Jag andrahandsköpte en produkt och postnord tappade bort den. Vad ska jag göra?

2019-09-15 i Köplagen
FRÅGA |hej! jag har gått igenom ett andrahandsköp på internet för 3500kr. Allt går bra tills frakten utav själva produkten. Avsändaren lämnar in produkten allt är som det ska. En vecka senare får jag reda på att postnord har slarvat bort paketet. vad händer om avsändaren vägrar swisha tillbaka pengarna? Är det ett brott?
Binh Tran |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline.Lag eller avtal?Först och främst är det avtalet mellan er som gäller. Jag rekommenderar därför att titta igenom avtalet mellan er om det finns någon. Det är möjligt att ni följer ett standardavtal som hemsidan förser er med och därmed rekommenderar jag dig att titta på denna. Om det inte finns något avtal mellan er så gäller köplagen. Eftersom du nämner att detta är ett andrahandsköp utgår jag från att du har köpt en produkt från en privatperson. I det fallet så tillämpar man Köplagen, hädanefter förkortat KöpL. Vem har ansvaret för produkten? Den som har ansvaret för produkten ska du vända ditt anspråk till. Vem bär då ansvaret när produkten försvinner under en transport enligt köplagen? Ansvaret går över på köparen när avtalet säger att det gör det eller enligt 7§ köpL som behandlar transportköp. Det finns två alternativ beroende på hur nära ni befinner är geografiskt. Alternativ 1.Om produkten transporteras inom en och samma ort samt att säljaren vanligtvis ombesörjer transporten inom denna ort så går ansvaret över när du får produkten i händerna. Alternativ 2. Om alternativ 1 inte anses tillämplig, det vill säga, om det inte är i en och samma ort, så övergår ansvaret när säljaren överlämnare produkten till transportören. Jag utgår från du och säljaren bor i olika orter och därför är alternativ 2 tillämplig. Det är därför inte säljaren längre som har ansvaret utan transportören. Det är alltså Postnord som du ska rikta ditt anspråk till. Jag rekommenderarJag tycker att du ska höra med Postnord angående ersättning samt att du ska läsa om du och säljaren har ett enskilt avtal mellan er. Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp. Med vänliga hälsningar

Köp av hund och verkan av att hunden förvärvats av en tredje person

2019-09-13 i Köplagen
FRÅGA |I vintras var jag tvungen att omplacera min hund, min förra "styvmamma" kunde ställa upp. Kom överens om delbetalning då hon ej hade pengar direkt. Hon skulle även återkomma om det inte fungerade. Var även tvungen att skriva över honom direkt då han har allergi och behöver medicin, hon bor ca 35 mil ifrån mig. Får sedan veta hon flyttat hunden till någon annan som hon sedan bryter kontakt med. Den personen är kriminell och ingen bra plats för hunden. Personen har blocka mig överallt när jag försökt få kontakt. Ingen har skött betalning heller. Enligt mig är han alltså stulen. Hur kan jag gå tillväga? Jag vill ha min hund tillbaka!
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du ingått ett avtal med din förra styvmamma om att hon skulle köpa din hund av dig, hon har inte betalat för hunden och gett bort den till en tredje person som du nu inte kan få kontakt med. Vilken lag är tillämplig? Djur är enligt den svenska rättsordningen att klassificera som lös egendom. Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner är köplagen (KöpL) den huvudsakliga lagen att söka vägledning i (1 § KöpL). Det är möjligt att din förra styvmamma om hon aldrig haft för avsikt att betala dig för hunden gjort sig skyldig till bedrägeri, detta brott finns beskrivet i brottsbalken (BrB). Om så är fallet kan det ha betydelse för ett eventuellt köpeavtals giltighet, viktiga bestämmelser om avtals ogiltighet finner man i avtalslagen (AvtL). Jag kommer i mitt svar först utgå från att din styvmor haft för avsikt att betala dig för att därefter redogöra för hur situationen kan komma att förändras om hon redan från början visste att hon inte skulle göra det. Vad säger lagen? Om din styvmor haft för avsikt att betala dig Köplagen är dispositiv vilket innebär att de bestämmelser lagen innehåller kan ändras eller helt ogiltigförklaras i det köpeavtal som parter inbördes kommer överens om (3 § KöpL). Det framgår inte i detalj av din fråga vad avtalet du ingått med din styvmor innehåller så jag utgår i svaret från att köplagens bestämmelser tillämpas fullt ut. Av 49 § KöpL framgår att om man inte i avtalet bestämt när betalning ska ske så ska betalning ske när köparen kräver betalning. Av din fråga framgår endast att ni avtalat om delbetalning så någon närmare analys av när betalningsskyldigheten träder in kan jag inte göra. Om det i avtalet mellan er preciserats när varje delbetalning ska ske är det det som gäller. Bestämmelser om vad som sker om köparen på något sätt bryter mot avtalet finns i 51-60 §§ KöpL. Enligt 51 § KöpL kan man göra gällande ett antal påföljder om köparen bryter mot det köpeavtal som ingåtts. De påföljder som skulle kunna bli aktuella i detta fall är att kräva betalning enligt 52 § KöpL (det går även enligt 71 § KöpL att kräva ränta på betalningen enligt räntelagen) samt att häva köpet på grund av dröjsmål med betalning enligt 54 § KöpL. För att hävning ska bli aktuellt efter det att varan lämnats till köparen (som ju är fallet i din fråga) måste dock ett förbehåll om att så kan ske vid betalningsdröjsmål ha gjorts vid avtalets ingående (54 § 4 st KöpL). Enligt 64 § KöpL blir verkan av att köpeavtalet hävs att var och en ska lämna tillbaks vad han eller hon tagit emot. Om du avtalat om ett återtagandeförbehåll har du alltså rätt att häva köpet på grund av att din styvmor ej betalat dig när avtalat specificerat att betalning skulle ske alternativt när du begärt betalning. Som huvudregel ska alla prestationer återgå och du skulle få tillbaks hunden. Att din styvmor gett bort hunden till en tredje person kan dock komplicera saker något, jag återkommer till detta längre ner. Om din styvmor redan från början visste att hon ej skulle betala dig för hunden Hade din styvmor aldrig några planer att betala dig för hunden, utan bara ingick avtalet med dig för att du skulle lämna över hunden till henne kan hon ha gjort sig skyldig till bedrägeri. Bedrägeri beskrivs i 9:1 BrB och förövas när någon medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Vinning för gärningsmannen blir i detta fall att hon får en hund "gratis" och skadan blir att du inte får betalt och blir av med din hund. Den som begår bedrägeri kan dömas till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa till fängelse i högst sex månader. Om det är så att din styvmor endast ingick avtalet med dig för att lura av dig din hund kan avtalet vara ogiltigt enligt 30 § avtalslagen. Detta är en regel som innebär att om någon vilseleder någon annan till att företa en rättshandling, så blir rättshandlingen ogiltig och kan alltså inte göras gällande mot den som blivit vilseledd. Avtalet blir alltså ogiltigt och då är huvudregeln att parternas prestationer ska återgå. Även här kan särskilda problem uppstå i och med att din styvmor gett bort hunden till en tredje person. Betydelsen av att hunden överlåtits till en tredje person Under vissa omständigheter kan ett återtagandeförbehåll vid köp enligt köplagen bli verkningslöst om en tredje person förvärvat egendom i god tro (gjort ett så kallat godtrosförvärv). Godtrosförvärv av lösöre regleras i den så kallade godtrosförvärvslagen (GfvL) och innebär i korthet att någon som förvärvar något som som inte tillhör den som ger bort det ändå kan få äganderätt till egendomen om han eller hon förvärvat den i god tro. Att man förvärvat något i god tro innebär förenklat att man inte visste eller borde vetat att egendomen som man förvärvade inte tillhörde den som överlät den. Om kravet på god tro är uppfyllt är alltså huvudregeln att att godtrosförvärv har skett, äganderätten har således gått över till den som förvärvat saken. I vissa fall föreligger en så kallad vindikationsrätt (en rätt för ägaren att ta tillbaks egendomen oavsett om ett godtrosförvärv skett eller inte) om egendomen frånhänts den rätte ägaren genom stöld eller våld (3 § GfvL). För egendom som avhänts någon genom bedrägeri saknas dock vindikationsrätt. Har ett godtrosförvärv skett övergår således äganderätten till förvärvaren. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att dina utsikter att få tillbaks hunden beror på dels vilket syfte din styvmor haft när hon ingått köpeavtalet med dig, och dels på om den tredje personen du nämner förvärvat hunden i god tro. Om din styvmor gjort sig skyldig till bedrägeri är avtalet mellan er ogiltigt, och du ska få tillbaks hunden om inte den tredje personen förvärvat den i god tro. Om god tro förelegat eller inte kan jag inte svara på utifrån informationen i din fråga. Om det är så att din styvmor inte alls haft för avsikt att lura till sig din hund och har betalningssvårigheter av andra skäl kan du få tillbaks hunden om du gjort ett förbehåll om detta när du ingick avtalet och den tredje mannen som förvärvade hunden inte var i god tro vid förvärvet. Utsikten att få tillbaks hunden kommer kommer alltså huvudsakligen att påverkas av den tredje personens förvärv och huruvida han var i god eller ond tro. Du kan i andra hand kräva att hon fullgör sin del av avtalet och betalar för hunden som det var tänkt från början, dessutom kan du kräva ränta på beloppet. Betalar din styvmor inte för hunden trots att du kräver betalning kan det bli aktuellt att vända sig till kronofogden för ett betalningsföreläggande. Till sist ska påpekas att det självfallet inte är tillåtet att plåga djur, och om du tror att hunden far illa hos den här tredje personen kan du anmäla detta till länsstyrelsens djurskyddshandläggare. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Fel i varan?

2019-09-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej, vad kan jag som säljaren (ett företag) säga om köparen (som oxå är ett företag) anser att det är fel på varorna som jag har skickat (undermåliga leveranser) medan jag anser att jag har levererat de i tid och med avtalad kvalitet och kvantitet? Vilka argument kan jag ha med hjälp av lagen.
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av köplagen – KöpL.En vara är felaktig om den avviker från vad som följer av avtalet. Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. I den mån inget annat följer av avtalet ska varan uppfylla följande minimikrav:(1) Den ska vara ägnad för det ändamål för vilket varor av det slaget i allmänhet används (enklare uttryckt: Säljer man något som "tvättmaskin" ska den inte endast se ut som en tvättmaskin, utan även kunna användas till att tvätta kläder).(2) Den ska vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning.(3) Den ska ha de egenskaper som du som säljare har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell (om du gjort så).(4) Den ska vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.Om de varor du levererat inte uppfyller kraven enligt avtalet och/eller minimikraven ovan – exempelvis om varorna är trasiga – är de att anse som felaktiga, i enlighet med det köpande företagets uppfattning (17 § KöpL). Detsamma gäller om de inte uppfyller de egenskaper som använts i marknadsföring av varorna (18 § KöpL). Viktigt att minnas är att den avgörande tidpunkten för huruvida varorna är felaktiga eller inte är när köparen tar emot varorna, om varorna transporteras till köparen inom samma ort som ditt företag är beläget eller inom det område där ditt företag vanligen ombesörjer transport av liknande varor. Sker transporten utanför detta område och av någon annan aktör än ditt företag, går risken för varorna dock över till köparen redan när du lämnar över dem till transportören (7 § KöpL).I och med att jag inte vet mer om omständigheterna i ditt fall än att du anser att varorna inte varit felaktiga, medan köparen ansett att de varit det, är det svårt för mig att ge dig bättre tips på argument än tipset att argumentera utifrån lagtexten. Du bör, annorlunda uttryckt, argumentera för att varorna uppfyller kraven enligt avtalet, att de kan användas på det sätt som de är avsedda att användas på och att de innehar alla egenskaper som köparen i övrigt lovats att de ska inneha.Vänligen

Vad gäller för en vara som är trasig då den sålts av en privatperson till en annan privatperson?

2019-09-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde precis min begagnade iPhone 7 med sprucken skärm till en privatperson, affären gick bra och kunden betalade 1000 kr.När kunden åker hem säger han att skärmen inte funkar alls och att jag har lurat honom och vill ha pengarna tillbaka. Jag är fullt medveten om att skärmen bara var sprucken och alla andra funktioner funkade, han fick även se den hur den funkade när han köpte den!Min fråga är om jag är tvungen att ta tillbaka till den nu mer trasiga telefonen och återbetala honom?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en privatperson köper lös egendom av en annan privatperson gäller köplagen (KöpL). Jag kommer börja med att redogöra allmänt för vad som gäller vid köp och sedan ta upp din situation. Varans beskaffenhetEn vara ska stämma överens med vad som är avtalat (17 § KöpL). Om varan avviker från vad som avtalats eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Även om en vara sålts i så kallat "befintligt skick", alltså att den är begagnad, är den felaktig om den inte överensstämmer med vad säljaren sagt om den, om säljaren underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande eller om den är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter kunnat förutsätta (19 § KöpL). Undersöka varan före köpetEn köpare får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Om köparen har undersökt varan eller om han underlåtit att undersöka den då köparen uppmanat honom till detta får han inte som fel åberopa sådant som han borde ha upptäckt vid en undersökning (20 § andra stycket KöpL). Detta gäller så länge säljaren inte har handlat i strid mot tro och heder. Påföljder vid fel i varaOm en vara är felaktig, och det inte beror på köparen, har han rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Köparen måste reklamera varan inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (32 § KöpL). Om en vara är felaktig har köparen rätt att kräva att säljaren ska avhjälpa felet, eller leverera en ny vara (34 § KöpL). Även om köparen inte kräver det har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller leverera en ny vara om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). Om avhjälpande eller leverans av en ny vara inte kommer i fråga eller inte sker inom rimlig tid får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). För att kunna häva köpet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde insett detta (39 § KöpL). Risken för varanVem som står risken för varan innebär vem som är skyldig att betala för den om den går sönder eller liknande (12 § KöpL). Risken övergår från säljaren till köparen då varan avlämnas (13 § KöpL). Säljaren är dock ansvarig för fel som funnits innan avlämnandet, även om de visar sig först senare (21 § KöpL). Vad gäller i ditt fall?Du skriver att du sålt telefonen begagnad, vilket därför innebär att den sålts i befintligt skick. Då ska den, för att inte vara felaktig, stämma överens med vad du har sagt om den, och inte heller vara väsentligt sämre än vad köparen kunnat förvänta sig med hänsyn till priset och andra omständigheter. Du skriver att skärmen var sprucken, vilket köparen självklart borde varit medveten om, och det är alltså inget som gör telefonen felaktig. Att skärmen inte fungerar som den ska, om du har sagt att den gör det, är däremot en omständighet som skulle kunna innebära att den är felaktig. Dock skriver du att köparen fick se att telefonen fungerade, vilket bör innebära att han har fått möjligheten att undersöka den före köpet. Om han undersökt den bör han rimligtvis då kunnat upptäcka om skärmen inte fungerade, vilket innebär att han inte kan åberopa att telefonen är felaktig på grund av det. Om telefonen inte var trasig vid köpet, utan gick sönder efter det är det köparen som ska stå risken för det. Dock är du som säljare ansvarig om den var trasig redan när han köpte den, men att det inte visade sig förrän först senare. Min bedömningMin bedömning är att det verkar osannolikt att han skulle kunna hävda att telefonen är felaktig och därmed kunna häva köpet. Detta främst eftersom du skriver att du visat honom att den fungerade, och att han därför hade en möjlighet att undersöka den och bör då ha upptäckt om den var trasig. Det verkar inte heller som att du vetat om att det skulle ha varit något fel på den, och att du därför inte har handlat i strid mot tro och heder då du sålde den. Jag kan tyvärr inte ge dig ett definitivt svar eftersom jag inte känner till alla omständigheter, t.ex. hur det gick till när köparen fick se att telefonen fungerade eller vad som faktiskt är fel med den nu. Jag vet ju inte heller hur köparen hanterat telefonen, om det är något han gjort med den som har gjort att den gått sönder. Om du känner att du behöver ytterligare hjälp med detta är du välkommen att ställa en ny fråga, eller boka en tid med någon av våra jurister. Det kan du göra här. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Kan köparen reklamera fem månader efter köp?

2019-09-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Min grabb sålde en moped (11 år gammal) mitten av mars i år, som han kört i 2 år utan några elektriska problem. Allt verkade frid och fröjd tills dagen efter. Köparen hörde av sig via sms och meddelade att han inte fick start på mopeden efter att ha tankat den??!! Grabben har försökt, via sms och telefonkontakt, med sin breda kunskap av mopeder att vara behjälplig, men det är inte lätt då köpare verkar ha begränsade kunskaper om mopeder. Kontakten pågick sporadiskt mars/april. Köpare hörde av sig igen mitten av juli då mopeden tydligen fortfarande inte startat och börjat påpeka att mopeden inte är värd köpeskillingen, kollar man blocket är det inget historisk överpris på mopeden.Nu har han lämnat in mopeden, på eget beslut utan att meddela detta till oss, på verkstad och påtalar att elsystemet är dåligt och vill att vi ska betala kostnader eller ha pengar tillbaka som täcker utgifterna.Affären gick till på följande sätt: Köparen provkör bara mopeden och är nöjd. Jag upplyser om att titta på mopeden så dom vet vad de köper, men dom avböjer detta och affär vill göras och köpeskillingen betalas.Lite fakta är att mopedens annons avslutas med "Affär sker efter uppvisning och provkörning", och kvittensen avslutas med "i uppvisat och av köpare provkört och kontrollerat skick".Kan då köpare efter 5 månader åberopa ersättning/reklamation, då han efter upplysning inte undersökte mopeden på plats innan köp?Har han någon rätt mot oss eller ligger hela ansvaret hos köparen?
Emil Bengtsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Problemet är huruvida ni som säljare fortfarande kan få svara till felen och få stå för kostnaderna för reparation. Alltså om ni kan hållas ansvarig för fel trots att risken gått över på köparen. Jag utgår från att ni sålt den till en privatperson vilket gör köplagen (köpl) tillämplig (1 § köpl).Risken för varanOm köparen bär risken för varan innebär det att hen är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet (12 § första stycket köpl). I ditt fall så har alltså risken gått över på köparen i samband med att hen hämtade mopeden hos er och tog hand om den (6 § köpl).Fel i varanFrågan om varan är felaktig bedöms efter mopedens beskaffenhet i samband med att köparen hämtade den. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket köpl). Det är som huvudregel köparen som måste bevisa att felet förelåg vid riskövergången (alltså när hen hämtade mopeden). Köparen får inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen av mopeden eller om köparen utan godtagbar anledning underlåter att undersöka den trots säljarens uppmaning. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, till exempel om säljaren kände till felet sedan innan (20 § andra stycket köpl). Det framgår inte vad för typ av elfel det rör sig om men eftersom den startade vid köpet så är min bedömning att köparen inte borde märkt elfelet vid närmre undersökning.Varan är att anse som felaktig om den avviker från vad köparen har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köplagen). Min bedömning är att köparen har fog att förutsätta att mopeden startar. Det kan därför argumenteras för att mopeden är felaktig vid köpetillfället.Något som också är värt att nämna är om mopeden sålts i befintligt skick. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl).Köparen måste reklamera inom skälig tid efter att hen märkt av felet och har rätt att reklamera i två år från det att hen mottog varan (32 § köpl). Min bedömning är att köparen gjort en reklamation i samband med att hen hörde av sig dagen efter köpet och meddelade att den var felaktig och inte startade. För att köparen ska kunna kräva att ni avhjälper felet (t.ex. betalar reparationen) så måste köparen göra en särskild reklamation om just detta. Detta ska också göras inom skälig tid (35 § köpl). Om köparen kommer med dessa krav fem månader efter köpet är min bedömning att det inte skett inom skälig tid. Påföljder vid fel i varanOm mopeden är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hens sida så har hen rätt att göra påföljder gällande. Det kan röra sig om avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § köpl). Säljaren har alltså ett ansvar och du som köpare har rätt att kräva avhjälpande, det ska ske utan kostnad för dig som köpare vilket innebär att säljaren står för reparationskostnader och till exempel transportkostnader från och till dig som köpare (34 § köpl).SammanfattningKöparen måste visa att felet fanns vid riskövergången och även om hen lyckas med detta så är min bedömning att hen inte lämnat särskild reklamation inom skälig tid efter köpet. Detta gör alltså att ni inte har någon skyldighet att betala några kostnader för mopeden. Hoppas du fått svar på din fråga!

Sålt begagnad vara - ansvar och rättigheter

2019-09-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde precis min begagnade iPhone 7 med sprucken skärm till en privatperson, affären gick bra och kunden betalade 1000 kr.När kunden åker hem säger han att skärmen inte funkar alls och att jag har lurat honom och vill ha pengarna tillbaka. Jag är fullt medveten om att skärmen bara var sprucken och alla andra funktioner funkade, han fick även se den hur den funkade när han köpte den!Min fråga är om jag är tvungen att ta tillbaka till den nu mer trasiga telefonen och återbetala honom?
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänker nedan i mitt svar utgå från att "när kunden åker hem" innebär att han kontaktade dig på nytt efter att köpet genomförts och han åkt därifrån.Då det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner finns tillämpliga bestämmelser i köplagen (KöpL). När varan avlämnats till köparen, går risken över till köparen (13§ KöpL).Det finns också bestämmelser kring varans skick, bland annat ska den stämma överens med vad som följer av avtalet (17§ KöpL).Det föreligger också ett fel i varan om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18§ KöpL).Köparen har en omfattande undersökningsplikt. Om köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får köparen inte åberopa fel som han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. (20§ KöpL)Vad gäller i detta fallet?När köparen var på väg hem hade avlämnandet redan skett. Risken för varan hade därför gått över på köparen. Om den gått sönder på grund av något som hände efter avlämnandet, till exempel om den tappats i marken eller liknande, är detta inte ditt ansvar som säljare.Det är dock rimligt att skärmen inte fungerade på grund av ett fel som fanns där sedan tidigare, då skärmen redan var sprucken. Den spruckna skärmen i sig var köparen medveten om och accepterade vid köpet. Därmed accepterades också de risker som medföljer. Att telefonen fungerade för övrigt demonstrerades vid köpet. Att vid köpet kontrollera så telefonen fungerar ingår också i köparens undersökningsplikt. Köparen visste också om att skärmen var sprucken samt att telefonen var begagnad och har därför varit medveten om telefonens skick och risken för att den inte skulle fungera felfritt, vilket också framgår av att 1 000 kronor är ett lågt pris. Sammanfattningsvis kan sägas att oavsett om felet fanns där sedan tidigare eller uppstod efter avlämnandet, så är du som köpare inte ansvarig.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Reklamation av en felaktig vara

2019-09-08 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Vi köpte en begagnat moped på blocket som inte fungerar som den ska. Säljaren hävdar att den alltid har fungerat felfritt hos dom.Hur går vi tillväga för en reklamation?Med vänlig hälsning
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag i ditt fallJag utgår från att du har köpt mopeden av en privatperson. Det här innebär att köplagen (KöpL) är tillämplig i ditt fall. Du undrar nu hur du ska gå tillväga för att reklamera mopeden. Hur ska du reklamera köpet av mopeden?En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan (32 § första stycket KöpL). Som yttersta frist har man två år på sig att reklamera en vara, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel. Den yttersta fristen på två år undantas dock om annat har garanterats eller utfästs vid köpet (32 § andra stycket KöpL). Du behöver alltså kontakta säljaren inom skälig tid från det att du märkte att mopeden inte fungerade som den egentligen skulle ha gjort. I meddelandet ska du beskriva vad du anser är fel med mopeden. Reklamationen kan avsändas såväl muntligen som skriftligen. Jag rekommenderar däremot att du skickar en skriftlig reklamation, exempelvis via mejl då det är enklare att bevisa vid en eventuell tvist. Har du drabbats av ytterligare utgifter på grund av felet på mopeden, bör du i reklamationen också ange att du vill ha ersättning för detta. Du måste dock kunna bevisa att du har drabbats av utgifterna, exempelvis genom uppvisande av kvitto.Om du inte har kommit fram till en lösning med säljaren efter reklamationen och behöver vidare hjälp i ditt ärende, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Återköp av katt

2019-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har betalt för en katt som kostar 9000 men har inte dom sista 1500 för fullfölja köpet. Kattuppfödaren har alltså fått 7500 kr av mig. Nu har vi båda kommit överens jag inte ska köpa katten.Uppfödaren har rätt att behålla handpenningen Men resterande ska väl köparen få tillbaka? Mvh Jennelee
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I praktiken så är ni inne i en hävning av köpet. Huvudregeln är då att prestationerna återgår förutsatt att varan är i väsentligen oförändrat skick. Eftersom det är du som begått avtalsbrottet skulle säljaren kunna kräva ersättning för utlägg och ränta för dröjsmålet med din betalning och ersättning för en eventuell värdeminskning på katten enligt köplagen 51 §. Däremot måste detta krav framställas till dig så du vet vad du har att svara på. Såvitt jag kan se, om säljaren inte framställer några av de tidigare nämnda kraven torde det fungera så att du återlämnar katten, säljaren behåller handpenningen och återbetalar den summa som återstår efter handpenningen. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!