Har jag rätt till prisavdrag för stora fel vid ett båtköp av en privatperson?

2021-07-19 i Köplagen
FRÅGA |Vi har köpt en båt på blocket av en privatperson. Det visar sig att båten har fler större fel som vi inte kunde upptäcka vid visningen och vi undrar om vi har några rättigheter eller om det bara är upp till säljaren att ha goodwill att betala reparationer eller åtminstone delarna? Båten kostade 550 000 och med felen var den inte värd den summan.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du som privatperson har köpt båten av en annan privatperson omfattas affären av köplagen.Fel på båtenBåten ska stämma överens med den information som säljaren gick ut med i annonsen. Det vill säga den ska fungera för det ändamål som den är avsedd för, se 17­­-18 §§ köplagen.UndersökningspliktDu som köpare har ingen undersökningsplikt. Däremot kan du inte åberopa ett fel om köparen har uppmanat dig att undersöka båten, och det rör sig om fel som du borde kunna upptäcka, se 20 § köplagen.Befintligt skickDet är väldigt vanligt att saker säljs i befintligt skick. Det framgår inte av ditt brev om båten såldes i befintligt skick. Det som är viktigt att tänka på vid köp i befintligt skick, är båtens ålder och om priset känns ovanligt lågt i förhållande till originalvärdet. Om det är så att båten är gammal eller om priset kraftigt avviker från marknadsvärdet, måste du räkna med att det kan finnas stora brister.Du skriver att båten har större fel, som du dessutom inte kunde hitta vid köpet. Då gäller inte reglerna om befintligt skick, se 19 § köplagen. Om båten väsentligen avviker från vad du kunnat räkna med, eller om säljaren underlåtit sig att meddela dig de stora felen, kan du åberopa fel trots att båten är såld i befintligt skick.Vad kan du göra om det finns ett fel på båten?Du skriver att båten är behäftad med stora fel. Det innebär att oavsett om du köpt den i befintligt skick eller ej har du rätt till ersättning. Du kan i det här fallet välja om du vill ha prisavdrag eller häva köpet enligt 30 § köplagen. Säljaren kan även om den föredrar det åtgärda felen enligt 36 § köplagen.Om du nu vill påkalla felen och kräva prisavdrag, är det viktigt att du reklamerar båten till säljaren. Det ska du göra så fort du har upptäckt felen, se 32 § köplagen. Jag rekommenderar dig att göra det skriftligt. Kom ihåg att du måste reklamera varje fel var för sig. Du kan inte bara säga att du är missnöjd med båten. Varje fel måste specificeras.SammanfattningAv ditt brev framgår det att båten har flera större fel. Det tyder på att du har rätt till prisavdrag eller att häva köpet. För att det ska vara möjligt måste du reklamera varje fel var för sig. Om säljaren inte vill åtgärda felet eller ge dig prisavdrag, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Rätt till ersättning för kostnader till följd av sjukdom hos en nyköpt katt

2021-07-08 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en huskatt av en privatperson. Vid leverans var katten id-märkt samt vaccinerad med en spruta och detta fick jag papper på men inte vetrinärbesiktad. Säljaren sa även att hon avmaskat katten. Ett dygn efter jag fått hem katten började den kräkas och må jättedåligt. Åkte in akut till veterinären där han fick dropp och smärtlindring. Efter ultraljud och röntgen visade det sig vara stopp i tunntarmen pga extremt mycket mask. Nu har katten vart inlagd hos vetrinären i snart 2 dygn och min fråga är om jag har rätt att kräva ersättning från säljaren? Inget avtal skrevs mellan oss.
Doorsa Salehy |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har köpt en katt av en privatperson och ett dygn senare har det visat sig att katten är sjuk och nu undrar du huruvida du har rätt till ersättning från säljaren. Eftersom din fråga rör sig om ett köp mellan två privatpersoner är det Köplagen (1990:931) [KöpL] som blir tillämplig. Köplagen är dessutom endast tillämplig vid köp av lös egendom (1 § KöpL). En katt definieras som en lös egendom i lagens mening. Vidare är det viktigt att påpeka att ett avtal mellan parterna går före lagens bestämmelser eftersom lagen är dispositivt (3 § KöpL). Eftersom det framgår av frågan att ett avtal inte har upprättats mellan er, kommer köplagens bestämmelser vara utgångspunkten. Fel i varaFör att en vara ska betraktas som felaktig krävs det att varan avviker från avtalet eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). I erat fall kan varan inte avvika från avtalet då ett avtal inte har upprättats mellan er. Därför kan vi utgå ifrån att katten i fråga avviker från vad ni med fog kunnat förutsätta (17 § 3 st. KöpL). Eftersom säljaren har informerat er vid köpet att katten är avmaskad med någon dag senare får katten problem pga "extremt mycket mask", kan det anses att något har gått fel till. Det kan vara att katten inte har fått i sig medicinen ordentligt eller att katten har fått i sig spolmaskägg som kan finnas i andra katters päls eller avföring. Det kan därför konstateras att katten är behäftad med fel i lagens mening. Säljaren är däremot endast ansvarig för fel som har funnits redan vid köpets fullbordan. Risken för varan övergår från säljare till köpare vid tidpunkten för överlämnandet (13 § KöpL). Säljaren ansvarar dock för fel som visar sig efter överlämnandet i de mån felet inte var upptäckbar vid köpet, dvs dolda fel (21 § köpL). Eftersom kattens sjukdom inte var upptäckbar och kunde endast upptäckas genom en veterinärundersökning, kan det konstateras att "felet" är en s.k. dold fel. Dessutom har felet visat sig ett dygn efter riskövergången vilket innebär att felet har funnits sedan innan risken övergick till er. HD har fastställt genom NJA 1989 s. 156 att för att ett fel ska finnas hos djur ska de ha fått sjukdomen innan köpets fullbordan. Det krävs dock inte att felet är upptäckbar vid själva köpet. Därmed kan vi konstatera att sjukdomen i fråga är ett fel i lagens mening och att säljaren är ansvarig för felet. ErsättningsrättÄr varan felaktig och felet beror på säljaren, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag. Köparen kan även häva köpet och kräva skadestånd (30 § KöpL). Det är viktigt att köparen reklamerar felet inom skälig tid efter att de märkt eller borde ha märkt felet. Detta innebär att du som köpare måste kontakta säljaren så fort som möjligt för att åberopa att varan är felaktig (32 § KöpL). Om du inte reklamerar i tid, kan du förlora rätten att göra felet gällande. Ett undantag till reklamationsfristen är om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL). Eftersom säljaren har tidigare sagt att katten är avmaskat, vilket har visat sig inte vara sant, kan det diskuteras om säljaren kan anses ha stridit mot tro och heder.Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnader för köparen (34 § 1 st. KöpL). Om säljaren däremot inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för kostnaderna för att avhjälpa felet själv (34 § 3 st. KöpL). Detta innebär att du har rätt att kräva säljaren på ersättning för de kostnader som har uppkommit till följd av sjukdomen. Rätt till skadeståndKöparen har rätt till ersättning för den skada de lider genom att varan är felaktig (40 § KöpL). För att skadeståndsrätt ska föreligga krävs det att felet har varit utom säljarens kontroll. Vidare krävs det även att säljaren inte skäligen kunde ha räknat med felet och även att säljaren inte kunde ha undvikit följderna. I det angivna fallet anger säljaren att katten är avmaskat men eftersom katten får senare problem pga extremt mycket mask, kan det konstateras att något har gått fel till. Om det visar sig att katten inte har avmaskats, kan rätt till skadestånd förekomma då felet inte har har varit utom säljarens kontroll och säljaren kunde förutse följderna av att inte avmaska katten. Om det däremot visar sig att säljaren har avmaskat katten men att katten inte har fått i sig medicinen ordentligt eller att katten har fått i sig spolmaskägg eller liknande, kan skadestånd inte förekomma. I det andra fallet, har säljaren inte kunnat undvika felet och felet har varit utom hans kontroll, därför är kravet för skadestånd inte uppfylld. Däremot kan skadestånd bli aktuell om säljaren har vid köpet försäkrat er att katten är frisk och att allt har gått rätt till vid avmaskning (NJA 1989 s. 156). Sammanfattningsvis, har du som köpare rätt till ersättning för de kostnader som tillkom till följd av sjukdomen. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få tillbaka mina pengar om säljaren inte levererar varan inom rätt tid?

2021-07-08 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en vara på Tadera via swish och inte fått min vara av personen. Finns det något sätt att man kan får tillbaka sina pengar på något sätt?
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom säljaren inte har levererat varan inom rätt tid har hen begått ett avtalsbrott (25 § köplagen). Du kan börja med att meddela säljaren att du vill häva köpet, därmed ska säljaren betala tillbaka pengarna. Om säljaren vägrar att göra rätt för sig är det möjligt att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos kronofogden (KFM) (2 § lag om betalningsföreläggande [BfL]).Beteendet i fråga kan också vara brottsligt, exempelvis om personen avsiktligt har lurat dig på pengar. Hur går ansökan till?Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens (de pengar säljaren är skyldig dig) belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter.Det krävs inte att du framlägger bevis i detta förfarande, så länge ditt krav inte är uppenbart obefogat (ogrundat) kommer KFM att ta upp din ansökan (23 § BfL). En förutsättning för ansökan är att fordran är förfallen till betalning, d.v.s. sista datum för betalning ska ha passerats. När du fyller ut din ansökan kan du utgå exempelvis från tidpunkten då du anser att återbetalning senast skulle ha skett, exempelvis dagen du då hävde köpet på grund av avtalsbrottet. Vad händer efter ansökan?KFM kommer att delge svaranden (säljaren) din ansökan med ett föreläggande om att han ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att du kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa dig att driva in skulden exempelvis genom en utmätning av gäldenärens egendom. Detta gör KFM självmant och du behöver alltså inte ansöka om det om du får ett utslag.Om svaranden bestrider ansökan kommer du underrättas om det och då kan du skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten (om du vill det) (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste du alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor, kostnaden beror lite på hur målet kommer handläggas och vilken summa betalningskravet ligger på. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att du kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Du måste alltså kunna bevisa att du hade rätt till att häva avtalet och att säljaren har begått ett avtalsbrott. Om du förlorar målet i tingsrätten kan du behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan du bestämmer dig för att överlämna målet till tingsrätten.Polisanmälan Om någon har lurat dig på pengar kan du har blivit utsatt för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om du tror att du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en polisanmälan. Du kan ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstationen och be om hjälp för att upprätta en anmälan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.Med vänliga hälsningar,

Köp mellan privatpersoner

2021-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en båt av en privatperson. Vi använde en köpekontraktsmall. När det var tid för att hämta båten hade säljaren upptäckt en läcka i varmvattenberedaren. Han tog på sig att installera en ny så snart som möjligt mot att jag höll inne 2-3 % av köpeskillingen. Den skulle betalas när felet var åtgärdat och la till en bilaga om det. I och med den kända läckan var vattentanken tömd, så det fanns ingen möjlighet för mig att undersöka om det fanns läckor i ledningarna. Vi skrev inte något särskilt om det i kontraktet, men det är ju uppenbart i och med nämnda läcka i varmvattenberedaren. Jag tog över båten den dagen.Säljaren åtgärdade felet och jag kunde nu fylla på med vatten i tanken på båten. Efter en vecka upptäcker jag att det läcker in vatten i kabinen. Efter lång tid av sökande finner jag att det läcker från vattenledningarna till hon i badrummet. Läckan har med tiden fyllt skrovet under kabinen och tillslut svämmat in och vattenskadat heltäckningsmattan i kabinen. Jag reklamerar detta som ett dolt fel i och med att jag inte getts möjligheten att undersöka läckor. Jag håller inne den slutliga betalningen då jag läser i Köplagen att jag har rätt till det om jag reklarmerar det dolda felet och beloppet underskrider mina krav på kompensation. Säljaren svarar inte ens på reklamationen utan skickar ärende till kronofogden. Gäller Köplagen i detta fall? Vad har säljaren för krav på sig att svara på min reklamation? Vad gör jag?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Gäller köplagen?Det här är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner och då blir köplagen (KöpL) aktuell. Enligt 3 § KöpL är köplagen dispositiv och det betyder att man kan avtala om att köplagens bestämmelser inte ska gälla för ert köpeavtal. Så börja med att kolla om ert köpeavtal har avtalat bort köplagen eller inte. Jag kommer att utgå ifrån att lagen gäller för ditt köp.Din undersökningsplikt före köpetNär man köper en vara så har köparen en undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Där köparen ska undersöka varan före köp men det är inget som är en skyldighet för köparen att göra. Dock kan det påverka dina chanser att åberopa felet på varan. Det är två fall som påverkar din rätt att åberopa felet:1. Att du som köpare har faktiskt undersökt varan eller, 2. Att du som köpare har inte undersökt varan fast du har fått uppmaningar av säljaren att undersöka varan. Då om någon av de två situationerna stämmer in på din situation så kan du inte åberopa fel som du borde ha märkt. I den informationen som du har skrivit så framgår det inte om faktiskt undersökte båten innan köpet. Sedan så kunde du inte undersöka ledningarna då det fanns inget vatten i ledningarna därmed borde felet inte anses vara ett fel som du borde ha märkt.Undersökningsplikt efter köpetSom köpare har du en undersökningsplikt efter du har mottagit varan enligt 31 § KöpL. Då du som köpare ska undersöka varan så snart som möjligt efter varan har lämnats över till dig. Undersökningen ska stämma överens med god affärssed och det betyder att undersökningen skulle ha gjorts på samma sätt som den genomsnittliga köparen hade undersökt persiennederna. Varför det är viktigt att undersöka är då det påverkar dina möjligheter att reklamera varan för eventuella fel.Har du reklamerat?Att utgå från informationen som du har gett mig verkar det som att du har kontaktat säljaren och påpekat felet på varan, alltså reklamerat enligt 32 § KöpL. Då har du uppfyllt den första delen av reklamationen. Den andra delen är att du måste ha reklamerat inom skälig tid från den tidpunkt du upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. När det kommer till vad som anses vara skälig tid har man gjort den bedömning att vid köp av en näringsidkare så har köparen ett par dagar på sig att reklamera fel. När det kommer till köp av en privatperson kan man anta att den är längre men det beror på också vad det är för typ av vara som har köpts för det påverkar också tidsramen för en reklamation.Vad kan du göra?Du bör har rätt att åberopa felet och har reklamerat inom skälig tid har du rätt till påföljder av felet. Det du har rätt till är avhjälpande eller omleverans (34–36 §§ KöpL) eller prisavdrag eller hävning (37–39 §§ KöpL). Att utgå från informationen vill du ha avhjälpande av felet. Då säljaren inte svarar så får du ta det till domstol och skicka in en stämningsansökan. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp att rikta din talan mot säljaren kan du boka en tid med en av våra jurister här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Båt med motorn sålt i befintligt skick

2021-07-14 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt min båt med motor på blocket. I befintligt skick. Nu ca 2, 5 månader senare hör köparen av sig till mig och säger att båten troligtvis legat på botten, då det var sand och rost i motorn. Det är inget jag vet nåt om, jag köpte båten till min dåvarande sambo, sen efter separationen har bara båten stått. Jag erbjöd mig betala reparationen men han ville inte det då det inte var säkert att det skulle gå. Jag bad han leta efter en likvärdig motor vilket han inte heller ville, jag påpekade att båten är värd 10-15 tusen men han sa att det var ju motorn han ville ha, det hela slutade med att han nu skall gå till rätten?? enligt allt jag läst så har jag rätt??
Liv Stålhammar |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att en vara säljs i väsentligt skick innebär att du som säljare friskriver dig från att det ska finnas fel i vara, på den grund att varan i sig är gammal/använd. Det finns några situationer då en vara kan anses felaktig trots att den sålts med en befintligt skick klausul (19 § köplagen). När anses varan felaktig?Varan anses felaktig...1. Om varan inte överensstämmer med de uppgifter som lämnats innan köpet av säljaren OCH som har påverkat så köparen gått igenom med köpet.2. Om säljaren innan köpet medvetet valt att inte berätta för säljaren om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper (som säljaren känt till), som köparen kunde räknat med att bli upplyst om och som annars hade lett till att köparen inte gick igenom med köpet.3. Om varan är i väsentligt sämre skick än vad han kunnat räkna med, med hänsyn till priset på varan. Det räcker med att en av ovanstående situationer gäller för att varan ska anses felaktig.Hur ser det ut i ditt fall?Angående den första punkten förutsätter jag att du inte har sagt till köparen att båten exempelvis är i bättre skick än vad den är eller liknande. För att visa på vad som gäller här kan du exempelvis hänvisa till vad din annons på blocket sa (om du på blocket har beskrivit att båten har stått orörd och är begagnad exempelvis). Angående den andra punkten kan du återigen hänvisa till din annons på blocket för att visa vad som sagts; om du även har haft någon form av mejl/sms konversation kan det också stödja att du inte underhållit någon information. Har du exempelvis berättat för köparen att båten inte använts på ett tag är det bra. Om det skulle komma fram senare att din f.d sambo på något sätt haft sönder motorn så har du inte känt till detta, vilket innebär att du inte har gjort ett medvetet val i att inte berätta att det kan finnas problem med båten/motorn. Angående den tredje punkten är det omöjligt för mig att göra en bedömning, då jag inte vet till vilket pris båten/motor såldes för. Från vad du beskriver för mig låter det som att du inte har gjort något fel i situationen som uppstått. Slutligt råd Jag vet inte om köparen endast hotat med att ta upp frågan i rätten, eller om en rättsprocess faktiskt har inletts. Eftersom tvisten är civilrättslig kommer det vara du och din motpart som ska bevisa hur läget ser ut. Beroende på om det finns skriftliga bevis eller om ord står mot ord kan utfallet i målet se olika ut. Jag har redogjort för min syn ovan, men jag kan givetvis inte garantera vad en domstol kommer besluta. Det är en stark rekommendation att du anlitar en advokat eller ett ombud om det faktiskt blir en tvist i domstol. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Allmänna friskrivningars begränsningar

2021-07-08 i Köplagen
FRÅGA |Jag har en gammal husvagn från 1978 och har en kund som är villig att bet 500sek. Jag betraktar den som skrot o har medd kunden om de skador som jag vet om. Hur garderar jag mig till 100% från alla ev ek skadeanspråk o krav som kan komma från kunden efter bet o hämtning. Jag ringde på en annons där han skriver att han är intresserad av bl.a fuktskadade, defekta o krockskadade vagnar.Tacksam för snarast svar.
Eles Karahalilovic |Hej, tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !Jag tolkar din fråga som om det finns en möjlighet för dig att sälja varan på ett sätt så att du kan friskriva dig ansvar från eventuella fel och ersättningsanspråk som kan komma utav det.Köplagen är tillämplig vid försäljning av lösören mellan två privatpersonerDå jag tolkar det som atthandlar om försäljning av ett lösöre mellan två privatpersoner, så är köplagen (KöpL) tillämplig !(OBS om du sålt husvagnen i roll som en näringsidkare till en konsument gäller inte denna lag, och jag råder dig att skicka in ytterligare frågor till oss här på lawline!)Allmänna friskrivningar har viktiga begränsningarDet är inte ovanligt att säljare brukar sälja saker i befintligt skick eller med något annat allmänt förbehåll som ett sätt för att friskriva sig allt ansvar för eventuella fel som kan dyka upp efter försäljningen. Detta gör man eftersom att felansvar leder till säljaren måste avhjälpa felet alternativt sätta ned priserna eller t.o.m. betala skadestånd. Det finns dock viktiga begränsningar när man gör allmänna förbehåll, som innebär att man aldrig fullt ut kan skydda sig genom att säga att man inte tar ansvar över senare uppkomna fel (19 § KöpL). Vad denna paragraf innebär är att en vara fortfarande kan anses felaktig, trots en allmän friskrivning om antingen:Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter angående dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant viktigt förhållande angående varans egenskaper eller användning som säljaren måste antas ha känt till och som köparen kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten antas ha inverkat på köpet.När varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsättaKommentar till punkt 1: En säljare kan friskriva sig felansvaret enligt denna punkten genom att före köpet tydligt frånsäga sig ansvar för uppgiftens riktighet.Kommentar till punkt 2: Säljaren måste antagas ha vetat att varan var dålig i relevant avseende för att denna punkt ska göras gällande (vilket är en bevislättnad för köparen). OBS dock köparen kan inte klaga på sådant som denne borde ha upptäckt vid en undersökning av varan, vilket följer av köparens undersökningsplikt som denne bör ha uppfyllt före köpet (20 § KöpL). Om köparen väljer att inte göra denna undersökningen så kan denne inte klaga på fel som denne borde ha upptäckt ifall denne faktiskt hade gjort den, såvida inte köparen svikligen förlett honom att inte undersöka.Kommentar till punkt 3: Denna punkt berör situationer när en vara är väsentligt sämre än köparen kunnat förutsätta med hänsyn till varans kvalitet, pris etc. Tar säljare t.ex. bra betalt för en vara tenderar allmänna friskrivningar att bli mindre effektiva, då köparen ändå förväntas få valuta för pengarna om det är en dyr vara.Viktigt att påpeka är att ett fel som en köpare hittar måste reklameras av köparen inom skälig tid från tidpunkten för upptäckten av felet, varav om denne inte gör det så går reklamationsrätten förlorad (32 § KöpL).Lär räcka med att berätta om eventuella fel du vet om samt erbjuda köparen att undersöka varan för att kunna skydda dig mot felansvarI ditt fall handlar det om en äldre husvagn som ska säljas till ett lågt pris. Mitt tips är att upplysa om alla fel som du själv vet om till köparen samt att du skriver in i eventuellt avtal om att köparen fått tillfälle att undersöka varan. Undersökningen är viktig då köparen inte kan klaga på fel som denne borde ha upptäckt vid den gjorda undersökningen. I.o.m. åldern, slitaget och det låga priset på husvagnen så kan köparen inte ställa höga krav på vad denne bör kunna förutsätta av detta köpet. Priset och kvaliteten på husvagnen talar sammantaget för att så länge du nämner de fel som du vet uppenbarligen finns på husvagnen så kan du på goda grunder friskriva dig ansvar för andra eventuella fel som skulle riskera dyka upp i framtiden för köparen. Förtydliga också för köparen att du säljer varan i befintligt skick !Hoppas det var svar på dina funderingar ! Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor !

Fel vid köp av bil

2021-07-04 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte 2021-03-15 en en begagnad bil av en privatperson via Blocket. Dumt nog skrev vi bara under bytet av ägare genom registreringsbeviset men utan att skriva ett Köpekontrakt. Bilen är en sådan modell som alla har en luftkonditionering men vid köpetillfället var det så kallt att det inte var aktuellt att testa en sådan funktion. Jag lämnade häromdagen in bilen på en AC-service där jag fick tråkiga nyheter från mekanikern att kondensorn i luftkonditioneringen har ett läckage samt att kompressorn inte låter som den ska, både behöver bytas till en kostnad om 17000:- vilket motsvarar halva bilens köpeskilling. Mekaniken var övertygad om att dessa fel uppkommit en längre tid tillbaka, innan köpetillfället, och att säljaren måste vetat om detta då säljaren uteslutit att nämna denna funktion i objektbeskrivningen på Blocket. Jag förmodar att jag får skylla mig själv och lära mig av mitt misstag att missa skriva ett Köpekontrakt, men har jag några möjligheter/rättigheter att få ersättning/kompensation från säljaren i denna situation?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du köpt en begagnad bil av en privatperson varpå det senare framkommit att luftkonditioneringen inte fungerar på önskvärt sätt. Min uppfattning är att alltså försäljningen skett mellan två privatpersoner. Därmed återfinns de rättsliga utgångspunkterna för denna situation i köplagen (KöpL). Om en privatperson köper en bil från en näringsidkare så aktualiseras ett annat regelverk. Men i detta fall verkar det vara en köprättslig situation mellan två privatpersoner, vilket gör att köplagen som sagt blir tillämplig. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att om ni som avtalsparter kommit överens om något annat än det som anges i lagen, så är det de som kommer att gälla (3 § KöpL). I besvarandet av frågeställningen utgår jag därmed från KöpL.Fel i varanVaran ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL).Köparens undersökningspliktKöparen får inte som fel åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet. En köpare kan inte heller åberopa ett fel som hen hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, exempelvis om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL).En köpare har en omfattande undersökningsplikt, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i oerhört dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten (18 § KöpL). Föreligger det fel i varan i ditt fall?Vad köparen haft fog att kunnat förutsätta vid köpet enligt (17 § KöpL) görs med beaktande av omständigheter i det enskilda fallet, dvs. med hänsyn till den aktuella bilen och dess egenskaper. I din bakgrundsinformation tolkar jag det som att köpeskillingen för bilen låg på 34.000 kronor. Du anger dock inte hur långt bilen har rullat, om ni vid tillfället för köpet diskuterade om luftkonditioneringen fungerade m.m. När går ansvaret för fel över på köparen?Huvudregeln vid köp av en begagnad bil är att ansvaret för fel går över i samband med varans avlämnande, det vill säga när köparen åker iväg med bilen (13 § KöpL). Detta innebär att huvudregeln är att säljaren inte är ansvarig att bistå med hjälp eller kompensation för fel som inträffat med bilen efter varans avlämnande. Det finns dock undantag till denna huvudregeln, vilket kommer redogöras för här nedan.Säljaren kan däremot bli ansvarig för del som fanns redan vid riskövergången men som visade sig senare (21 § KöpL). Det som blir avgörande här är om felen fanns redan vid försäljningen. Din mekaniker anger att säljaren måste varit medveten om detta. Möjligtvis kan det vara så, men som huvudregel är det du som har bevisbördan om du hävdar att en viss omständighet föreligger. ReklamationKöparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas reklamation. Om du inte redan gjort det, så rekommenderar jag dig att meddela säljaren om det som inträffat, så att kravet på reklamation är uppfyllt. Sammanfattning och min bedömning av din situationMin uppfattning är att bilens köpeskilling borde vara påverkande på vad du som köpare haft fog att kunnat förutsätta. När man köper en begagnad bil på blocket för en summa på 34.000 kronor så kan du som köpare inte ha anledning att tro att bilen är felfri, om inte annat avtalats mellan dig och din motpart. Att du valt att inte testa luftkonditioneringen, trots att det var kallt ute, kan innebära att du inte genomfört en erforderlig undersökning som kan krävas av dig i denna situation.Utifrån din bakgrundsinformation, så är min bedömning att du inte bör ha rätt till några påföljder i detta läge. Detta förutsätter dock att säljaren inte agerat svekfullt och exempelvis varit medveten om att luftkonditioneringen inte fungerade men valde att gömma det från dig. Min rekommendation är dock att du reklamerar felet, dvs. meddelar säljaren det som inträffat och försöker nå en intern lösning. Om det inte går att enas, så återstår det slutligen en möjlighet för dig att stämma säljaren i domstol. Min rekommendation är dock att det inte bör göras i detta fall med hänsyn till de omständigheter som framförts i frågan. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra för att undvika problem vid försäljning av en husvagn i befintligt skick?

2021-06-28 i Köplagen
FRÅGA |HejVi ska sälja vår husvagnen men jag är rädd att göra fel och att det ska bli problem med köpren.Vår husvagnen är en kabe smaragd från 89.Vi har inte fukt testat den utan vill sälja den i befintligt skick för 25000krNär vi köpte vagnen förra året sa säljaren till oss att han hade lagat en fuktskada i högra hörnet bak i vagnen. Vi hade ingen fuktmätare med oss med det kändes torrt och det luktade inte konstigt i vagnen. Därefter har vi bott i vagnen varje helg året runt och har fortfarande inte märkt ngt.När vi har haft folk och tittat på vagnen har vi informerat om detta samt sagt att den inte är fukt testad utan vi köpte den i befintligt skick av säljaren.Vad mer kan jag göra utan att behöva fukt testa vagnen?Med vänlig hälsning
Björn Lotoft |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Du säljer din husvagn i egenskap av privatperson till en annan privatperson, därför omfattas du av köplagen. En köpare har enligt köplagen ingen undersökningsplikt. Du har valt att sälja husvagnen i befintligt skick. Det innebär precis som det låter att vissa småfel och slitage kan föreligga med tanke på husvagnens ålder och pris. Skulle det vara så att husvagnen inte stämmer överens med vad du har sagt, eller om ett fel är av väsentlig avvikelse, kan köpare åberopa fel i varan enligt 19 § köplagen, och kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 39 § köplagen.Du skriver i ditt brev att du upplyst de potentiella köparna om att det har varit en fuktskada som är reparerad och att du sedan dess inte har känt någon lukt under den tid som du använt husvagnen. Fuktskadan kan därför anses vara åtgärdad. I det fall en köpare med din information väljer att undersöka husvagnen mer ingående på grund av den tidigare skadan, kan köparen senare inte åberopa en eventuell fuktskada som ett fel, se 20 § köplagen.Om du misstänker att det finns en fuktskada, är det klokt att utföra en fuktmätning med en protimeter. Det problem som kan uppstå vid en eventuell tvist är vad du känner till om husvagnen och vad köparen borde kunnat inse. Som jag skrev inledningsvis ställs det inga krav på att köparen undersöker husvagnen. Det går inte heller att ställa krav på att köparen ska ha en god kunskap om husvagnar och problematiken med fuktskador.Tidigare rättsfall med samma problematikDet finns ett rättsfall om mögelskador i en husbil, som kan användas som stöd och förklaring för hur du ska agera. I rättsfallet framgår det att mögelskador är ett vanligt problem i husbilar/husvagnar, eftersom det lätt kan tränga in fukt genom takluckor eller vid fönsterna. I det fallet rörde det sig om en köpare som trots att de kände en viss mögeldoft inte gjorde en fackmannamässig undersökning, vilket de borde ha gjort. De fick ändå rätt i att åberopa fel i husbilen eftersom säljaren hade bagatelliserat problemet och sagt att det inte fanns något mögel i husbilen. (Husbilen var full av mögel). Domstolen gav då köparen rätt i att hävda att det förelåg ett fel. Det går alltså inte att ställa krav på att köparen ska ha en kunskap om den specifika varan.SammanfattningOm du inte vill göra en fuktmätning innan du säljer husvagnen, kan du precis som du tänkt, sälja den i befintligt skick. Du ska upplysa säljaren om att husvagnen tidigare har haft en fuktskada, som nu är åtgärdad och att du inte märkt några tecken på ytterligare fuktskador. Du kan samtidigt informera köparen om problematiken med fuktskador i husvagnar, med stöd av det rättsfall jag hänvisar till. (Rättsfallet heter NJA 1996 s. 598). Eftersom du skriver att du inte känner någon doft av fuktskador eller upptäckt någonting som tyder på det, ljuger du inte för köparen. Om köparen vill vara säker på sitt köp, är det då upp till den att genomföra en fackmannamässig besiktning med fuktmätning. Köparen kommer då inte vid ett senare tillfälle kunna hävda att det föreligger ett fel i husvagnen. Det är en god idé att upprätta ett skriftligt köpeavtal där det framgår att du sålt husvagnen i befintligt skick, och vad du informerat köparen om. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett köpeavtal, hjälper vi på Lawline dig gärna.Vänligen,