Häva köp p.g.a. extraordinär omständighet

2020-03-24 i Köplagen
FRÅGA |HejVi har innan coronan blev en samhällsspridning köpt en bostad i en BRF. Nu har det blivit helt andra omständigheter som vi inte har kunnat förutse. Kan det räknas som extraordinära omständigheter så vi kan häva kontraktet?
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga! Ni har köpt en bostadsrätt och undrar nu om ni har rätt att häva köpet p.g.a. extraordinär omständighet – som ni hänvisar till samhällsspridningen av Covid-19/Corona. Jag saknar dock information om ni redan har ingått ett avtal om köpet, men det tolkar jag det som att ni har gjort. I sådant fall att avtal är ingått så gäller den grundläggande avtalsrättsliga principen om att avtal skall hållas och det blir svårare att häva köpet. Hävning av ett avtal får som regel ske när det föreligger ett väsentligt avtalsbrott. Detta innebär således att om säljaren har begått ett väsentligt avtalsbrott så har ni rätt att häva köpet, se 25 och 39 §§ KöpL. Det kan t.ex. röra sig om att säljaren inte ger er tillgång till er bostadsrätt eller att säljaren har orsakat en väsentlig försämring av bostadsrättens skick innan ni fått tillgång till den. Det krävs dock att avtalsbrottet har varit av väsentlig betydelse för er som köpare och att säljaren har insett, eller borde ha insett detta. Dock som jag tolkar er fråga så blir inga av dessa situationer aktuella då omständigheterna är direkt hänförliga till samhällsspridningen av Covid-19/Corona. Angående extraordinära omständigheterEr huvudsakliga fråga som jag har tolkat det rör om ni har rätt enligt extraordinär omständighet att häva köpet. Force majeure definieras vanligtvis som en extraordinär händelse och svårförutsebara händelser som är utanför parternas kontroll. Det ska dock uppmärksammas om att det inte finns någon given definition eller allmängiltig definition av force majeure. Det beror helt enkelt på hur, och om, en sådan klausul finns med i avtalet och hur den är formulerad samt vad som historiskt sett ansetts utgöra force majeure. Jag saknar dock information om en sådan klausul finns med i ert avtal, men om sådan finns med och force majeure bedöms så kan den som åberopar klausulen bli befriad från sitt ansvar. Om samhällsspridningen av Covid-19/Corona är att tolka som en force majeure-situation beror delvis på om det finns ett direkt orsakssamband. Bedömningen om det föreligger force majeure måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och med utgångspunkt i det aktuella kontraktet. Då information om en eventuell sådan klausul i ert avtal saknas så blir det svårt att göra en bedömning. Konsekvens av att ni som köpare in fullföljer köpetTill sist vill också jag tillägga vilka konsekvenser det kan få av att ni som köpare inte fullgör köpet. Skulle det vara så att köparen väljer att inte fullgöra köpet så har säljaren rätt att hålla fast vid avtalet och kräva att sådant fullgöra. Skulle köparen ändå avstå från att betala enligt avtalet så får säljaren häva och kräva skadestånd för eventuella skador som orsakats av att köparen inte fullföljer avtalet – se 51 och 57 §§ KöpL. Detta innebär således att om köparen trots avsaknad av grund att häva köpet så kan säljaren kräva köparen att fullfölja avtalet. Säljaren kan också kräva skadestånd för eventuella kostnader som uppkommer om personen måste sälja bostadsrätten till annan köpare. Och det kan bli dyrt. Jag hoppas att ni fått svar på er fråga och fått en viss klarhet av er situation. Och om inte så är ni alltid välkomna att återigen vända er till oss på Lawline för att få svar på era eventuella följdfrågor. Med vänliga hälsningar,

Vad är fel i vara och vad kan man göra?

2020-03-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag köpte en bil för drygt 3 månader sedan av en privatperson. Efter ett tag började bilen skaka väldigt mycket vid körning och en bilmekaniker har nu konstaterat att motorn i bilen är utbytt mot en icke-orginal motor, vilket jag inte visste under köptillfället och bytet är inte heller registrerat i bilens böcker. Motorn fungerar nu inte alls, bilen kan inte användas och jag vet inte vad jag ska göra, snälla hjälp.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller köp mellan privatpersoner vilket gör att Köplagen blir tillämplig. Varan får inte avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Med detta menas att bilen i ditt fall inte får avvika från vad man kan förvänta sig av en bil, till exempel att motorn ska fungera. Du som köpare har däremot en skyldighet att undersöka varan innan köpet, om säljaren uppmanar dig till detta. Undersöker du inte varan kan du inte heller åberopa fel som du vid undersökningstillfället bör ha upptäckt (20 § Köplagen). Här utgår man från vad en helt vanlig person bör upptäcka vid en undersökning. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon skyldighet att undersöka varan om säljaren inte uppmanar till detta. Har man däremot undersökt varan får man därefter inte åberopa fel som man bör ha upptäckt. Är felet på motorn, eller det faktum att det inte är en originalmotor som inte fungerar, ingenting du borde ha upptäckt vid en undersökning så kan du fortfarande åberopa detta fel även om du undersökt bilen. Det kan vara ett s.k. dolt fel. Det är säljaren som svarar för fel som fanns vid tidpunkten för riskövergången även om felet visar sig först senare (21 § Köplagen). Risken går över på köparen när varan anses avlämnad (13 § Köplagen).Befintligt skickDet kan vara så att bilen sålts med uttrycket "befintligt skick". Med detta menas att varan säljs så som den är, att man kan få räkna med lite fel då den är begagnad till exempel. Trots att säljaren använt sig av uttrycket befintligt skick ska varan fortfarande anses felaktig. Detta om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande som rör varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkan på köpet (19 § Köplagen). Säljaren ska alltså ha struntat i att upplysa om ett väsentligt förhållande om varan. Detta kan till exempel vara att det inte är originalmotorn, vilket gör att bilen inte fungerar på samma sätt. Då anses bilen felaktig. ReklamationKöparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (32 § Köplagen). Detta kallas reklamation. Begreppet "inom skälig tid" beror givetvis på vilken vara det handlar om. Det som är viktigt är dock att meddela felet så fort man upptäckt felet, eller borde upptäckt felet. Sammanfattningsvis kan felet på bilen avvika från vad du med fog kunnat förvänta dig. Det finns en undersökningsplikt om köparen uppmanar till undersökning av varan. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning får i sådana fall inte åberopas senare. Däremot kan det handla om ett s.k. dolt fel. Säljaren svarar för fel även om de uppkommer senare. Har varan sålts med uttrycket befintligt skick kan den fortfarande anses som felaktig om säljaren inte upplyst köparen om förhållanden som rör varans egenskaper eller användning och köparen med fog kunnat förutsätta att få denna information. Anses det vara fel i varan så gäller det att reklamera inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde upptäckt felet. Säljaren blir därefter skyldig att antingen avhjälpa felet, omleverans, prisavdrag eller hävning beroende på situationen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Katten jag köpte var sjuk, kan jag kräva ersättning av säljaren?

2020-03-13 i Köplagen
FRÅGA |En kattunge köptes av privatperson nov 2019,Kattungen blev sjuk feb 2020 uppsökte veterinär där gjordes alla prover, katten konstaterades våt FIP som bedömdes efter ålder o sjukdomsförloppet att kattungen blivit smittad då hon låg i mammas mage av mamma , katten fick somna in då iinet bot finns .Jag kontakta säljaren vill ha tillbaka priset på katten , Hon vägrar betala Ska vi verkligen stå för dom ynka 700kr oxå...+10.000 i veterinär kostnad
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att du köpt katten av en privatperson blir köplagen (KöpL) den tillämpliga lagen, se 1 och 4 §§ KöpL. För att du ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren måste det först konstateras att det föreligger ett fel i varan (djur betraktas som saker i lagen).I 17 § 1 st KöpL anges att varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. I andra stycket i samma paragraf anges att om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, vara ägnad för det särskilda ändamål för vilken varan var avsedd att användas, ha egenskaper som säljaren hänvisat till genom att lägga fram prover eller modeller, vara förpackad på vanligt sätt om förpackning krävs för att skydda varan. Om varan avviker från första eller andra stycket i denna bestämmelse anses varan vara felaktig. Som köpare av en katt bör man kunna utgå från att katten är friskt och inte behäftad med fel som gör att den inte kan användas för avsett ändamål (Jfr HovR:s resonemang i NJA 1989 s.156 - "Hunden Gäsperh"). Säljaren svarar för fel som funnits vid avlämnandet, detta oavsett om felet visar sig först senare, se 21 § KöpL. Av vad som frågor av frågan verkar det ha konstaterats att kattungen var sjuk vid tidpunkten för avlämnandet, om så är fallet kan du göra vissa påföljder gällande mot säljaren. Om varan är felaktig måste du dock för att kunna göra någon påföljd gällande reklamera varan inom skälig tid, se 32 § KöpL. I första hand kan du kräva att säljaren avhjälper felet eller att denna företar omleverans (34 § KöpL). Om du vill häva köpet men säljaren vill avhjälpa felet får du häva köpet endast om avhjälpande innebär väsentlig olägenhet för dig (36 § KöpL). Om avhjälpande inte kommer på fråga får prisavdrag ske motsvarande värdeskillnaden mellan den felaktiga olägenheten och priset som betalades (38 § KöpL). Om även detta innebär väsentlig olägenhet för dig får du slutligen häva köpet helt och hållet (39 § KöpL). Eftersom att kattungen är avliden är den endast hävning som blir aktuellt här (eventuellt omleverans enligt 23 och 34 §§ KöpL, om det finns en annan kattungen ni kan få som är frisk). Att avtalet hävs innebär att du ska få tillbaka den summa pengar motsvarande den som du betalade för kattungen. Du kan dessutom kräva ersättning (skadestånd) för den skada du lidit p.g.a. att du fått en felaktig vara (en sjuk katt), t.ex. för veterinärkostnader, se 40 § KöpL Mvh

Säljares skyldighet när katt insjuknat 8 månader efter köp?

2020-03-04 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde fyra kattungar i somras. Jag är ingen registrerad uppfödare. Jag vaccinerade/besiktade/chipmärkte dem innan flytt. Alla gick igenom besiktningen utan anmärkning och vi märkte inte av något särskilt under tiden de bodde hos oss. De såldes utan att skriva kontrakt och ingen "dolda fel" tecknades av mig. Nu har tyvärr en av kattungarna vid 8 månaders ålder drabbats av artros bak i båda höfterna. Ingen av av de andra kattungarna eller föräldrarna har några problem med detta. Ägaren säger att det inte är något som påverkar katten nu men att det kan komma att göra det senare. Ägaren påstår att det är ett dolt fel. Agria säger att detta inte är något dolt fel ur försäkringssynpunkt då det växer fram i efterhand och de ersätter inte även om man skulle haft dolda fel-försäkringen. Har haft kontakt med veterinären som besiktade och hon säger att även om katten undersöks/röntgas av veterinär, går det inte att få reda på om det är medfött eller vuxit fram senare. Har jag några skyldigheter gentemot ägaren?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt din information om att du inte är registrerad uppfödare att du inte heller är yrkesverksam kattuppfödare. Det innebär att köpet av kattungarna har skett mellan två privatpersoner och köplagen är tillämplig (1 § köplagen).Jag ber på förhand om ursäkt för formuleringar i nedanstående svar. Det kan låta hårt att tala om levande varelser som varor men i lagens mening är dem det. För att du ska få en korrekt bild av kraven som måste vara uppfyllda för att du ska hållas ansvarig kan uttrycken uppfattas som okänsliga. För att köparen ska kunna hålla dig ansvarig måste tre krav vara uppfyllda.1. Kattungen måste vara behäftat med fel. Vid köp av en vara ska den vara "funktionsduglig", vilket en katt som lider av sjukdom inte kan anses vara (17 § stycke 2 punkt 1 köplagen). 2.Köparen måste också undersöka katterna innan köpet, annars har hen inte rätt att åberopa felet (20 § köplagen). Dolda fel kan åberopas även om köparen har undersökt varan. 3. För att köparen ska kunna hålla dig ansvarig måste hen kunna bevisa att felet fanns innan köpet (21 § köplagen). När felet gäller djur är det oftast svårt att bevisa att felet fanns innan köpet. Eftersom kattens föräldrar inte lider av artros kan det inte ha funnits misstanke från dig själv eller från köparen om att kattungen skulle lida av artros. Du har också besiktigat katterna innan försäljningen och då bedömdes dem friska vilket är till din fördel. Eftersom du har varit i kontakt med veterinären och blivit informerad om att man inte kan säga om det var medfött eller vuxit fram kommer man inte kunna bevisa att felet fanns innan köpet. Det innebär att det inte finns något dolt fel. Du kommer därför inte hållas ansvarig och har inga skyldigheter gentemot köparen. Slutgiltigt svar: Du har inga skyldigheter gentemot ägaren. Det är beklagligt att kattungen har drabbats av artros men eftersom det inte kan bevisas att sjukdomen fanns innan köpet gick igenom kan du inte hållas ansvarig för att kattungen har blivit sjuk. Det finns inget dolt fel.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Säljarens ansvar och rättigheter vid försäljning av begagnad vara

2020-03-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag har sålt ett hemmabiosystem via blocket till en privatperson. Innan jag kopplade ur den fungerade allt utan anmärkning. Köparen testade den även vid köp och hittade inga fel, jag gav köparen chansen att testa alla funktioner om så önskades men köparen var nöjd efter att ha testat vissa funktioner.Jag sålde den för 700kr och köpte den för runt 5000kr för några år sedan, en ny liknande kostar runt 2-5000kr idag.Nu fyra dagar efter försäljningen hävdar köparen att den inte funkar helt och vill ha pengarna tillbaka, rabatt eller kommer gå vidare med det. Jag kan ju inte veta vad köparen gjort med systemet efter det att jag sålt det. Vad har jag för skyldigheter och rättigheter som säljare?Tack!
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar vilka skyldigheter och rättigheter du har som säljare. Det som jag kommer att utreda är om det är du som säljare eller köparen som ansvarar för det fel som uppstått på hemmabiosystemet. Jag kommer i mitt svar först att beskriva vilka regler som gäller i din situation för att sedan ge dig råd.I mitt svar kommer jag att utgå från att du är en privatperson som har sålt en vara till en annan privatperson. Eftersom ni är två privatpersoner som har ingått ett köpavtal av ett hemmabiosystem som är lös egendom så blir köplagen tillämplig (1 § köplagen).Köp av begagnade varorEftersom det är en begagnad vara som du säljer brukar utgångspunkten vara att varan säljs i befintligt skick. Det innebär att ditt ansvar som säljare begränsas genom att varan säljs med brister, slitage och dylikt. Det finns dock situationer där varan kan anses som felaktig trots att den sålts i befintligt skick. Det kan till exempel handla om att varan inte överensstämmer med de uppgifter som lämnats innan köpet eller att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris (se 19 § köplagen).Köparens undersökningspliktKöparen har en undersökningsplikt när hen köper varan (20 § 1 st köplagen). Undersökningsplikten innebär att köparen inte kan åberopa fel som skulle upptäckts vid en undersökning av varan. Detta gäller dock inte om du som säljare har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 st köplagen). Eftersom det inte framkommer att du agerat i strid mot tro och heder så blir undantaget inte aktuellt i ditt fall, undersökningsplikten är alltså gällande.Eftersom du gett köparen möjlighet att testa alla funktioner på hemmabiosystemet men köparen avstod från att göra detta, så ligger ansvaret på köparen om hen borde ha upptäckt felet vid undersökningen. I en sådan situation där köparen borde ha upptäckt felet kan inte köparen använda felet som skäl för att lämna tillbaka varan eller få sina pengar tillbaka.FeltidpunktenÄr det inte ett fel som kunde ha märkts vid undersökningen, så spelar tidpunkten då felet kan anses ha uppstått en roll. Fanns felet när du hade hemmabiosystemet i din besittning, det vill säga när du hade hemmabiosystemet under din kontroll innan du sålde det, så är det du som är ansvarig för felet. Det gäller även om felet visar sig i efterhand (21 § köplagen). De fel som köparen kan åberopa är dock endast de som räknas upp i 19 § köplagen.Risken för hemmabiosystemet övergick dock till köparen när hen hämtade och betalade det (6, 13 §§ köplagen). Det innebär att alla fel som uppstått efter att köparen hämtade varan ansvarar köparen själv för. Det ansvaret åligger därför inte dig som säljare.Avslutande rådAv din fråga framgår inte vilka funktioner som köparen prövade vid undersökningen och inte heller vilket fel som köparen åberopar. Det blir därför svårt att specificera mina råd till dig, jag kommer därför att hålla mig mer allmänt. Eftersom det rör sig om en begagnad vara minskar också ditt ansvar som säljare. Med tanke på att varan är några år gammal och såldes för 700 kr och nypris var 5000 kr så måste köparen vara medveten om att det finns en risk för att varan inte fungerar felfritt. Därför ligger större ansvar på köparen.Angår felet en funktion som köparen inte prövade vid undersökningen så kan köparen inte kräva pengarna tillbaka eller andra åtgärder. Detta eftersom köparen borde ha kunnat upptäckt felet vid undersökningen. Detta förutsätter dock att felet fanns i varan från början.Eftersom du testat hemmabiosystemet innan du sålde det och alla funktioner fungerade så tyder det på att det fel som upptäcktes av köparen i efterhand troligtvis uppstått efter att köparen övertog risken för varan. Som du säger kan du inte veta vad köparen gjort med systemet efter att du sålt det och felet kan mycket väl ha uppstått efter att köparen mottagit varan. Med tanke på omständigheterna verkar det som att köparen inte har rätt i detta fall.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

reklamation vid fel i vara!

2020-03-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag har en klädaffär. Jag har köpt skjortor från en svensk leverantör för våren/sommaren 2018. de levererades i juli 2018 till mig. De har legat på en hylla för försäljning och på lagret. Nu i januari då vi inventerade såg vi att ca 10 st skjortor var missfärgade, hade blekts. Det är jeansskjortor som är indigofärgade, som är en känslig naturfärg.Jag mailade dem nu i januari, 2020, det har ej gått 2 år, och påtalade felet, då de sa att de, då jag ej längre är kund, avslutat mitt konto hos dem och att de inte tar tillbaka de felaktiga skjortorna. Jag har väl rätt även om det är köp mellan två näringsidkare att reklamera en felaktig vara? Det är väl köplagen som är tillämplig. Har påtalat felet inom två år från leverans samt direkt då vi upptäckte det.Med vänlig hälsning,A
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köpet har skett mellan två näringsidkare och föremålet är lösegendom därmed precis som du säger är köplagen (KöpL) tillämpligt. Denna lag är dock dispositivt vilket betyder att parterna kan fritt avtala om andra regler som ska gälla mellan de istället, 3 § KöpL. Jag kommer förklara hur en reklamation av en vara går till sedan i slutet ge en sammanfattning på vad som kan gälla för dig i det här fallet.Fel i vara?För att göra den bedömningen om varan är felaktigt eller inte kan vi titta på den 17 § KöpL. I den paragrafen framgår flera förutsättningar som kan läggas till bedömning om en viss vara är felaktigt eller inte. En sådan förutsättning är att varan ska stämma överens med det som framgår i avtalet. Ett enkelt exempel på detta är att om det framgår i avtalet att kläderna ska vara gjort av bomull, så är det ett fel i vara om säljaren levererar varor som är gjord på ull. Det föreligger även fel i varan om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Denna bestämmelse ska bedömas beroende på omständigheter i varje enskilt fall. I ditt fall så har du förmodligen förutsätt att kläderna inte ska vara missfärgad och därmed föreligger ett fel i varan, 17 § 3 stycket KöpL.Risken för varanBestämmelserna om risken för varan reglerar vem av parterna som ska svara för att varan har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat. Om köparen bär risken för varan, är köparen skyldig att betala för varan om inte felet beror på säljaren. Då varan har avlämnats till dig i 2018 så har du burit risken för varan sen dess, 12 § KöpL. Säljaren ansvarar dock för fel som funnits vid tidpunkten för riskövergången även om felet visar sig senare enligt 21 § KöpL. Reklamation och undersökning av varanKöparen får inte åberopa att varan är felaktigt om den inte reklamerar varan till säljaren om felet inom skälig tid efter det att köparen märkte eller borde märkt felet (reklamation). Precis som du skriver har du inom 2 år rätt till att reklamera en felaktig vara till säljaren, 32 § KöpL.När köparen tar emot varan ska köparen så snart så möjligt undersöka varan, 31 § 1 stycket KöpL. Undersökning av varan efter avlämnandet relateras till köparens skyldighet att reklamera fel. En underlåtelse från köparens sida att undersöka vara kan nämligen medföra att köparen inte anses ha reklamerat i tid. Viktigt att poängtera att det här förstås gäller inte för fel som du inte kunde märka vid en undersökning.PåföljderKöparen har rätt att åberopa avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning vid fel i vara, 30 § KöpL. Köparen har även rätt till skadestånd enligt den 40 § KöpL. Säljaren ska i första hand avhjälpa felet eller företa omleverans enligt 34§ KöpL. Om avhjälpandet eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid får då köparen kräva prisavdrag eller häva köpet, 37 § KöpL. Vad gäller i ditt fallJag gör den bedömningen i ditt fall att det föreligger ett fel i varan. Du har som du skriver reklamerat varan direkt efter du upptäckte felet, men frågan blir om du borde märkt felet tidigare än du gjorde. I min uppfattning är det så att när en skjorta missfärgas så kan man se det när man undersöker varan efter avlämnandet. Med det informationen som jag har fått från dig gör jag den bedömning att du borde ha märkt felet tidigare än du gjordeJag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Med vänlig hälsning/

När föreligger fel i vara och vilka påföljder kan ett företag påtala då fel föreligger?

2020-03-08 i Köplagen
FRÅGA |Jag har ett företag (A) som ingick ett avtal med ett annat företag (B) om köp av den senaste mobilen. Jag ingick sedan ett köpeavtal med företag (C) där företag C köper samtliga mobiltelefoner tillverkade av företag B. Avtalet är undertecknad och klart. I avtalet innehåller bland annat följande avtalsvillkor:"1. Varan ska hämtas hos företaget As lagerlokal den 11 November 2019 2. Risken för varan går över från säljaren till köparen när köparen har tagit hand om varan 3. Avlämnandet av varan sker när köparen har tagit hand om varan"Den 11 Januari 2020 hämtade företaget C varan hos företaget A:s lagerlokal. Undersökningen av varan skedde direkt efter det att varan avlastades i företaget C:s lagerlokal. Medarbetare från företaget C undersökte, genom stickprov, 10 stycken mobiltelefoner av leveransen. Inget fel kunde hittas och varan lämnades i lokalen för distribution till olika butiker i Stockholm. Den 14:a Januari 2020 fick företaget C felanmälningar från samtliga butiker i Stockholm. Felet handlar om ett fel i kretskortet som gör att det inte går att ringa från mobilen. Jag undrar ifall företaget C kan kräva omleverans eller häva köpet av mig och i sådant fall varför? Vidare undrar jag om mitt företag behöver utge någon ersättning till företaget C?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör köp av lös egendom (mobiler) mellan två näringsidkare vilket innebär att Köplagen (KöpL) blir tillämplig. Observera dock att KöpL är dispositiv vilket innebär att reglerna endast blir tillämpliga då annat inte har avtalats. Jag utgår i min fråga från att samtliga företag är svenska och att det därför inte rör sig om internationellt köp. Föreligger avtalsbrytande fel i varan?I 17 § KöpL anges visa typförutsättningar som ska läggas till grund för bedömningen av varans avtalsenlighet om något annat inte följer av avtalet. Köparen ska, enligt första typförutsättningen, kunna utgå från att varan är ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. I ditt fall brister det alltså redan på första förutsättningen eftersom en mobil som inte går att ringa med inte kan anses ägnad för det ändamål mobiler i allmänhet används till. Det föreligger alltså ett avtalsbrytande fel i varan.Spelar det någon roll att risken för varan hade övergått på köparen?Bestämmelserna om risken för varan reglerar vem av parterna som ska svara för att varan har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat. Om köparen bär risken för varan, är han skyldig att betala för varan om inte händelsen som medfört varans förstörelse beror på säljaren (12 § KöpL). Du skriver i din fråga att det är avtalat att risken för varan går över vid omhändertagandet av varan och att företag C tog hand om varan den 11 januari 2020. Detta innebär alltså att du stod risken för varan fram till 11 januari 2020 och att företag C därefter stod för risken. Risken för mobilerna har alltså övergått på företag C den 11 januari 2020 och felet uppmärksammades först 14 januari 2020. Ditt företag ansvarar dock för fel som funnits vid tidpunkten för riskövergången även om felet visar sig senare enligt 21 § KöpL. Jag uppfattar det som att företag B tillverkat mobilerna och det verkar högst troligt att felet uppstod vid tillverkningen. Därmed förelåg med största sannolikhet felet vid tidpunkten för riskövergången vilket innebär att det inte spelar någon roll att risken övergått på företag C, utan du är ändå ansvarig för felet.Sammanfattningsvis spelar det ingen roll att risken för varan hade övergått på företag C vid upptäckten av felet om felet förelåg vid riskövergången vilket verkar vara sannolikt. Vad krävs för att köparen ska kunna göra gällande fel i varan?Huvudregeln vid köp är att köparen av en vara har bevisbördan för att felet fanns vid tidpunkten för riskövergången (NJA 2013 s. 524). Det är alltså företag C som måste bevisa att felet förelåg den 11 januari 2020. Jag kan inte med säkerhet uttala mig om hur en domstol skulle bedöma detta men enligt min mening är det sannolikt att felet förelåg eftersom det rör sig om fel i kretskortet och det är företag B som tillverkat mobilerna.I 20 § KöpL anges också att köparen inte som fel får åberopa vad han måste antas känt till vid köpet. Vid köp av lös egendom har köparen inte en generell undersökningsplikt, men om varan faktiskt har undersökts före köpet får inte som fel åberopas vad som borde ha märkts vid undersökningen. Köpet anses klart när alla prestationer är fullgjorda (när du levererat varan och företag C betalat) så om undersökningen skedde innan företag C betalat kan företaget inte åberopa fel som borde ha märkts vid undersökningen. I NJA 1996 s. 598 uttalade HD att man vid bedömning enligt 20 § KöpL ska beakta "hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft av att vid sin undersökning upptäcka felet". Jag har inte tillräckligt med information för att uttala mig om vad företag C borde märkt vid undersökningen men med tanke på att det rörde sig om kretskortfel som eventuellt är krångligt att undersöka förfaller det inte troligt att företag C förlorar sin rätt att påtala felet på denna grund.Slutligen måste köparen reklamera felet inom viss tid för att få göra gällande påföljder. I ditt fall verkar företag C lämnat en så kallad neutral reklamation, vilket innebär att företaget meddelat dig om felet som uppdagats men inte angett påföljden. Enligt 32 § KöpL ska den neutrala reklamationen lämnas inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Skälig tid är inom 2 år enligt andra stycket samma paragraf vilket innebär att företag C har reklamerat felet i tid.Vilka påföljder kan aktualiseras?Vid fel i vara finns en viss påföljdshierarki vilket innebär att köparen inte kan göra gällande vilken som helst av påföljderna utan förutsättningarna för den påföljd som köparen önskar göra gällande måste vara uppfyllda. De primära påföljderna är avhjälpande och omleverans (34 § KöpL). Avhjälpande kan krävas om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Som ett alternativ till avhjälpande kan köparen begära omleverans om felet i varan är av väsentlig betydelse (vilket det är i det här fallet eftersom mobilerna inte går att ringa med). Du som säljare har rätt att välja mellan avhjälpande och omleverans så länge någon av dessa åtgärder inte medför väsentlig olägenhet för köparen.De sekundära påföljderna är prisavdrag och hävning och dessa aktualiseras då avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen (37 § KöpL). Eftersom mobilerna i princip är obrukbara kommer prisavdrag troligen inte i fråga men företag C kan häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och du som säljare insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).Parallellt med rätten att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning finns en generell rätt att kräva skadestånd (40 § KöpL). Säljaren ska ersätta den skada som köparen lidit på grund av att varan var felaktig om felet inte berodde på ett hinder utanför säljarens kontroll som säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder säljaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Det brukar vara svårt att visa att ansvar inte föreligger på grund av hinder utom säljarens kontroll då detta huvudsakligen tar sikte på sådana hinder som krig, naturkatastrofer och liknande.Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan (67 § KöpL). Huvudregeln är att ersättning endast ges för direkt skada, men om säljaren varit vårdslös, handlat i strid mot tro och heder, varit försumlig eller har utfäst specifika avtalsvillkor så kan även sådan indirekt förlust som räknas upp i 67 § 2 st. KöpL ersättas.Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis föreligger det ett avtalsbrytande fel i varan. Företag C har rätt att göra gällande felet om företaget kan visa att felet förelåg vid riskövergången den 11 januari 2020, samt att felet inte borde ha upptäckts vid undersökningen. Företag C kan i så fall i första hand kräva avhjälpande/omleverans och du har då rätt att välja vilken av dessa du föredrar. Om ingen av dessa påföljder kommer i fråga eller inte genomförs inom skälig tid kan företag C häva avtalet. I samband med avhjälpning/omleverans och hävning kan företag C också kräva skadestånd för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst, med mera på grund av avtalsbrottet.Om det blir så att företag C påtalar att någon eller flera av påföljderna ska aktualiseras har du dock rätt att föra en regresstalan mot företag B. Eftersom felet troligtvis uppstod hos företag B vid tillverkningen av mobilerna kan du sannolikt aktualisera samma påföljder och få samma ersättning från företag B som företag C kräver av dig. Det som krävs för att regresstalan ska gå igenom är att du visar samma sak som jag har angett att företag C måste visa (att felet förelåg vid riskövergången och att felet inte borde upptäckts vid undersökning) samt att du reklamerar i tid. Jag rekommenderar alltså att du, om du inte redan gjort det, reklamerar felet till företag B så fort som möjligt så att du inte går miste om chansen att föra regresstalan. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fel i köp av begagnad bil

2020-02-27 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan! Jag köpte en bil på blocket för några månader sedan som jag haft väldigt mycket problem med. Den har minst sagt varit brandfarlig att köra. Hade ingen aning om detta när jag köpte bilen. Jag har kollat igenom annonsen och märkte att bilen inte heller har den utrustning som skrevs. Vad kan jag göra åt de? Tack o hej!
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga.Eftersom du har köpt bilen på Blocket utgår jag från att du har köpt bilen från en annan privatperson. Det är då köplagen som är tillämplig på ditt köp.Varan är felaktigEnligt köplagen är en vara felaktig, om den avviker från vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet, är varan också felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet (17 § köplagen).Starka skäl talar för att en bil som är brandfarlig att köra (även om jag inte vet närmare exakt vad det innebär i ditt fall) är felaktig enligt köplagens regel. Om bilen inte heller har den utrustning som skrevs, innebär det också att den är felaktig.Du får inte som fel åberopa det du borde ha märktDet finns en begränsning vad gäller att åberopa en avvikelse som fel. Köparen får inte som fel åberopa vad han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. Om du undersökte bilen före köpet, eller om säljaren uppmanade att undersöka den, men du utan goda skäl lät bli, får du inte åberopa som fel vad du borde ha märkt vid undersökningen. Det gäller inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § köplagen).En köpares undersökningsplikt är omfattande och det räcker inte med en snabb okulär besiktning. Särskild noggrannhet är krävs vid köp av begagnade bilar, eftersom sådana sällan är helt felfria. Det bör kunna krävas att en köpare startar motorn och eventuellt provkör bilen. Om felet inte skulle visa sig vid en sådan provkörning, kunde du som köpare inte ha känt till felet vid köpet och kan i sådant fall åberopa det mot säljaren som fel. Undersökningsplikten ska vägas mot den upplysningsplikt som ankommer på säljaren, som inte får undanhålla väsentliga fel säljaren känner till.Du har rätt till reparation, prisavdrag eller hävningOm det befinns vara fel i varan aktualiseras en rad påföljder som kan göras gällande; du kan kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (30 § köplagen). Säljaren har i första hand rätt att välja att reparera felet (34 § köplagen). Om säljaren inte vill reparera felet eller om det skulle ta för lång tid, har du rätt till ett prisavdrag (37 § köplagen). Du kan också ha rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för dig och köparen måste ha insett det vid köpet (39 § köplagen). Att bilen är farlig att köra, talar för att felet är väsentligt, såvida det inte utan större svårigheter kan åtgärdas.Mitt rådJag är inte insatt i ärendet så jag kan inte säga exakt vad som gäller i ditt fall.Mitt råd är dock att du kontaktar säljaren och påpekar att bilen är felaktig, därför att den har allvarliga brister som inte säljaren påtalat, och att det är inget du kunde ha upptäckt vid en undersökning av bilen (om så är fallet). Du kan då ha rätt att kräva reparation, prisavdrag eller häva köpet. Om personen inte går med på dina krav får du stämma personen i domstol för att få rätt.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,