Fel vid köp av begagnad bil

2021-06-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Köpte nyligen en bil av privatperson (lite mer än en vecka sedan) och allt verkade bra med bilen. Enligt annonsen var det enbart en spricka i rutan samt en framvagnsinställning som behövdes. När jag kommer hem med bilen (ca 8 mils biltur från där jag hämtade bilen) upptäcker jag att den läcker olja. Detta är något som inte säljaren påpekat och han hävdar att han inte kände till felet, har svårt att tro detta dock. Nu har vi kollat på verkstad och det kommer bli en stor kostnad. Min fråga är om oljeläckage är något som jag borde ha insett då jag som köpare har undersökningsplikt? Och vad kan jag som köpare göra?
Rijad Trubljanin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du köpte en bil av en privatperson varpå du efter färden hemåt upptäckt att bilen läcker olja. Min uppfattning är att du undrar huruvida oljeläckaget är något som du borde upptäckt och vad du som köpare kan göra i denna situation.Allmänt om tillämplig lagAv din bakgrundsinformation tolkar jag det som att köpet skett mellan två privatpersoner. Därmed kommer köplagen (KöpL) att vara tillämplig på situationen. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att parterna kan komma överens om att avtala om att lagen inte ska vara tillämplig på köpet (3 § KöpL). Har parterna dock inte avtalat något om detta, vilket jag tolkar är situationen i ditt fall, så kommer KöpL att träda in och vara tillämplig.Fel i varanVaran ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL).Köparens undersökningspliktKöparen får inte som fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet, detta är en självklarhet på de viset att köparen inte får åberopa fel beträffande uppgifter som hen visste fanns vid köpet. En köpare kan inte heller åberopa ett fel som hen hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, ex. om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL). Min uppfattning är att köpare har en omfattande undersökningsplikt, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i oerhört dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten (18 § KöpL).ReklamationKöparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Det är detta som kallas reklamation (32 § KöpL).Min bedömning av din situationDet går inte att ge ett helt säkert svar om det föreligger fel i varan i ditt fall då det saknas detaljerad information beträffande ex. bilens ålder, miltal, priset du betalat för den m.m. Undersökningsplikten torde vara omfattande som köpare, i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Din undersökningsplikt står i avvägning med säljarens upplysningsplikt. Om du exempelvis frågat om bilen läcker olja, och säljaren gett ett nekande svar, så är det vanligen så att säljaren ansvarar om det visar sig att bilen är mer felaktig än vad hen angett, det kan dock i praktiken uppstå en bevisfråga. Min uppfattning är att det vanligen kan krävas att en potentiell köpare provkör bilen och genomför en omsorgsfull undersökning av bilen för att undersökningsplikten ska kunna anses vara fullgjord. Utifrån din bakgrundsinformation, så är min bedömning att det kan vara tveksamt om du har rätt att åberopa fel i bilen. Vid köp av begagnade bilar så bör man som köpare vara uppmärksam att det kan finnas brister, i synnerhet vid köp av äldre bilar. Undersökningen av en bil vid ett potentiellt köp bör göras med noggrannhet, dvs. man bör undersöka varan ganska omfattande, på de viset slipper man en ev. tvist. Om det är så att säljaren uppmanat dig att exempelvis kolla under bilen, men du ignorerat en sådan uppmaning, så är det vanligen köparen som står risken om det finns upptäckbara fel. Om oljeläckaget är sådant att du inte hade kunnat upptäcka det även genom en noggrann undersökning, så är felet dolt och då är det säljaren som ska svara för ev. påföljder, ex. kostnader för reparation. Det du dock måste kunna visa på är att felet, dvs. oljeläckaget, fanns innan du genomförde köpet. Är det så att säljaren var medveten om att bilen läcker olja, men valde att inte säga detta, så kan bedömningen bli annorlunda, på ett sätt som är till din fördel.Mina råd till digMitt råd är att du kontaktar säljaren igen och försöker hitta en gemensam lösning på problemet (självklart den mest optimala situationen). Om säljaren fortfarande inte vill samverka, så återstår alternativet att stämma säljaren. Detta görs i den domstol som tillhör den ort säljaren är folkbokförd (10 kap. 1 § RB). Det är dock viktigt att poängtera i detta fall, att det är den som stämmer som har bevisbördan att det är på de viset som hen framhäver. Du måste alltså i domstol kunna styrka att det är fel på varan och att detta inte är något som du borde ha upptäckt vid undersökningen av bilen. Skulle det vara så att du vill skriva en stämningsansökan så görs detta via Sveriges Domstolars hemsida. Detta är dock inget jag rekommenderar att man gör i första hand, då det både är tidskrävande och dyrt att driva en process i domstol. Det är dock, som jag framförde ovan, inte självklart att du har rätt till ersättning för oljeläckaget. Situationen måste bedömas med hänsyn till de enskilda omständigheterna. Jag råder dig även att kontakta våra biträdande jurister för ytterligare rådgivning, de kan ge dig djupare vägledning i detta och företräda dig i domstol om du skulle vilja ta ärendet dit. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kan man häva köpet på grund av vilseledande information?

2021-05-31 i Köplagen
FRÅGA |HejVad gäller vidVilseledande information på nätauktionerkan man upphäva köpet om man är näringsidkare Med vänliga hälsningarUlla
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaAtt utgå ifrån den informationen som du har skrivit så kommer jag utgå ifrån att du köpte varan som näringsidkare från en privatperson eller näringsidkare och därmed blir köplagen (KöpL) tillämpbar.Avtalets giltighetAtt vilseledanda någon genom lämnande av oriktiga uppgifter och sedan att det har skett avsiktligen dvs. den som vilseleder ska ha uppsåt (vilja) att göra det så uppfyller personen rekvisiten för ogiltighetsgrunden svek. Detta regleras i 3 kap. 30 § avtalslagen och gör att ett avtal som har kommit till stånd på detta sätt är inte giltigt och prestationerna ska återgå.Kan du häva köpet?För att häva köpet krävs det att det är något fel på varan enligt 17-21 §§ KöpL. Det anses vara fel på varan om varans art inte överensstämmer med avtalet (17 § KöpL). Det anses också vara fel på varan om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL).SlutsatsSlutsatsens blir att du bör kunna häva köpet via köplagen eller avtalslagen om den information som du har fått om varan eller marknadsföringen inte överensstämmer med själva varan, eller om säljaren hade med avsikt att vilseleda dig. Dock ska jag poängtera att jag inte besitter alla omständigheter för att göra en helt korrekt bedömning.

Säljarens ångerrätt

2021-05-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag skrev ett kontrakt för att sälja min bil till en nätfirma som köper begagnade bilar, och jag som säljare vill ångra försäljningen. Har inte fått betalt eftersom det var helg. Har jag rätt att ångra mig ?
Izel I |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (KöpL) som gör sig aktuell. Det är dock en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst ert kontrakt som reglerar vad som händer i en situation som den beskrivna. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot fyller köplagen ut "luckorna" i avtalet. Eftersom jag inte har tillgång till kontraktet kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler.Inledningsvis kan det konstateras att du och köparen har ingått ett avtal och att det finns en grundläggande rättsprincip om att avtal ska hållas. Att som säljare ångra sig är således inte ett giltigt skäl att frångå eller bryta avtalet. Skulle nätfirman dock vara sen med betalningen och denna försening är att anse som ett väsentligt avtalsbrott, kan du häva köpet och behålla din bil (54 § KöpL). I detta fall skulle jag dock inte anse att denna paragraf kan åberopas då jag tolkar situationen som att en betalning gjorts men att pengarna når ditt konto efter helgen eller att firman gör en betalning efter helgen då ni kommit överens om detta. Vidare skulle jag inte heller anse en eventuell försening om två dagar som ett väsentligt dröjsmål i detta fall. Bestämmelsen blir således inte tillämpligMitt råd till dig är därför att försöka komma överens med nätfirman. Kanske de accepterar att du ångrar köpet om du talar om du åtar dig att betala tillbaka hela köpeskillingen när pengarna når ditt konto. Enligt köplagen har du dock ingen rätt att ångra dig. Om nätfirman vill stå fast vid avtalet är det därför det som gäller enligt lag. Möjligtvis kan du eventuellt försöka hitta en "lucka" i kontraktet och se om det där finns någon reglering avseende din önskan.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vad kan jag göra när jag upptäckt fukt i min nyköpta båt?

2021-05-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag har precis köpt en båt, där jag absolut inte fick göra något ingrepp på båten, innan båten var betald. Allt verkade trots den konstiga uppmaningen "betala innan ingrepp" helt OK. Och jag valde att slutföra affären. När jag efter betalning skulle skrapa bort bottenfärg för att måla ny bottenfärg, hittar jag att fukt har gott in i båten och skapat flera hundra bubblor (fukt mellan färg och laminat) Hur bör jag gå vidare i rådande situation? Kan jag kräva att säljaren står för kostnader för att reparera skador som hittats efter köp. Säljaren har gjort försök att reparera nämnda skador, syns tydligt.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fukten torde utgöra ett fel i lagens mening Köp mellan privatpersoner, som det tycks vara fråga om här, regleras i köplagen. Om varans kvalitet berörts i avtalet (som kan ha varit muntligt eller skriftligt) ska varan självfallet motsvara den kvalitet som angetts i avtalet (17 § första stycket). Om varan avviker från avtalet eller vad du som köpare även i annat fall med fog kunnat förutsätta är varan felaktig i lagens mening (17 § tredje stycket). Det du beskriver om hur fukt trängt in i båten låter som en allvarlig brist i dess kvalitet som behöver åtgärdas, varför båten avviker från vad du på goda grunder kunnat förvänta dig av båtens skick vid köpet. Om säljaren gjort förbehåll om att båten säljs i befintligt skickDet framgår inte om säljaren gjort några uttalanden om båtens skick, exempelvis genom att göra förbehåll om att båten säljs i befintligt skick, men även om så skett är varan ändå felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du som köpare kunnat förutsätta med hänsyn till bl.a. priset och övriga omständigheter (19 § första stycket). Om fukten inte skulle anses vara så allvarlig att det utgör fel på den grunden, men fukten inte bara drabbar båtens kvalitet utan även dess egenskaper och användning gäller ändå detsamma om säljaren gjort felaktiga utfästelser om detta, eller, trots att denne var medveten om saken, underlåtit att informera dig om något som du kan antas ha förväntat dig att bli upplyst om och som kan antas ha påverkat köpet. Fukten torde vara en sådan omständighet som skulle påverkat köpet om du hade varit medveten om den, varför du också kan antas ha förutsatt att säljaren skulle ha informerat dig, och det låter som att säljaren var medveten om fukten eftersom det enligt vad du berättar tydligt syns att denne försökt reparera skadorna, samt anmärkningen om att du inte fick göra ingrepp förrän efter betalningen. Fukten torde alltså ändå utgöra ett fel.Vad du kan göra, och säljarens ansvarSäljaren ansvarar för fel som fanns innan du över risken för båten (21 §). Du kan då rikta vissa krav mot säljaren (30 §). Det är viktigt att du inte dröjer för länge med att meddela säljaren vad du väljer eftersom du förlorar din rätt till vissa av dem om du inte meddelar säljaren inom rimlig tid (se 32, 35, och 39 § andra stycket). Säljaren kan dock anses ha agerat i strid med tro och heder, då det verkar som att han vetat om bristen och försökt dölja det från dig för att få försäljningen fullgjord – om så är fallet är denna tidsaspekt inte lika begränsande för dig (se 33, 35 och 39 § andra stycket).Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, förutsatt att det inte vore orimligt för säljaren (34 § första stycket). Det vore orimligt först om det inte enkelt skulle gå att uppnå, eller endast skulle kunna uppnås med orimliga kostnader för säljaren. Alltså borde säljaren ordna med reparation av båten. Om säljaren inte gör detta har du rätt till ersättning för rimliga kostnader du själv haft om du själv avhjälper felet (tredje stycket). Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta har du rätt till omleverans, om det inte vore orimligt för säljaren (andra stycket). Förutsatt att säljaren inte har fler båtar att byta ut den sålda med är detta alternativ antagligen inte aktuellt. Om det inte blir aktuellt med avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller eventuellt hävning (37 §). För att ha rätt till hävning behöver det röra sig om ett fel som är av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta (39 §).Möjlighet finns även för dig att få skadestånd från säljaren (40 §). Säljaren ska ersätta dig för eventuella skador du lider på grund av avtalsbrottet. Om felet består i att varan avviker från vad säljaren före köpet särskilt utfäst har köparen rätt till ersättning för inte bara direkta utan även indirekta skador som orsakats av felet (tredje stycket). Direkta förluster är typiskt utgifter du haft, medan indirekta förluster typiskt är inkomster du borde fått, men som nu uteblivit (67 §). Säljaren är dock inte ersättningsskyldig om det förelegat ett för säljaren oöverkomligt hinder att leverera varan utan felet, ett hinder som säljaren varken orsakat eller kunnat förutse (40 och 27 §). Skulle förutsättningarna för skadestånd på detta sätt inte vara uppfyllda har du dock fortfarande rätt till ersättning om du behöver avhjälpa felet själv enligt ovan.Du har även rätt att hålla inne med betalningen (42 §), men jag tolkar det som att du redan har betalat för köpet. Slutligen kan du även polisanmäla säljaren, då denne kan anses ha gjort sig skyldig till brottet bedrägeri genom sitt vilseledande av dig i samband med försäljningen (9 kap. 1 § brottsbalken). Sammanfattningsvis lär fukten utgöra ett fel, vilket ger dig rätt till bl.a. kostnadsfritt avhjälpande av felet. Säljaren kan anses ha agerat i strid med tro och heder om denne verkligen var medveten om felet och försökte undanhålla detta från dig, vilket är allvarligt. I och med detta kan denne också ha gjort sig skyldig till brottet bedrägeri. Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänlig hälsning,

När kan jag stämma en säljare som inte skickar varan?

2021-06-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har hamnat i problem med en säljare som slutat svara på mina meddelande. Det var en vecka sedan han skulle skickat varan samt en vecka sedan han sluta svara på mina meddelanden. Hur länge måste jag vänta innan jag skickar in en stämningsansökan?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du betalat för en vara som säljaren inte har skickat, vilket ni varit överens om att han skulle göra. Säljaren har således inte fullföljt sin del av köpavtalet. Avtal om köp regleras av köplagen eller konsumentköplagen. Skillnaden är vem som säljer och köper. Om ett företag säljer till en privatperson regleras köpet av konsumentköplagen, annars köplagen. Jag tolkar din fråga som att du köpt varan av en privatperson och således gäller köplagen. Om ni inte gjort upp innan om hur lång tid säljaren har på sig att skicka varan ska varan enligt 9 § köplagen skickas inom skälig tid. Det är såklart svårt att ge ett tydligt svar om vad skälig tid är, det beror bl a på vad det är för typ av vara. Något mer tid än en vecka kan nog tyckas vara skälig tid, men eftersom säljaren inte svarar på dina meddelanden förstår jag att det finns anledning att tro att säljaren därmed inte har för avsikt att skicka varan överhuvudtaget. Om en säljare avlämnar en vara för sent eller inte avlämnar den alls, och det inte beror på köparen, får köpare kräva fullgörelse eller häva köpet samt kräva skadestånd. Detta framgår av 23-29 §§ köplagen. Du som köpare kan alltså antingen hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse . Detta är dock uteslutet om säljaren inte längre har möjlighet att sälja varan längre. I ditt fall tolkar jag det dock som att du inte vet varför säljaren inte skickat varan. Vill du inte hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse kan du häva köpet, 25 §, och begära skadestånd, 27 §. Det är dock viktigt att du häver köpet samt begär skadestånd inom rimlig tid, vilket framgår av 29 §, för att du inte ska förlora din rätt till detta. Sammanfattningsvis blir mitt råd till dig att du återigen kontaktar säljaren och beskriver hur du vill gå vidare, dvs. om du vill fullfölja köpet och kräva fullgörelse eller om du vill häva köpet och få pengarna tillbaka. Får du inget svar på detta finns det ingen anledning att vänta med att lämna in en stämningsansökan.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilka är påföljderna vid ett rättsligt fel?

2021-05-31 i Köplagen
FRÅGA |jag köpte en båt i god tro till marknadsmässigt pris, inga konstigheter förutom att jag inte kollade upp båt och motor innan köp. det visade sig att båten var anmäld stulen 2019 i Sthlm och polisen tog båten och motorn i beslag. ursprungsägaren har fått ersättning via försäkringsbolaget. kan jag via köplagen kräva pengarna tillbaka av säljaren? (Privatperson som i sin tur påstår att han köpt båten i god tro av en annan privatperson) hur går jag i så fall tillväga rent praktiskt?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att du i form av privatperson köpt båten av en annan privatperson. I ett sådant fall är köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § och 4 § KöpL).När någon köper en vara av säljaren som egentligen tillhör en tredje man föreligger ett så kallat rättsligt fel. Rättsliga fel regleras i 41 § KöpL. Av nämnda lagrum framgår att du som köpare har rätt till ett antal olika påföljder, förutsatt att det inte var avtalat mellan dig och säljaren att du skulle överta varan med den begränsning som tredje mans äganderätt innebär. Det framgår av ditt svar att du och säljaren inte har haft ett sådant avtal, varmed du har rätt till i första hand avhjälpande eller omleverans, och i andra hand till hävning. Du har även rätt till ersättning för eventuell skada du lidit, förutsatt att du var i god tro om tredje mans äganderätt (se 41 § andra stycket KöpL). Du måste för att få åberopa det rättsliga felet reklamera inom skälig tid (se 32 § KöpL). Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Fel i bil - köplagen

2021-05-27 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte en begagnad bil av privatperson i slutet av mars. Redan på vägen hem så börjar en lampa lysa. Vi kontaktar säljaren som säger att den inte gjort så tidigare. Den slocknar och det händer inte mer på vägen hem. Sen börjar problemen ett efter ett komma. Vi har nu lagt nästan 25000kr på bilen efter köp och vi har försökt kontakta säljaren om detta. Han vägrar svara. Vi har haft bilen inlämnad på 2 st olika verkstäder som säger att det är gamla fel det är inget som kunnat uppstå efter så kort tid efter köp. Hur kan vi gå tillväga för att i alla fall få en del av kostnaden betald av säljaren? Har vi en chans om vi drar detta vidare? Vi vill ju inte gärna dra på oss ännu mer kostnader om vi inte har en chans. Är ju bara så tråkigt att lägga lite överpris på en begagnad bil och sen ändå bli så totalt lurade.
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har köpt en bil av en privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. Det betyder att du inte har samma rättigheter som när du handlar av ett företag. I ditt fall gäller istället köplagen (KöpL). Köplagen gäller vid alla köp av varor mellan privatpersoner det vill säga när du köper något av eller säljer något till en annan privatperson. I ditt fall anses en bil vara en vara.Köplagen gäller om ni inte avtalat om annat. I första hand gäller alltså det ni har avtalat om. Eftersom det inte framgår att ett avtal verkar finnas så utgår jag från Köplagens regler, 3 § KöpL. Bilen som du har köpt fungerar inte som den ska och därmed föreligger alltså ett fel. Varan avviker från vad du förväntade dig. Du förväntade dig att bilen skulle fungera normalt, 17 § 3 st. KöpL.Du som köpare får inte åberopa fel som du måste ha känt till vid köpet, 20 § KöpL. Det framgår inte av frågan om undersökning av bilen har skett. Undersökningen bedöms utifrån vad en normal person i ditt ställe borde ha upptäckt. Har ni undersökt bilen kan ni åberopa felet.Viktigt att nämna är att du inte får åberopa att varan är felaktig, om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, du måste alltså reklamera köpet i tid, 32 § KöpL.Du har rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Du har även rätt att hålla inne betalningen, 30 § KöpL.Avhjälpande och omleverans regleras i 34 § KöpL. Säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet utan kostnad för köparen. Säljaren har rätt att avvisa kravet om avhjälpandet skulle medföra svårigheter eller oskäliga kostnader. Istället får då säljaren utföra omleverans enligt 36 § KöpL. Omleverans kan bli svårt i ditt fall då du köpte lastbilen av en privatperson.Rätt att kräva prisavdrag regleras i 37 § 1 st. KöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.Sammanfattningsvis skulle jag rekommendera dig att kräva att felet åtgärdas. Om det inte går att åtgärda felet kan du kräva prisavdrag som motsvarar själva felet. Är det inte aktuellt med prisavdrag kan du kräva att köpet hävs, alltså att säljaren får tillbaka bilen och betalar tillbaka dina pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får köparen häva ett köp pga att fel har upptäckts efter köpet?

2021-05-25 i Köplagen
FRÅGA |Sonen i familjen sålde en 20 år gammal bil med 23000 mil på mätaren och besiktigad utan anm. i december 2020. Efter provkörningen blev priset 15000 kr. När köparen var på väg hem började en avgasvarningslampa lysa, vilken det aldrig gjort tidigare, ej heller under provkörningen.Köparen vill nu häva köpet. Vilken rätt har köparen i detta falletMvhAnders
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom ni är två privatpersoner som kommer Köplagen, KöpL (1990:931) gälla för er.Vem har risken för bilen?Vid ett sånt här hämtningsköp så går risken för varan över på köparen när denne har tagit emot den. (6 § och 13 § KöpL). Detta innebär som huvudregel att det som händer med bilen efter att köparen har tagit hand om den är köparens ansvar och inte ert. (12 § KöpL) ProvkörningenFör köp mellan två privatpersoner finns också en regel om undersökningsplikt som blir aktuell för frågan om vem som ska ansvara för felet som uppstod på bilen och därmed om köparen får häva köpet. Om det är så att köparen har undersökt bilen innan köpet, i detta fall kan hen anses ha gjort det eftersom hen provkörde, så får inte köparen senare efter köpet häva köpet på grund av fel som denne borde ha upptäckt vid undersökningen.(20 § KöpL) Frågan blir då här om just ett sånt här avgasfel är ett sådant fel som köparen borde ha upptäckt när hen provkörde bilen. Det är svårt för mig att avgöra. Att besiktningen också var godkänd och att lampan inte lyste vid provkörningen talar för att varken du eller köparen inte hade någon aning om och inte ens borde ha märkt felet. Felet på bilenEnligt 21 § KöpL så ansvarar säljaren för fel på varan även fast varan har överlämnats till köparen och även fast detta felet visar sig senare. Man måste då försöka ta reda på om detta fel på bilen var ett sådant som funnits dolt vid köpet eller om felet helt enkelt uppstod efter att köpet fullbordats. Får köparen häva köpet?Om det är så att detta fel är något som ni som säljare måste ansvara för så kan köparen ha rätt att häva köpet. Men först och främst har ni som säljaren en rätt att avhjälpa felet, alltså åtgärda felet på bilen på er bekostnad. (36 § KöpL) Blir inte avhjälpande aktuellt så kan köparen kräva prisavdrag. (38 § KöpL) I sista hand får köparen häva köpet om det är så att felet är av väsentlig betydelse för hen. Alltså om felet är tillräckligt allvarligt och att ni som säljare borde ha insett detta.(39 § KöpL). SammanfattningBeroende på vad exakt för slags fel det är, hur allvarligt det är och när det kan anses ha uppstått blir avgörande för om köparen får häva köpet eller inte. Men ni som säljare har iallafall rätt att åtgärda felet på bilen, innan hävning blir aktuellt. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,