grund av förändrad lånesituation) skulle kunna innebära en rätt att häva avtalet.Det som krävs är att ni har infört en sådan klausul i ert avtal och att den är formulerad på ett sätt som gör att man kan tolka in Corona-situationen i begreppet. Det finns nämligen ingen lagreglering om force majeure, det är en allmän avtalsrättslig princip. Vad som avses med begreppet är därför inte helt självklart utan får avgöras utifrån formuleringen i avtalet, ofta innehåller en sådan klausul exempel på situationer som man avser. Då jag inte har ert köpeavtal framför mig kan jag tyvärr inte göra en riktig bedömning av om du kan åberopa force majeure med anledning av Corona eller inte.Eventuellt skadeståndJag uppfattar det som att du som privatperson har köpt bostaden av en annan privatperson, den lag som blir tillämplig är då köplagen. Om avtalet inte möjliggör det för dig att häva avtalet så kan säljaren kräva att köpet ska fullföljas. Fullföljer du inte vad du har åtagit dig att göra, det vill säga; betalar du inte köpeskillingen, så kan säljaren kräva skadestånd för den skada hen lider till följd av att du drar dig ur köpeavtalet (51 § och 57 § köplagen). Beträffande handpenningenHandpenningen betalade du till säljaren som en säkerhet för att du skulle fullfölja köpet. Om du inte gör det så får du som utgångspunkt inte tillbaka handpenningen. Vid bedömningen av om säljaren har rätt till skadestånd från dig kan handpenningen antingen komma att täcka detta belopp, eller så kommer du behöva betala ännu mer.Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid fel i varan (en bil)? Och hur går man praktiskt tillväga när säljaren trilskas?

2020-05-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min brorson köpte en bil, privat på annan ort, den 28 april-20, betalade för bilen 105 000 kr.Till hjälp att köpa bilen hade han sin pappa. Tyvärr visade det sig att bilen hade fel som han omöjligt kunde upptäcka trots att han undersökte den noga. Påväg hem stoppade bilen. De kontaktade genast säljaren, på telefon, som nekade till fel på bilen. Har nu varit i kontakt med bilfirma på säljarens ort som muntligt intygar att förra ägaren i slutet av mars-20 försökt att byta in bilen där. När bilen undersöktes på bilfirman upptäcktes allvarliga motorfel, så de valde att inte byta in den. Detta undanhöll säljaren.Mina frågor:1. Kan/får bilfirman lämna ut skriftligt protokoll på bilens fel, till min brorson 2. Hur går min brorson vidare, vart vänder han sig för att få hjälp, när säljaren förnekar felen.Tacksam för svar
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Din brorson har nyligen införskaffat en bil vilken denne har köpt av en privatperson. Men redan under färden hem från säljaren stannade bilen och detta som ett direkt resultat av diverse allvarliga motorfel. Såvitt jag förstår hade de ifrågavarande felen inte ens kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning. Jämte detta har en bilfirma muntligen intygat att bilen de facto är (var) behäftad med flertalet fel eftersom säljaren tidigare i våras hade försökt att byta in just densamma. Säljaren förnekar dock att han skulle ha känt till det nu sagda. Du undrar därför huruvida det är möjligt att kunna få ta del av bilfirmans besiktningsprotokoll och hur ni praktiskt ska gå tillväga för det fall säljaren fortsätter att trilskas. Tillämplig lagstiftning:Köplagen (KöpL). Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).Allmänt och några köprättsliga hållpunkterInledningsvis kan det konstateras att det inte föreligger någon generell upplysningsplikt för säljaren. Men märk väl att även om en klausul tas in i köpehandlingarna som stadgar att bilen säljs i befintligt skick kan objektet i efterhand anses felaktigt om säljaren skulle ha underlåtit att upplysa köparen om ett så kallat väsentligt förhållande som denne kände till och borde ha förstått var av vikt för köparen (din brorson) att bli upplyst om inför beslutet om att ingå avtalet (19 § KöpL). Huruvida de motorfel som åberopas i din ärendebeskrivning kan likställas med ett väsentligt förhållande har jag av förklarliga skäl ganska svårt att uttala mig om. Men vid en första objektiv bedömning och utifrån den information som ges enligt ovan torde det nog förhålla sig på just det viset. Det talar således för att säljaren borde ha informerat din brorson om de aktuella felen eller i vart fall uppmanat honom att vidta en mycket noggrann undersökning. Vidare behöver något sorts avtalsinnehåll fastställas. För det fall ett skriftligt köpeavtal saknas och den muntliga överenskommelsen inte kan tjäna som funktionsduglig vägledning får lagstiftningen på köprättens område istället fylla ut och komplettera avtalet. Även avtalslagen kan i viss mån behöva beaktas.Vad gäller enligt köplagen vid fel i vara?Att bilen redan under hemfärden stannar på grund av konstaterbara fel hänförliga till motorn menar jag är att betrakta som ett köprättsligt fel. I normalfallet ska säljaren beredas möjlighet till avhjälpande alternativt till omleverans (34-36 §§ KöpL). Men eftersom detta handlar om ett köp av en begagnad bil och att säljaren inte verkar vara särskilt samarbetsvillig framstår det nyss anförda som mindre genomförbart. Ett prisavdrag motsvarande kostnaden för att på egen hand åtgärda felet kan däremot utgöra ett vettigt alternativ (38 § KöpL). Annars återstår endast en hävning (39 § 1 st. KöpL), eventuellt med ett tillhörande skadeståndsanspråk (40 § 1 st. KöpL). Om ett köp hävs ska den ursprungliga utväxlingen av parternas prestationer gå åter (den ursprungliga betalningen och överlämnandet av säljarens bil). Annorlunda uttryckt: Rätten till återbetalning är villkorad med att säljaren i så fall får tillbaka sin bil. Notera dock att din brorson i egenskap av köpare har en lagstadgad undersökningsplikt, vilken inträdde i samband med varans avlämnande, alltså vid tidpunkten för hämtningen av bilen (31 § 1 st. KöpL), och att vissa tidsfrister gäller för att kunna göra gällande att ett fel i varan (bilen) föreligger. Reklamationen till säljaren ska därefter ske inom skälig tid efter det att din brorson märkte eller borde ha märkt felet (32 § 1 st. KöpL). Du uppger även att säljaren kände till samtliga fel. Om detta vederhäftigt kan påvisas, exempelvis genom ett vittnesmål genom bilfirmans försorg, skulle avtalet eventuellt kunna angripas och ogiltigförklaras med stöd av 30 § AvtL, vilken reglerar vad som händer vid ett så kallat svikligt förledande (svek, falskhet) på säljarens sida. Vid utebliven önskvärd respons från säljaren, hur går man praktiskt tillväga? Och är det möjligt att begära ut bilfirmans protokoll?Det första naturliga steget är att initiera någon form av informellt samtal i vilket din brorson förklarar hur denne bedömer den uppkomna situationen och även där redogör för vad han vill åstadkomma. Framstår detta som verkningslöst blir nästa steg att författa ett formellt kravbrev i vilket din brorson anger sina ståndpunkter och grunderna för dessa. Eventuella ersättningsanspråk ska också preciseras. Genom kravbrevet kan det även föreslås en tid för ett möte och/eller en förhandling som förhoppningsvis kan rendera i en uppgörelse i godo. Om en förlikningsförhandling skulle misslyckas återstår slutligen enbart att väcka en talan i en allmän domstol (en tingsrätt som första instans) och i ett sådant forum driva ett ordinärt tvistemål. Beträffande det protokoll som tidigare har upprättats av bilfirman är det enligt min mening inte något som bolaget är skyldigt att lämna ut. Ett protokoll av det här slaget är inte en allmän handling. Men huruvida bilfirman får lämna ut dokumentation hänförlig till andra kunder ställer jag mig tveksam till. Det är avhängigt vilken typ av information som framgår av handlingarna och vad som är stipulerat i bilfirmans eventuella avtal med den tidigare ägaren. Sammanfattning och ytterligare rådgivningI sammanhanget förtjänas det att sägas att ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna hade varit behövligt liksom tillgång till det avtal som är träffat mellan din brorson och säljaren. Men följande kan ändå anföras. Säljaren åläggs ingen generell upplysningsplikt. Däremot har köparen en lagstadgad skyldighet att undersöka objektet vid avlämnandet. Väsentliga förhållanden ska dock säljaren informera om. Flertalet felpåföljder finns att tillgå men vissa tidsfrister måste i så fall iakttas avseende reklamationen. Och protokollet och rätten att begära ut detsamma förefaller vid en första anblick som hyfsat svårt, men detta beror som sagt helt och hållet på vad som framgår av innehållet. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Byrån kan bistå er med upprättandet av kravbrev, agera ombud under eventuella förlikningsförhandlingar liksom inför och under en kommande domstolsprocess. Om en sådan skulle bli aktuell vill säga. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. Vänligen,

Vem står risken om varan kommer bort eller skadas vid transportköp med tredje man som leverantör?

2020-05-04 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan!Jag sålde en skruvdragare via Blocket. Köparen bodde en bra bit bort så vi valde Posten som alternativ. Den skickades spårbart. Posten har i sin tur inte levererat varan, och dom kan inte heller säga va som har hänt. Vi har gjort anmälan om borttappat paket men de läggs ner. När man skickar de som "skicka lätt" så är de spårbart men inte försäkrat. Han som köpt den vill du att jag ska betala han. Medans jag hävdar att de inte är mitt fel. Jag har sålt varan och skickat den som de kom överens om. Vad gäller?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att både du och köparen är privatpersoner, varför köplagen (KöpL) blir tillämplig.Vem står risken om varan kommer bort eller skadas vid transportköp med tredje man som leverantör? Den viktiga rättsliga aspekten som din fråga handlar är när risken för varan gått över från säljaren till köparen. Enkelt uttryckt är det den part som står risken för varan som är ansvarig om något skulle hända med varan. Detta innebär att man måste utreda vem som hade risken för varan vid tillfället som den försvann för att få reda på vem som är ansvarig.Bär köparen risken för varan är han skyldig att betala varan även om den förstörts, kommit bort eller försämrats genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § KöpL).Situationen du beskriver i din fråga är ett så kallat transportköp. Ett transportköp innebär att säljaren och köparen inte befinner sig på samma plats, och att säljaren har åtagit sig att skicka varan till köparen med transport som säljaren själv ordnat eller anlitat tredje man för. Vid transportköp övergår ansvaret, ifall tredje man anlitats (i detta fall PostNord), när varan överlämnats till transportören, om det inte finns en leveransklausul som säger annat (7 § andra stycket KöpL och 13 § första stycket KöpL).SammanfattningDet ovan sagda innebär att du slutade bära risken för varan när du lämnade över den till PostNord, varpå risken för varan övergick på köparen. Jag rekommenderar att kontaktar PostNord och undersöker vilka leveransvillkor som gäller för det leveranssätt du valde. Spara även all kommunikation med köparen; det kan vara bevis om ärendet skulle gå hela vägen till domstol. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här, om du vill ta ärendet vidare eller om du vill ha hjälp med ytterligare rådgivningHoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Fel på vara vid köp av katt

2020-04-30 i Köplagen
FRÅGA |För ca 2 månader sedan köpte jag en katt för 6000kr. Säljaren sa i annonsen att katten hade ett EU pass för sällskapsdjur som skulle medfölja vid försäljningen. Inget avtal skrevs vid köpet men jag har kvar smskonversationer som kan styrka att ett pass påstods finnas och att jag skulle få det. Vid hämtning av katten (åkte 30 mil enkel resa för att hämta katten) sa hon att passet var borttappat men att hon lovade att skicka det på post.När det ej dykt upp på några veckor frågade jag efter det och hon sa att hon glömt att skicka och lovade att skicka passet samma eftermiddag. Ännu har inget pass dykt upp och nu svarar hon inte längre på samtal eller sms. Jag känner mig lurad och blåst på pengar eftersom katten såldes dyrare pga passet.Kan jag polisanmäla detta? Eller på något sätt kräva henne på ersättning för att hon lurat mig?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som inte direkt framgår av din fråga är om köpet genomfördes av säljare i egenskap av företagare eller privatperson. Skillnaden blir vilken lag som ska tillämpas; köplagen eller konsumentköplagen. I ditt fall tror jag inte att lagvalet kommer spela någon större roll då du har ett bra case. Jag kommer utgå från att säljaren är en privatperson vilket gör köplagen tillämplig. I det fall köplagen ger dig rätt kommer du även ha det i det fall konsumentköplagen egentligen ska tillämpas. Lagvalet spelar således inte någon större roll. Jag kommer börja med att gå igenom det civilrättsliga köpet och vilka påföljder som kan följa där. Därefter kommer jag att behandla den eventuella brottsliga aspekten av händelsen.Köplagen – fel i varaFör att exempelvis kräva ersättning eller andra påföljder förutsätts att det föreligger fel på varan i juridisk mening.Varan ska i fråga om art, mängd, egenskaper och annat stämma överens med vad som har avtalats (17 § köplagen). Ni har avtalat om att det ska ingå ett EU-pass till katten. Då denna inte har överlämnats föreligger fel på varan. Påföljder vid felKöparen får göra gällande påföljder när fel föreligger. I första hand ska avhjälpande eller omleverans komma i fråga. Avhjälpande skulle vara att få EU-passet skickat, vilket du har testat utan resultat. Omleverans är heller inte tillämplig i detta fall.Då avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga är prisavdrag aktuellt (37 § köplagen). Prisavdraget ska beräknas på skillnaden mellan varans värde i felaktigt skick och i avtalsenligt skick. Frågan är alltså hur mycket EU-passet förhöjde priset på katten. Den delen ska du få tillbaka i prisavdrag. Utöver prisavdrag kan du även ha rätt till skadestånd i form av ersättning för den ekonomiska skada du lidit på grund av felet. Min bedömning är att säljaren agerat försumligt i detta fall vilket medför att du har rätt till ersättning för både direkta och indirekta skador. Det som krävs för att få ersättning är att du faktiskt har lidit någon form av ekonomisk skada. Det kan vara att du har haft utgifter på grund av felet eller har utebliven vinst eller lidit annan ekonomisk skada. I sådana fall har du rätt till sådan ersättning samt prisavdrag.Är handlingen brottsligFör att en polisanmälan ska ha någon funktion krävs det att agerandet är brottslig. Polisanmälan på enbart grunden av civilrättslig tvist kan inte leda till något polisiärt agerande. Alltså förutsätts brott.Det brott som närmast föreligger är brottet bedrägeri i 9 kap. 1 § brottsbalken. Bedrägeri är ett uppsåtsbrott vilket innebär att gärningsmannen ska vidtagit gärning med avsikt att uppnå viss effekt. Beträffande bedrägeribrott ska gärningsmannens avsikt vara att vilseleda brottsoffret att vidta disposition för att själv få ekonomisk vinning och brottsoffret att lida ekonomisk skada.I detta fall är det tydligt att du har lidit ekonomisk skada och att säljaren fått ekonomisk vinst. När säljaren har sagt att det ingår EU-pass har denne framkallat eller förstärkt en overklig föreställning. Något EU-pass levererades ju aldrig. Säljarens beskrivning av varan har fått dig att vidta disposition, dvs köpa katten. Rent objektivt föreligger brottet bedrägeri. Det som jag inte kan svara på är om uppsåt föreligger hos säljaren. Det som måste utredas är om det var säljarens avsikt att vilseleda dig att köpa katten till ett dyrare pris i tron om att du också skulle få ett EU-pass till katten. SlutsatsEtt fel föreligger i köprättens mening varpå du har rätt till prisavdrag och eventuellt skadestånd i det fall du lidit någon ytterligare ekonomisk skada på grund av felet. Jag rekommenderar att du även gör en polisanmälan. Detta eftersom de objektiva kraven för brottet bedrägeri är uppfyllda. Det blir då upp till en åklagare att avgöra om uppsåtet går att bevisa. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänlig hälsning,

Har köpare rätt att häva köp?

2020-04-29 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan! Har nyligen sålt min vattenskoter till en kompis. Han var och kollade på den, pratade även om att det var fel på den men har inte kollat upp vad det skulle kunna vara. Han var väl medveten om att det var något fel på skotern, oklart vad felet var, men valde ändå att köpa den. Nu i efterhand har han börjat prata om att jag blåste honom, vilket jag inte gjort då jag varit tydlig med att jag inte vet vad felet är. Vi har inte skrivit något kontrakt eller sagt något speciellt muntligt. Har han rätt att kräva pengar tillbaka?Med vänlig hälsning
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt korta svar på din fråga är att din vän inte har rätt att kräva dig på pengar. Jag kommer nedan att redogöra vad jag grundar mitt svar på.Regler gällande köp mellan två privatpersoner regleras i Köplagen (KöpL).Vad gäller vid fel på varan?Vid ett köp mellan två privatpersoner är det avtalet som sätter grund till vad som gäller mellan köparen och säljaren, det vill säga att det är fritt att avtala om vad som helst, 3 § KöpL. Detta innebär att säljaren kan avtala om att sälja varan i befintligt skick och att som köpare får man då förvänta sig att varan inte är helt felfri.Vid ett köp föreligger det fel i varan om varan inte stämmer överens med avtalet. Alltså är det fråga om avtalet stämmer överens med varans art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Om varan avviker från avtalet anses det föreligga ett fel i varan, 17 § första stycket KöpL. Vidare föreligger det fel i varan om säljaren har lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning i marknadsföringen av varan som kan inverkat på köpet, 18 § första stycket KöpL. Sammanfattningsvis föreligger det inte något fel i varan om parterna har avtalat om att varan är i viss beskaffenhet eller saknar vissa egenskaper, vidare kan det inte hävdas att fel föreligger om uppgifterna i marknadsföringen inte är falska och inte vilseledande. Om en vara säljs i befintligt skick genom att säljaren anger ett speciellt fel i varan eller uttrycker att varan säljs i "befintligt skick", innebär detta att säljaren friskriver sig från ansvar för felet. Däremot finns det undantag som anger att det föreligger fel i varan trotts att varan sålts i befintligt skick. Undantagen är följande;1. Om säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning som kan antas ha inverkat på köpet2. Om säljaren underlåtit sig att upplysa köparen om varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3. Om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Gällande tredje punkten innebär det att köparen måste inse att varan är i väsentligt sämre skick än vad denne kunnat förutsätta, 19 § KöpL.Vad har köparen för skyldigheter innan köpet?Säljaren får inte åberopa att ett fel föreligger som denne måste ha känt till. Detta innebär att om en köpare är medveten om att en vara är behäftad med fel kan denne i efterhand inte åberopa att det föreligger fel i varan. Om köparen har undersökt varan får denne heller inte åberopa fel som han borde känt till vid undersökningen, 20 § KöpL.Sammanfattning och rådI detta fall är min tolkning av omständigheterna som du angett att du har sålt en vattenskoter till din vän, där vattenskotern är behäftad med fel. Vid köpet har du meddelat din vän om att det finns ett fel men att du inte vet vad det är för fel. Dessutom har du även vid köpet låtit din vän undersöka skotern, vilket han även gjort. Detta innebär sammanfattningsvis att du sålt skotern i befintligt skick, du har påtalat att det föreligger ett fel och din vän har undersökt vattenskotern.Min bedömning i detta fall är att din vän inte har rätt att påkalla att ett fel föreligger och inte heller kräva sina pengar tillbaka. Detta innebär att du som säljare varken har skyldighet att åtgärda felet och inte heller betala tillbaka, med förutsättning att ni som säljare påtalat att fel föreligger och att köparen fått möjlighet att undersöka varan. Mitt slutliga råd till dig är att bestrida köparens eventuella krav då köparen var medveten om att fel förelåg och att denne hade tillfälle att undersöka varan, därmed finns det ingen grund för dennes talan om att häva köpet.Hoppas du fick svar på din fråga!