Vad gäller om jag köpt något i befintligt skick och säljaren var 16 år?

2020-04-29 i Köplagen
FRÅGA |Vi har köpt en moped av en som är 16 år. Det visar sig att det är mycket fler fel på den än vad säljaren uppgivit. Jag vill häva köpet men han vägrar och säger att eftersom den sålts i befintligt skick har han inget ansvar. Jag undrar om jag kan hävda att köpet inte är giltigt då han är under 18år. Felen är allvarliga och har kostat mig en dag på akuten och gipsad arm då gasen hängde sig och bromsarna inte fungerade som de skulle. Motorblocket är mixtrat med och bultar saknas. Med vänlig hälsning
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är problemet?Det framgår av din fråga att du har köpt en moped av person som är 16 år och att den har haft fler fel än vad som uppgivits vid köpet. Säljaren hävdar även att hen inte har något ansvar eftersom hen har sålt den i befintligt skick. Du undrar om du kan häva köpet till följd av säljaren är under 18 år. Jag kommer först redogöra för vad som gäller vid köp i befintligt skick som regleras i köplagen (köpl) och därefter för vad som gäller när underåriga ingår avtal som regleras i föräldrabalken (FB). Vad gäller när man köpt något i befintligt skick? Risken för varanOm du som köpare bär risken för varan innebär det att du är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet (12 § första stycket köpl). I ditt fall så har alltså risken gått över på dig i samband med att ni hämtade mopeden hos köparen och tog hand om den (6 § köpl). Frågan om mopeden är felaktig ska bedömas med hänsyn till hur den var vid överlämnandet. Säljaren ansvarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felen visar sig först senare (21 § köpl).Befintligt skickEftersom mopeden sålts i befintligt skick så räknas det som en generell friskrivning från fel vilket gör att särskilda felregler i köplagen blir tillämpliga. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl). I ditt fall så verkar de röra sig om allvarliga fel, bland annat att bromsarna inte fungerade som de ska. Det framgår inte vad du betalade för mopeden men att de är så allvarliga fel kan indikera på mopeden var i väsentligt sämre skick än du haft fog att anta. Detta gäller särskilt om säljaren visste om alla felen som förelåg på mopeden utan att berätta detta för dig. Du som köpare får inte åberopa fel som du borde ha märkt eller känt till vid en undersökning av mopeden inför köpet, vilket även gäller om du trots köparens uppmaning inte undersökte mopeden (20 § köpl). Beroende på vad för typ av fel som det är med t.ex. bromsen och om du borde upptäckt detta. Om det rör fel som är svårare att upptäcka men som fortfarande fanns när du köpte mopeden så har du rätt att göra påföljder gällande. Påföljder Säljaren kan då alltså ha ett ansvar och du som köpare har rätt att kräva avhjälpande, den ska ske utan kostnad för dig som köpare vilket innebär att säljaren står för reparationskostnader och till exempel transportkostnader från och till dig som köpare (34 § köpl). Det verkar dock som att du främst vill häva köpet men innan det är möjligt så har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet för dig och utan risk att du inte får dina egna kostnader ersatta av säljaren. Säljaren har alltså en möjlighet att innan hävning blir aktuellt, själv få avhjälpa felet (36 § köpl). Du får häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta (39 § köpl). Du kan även ha rätt till skadestånd för skada du lidit genom att varan är felaktig (40 § köpl). För att kunna åberopa fel och kräva påföljder måste du dock ha reklamerat att varan är felaktig till säljaren inom skälig tid (32 § köpl). Det verkar som att du reklamerat felen eftersom säljaren nekar till ansvar.Häva köpet med anledning av att säljaren är 16 årDen som är under 18 år får som huvudregeln inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap 1 § FB). Ett undantag från detta är om den underårige fyllt 16 år, hen får då råda över vad hen genom eget arbete förvärvat efter det att hen fyllt 16 år. Med begreppet råda över innebär att den underårige får förfoga över egendomen genom avtal (9 kap 3 § FB). Det innebär att om säljaren tjänat ihop sina pengar och köpt en moped så har hen även rätt att sälja den till dig. SammanfattningBeroende på om du borde upptäckt felen och om de fanns vid köpetillfället så kan du ha rätt att häva köpet och få ersättning för dina skador. Du kan förmodligen inte häva köpet med anledning av att säljaren är 16 år om hen själv fick råda över sin egendom. Jag rekommenderar dig att vända dig till säljaren med dina krav igen och förklara vad som gäller vid befintligt skick. Går inte säljaren med på dina krav så kan du ansöka om stämning om du tror att du kan bevisa dina påståenden. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vem ansvarar för fel och vad krävs för att få häva ett köp?

2020-04-22 i Köplagen
FRÅGA |Min dotter sålde sin ponny och har ett köpekontrakt. Köparen röntgade ben och det gjordes en besiktning utan anmärkning. ATG där besiktningen gjordes berömde ponnyn som mycket bra. Köparen informerades om att ponnyn haft kotledsinflammation en gång. Nu vill köparen häva köpet då där är något fel på hoven. Har inte sett något vet intyg på detta. Köparen bytte hovslagare - sa att han var felskodd - trots att veterinär tidigare sagt att han var bra skodd. Sen började dom träna terräng - hoppträning - och tävlade 6 veckor i rad - från LD till LB med placeringar och felfria ritter.Hur ska min dotter klara ut detta.
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag förstår det som att din dotter sålde sin ponny som privatperson och att det inte skett genom förmedling av något företag. Jag förstår det också som att din fråga handlar om hur ni ska hantera köparens krav eller önskan att häva köpet. Till att börja med reder jag ut situationen rent rättsligt utifrån det du berättar, och därefter svarar jag på frågan vad ni kan göra.Vem ansvarar för fel?En köpare kan som huvudregel inte åberopa ett fel som hen känt till vid köpet (20 § Köplagen (KöpL)). Det betyder att om ni berättat om kotledsinflammationen ger den henom inte rätt till några anspråk. Det är också så att fel som beror på köparen inte heller kan åberopas (30 § KöpL), vilket vad jag kan bedöma utifrån det du skriver innebär att om endera terräng- och hoppträningen eller den nye hovslagaren är orsak till felet på hoven så kan köparen inte heller åberopa det felet. Generellt sett krävs det också ganska mycket för att få häva ett köp och i ert fall får jag intrycket att köparen sannolikt inte har rätt ens till något av de mildare anspråken (t.ex prisavdrag) som skulle komma först. Jag skulle t.ex. säga att ATG-intyget talar starkt för att felet inte uppstått under tiden ponnyn var din dotters. Dessutom är det så att köpare har en undersökningsplikt efter köpet som innebär att sådant som köparen borde ha märkt vid den undersökningen (som måste göras tämligen omgående efter köpet) har hen i de flesta sammanhang bara några dagar på sig att reklamera (31-32 § KöpL) även om det funnits ett fel som beror på säljaren.Allt detta är dock också beroende på vad som står i kontraktet. Om det där finns bestämmelser i form av garantier från er sida eller förlängd reklamationstid eller liknande kan det påverka reglerna ovan. Dock bör det fortfarande vara så att fel som beror på köparen eller som köparen känt till vid köpet inte kan ligga till grund för varken hävning, prisavdrag eller något annat. Vad kan ni göra?Det ni bör göra är helt enkelt att meddela köparen att hen inte har någon som helst rätt att varken häva köpet eller hålla er ansvariga för fel som uppkommit efter köpet och att ni inte kommer betala tillbaka eller ersätta någonting. Förhoppningsvis accepterar köparen då läget och släpper sina anspråk och skulle situationen förvärras får ni meddela att ni går till polis om inte kontakterna upphör. Hoppas det var svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Köpare betalar inte

2020-04-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag sålde en soffa+lampa till en släkting.De kom och hämtade sakerna men jag har ej fått någon betalning. De svarar inte när jag försöker kontakta dom och de öppnar inte mina meddelande längre.Det var kanske dumt och naivt av mig att inte ta betalt först men då det är en släkting så tog jag för givet att de skulle betala. Det är ingen stor summa men jag tycker ändå att man ska göra rätt för sig.Ska jag bara vänta och hoppas att de betalar, eller kan jag göra något åt saken om de inte betalar? T.ex en polisanmälan i värsta fall?Mvh Elisabeth Svensson
Sandra Rust |Hej!När det gäller köp mellan privatpersoner blir Köplagen tillämplig.Ingår en säljare och köpare ett avtal har de som grundläggande förpliktelser att tillhandahålla varan när det gäller säljaren och att betala för varan i rätt tid när det kommer till köparen. Betalar inte köparen för varan i rätt tid föreligger dröjsmål med betalningen och därmed ett avtalsbrott. Säljaren kan då kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (51 § köpL). För att skadestånd ska beviljas krävs det att köparen visar att dröjsmålet inte beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder som köparen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Köparen har därmed bevisbördan för orsaken för dröjsmålet. Skadestånd kan därmed bli aktuellt om din släkting inte betalat på grund av ovilja eller slarv.Eftersom du sålt varor till din släkting och denne inte har betalat så har din släkting en skuld till dig.För att driva in skulden kan du ta hjälp av Kronofogden för att driva in skulden. Det gör du genom att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. För att de ska hjälpa dig att driva in skulden krävs det bevis (oftast skriftliga bevis) för att skulden existerar och vad skulden avser.Det skulle även kunna röra sig om brottet bedrägeri enligt 9 kap 1 § brottsbalken. Detta kan man anmäla hos polisen varpå en åklagare får bedöma om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan en säljare ångra ett ingånget köpeavtal efter betalning skett?

2020-03-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej . jag lade in en vas på Marcetplace( Facebook) för 250 kr, utan att veta dess verkliga värde. en person ringde medan vi åt och köpte den för summan som jag begärt (250). Både innan och efter fick jag messenger. Och det visade att folk ville betala 1000 kr . köparen swishade pengarna men har ej hämtat den,. Min fråga kan jag ångra mej och Swicha tillbaka pengarna.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om köp av en lös egendom mellan två privatpersoner är Köplagen (KöpL) tillämplig. Eftersom köp är en form av avtal ska vi även kika på Avtalslagen (AvtL).Har bindande köpeavtal ingåtts?Något formkrav gäller inte för köp av lös egendom vilket innebär att avtal kan ingås skriftligt, muntligt eller genom tyst accept. I Sverige tillämpas principen om anbud och accept vilket innebär att då ett anbud har getts ut och sedan accepterats föreligger ett bindande avtal (1 § AvtL). I ditt fall räknas annonsen på Marketplace antingen som en uppmaning att komma med anbud eller som ett anbud att köpa vasen för 250 kr. Köparen har då i första fallet gett ett anbud på 250 kr som du sedan accepterade muntligt och i andra fallet har köparen accepterat ditt anbud. Bindande avtal föreligger därmed oavsett hur man ser på det. Kan du ogiltigförklara avtalet enligt Avtalslagen?Ett avtal kan förklaras ogiltigt av domstol enligt 3 kap. AvtL. I 31 § AvtL anges att avtal ska vara ogiltigt om någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att få förmåner. Bestämmelsen tillämpas restriktivt och det krävs ett uppenbart missförhållande mellan förmånen för motparten och det vederlag som utbetalats eller utlovats. Bestämmelsen är troligen inte tillämplig i ditt fall eftersom du hade chans att efterforska hur mycket vasen var värd innan du la ut den.I 32 § AvtL regleras så kallade förklaringsmisstag som innebär att den som avgivit en viljeförklaring som fått annat innehåll än åsyftat till följd av felskrivning eller annat misstag på hans eller hennes sida inte blir bunden av misstaget om mottagaren av viljeförklaringen borde insett misstaget. Inte heller den här bestämmelsen torde vara tillämplig eftersom du la ut vasen för 250 kr och sedan accepterade priset en andra gång muntligt. Sammanfattningsvis finns det inga stora möjligheter att ogiltigförklara avtalet. Eventuellt skulle en domstol kunna jämka priset enligt 36 § AvtL om domstolen anser att priset är oskäligt med hänsyn till vasens verkliga värde. Kan du häva avtalet enligt Köplagen?Ett avtal innebär olika förpliktelser för parterna. Om inte annat avtalats har du som säljare skyldighet att avlämna varan i rätt skick och kvantitet och köparens skyldighet är att betala för varan. Om förpliktelserna enligt avtalet inte uppfylls föreligger avtalsbrott. För att du som säljare ska kunna häva köpet måste det föreligga ett avtalsbrott på köparens sida. I ditt fall har köparen redan fullgjort sin prestation och du har därmed ingen rätt att häva köpet. Vad händer om du inte avlämnar vasen?Om du inte avlämnar vasen kan köparen kräva fullgörelse eller häva köpet och dessutom kräva skadestånd enligt 22 § KöpL. Köparen har rätt till ersättning för den skada han eller hon lider genom säljarens dröjsmål enligt 27 § KöpL. Det är svårt att uppskatta vilken skada köparen i det här fallet skulle lida eftersom det är väldigt individuellt och delvis beror på vad han eller hon har för planer med vasen. Jag har alltså inte tillräckligt med information för att kunna uttala mig om hur stort skadeståndet skulle kunna bli. Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis har du ingått ett bindande köpeavtal genom att acceptera köparens anbud. Dessutom är det troligtvis väldigt svårt att ogiltigförklara avtalet enligt AvtL och du har tyvärr inte rätt att häva köpet enligt KöpL. Jag rekommenderar att du kontaktar köparen och förklarar att du helst inte vill sälja vasen, eventuellt kan ni komma överens om något som passar er båda. Om köparen inte går med på att frånträda avtalet och du ändå inte levererar vasen kan köparen kräva fullgörelse och eventuellt kräva skadestånd. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Xbox gick sönder 10 dagar efter köpet

2020-04-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte nyligen ett Xbox one genom sidan "Facebook" Mötte honom och allting gick bra. Har använt Xboxet i 10 dagar innan den slutar fungera helt efter jag stängt av den. Känner mig grundlurad att jag la mina sista pengar på något som gick sönder av sig själv så snabbt. Kan tillägga att jag köpte den för 1500 med massa spel så de låter nästan för bra för vara sant..Min fråga till er är om jag har någon rättighet till att reklamera det o få pengarna tillbaka eller få en gratis service repair för mitt xbox.Har ju bevis oxå på att jag har gjort en affär med honom där han säger att varan är i "fin" skick..Tacksam för svar, Mvh
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpt Xboxet av en privatperson är det köplagen som gäller i det här fallet.Fel på vara enligt köplagenFör att du ska ha rättigheter gentemot försäljaren krävs det att varan är fel i juridisk mening. Vad som avgör vad som är ett juridiskt fel på en vara beror främst på vad köpare och säljare har avtalat. Du säger att du har bevis på att ni avtalat om att varan ska vara i fint skick. Vad köplagen säger är att varan ska i fråga om art, kvalité och andra egenskaper stämma överens av vad som följer av avtalet (se 17 § köplagen). Ledning kan även hämtas av priset. 1500 kronor är säkerligen ett bra pris för ett Xbox (plus spel) men det är sannerligen inte så lågt att det ska sluta fungera 10 dagar efter köpet. Om varan avviker från vad som avtalats på ett sådant sätt som köparen med fog inte kunnat förutsätta föreligger ett faktiskt fel på varan i juridisk mening. Min bedömning är att med hänsyn till priset och att varan skulle vara i fint skick så föreligger ett fel enligt 17 § köplagen. Säljaren ansvarar för fel på varan även om felen visar sig först efter att varan överlämnats (21 § köplagen). Konsekvensen av att fel föreligger är att köparen kan göra gällande påföljder (bara om felen inte beror på köparen). PåföljderI första hand ska köparen ha rätt till avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans, såvida det är möjligt för säljaren. Eftersom säljaren i detta fall är en privatperson så utgår jag från att det är oskäligt betungande att kräva avhjälpande eller omleverans. Den möjligheten finns sannolikt inte. En reparation kan mycket väl vara dyrare än xboxets värde. Det du som köpare annars har rätt till är prisavdrag enligt 37 § köplagen. Sannolikt är yrkande om prisavdrag meningslöst i detta fall eftersom xboxet inte fungerar över huvud taget.Därför återstår hävning som alternativ. Hävningsrätt föreligger om säljarens avtalsbrott (att varan är felaktig) utgör ett väsentligt fel för köparen och om säljaren dessutom insett eller borde ha insett detta (39 § köplagen).Att köpa ett xbox för 1500 som går sönder efter 10 dagar torde vara ett väsentligt fel. Annorlunda hade det varit om du köpte det för 40 kronor. Säljaren borde dessutom kunna inse att xboxet är väsentligen felaktig då det slutat fungera så snart efter köpet. Min bedömning är att du har rätt att häva köpet. Vad du måste göra är att inom skälig tid reklamera felet och meddela att du vill häva köpet. Jag rekommenderar att du gör det så snart som möjligt för att inte förlora den rätten. Konsekvensen av hävning är att prestationerna återgår. Du lämnar tillbaka xboxet med tillhörande spel och säljaren betalar tillbaka pengarna. Det kan såklart hända att säljaren bestrider hävningen och menar att felet uppsåt på grund av ditt agerande. Det må vara så att du har bevisbördan i detta fall och måste således styrka att avtalsbrottet är hänförligt till säljaren och inte till dig. Sannolikt räcker det med att konstatera att felet uppstått så kort tid efter överlämnandet. Det borde inte medföra några problem. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för varan under transporten vid privatpersons köp?

2020-04-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag sålde ett häst täcke från back on track, privat , till en privat person, hon betalade 1000 kr och vi kom överens om att frakten skulle ingå , hon swichade mig pengarna och jag skickade iväg paketet med postnord och hon fick även då ett sändnings nr. jag lämnade in det på ett postombud, och det gick sedan till postnords lager , tyvärr blev något fel där och postnord skickade tillbaka det till postombudet som jag lämnat in det . även då får mottagern en sms avi att hon ska hämta ut det på postombudet som jag lämnade in det på i halmstad men hon bor i älvdalen så det var omöjligt för henne att hämta ut det , och jag har kontaktat post nord minst 15 gånger och bett dom att skicka det rätt då heller inte post nord angav att något var fel med frakten m.m och vet inte vad som hänt. nu vet inte postnord var paketet är , och jag har fått lämna över ärendet till pts som behandlar felsorterade paket och brev . men nu under tiden vi väntar på att det ska komma fram så kräver mottagern att jag swichar tillbaka pengarna till henne . och jag har bett henne om att vänta tills pts kanske hittar det och ger det några dagar till. så därav undrar jag vilket som är rätt , ska jag swicha henne redan nu ? el vem har ansvar över paketet när det fraktas , paketet är spårbart men ingen av oss tänkte el krävde att det skulle vara försäkrat paket vilket hade underlättat det hela för då hade postnord ersatt det men dom bryr sig inte längre .el ska vi dela på kostnaden vh caroline
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline och jag hoppas att vi kan besvara din frågan! Jag kommer nedan att reda ut vad som gäller. I din fråga är vem som bär risken det avgörande. Detta eftersom den som har risken ansvarar olyckshändelser som skadar varan. Det jag finner är att du inte bär risken för varan. Hur jag kommer fram till det kommer jag förklara nedan. Vilken lag gäller? Den lag som gäller är köplagen. Köplagen gäller nämligen båda vid köp mellan företag men även vid köp mellan privatpersoner vilket de är fråga om här, 1 § Köplagen (KöpL). Jag tolkar de nämligen som att du inte säljer denna typ av varor som en del av en affärsverksamhet, 1 § KöpL. Vad är det för typ av köp? De avtal som ni har ingått är ett s.k transportköp eftersom köparen inte ska hämta täcket hos dig, 7 § KöpL. (Hade så varit fallet hade det varit ett hämtningsköp, 6 § KöpL). Utöver detta är ditt avtal ett s.k distansköp vilket är en av två undergrupper av transportköp, 7 § KöpL. Den andra formen är platsköp. Skillnaden mellan dessa två är följande: Om transporten sker inom säljarens ort eller där den normalt tar hand om transporten så är det ett platsköp, 7 § stycke 1 KöpL . Är det istället utanför orten så är det ett distansköp. 7 § stycke 2 KöpL. Eftersom de dalarna är utanför din ort och du inte normalt levererar varor till dalarna så är de därmed ett distansköp. Vad innebär att en part har risken och vem har den vid distansköp? Köparen behöver betala för varor även om de kommer bort, förstörs eller försämras om denna bär risken, 12 § KöpL. Undantaget för detta är ifall skadan beror på säljaren. 12 § KöpL. Risken går över från säljaren till köparen när varan avlämnas, 13 § stycke 1 KöpL. När avlämnas en vara vid distansköp? Avlämnandet sker när vara lämnas över till leverantören, i detta fallet när du lämnar vara till postnord, 7 § stycke 2 KöpL. Att transportera med postnord måste ses som ett lämpligt transportmedel vid ett köp mellan två konsumenter, 8 § KöpL. Vidare så har ni inte avtalat om något krav på försäkring eller att du står för risken fram till köparen tar emot varan, 7 § stycke 3 KöpL, 8 § KöpL. Därmed har varan som sagt avlämnats när du lämnar vara till postnord och köparen står för risken, 13 § KöpL. Vad innebär detta? Detta innebär att det är köparen som ansvarar i relationen mellan dig och henne. Du har alltså inget ansvar att betala tillbaka henne pengarna rent juridiskt. Köparen står för risken. I denna situationen kan det dock ses som rimligt att ni delar på kostnaderna eftersom ni båda är privatpersoner. Men rent juridiskt så har du inget ansvar. Jag hoppas att de besvarar din fråga. Med vänliga hälsningar

Kan jag kräva påföljder om jag upptäcker fuktskador i husvagnen efter köpet?

2020-03-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej!För 2 månader sedan köpte min son en husvagn där man skrev genomgången och i befintligt skick i avtalet. Säljaren hävdade och visade även att ett fukttest var gjort 190713 utan anmärkning. Han påtalade ett flertal gånger att den var fuktfri. Förra helgen upptäckte min son med hjälp av en vän som arbetat mycket med fuktskador i husvagnar att det är fuktskadat i husvagnen. Detta var inget som var ett uppenbart fel som vi såg när vi tittade på. Vi litade även på fukttestet som var gjort och litade på säljaren som hävdade att husvagnen var fuktfri. Min son är helt förtvivlad då skadan kommer att gå till mellan 25-35 tusen kronor. Han mår jättedåligt av detta och jag har läst mycket om köplagen ang att häva köpet eller få prisavdrag. Stämmer det att man kan göra det? Min son känner sig grundlurad och husvagnen är definitivt inte i det skick som han trodde. Den är i mycket sämre skick än vad säljaren också hävdade. Vi har skrivit ihop ett brev som min son har skickat till säljaren då han vill häva köpet eller i alla fall få prisavdrag för vad fuktskadan kommer att kosta. Vi har även hänvisat till köplagen i brevet till säljaren. Det enda som var fel på är förtältet som ingick och det står även på köpeavtalet. Men sonen måste väl kunna yrka på att häva köpet eller få prisavdrag för fuktskadan som är ett allvarligt dolt fel från säljarens sida?Mvh
Emil Bengtsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Av din fråga framgår att din son har köpt en husvagn där säljaren uttryckligen meddelat att det inte förelåg några fuktskador men att han ändå upptäckt detta två månader efter köpet. Du undrar därför om man kan få prisavdrag eller häva köpet. Det framgår inte helt tydligt av av din fråga huruvida din son köpt husvagnen från en privatperson eller näringsidkare, men då du själv skriver om köplagen så utgår jag från att han köpt av privatperson eftersom det är då som köplagen är tillämplig.Risken för varanOm du som köpare bär risken för varan innebär det att du är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet (12 § första stycket köpl). I ditt fall så har alltså risken gått över på din son i samband med att han hämtade husvagnen hos köparen och tog hand om den (6 § köpl).Fel i varan när den sålts i befintligt skickEftersom husvagnen sålts i befintligt skick så räknas det som en generell friskrivning från fel vilket gör att särskilda felregler i köplagen blir tillämpliga. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl). Det framgår inte vilket pris som din son köpte husvagnen för så det blir svårt att bedöma om husvagnen är i väsentligt sämre skick än din son haft fog att förutsätta. Att säljaren vid upprepade tillfällen intygat om att husvagnen inte har några fuktskador är dock omständigheter som ger fog att förutsätta att de inte föreligger. Detta är också en omständighet som innebär att om fuktskador förelåg vid köpet så stämmer inte varan överens med säljarens uppgifter och om detta påverkat köpet så är husvagnen att anse som felaktig.Påföljder vid fel i varanOm husbilen är felaktig och det inte beror på dig som köpare eller något förhållande på er sida så har du rätt att göra påföljder gällande. Det kan röra sig om avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § köpl). Säljaren har alltså ett ansvar och du som köpare har rätt att kräva avhjälpande, den ska ske utan kostnad för dig som köpare vilket innebär att säljaren står för reparationskostnader och till exempel transportkostnader från och till dig som köpare (34 § köpl). Din son kan ha rätt att kräva prisavdrag om avhjälpande inte kommer i fråga (37 § köpl). Även om köparen inte kräver det så har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet för din son och utan risk att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Säljaren har alltså en möjlighet att innan prisavdrag eller hävning blir aktuellt, själv få avhjälpa felet (36 § köpl). Din son får häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren borde ha insett detta (39 § köpl). Om det förelåg omfattande fuktskador så kan det vara ett fel som är av väsentlig betydelse för din son eftersom han annars kanske inte hade köpt husvagnen vilket säljaren borde insett.Det framgår av din fråga att din son har reklamerat till säljaren vilket är då man annars kan förlora sin rätt att åberopa ett fel (32 § och 35 § köpl).SammanfattningOm din son kan du visa att fuktskadorna fanns vid riskövergången så är husvagnen felaktig och din son kan ha rätt att göra påföljder gällande. Säljaren ska då stå för kostnader för reparationen eller om det inte blir aktuellt, prisavdrag eller hävning. Jag råder er att avvakta vad säljaren svarar på ert brev och svaret inte är tillfredsställande för er så kan ni ansöka om stämning mot säljaren. Innan ni gör detta är det viktigt att ni har bevis som visar att fuktskadorna fanns i husvagnen redan vid köptillfället. Vill ni ha hjälp att lämna in en stämningsansökan och driva processen vidare är ni välkomna att kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har säljaren rätt att häva avtalet när köparen inte betalar?

2020-03-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!En säljare hade en annons på blocket. En köpare skrev och de kom överens om ett pris samt att datorn skulle postas. Utan säljarens godkännande så skickar köparen en handpenning självmant. Säljaren skickar tillbaka handpenning en stund efter. Säljaren vill häva avtalet sedan med köparen. Men blir då hotad att ta det till tingsrätten och påstår att "enligt lag så är handpenning betalad och affären sluten" även då säljaren aldrig bad om handpenning eller godkände det. Och då påstår köparen att "du sa aldrig emot det så automatisk godkände du det". Säljaren som är lite yngre blir såklart nojig och orolig över att bli hotad på det sättet så säljaren säger då "om du ska börja hota mig så får jag väl sälja den till dig då". Och säljaren ger köparen en deadline att genomföra betalningen. Men tiden gick och köparen lyckades inte utföra betalningen innan tiden säljaren givit honom. Men då börjar köparen komma med saker som "du bestämmer inte hur lång tid jag har på mig, du får vänta tills jag löst det". Och köparen frågar om han inte kan betala på ett annat sätt och säljaren säger då "nej vi kom överens om blocketpaket" och köparen säger då "vi har en affär som inte är strikt bunden till ett betalningssätt".Allt är väldigt otydligt. Det enda de varit eniga om är priset i princip som de kom överens om från början. Jag läste någonstans om att "Är inte avtalet tydligt nog, är det ej ett riktigt avtal."Vad tycks? Har säljaren rätt nu att häva avtalet?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag avser att börja mitt svar med att klargöra vissa viktiga utgångspunkter. Hela den här situationen tar några turer åt olika håll men som jag förstår det föreligger nu ett köpeavtal avseende en dator. Jag utgår från att datorn ännu inte har skickats till köparen eftersom du inte skriver någonting om det.Problematiken ligger nu närmast i om säljaren kan häva köpet med anledning av att köparen inte ännu har betalat. Det som gör det hela lite krångligt är huruvida avtal har ingåtts som innebär att säljare och köpare ska följa det s.k. blocketpaketet. I och med att köparen säger att det inte avtalats om något betalningssätt förstår jag det som att denne menar att parterna inte är bundna av att försäljningen ska ske i enlighet med blocketpaketet. Som jag förstår det krävs för blocketpaketet att säljaren registrerar sig via en länk som finns på blocket. Säljaren ska sedan initiera betalningen genom att skriva in vissa fraktuppgifter. Köparen ska då få ett mejl för hur betalningen ska gå till. Blocket använder sig här av ett annat bolag (hädanefter kallad "blockets företagspartner") för att hålla köparens pengar fram till dess att säljaren skickar varan och köparen sedan hämtar ut den och undersöker den. Någon dag senare är det tänkt att säljaren ska få pengarna utbetalda.Genom den information jag har fått kan jag inte svara på om köparen och säljaren har kommit överens om att tillämpa blocketpaketet. I det fall de har det finns det detaljerade regler för hur försäljningen ska genomföras och i vilken ordning. I detta läge verkar det inte som att någon av parterna riktigt följer det. Åtminstone inte utifrån den tolkningen jag gör av informationen jag har fått. Vad gäller?Vad som gäller mellan parterna kommer vara beroende av om man kommit överens om blocketpaketets försäljningsvillor eller inte. Det blir ytterst en bevisfråga mellan parterna. Har man inte kommit överens om det eller att avtalet, som du säger, är otydligt medför inte det att avtalet blir ogiltigt. Istället gäller de dispositiva reglerna i köplagen mellan parterna. Att lagen är dispositiv innebär att lagen gäller såvida inget annat har avtalats. Även om det inte nödvändigtvis är relevant i detta stadium vill jag klargöra frågan om handpenning också. Det finns ingen skyldighet eller rättighet att betala handpenning. Skulle man skicka iväg en handpenning medför inte det att man per automatik har slutit avtal. Avtalet är redan slutet när anbudet stämmer överens med accepten. Det vill säga avtalet är slutet direkt när ex. köparen erbjuder sig att köpa varan för ett visst pris och säljaren godtar det. Här spelar det ingen roll vem som hörde av sig till vem eller vem som föreslog prissumman. Så länge båda accepterat villkoren har man slutit ett avtal. När avtalet är slutet går det inte att ångra sig. Däremot kan det gå att häva om rätt grund föreligger. När säljaren inte betalarSom sagt utgår jag från att ett köpeavtal föreligger men att det är oklart om blocketpaketets regler ska tillämpas före köplagens. Blocketpaketet har som bekant tydliga regler för i vilken ordning köpet ska genomföras. Där kommer köparen betala till blockets företagspartner innan säljaren skickar varan. Köplagen däremot innehåller andra regler. Där har varken köparen eller säljaren skyldighet att prestera före den andra. Det medför att köparen aldrig måste betala förrän säljaren överlämnar varan. Samtidigt medför det att säljaren aldrig måste överlämna varan förrän köparen betalat (10 och 49 § köplagen). Tanken är alltså att bytet ska ske samtidigt, vilket blir omöjligt när varan måste fraktas. I de här fallen beror alltså allt på vad parterna kommit överens om.Köparen har förvisso skyldighet att medverka på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas för att köpet ska bli av. Om köparen inte medverkar har säljaren rätt att häva avtalet om den bristande medverkan utgör ett väsentligt avtalsbrott för säljaren och köpare insåg eller borde ha insett detta enligt 50 § 1 p. och 55 § köplagen. Det skulle kunna vara om säljaren sagt att han vill sälja varan så fort som möjligt. Köparens bristande medverkan utgör då sannolikt ett väsentligt avtalsbrott vilket denne också inser. Att köparen ännu inte betalat i detta fall utgör inte sådan bristande medverkan. Detta med hänsyn till att köparen inte har skyldighet att betala förrän varan överlämnas, såvida inget annat har avtalats. I detta stadium av försäljningen blir det därför viktigt att avgöra vad parterna rent faktiskt har avtalat. Har man kommit överens om blocketpaketet ska båda parterna följa de villkoren. Är det då så att köparen inte betalar inom avtalad tid till blockets företagspartner enligt anvisningarna i villkoren för blocketpaketet har köparen rätt att häva köpet om betalningsdröjsmålet utgör ett väsentlig avtalsbrott enligt 54 § köplagen. Här skulle man även kunna hävda att köparen inte medverkar till köpet enligt vad som är avtalet mellan parterna.SlutsatsVad som har avtalats är synnerligen viktigt. Har man avtalat om blocketpaketet ska man följa de villkor som gäller för den tjänsten. Skulle köparen inte medverka korrekt genom att betala i rätt tid och till blockets företagsparter samtidigt som säljaren har följt de anvisningar som gäller för honom så kan man argumentera för att köpet kan hävas med anledning av köparens bristande medverkan. Har man inte avtalat om blocketpaketet gäller köplagens regler till fullo. Köplagens regler kan tillämpas som utfyllnad i det fall någonting inte är reglerat i villkoren för blocketpaketet. Vad köplagen säger är att ingen av parterna måste prestera före den andra. Kan inte överlämningen av varan ske samtidigt som betalningen måste parterna komma överens hur man ska göra. Situationen är därför nu i ett stadium där ingen riktigt kan agera. Min rekommendation är att säljaren vänder sig till köparen och föreslår att man tillämpar blocketpaketet. Alternativet är att komma överens om vad som ska ske först betalning eller överlämnandet av varan. Om man inte lyckas komma överens om något kan förhoppningsvis parterna komma överens om att gemensamt häva avtalet. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! med vänliga hälsningar,