Kan man häva ett muntligt avtal?

2020-09-25 i Köplagen
FRÅGA |Kan säljare av begagnad bil efter muntligt avtal häva avtal ? Av anledningen att han ångrat försäljningen.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bindande avtalEtt avtal bygger på två samstämmiga viljeförklaringar, dvs. anbud och accept. Det krävs inget skriftligt avtal för att avtalet ska anses vara bindande, förutom vid undantagsfall (t.ex. köp av fastighet) (1 § avtalslagen). Har en köpare och en säljare kommit överens om att de ska ingå i ett avtal om köp av bil så är avtalet bindande för båda parterna. Detta innebär att båda parter ska prestera i enlighet med avtalet – du betalar för bilen och säljaren lämnar över bilen till dig. Ångerrätt?Jag utgår ifrån att i detta fall handlar det om ett köp av bil mellan privatpersoner – köplagen (KöpL) blir då tillämpligt. Enligt köplagen har säljaren ingen ångerrätt om den inte har avtalats. Det är endast om det föreligger kontraktsbrott från din sida kan säljaren häva avtalet. Du kan därför kräva fullgörelse (23 § KöpL).SammanfattningSäljaren har inte rätt att häva avtalet vid ånger. Muntligt avtal är bindande avtal – det kan dock vara svårt att bevisa att ett sådant avtal har slutits. Som sagt har du som köparen rätt att kräva fullgörelse. I praktiken kan dock detta vara svårt. Om det är så att du vill ha den bilen och säljaren vägrar att fullfölja avtalet, kan du väcka talan i domstol.För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel i vara

2020-09-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en häst av uppfödaren (momsad) 2 månader efter köp var hästen halt. I 8 månader stod hästen mer eller mindre på box och för en vecka sedan fick hon somna in. Inget står i kontraktet om att hon var skadad vid köp, hon hade haft kotledsinflammation en gång. Hon var besiktad/checkad en månad innan köp. Hur går jag tillväga för att få tillbaka mina pengar? Går det att få tillbaka pengar? Både veterinär och hovslagare hävdar att felen på hästen kommer från tidigare ägare. Mvh
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Jag antar vid svarandet av frågan att uppfödaren inte räknas som näringsidkare och därmed anses som privatperson. Anses uppfödaren vara näringsidkare ska istället Konsumentköplagen användas vid besvarandet. Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen). Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skickI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat hästens skick får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig. Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/veterinärkontakt krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelade du säljaren inom den tiden efter att du fick kännedom om felet torde det gå att åberopa. En ytterligare förutsättning för att du ska kunna häva köpet är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes för länge sedan och i och med att hästen avlidit sedan dess kan det vara svårt att idag häva köpet. Vad kan du göra?Det du kan göra är, utöver att försöka med hävning om du anser att du lämnat hävningsförklaring är att kräva skadestånd för de skador du fått till följd av att hästen var felaktig. Här krävs dock fortfarande att en reklamation skett för att du ska kunna åberopa skadestånd. I och med att hästen dör lider du en ekonomisk förlust motsvarande dennes värde. Detta kan du eventuellt kräva av säljaren i domstol. Har det inte givit något att kontakta uppfödaren kan ett ytterligare meddelande med hot om repressalie vara lämpligt. Är de skador du haft och vill få åter lägre än 23 250 kr kan därefter ett förenklat tvistemål vara att föredra. Genom stämning här riskerar du inte förlora lika mycket på en eventuell förlust då varje part i princip står sina egna rättegångskostnader. SammanfattningsvisDet kan fortfarande vara aktuellt med en hävning om det är så att du tidigare lämnat hävningsförklaring. Har du inte det kan skadestånd fortfarande vara aktuellt, om det anses att felet förelåg vid köpet och du inte vetat om detta. Här krävs också att du har reklamerat felet inom skälig tid efter att du märkt av felet (sannolikt några månaders tid). Om inte meddelande till säljaren om skadestånd ger något kan det vara lämpligt med stämning i domstol. OM skadeståndet rör mindre belopp (23 250 kr) är en förenklad tvist att föredra då rättegångskostnaderna är kraftigt reducerade och då ytterligare kostnader går att förutspå på ett lättare sätt än i en vanlig tvist. Vänligen,

vad gäller vid köp mellan privatpersoner om köparen inte betalar och skadar varan?

2020-09-04 i Köplagen
FRÅGA |Hej, skrev ett köpekontrakt med en privatperson om avbetalning per månad på ett bilköp, 9 månader gick med bara fått betalt för 5 månader. Jag har påpekat att om betalningarna inte sköttes så kunde personen lämna tillbaka bilen. Personen ifråga köper en annan liknade bil och sedan dumpar bilen på en tom parkering och lämnar efter sig reparationer för 20.000kr. Får ett sms att personen ifråga inte vill ha bilen längre. Är detta ett kontraktsbrott? Vart kan jag vända mig? Vad kan jag göra i en sån här situation? Fått sälja vidare bilen med förlust pga detta.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har sålt en bil på avbetalning till en person, som inte har följt avbetalningsplanen trots att du har påmint om förfallna betalningar, och att köparen därefter lämnat bilen på en plats ingen av er har kontroll över bilen och att kostnader i samband med detta uppgått till 20 000 kr utöver de uteblivna betalningarna. Jag ska försöka besvara dina frågor nedan under olika rubriker. Är detta kontraktsbrott?Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att ingånget avtal ska hållas, alltså att man är skyldig att fullgöra sin del av ett avtal. Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen, och utgångspunkten enligt köplagen är att avtalet har företräde framför lagen (3§ köplagen). Utgångspunkten enligt köplagen är att köparen ska betala varan hos säljaren, och köparen måste vidta åtgärder för att möjliggöra betalningen (48§ köplagen). Om köparen inte betalar enligt överenskommelsen är köparen i dröjsmål med sin prestation. Beror detta dröjsmål på köparen eller något förhållande på dennes sida, får säljaren kräva betalning eller häva köpet och kräva skadestånd (51§ köplagen). Först har du rätt att kräva att köparen betalar (52§ köplagen) eller om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott så kan du även häva köpet (54§ köplagen). Väsentligt avtalsbrott avgörs rent objektivt utifrån köparens beteende. Du har även rätt till skadestånd för skada du lidit på grund av köparens dröjsmål med betalningen, såvida köparen inte kan bevisa att dröjsmålet beror på omständigheter som är helt utom dennes kontroll, som nationellt problem med banken eller liknande, som köparen inte kunde ha förväntat vid köpet eller undvikit (57§ köplagen). Du har alltså rätt till ersättning både för direkta och indirekta förluster, och alltid rätt till ersättning om förlusten beror på försummelse hos köparen. Att köparen har lämnat bilen utan att ha kontroll på bilen, och den sedan går sönder, kan det vara en sådan skada du kan få ersättning för.Observera dock att du endast kan häva köpet efter att köparen fått bilen i sin besittning, om du har förbehållit dig rätten att ta tillbaka bilen redan när köpet ingicks (54§ 4st köplagen).Kort och gott kan man alltså säga att säljaren har begått ett kontraktsbrott genom att inte betala enligt ert avtal. Men då du fått tillbaka bilen tolkar jag det som att en hävning av köpet inte riktigt är lösningen på ditt problem, utan snarare skadeståndsfrågan. Var kan du vända dig och vad kan du göra i en sådan situation?Som jag tolkar det har du fått tillbaka bilen och att du har sålt bilen på nytt till en ny person, men gått med förlust på grund av reparationskostnaderna. Jag förstår inte riktigt hur det har löst sig med betalningen av bilen, om de pengarna gått tillbaka till den förra köparen eller inte. Men om du vill ha ersättning för reparationen av bilen så bör du först kontakta den förra köparen med detta anspråk, så hen vet att detta finns. Om hen inte vill gå med på att betala för skadorna, är nästa steg att stämma till domstol, den domstol i vilken domsagan säljaren bor i. Men då jag inte vet alla omständigheter, kan jag med säkerhet säga vad som kommer hända då. Om du önskar mer juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå eller skriva till oss på nytt!Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Vad gäller om man säljer en vara i begagnat skick?

2020-09-03 i Köplagen
FRÅGA |Hej.för 1 månad sedan Jag sålde en begagnad utegrupp i konstrotting.I annonstexten beskrev jag att den var defekt, att rottingen var sprucken på ena delen.Detta var det även en tydlig bild på i annonsen. + att köparen även en ytteligare bild på där rottingen spruckigt lite, vilket var knappt synigt.Hon fick även uppgift på att den var 5 år gammal, och att nypriset var över 10.000:-.Hon ville först pruta 1000:- för snabb affär, när jag sa att jag inte var intresserad, försökte hon pruta ytterligare en gång. När jag inte svarade på det erbudande meddelandet från henne,Fick jag ytterligare ett meddelande att hon köper den för utsatt pris 3700:- och att hon har bokat firman X som kunde hämta den senare samma dag. Hon var inte ens intresserad av att komma och titta på den innan köp.Ombudet kom och hämtade gruppen, jag skrev ett meddelande till köparen att de nu varit och hämtat upp och att det var på väg till henne. Allt fine så långt.Nu igår, 1 månad efter köpet, fick jag ett meddelande av henne, där hon skriver att rottingen nu har gått mer sönder. Jag antar att hon vill ha prisreduktion eller häva köpet. Vad är det som gäller och hur går man tillväga med detta?Hon var väl medveten om defekterna som fanns innan köp, då hon fått se bilder på det som var trasigt innan och vid köpet. Hon har ju ändå haft och använt den 1 månad. Tack för hjälpen.Mvh Petra
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att du som privatperson sålt varan till en annan privatperson. Vad gäller om man sålt en vara i begagnat skick?För att kunna få till en hävning eller prisreduktion krävs det enligt köplagen att det föreligger fel i vara. När det gäller varor som säljs i begagnat skick, är det viktigt att poängtera att detta inte är någon friskrivning från ansvar. Varan kan, trots att den sålts i begagnat skick, anses felaktig om den inte stämmer med uppgifter som säljaren lämnat innan köpet eller om säljaren underlåtit att upplysa köparen om väsentlig information kring köpet (19§ KöpL). Av vad jag kan tolka utifrån din fråga så har du informerat om att varan är i ett sämre skick, att varan är gammal samt att den därav säljs till ett billigare pris. Varan kan vidare anses felaktig trots att den är såld i begagnat skick om den är i väsentligt sämre skick än köparen med pris eller på grund av andra omständigheter kan förvänta sig (19 § KöpL). Av frågan framgår det att du har haft bild på varans skick, berättat att den är gammal och defekt. Jag har därmed svårt att tro att köparen i detta fall inte har kunnat förvänta sig att varan är i dåligt skick och förmodligen kommer att fortsätta gå sönder ifall felet inte åtgärdas. Med ett köp medföljer även en undersökningsplikt (20 § KöpL). I detta fall har köparen utan godtagbar anledning underlåtit att undersöka varan innan köp trots vetskap om att varan är i dåligt skick, vilket innebär att fel som köpare kunde ha upptäckt vid undersökningen inte får åberopas som fel. SammanfattningJag har svårt att tro att köparen i detta fall kan göra några större invändningar gällande varans ytterligare försämrade skick, då du som säljare varit tydlig med att varan är defekt. Utöver detta har köparen inte heller undersökt varan innan fullbordat köp, och därmed får fel som kunde ha märkts vid denna tidpunkt (exempelvis att varan kommer att fortsätta försämras) inte heller åberopas. Dock så vet jag inte mer än vad som framgår av frågan, och inom köprätten kan mycket påverka utgången av en situation. Av frågan framgår exempelvis inte ifall ni har avtalat om något ytterligare eller vad köparen i detta fall har att komma med. Därför rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fel på bilen - kan man häva köpet?

2020-09-16 i Köplagen
FRÅGA |Jag har nyligen köpt en bil närmare bestämt en bmw 320i sedan. Nu har jag varit ägare till bilen i en vecka ungefär och en mängd fel har uppstått med bilen. Allvarligast av alla är att det finns en spricka ca 10cm framför hjulhuset på höger sida precis under spolarvätsketanken. Upptäcktes genom att jag spårade en läcka till spolarvätsketankenDet finns spår av att någon har reparerat bilen däribland att trasiga delar som slitits loss skruvats på plats igen. Jag börjar därför misstänka att säljaren är en bedragare.Kruxet är att den tidigare (officiella) ägaren inte pratar svenska och det är hennes man som använde bilen och som jag har pratat med. Hon har bara skrivit på ägarbytet. Och bilen är köpt per muntligt kontrakt. Dock har jag en app på telefonen som spelar in alla samtal jag ringer eller tar emot. Där ringde jag och pratade med bilens brukare (mannen) som efter lite utfrågning tröttnade på mina frågor och sa citat "inget fel på bilen, allt fungerar" vilket det inte gör...Jag har smsat mannen som var brukare till bilen och påpekat bilens brister men inväntar hans svar.Mina frågor lyder helt enkelt: hur skyddad är jag i denna situationen? finns det någon möjlighet för mig att få köpet hävt? Kan frun hävda att hon inte kände till dessa fel på hennes bil för att hon inte använder den och på så sätt undvika ansvar?Tack på förhand
Ellen Lagnéus |Hejsan,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar det som att du köpt bilen av en privatperson, och när privatpersoner köper/säljer saker till varandra regleras det av köplagen (1 § KöpL). När man köper något av en privatperson är man generellt inte lika skyddad som när man köper något av en näringsidkare, i ditt fall en bilhandlare. Köplagen innehåller dock ett grundskydd, men som utgångspunkt gäller det som du och säljaren har kommit överens om. Hur skyddad du är i just denna situationen beror dock på lite olika faktorer. För att du ska kunna göra olika påföljder gällande mot säljaren, tex häva köpet, få bilen lagad eller tex få ett prisavdrag krävs att det går att konstatera att det är ett fel på bilen. Enligt köplagen föreligger fel om varan inte motsvarar den kvalitet som avtalats med säljaren, eller om varan avviker från vad man som köpare med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Med andra ord, om bilen inte håller den avtalade standarden eller är i väldigt mycket sämre skick än vad du som köpare kunde räknat med.Utifrån din beskrivning tolkar jag det som att bilen inte håller den standard du menar att ni kommit överens om. Min utgångspunkt i svaret blir därför att det är fel på varan enligt köplagens regler, men då det framgår inte helt exakt vad ni avtalat om bilens skick eller standard så jag kommer därför att gå igenom olika steg som gäller för fel på varor vid köp mellan privatpersoner.Undersökning av bilenVid privatköp gäller vad som kallas för undersökningsplikt. Det innebär att du som köpare bör undersöka bilen noga innan, eftersom du inte kan klaga på fel som du borde ha upptäckt innan köpet (20 § KöpL). Du är också skyldig att undersöka bilen så snart du kan efter att den avlämnats hos dig (31 § KöpL).Det framgår inte om eller hur noga du undersökte bilen innan du köpte den. Om du undersökte bilen innan finns det möjlighet att eventuellt göra vissa fel gällande där säljaren är den som blir ansvarig.Befintligt skickDu nämner inte om bilen såldes "i befintligt skick" eller inte, men jag väljer ändå att ta upp det eftersom det är vanligt att begagnade varor säljs med just det villkoret.Om personen som sålde bilen till dig skrev eller sa att "bilen säljs i befintligt skick" så innebär det att säljaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel. Om bilen däremot ändå inte stämmer överens med olika uppgifter som säljaren lämnat till dig, eller kanske undvikit att berätta om något väsentligt fel som säljaren borde känt till, tex dolt en allvarlig skada eller om bilen är i väsentligt sämre skick än vad du kunde förutsätta kan bilen ändå anses vara felaktig (19 § KöpL).Påföljder man kan göra gällande om fel föreliggerInnan man kan göra en påföljd gällande krävs dock att man reklamerar varan i skälig tid (32 § KöpL). För att reklamera bör du kontakta säljaren, helst skriftligt och förklara vad du tycker är fel på bilen. Ge ett förslag på vad du önskar för lösning. Du ska reklamera så fort du kan, vilket det verkar som att du gjort då du nämner att du redan smsat säljaren.Eftersom du därför kan anses ha reklamerat och det föreligger fel på bilen kan du därför ha rätt till påföljd. De påföljder man kan göra gällande avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL).Avhjälpande eller omleverans innebär tex att säljaren åtgärdar det som är fel eller levererar en likvärdig bil (34 § KöpL). Detta är dock ovanligt när det kommer till köp mellan privatpersoner eftersom det sällan finns en likvärdig bil att leverera och/eller man kanske inte har kunskapen att laga det som är fel i bilenPrisavdrag kan bli aktuellt om det inte går att åtgärda det som är fel eller inte heller går att leverera en annan, likvärdig bil (37 § KöpL). Prisavdraget ska vara ungefär lika stort den beräknade värdeminskningen är på bilen i relation till felet (38 § KöpL).Du kan även ha rätt att häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, och säljaren borde ha insett detta (39 § KöpL). Det betyder att du får pengarna tillbaka. Det kan vara bra att känna till att du inte kommer kunna begära att häva köpet direkt, utan säljaren måste få en chans att avhjälpa felet eller leverera en ny vara. Men om dessa påföljder inte kan bli aktuella har du alltså rätt att begära hävning.Om du har rätt till ersättning för de kostnader du har fått på grund av felet kan du även ha rätt att kräva skadestånd (40 § KöpL). Det kan vara att du t.ex. har lidit ekonomisk skada till följd av att du inte kunnat använda bilen som förväntat och haft utgifter och kostnader i samband med detta.Sammanfattningsvis blir min rekommendation att fortsätta ha en dialog med säljaren om ni kan komma överens om hur säljaren kan hjälpa dig att lösa det som är fel. Ett annat förslag kan vara att be att få bilen besiktigad eller besöka en bilverkstad som kan göra ett uttalande om vad som är fel och på vilka sätt man kan åtgärda det. Om du och säljaren ändå inte kan komma överens behöver du istället vända dig till tingsrätten, som då kommer få pröva din fråga.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och att ni hittar en lösning. Du är varmt välkommen att återkomma om du har nya frågor!Vänliga hälsningar,

vad gäller vid fel i bostadsrätt?

2020-09-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Hade två dolda fel i min lägenhet enligt mig men mäklaren verkar vara oense och partisk till säljaren.Lådorna i köket som sitter intill ugnen är värmeskadat så de har flagnat av. Den översta lådan såg man inte detta på och vissa syns bara på sidan. Detta felet är debaterbart. Vill höra om er åsikt om detta.Har bilder på allt och meddelanden med mäklaren.Sen toalett sitsen, den plastenheten under sitsen som fäster den till stolen var knäckt. Vilket är ett KLART dolt fel enligt mig. Man märkte inte det förrän jag suttit där ett par gånger då den gled ut under mig.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga undrar du om lådornas värmeskador i köket, samt om en skada på toalettsitsen kan räkna som dolda fel. Jag tolkar det som att du har köpt en bostadsrätt av en annan privatperson, som en mäklare har förmedlat. Det är då köplagen som gäller som utgångspunkt. Bostadsrätter omfattas alltså inte av samma regler om dolda fel, som fastighets- eller villaköp gör. Fel på lägenhetenHuvudsakligen är det fel på en vara om den avviker från vad ni avtalat om, utifrån kvalitet och andra egenskaper. Det innebär att om ni särskilt avtalat om en lägenhet som ska ha fungerande toalettstol och inte värmeskadade köksskåp, är det helt enkelt fel på lägenheten (17§ köplagen). Om ni inte uttryckligen har avtalat om detta, vilket är ganska vanligt, ska lägenheten kunna användas för samma ändamål som liknande lägenheter. Den kan även anses felaktig om den inte överensstämmer med vad säljaren annonserat om vid marknadsföringen av lägenheten (18§ köplagen). Om lägenheten säljes i befintligt skick eller liknande förbehåll, kan den ändå anses felaktig om den inte överensstämmer med egenskaper som säljaren lämnat före köpet, eller om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om avvikelser som köparen med fog kunnat räkna med. Även om varan väsentligt sämre än vad köparen med fog kunnat förutsätta utifrån pris och andra omständigheter (19§ köplagen). Undersökning av lägenheten Även om fel enligt ovan föreligger, får du som köpare inte åberopa felet om du kan antas ha känt till det vid köper, eller om du vid en undersökning borde ha upptäckt felet, såvida säljaren inte har handlat i strid mot tro och heder (20§ köplagen). Det finns alltså inte någon uttalad undersökningsplikt för köparen, men om köparen gör en undersökning, eller om säljaren uppmanar köparen att göra det, gäller dessa regler. Säljarens lugnande besked om en viss egenskap, kan neutralisera köparens undersökningsplikt. Köparen har dock rätt att åberopa dolda fel, då det är fel som köparen inte borde ha upptäckt. Men om köparen känt till en omständighet som i och för sig kan tyda på att fel föreligger, exempelvis om du sett att något skåp är skadat, eller att toalettsitsen är gammal eller ser sne ut. För att bedöma om dessa fel skulle räknas som fel som du inte borde ha upptäckt, tänker man på din möjlighet att upptäckta det, eller om säljaren lämnat lugnande besked till dig. Vem ansvarar för eventuellt fel?Säljaren svarar för fel som uppstått innan du fått lägenheten i din besittning, även om felet visar sig först senare (21§ köplagen). Om en försämring uppstår, exempelvis om toalettsitsen inte var sönder vid köpet, men försämrats efter att du tagit över lägenheten, kan den ändå anses som säljarens ansvar om försämringen beror på säljarens avtalsbrott, garanti eller liknande utfästelse om sitsens egenskap.I ditt fallOm säljaren sagt något specifikt om köksskåpens eller toalettsitsens egenskap, och betryggat deras kvalitet, kan du åberopa felen om de avviker från vad säljaren sagt. Om detta inte skett, kan du åberopa felen om de avviker från vad du med fog kan förutsätta utifrån exempelvis lägenhetens ålder, skick överlag, annan information om lägenhetens bruk och liknande. Annars kan du endast åberopa felen om du inte borde upptäckt dem vid din undersökning. Det är väldigt svårt för mig att säga då jag inte vet hur undersökningen gick till eller hur lätt det är att se dessa skador. Min uppfattning är att det låter förhållandevis enkelt att upptäcka skadorna i skåpen i köket, då det i princip bara är att öppna luckorna och titta. Toalettsitsen kanske är svårare och skulle eventuellt kunna vara ett fel som du inte borde upptäckt, dock är det också ganska tveksamt på grund av felets beskaffenhet. Om du skulle ha rätt, kan du kräva prisavdrag och skadestånd hos säljaren, och andra påföljder enligt 30§ köplagen. Dock förutsätter detta att du reklamerat inom skälig tid från det att du upptäckte felet eller borde märkt felet (32§ köplagen). Ditt nästa steg är att ta ärende till tingsrätten genom stämning, men om du skulle förlora tvisten kan det bli kostsamma rättegångskostnader som du kan få betala. Därför hade jag övervägt utifrån kostnadernas storlek och din angelägenhet att få de fixade, om det är värt det. Önskar du vidare rådgivning kan du kontakta våra jurister som kan hjälpa dig vidare! Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Vad krävs för att kunna häva köp av en husbil?

2020-09-04 i Köplagen
FRÅGA |Hej vi har köpt våran första husbil. när vi kommer hem och börjar städa så ser vi att det är fukt och det är konstigt för säljaren sa att fukt inte fans, han vägrar ta den tillbaka för på kvittot står det köpt i befintligt skick. vi har smsat så allt finns han skyller på att dom inte visste och att jag skulle ha kollat vad gör jag nu?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt svar kommer att utgå från att det handlar om ett köp mellan två privatpersoner. När det gäller köp mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som krävs för att kunna häva köpet. Nedanför kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. En sammanfattning kommer finnas längst ner i dokumentet.Köplagens felreglerFörst och främst ska det konstateras att köplagen är dispositiv. Detta innebär att man kan avtala bort reglerna i köplagen i avtalet. Och det är avtalet som man ska först ta hänsyn till (3§ KöpL).En vara anses vara felaktig enligt lagen om varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning inte stämmer överens med avtalet (17 § KöpL). Redan här kan vi konstatera att fel föreligger. Detta eftersom husbilen inte stämmer med avtalet, i och med att den är behäftad med fel i form av fuktskada.Av din fråga framgår dock att husbilen har sålts i befintligt skick. Även om en vara har sålts i befintligt skick ska den anses felaktig om:-varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,-säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller-varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL).Här finns det flera rekvisit som inte är kumulativa, dvs. man behöver bara uppfylla en av dem för att kunna konstatera att varan är felaktig.Eftersom jag kan bara utgå från uppgifterna som finns i din fråga, kan jag endast konstatera att det verkar som att du uppfyller rekvisitet i första punkten, "varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet". Som framgår av din fråga så har köparen sagt att fukt inte fanns. Säljaren har alltså lämnat sådana uppgifter som kan antas ha inverkat på köpet. Av det sagt kan jag konstatera att det föreligger fel enligt köplagens mening.UndersökningspliktSom köpare har du en skyldighet att undersöka en vara innan köpet sluts. Denna undersökningsplikt måste ha uppfyllts för att man ska kunna gå vidare till påföljderna vid fel i varan. Enligt lagen får en köpare inte åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § första och andra stycket KöpL).Reglerna innebär att du har en skyldighet att undersöka husbilen innan du köper det, om du fick möjligheten att undersöka. Du får då inte hävda fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen. Det ska bedömas i det enskilda fallet hur långtgående undersökningen varit eller borde ha varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökning upptäcka felet. I NJA 1996 s. 598 hade köparna av husbil vid två tillfällen besiktigat bilen, dock utan att mer ingående undersöka dess tillstånd och utan att anlita fackman. Köparna ansågs inte förhindrade att göra felpåföljder gällande för de i bilen befintliga fuktskadorna.Du som köpare behöver dock inte ha uppfyllt din undersökningsplikt om säljaren har handlar i strid mot tro och heder.Påföljder vid felFrågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket KöpL). Paragrafen innebär att en säljare ska svara för fel som har funnits innan överlåtelsen.Köparen har en möjlighet att göra påföljderna vid fel om varan är felaktig och köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt. Påföljderna innebär att köparen kan kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL).När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse (32 § KöpL). Av din fråga så verkar det som att du har undersökt varan efter köpet och har även reklamerat i tid via sms. Eftersom det är hävning som är av intresse så ska jag inte gå igenom de andra påföljderna. En Köpare får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Detta innebär att du kan endast häva avtalet om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren ska ha insett eller åtminstone bort inse detta. Uttrycket "väsentlig betydelse" ger inte någon egentlig vägledning. Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Beroende på omständigheterna kan även ett i och för sig obetydligt fel ha så stor betydelse för den enskilde konsumenten att kontraktsbrottet måste betraktas som av väsentlig betydelse för honom. Bevisbördan för hävningsrätt ligger hos köparen.En annan påföljd som jag tycker skulle kunna vara av intresse för dig är avhjälpande. Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren (36 § KöpL).SammanfattningFör att kunna göra häva köpet måste man först konstatera att det föreligger fel enligt köplagens mening. Vidare måste man ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Hur långtgående undersökningen behöver vara ska bedömas i det enskilda fallet. Slutligen måste man också ha reklamerat i tid så att man inte förlorar rätten att åberopa felet. Är dessa uppfyllda så har man rätt att åberopa påföljderna vid fel som finns i lagen (34 – 40 § KöpL). För att sedan kunna häva köpet måste felet vara av väsentlig betydelse för dig och att säljaren ska ha insett eller borde ha insett det - detta är något som du måste bevisa.För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem ska betala reparationskostnaderna för den trasiga bilen jag köpte?

2020-09-01 i Köplagen
FRÅGA |jag köpte en bil av en vännina till mig. Jag provkörde bilen innan betalning och ägarbyte skedde. 12 timmar senare, alltså dagenefter så gick bilen inte att starta och nu vägrar min vännina att stå för reperationer på bilen. I kontraktet vi skrev står det inget om att bilen säljs i befintligt skick eller att det var något fel på bilen. Är nu osäker på hur jag ska göra då jag precis köpt bilen av henne och nu kommer dessa reperationskostnader. vem av oss ska betala?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du som privatperson köpt bilen av en annan privatperson. Därför blir köplagens regler tillämpliga. Jag kommer bryta ner mitt svar i några delfrågor:1. Är din bil felaktig i köplagens mening?2. Är din väninna ansvarig för felet på bilen?3. Vilka påföljder kan du göra gällande?Är din bil felaktig i köplagens mening?Bilen ska för det första anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som din väninna har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Det framgår inte att din väninna har lämnat några uppgifter om bilens egenskaper eller användning. Om hon gjort det och bilen avviker från vad hon sagt är den felaktig.Du skriver att bilen inte såldes i befintligt skick, men även om den skulle sålts i befintligt skick är bilen felaktig om din vännina före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant väsentligt förhållande rörande bilens egenskaper eller användning som hon måste antas ha känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Detta innebär att om din vännina kände till att det fanns något väsentligt fel på bilen och struntade i att berätta det för dig, trots att hon visste att du hade avstått från köpet om hon hade berättat om felet, så är bilen felaktig (19 § 1 stycket 2 punkten KöpL). Bilen är också att anse som felaktig om den är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till dess pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Här får göras en bedömning med hänsyn till bilens ålder, hur många mil bilen rullat, bilens synbara skick samt bilens pris. En dyrare och yngre bil kan man förvänta sig mer av än av en gammal bil som säljaren begär ett väldigt lågt pris för (19 § 1 stycket 3 punkten KöpL).Frågan om bilen är felaktig beror därför dels på vad din vännina känt till om bilens skick, vad hon lämnat för uppgifter om bilen innan köpet, samt övriga omständigheter kring köpet, bl.a. bilens pris och ålder.Är din väninna ansvarig för felet på bilen?Om vi förutsätter att något av kraven i första frågan är uppfyllt och att bilen därför är felaktig i köplagens mening går vi vidare och tittar på om din väninna är ansvarig för felet på bilen i sådant fall. Du som köpare har en undersökningsplikt. Det innebär att du inte får åberopa fel som du känt till vid köpet. Fel som du upptäckt vid provkörningen av bilen får du därför inte åberopa (20 § KöpL). Att bilen inte startade är ett fel som du inte borde upptäckt vid provkörningen, eftersom jag utgår ifrån att bilen startade vid provkörningen. Så långt har du därmed fullgjort din undersökningsplikt. Om det dock skulle visat sig några missljud eller andra varningstecken på att det var något allvarligt fel på bilen under provkörningen och du inte undersökt det närmare har du inte fullgjort din undersökningsplikt. Eftersom du inte nämner att något verkade vara konstigt med bilen så gör jag bedömningen att du har fullgjort din undersökningsplikt. Jag går därför vidare till att nämna något kort om tidpunkten för felet.För att din väninna ska vara ansvarig för felet på bilen krävs att felet fanns redan vid köpet (21 § KöpL). På bilar kan den här bedömningen bli svår att göra, då bilar kan gå sönder när som helst. Om det går att bevisa att felet på bilen fanns vid köpet är din väninna ansvarig för felet. Om det inte går att bevisa att felet på bilen fanns vid köpet är din väninna inte ansvarig. Min rekommendation är att du låter besikta bilen för att få en professionell bedömning gällande när felet på bilen kan ha uppstått.Vilka påföljder kan du göra gällande?Om vi utgår ifrån att bilen är felaktig, att du fullgjort din undersökningsplikt samt att felet fanns vid köpet så är det dags att gå vidare och kolla på vilka påföljder som kan bli tillämpliga. Till att börja med måste du reklamera bilen. Det innebär att du måste meddela din väninna om felet på bilen inom skälig tid (32 § KöpL).De påföljder du kan göra gällande är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt skadestånd (30 § KöpL). Omleverans kommer inte på fråga då din väninna inte kan leverera en exakt likadan, fast fungerande, bil till dig. Avhjälpande skulle kunna bli aktuellt om din väninna har möjlighet att reparera bilen, vilket du isåfall kan kräva om det inte innebär oskälig kostnad och olägenhet för din väninna (34 § KöpL). Om avhjälpande av felet inte heller kommer i fråga är nästa steg prisavdrag eller hävning av köpet (37 § KöpL). Prisavdraget beräknas på ett sådant sätt att man räknar ut bilens värde med det upptäcka felet och gör avdrag för mellanskillnaden på det faktiska värdet och det betalade priset (38 § KöpL). Du får häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och din väninna insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Med tanke på att bilen inte går att starta kan man tänka sig att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig eftersom jag utgår ifrån att ditt syfte var att kunna köra bilen, vilket även din väninna borde insett. Jag gör därför bedömningen att det i sådant fall finns skäl för dig att häva köpet.Oavsett vilken påföljd du väljer måste du meddela din väninna detta inom skälig tid.SlutordMitt råd till dig är att låta skadebesikta bilen för att ta reda på vad felet på bilen är och när det eventuellt kan ha uppstått. Eftersom det kan vara en svår bevissituation och säljaren i detta fallet är en väninna till dig är mitt förslag att ni försöker komma fram till en kompromiss. Ett prisavdrag skulle eventuellt kunna vara en väg att gå. Vill du ha mer hjälp är du varmt välkommen att boka en tid med en av våra kunniga jurister via den här länken.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,