Vad kan jag göra om katten jag köpt har fel ras?

2019-10-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag hittade en kattunge på blocket. I annonsen stod det att katten var en norsk skogkatt samt att båda föräldrarna var det också. Katten kostade 5200.köparen ville ha en handpenning, dum som jag var så swischade jag över pengarna. När jag fick en ny uppdaterad bild på kattungen såg den inte alls ut som en skogkatt. Jag visade bilder för en vän som jobbar på djursjukhuset som visade för en vetrinär som sa klart och tydligt att det inte var norska skogkatter. Jag pratade med köparen att jag inte tror att kattungen är äkta och att jag vill ha mina pengar tillbaka. Hon vägrar swischa tillbaka dom. Nu har hon lagt ut kattungen på blocket igen till försäljning. Kan hon göra såhär trots att jag har tingat honom. Jag har inte avsagt mig köpet, bara ifrågasatt äktheten på kattungen.Vänligen
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är köprättslig. Beroende på om du köpte från en privatperson eller ett företag/person som handlade i näringsverksamhet kan olika lagar aktualiseras. Jag kommer utgå från att du köpt från en privatperson. Svaret på din fråga blir dock densamma oavsett men med hänvisning till olika lagar.Jag kommer utreda svaret på din fråga nedan och sedan kort sammanfatta svaret i slutet.Har ni ingått ett köpeavtal?En första fråga som måste utredas är om ni träffat ett avtal om köp av kattungen. Det finns inga formkrav för hur ett sådant måste gå till för att vara giltigt. Det kan antingen ske uttryckligen genom att en av er ger ett bud som den andra accepterar eller ske konkludent. Med det senare menas att ni agerar som om ett köpeavtal ingåtts.Av din fråga framgår inte riktigt hur din kontakt med säljaren såg ut i och med att du swishade över handpenningen. Jag skulle gissa att ni hade någon form av konversation, antingen genom sms, telefon eller liknande. Har du sagt att du vill köpa kattungen så har du gett ett anbud. Antagligen har säljaren godtagit det och bett dig swisha handpenningen. Det är en accept och ett avtal om kattungen har då ingåtts.Att be om pengarna åter är att häva köpetNär du inser att kattungen du köpt inte är en norsk skogskatt vill du ha tillbaka dina pengar. Du har genom att framföra det kravet reklamerat köpet och krävt hävning som påföljd. Med det menas att köpet inte ska ske, kattungen inte ska lämnas till dig och att det du betalat ska återlämnas. Inom juridiken kallas det för att prestationerna ska återgå (64 § köplagen). För att kunna häva köpet behöver det vara ett väsentligt fel på "kattungen"För att ha rätt till att reklamera och häva köpet krävs det ett fel i köpt vara, dvs. kattungen (30 § köplagen). En vara kan vara felaktig på flera sätt. Ett fel är att varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (17 § köplagen). Frågan bli då vad ni avtalat om. Det som ingår i avtalet är det som ni vid köpet sagt eller skrivit. Du kontaktade säljaren eftersom du såg annonsen på blocket. Jag antar att du hänvisat till blocketannonsen, exempelvis genom att säga att du ville köpa kattungen i annonsen. Då ingår annonsen i avtalet och kattungen ska därför vara en norsk skogskatt. Att den inte är det utgör därmed ett fel i varan. För att ha rätt att häva köpet krävs också att felet är så kallat väsentligt (39 § köplagen). Utan att veta vilken ras katten du istället erbjöds är så borde felet vara väsentligt. Vad får det för konsekvenser får dig?Under förutsättning att ni ingått ett köpeavtal om kattungen i annonsen på blocket har du rätt att häva köpet. Genom att reklamera och kräva pengarna tillbaka har du framfört ett krav på att så ska ske. Det får två konsekvenser. För det första behöver säljaren inte lämna över kattungen. Säljaren behåller kattungen och får därför lägga upp den på blocket på nytt och sälja den till någon annan. För det andra har du rätt att få dina pengar tillbaka. Säljaren har därför inte rätt att vägra lämna tillbaka pengarna. En handpenning får säljaren normalt behålla om köparen drar sig ur affären. Det gäller dock inte i det här fallet då du reklamerat ett fel och hävt köpet.Mitt råd till dig om du vill ha kattungen är att du förklarar för säljaren att du har rätt att häva och få tillbaka pengarna men att du har ett annat förslag. Eftersom det är fel på varan eller kattungen så kan du istället för att häva kräva prisavdrag (37 och 38 §§ köplagen). Alltså att du ska få kattungen men mot en kostnad på mindre än 5200 kr, beroende på hur mycket du är beredd att betala. Glöm inte att handpenningen du redan betalat ska ingå i den kostnaden. Godtar inte säljaren det förslaget får du häva köpet och kräva handpenningen tillbaka.Sammanfattningsvis kan sägas att du har rätt att få tillbaka pengarna och säljaren behålla kattungen. Säljaren kan därför lägga upp den på blocket för försäljning igen. Vill du trots felet köpa kattungen kan du ta tillbaka hävningen och istället kräva prisavdrag. Godtar inte säljaren det får du istället häva köpet och kräva tillbaka pengarna.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Vilka påföljder blir aktuella vid dröjsmål enligt köplagen)

2019-10-26 i Köplagen
FRÅGA |Företag 1 har sålt en standardbil till företag 2. Betalningen är i dröjsmål. Vilka rättigheter har dessa och i vilka förutsättningar kan de utöva dessa?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vid köp av lös egendom mellan två företag/näringsidkare är köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § första stycket KöpL samt 4 § KöpL). Om säljaren är i dröjsmål, det vill säga att varan inte avlämnats alls eller att det gjorts för sent, kan köparen under olika förutsättningar göra gällande en rad olika påföljder (se 22 § KöpL).Fullgörelse Köparen får hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse av säljaren. Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet (se 23 § första stycket KöpL). Orsaken till att säljaren hindras är irrelevant men regeln tar närmast sikte på principen om att ingen kan förpliktas att fullgöra det omöjliga. Det ska alltså ganska mycket till för att säljaren ska kunna åberopa detta. Observera även att köparen förlorar rätten att kräva fullgörelse om hen väntar orimligt länge med att framställa kravet (se 23 § tredje stycket KöpL). Hävning Köparen har en rätt att häva köpet vid dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (se 25 § första stycket KöpL). Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras efter en helhetsbedömning, bland annat typen av köp, om köparen är beroende av att varan levereras vid en viss tidpunkt, samt hur en köpare i allmänhet hade uppfattat en motsvarande situation. Väsentligheten för köparen måste även ha varit synbar för säljaren, förmodligen måste synbarheten för säljaren ha förelegat när köpeavtalet ingicks.SkadeståndKöparen kan även vid dröjsmål kräva skadestånd av säljaren (se vidare 27 § KöpL). Säljaren har här ett kontrollansvar, vilket innebär att för att undgå att bli skadeståndsskyldig måste säljaren visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll, som säljaren inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med vid köpet och vars följder säljaren inte heller kunde ha undvikit eller ha övervunnit. Säljaren måste visa att alla dessa rekvisit är uppfyllda för att undgå skadeståndsansvar, säljarens kontrollansvar är med andra ord ett ganska tufft ansvar och det ska relativt mycket till för att säljaren ska gå fri. Om man som köpare lidit skada av ett dröjsmål har man således goda möjligheter att kräva ersättning.Reklamation i vissa fall Om köparen vill häva köpet eller kräva skadestånd då varan avlämnades för sent måste köparen även reklamera köpet inom skälig tid, annars förlorar köparen rätten att kräva dessa påföljder (se 29 § KöpL). Att märka är att detta bara gäller om varan avlämnades för sent och alltså inte om varan inte avlämnats alls. I ett sådant fall finns det inte något krav på att reklamationen sker "inom skälig tid". Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Felaktig information om vara och reklamation

2019-10-24 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan. Jag har lagt ut en annons på blocket förra året på vinterdäck. I annonsen har jag på något sätt lyckats uppge fel dimensioner på däcken. Det fanns bild på däcken men tyvärr har jag lyckats skriva in fel. Vad kan jag göra och vad är jag skyldig att göra gentemot säljaren? (Observera att däcken är köpta 8 december 2018) och köparen säger detta nu. Med vänlig hälsning,
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Under förutsättningen att du sålde däcken i förmåga av en privatperson och ni inte avtalat om särskilda villkor gällande köpet som avviker från Köplagen (KöpL) så gäller den som utgångspunkt (3-4 §§ KöpL). Fel i varanKöparen hävdar att det föreligger ett fel i däcken som denne köpt av dig. Om det föreligger ett fel i däcken så kan du, som säljare, eventuellt bli skyldig till att åtgärda bristen alternativt häva köpet. Köparen kan också kräva skadestånd från dig (30 § KöpL).Fel i varan föreligger om däcken inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat vi marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Som säljare har du ett ansvar för de uppgifter som du lämnar vid marknadsföring av varan, har du därmed inte lämnat riktiga uppgifter om däcken så ska den anses vara felaktig. Uppgifter om däckdimensionen ska anses vara sådana uppgifter som avser varans egenskaper som åsyftas i bestämmelsen (18 § första stycket KöpL). Vidare ska annonsen utgöra uppgifter som kan antas ha inverkat på köpet för att det ska betraktas föreligga fel i varan. Däckdimensioner kan antas vara sådana uppgifter som påverkat köpet. Köparen skulle förmodligen inte köpt däcken om denne vad medveten om de riktiga uppgifterna om däckens dimensioner vid köpet (18 § första stycket KöpL)Därmed ska det anses föreligga fel i däcken som du sålde. Köparens undersökningspliktÅ andra sidan får köparen inte åberopa fel som denne måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Köparen har i detta fall ingen skyldighet att undersöka varan före ett köp men får inte heller senare hävda att det föreligger fel i däcken om:- hen faktiskt undersökt däcken eller - du uppmanat köparen att undersöka däcken men denne underlåtit att göra det utan godtagbar anledningoch felet är sådant som hen borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL) . Det framgår inte om någon av situationerna jag räknat upp föreligger, därmed kan jag inte med säkerhet fastställa om ditt fall faller under bestämmelsen och köparen därmed kan inte åberopa att det finns ett fel i däcken enligt 20 § KöpL. Det går att diskutera om felet var av sådan art som köparen borde ha märkt vid köpet eftersom fel däckdimension förmodligen orsakar störningar i körandet. Jag är tyvärr ingen bilexpert och har därmed svårt att uttala mig om detta men skulle det vara så att köparen kände till eller borde ha känt till att däckdimensionen var fel så kan denne inte åberopa fel och hålla dig ansvarig. Efter avlämnandetKöparen har dock en undersökningsplikt efter att varan avlämnats. Enligt lag ska köparen så snart som möjligt efter avlämnandet undersöka varan enligt god affärssed (31 § första stycket KöpL). Alltså ska köparen undersöka däcken på det sättet som normalvis görs när man köper bildäck. ReklamationI det fall köparen inte kände till felet eller antas borde ha känt till felet vid köptillfället (20 § KöpL) så kan denne åberopa fel genom att reklamera. Reklamationen ska ske inom skälig tid. Tidsfristen kan räknas från det att köparen faktiskt upptäckte felet alternativt borde upptäckt felet (32 § första stycket KöpL). I detta fall kan det antas att köparen borde ha upptäckt felet vid undersökningen efter avlämnandet som denne är skyldig att utföra. Du medger att däcken köptes 8 december 2018, alltså för drygt tio månader sedan. Förvisso har köparen fortfarande rätten att åberopa fel eftersom denne reklamerat inom två år, som är den yttersta fristen inom vilken reklamation måste ske (32 § andra stycket KöpL). Men det hindrar inte dig från att argumentera för att det har gått alldeles för lång tid. Det har gått tio månader sedan köpet och felet borde ha upptäckts strax därefter eftersom köparen har en undersökningsplikt enligt 31 § KöpL. Reklamationen kan därigenom inte anses skett inom skälig tid om köparen väntat i tio månader för att reklamera felet.SammanfattningFörvisso föreligger det fel i däcken men med hänsyn till omständigheterna finns det goda möjligheter för dig att argumentera för att du inte ska hållas ansvarig för felet. För det första så kan det argumenteras att köparen borde ha märkt att däckdimensionerna är felaktiga vid köpet vilket innebär att hen inte åberopa felet. För det andra så har det gått tio månader sedan köpet och köparen reklamerade inte felet förrän nyligen. Här kan det argumenteras att hen borde ha märkt felet vid undersökning av däcken efter avlämnandet (köparen har en undersökningsplikt efter avlämnandet). Hoppas att mitt svar har varit till hjälp och har du fortfarande frågor så får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar,

Köplag - Vad gäller om man skickat varan men inte fått betalt?

2019-10-23 i Köplagen
FRÅGA |HejMin mamma postade smycken till en tjej som sa att hon skulle swisha när hon mottagit det. Hon har bekräftat att hon mottagit smyckena men fortfarande ej betalt. Jag hittade köparens personnummer på merinfo.se, kan man anmäla henne?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i köplagen (köpL) då det är två privatpersoner som ingått köpeavtal. Jag tänker även utreda om det eventuellt kan föreligga brott. När en köpare och säljare ingår avtal med varandra är de grundläggande förpliktelserna att säljaren ska tillhandahålla varan och köparen ska betala för varan. Om köparen inte betalar för varan i rätt tid, eller när varan har kommit denne tillhanda (levererats till köparen) föreligger ett dröjsmål med betalning och således kan säljaren kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (51 § köpL). Jag förstår det som att din mor redan krävt betalt utan framgång. Således är isåfall nästa steg att häva köpet enl. 54 § köpL. I och med att varan kommit i köparens besittning krävs däremot att din mor gjort ett förbehåll om att då häva köpet om betalning uteblir (54 § 4 st köpL), om så är fallet ska köparen skicka tillbaka varan, annars så är det enbart skadestånd som kan göras gällande mot köparen. Skadestånd kan beviljas om inte köparen visar att dröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder som köparen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Det är alltså köparen som har bevisbörda för varför ingen betalning har inkommit, om det hela grundar sig i slarv eller ovilja kan skadestånd komma på fråga. Om det är så att personen inte kunnat betala pga någon anledning måste denne skicka meddelande om detta, annars riskerar även personen att få ersätta alla kostnader som kunnat undvikits om ett sådant meddelande lämnats (58 § köpL). Slutligen kan även din mor ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden och därigenom kräva betalt. Det kan även vara så att det rör sig om ett bedrägeribrott enl. 9 kap. 1 § brottsbalken. Således kan ni polisanmäla och därefter är det upp till åklagare att väcka åtal. Hoppas ni fick svar på er fråga,MVH

Vem ansvarar för fel när varan skickas med posten?

2019-10-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt ett nätaggregat begagnat på Facebook marketplace för 300kr i annonsen framgår inte att det skulle vara några problem med produkten men när jag har testat den märker jag att den är trasig, kan jag be säljaren att göra ett återköp? Varan har skickats med posten så jag har inte fysiskt haft möjlighet att testa produkten innan ja fick hem den och då hade jag ju redan betalat via swish.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande köp av lös egendom mellan två privatpersoner tillämpas köplagen (KöpL).Vad gäller vid fel på varan?Vid ett köp mellan två privatpersoner är det avtalet som sätter grund till vad som gäller mellan köparen och säljaren, det vill säga att det är fritt att avtala om vad som helst (3 § KöpL). Detta innebär att säljaren kan avtala om att sälja varan i befintligt skick och att du som köpare får förvänta dig att varan inte är helt felfri. Detta medför inte att varan får vara helt Vem bär ansvaret om det är fel på varan?Köp på exempelvis Facebook Marketplace, Blocket eller på något annat sätt där säljaren ska skicka varan med post eller annan transport benämns som ett transportköp (7 § KöpL). Beroende på varifrån säljaren skickar varan gäller olika regler. Om säljaren skickar varan inom en och samma ort som mottagaren anses varan vara avlämnad när köparen tar emot varan (7 § 1 st. KöpL). Om varan däremot ska transporteras till en annan ort än där säljaren befinner sig anses varan överlämnad när säljaren har lämnat varan till transportören, med förutsättning att ni inte avtalat om något annat. Om säljaren själv transporterar varan anses varan överlämnad när köparen tar emot varan (7 § 2 st. KöpL). Detta är viktigt att veta för att veta vem som bär ansvaret/risken för varan. Att bära risken innebär att man är skyldig att betala för varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § KöpL). Detta innebär att om säljaren som bor i en annan stad har överlämnat varan till transportören och varan förstörs under transporten kommer köparen ändå behöva betala för varan, som köpare kommer man heller inte kunna göra gällande att fel föreligger. Vad kan man göra om man bär risken för varan och varan är felaktig?Om man bär risken för varan och det visar sig att varan är felaktig kommer man ändå behöva betala för varan, om det inte beror på säljarens försummelse (12 § KöpL). I detta fall bör man som säljare vända sig till transportbolaget för att försöka kräva ersättning för skadan på varan. Någonting viktigt att vara medveten om är att köplagen är dispositiv, vilket innebär att det är fritt att avtala om vad som helst. Detta medför att det finns en möjlighet för parterna att avtala om att säljaren ska stå för skador som uppkommer under transport. Vad gäller om säljaren bär risken för varan?Om säljaren väljer att transportera varan inom samma ort eller transporterar varan själv, kommer säljaren bära risken för varan. Detta innebär att om varan är förstörd vid avlämnandet kommer andra regler att gälla, eftersom det är säljaren som bär risken i detta fall. I det fall då säljaren bär risken har köparen rätt att kräva olika påföljder som avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, och hävning av köpet (30 § KöpL). Vad kan du göra i ditt fall?Utifrån din fråga förutsätter jag att säljaren på Facebook Marketplace befinner sig i en annan ort och ni har kommit överens om ett köp där du swishar säljaren och därefter kommer säljaren att skicka varan när denne har tagit emot din swish. Eftersom säljaren har valt att skicka varan med posten förutsätter jag att säljaren befinner sig i en annan stad. När du då har tagit emot varan har det visat sig att varan är trasig, och att säljaren har utfäst att varan är felfri. Eftersom säljaren har skickat varan med posten har risken för varan gått över på dig och du har inte möjlighet att göra fel gällande mot säljaren. Att du inte haft möjlighet att undersöka varan fysiskt innan köpet är naturligtvis inte möjligt utan det är efter avlämnandet som det är viktigt att undersöka varan för att se om det är fel på varan. Det är även viktigt att se vad ni har avtalat om eftersom det är avtalet som sätter grunden för köpet. Slutligen är mitt råd till dig att så fort som möjligt reklamera felet till posten som är transportören av varan för att försöka få ersättning för varan. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man ångra sitt köp vid dröjsmål enligt köplagen?

2019-10-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en bil den 16/7/2019 och i kontrakten finns ingen leverans datum men jag har fått muntligt information att det skulle ta 2-3 veckor. Jag har frågad de varje månad när jag får bilen och fått till svar om en månad men Jag har fortfarande inte fått den. Igår den 15/10/2019 ringde jag igen och till svar igen att den tar några dagar till. Min fråga till er är kan jag ångra mitt beställning/köp utan att bli skyldig företaget? Jag har inte betalt någonting än. Jag är själv företagare. Tacksam för svar.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämplig lag Då du säger att du är företagare utgår jag från att du också köpt bilen i egenskap av företagare. Vid köp av lös egendom mellan två näringsidkare är köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § första stycket KöpL samt 4 § KöpL).Varans avlämnande Huvudregeln för en varas avlämnande är att det ska ske inom skälig tid från köpet (se 9 § första stycket KöpL). Denna regel tillämpas emellertid endast om parterna inte har avtalat något annat. Du säger här att inget leveransdatum finns i ert kontrakt men att du vid köptillfället har fått muntlig information om att det skulle ta 2-3 veckor. Vid avtalstolkning av vad som ska anses följa av ett avtal enligt köplagen ska hänsyn tas till ett brett tolkningsunderlag. Detta innebär att även underförstådda avtalsvillkor och saker som sagts muntligen i samband med köpet anses vara avtalsinnehåll. Det får alltså anses klart att den muntliga uppgiften du fick på att leveransen skulle ta 2-3 veckor är en del av ditt avtal med säljaren.Påföljder vid dröjsmål Då bilen inte avlämnats alls föreligger ett dröjsmål från säljarens sida och en rad påföljder kan då bli aktuella för dig att göra gällande (se 22 § KöpL). Observera dock att du enligt köplagen inte har någon ånger- eller avbeställningsrätt, förutom om du och säljaren har avtalat om det. Jag skulle mot bakgrund av att avbeställning är ditt önskemål säga att den påföljd som blir mest aktuell för dig är att häva köpet. Det framgår dock av din fråga att säljaren efter det första dröjsmålet upprepade gånger har meddelat att de kommer att fullgöra köpet inom viss tid och det verkar som att du godtagit detta. I ett sådant fall får du inte häva köpet inom den tiden som säljaren har angett (se vidare 24 § KöpL). Här verkar det dock som att även den meddelade tilläggstiden inte har följts av säljaren och i så fall kan du fortfarande häva köpet.Hävning regleras i 25 § KöpL och där framgår att köparen har en rätt att häva köpet vid säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Då säljaren är i dröjsmål med över två månader kan du absolut hävda att detta avtalsbrott är av väsentlig betydelse för dig, och förmodligen har detta även varit synbart för säljaren. Verkningen av en hävning blir att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala för den bortfallet (se 64 § första stycket KöpL). Hoppas att detta gav svar på den fråga. Med vänliga hälsningar,

Fel i vara när beskrivning av varan grundas på säljarens upplevelse av varan

2019-10-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålt en jacka på nätet som privatperson. Jackan är en unisex modell och i annonsen står det att jackan är unisex och sitter som en small. Enligt märkets egna storleksguide motsvarar en xxs = s eftersom unisex modeller går upp 1-2 storlekar. I annonsen stod det som sagt att det är en unisex som funkar som small. Dock stod det inte att det är en xxs utan istället som ovanstående. Nu vill köparen häva köpet, jag påstår att jackan är en small och upplevs som en small men hon tycker då att det står ju inte small i jackan så det är felaktig information. Vad gäller i ett sånt här läge?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När en privatperson köper en vara av en annan privatperson tillämpas köplagen. För att köparen ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren, t.ex. häva köpet, krävs att det är fel i varan.En vara är att anse som felaktig om varan inte överensstämmer med vad parterna har kommit överens om, eller om den annars avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta (17 § köplagen).Eftersom du skrev i annonsen att jackan är en "en unisex som funkar som small", avviker inte varan från vad som följer av avtalet. Varan är därmed avtalsenlig.Avgörande är då om varan avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. Det blir en bedömningsfråga, vilket faller tillbaka på om köparens föväntningar kunde ses som befogade. Som din fråga är ställd verkar det som att köparen förväntade sig att jackan skulle vara en annan storlek än den faktiskt visade sig vara. Frågan är då om det var befogat, rimligt, av köparen att göra det.Det rör sig här något om ett gränsfall här och svårt att ge ett säkert svar på exakt hur det ligger till och det beror lite på hur annonsen var utformad och hur stor jackan faktiskt är o.s.v. Befogade förväntningar kan skapas av säljarens beskrivning av föremålets egenskaper, t.ex. att jackan fungerar som en viss storlek. Jag kan dock tycka att det är en sådan väsentlig egenskap vilken storlek jackan faktiskt har, att säljaren bör upplysa om jackans egentliga storlek, inte bara vilken storlek jackan upplevs ha, eftersom det annars kan vara svårt för köparen att göra en bedömning av jackans faktiska storlek. På så vis undviks missuppfattningar och att köparen och säljaren upplever att samma vara har olika egenskaper. Det är därmed inte obefogat av köparen att förvänta sig att jackan har en viss storlek, som sedan inte visar sig vara fallet när köparen väl får jackan. Om säljaren inte skriver vilken storlek jackan faktiskt har, är det svårt för köparen att förutsätta jackans storlek. Det kan också vara svårt att tolka en sådan skrivning.Det är dock som sagt en bedömningsfråga och beror lite på hur annonsen var utformad och hur köparen tolkade den m.m.Om det konstateras var ett fel på varan, har, köparen rätt att häva köpet, eftersom felet är väsenligt (39 § köplagen).Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Kan jag åberopa fel i varan efter jag köpt den?

2019-10-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Undrar bara om det finns något att göra då jag var väldigt godtrogen när jag köpte en bil atraktor.Köpte den men körde inte och kollade på den då den var besiktigad för en månad sedan och det jag frågade säljaren var om den läckte olja eller annat? svaret jag fick var att den inte läckte olja men lite fuktig vid spridarna. När jag fick hem den var det pölar på släpet och efter några veckor har vi konstaterat att dieselpumpen måste tas ned och repareras troligen ca 10000 kr eller mer(bilen kostade 50000kr). Sedan läcker även bilen olja fastän säljaren sa att han bytt toppackning och renoverat den inne i motorn.Sen är det ju många andra fel men det får jag väl ta på mig eftersom jag inte körde 40 mil och kollade på den men när säljaren inte talade sanning tycker jag det är fel dessutom har säljaren(sonen i huset) skrivit på sociala medier att ha ha ha inte lätt att sälja en sönderkörd motor och kaross när han såg att vi tänkte sälja den. Jag har även frågat innan köpet ang. rost och då sa ägaren att ena bakskärmen fanns ett rosthål och skicka bild och det tyckte jag var okej men när vi fick den var det massor av rost och i bagaget hade de lagat massor med fogskum. Fick verkligen en rishög. till saken hör att pappan till sonen jobbar på samma besiktningstation som bilen blev besiktigad på. Jag har ju sparat alla sms och printat vad som sagts
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Huruvida säljaren fortfarande kan hållas ansvarig även om risken gått över på dig som köpare regleras i köplagen (köpl). Den är tillämplig då jag utgår från att du köpt a-traktorn i form av privatperson och att säljaren sålt den i egenskap av privatperson (1 § köpl).Risken för varanOm du som köpare bär risken för varan innebär det att du är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet (13 § första stycket köpl). I ditt fall så har alltså risken gått över på dig i samband med att ni hämtade a-traktorn hos köparen och tog hand om den (6 § köpl). Om det istället rör sig om ett transportköp, alltså att den transporterats till dig, anses risken ha gått över på dig i samband med att a-traktorn överlämnats till transportören (7 § andra stycket köpl). Fel i varanFrågan om varan är felaktig bedöms efter a-traktorns beskaffenhet i samband med att den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket köpl). Det är som huvudregel du som köpare som måste bevisa att felet förelåg vid riskövergången. Eftersom du inte använt a-traktorn utan den haft dessa felen vid leverans talar för att felen anses föreligga vid riskövergången.Du får som köpare inte åberopa fel som du borde märkt vid undersökningen av bilen om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder, till exempel om säljaren kände till felet sedan innan (20 § andra stycket köpl). Att motorn läcker olja trots att säljaren säger att hen renoverat motorn samt bytt toppackning är sannolikt ett fel som du inte kan förväntas upptäcka vid en undersökning. Av din fråga framgår det att du upptäckt rostskador när du mottagit a-traktorn och det är därför troligt att du hade upptäckt dessa om du undersökt den och att du därför inte kan åberopa dessa skador. Att du frågat specifikt kring rostskadorna och att säljaren bara svarar att det finns på ett ställe samtidigt hen skickat bild på detta kan eventuellt ses som förmildrande omständighet eftersom säljaren då handlat i strid mot tro och heder om det fanns fler rostskador.Varan är att anse som felaktig om den avviker från vad du som köpare har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köplagen). Att motorn läcker olja trots att den nyligen är besiktigad samt att säljaren meddelat dig att den inte gör detta innebär att du har fog att förutsätta att motorn inte läcker olja. Min bedömning är alltså att a-traktorn kan anses vara felaktig. Något som också är värt att nämna är om a-traktorn sålts i befintligt skick. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl). I ditt fall så har säljaren lämnat uppgifter som visat sig stämma samt underlåtit att upplysa dig om fel som fanns så du bör kunna åberopa felen även om a-traktorn sålts i befintligt skick. Påföljder vid fel i varanOm a-traktorn är felaktig och det inte beror på dig som köpare eller något förhållande på din sida så har du rätt att göra påföljder gällande. Det kan röra sig om avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § köpl). Säljaren har alltså ett ansvar och du som köpare har rätt att kräva avhjälpande, det ska ske utan kostnad för dig som köpare vilket innebär att säljaren står för reparationskostnader och till exempel transportkostnader från och till dig som köpare (34 § köpl).Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljare insåg eller borde insett detta kan du ha rätt att häva köpet istället (25 § köpl). Att motorn inte läcker olja är något som kan anses väsentligt för dig eftersom det generellt är viktigt men också för att du specifikt frågat säljaren om detta. Du skriver även om att det fanns massa andra fel på a-traktorn vilket också kan innebära ett starkare argument för din rätt till hävning. Innan du kan häva måste dock säljaren få möjlighet att avhjälpa felet (37 § köpl).Det är viktigt att du reklamerar felet till säljaren, annars kan du inte göra felen gällande. I samband med reklamationen eller skälig tid därefter behöver du också meddela att du vill kräva avhjälpande eller häva köpet från säljaren (32 §, 35 § och 39 § köpl).SammanfattningMin bedömning är att a-traktorn kan anses vara felaktig och du framförallt bör kunna åberopa de felen som finns i motorn. Du har då rätt att göra påföljder gällande och bör vända dig till säljaren och informera om dina krav så snart som möjligt.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar