Fel i vara mellan privatpersoner

2019-10-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Min bonusdotter köpte en bil för någon vecka sedan.I annonsen på Blocket stod det att bilen hade en ny motor.På väg från Stockholm till Västerås efter köpet börjar bilen "tappa kraft".Bilen undersöks och får upp felsignaler på ett insugsspjäll.Lämnar i bilen till Möller bil i Västerås som fortsätter undersöka bilen och det visar sig att både insugspjället, vattenpump och remspänningshjulet till generatorn måste bytas, detta till en kostnad av drygt 15.000 SEK.Bilfirman som gjort motorbyte kontaktas och det visar sig att bara själva motorblocket är bytt, allt annat överplockat från gamla motorn.Säljaren kontaktas och han har ingen förståelse för detta då jag säger att i annonsen stod det "ny motor".Jag begär att säljaren enligt Köplagen ska åtminstone betala halva kostnaden för detta då bilen sålts under falska förespeglingar.Säljaren vägrar att betala detta då bilen, enligt han, sålts i "befintligt skick".Hur ska vi komma tillrätta med detta och få ersättning av säljaren?Ska en Polisanmälan göras?Driva detta som civilt mål i rätten?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det är civilrättsligt som målet ska drivas om ni väljer att ta det vidare. För att ni ska kunna göra någon påföljd (prisavdrag, avhjälpande, hävning) gällande krävs att det föreligger ett fel enligt köplagens mening. Jag väljer att tolka det som att köpet gjordes av en privatperson, vilket leder till att köplagen (KöpL) är tillämplig. Föreligger ett fel enligt köplagens mening? Fel i vara vid köp av lös egendom, som en bil är, regleras i 17-21§ KöpL. Först och främst måste bilen överensstämma vad gäller bl.a. kvalité efter vad som följer av avtalet. Bilen ska vidare ha normal funktionsduglighet och säljaren ansvarar för detta även om han inte visste om att den avvek från att vara allmänt funktionsduglig innan försäljningen. Av 19 § KöpL följer att även fast om en vara säljs i "befintligt skick" ska den anses felaktig om: varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta Eftersom att det av annonsen framgår att motorn är ny kan du också förutsätta att den ska fungera. Dock har ni som köpare en lagstadgad undersökningsplikt, 20 § KöpL. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning får inte åberopas. Dock torde undersökningsplikten av motorn reducerats eftersom att ni har erhållit information om att motorn ska vara bytt. Dessutom kan det röra sig om ett så kallat dolt fel vilket leder till att säljaren inte kan åberopa att ni, som köpare, eftersatt er undersökningsplikt. Med det sagt bör ni ha uppfyllt undersökningsplikten och kan således göra påföljder gällande. Påföljder regleras i 31-39 §§ KöpL och förutsätter att reklamation har skett inom skälig tid, vilket ni verkar ha uppfyllt. I första hand har säljaren rätt att avhjälpa felet. Omleverans är inte aktuellt då det rör sig om en unik begagnad vara. Om säljaren väljer att inte avhjälpa felet har du rätt till prisavdrag och det beräknas efter varans värde med respektive utan felet. Är felet väsentligt har du rätt att häva köpet. Bedömningen om ett fel anses vara väsentligt sker genom en helhetsbedömning. Där beaktas till exempel bilens pris, kostnad och tidsåtgång för avhjälpande och skick i övrigt. Med vänlig hälsning,

Får en säljare vägra avhjälpa fel då varan sålts i befintligt skick?

2019-10-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej,jag har köpt en bil privat. Vid provkörning upptäcktes att handbroms inte fungerade. jag erbjöd ett pris som innebar att jag själv skulle se till att handbromsen lagades och ett annat pris som innebar att säljaren skulle åtgärda felet. Säljaren ville själv åtgärda felet och skulle kontakta den lokala meken och be honom spänna handbromsvajern. Två dagar senare när vi ska hämta bilen så har säljaren själv med hjälp av info från internet, spänt handbromsvajern vilket han meddelar oss. Hansbromsen verkar fungera och vi köper bilen enligt överenskommet pris. Två dagar senare tar handbromsen inte överhuvudtaget och vi meddelar säljaren att vi vill lösa problemet genom att få en bedömning av en mekaniker och en prisuppgift på vad det kostar att åtgärda den icke fungerande handbromsen. Säljaren tycker nu att det är vårt problem att hantera detta eftersom den fungerade vid överlåtelsen och att vi köpt den i befintligt skick. Vad gäller enligt köplagen? har jag rätt att reklamera detta eftersom överenskommelsen om att bromsen skulle åtgärdas inte är uppfylld?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör fel i vara och eftersom att du köpt bilen privat är aktuell lag köplagen. Vad innebär fel i vara?En vara ska i fråga om bland annat art, mängd, kvalitet och förpackning, överensstämma med det som följer av avtalet (17 § köplagen). Överensstämmer inte varan med avtalet, föreligger ett fel i varan. Även om det inte följer något specifikt av avtalet kan det ändå röra sig om fel i vara. Enligt 18 § köplagen föreligger även fel i vara om den inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat vid marknadsföringen. I ditt fall nämner du att ni köpt bilen i befintligt skick. Enligt 19 § p. 3 köplagen är en vara som sålts i befintligt skick felaktig, om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. I ditt fall är det väldigt troligt att en oanvändbar handbroms innebär att bilen är i ett sådant dåligt skick som avses i lagen.Vilka påföljder kan bli aktuella?Innan en köpare får åberopa att en vara är felaktig måste en reklamation ha gjorts inom två år. Påföljderna som då kan bli aktuella är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (34–39 §§ köplagen). För att köparen ska kunna kräva avhjälpande eller omleverans krävs att köparen lämnar kravet i nära samband med reklamationen. Om det inte blir aktuellt med avhjälpande eller omleverans, kan prisavdrag bli aktuellt. Slutligen kräver hävning att felet är av väsentlig betydelse och att säljaren insåg eller borde ha insett detta.Jag bedömer din vilja som att du vill häva köpet av bilen. Detta kräver en bedömning av om säljaren insåg eller borde ha insett att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för dig. Min uppfattning är att det du har goda chanser att häva köpet, eftersom att säljaren borde ha insett att handbromsens funktionalitet var av väsentlig betydelse för dig. Framför allt då du redan tidigare påpekat felet, fått betala full pris för bilen samt att en bil normalt förutsätts ha en fungerande handbroms.SammanfattningDet är troligt att din bil är i väsentligt sämre skick än vad du med fog har kunnat förutsätta, i och med det fulla priset du betalade samt den viktiga funktion en handbroms har i en bil. Det föreligger alltså ett tydligt fel i varan. Detta innebär att du kan häva köpet om säljaren insåg eller borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för dig. Det är väldigt troligt att säljaren borde ha insett detta.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för skador under transport?

2019-10-29 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde en barnvagn till en på facebook. Jag skickade den med postnord där den under fraktens gång gått sönder. Postnord vill inte stå för kostnaderna då dom hävdar att den var dåligt emballerat. Jag emballerade den noggrant och i mitt tycke ordentligt för att hålla hela vägen. Då den alltid varit slitstark och hållit en hel del så måste den gått sönder om nån varit väldigt våldsam mot den. Nu hotar köparen att ta detta till tingsrätt etc. Vem ska stå för detta?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Frågan kring vem som har ansvar för en vara som går sönder under transporten regleras i köplagen (köpl). Den är tillämplig eftersom det rör sig om försäljning av lös egendom mellan två privatpersoner. Vad säger lagen? Riskövergången Bär köparen risken för varan, är hen skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet (13 § första stycket köpl). När varan anses avlämnadNär det rör sig om transportköp finns det två olika synsätt när varan anses avlämnad. Om varan ska transporteras till en köpare inom en och samma ort anses varan avlämnad när den överlämnats till köparen (7 § första stycket köpl). Rör det sig om istället om en vara som ska transporteras utanför orten och inte annat följer av leveransklausul eller avtalet i övrigt sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten (7 § andra stycket köpl). Vad som menas med begreppet ort varierar från fall till fall, ibland sammanfaller det med kommunen.Lämpligt transportmedelSka säljaren ordna transporten måste du ingå ett avtal om transport med lämpligt transportmedel och på sedvanliga villkor för en sådan transport (8 § köpl). Du ska alltså ha ordnat lämplig transport och förpackat den på ett godtagbart sätt. Av din fråga framgår att emballerat den noggrant och anlitat en transportör vilket i mitt tycke innebär varan inte försämrats till följd av ditt avtalsbrott vilket innebär att du inte kan hållas ansvarig (21 § andra stycket köpl).Sammanfattning Om varan transporterats utanför orten är det alltså köparen som står för risken från det att du överlämnat den till transportören. Köparen är alltså fortfarande skyldig att betala det fulla priset. Sker transporten istället inom samma ort är det du som säljare som ansvarar och får stå för kostnaden. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur fungerar reklamation vid köp mellan två företag?

2019-10-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej, vem kontaktar man om man som företag vill reklamera ett annat företag? Vi har beställt webbsida och app som inte fungerar som de ska och de vägrar rätta till felet, vilket innebär enorma konsekvenser för vår verksamhet.Hur reklamerar man? Måste man anlita en advokat?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av köprättslig karaktär och regleras framförallt i Köplagen (KöpL) eftersom det handlar om två näringsidkare som handlar med varandra och det gäller lös egendom (1 § KöpL), om jag förstått din fråga rätt. En viktig sak att poängtera är att man kan avtala bort köplagens regler, köplagens regler gäller alltså bara om man inte avtalat om annat (3 § KöpL). I mitt svar kommer jag utgå från att inget avtal finns och därmed redogöra för köplagens regler. ReklamationOm man vill göra gällande att varan man köpt är felaktig ska man inom skälig tid från det man upptäckt felet reklamera felet till säljaren (32 § KöpL). Reklamationsrätten gäller i två år, efter det har man inte rätt att reklamera och fel som visar sig efter detta kan alltså inte göras gällande (32 § andra stycket KöpL). Reklamation ska alltså göras till säljaren. Att man gör en reklamation innebär inte att säljaren är skyldig att exempelvis avhjälpa felet i varan, säljaren behöver alltså inte hålla med om att fel föreligger.Om säljaren inte godtar reklamationenOm säljaren inte godtar reklamationen och menar att varan inte är felaktig föreligger en tvist. De påföljder som kan göras gällande om fel i vara föreligger är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning av köpet eller skadestånd (30 § KöpL). Det man får göra i sådana fall är ytterst att väcka talan vid tingsrätten. I detta läge kan det vara aktuellt att anlita ett ombud. Bara för att reklamera behöver man dock inget ombud, då meddelar man säljaren att man vill reklamera varan eftersom den är felaktig. Är felet av väsentlig betydelse kan man häva köpet (39 § KöpL) vilket innebär att prestationerna återgår. I ditt fall verkar det inte som att säljaren tycker att något fel föreligger, därför kan det eventuellt bli aktuellt att väcka talan i sista hand. SammanfattningReklamation görs till säljaren, detta behöver man inget ombud för att göra. För att reklamera meddelar man säljaren att man vill reklamera varan. Om säljaren inte godtar reklamationen därför att den inte anser att varan är felaktig föreligger en tvist, det är först då det kan bli aktuellt att anlita ett ombud. Hoppas detta var till hjälp för dig. Om du behöver hjälp med att anlita ett ombud är du välkommen att ta kontakt med vår juristbyrå på kontakt: Telefon: 08 533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Reklamation av fel i bostadsrätt när säljaren agerat i strid mot tro och heder

2019-10-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Vi har nått en förlikning med köparna av vår förra bostadsrätt angående en vattenläcka i badrummet. Inga försäkringsbolag vill betala pga konstruktionsfel.Jag och min fru köpte lägenheten med information från dåvarande säljare (och förening) att badrummet var renoverat i stambyte 2009. Det har dock uppdagats att föreningen hade felaktiga angivelser i sin årsredovisning och stambytet gjordes 2006. Det har även uppdagats att den dåvarande ägaren själv gjorde viss rördragning som inte var fackmannamässig och eventuellt inte ens gjordes av hantverkare. Att det är den rördragningen som är orsak till vattenskadan är klarlagt från besiktningsman. Den säljare vi köpte av 2015 har även i en mailslinga påpekat att hon visste om att renoveringen gjordes tidigare än 2009, och att det inte alls var firman som gjorde stambytet som gjorde det ingreppet i gällande badrum.Vi anser därför att säljaren vi köpte av har misslett oss. Vi anser även att säljaren har handlat grovt vårdslöst genom att inte ta in fackmän för renoveringen och att hon inte har handlat inom ramen för tro och heder när hon med vetskap om detta sålde till oss på falska premisser. Vi undrar nu om vi kan driva något mot tidigare ägare trots att tiden för normal reklamation (2år) har passerat, och i och med att vi har nått förlikning med nuvarande ägare? Mvh
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på er fråga hittar vi i Köplagen (KöpL).Reklamationstid vid strid mot tro och hederDet framgår av 33 § KöpL att ni som köpare har rätt att åberopa fel som föreligger även efter reklamationstiden på två år om säljaren har agerat i strid mot tro och heder eller grovt vårdslöst. Det verkar, enligt mig, som att det inte råder någon tvekan på att rekvisitet i strid mot tro och heder är uppfyllt i detta sammanhang. Regeln innebär att ni som köpare har som max tio år på er att åberopa skadestånd på grund av ett fel i bostadsrätten när säljaren agerat på detta sätt. Däremot är det ingen självklarhet att ni har tio år på er, utan reklamationen bör komma inom skälig tid från upptäckandet av felet. Nu är jag osäker på när det var ni upptäckte felet varför en bedömning är svår att göra. Om det är så att ni har vetat om det här felet i över ett år måste jag tyvärr säga att er tid för att reklamera har gått förbi.Om ni skulle beviljas rätten till reklamation enligt denna bestämmelse har ni rätt till skadestånd för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan skada som uppkommer, 67 § KöpL. Det faktum att ni inte lägre äger bostadsrätten tar inte bort er rätt till ersättning. Det som är tveksamt i detta fall är om ni reklamerar i skälig tid efter att ni känt till felen.AvslutningJag hoppas att ni fick svar på er fråga och är det så att ni har några följdfrågor är det bara att höra er till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!Vänligen

Märkesvara var kopia - får jag pengarna tillbaka?

2019-10-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte nyligen en jacka på tradera, men det visade sig att det var en märkeskopia. Jag upptäckte detta 2 veckor senare när jag skulle stryka jackan. Jag har skickat meddelanden till säljaren, men han svarar inte. Jag undrar därför om det finns något juridiskt jag kan göra för att få pengarna tillbaka. Jag betalade via till ett privat swisch-konto, så jag täcks inte av traderas egen betalnings-försäkring.Tack så mycket!
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår ifrån att du har köpt varan i egenskap av privatperson av en annan privatperson och kikar därför på bestämmelser i Köplagen.Fel på varanJackan avviker från vad du med fog hade förväntat dig vid ditt inköp, det vill säga att jackan skulle vara en äkta märkesvara. Därför kan jackan anses vara belagd med ett köprättsligt fel (17 § Köplagen). Jackan kan också anses vara felaktig om den avviker från vad som vid marknadsföring blivit utfäst, det vill säga att det skulle vara en äkta märkesjacka (18 § Köplagen). Vidare kan nämnas att priset på jackan möjligtvis kan inverka i felbedömningen. Var prissättningen onormalt lågt för en märkesjacka så kan det anses att du vid köpet måste ha vetat om att jackan inte var äkta (20 § Köplagen). Detta skulle innebära att du inte kan åberopa något fel. Ifall priset på jackan motsvarar den normala prissättningen på märkeskläder av samma slag så är min bedömning att du kan åberopa felet. Förutsättningar för att få åberopa feletFör att kunna åberopa felet krävs att du har reklamerat i "rätt tid" (32 § Köplagen). Vad som anses med rätt tid varierar från vilken vara det rör sig om. Då märkeskopior kan vara svåra att upptäcka så kan din reklamation anses ha nått fram i rätt tid trots att det har gått två veckor. Reklamation innebär att du meddelar säljaren om att det är fel på varan. Reklamation inom rätt tid behöver inte ske då försäljaren visste om att hen har sålt en falsk märkesvara och avsiktligt försökt lura dig (33 § Köplagen)Kan du få pengarna tillbaka? Då reparation, omleverans och prisavdrag inte kan ske i ditt fall så är det endast hävning av köpet som kan kvarstår (37 § Köplagen). Hävning förutsätter att felet för dig har väsentlig betydelse och att säljaren borde insett detta (38 § Köplagen). Din avsikt var att köpa en märkesjacka, därför kan faktumet att jackan var en kopia anses ha väsentlig betydelse. Köparen måste också ha insett att jackan var en kopia och att syftet med ditt köp var att köpa en märkesjacka. Sammanfattning och slutgiltig vägledningMin bedömning är att jackan troligtvis är belagd med fel och att du därför har rätt att få pengarna tillbaka. Du kan välja att gå vidare med detta genom en stämningsansökan. En process är dock oftast långdragen och kan bli oerhört dyr. Min starkaste rekommendation är därför att till säljaren lägga fram de argument jag har lagt fram till dig. Chansen är att säljaren ger med sig när hen inser att du har belägg för dina påståenden och att nästa steg kan bli en stämningsansökan. Hoppas att du fått svar på din fråga! Hälsningar,

Kan säljaren hållas ansvarig för fel i varan 1,5 månader efter köp?

2019-10-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag köpte en begagnad bil den 15/9 2019 och nu ca 1 och 1/2 månad senare så började bilen gå konstigt och jag lämnade bilen på en verkstad för att se vad de var för fel då visade de sig att topplocks packningen har gått sönder och att åtgärda detta kostar allt som allt 8000kr att åtgärda och innan dess så åkte ljuddämparen av och då fixade säljaren detta och nu igen som sagt är de betydligt mycket mera som är fel och jag gav 7000kr för den vilka rättigheter har jag i detta läge har kontaktat honom på fb där jag hittade bilen och förklarade hur de ligger till jag har inte dessa pengar att laga bilen för och bor 1.5 mil bort från skolan och mitt jobb och de går knappt någon kollektivtrafik här ute som sagt vilka rättigheter har jag och vad kan jag kräva av denne privat säljare?? Tacksam för ett svar MvhVeronica Graarup
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Huruvida du har rätt att göra påföljder gällande till följd av att säljaren fortfarande kan hållas ansvarig trots att risken gått över på dig som köpare regleras i köplagen (köpl). Köplagen är tillämplig då ni båda är privatpersoner och det rör sig om ett bilköp (1 § köpl).Risken för varanOm du som köpare bär risken för varan innebär det att du är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet (13 § första stycket köpl). Om du åkte till säljaren och hämtade bilen, innebär det att risken gick över på dig i samband med detta, genom att du tog hand om bilen (6 § köpl). Om det istället rör sig om ett transportköp, alltså att bilen transporterats till dig, anses risken ha gått över på dig i samband med att bilen överlämnats till transportören (7 § andra stycket köpl).Fel i varanFrågan om varan är felaktig bedöms efter bilens beskaffenhet i samband med att den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket köpl). Av din fråga framgår det att det är först efter ca 1,5 månader som bilen började gå konstigt. Detta tyder på att det är sannolikt att felen inte funnits i samband med att du köpte den utan har uppstått när du använt bilen vilket innebär att säljaren inte kan hållas ansvarig för dessa. Kan du bevisa att felet förelåg i samband med köpet kan du dock åberopa felet. Varan är att anse som felaktig om den avviker från vad du som köpare har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köplagen). Vad du har fog att förutsätta gällande bilens kvalitet beror på omständigheterna i just ditt fall. Relevanta faktorer kan till exempel vara pris, årsmodell, hur många mil bilen gått. Det enda som framgår av din fråga är priset, vilket är 7000 kronor. Det rör sig alltså om ett väldigt lågt pris vilket gör att vad du har fog att förutsätta minskar. Det är alltså inte säkert att du kan förutsätta att bilen fungerar helt felfritt under lång tid om man köpeskillingen är så pass låg. SammanfattningIfall felet inte förelåg vid riskövergången innebär det att säljaren inte kan hållas ansvarig för detta. Även att priset är så pass lågt talar till din nackdel då det kan innebära att man inte har fog att förutsätta att bilen ska fungera helt felfritt när köpeskillingen vid ett lågt pris. Min bedömning är därför att det är du som får stå för eventuella reparationskostnader på bilen.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att få häva ett köp?

2019-10-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag har köpt en bil för 10500 kr, sedan visade att bilen har mycket fel, jag måste betala runt 10000 till för att kunna köra säkert men bilen, pratade med säljare att häva köpet och får 1000 kr för besväret men han inte vill det, bilen har många gömda fel som säljare inte har påpekat d. Tex. varningssladden till bromsarna var trasig därför man kom aldrig på felet med bromsarna och då kostade 6400 för att laga hela bromssystemet.Frågan er: om jag anlitar er att går vidare med ärende till rätten, har jag något chans att vinna målet?Tack i förhand
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Huruvida du har rätt att häva köpet till följd av att säljaren fortfarande kan hållas ansvarig trots att risken gått över på dig som köpare regleras i köplagen (köpl). Köplagen är tillämplig då jag utgår från att du köpt bilen i form av privatperson och att säljaren sålt den i egenskap av privatperson (1 § köpl).Risken för varanOm du som köpare bär risken för varan innebär det att du är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet (13 § första stycket köpl). Jag utgår från att du åkt till säljaren och hämtat bilen, det innebär att risken gick över på dig i samband med detta genom att du tog hand om bilen (6 § köpl). Fel i varanFrågan om varan är felaktig bedöms efter bilens beskaffenhet i samband med att den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket köpl). Du får som köpare inte åberopa fel som du borde märkt vid undersökningen av bilen om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder, till exempel om säljaren kände till felet sedan innan (20 § andra stycket köpl). Att varningssladden till bromsarna inte fungerar är förmodligen inte ett fel som du bör ha upptäckt vid en undersökning av bilen. Däremot får det förväntas att du märker om bromsarna t.ex. inte fungerar om du provkör bilen under undersökningen. Beroende på vad för fel det var på bromsarna (och om de fanns när du köpte bilen eller uppstod senare) kan alltså påverka din möjlighet till att åberopa felet. Varan är att anse som felaktig om den avviker från vad du som köpare har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köplagen). Vad du har fog att förutsätta gällande bilens kvalitet beror på omständigheterna i just ditt fall. Relevanta faktorer kan till exempel vara pris, årsmodell, hur många mil bilen gått. Det enda som framgår av din fråga är priset, vilket är 10 500 kronor. Det rör sig alltså om ett väldigt lågt pris vilket gör att vad du har fog att förutsätta minskar. Att alla sladdar fungerar som de ska är sannolikt inte något du har fog att förutsätta vid ett så pass lågt pris. Det framgår inte mer av din fråga vad det rör sig om för typ av fel och mer exakt hur stora felen var på bromsarna samt om de fanns när du köpte bilen. Något som också är värt att nämna är om bilen sålts i befintligt skick. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl). Påföljder vid fel i varanOm bilen är felaktig och det inte beror på dig som köpare eller något förhållande på din sida så har du rätt att göra påföljder gällande. Det kan röra sig om avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § köpl). Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljare insåg eller borde insett detta kan du ha rätt att häva köpet istället (39 § första stycket köpl). Innan du kan häva får dock säljaren en möjlighet att avhjälpa felet (36 § köpl). Vid bedömningen om det rör sig om ett avtalsbrott av väsentlig betydelse tar man hänsyn till köpets typ, varans art och avvikelsens storlek i förhållande till en felfri vara. Att varningssladden inte fungerar kan inte anses vara en tillräckligt stor avvikelse från en felfri vara eftersom huvudändamålet med bilen fortfarande fungerar. Det är viktigt att du reklamerar felet till säljaren, annars kan du inte göra felen gällande. I samband med reklamationen eller skälig tid därefter behöver du också meddela att du vill häva köpet (32 § och 39 § andra stycket köpl). Det verkar av din fråga som att du redan meddelat detta.SammanfattningJag utgår från att felen med dina bromsar uppstått när du haft bilen i din ägo. Min bedömning blir därför att jag inte anser att det finns tillräcklig grund för dig att häva köpet. Jag har utrett både kring ditt fall och allmänt vad som gäller kring din situation. Eftersom det framgår av din fråga att det fanns flera gömda fel på bilen och om du bedömer att dessa fel ger dig större chans till hävning kan du kontakta oss här för att gå vidare med ditt ärende.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar