FrågaKÖPRÄTTKöplagen09/12/2022

Köpare påstår att såld vara är felaktig, vad gäller?

Jag har sålt en mobiltelefon på Tradera och köparen har betalat den. Köparen säger att det är ett fel på telefonen och att det inte nämndes i annonsen. Men vi testade telefonen innan försäljningen och det var absolut inte fel på det köparen påstår. Jag vill inte ha telefonen returnerad eftersom köparen verkar ha stora mobilaffärer på Tradera och jag inte vet om vi får tillbaka telefonen i samma skick som vi levererade den, eller ens om det är samma telefon. Vill inte heller betala tillbaka pengar då vi 100% vet att telefonen fungerade perfekt. Hur löser man detta problem?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du, i egenskap av privatperson, sålt en telefon till en annan privatperson (eller näringsidkare, jag förstod inte riktigt vad du menade med att köparen har "stora mobilaffärer", men det påverkar ändå inte lagvalet). Denna köpare påstår nu att det är fel på telefonen, och du vill veta om denne har rätt att returnera telefonen och få pengarna tillbaka. 


Lagval och dispositiv rätt

När en privatperson säljer en telefon till en annan privatperson eller till en näringsidkare är det köplagen (KöpL) som tillämpas. Observera dock att det av 3 § KöpL framgår att lagen ska tillämpas i den mån inte annat följer av avtal (lagen är alltså dispositiv), varför jag får hänvisa dig till att i första hand kontakta Tradera och se vad som gäller i din situation.


Jag kommer nu redogöra för vad som gäller om det inte finns något avtal som reglerar den uppkomna situationen, och kommer utgå från bestämmelserna i KöpL.


Överlämnad vara

En vara som ska transporteras till köparen anses avlämnad när den överlämnats till den transportör som ska ombesörja frakten, se 7 § 2 st. KöpL. Följden av att varan är avlämnad är att risken går över på köparen, enligt 13 § KöpL. När risken har övergått på köparen ska denne betala för varan även om den förstörts, kommit bort eller liknande händelse som inte beror på säljaren, vilket framgår av 12 § KöpL.


Fel på varan?

Den sålda varan ska vidare vara i överensstämmelse med vad som är avtalat, eller vara lämplig för sådana ändamål som varan i allmänhet används för, enligt 17 § KöpL. Om varan inte uppfyller sådana krav, är varan att anse som felaktig, se 17 § 2 st. KöpL. Även om varan är såld i "befintligt skick" eller liknande är den felaktig om den är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta, enligt 19 § 1 st. KöpL. En vara anses såld i befintligt skick om den är begagnad och sålts på auktion, se 19 § 2 st KöpL

Om varan är felaktig vid avlämnandet är det säljaren som står risken för detta, även om felet visar sig senare, vilket framgår av 21 § 1 st. KöpL.

Följden av att en vara är att anse som felaktig är bland annat att köparen kan ha rätt att häva köpet, enligt 30 § KöpL. Följden av en hävning är att prestationerna ska återgå.


I ditt fall

Att telefonen inte över huvud taget fungerar är en sådan brist att varan anses felaktig, trots att den är begagnad.

Skulle telefonen gått sönder under transporten bär köparen risken för detta, men om telefonen skulle vara felaktig vid avlämnandet till transportören är det du som bär risken. Säljaren har då rätt att häva köpet, vilket betyder att du ska återfå telefonen och köparen ska återfå betalningen. 


Vem har bevisbördan?

Högsta domstolen har i sin praxis (NJA 2013 s. 524, som förvisso handlade om ett konsumentköp, men det jag kommer hänvisa till i domen kan tillämpas även i detta fall) uttalat att det är en huvudregel att köpare har bevisbördan för att fel har förelegat vid riskövergången, alltså vid tidpunkten då varan lämnats över till transportören (se p. 10 i domskälen). I samma fall uttalade HD dock att bevisbördan kan anses övergå till säljaren, om det går kort tid mellan mottagandet av varan och reklamationen (p. 24).


Vad innebär det för dig?

Huvudregeln är att det är köparen som har bevisbördan för att det var fel på varan före riskövergången. I ditt fall är det alltså köparen som måste bevisa att telefonen var felaktig före avlämnandet till transportören. Ett undantag kan dock vara om köparen inom kort tid meddelat er om att telefonen var trasig. I ett sådant fall kan det åligga er att bevisa att telefonen fungerade när ni skickade iväg den.


Rekommendation 

Jag rekommenderar dig att i första hand se om du kan komma överens med köparen på något sätt. I andra hand skulle jag rekommendera dig att kontakta Tradera och se om de kan medla i tvisten på något sätt.


Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!


Med vänliga hälsningar,

Erik von ZweigbergkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo