FrågaKÖPRÄTTKöplagen19/06/2022

Leverantörs slutliga ansvar för vara som köpare levererar till slutkund

Hej! Mitt företag A har sålt ett golv till ett annat företag B som sålt golvet till en konsument. Det har uppstått ett slitage på golvet som vi anser är handhavandefel, kunden har inte följt städ och underhållsinstruktioner. Företag B har anlitat en inspektör från Golvbranchens riksförbund som påstår att det är ett fabrikationsfel men säger också att kunden inte följt vissa kriterier. Slitaget på golvet är vid köksbänk samt i entré. Övriga 170kvm är UA. Min fråga är: Kan Företag B byta hela golvet eller delar, utan att vi är överens. Min amatörmässiga kunskap är att antingen är parterna överens eller så är de oense och då måste t.ex. Tingsrätten avgöra frågan innan någon part kan fatta beslut, att som i detta ärende, byta golvet och skicka räkning till oss? MVH Företag A

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad företag B kan göra i den här situationen utan att samordna det med er. Din fråga regleras i viss mån i konsumentköplagen (hädanefter KköpL) och köplagen (hädanefter KöpL), men främst av allmänna regler kring avtal. 

Avtalsrelationerna 

Det första som måste redas ut är vem som står i avtalsförhållande med vem. Detta dikterar vem man kan vända sig mot med sina krav. Det kan nämnas att det finns regler om s.k. produktansvar som tillåter en köpare av en vara att vända sig direkt mot tillverkaren av en produkt, och på så vis skippa mellanhanden. Det är dock främst aktuellt när man lidit fysiska skador, eller när mellanhanden inte kan stå för sina fel på grund av konkurs eller liknande. Det bör inte vara aktuellt i ert fall. 

I första ledet är företag A och företag B bundna till varandra eftersom ni har avtalat om att sälja golv till företag B, och sedermera har gjort det. I det här skedet är KöpL tillämplig, eftersom den reglerar köp som inte skett mellan näringsidkare och konsument. Enligt 3 § KöpL gäller lagen inte ”i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.”. Detta innebär att avtalet mellan er är det som gäller i första hand. Exakt hur detta ser ut är egentligen egalt eftersom det som främst är av intresse här är den s.k. regressrätten, mer om den nedan. 

När det sedan kommer till försäljningen av golvet från företag B till kunden är även dessa förbundna med varandra avtalsmässigt genom köpet. Här gäller KköpL som ger konsumenten ett långt mycket mer utbrett skydd än KöpL. Enligt KköpL kan det föreligga fel i vara, vilket ger kunden rätt att kräva att det åtgärdas. Detta angår då företag B och kunden, och i det här läget står det företag B fritt att byta golvet om de menar att de vill göra detta för att uppfylla sina förpliktelser som kunden som finns enligt avtalet mellan de båda. Här har dessvärre företag A inget att säga till om. 

Regressrätt

Som du ser har företag B en skyldighet gentemot kunden, nämligen att leverera att golv som är som det ska vara. Eftersom det inte är det har kunden vänt sig mot företag B och krävt att detta åtgärdas. Så här långt är allt i sin ordning. Vem som i slutändan ska stå för felet är dock oklart. Eftersom företag B (och även kunden) menar att det är ett fabrikationsfel kommer företag B att vända sig till er med ett så kallat regressanspråk. Det innebär att de helt enkelt ber er ersätta de kostnader de haft, med hänvisning till att felet beror på ett fabrikationsfel. Här kommer det sannolikt att bli en tvist mellan er, eftersom företag B menar att det är ert fel, och ni menar att det är kunden som faktiskt har brukat golvet på ett skadligt sätt. 

Mina tips 

Det avgörande är av naturliga skäl vem det faktiskt är som är slutligt ansvarig för golvets skick, ni eller kunden. Att företag B eventuellt väljer att åtgärda felet beror på att de inte har speciellt mycket att förlora på att göra detta. De har i första hand ett ansvar gentemot kunden. Om det är ett fabrikationsfel är det ni som får stå för notan eftersom ni då har sålt ett felaktigt golv till företag B. Om det är handhavandefel får kunden ersätta kostnaden för åtgärdandet. 

Det viktiga är att ni kan styrka att det inte är ert fel, och jag skulle i ert fall så fort det bara går försöka få en egen bedömning gjord av golvet innan det åtgärdas. Om ni genom någon form av expertutlåtande kan visa på att det inte beror på konstruktionen finns det god chans för er att undgå ansvar i en framtida tvist med företag B. Om ni visar att det beror på kunden kommer företag B då att få vända sig mot kunden igen eftersom ni kan visa att det inte är ert fel. Det sker då genom att ni bestrider fakturan som företag B skickar till er med hänvisning till att det inte är ert fel.

Om du skulle ha några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare