Distansavtal mellan näringsidkare

2021-06-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag som företagare blev ringde av en säljare åt Tre att köpa bredband. Hon sade att Tre har snabbaste nät på marknaden. Dock berättade jag att jag har inte klagat på min internet övertalade hon mig ändå. När jag skulle säga upp mitt abonnemang hos en annan leverantör berättade den till mig att jag har fiber och mobil internet är inte snabbare. Jag försökte ångra köpet hos Tre men dem säger att jag är betalningsskildig i helhet. Jag känner mig vilseledd. Hur kan jag gå vidare?
Angelica Ruuth |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I ditt fall blir Köplag (1990:931) (KöpL) tillämplig då jag tolkar det som att det rör sig om avtal mellan inte dig som konsument utan ditt företag och en annan näringsidkare från ett annat företag. Denna lag är dispositiv och det som avtalats mellan er sinsemellan gäller i första hand enligt 3 § KöpL. Enligt lagen finns ingen ångerrätt utan detta bör du kolla ifall det finns med i avtalet mellan er, för om detta finns avtalat mellan er gäller detta. För att kunna häva köpet krävs då att det föreligger fel i varan eller dröjsmål (22 § och 30 § KöpL). Då det inte finns någon lagstadgad ångerrätt för avtal som ingås mellan näringsidkare kan det vara svårt att vinna framgång med detta då det inte utifrån frågan verkar handla om fel i varan eller dröjsmål. Det är dock värt att kolla upp ifall du fått ett avtal där det stadgas någonting gällande ångerrätt. Situationen skulle däremot se annorlunda ut ifall detta avtal skulle ha ingåtts mellan dig som konsument och en näringsidkare, då skulle ångerrätten finnas lagstadgad och du skulle lättare kunna ångra detta avtal utan någon särskild orsak.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan vi reklamera ett köp av en bostadsrätt som inte har bygglov för ett staket?

2021-06-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi har köpt en bostadsrätt där alla avtal är påskrivna och tillträde sker i juli. Igår ringde säljaren och berättade att planket/staketet på framsidan är byggt utan bygglov och de har nu uppmanats att åtgärda planket/staket så att det hamnar innanför ramen inom icke bygglovspliktigt alternativt söka bygglov för planket/staketet. Varken säljare eller mäklare visste om att bygglov saknades och inte vi heller. Vem faller ansvaret på? Kan det förväntas att vi som köpare borde ha kollat upp om giltiga bygglov finns eller kan vi reklamera detta som ett fel och begära att få det åtgärdat ifrån säljaren?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det här fallet ligger ansvaret på säljaren. Nedan kommer en förklaring.Bostadsrätt lös egendom, fastighet fast egendomVid köp av en bostad finns det viss skillnad mellan en villa och en bostadsrätt, på det sätt att de omfattas av olika lagar. En villa räknas som fast egendom och omfattas därför av jordabalken, medan en bostadsrätt räknas som lös egendom och omfattas därmed av köplagen. I ditt fall ska alltså en felbedömning och ansvarsplikt göras med stöd av köplagen. I vissa fall är det svåra frågor att avgöra, då kan vägledning ges av rättspraxis som omfattas av jordabalken (villaköp), därför nämnde jag vad som gäller för fel som omfattas av jordabalken.Köparens undersökningspliktVid både köp av villa och bostadsrätt har köparen en undersökningsplikt. I ditt fall regleras undersökningsplikten i 20 § köplagen. Där står det att köparen innan köpet ska undersöka det som ska köpas, och du kan inte åberopa fel på någonting som du borde har upptäckt, i det fall inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Du skriver i brevet att varken säljaren eller mäklaren kände till problemet med bygglovet. Frågan blir då hur omfattande din undersökningsplikt kan anses vara?I jordabalken ställs det också krav på undersökningsplikt. Den ska vara långtgående. Det vill säga du ska undersöka allt mycket noga. I ditt fall vid köp av en bostadsrätt tolkas det som att du ska undersöka hela lägenheten efter fysiska fel. Du ska även läsa bostadsrättsföreningens årsredovisning för att se om det finns planer på investeringar, renoveringar med mera. Däremot anses du inte skyldig att undersöka om det finns bygglov för staketet. Du kan alltså åberopa det som ett fel.Fel i varanI det här fallet stämmer inte bostadsrättens staket överens med avtalet eftersom det saknas bygglov. Det går därför att åberopa fel enligt 18 § köplagen. Det är alltså ett fel som inte beror på dig. Då kan du häva köpet, kräva att säljaren åtgärdar problemet eller begära prisavdrag. Om du vill behålla lägenheten är ett prisavdrag för nytt bygglov, alternativt prisavdrag för ändrad utformning av staketet att föredra.Det ska även tilläggas att säljaren har rätt att på egen hand avhjälpa felet på egen bekostnad enligt 36 § köplagen.Reklamation För att du ska kunna göra ditt anspråk gällande måste du reklamera köpet inom skälig tid efter det du märkt felet. Om du inte gör det inom två år efter köpet förlorar du rätten att reklamera, se 32 § köplagen.SammanfattningEn bostadsrätt omfattas av köplagen då det är lös egendom. Felet gällande bygglovet går utöver din undersökningsplikt. Därför kan du kräva prisavdrag för värdeminskning eller ersättning för de kostnader som tillkommer för att åtgärda problemet. För att du ska kunna åberopa felet måste du reklamera köpet till köparen och mäklaren. Om köparen inte går med på din begäran är du välkommen att kontakta oss på Lawline, så hjälper vi dig gärna i ärendet.Vänligen,

Fel vid försäljning av begagnad bil

2021-06-08 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag sålde en begagnad bil igår. Köparen kollade igenom bilen och provkörde.Köparen ville köpa bilen så vi kom överens om ett pris och affären var klar.När köparen var påväg hem så tändes motorlampan. Dagen efter lämnar köparen in den på verkstad som hävdar att två ventiler var paj som kostar 750 kr styck och vill att jag ska betala. Men detta felet fanns aldrig under min ägo och detta var inget jag kände till heller.Är det verkligen rätt att jag ska betala eller behöva ta tillbaka bilen. För när jag sålde bilen så fanns ju inte det felet.Det är en bil från 2007 som har gått 21500 mil och jag sålde den för 13500kr.
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Nyligen så har jag publicerat ett svar som berör i princip en likartad situation som din. Svaret återfinns här: https://lawline.se/answers/forsaljning-av-aldre-bil-pa-blocket. Du kan alltså läsa svaret på följande länk, vilket i mångt och mycket kommer att vara tillämpligt även i ditt fall. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

2021-06-07 i Köplagen
FRÅGA |HejJag köpte en bil av en privat person då när jag var på plats och undersökte bilen så var allting fint. Men efter typ 5 dagar av körande upptäckte jag att det är oljan som stiger ner och då var jag tvungen att lämna in den till verkstaden. Då när bilen lämnades till verkstaden så upptäckte dom en filt som placerades under bilen så att den filten skulle suga in oljan och inte hamna på marken så att köparen inte känner till det. När jag polis anmält den så kunde de inte göra ngt åt det. Nu undrade jag vad jag kan göra och hur går jag vidare med det? Detta kostar mycket för att laga och det handlar inte om några tusen lappar. Tacksam för guide.
Hanna Palmkvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Säljaren kan ha gjort sig skyldig till brott Det låter märkligt att polisen inte skulle kunna göra något åt det. Det låter som att säljaren gjort sig skyldig till brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken), ett brott för vilket det är föreskrivet fängelsestraff. Ett handlande utgör bedrägeri om man vilseleder någon till att göra något som innebär skada för denne själv och vinning för den som vilseleder. Att placera dit en filt för att felet inte skulle upptäckas och ändå sälja bilen till dig som om den vore felfri torde innebära sådant vilseledande. Jag rekommenderar att du hör av dig till polisen igen och ber om förtydligande om varför de inte anser sig inte kunna göra något.Säljarens avtalsbrott innebär att du har rätt till ersättningSäljaren har även gjort sig skyldig till avtalsbrott gentemot dig, och följderna av detta är inte beroende av att säljaren döms för bedrägeri. Säljaren ansvarar för fel som fanns innan du över risken för bilen (21 § köplagen). Du kan då rikta vissa krav mot säljaren (30 §). I vanliga fall är det viktigt att inte dröja för länge med att meddela säljaren om sådana krav, eftersom du förlorar din rätt till vissa av dem om du inte meddelar säljaren inom rimlig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet (se 32, 35, och 39 § andra stycket). Säljaren anses emellertid med stor sannolikhet ha agerat i strid med tro och heder, då det ju verkar som att han vetat om bristen och försökt dölja det från dig för att få försäljningen fullgjord – om så är fallet är denna tidsaspekt inte lika begränsande för dig (se 33, 35 och 39 § andra stycket).Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, förutsatt att det inte vore orimligt för säljaren (34 § första stycket). Det vore orimligt först om det inte enkelt skulle gå att uppnå, eller endast skulle kunna uppnås med orimliga kostnader för säljaren. Alltså borde säljaren ordna med reparation av bilen. Om säljaren inte gör detta har du rätt till ersättning för rimliga kostnader du själv haft om du själv avhjälper felet (tredje stycket). Så länge du inte vänder dig till en onödigt dyr reparatör bör säljaren alltså behöva stå för reparationskostnaderna. Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta har du rätt till omleverans, om det inte vore orimligt för säljaren (andra stycket). Förutsatt att säljaren inte har fler bilar att byta ut den sålda med är detta alternativ antagligen inte aktuellt.Om det inte blir aktuellt med avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller eventuellt hävning (37 §). För att ha rätt till hävning, det vill säga att köpet blir ogjort och bilen respektive betalningen går åter, behöver det röra sig om ett fel som är av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta (39 §). Detta är med stor sannolikhet fallet för dig. Möjlighet finns även för dig att få skadestånd från säljaren (40 §). Säljaren ska ersätta dig för eventuella skador du lider på grund av avtalsbrottet. Om felet består i att varan avviker från vad säljaren före köpet särskilt utfäst har köparen rätt till ersättning för inte bara direkta utan även indirekta skador som orsakats av felet (tredje stycket). Direkta förluster är typiskt utgifter du haft, medan indirekta förluster typiskt är inkomster du borde fått, men som nu uteblivit (67 §). Säljaren är dock inte ersättningsskyldig om det förelegat ett för säljaren oöverkomligt hinder att leverera varan utan felet, ett hinder som säljaren varken orsakat eller kunnat förutse (40 och 27 §). Skulle förutsättningarna för skadestånd på detta sätt inte vara uppfyllda har du dock fortfarande rätt till ersättning om du behöver avhjälpa felet själv enligt ovan.Du har även rätt att hålla inne med betalningen (42 §), men jag tolkar det som att du redan har betalat för köpet.Sammanfattningsvis ska du inte behöva står för kostnaderna. Jag rekommenderar att du hör av dig till säljaren så snart som möjligt med de krav du väljer att rikta mot denne. Lycka till, och om du har fler funderingar så tveka inte att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Hävning av hästköp

2021-06-23 i Köplagen
FRÅGA |Min dotter har köpt en häst för tävling i höjdhopp, dressyr o ridning. Hon har ägt hästen i 3 månader. Innan köpet provred vi och gjorde en vetrinärbesiktning. Vi kunde tyvärr inte närvara vid besiktningen och bad säljaren sända via facetime. Detta gick inte att genomföra enligt säljaren. Vid besiktningen uttryckte vetrinären att hästen varit i obalans och hade svårt att göra böjprov, hästen tycktes även halta lite. Besiktningen avslutades i samråd med Vetrinären. Därefter hade vi samtal med säljaren och hon bedyrade att det inte var något fel på hästen och sade att hältan berodde på underlaget eller att hästen vrickat sig i hagen. Vi kom överens med säljaren att avvakta ett par dagar. Vid kontakt en vecka senare sa säljaren att hon ridit och hoppat med hästen utan några som helst problem. Det skulle även vara en häst som var lättlastad. Med hänvisning till säljarens övertygande sätt att lämna olika anledningar till hästens dåvarande besvär, köpte vi hästen. Vi har nu efter en tid sett att hästen haft ont och tog kontakt med veterinär. Vi bokade in en tid för röntgen och skulle frakta honom i en relativt stor vagn. Vi höll på i över 2,5 timme med försök att lasta honom utan att få honom att gå in. Vi har varit i kontakt med säljaren om att vi vill häva köpet, eftersom hästen inte är vad som utlovades och till vad som dottern tänkt att använda honom till. Har vi några möjligheter att kräva återbetalning och häva köpet?
Frida Nygren Björk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En häst räknas i lagens mening som en lös sak och utifrån vad du har skrivit tolkar jag det som att ni köpte hästen från en privatperson, vilket innebär att det är köplagen som ska användas.Rätt till hävningFör att du ska få rätt att häva köpet finns det vissa kriterier som ska vara uppfyllda. Det måste finnas ett fel som är av väsentlig betydelse för dig som köpare och som säljaren borde ha insett (39 § köplagen). Eftersom ert syfte med hästen var att använda den för tävling utgår jag att detta är något som ni diskuterade med säljaren, dessutom så är lastningen en viktig del i detta. Detta tyder på att säljaren förstod vad din dotter skulle ha hästen till och vad som är viktigt för henne för att kunna tävla. Din undersökningsplikt av hästenSom köpare har du en plikt att undersöka hästen vilket du gjorde genom veterinärbesiktningen. Den fråga som uppkommer då är om felet kan anses vara löst efter att säljaren själv ridit hästen och inte upplevt några problem.Som köpare har du inte rätt att hävda att det är fel på hästen om du kände till felen efter besiktningen (20 § köplagen). Däremot kan det påverka bedömningen något att säljaren påstod att felen var lösta efter att hen själv ridit hästen efter besiktningen. ReklamationFör att ha rätt att göra en reklamation krävs det att det inte har gått för lång tid efter att felen upptäcktes innan ni kontaktar säljaren för en reklamation. I köplagen står det att en reklamation måste göras inom 2 år efter köpet, så om det bara har gått 3 månader finns det fortfarande en möjlighet att försöka göra en reklamation. Sammanfattning och rekommendationer för digI ert fall kan det bli svårt att säga att ni inte kände till att något kunde vara fel på hästen eftersom att ni fick ett utlåtande från den första veterinären angående stelheten.Lastningsproblemen kan vara lättare att anse som ett fel, samt om den nya veterinären upptäcker att stelheten beror på en skada som inte upptäckts under den första besiktningen. Utan ytterligare information är det svårt att avgöra om det kan räknas som ett fel som grund för att häva köpet.Jag föreslår att ni tar kontakt med säljaren igen och gör en reklamation. Om ni inte kan komma överens finns alltid alternativet att gå till domstol med tvisten, men det är svårt att avgöra om ni skulle kunna nå framgång med det, dessutom kan det bli en kostsam process ifall ni inte skulle vinna. Jag hoppas att situationen har blivit lite tydligare för er och om ni vill ha mer ingående hjälp med problemet föreslår jag att ni bokar tid för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå till mailadressen: bokning@lawline.se.Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper er i ert specifika ärende utifrån ert behov.

Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?

2021-06-09 i Köplagen
FRÅGA |Vi skrev på ett förhandsavtal med Aros bostäder för en nyproducerad bostadsrätt. I planritningen fanns inte en brandgaslucka på vår uteplats. Av en händelse ca 6 månader efter vi skrev på fick vi reda på att det nu fanns en brandgaslucka på vår uteplats. Detta hade inte kommunicerats med oss av vare sig mäklaren eller Aros. Vi inledde en dialog med Aros om hur vi kunde lösa detta. Vi fick sedan i skrift ett löfte om att brandgasluckan skulle integreras med trallen och därmed inte vara synlig. Vi skrev därför på överlåtelseavtalet och godkände därmed brandgasluckan på uteplatsen med löftet om att den inte skulle vara ett problem utan integrerad med trallen. Vi skrev alltså på överlåtelseavtalet i god tro att Aros skulle uppfylla det dom lovade. Nu är inte så fallet utan nu har vi en skrymmande brandgaslucka på vår uteplats. Vi känner oss lurade givetvis och vill ha ekonomisk kompensation för att uteplatsen har blivit mindre och ej går att nyttja på det sätt som Aros hade marknadsfört det till oss. Men Aros är inte villiga att ge oss något ersättning och hänsvisar till att vi skrev på överlåtelseavtalet. Vad säger ni? Är detta något vi kan driva vidare? Vi har allt dokumenterat på ett väldigt bra sätt.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Vid köp av lös egendom gäller köplagen (1 § KöpL). En bostadsrätt är lös egendom. Därmed gäller bestämmelserna i köplagen.Är bostadsrätten behäftad med fel?Bostadsrätten ska i fråga om bl.a. egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § KöpL). Om varan avviker från avtalet är bostadsrätten att anse som felaktig. Vad som avses med "vad som följer av avtalet" ska inte tolkas alltför snävt. Med andra ord är inte endast den skrivna texten i ett köpekontrakt avgörande för om bostadsrätten avviker från avtalet. Även andra muntliga eller skriftliga uppgifter som har lämnats i samband med köpet från säljaren och som rimligen har utgjort underlag för vad parterna har kommit överens om, ska tillmätas betydelse. Vid köpeavtal av en bostadsrätt är utgångspunkten att de slutligt formulerade avtalsvillkoren ska ses i ljuset av parternas tidigare kontakter i saken (jfr NJA 2016 s. 237). Det ska också poängteras att säljaren har ett utvidgat ansvar när säljaren lämnat uppgifter om varans egenskaper vid marknadsföringen före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). I detta fall är det troligt att överenskommelsen vid sidan av köpeavtalet om att brandgasluckan skulle vara integrerad med trallen utgör en avtalad egenskap enligt avtalet. Bostadsrätten ska i så fall anses vara felaktig eftersom bostadsrätten avviker från vad som avtalats.Påföljder vid felFör att åberopa felet måste du lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det du märkt eller borde ha märkt felet (s.k. reklamation) (32 § KöpL). Du som köpare har då rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig under förutsättning att avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det (34 § KöpL). För att du ska ha rätt till avhjälpande måste du lämna säljaren meddelande om kravet i samband med att du reklamerar eller inom skälig tid därefter (35 § KöpL). Om prisavdrag inte blir aktuellt får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Att häva köpet kommer troligen inte bli aktuellt eftersom det krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Min bedömning är att det i varje fall kan bli aktuellt med avhjälpande eller prisavdrag om bostadsrätten anses felaktig.Min rekommendation är att du i första hand kontaktar säljaren för att reklamera felet och begära avhjälpande eller prisavdrag. Du kan använda dig av de argument som jag ovan anfört. Du kan också boka tid med en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå om du vill ha hjälp med att upprätta en korrekt reklamation. Om säljaren inte går med på avhjälpande eller prisavdrag rekommenderar jag dig att anlita en jurist om du vill ta ärendet vidare. En jurist kan gå igenom dina möjligheter att göra felet gällande och kan hjälpa dig att formulera ett riktat krav mot motparten eller formulera en eventuell stämningsansökan. Om du är intresserad av hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Försäljning av äldre bil på Blocket

2021-06-08 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Sålde en fungerande begagnad bil privat pris 13500kr,som gått 31000 mil, bilen är 17 år gammal. Efter en dag så har diverse problem uppkommit som inte fanns i min ägo. I annonsen framgår det att bilen är bes och skattad sommar och vinterdäck. Han var här och provkörde 2 gånger, fick även tid att åka hem och tänka över beslutet innan han köpte bilen. Läste även av felkoder med felkodsläsare. Nu hotar han mig med köplagen, bilen står nu trasig på verkstad hävdar han och säger att jag ska köpa tillbaka bilen. Jag vägrar. Vad gäller?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du sålt en begagnad bil varav det efter en dag upptäckts att det finns diverse fel med bilen. Min uppfattning är att försäljningen skett mellan två privatpersoner. Därmed återfinns de rättsliga utgångspunkterna för denna situation i köplagen (KöpL). Om en privatperson köper en bil från en näringsidkare så aktualiseras ett annat regelverk. Men i detta fall verkar det vara en köprättslig situation mellan två privatpersoner, vilket gör att köplagen som sagt blir tillämplig. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att om ni som avtalsparter kommit överens om något annat än det som anges i lagen, så är det de som kommer att gälla. Fel i varanVaran ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL).Köparens undersökningspliktKöparen får inte som fel åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet. En köpare kan inte heller åberopa ett fel som hen hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, exempelvis om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL). En köpare har en omfattande undersökningsplikt, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i oerhört dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten (18 § KöpL). Föreligger det fel i varan i ditt fall?Vad köparen haft fog att kunnat förutsätta vid köpet enligt (17 § KöpL) görs med beaktande av omständigheter i det enskilda fallet, dvs. med hänsyn till den aktuella bilen och dess egenskaper. I din bakgrundsinformation anges det att bilen är 17 år gammal, samt rullat 31.000 mil, vilket påverkar vad köparen med fog kunnat förutsätta. Köparen kan i detta fall inte förvänta sig att bilen är felfri, med hänsyn till den aktuella bilens ålder och miltal. När går ansvaret för fel över på köparen?Huvudregeln vid köp av en begagnad bil är att ansvaret för fel går över i samband med varans avlämnande, det vill säga när köparen åker iväg med bilen (13 § KöpL). Detta innebär att huvudregeln är att säljaren inte är ansvarig att bistå med hjälp eller kompensation för fel som inträffat med bilen efter varans avlämnande. Det finns dock undantag till denna huvudregeln, vilket kommer redogöras för här nedan. Säljaren kan däremot bli ansvarig för del som fanns redan vid riskövergången men som visade sig senare (21 § KöpL). Det som blir avgörande här om felen fanns redan vid försäljningen. I din bakgrundsinformation anger du att felen som åberopas inte fanns under din ägotid. ReklamationKöparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas reklamation. I detta fall har köparen kontaktat dig och hävdat att fel föreligger, vilket innebär att en reklamation har gjorts. Sammanfattning och min bedömning av din situationMin uppfattning är att bilens miltal och ålder borde vara påverkande på vad köparen med fog kunnat förutsätta, det vill säga köparen har inte haft fog att anta att bilen är felfri. Om en bil rullat 31.000 mil, så är min uppfattning, att man som köpare inte kan ha alltför höga förväntningar alls, om annat inte avtalats. Köparen har varit och provkört två gånger, varav fått betänketid samt läst av med felkodsläsare, detta borde göra att köparen fullgjort sin undersökningsplikt. Jag råder dig att avvakta helt enkelt. Om du inte vetat om att det finns uttryckliga fel med bilen, så är min uppfattning att inga påföljder bör kunna riktas mot dig i detta fall. Skulle det vara så att köparen vill stämma dig i domstol, så är bevisbördan på honom eller henne. Det är även värt att tillägga att bilens värde (13.500 kr) är relativt lågt i jämförelse med de advokatkostnader som köparen skulle behöva betala för att väcka en talan mot dig. Avslutningsvis råder jag dig alltså att avvakta i detta fall. Du kan även visa upp mitt besvarande av frågan för köparen för att förtydliga att du borde ha rätten på din sida i detta läge.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Fel vid köp av begagnad bil

2021-06-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Köpte nyligen en bil av privatperson (lite mer än en vecka sedan) och allt verkade bra med bilen. Enligt annonsen var det enbart en spricka i rutan samt en framvagnsinställning som behövdes. När jag kommer hem med bilen (ca 8 mils biltur från där jag hämtade bilen) upptäcker jag att den läcker olja. Detta är något som inte säljaren påpekat och han hävdar att han inte kände till felet, har svårt att tro detta dock. Nu har vi kollat på verkstad och det kommer bli en stor kostnad. Min fråga är om oljeläckage är något som jag borde ha insett då jag som köpare har undersökningsplikt? Och vad kan jag som köpare göra?
Rijad Trubljanin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du köpte en bil av en privatperson varpå du efter färden hemåt upptäckt att bilen läcker olja. Min uppfattning är att du undrar huruvida oljeläckaget är något som du borde upptäckt och vad du som köpare kan göra i denna situation.Allmänt om tillämplig lagAv din bakgrundsinformation tolkar jag det som att köpet skett mellan två privatpersoner. Därmed kommer köplagen (KöpL) att vara tillämplig på situationen. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att parterna kan komma överens om att avtala om att lagen inte ska vara tillämplig på köpet (3 § KöpL). Har parterna dock inte avtalat något om detta, vilket jag tolkar är situationen i ditt fall, så kommer KöpL att träda in och vara tillämplig.Fel i varanVaran ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL).Köparens undersökningspliktKöparen får inte som fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet, detta är en självklarhet på de viset att köparen inte får åberopa fel beträffande uppgifter som hen visste fanns vid köpet. En köpare kan inte heller åberopa ett fel som hen hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, ex. om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL). Min uppfattning är att köpare har en omfattande undersökningsplikt, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i oerhört dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten (18 § KöpL).ReklamationKöparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Det är detta som kallas reklamation (32 § KöpL).Min bedömning av din situationDet går inte att ge ett helt säkert svar om det föreligger fel i varan i ditt fall då det saknas detaljerad information beträffande ex. bilens ålder, miltal, priset du betalat för den m.m. Undersökningsplikten torde vara omfattande som köpare, i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Din undersökningsplikt står i avvägning med säljarens upplysningsplikt. Om du exempelvis frågat om bilen läcker olja, och säljaren gett ett nekande svar, så är det vanligen så att säljaren ansvarar om det visar sig att bilen är mer felaktig än vad hen angett, det kan dock i praktiken uppstå en bevisfråga. Min uppfattning är att det vanligen kan krävas att en potentiell köpare provkör bilen och genomför en omsorgsfull undersökning av bilen för att undersökningsplikten ska kunna anses vara fullgjord. Utifrån din bakgrundsinformation, så är min bedömning att det kan vara tveksamt om du har rätt att åberopa fel i bilen. Vid köp av begagnade bilar så bör man som köpare vara uppmärksam att det kan finnas brister, i synnerhet vid köp av äldre bilar. Undersökningen av en bil vid ett potentiellt köp bör göras med noggrannhet, dvs. man bör undersöka varan ganska omfattande, på de viset slipper man en ev. tvist. Om det är så att säljaren uppmanat dig att exempelvis kolla under bilen, men du ignorerat en sådan uppmaning, så är det vanligen köparen som står risken om det finns upptäckbara fel. Om oljeläckaget är sådant att du inte hade kunnat upptäcka det även genom en noggrann undersökning, så är felet dolt och då är det säljaren som ska svara för ev. påföljder, ex. kostnader för reparation. Det du dock måste kunna visa på är att felet, dvs. oljeläckaget, fanns innan du genomförde köpet. Är det så att säljaren var medveten om att bilen läcker olja, men valde att inte säga detta, så kan bedömningen bli annorlunda, på ett sätt som är till din fördel.Mina råd till digMitt råd är att du kontaktar säljaren igen och försöker hitta en gemensam lösning på problemet (självklart den mest optimala situationen). Om säljaren fortfarande inte vill samverka, så återstår alternativet att stämma säljaren. Detta görs i den domstol som tillhör den ort säljaren är folkbokförd (10 kap. 1 § RB). Det är dock viktigt att poängtera i detta fall, att det är den som stämmer som har bevisbördan att det är på de viset som hen framhäver. Du måste alltså i domstol kunna styrka att det är fel på varan och att detta inte är något som du borde ha upptäckt vid undersökningen av bilen. Skulle det vara så att du vill skriva en stämningsansökan så görs detta via Sveriges Domstolars hemsida. Detta är dock inget jag rekommenderar att man gör i första hand, då det både är tidskrävande och dyrt att driva en process i domstol. Det är dock, som jag framförde ovan, inte självklart att du har rätt till ersättning för oljeläckaget. Situationen måste bedömas med hänsyn till de enskilda omständigheterna. Jag råder dig även att kontakta våra biträdande jurister för ytterligare rådgivning, de kan ge dig djupare vägledning i detta och företräda dig i domstol om du skulle vilja ta ärendet dit. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,