Vad ska jag göra om säljaren inte levererar en vara jag köpt på internet?

2020-08-12 i Köplagen
FRÅGA |Om man köper något via Facebook och har betalat via swish. Men säljaren skickat sedan Inte varan. Vad är det som gäller då? Hur får man tillbaka pengarna?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du köpt en vara på internet av en privatperson, men att säljaren vägrar leverera varan. Regler om köp av lös egendom mellan privatpersoner finns i köplagen (KöpL). Regler om betalningsföreläggande finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).Vilka påföljder kan bli aktuella vid dröjsmål med varans avlämnande?Om varan inte avlämnas får köparen kräva fullgörelse eller häva köpet, samt dessutom kräva skadestånd (22 § KöpL). Fullgörelse innebär att du kan kräva att säljaren skickar varan till dig enligt köpeavtalet (23 § första stycket KöpL).Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål under förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller borde insett detta (25 § första stycket KöpL). Om säljaren väljer att inte skicka varan till dig har han insikt om att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig, eftersom en av säljarens viktigaste förpliktelser i ett köpeavtal är att tillhandahålla den avtalade varan i avtalat skick. Vid hävning av köpet har du rätt att få pengarna tillbaka. Om säljaren inte återbetalar dig pengarna kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, (1 § BfL). Du hittar information om hur du ansöker om betalningsföreläggande på Kronofogdemyndighetens hemsida.Du som köpare har även rätt till skadestånd för den skada du lidit till följd av säljarens dröjsmål, om inte säljaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll (27 § första stycket KöpL). Säljaren måste med andra ord kunna bevisa att anledningen till att han inte levererat varan till dig beror på någon omständighet han inte kan råda över. SammanfattningEftersom säljaren inte levererat varan enligt avtalet kan du kräva fullgörelse eller häva köpet samt kräva skadestånd av säljaren. Om säljaren inte vill återbetala dig köpesumman kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss.Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att man ska kunna göra felansvar gällande vid köp av båt mellan privatpersoner?

2020-08-05 i Köplagen
FRÅGA |Jag har köpt en båt av en privatperson. Inför köpet uppgav säljaren att ingen av de förekommande lagningarna på skrovet avsåg lagning av skrovbrytande skada utan endast ytliga skav- & skrapmärken. Det var avgörande för mig då jag INTE avsåg köpa båt med lagat skrovbrott. Jag har dokumentation av samt vittne till samtalet där säljaren lämnar dessa uppgifter. Vid min besiktning inför köpet såg jag de förekommande lagningarna men kunde inte se om någon av dem avsåg lagning av skrovbrott trots säljarens uppgift om motsatsen. Redan under andra dagens brukande började båten uppträda konstigt under gång och när jag la den vid brygga höll den på att sjunka. När jag tar upp båten ur vattnet forsar det vatten ur skrovet. Jag tar båten till verkstad för skadebesiktning där det konstateras att det är en gammal lagning av en skrovbrytande skada som gått upp och orsakar läckaget. Jag reklamerar skriftligt till säljaren och yrkar på hävning. Säljaren anlitar advokat som skriver ett brev och tillbakavisar ansvar utan att göra någon koppling till gällande lagrum. Säljaren har ställt ut kvitto avseende köpet dvs inget ytterligare kontrakt finns. Hur bedömer ni mitt rättsläge?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur rättsläget ser ut i din situation, och hur möjligheten att häva ser ut för dig. Det är en ganska komplex fråga som beror på många aspekter men jag ska försöka göra det så lättförståeligt och koncist jag kan. Initialt kan jag säga att du har ganska så goda chanser att få rätt i din situation. De aspekter som är relevanta för din fråga är främst:- Vilken lag gäller?- Är det fel på båten?- Vems ansvar är felet?- Har reklamation skett på rätt sätt?- Vilka påföljder kan göras gällande?Vilken lag gäller?Det är köplagen som gäller vid köp mellan två privatpersoner av lös egendom (1§ köplagen (KöpL)). Dock vill jag betona att köplagen är dispositiv, vilket innebär att avtalet mellan dig och säljaren är det som är avgörande. I de fall ni inte har avtalat om något annat, gäller köplagen (3§ KöpL). Är det fel på båten?Båten är fel i juridisk mening huvudsakligen:- Om båten inte överensstämmer med avtalet utifrån kvalitet, art och andra egenskaper (17§ första stycket KöpL).- Om båten inte kan användas för det allmänna eller specifika ändamål som båten syftas att användas till (17§ andra stycket 1-2 p. KöpL). - Om båten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17§ tredje stycket KöpL). - Om båten inte överensstämmer med uppgifter om dennes egenskaper som säljaren lämnat i samband med marknadsföringen eller köpet, och som kan antas ha inverkat på köparens beslut att köpa båten (18§ KöpL). Detta gäller oavsett om säljaren insåg att uppgiften var felaktig.Samtliga punkter ovan är relevanta i din situation, men främst fjärde punkten, då säljaren har uttryckligen sagt till dig att sådana skador som du uttryckligen frågar om, inte finns. Detta villkor kan även anses vara en del av avtalet mellan er, och på så vis avviker båten också enligt första punkten från vad ni avtalat om. Befintligt skick Även om säljaren sagt att båten säljs i "befintligt skick", får den ändå inte avvika från vad säljaren före köpet uppgett om dennes egenskaper och användning. Då anses båten vara felaktig. Båten anses också vara felaktig om säljaren underlåtit att upplysa dig om väsentliga förhållanden om båtens egenskaper, som säljaren borde känt till och som inverkat på köpet. Så om säljaren sålt båten i befintligt skick, kan den även i din situation vara felaktig då den avviker från vad säljaren uppgett vid köpet, och om säljaren dessutom visste om att dessa skador fanns, men ljög/undanhöll sanningen om deras karaktär, är båten också felaktig (19§ KöpL). Undersökning av varan före köpet Dock får du som köparen inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet eller som köparen borde ha upptäckt om köparen undersökte varan, såvida säljaren inte handlat i strid mot tro och heder. Så har du sett skadorna vid undersökningen, finns det en risk att du inte får åberopa dessa som fel. Dock kan undersökningsplikten neutraliseras om säljaren som i din situation, gett dig lugnande besked eller en trovärdig förklaring på lagningarna och liknande. Det innebär att du inte förlorar din rätt att göra gällande felet (20§ KöpL). Vems ansvar är felet?För att du ska få åberopa felet krävs det dock att det är säljaren som ansvarar för felet (21§ KöpL). Den avgörande tidpunkten för när ansvaret gå över från köparen till säljaren, är när båten kommit i köparens besittning. Om båten transporteras via ett självständigt transportföretag, går risken över på dig när båten levererats till företaget (7§ andra stycket KöpL). Om du hämtat båten hos säljaren, eller om säljaren själv transporterat båten till dig, då går risken över på dig när du tagit hand om båten(6§ KöpL). Detta innebär att fel som uppstått innan denna tidpunkt, står säljaren för (13§ KöpL). Då dessa skador verkar ha funnits innan köpet, så ansvarar alltså säljaren för dessa. Även om skadorna är resultatet av en försämring som uppstått efter att du tagit omhand båten, kan säljaren ändå anses ansvarig om det beror på säljarens avtalsbrott, om säljaren särskilt utfäst att sådana skador inte finns eller kommer uppstå från lagningarna som gjorts (21§ andra stycket KöpL).Har reklamation skett på rätt sätt?Det framgår inte heller av dina uppgifter om hur länge sedan du genomförde köpet, när du reklamerade eller upptäckte felet. Du måste reklamera felet inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde upptäckt felet (32§ KöpL). Om du upptäckte felet två dagar efter köpet, börjar alltså tiden räknas från denna tid. Om du istället hade väntat med att sätta båten i vatten i ett halvår, hade det kunnat riskera att förlora rätten att reklamera båten. Köparen ska undersöka varan så fort som möjligt efter avlämnandet (31§ första stycket KöpL). Du har alltså ett utrymme att upptäcka felet och ta båten till besiktning för att bekräfta felet, innan du reklamerar. Den generella preskriptionstiden för reklamation är två år enligt köplagen (32§ andra stycket KöpL). Du måste vara specifik om felet, men du behöver dock inte uppge vilka påföljder som du gör gällande.Jag tolkar dina uppgifter som att du kontaktar säljaren ganska omgående efter köpet och att du upptäckt felet, och då har du reklamerat i tid. Vilka påföljder kan göra gällande?Om båten är felaktig och det är säljarens fel, och om reklamation skett i tid – kan köparen göra gällande en rad påföljder så som avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning och skadestånd (30§ KöpL). Dock är utgångspunkten att köparen inte direkt kan kräva hävning av köpet, om inte avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren borde insett detta (37§ första stycket KöpL). Generellt måste avhjälpande eller omleverans först göras gällande. Omleverans kan sällan bli aktuellt mellan privatpersoner. Avhjälpande innebär att säljaren ska åtgärda felet. Men om varken säljaren eller köparen kräver avhjälpande, behövs detta inte göras heller. Säljaren kan alltså själv kräva att få avhjälpa felet, innan köparen kräver hävning, om detta kan ske utan olägenhet för köparen (36§ första stycket KöpL). Hävning får köparen då kräva om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och om säljaren insåg detta (37§ KöpL). Det är en objektiv bedömning, och väsentligheten måste varit synbar för säljaren vid köpet. Då båten inte kan användas för sitt generella ändamål, och att du uttryckligen frågat om dessa lagningar och uppgett att du inte ville köpa en båt med skrovbrytande skador, skulle jag kunna tänka mig att dessa skador kan anses vara av väsentlig betydelse för dig rent objektivt och att det var synligt för säljaren vid köpet. Därmed har du hävningsrätt.Du kan även ha rätt till skadestånd om du lidit skada av köpet, exempelvis för kostnader för besiktningen, prisskillnader och liknande. Här måste säljaren visa att ansvaret ligger på dig och att felet inte ligger inom säljarens kontroll. Bevisbördan för att du inte lidit skada är alltså säljarens här (40§ KöpL). Sammanfattning och rekommendationerUtifrån de uppgifter du lämnat, låter det som att du har rätt i att båten är felaktig då båten avviker från vad säljaren uppgett vid köpet och vad ni avtalat om. Det är även säljaren som står risken för dessa fel då de fanns innan köpet eller försämrats trots säljarens utfästelse om felets egenskaper. Du verkar ha reklamerat i tid och får då göra olika påföljder gällande. Om säljaren kräver avhjälpande är dock huvudregeln att sådan först måste ske, innan hävning kan bli aktuell. Dock får du kräva hävning om felet är av väsentlig betydelse för dig, och säljaren borde insett detta. Det kan man nog argumentera för att så är fallet i din situation, och att du därmed har rätt till hävning. Som du märker är det många aspekter som spelar roll i denna bedömning. Jag kan därför inte ge dig ett definitivt svar, utan detta är något som ni bör ta till tingsrätt om ni inte kan komma överens. Då rekommenderar jag dig att själv kontakta en advokat för vidare hjälp i ärendet och som kanske kan ge dig en bättre insikt i varför säljarens advokat tillbakavisade ansvar. I dessa processer gäller ömsesidig bevisbörda, vilket innebär att varje part måste som utgångspunkt kunna göra övervägande sannolikt att det som denne säger är sant. Därför är det en stor fördel om du har bevis och dokumentation på att säljaren sagt att skadorna som fanns inte var av den karaktär som det sedan visade sig vara fallet. Nu vet jag inte var det är för båt det rör sig om, men en tingsrättsprocess kan vara kostsam om man inte vinner den i sin helhet, och är det då en lite billigare båt kanske det är att föredra om ni kan lösa problemet utanför en rättsprocess. Du kan även boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer rådgivning.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga!Vänligen,

Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?

2020-08-02 i Köplagen
FRÅGA |Jag ska sälja en beg. bil, vi har skrivit på köpekontrakt så att priset ska gälla när köparen kommer för att köpa, vi fick ingen insats på plats och vi har inte skrivit på ägarbyte då vi inte fått betalt än. Dem har inte betalat eller köpt bilen än utan det skrevs endast på ett skriftligt köpekontrakt. Kan jag ångra försäljningen trots köpekontraktet?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du som privatperson ska sälja en begagnad bil till en annan privatperson. I detta fall blir Köplagen (KöpL) aktuell lag för att vidare utreda situationen. Kan jag ångra försäljningen trots köpekontraktet? Genomsyrande för svensk rätt är en princip om att avtal ska hållas (pacta sund servanda). Detta blir en säkerhet för både säljare och köpare om att det som avtalats ska fullföljas. Eftersom att ni i detta fall har skrivit på ett köpekontrakt så blir det svårt för dig att dra tillbaka ditt anbud (förslag) om försäljning. Att dra tillbaka ett anbud är som huvudregel endast möjligt innan kontraktskrivning. Om du trots kontraktet skulle välja att inte fullfölja försäljningen kan köparen kräva att du säljer bilen som ni avtalat om (23 § Köplagen). Detta förutsatt att det ej föreligger grova hinder med att sälja bilen, ex om den är unik och förstörts. Något sådant framgår dock ej av frågan. Sammanfattningsvis kommer du mest troligen att behöva fullfölja försäljningen då ni har avtalat om det. Detta hindrar dock ej dig från att ta kontakt med köparen och förklara att du har ångrat dig och om ni kan lösa det på ett annat sätt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

När kan jag åberopa fel vid köp av begagnad elcykel?

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA |HejJag köpte en ELCYCKELN från en annons på facebook efter några månader började krångla När jag mailade till företaget som är anträffbar bara via Mail, de svarade att bara det första ägaren som har rätt till att klagaVad ska jag vända mig till?Får jag lov och lämna cyckel tillbaka till föredra ägaren?Tack
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar utgå från att du köpt cykeln begagnad av en privatperson och inte av ett företag. Eftersom köpet gäller mellan dig och en annan privatperson, samt att cykeln är lös egendom så är köplagen tillämplig (1 § köplagen).Mitt svar kommer delas in i olika delar. Jag kommer först förklara vem du ska vända dig till, samt vad som gäller vid fel i begagnade varor och vem som juridiskt sett kan vara ansvarig för felet. Till sist kommer jag ge dig avslutande råd.Säljaren är ansvarigDu säger att du vill lämna tillbaka cykeln, vilket jag tolkar som att du vill häva köpet. Eftersom du köpt cykeln av en privatperson så är det privatpersonen som sålt cykeln till dig som du kan vända dig till. Detta beror på att du ingått ett köpeavtal med personen som sålt cykeln till dig. Vid fel i vara så ska du vända dig till din avtalspart, vilket är personen som sålde cykeln till dig. Det stämmer som företaget säger, att företaget inte är ansvarigt att hjälpa dig. Köp och fel i begagnade varorNär begagnade varor säljs brukar utgångspunkten vara att varan säljs i befintligt skick. Att varan säljs i befintligt skick innebär att säljarens ansvar begränsas genom att varan säljs med brister, slitage och dylikt.Det finns dock tre situationer där varan kan anses som felaktig trots att den sålts i befintligt skick (se 19 § köplagen). De tre situationerna är:1. att varan inte överensstämmer med de uppgifter som lämnats innan köpet och uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet,2. att säljaren inte har upplyst köparen om väsentligt förhållande angående varans egenskaper som säljaren måste antas ha känt till och som säljaren borde blivit upplyst om,3. att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till exempel varans pris.Undersökning av varan före köpetDet finns situationer då du inte kan åberopa fel i varan. Du som köpare kan inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet av cykeln (20 § 1 st köplagen). Vid köp av begagnade varor som sålts i befintligt skick har du som köpare ingen undersökningsplikt. Men om du har undersökt cykeln före köpet eller underlåtit att undersöka varan trots att säljaren uppmanat dig att undersöka varan, kan du inte åberopa fel som du borde märkt vid en undersökning. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 st köplagen). FeltidpunktenÄr det inte ett fel som kunde ha märkts innan köpet genomfördes, så spelar tidpunkten då felet kan anses ha uppstått en roll. Fanns felet när cykeln fanns i säljarens besittning, det vill säga när säljaren hade cykeln under sin kontroll innan hen sålde den, så är det säljaren som är ansvarig för felet. Det gäller även om felet visar sig i efterhand (21 § köplagen). De fel som köparen kan åberopa är dock endast de tidigare nämndes och som räknas upp i 19 § köplagen.Risken för cykeln övergick dock till dig som köpare när du hämtade och betalade den (6, 13 §§ köplagen). Det innebär att alla fel som uppstått efter att du hämtade varan ansvarar du som köpare själv för.Avslutande rådFör att häva köpet av cykeln ska du vända dig till den person som sålt cykeln till dig. Av din beskrivning framgår inte vilket fel det är på cykeln, jag kan därför inte bedöma om felet på cykeln kan ligga till grund för hävning av köpet. Men jag kan berätta vilka faktorer som spelar in för att du ska ha möjlighet att häva köpet.Den första faktorn som spelar roll för om du ska kunna häva köpet är att felet på din cykel passar in på en av de tre "fel-situationer" som beskrivits ovan. Det vill säga att cykeln inte överensstämmer med uppgifterna som lämnats innan köpet, om säljaren underlåtit att upplysa om ett väsentligt förhållande om cykeln eller om cykeln är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med hänsyn till priset. Det krävs också att du inte varit medveten om felet vid köpet. Om du gjort en undersökning av cykeln innan köpet och borde kunnat upptäcka felet då, kan du inte åberopa felet mot köparen. Dessutom krävs det att felet fanns på cykeln redan innan cykeln såldes till dig eller att felet varit dolt och visat sig först senare. Har felet orsakats efter att du köpte cykeln kan du inte häva köpet.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Har vi rätt till ersättning från säljaren för kostnader till följd av sjukdom hos en katt som haft sjukdomen vid köptillfället?

2020-08-07 i Köplagen
FRÅGA |Köpte en katt av en privat person. När vi vaccinerade honom nu första gången fick vi reda på att han har en öronsjukdom. Den har han fått från en fästing från när han bodde hos säljaren. Detta vet vi. Kan vi kräva ersättning från dem? Kan vi få dem betala alla kostnader för att läka katten? Tänker att konsumentköplagen gäller här?
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag uppfattar det som att du undrar framför allt över tre saker: 1. vilken lag som reglerar köpet, 2. om ni har rätt till ersättning och 3. vilka kostnader som omfattas av rätten till ersättning. Jag ska försöka besvara dessa frågor så tydligt som möjligt. Vilken lag?När det gäller köp mellan privatpersoner regleras detta av köplagen. Konsumentköplagen som du nämner blir bara aktuell när säljaren varit en näringsidkare och köparen varit en privatperson (1 § konsumentköplagen). Det betyder dock inte att ni är helt skyddslösa i den här situationen, men skyddet är inte fullt lika starkt. Vad som dock är viktigt att känna till när det gäller köplagen är att den kan avtalas bort (3 § köplagen). Det innebär att om det finns ett avtal mellan dig och säljaren så kommer de villkor som formuleras där att gälla, även om de inte stämmer med köplagens bestämmelser. Rätten till ersättningI lagens mening är även en katt betraktad som en vara, även om det kan låta lite strikt när det gäller en levande varelse. För att en köpare ska ha rätt till ersättning när ett fel upptäcks i en vara är det antal villkor som måste uppfyllas. För det första måste felet anses vara ett fel även enligt lagen (17 § köplagen). En allvarlig sjukdom hos ett djur brukar anses vara ett sådant fel. För det andra så måste felet bero på säljaren eller ha uppkommit under den tiden säljaren ansvarat för varan (30 § köplagen). Även detta villkor verkar vara uppfyllt i ditt fall. Ett tredje villkor som lagen ställer är att ni som köpare, i enlighet med vad som kallas "god affärssed", undersökte varan när ni fick den utan att då ha upptäckt felet (31 § köplagen). Jag kan inte med säkerhet säga var gränsen för god affärssed går vid köp av katter mellan privatpersoner, men en sjukdom som inte är upptäckbar på annat sätt än genom en veterinärundersökning tycker jag låter som lite väl högt ställda krav. Åtminstone om det inte var en extraordinärt dyr katt eller om den skulle användas i någon form av professionellt sammanhang som utställningar eller liknande. Sådana saker kan göra att en köpare förväntas göra en noggrannare undersökning, men utifrån det du berättar misstänker jag alltså att din undersökningsplikt sannolikt inte omfattar att ni borde ha upptäckts sjukdomen redan vid en första undersökning. Ett fjärde villkor är att ni reklamerar felet inom skälig tid från det att ni upptäckte det (32 § köplagen). Vad som är skälig tid är olika beroende på vilken grad av professionalitet köpet präglats av och generellt kan sägas att ju högre grad av professionalitet, desto kortare är reklamationstiden. AvhjälpandeOm det skulle vara så att alla dessa villkor är uppfyllda så har ni rätt att ställa vissa krav på säljaren. Det första kravet en köpare kan ställa är ett avhjälpande av felet (34 § köplagen). Det kravet verkar också vara det ni i första hand vill, dvs. behandla katten så att den tillfrisknar. Det är dock så att säljaren har rätt att själv avhjälpa felet om hen så önskar, så om ni vill kunna ställa krav på avhjälpande behöver ni därför stämma av med säljaren innan någon behandling påbörjas. Går säljaren med på en behandling kan det också vara en bra idé att försöka få någon form av skriftlig bekräftelse på det, så ni sedan har något att visa upp om det skulle bli konflikt kring betalningen. Skulle det vara så att katten inte kan behandlas till att bli frisk igen finns det ytterligare krav ni kan ställa, som t.ex. att få en ny katt, att få ett prisavdrag på köpeskillingen eller att häva köpet, men även dessa krav måste prövas utifrån vad som är möjligt och skäligt. SkadeståndSkulle det vara så att ni redan bekostat en behandling av katten kan ni fortfarande ha rätt till ersättning i form av skadestånd (40 § köplagen). Villkoren för skadestånd är dock något högre ställda än för avhjälpande. Felet får då inte ha varit utom säljarens kontroll, som hen inte skäligen kunde ha räknat med och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit. Om det t.ex. är så att säljaren bodde på ett ställe där det är känt att det finns sjukdomsbärande fästingar och det förväntas att katter vaccineras mot detta, skulle ni alltså kunna ha rätt till skadestånd. Eller om det på någon annan grund kan anses vara säljarens ansvar att katten fått sjukdomen fast säljaren borde ha kunnat undvika det. Det kan också vara så att säljaren kan hållas ansvarig om hen känt till att risken för sjukdom fanns där, men att hen underlåtit att upplysa er om det. För att det ska ge er någon rätt till skadestånd måste det då också vara så att ni inte själva haft sådan kunskap i den frågan att ni borde ha känt till risken. Ni har också rätt till skadestånd om säljaren lämnat uppgift om att katten är sjukdomsfri eller liknande, alltså någon form av muntlig eller skriftlig garanti (18 § köplagen). När det gäller vad som omfattas av skadestånd så kan jag se åtminstone två kategorier av kostnader som ni kan ha rätt till ersättning för. Den ena är förstås kostnaden för behandlingen av katten. Den andra är kostnader runt om behandlingen, dvs. om det är så att ni varit tvungna att göra extra resor till veterinären, om ni behövt köpa extra dyr kattmat eller material för att katten ska kunna återhämta sig eller liknande. Dessa kostnader får dock inte överstiga vad är rimligt, dvs. ni har inte rätt till ersättning för kostnader som är onödigt dyra (70 § köplagen). Vad ni bör göraDet första ni bör göra är att gå tillbaka till avtalet och se om ni avtalade om några villkor kring vad som ska gälla om något händer med katten. Ni bör också omgående meddela säljaren att ni vill reklamera felet. Det bästa är förstås då att försöka komma överens med säljaren om att hen helt och hållet står för en behandling till rimlig kostnad och annat ni vill ha ersättning för som känns rimligt. Om hen inte villigt går med på det skulle jag ge rådet att försöka hitta en kompromiss där ni delar på kostnaden. Ni kan förstås också i sista hand gå vidare och stämma säljaren till tingsrätten. Då bör ni dock vara beredda på att kunna bevisa alla uppgifter som ger er rätt till ersättning, alltså sådant som att felet uppkommit under tiden säljaren hade den, att säljaren haft någon form av kunskap om och möjlighet att inse risken för sjukdom, mm. Hoppas det var svar på din fråga Med vänlig hälsning

Vad händer om varan försvinner under transport?

2020-08-04 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en begagnad moped del av en privat person som jag inte känner, vi bodde på olika orter. Jag skickade 200kr och valde icke spårbart packet, då varan skulle fraktas. Han påstod att han har skickat den, men den kommer inte, väntat i över en vecka nu. Därför skrev jag och krävde tillbaka pengarna. Han menar att det är mitt fel för att jag inte valde spårbart, och jag menar på att han inte har försökt kontakta leverantören och fråga var paketet är, och jag är osäker på om han ens har skickat något. Vad ska jag göra? kan inte kontakta leverantören då jag inte vet vad frakt id eller något är! Mvh
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att du som privatperson handlat av en annan privatperson, vilket gör att köplagen (KöpL) blir tillämplig lag.Jag utgår vidare från att köparen agerat hederligt och faktiskt skickat iväg varan.I 13 § KöpL regleras att risken för varan övergått på köparen när varan avlämnats enligt 6 och 7 §§ KöpL som reglerar olika avlämningsmetoder.Då ni bor på olika orter och varan transporterats genom en leverantör så räknas varan som avlämnad till dig som köpare när leverantören mottagit varan från säljaren för transport (7§ KöpL). Risken för varan har därmed övergått på dig som köpare och du är skyldig att betala för varan trots att du ej fått den (12 § KöpL). Varan kanske ändå kommer trots att det gått mer än en vecka. Hoppas att det löser sig och att du fick svar på din fråga!

Ansvar vid fel som visar sig efter köpet

2020-07-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde en bil privat till en privatperson för ett par dagar sedan. Han åkte långt för att titta på bilen, så vi visade papper och kvitton på ex. servicar/besiktning/ andra verkstadsbesök. Han provkörde bilen och fick möjlighet att titta så mycket han ville innan han tog beslut om att köpa eller ej. Han tog bilen och vi skrev ett kvitto (där vi skrev att bilen såldes i befintligt och av köparen godkänt skick, samt att alla eventuella fel och brister avsägs säljaren vid köp) som han godkände och skrev på. Dagen efter så skriver han att motorlampan börjat lysa på vägen hem men att han kört hem ändå och sedan lämnat bilen till en verkstad som ska ha konstaterat att kamkedjan gått sönder. Nu kräver han oss på 8000 kr för kamkedjebytet (det gäller en VW och det skulle enligt VW kosta drygt 20 000 kr) eller att vi åker drygt 25 mil för att hämta tillbaka bilen. Gör vi inte detta ska han kontakta en advokat. Vad är rätt? Vi hade inga problem med bilen under vår ägo och visste inte om/hade inte märkt några som helst fel med den innan eller under köpet, så vi har inte undanhållit någon sådan information. Vad händer om han åker till en verkstad där köparen ex. känner mekanikern och får denne att påstå att felet fanns innan han köpte den? Eller om han skulle reparera det eventuella felet och sedan fakturera mig på beloppet? Vore tacksam för hjälp. Tack på förhand!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer gäller köp mellan privatpersoner som jag förstår det och jag kommer därför att hänvisa till köplagen (KöpL) då det är denna som gäller vid köp mellan privatpersoner (1 § KöpL).Vem ansvarar för felet?Inom köprätten brukar man tala om riskövergången, det vill säga den tidpunkt då ansvaret för fel går över på köparen. Innan riskövergången är det du som säljare som ansvarar för försämringar på bilen (12 § KöpL). Risken går över på säljaren då varan avlämnats, det vill säga då köparen kör iväg med bilen (13 § KöpL). Enligt denna huvudregel är det alltså köparen som ansvarar för att bilen har gått sönder.Du som säljare ansvarar dock för fel som fanns redan vid riskövergången, men som visar sig först senare (21 § KöpL). Frågan i ditt fall blir alltså först och främst om kamkedjan var trasig redan när köparen åkte iväg med bilen. Jag har själv för dålig koll på bilar för att uttala mig med säkerhet i den frågan. Det är dock som huvudregel köparen som ska bevisa att felet fanns redan vid riskövergången. Ett uttalande från en bilmekaniker att felet faktiskt fanns redan då skulle å ena sidan kunna vara sådan bevisning. Att motorlampan inte lös när han körde iväg med bilen talar å andra sidan för att felet inte fanns vid riskövergången.Köparens undersökningspliktDet finns ingen allmän undersökningsplikt för köparen, men köparen får inte åberopa sådana fel som han måste ha förstått fanns redan vid köpet (20 § KöpL). Om köparen valt att undersöka bilen får han inte heller åberopa sådana fel som han borde ha märkt vid undersökningen. Jag har som sagt för dålig sakkunskap kring just bilar för att uttala mig om huruvida det här är ett fel som köparen borde ha märkt."Befintligt skick"Även om bilen sålts i "befintligt skick" så friskriver inte det dig som säljare från allt ansvar. Köparen har alltid rätt att bli upplyst om sådant som man som köpare kan förvänta sig att bli upplyst om (19 § KöpL, första stycket andra punkten). Du skriver dock i din fråga att detta inte var något du kände till och du bör därför anses ha uppfyllt din upplysningsplikt.Det som ofta blir frågan när det gäller köp som gjorts i "befintligt skick" är huruvida varan (bilen) var i "väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta" (19 § första stycket, tredje punkten KöpL). Det här är alltså en bedömningsfråga. Om det är så att bilen har sålts till ett underpris kan man argumentera för att vissa fel kommer att kunna visa sig i efterhand och att dessa fel är "inbakade" i det låga priset, precis som ett överpris på bilen kan indikera på att bilen bör fungera relativt smärtfritt åtminstone en tid framöver. Även omständigheter som ditt agerande som säljare kan spela roll i bedömningen. Har du gett intrycket av att bilen är mycket välservad kan detta tala för att köparen bör kunna räkna med att kamkedjan ska hålla under en längre tid. Om bilen är gammal talar detta för att fel kan uppkomma, precis som motsatsen (en ny bil) talar för att den bör fungera bra under en tid framöver.Som du själv märker kan det här bli mycket svåra och komplicerade praktiska bedömningar och det är nästintill omöjligt för mig att göra en närmare bedömning utan mer information eller sakkunskap kring bilar.Om bilen är att anse som felaktigOm man kommer fram till att bilen är felaktig, alltså att det är du som säljare som ansvarar för felet kan köparen kräva att du ska avhjälpa (fixa) felet utan kostnad för köparen. Du som säljare har också alternativet att göra omleverans, alltså ge köparen en felfri bil, men detta är sällan praktiskt möjligt då jag antar att du som privatperson inte har en likadan bil hemma (34 § KöpL).Köparen kan även själv avhjälpa felet och sedan kräva dig på betalning för reparationen. Detta kan köparen dock endast göra om det inte "skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande från säljaren" (36 § andra stycket KöpL). I de allra flesta fall bör köparen avvakta avhjälpande från säljaren, och han kan därför inte bara lämna in bilen hos en mekaniker och sedan kräva dig på betalning.Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Som du märker är det inte alltid svart på vitt om varan är felaktig och vem som i så fall ansvarar för felet utan det krävs ofta en närmare bedömning. Om du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du boka tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Felansvar vid "befintligt skick- klausul"

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en begagnad bil i Staffanstorp för 16 000 kronor, besiktigade den och motorn havererade söder om Ringhals. Jag bor i Göteborg och lät bärga hem bilen. Tyvärr har jag inte råd att betala er den här gången.Frågor:1. Har jag rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet enligt köplagen 19:e paragrafen, tredje stycket? 2. Kylarvattnet har läckt in i motorblocket. Det är ett stort motorras. Har jag rätt att häva köpet, om säljaren inte åtgärdar felet?3. Ska säljaren eller jag betala bärgningen av bilen?4. Har jag några rättigheter alls att få tillbaka några pengar?5. Kommer jag att vinna ett mål i tingsrätten, om jag stämmer säljaren?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!1. Har jag rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet enligt köplagen 19:e paragrafen, tredje stycket? 19 § Köplagen reglerar de felansvar som köparen kan åberopa mot säljaren när köpare och säljare har avtalat att varan säljs i "befintligt skick". I och med att en vara säljs i befintligt skick söker ofta säljaren begränsa sitt felansvar gentemot köparen. Tredje stycket av paragrafen reglerar situationen där varan är i "väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta." I sådana fall kan felansvar aktualiseras.Uttrycket "med fog" markerar att det är fråga om en objektiv bedömning. Vad köparen i regel förväntat sig av köpet spelar därav ingen roll. I och med att användandet av en "befintligt skick- klausul" i sig anses kraftigt reducera säljarens felansvar blir utrymmet att beakta köparens förväntningar alltså begränsat. Detta betyder dock inte att det inte kan finnas fall där varan är i så dåligt skick att även en erfaren köpares förväntningar starkt undergrävs av köpet. Vid köp av begagnade varor med enhetlig prissättning kan ett för både säljaren och köparen dolt fel motivera ett pris som är mycket lägre än vad de utgått från när priset fastställdes. Det kan då vara befogat att låta säljaren få ansvar för felet trots en "befintligt skick- klausul". I det här fallet tolkar jag det som att felet var dolt, dvs. att varken du eller säljaren vetat om detta. Utgångspunkten för bedömningen ska i första hand vara "varans pris". Om 16 000 är ett pris som i regel används för "fungerande" bilar av liknande slag kan man alltså tänka sig att priset pga felet ska vara ett annat, och felansvar därför enligt 31-40 §§ Köplagen kunna åberopas, förutsatt att varan är i "väsentligt sämre skick än vad priset på 16 000 indikerade." Sammanfattningsvis Även om ni använt er av en "befintligt skick- klausul" kan jag tänka mig att ett sådant pris motsvarar en bil som fungerar mer än 20-30 mil. Sannolikt kan paragrafen därför användas och därmed felansvar aktualiseras.2. Kylarvattnet har läckt in i motorblocket. Det är ett stort motorras. Har jag rätt att häva köpet, om säljaren inte åtgärdar felet? Om varan anses felaktig enligt 19 § 3 stycket Köplagen kan du aktualisera påföljder enligt 31-40 §§ Köplagen. I regel har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig, om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § Köplagen). I och med att avhjälpandet ska ske utan kostnad för köparen inkluderar detta reparationskostnader och eventuella sidokostnader, t.ex. transport av varan till och från köparen. Om säljaren inte åtgärdar felet trots att du krävt detta i samband med att du reklamerat varan (35 § Köplagen), har du rätt att kräva prisavdrag eller hävning (38- 39 §§ Köplagen). SammanfattningsvisAvhjälper inte säljaren felet till ingen kostnad för dig har du alltså rätt att häva köpet. Dock förutsätter hävning att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde inse detta. I ditt fall torde detta inte vara något problem, i och med det stora fel som visade sig så pass kort tid efter köpet. Hävning förutsätter att du lämnar säljaren en hävningsförklaring inom "skälig tid" efter att du märkt av felet (39 § 2 stycket. Köplagen). 3. Ska säljaren eller jag betala bärgningen av bilen? Om du väljer att häva köpet ska alla prestationer gå åter (64 § 2 stycket Köplagen). Detta innebär att parterna ska lämna tillbaka var han har tagit emot. Detta utesluter inte ersättning du har haft för skador i form av skadestånd. Här inkluderas bärgningen, i och med att den var en direkt kostnad på grund av skadan (64 § 2 stycket Köplagen). Säljaren ska alltså stå för bärgningen. 4. Har jag några rättigheter alls att få tillbaka några pengar? 5. Kommer jag att vinna ett mål i tingsrätten, om jag stämmer säljaren? Juridiskt kan det vara så att du har rätt att häva köpet, vilket innebär att prestationerna ska återgå, förutsatt att säljaren inte avhjälper felet. Huruvida ett mål skulle vinna gehör i domstolen är svårt för mig att svara på, men det är mycket möjligt att en stämning skulle vinna gehör, beroende på om det är avhjälpande eller hävning du kräver. Vänligen,