Kan jag göra gällande påföljd för båt jag köpt i befintligt skick?

2021-05-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Har en fråga gällande tillämpning av köplagen. Jag köpte (såsom många andra) en båt förra året (juni 2020) av en privatperson. Båten såldes i normalt skick för sin ålder till gällande marknadspris. Alla tidigare reparationer av förre båtägaren berättades muntligt för mig. Jag skrev köpkontrakt som Blocket tillhandhåller där båten såldes i "befintligt skick" med tillägget att jag inte kan åberopa fel om jag brustit i min inspektionsplikt. Hursomhelst, sommarens färder gick utan större problem, men vid båtupptagning i Augusti märkte jag vattenintrång i drevoljan (grå olja i propellerhuset).Jag anlitade under mars 2021 en båtmekaniker. Han tog bort drevet från båten och skulle ta hem det, för vad jag trodde var, "rutinreparation" eller nödvändig sådan. Fick ett rakt svar från honom dagen efter att "någon" tidigare varit inne och försökt reparera en vital del av drevet. Söndervridna bultskallar var en del av problemet. Denna otillräckliga reparation gav således bara ett snabbt fix och båten fungerade på "lånad tid". Drevet överlämnades till ett auktoriserat företag som reparerar drev till båtar fortlöpande. De hävdar att på grund av detta fel, så krävs en helrenovering till en kostnad som överstiger halva båtens köpta värde. Jag misstänker att tidigare ägare handlat i ond tro och inte varit öppen med alla defekter, förutom dessa jag själv kunde inspektera rent visuellt och vilka han själv erkände. Jag anser heller inte att jag brustit i min inspektionsplikt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån din fråga köpte du i juni 2020 en båt av en privatperson. Enligt köpkontraktet såldes båten i befintligt skick med tillägget att du inte kunde åberopa fel om du brustit i din inspektionsplikt. Du har nu noterat att båten är sönder och den behöver repareras till en kostnad som överstiger halva båtens köpvärde. Du misstänker att den tidigare ägaren handlat i ond tro och inte varit öppen med alla defekter och anser inte att du brustit i din inspektionsplikt.Som du själv redan uppmärksammat är det köplagen som gäller mellan dig och säljaren. Köplagen är dispositiv innebärande att den i stora delar går att avtala bort. Det stadgade innebär att i första hand gäller vad som avtalats mellan parterna (i ert fall köpekontraktet som Blocket tillhandahöll. Om något inte är reglerat mellan parterna gäller köplagen. Köplagen innehåller dessutom vissa skyddsbestämmelser vilket är aktuellt vid just försäljning i befintligt skick.Varan (i ert fall båten) ska stämma överens med vad som följer av avtalet er emellan (17 § KöpL). Att sälja något i befintligt skick är en form av friskrivning från säljarens sida. Att något säljs i befintligt skick innebär däremot inte att köparen är helt rättslös. Om båten sålts i befintligt skick är den, trots säljarens friskrivning, i vissa fall att att anse som felaktig (jfr. 19 § KöpL). En köpare kan trots en friskrivning ha haft förväntningar beträffande varans beskaffenhet som senare inte visar sig motsvara verkligheten. Detta gäller i synnerhet om köparen grundat sitt köpbeslut på oriktig eller ofullständig information. Det är för sådana situationer skyddsregeln i 19 § KöpL kan aktualiseras. Bestämmelsen är uppdelad i tre punkter varav den andre eller den tredje är de som eventuellt kan vara aktuell i ditt fall.Säljarens upplysningspliktAndra punkten lyder: "säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet". För en tillämpning av andra punkten finns det inget krav på att säljaren ska ha haft någon särskild avsikt med sin underlåtenhet att lämna köparen upplysningar om varan. Något "sveksyfte" krävs inte, det är tillräckligt att säljaren försummat sin upplysningsplikt. Upplysningsplikten förutsätter för det första att det ska vara fråga om ett "väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning". Upplysningsplikten gäller bara historiska fakta och inte sådant som rör köparens antaganden eller förväntningar om framtiden. Med ordet "väsentligt" markeras att säljaren inte är skyldig att upplysa om fel och brister av mindre betydelse. Anledningen till detta är att redan typen av köp –ofta begagnade varor – medför att köparen bör vara beredd att acceptera att varan inte i alla hänseenden är sådan som han kanske skulle önska. Säljarens upplysningsplikt aktualiseras endast om han "måste antas ha känt till" det ifrågavarande förhållandet. Det är alltså inte tillräckligt att säljaren endast borde känt till förhållandet. Säljaren har således ingen plikt att genom en undersökning skaffa sig kännedom om beskaffenheten av en vara som han säljer "i befintligt skick". Förhållandena kan vara sådana att säljaren inte gärna kan undgå att lägga märke till hur det förhåller sig med varan. Han kan då drabbas av upplysningsplikten även om han inte i subjektiv mening faktiskt känt till hur det förhöll sig, något som för övrigt i praktiken är svårt för köparen att bevisa. Slutligen gäller som en förutsättning för säljarens upplysningsplikt att "köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst" om det väsentliga förhållandet rörande varans egenskaper eller användning. Vad köparen i det enskilda fallet räknar med att få upplysning om varierar med hänsyn till parternas ställning, köpföremålet och förhållandena i övrigt i samband med köpavtalets ingående. Av avgörande betydelse blir i första hand köparens möjlighet att själv genom sin undersökning av varan före köpet skaffa sig en uppfattning om dess beskaffenhet. Upplysningsplikten omfattar endast sådant som har att göra med varans egenskaper eller användning och inte övriga förhållanden som i och för sig kan vara av betydelse för köparen, till exempel att säljaren eller annan har i stort sett samma vara som kan köpas av köparen till betydligt billigare pris.Betydelsen av köparens befogade förutsättningarTredje punkten lyder: "varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta". Vid bedömningen av frågan av vad köparen förutsatt eller kunnat förutsätta beträffande varan markeras med uttrycket "fog" att det är fråga om en objektiv bedömning. Eftersom det är fråga om ett köp där köparen i vart fall måste utgå från att säljaren avser att kraftigt inskränka felansvaret, är utrymmet för att beakta hens förväntningar beträffande varan begränsat. Det kan dock finnas fall där varan är i så dåligt skick att även en någorlunda erfaren köpares förväntningar kommer på skam. En förutsättning för att felansvar ska aktualiseras är att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen "med fog" kunnat förutsätta.Vid bedömningen ska man i första hand ta hänsyn till "varans pris" och utöver det även beakta "övriga omständigheter". Vid köp av begagnade varor med någorlunda enhetlig prissättning kan det till exempel tänkas att ett för såväl säljaren som köparen dolt fel i varan motiverar ett pris som är avsevärt lägre än vad de utgått från när priset fastställdes. Det kan då vara befogat att – trots villkoret "befintligt skick" – låta säljaren få ansvar för det dolda felet. Även i andra fall kan det vara befogat att tillämpa bestämmelsen om de befogade köparförutsättningarna. I kommentarerna till bestämmelsen exemplifieras det med om både säljaren och köparen utgår från att en tavla är äkta när den i själva verket är en kopia eller en reproduktion kan det vara befogat att tillämpa bestämmelsen om vad som är befogat att förutsätta.Påföljder vid fel i varaUtgångspunkten vid fel i vara är att du som köpare kan kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Du har som köpare i regel ingen undersökningsplikt innan köpet (det kan dock avtalas bort, vilket skett i ditt fall), däremot ska köparen efter att varan avlämnats så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § KöpL). Upptäcker du ett fel får du inte åberopa att varan är felaktig om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet. Om du som köpare inte reklamerar inom två år från att du tog emot varan, förlorar du rätten att åberopa felet om inte säljaren utlovat en garanti eller liknande (32 § KöpL). Som köpare har du dock ändå rätt att åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL).Bedömningen i ditt fallDet är inom ramen för expresstjänsten inte möjligt att avgöra huruvida du, trots friskrivningen om befintligt skick, kan göra gällande krav mot säljaren. I regel går det inte att uttala sig om i förväg utan det är ytterst något en domstol får besluta om.Däremot kan det argumenteras för att säljaren eventuellt brustit i sin upplysningsplikt, om du kan visa att han visste om felet, att det var väsentligt, du med fog kunde räknat med att bli upplyst om det och att det inverkade på ditt beslut att köpa båten. Det kan även, beroende på priset på båten, argumenteras för att du hade fog att förutsätta ett bättre skick. Desto billigare du köpt båten, desto mindre kan du förvänta dig och motsatsvis, desto dyrare båten var, desto mer kan du förvänta dig.Det du kan göra är att reklamera till säljaren och göra gällande ett krav om påföljd. Min rekommendation är att du reklamerar omgående. Vill du inte göra det själv och inte själv vill begära påföljd, kan du anlita en jurist för ändamålet. En av våra jurister på Lawline juristbyrå kan gå igenom ditt ärende och kontakta säljaren som ombud för dig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Fel i bil köpt av privatperson - vad kan man göra?

2021-05-21 i Köplagen
FRÅGA |Köpte en bil på blocket som visat sig inte kunna backa. Fick provköra bilen och den rullade på i vanlig ordning framåt och efter betalning och bilen skrivits över skulle jag teckna försäkring på bilen - så blev sittandes i ca 30min på stället där vi avslutade affären. Efter det ska jag lämna platsen och när jag har kört cirka 500m och ska backa så går det inte. Ringer upp säljaren och frågar, varpå han hävdar att detta är ett problem han aldrig märkt av och att han inte kan göra något åt saken då jag redan betalat för bilen. Undrar därför om jag har något att stå på som kan häva affären? Eftersom det här är en så grundläggande sak en bil måste kunna. Värt att tillägga så vid affären bad den förra ägaren att få köra sista biten, till hans port, för att "ta farväl" till bilen. Han hade då bett mig att (gissningsvis väldigt strategiskt) parkera i en uppförsbacke utan några andra bilar i vägen, så när han ska köra tillbaka så "backar" han men utan att använda motorn - på vilket sätt han i min värld undanhöll att bilen egentligen inte kan backa.
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vilka rättigheter du har vid köp av en bil som visat sig vara beskaffad med fel. Som jag förstår dig rör det sig om ett köp mellan dig och en annan privatperson.Köp av lös egendom mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Du har då inte samma skydd som du skulle haft om du köpte en bil direkt från en näringsidkare, då konsumentköplagen istället skulle ha blivit tillämplig.Fel i varan enligt KöpLEnligt KöpL ska en vara stämma överens med vad som följer av avtalet bland annat vad gäller dess kvalitet (17 § KöpL). Det är alltså vad parterna avtalat som är avgörande för huruvida ett fel i varan föreligger eller ej. Det framgår inte av din fråga vad ni skriftligen eller muntligen avtalat om bilen så jag kommer fortsättningsvis utgå från att ni inte utfäst något speciellt om dess egenskaper.Även om inget speciellt är avtalat om varans skick kan fel i varan föreligga om varan anses avvika från en allmän uppfattning om hur sådana varor ska vara beskaffade. I det ingår bland annat att varan ska vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § andra stycket KöpL). Med detta avses bland annat att varan ska ha allmän funktionsduglighet. Avviker varan från detta är den att anses som felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Säljaren ansvarar för avvikelser från detta även om han var i god tro om bristen. I ditt fall rör det sig om en bil och då förutsätts givetvis för funktionsduglighet att bilen kan backa.Fel i vara som sålts med förbehåll om "befintligt skick"Det framgår inte av din fråga om det rör sig om en begagnad bil, men om så skulle vara fallet brukar utgångspunkten vara att varan säljs med förbehåll om "befintligt skick" eller liknande. Att varan säljs med ett sådant förbehåll innebär att säljaren friskriver sig från visst ansvar. Varan kan dock ändå anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet (19 § första stycket andra punkten KöpL). Det måste för att detta ska kunna bli gällande röra sig om ett väsentligt fel som säljaren haft vetskap om, det räcker inte att det är ett fel säljaren borde ha känt till. Att det i paragrafen sägs att det "måste antas" ger dock köparen viss bevislättnad i detta avseende.Att bilen inte kan backa måste anses vara ett väsentligt förhållande rörande bilens egenskaper. Utifrån din beskrivning av säljarens agerande förefaller det som han haft vetskap om att bilen är trasig. Jag förutsätter också att om du hade fått reda på att bilen hade detta fel så hade du inte genomfört köpet, vilket innebär att underlåtenheten att berätta om felet har inverkat på köpet.Köparens undersökningspliktKöparen får inte åberopa sådana fel som han måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Om köparen före köpet undersökt varan får han inte som fel åberopa vad han borde lagt märke till vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder (20 § andra stycket KöpL).Med att säljaren handlat i strid mot god tro och heder avses i första hand att denne aktivt försökt dölja något. Även att underlåta att tala om omständigheter som köparen i och för sig borde ha upptäckt kan i undantagsfall medföra att köparen kan åberopa omständigheten som fel. I NJA 2007 s. 86 skulle en privatperson köpa en sommarstuga där han uttryckt för säljaren att syftet med förvärvet var att få lugn och ro. Nära intill stugan låg en motocrossbana som gjorde att omgivningen drabbades av buller. Säljaren kände till bullret sedan tidigare. HD kom fram till att köparen utan nämnvärd svårighet kunnat ha upptäckt bullret och därför skulle köparen normalt inte kunna åberopa bullret som fel. Dock ansåg HD att säljaren förstått att köparen av sommarstugan var i villfarelse då köparen inte själv tog upp bullret. Säljaren hade också själv lagt ner aktivitet för att stoppa bullret och måste därmed förstått att en sådan uppgift kan vara avgörande för köparens beslut att köpa. HD ansåg därmed att säljaren istället för att upplysa köparen utnyttjat dennes okunskap.Enligt min bedömning är att bilen inte kan backa är något som du vid en undersökning egentligen borde ha upptäckt. Utifrån din beskrivning av säljarens beteende låter det dock som om han aktivt försökt dölja att bilen inte kan backa för dig. Även om det alltså skulle anses falla under din undersökningsplikt att se till att bilen kan backa så är omständigheterna lika ett sådant undantagsfall som i NJA 2007 s. 86 där säljaren ansågs ha utnyttjat köparens okunskap. I så fall kan felet i varan göras gällande även om det är något du borde ha upptäckt vid din undersökning.ÅtgärdandeOm varan är felaktig får köparen avkräva avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Köparen av varan är skyldig att undersöka varan så snart som möjligt efter avlämnandet (31 § KöpL), vilket inte borde vara något problem eftersom du så snart efter genomfört köp upptäckte problemet. En reklamation av varan måste även ske inom skälig tid (32 § KöpL). När köparen reklamerar varan måste han inte ange vilken påföljd han vill göra gällande. Det räcker dock inte att i allmänna ordalag klaga på varan, utan det krävs att köparen förmedlar vilket fel han anser föreligger samt att han tänker hålla säljaren ansvarig. Eftersom du hörde av dig till säljaren omgående efter att du börjat köra bilen borde detta vara uppfyllt, beroende på vad som sas under samtalet. Annars skulle jag rekommendera dig att kontakta säljaren och förmedla detta så snart som möjligt.De påföljder som köparen har rätt att göra gällande är avhjälpande (34 § KöpL) med vilket avses att köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Köparen kan även, om inte säljaren kan eller inte inom skälig tid avhjälper felet, kräva prisavdrag (37 § KöpL). Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köpararen och säljaren insåg eller borde ha insett detta kan köparen även kräva att få häva köpet (39 § KöpL). Köparen har även under vissa förutsättningar rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig (40 § KöpL).SammanfattningJag kan inte ge dig ett helt säkert svar på din fråga då jag inte är insatt i alla omständigheter kring bilköpet. Utifrån de uppgifter du lämnat är dock min bedömning att fel föreligger i bilen du köpt eftersom den inte är funktionsduglig. Detta är ett väsentligt fel som säljaren verkar ha känt till och borde därför kunna göras gällande även om bilen skulle ha sålts med förbehåll om att den säljs i "väsentligt skick" eller liknande. Huruvida detta är ett fel du borde ha upptäckt när du undersökte bilen eller ej är en bedömningsfråga. Min uppfattning är att så skulle kunna vara fallet. Även om det är något du borde ha upptäckt vid din undersökning förefaller det som att säljaren utifrån din beskrivning agerat i strid mot god tro och heder, och då kan felet i varan ändå göras gällande.Jag skulle råda dig att kontakta säljaren och reklamera bilen genom att påpeka felet samt förmedla att du tänker hålla honom ansvarig, om du inte redan gjort detta, samt fundera över vilken typ av avhjälpande du skulle vilja ha. Om säljaren inte vill gå med på dina krav så finns alltid möjligheten att ta ärendet vidare vid en domstol. Skulle du i så fall vilja ha ytterligare juridisk rådgivning kan du komma i kontakt med våra jurister här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur lång tid får det gå mellan erlagd handpenning tills dess att köparen hämtar varan?

2021-05-19 i Köplagen
FRÅGA |Hur lång tid får det gå mellan erlagd handpenning tills dess att köparen hämtar och betalar resten vid köp av fordon? Köparen har ej hört av sig. Finns det någon preskriptionstid?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen entydig juridisk definition av begreppet handpenning. Exempelvis kan erläggandet av handpenning ses som ett löfte om att ingå i ett avtal i framtiden. Det vanliga är dock att handpenningen lämnas i samband med att köpeavtalet ingås, och i sådana fall ser man handpenningen mer som en förskottsbetalning, om inte annat har avtalats. Utifrån hur du har formuleradt frågan antar jag att det faktiskt föreligger ett köpeavtal mellan dig och köparen avseende fordonet (och inte bara ett löfte om att ingå i ett avtal). När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att köpeavtalet gäller mellan två privatpersoner, och därmed blir köplagen (KöpL) tillämpbar (1 § KöpL). Om köplagen Köplagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna i den lagen kan avtalas bort om parterna vill det, både muntligt eller skriftligt (3 § KöpL). Eftersom du undrar över om det finns någon preskriptionstid antar jag att ni inte har avtalat om detta. Tyvärr finns det inga regler om handpenning eller preskriptionstid i köplagen. Däremot finns det regler som ger säljaren ett antal rättigheter om köparen är i dröjsmål och enligt allmänna avtalsrättsliga principer kan det inte ta hur lång tid som helst för en köpare att fullgöra sina avtalsförpliktelser. Vad har köparen för skyldigheter?Huvudregeln är pacta sunt servanda som betyder att avtal skall hållas. Att ingå i ett avtal med någon och sedan inte fullgöra sina förpliktelser är ett avtalsbrott. I ditt fall kan det utgöra ett avtalsbrott att köparen inte kommer och hämtar fordonet inom en skälig tid. En köpare ska nämligen medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och hämta eller ta emot varan i fråga (50 § KöpL).Har du rätt att behålla handpenningen?Som utgångspunkt ska säljaren betala tillbaka handpenningen om köpet inte genomförs. Men om köparen orsakar säljaren skada genom att dra sig ur avtalet borde säljaren få ersättning för detta (51 § KöpL) (57 § KöpL). Då kan säljaren få behålla en del av eller hela handpenningen. Säljaren kan exempelvis ha lagt ner arbete och pengar på grund av avtalet, eller kanske tackat nej till andra köpare som erbjöd en högre köpeskilling. Det ska handla om utgifter som har ett samband med avtalet. Då fungerar handpenningen som en säkerhet för säljaren och ger säljaren en fördelaktig förhandlingsposition. Säljaren måste kunna bevisa att skadan föreligger på grund av köparens avtalsbrott.Storleken på ersättningen avgörs från fall till fall och påverkas inte av handpenningens storlek. Om köparen har orsakat en skada som är större än handpenningen kan säljaren få behålla hela handpenningen och dessutom kräva mer ersättning utöver det. Om skadan understiger värdet på handpenningen behöver säljaren betala tillbaka en del av handpenningen. Vad har säljaren för rättigheter?Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (51 § KöpL). För att du ska kunna häva köpet om köparen inte hämtar varan inom skäligt tid krävs det att du har ett särskilt intresse av att bli av med varan (55 § första stycket KöpL) (57 § andra stycket KöpL). Dessutom måste avtalsbrottet vara av väsentlig (avsevärd) betydelse för säljaren och köparen ska ha insett eller borde insett detta. Det kan exempelvis vara ett väsentligt avtalsbrott om du har berättat för köparen att du behövde bli av med varan snabbt eller om du har gått miste om andra mer förmånliga avtal på grund av köparens försummelse och köparen insåg eller borde insett detta. I samband med hävning kan du kräva skadestånd för utebliven vinst (67 § KöpL). Om köparen dröjer oskäligt länge med att hämta varan eller betala varan har du rätt att sälja varan till någon annan (76 § KöpL). Vad som utgör oskäligt länge är svårt att ge ett exakt svar på, det kan exempelvis bero på omständigheterna vid ingående av avtalet. Om du har nämnt till köparen att du vill bli av med fordonet snabbt kan det anses ha gått en oskälig tid redan inom ett par dagar exempelvis. Om ni inte har diskuterat när bilen ska hämtas alls borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor. Slutsats och tips för hur du kan gå tillvägaDet finns ingen exakt preskriptionstid för när en köpare ska hämta en vara efter erlagd handpenning, utan detta är något som får avgöras utifrån fall till fall. Om köparen inte fullgör sina förpliktelser inom en skälig tid kan du sälja fordonet till någon annan. Du måste i sådana fall betala tillbaka handpenningen till köparen, dock kan du behålla en del av handpenningen som motsvarar eventuell skada som kan ha uppstått för dig på grund av köparens avtalsbrott. Jag skulle rekommendera att du meddelar köparen att du kommer häva köpet och sälja fordonet till någon annan om hen inte hämtar fordonet inom exempelvis ett par dagar. Om köparen inte svarar på detta meddelandet inom rimlig tid kan det ses som att köparen har accepterat hävningen. Om du vill begära skadestånd av köparen är det bra att du förmedlar detta också.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning kan du också kontakta en av Lawlines skickliga jurister: https://lawline.se/bokaMed vänliga hälsningar,

Säljarens skyldighet vid fel i vara

2021-05-17 i Köplagen
FRÅGA |Vad gäller vid försäljning begagnat? Har sålt en båt, och nu, en månad senare har nya ägaren hittat en spricka på en komponent i motorn och vill ha ersättning. Motorn gick bra etc vid upptagning och jag var tydlig med att jag inte undersökt motorn något, gick ner i pris pga detta. Vad är mina skyldigheter?
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga!Jag antar att försäljningen gått till privat och därför är Köplagen tillämplig. Denna är dock inte tvingande, dvs. det är vad ni kommit överens om som gäller i första hand. Säljarens skyldigheterEftersom du säljer en begagnad båt, är utgångspunkten oftast att den säljs i "befintligt skick". Detta innebär att du som säljare friskriver dig från ansvar genom att tala om den säljs med vissa brister, 19§ köplagen. Du som säljare ska alltså meddela om det finns eventuella brister i varan. Jag tolkar det så att köparen testade motorn då du skriver att den fungerade bra vid upptagningen. Sedan var du även tydlig med att du inte undersökt motorn och därav gick du med på ett prisavdrag. Dock finns det situationer där varan kan anses vara felaktig, trots att den sålts i befintligt skick. Det kan vara om varan inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats innan köpet, om säljarens underlåtit att informera väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller om varan är i väsentligt sämre skick, 19 §. Köparens undersökningspliktKöparen har en undersökningsplikt när den köper en vara privat, 20 § Köplagen. Detta innebär att köparen sedan inte kan åberopa fel som borde upptäckts vid en undersökning av varan, 20 § 1st. köplagen. Undantag från detta framgår av 20 § 2 st., om köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (en form av rättskänsla/moral). Det framkommer inte om du agerat i strid mot tro och heder, men förmodligen så har du inte det.Vad gäller ersättningen, har du från början gått med på prisavdrag från början pga. motorn, vilket är ett av alternativen när det uppstår fel i vara, 30 § köplagen. Eftersom att köparen fick testa motorn och att du talade om att du inte undersökt motorn och gått med på prisavdrag, bör köparen inte kunna åberopa sprickan som uppstått en månad senare. Köparen borde i detta fall misstänkt att något kan vara fel eller att denne borde undersöka motorn. Risken för båten övergick när köparen hämtade varan, 13 § Köplagen. Alltså ansvarar köparen för de fel som uppstått efter att han hämtat den.Hoppas detta svar var till en hjälp, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,

Påföljder vid fel på bostadsrätt

2021-05-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag har köpt en bostadsrätt och upptäcker på tillträdesdagen att det droppar vatten under handfaten i badrummet. Det är tejpat runt om röret vilket betyder att säljaren måste ha vetat om detta. Dock har han skrivit i frågelistan att det han inte känner till några fel eller brister i lägenheten. Jag köpte lägenheten utan besiktning men borde jag inte ha blivit upplyst om detta? Jag har mailat både mäklaren och säljaren utan att få något svar. Har jag rätt att kräva ersättning och hur går jag tillväga om jag inte kan få tag på säljaren? Tacksam för svar.
Aglaia Pavlova |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har köpt en bostadsrätt och vid tillträdesdagen upptäckt en skada på rören till handfaten i badrummet. Du har inte blivit upplyst om denna skada men har inte heller genomfört en besiktning inför köpet. Säljaren har angett att han inte känner till några fel eller brister i lägenheten men har samtidigt tejpat runt det skadade röret. Vad du undrar är om du har rätt till ersättning på grund av denna skada och hur du i sådana fall ska gå tillväga för att utkräva den.För att besvara din fråga är det inledningsvis av betydelse att veta om bostadsrätten varit helt ny och sålts direkt från bostadsrättsföreningen eller om du har köpt bostadsrätten från en tidigare ägare. Din beskrivning ger ingen vägledning i denna fråga men med hänsyn till de givna omständigheterna kommer jag utgå ifrån att säljaren var en tidigare bostadsrättshavare. Detta innebär att reglerna i köplagen blir tillämpliga i ditt fall (se 1 § KöpL).När föreligger fel på en bostadsrätt?För att ha rätt till ersättning för en skada i en bostadsrätt måste man först kunna konstatera att ett fel föreligger. Så är fallet om bostadsrätten inte stämmer överens med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Även om säljaren sålt bostadsrätten i "befintligt skick" eller med liknande förbehåll så är den felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om en brist i bostadsrätten som han måste antas ha känt till och som köparen normalt kan räkna med att bli upplyst om (19 § andra punkten KöpL). Säljaren kan med andra ord sägas ha en upplysningsplikt i förhållande till köparen. Om köparen har undersökt bostadsrätten eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den får han dock inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen (20 § KöpL). Möjligheten till att åberopa ett fel i en bostadsrätt begränsas alltså i de fall en besiktning genomförts innan köpet.Vilka påföljder kan göras gällande vid fel på bostadsrätten?Om det föreligger ett fel på en bostadsrätt har köparen rätt till att göra påföljder gällande. En grundläggande förutsättning är då att köparen reklamerar felet inom skälig tid efter det att felet har upptäckts (32 § KöpL). Om så har skett kan köparen vidare t.ex. kräva att säljaren avhjälper felet (34 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör denna skyldighet har köparen rätt till att själv avhjälpa felet och få ersättning för reparationskostnaderna från säljaren (34 § tredje stycket KöpL).Vad som gäller i ditt fallI ditt fall har säljaren uppgett att han inte känner till några fel eller brister i bostadsrätten samtidigt som det faktiskt funnits en skada som han måste ha känt till. Bostadsrätten stämmer därmed inte överens med de uppgifter som säljaren lämnat till dig. Med andra ord föreligger ett fel som har varit relevant vid köpet av din bostadsrätt. Även om säljaren skulle ha friskrivit sig från ansvar för bostadsrättens skick på något sätt så skulle han ha haft en upplysningsplikt vad gäller den ifrågavarande skadan. Att du inte genomfört en besiktning inför köpet av bostadsrätten inverkar inte på bedömningen i och med att du som köpare inte har en undersökningsplikt, förutsatt att säljaren inte uppmanat dig att genomföra en sådan. Det sagda innebär att du kan kräva att säljaren lagar det skadade röret åt dig. Om du inte kommer i kontakt med säljaren kan du laga röret för egen kostnad och sedan kräva ersättning av säljaren. Viktigt är dock att du i förväg lämnar meddelande om felet till säljaren. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Fel vid köp av begagnad bil

2021-05-19 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte idag en bil privat. Han köra 15 min med bilen sen slutade motorn att fungera. Fick bogsera till närmaste verkstad som konstaterade att kamremmen gjort sitt och eftersom den gick sönder när jag körde bilen så sa de att till 80% kan vi garantera att motorn är helt paj. Kan jag häva köpet? Eftersom säljaren varken svarade i telefon eller i den chat konversation vi haft så åkte jag tillbaka till adressen hon bodde på och bad om att få pengarna tillbaka eftersom hon sagt vid försäljningen att kamremmen va bytt för 1,5 år sedan. Men att hon inte hittade kvittot på det. Hon vägrade att betala tillbaka. Mvh Helena
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du köpt en bil varpå kamremmen gått sönder kort efter att köpet genomförts. Min uppfattning är att försäljningen skett mellan två privatpersoner. Därmed återfinns de rättsliga utgångspunkterna för denna situation i köplagen (KöpL). Om en privatperson köper en bil från en näringsidkare så aktualiseras ett annat regelverk. Men i detta fall verkar det vara en köprättslig situation mellan två privatpersoner, vilket gör att köplagen som sagt blir tillämplig. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att om ni som avtalsparter kommit överens om något annat än det som anges i lagen, så är det de som kommer att gälla.Fel i varanVaran ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL).Köparens undersökningspliktKöparen får inte som fel åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet. En köpare kan inte heller åberopa ett fel som hen hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, exempelvis om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL). En köpare har en omfattande undersökningsplikt, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i oerhört dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten (18 § KöpL). Föreligger det fel i varan i ditt fall?Vad köparen haft fog att kunnat förutsätta vid köpet enligt (17 § KöpL) görs med beaktande av omständigheter i det enskilda fallet, dvs. med hänsyn till den aktuella bilen och dess egenskaper. Det går inte att ge ett säkert svar i ditt fall, då det saknas information kring hur gammal bilen är, hur många kilometer den har åkt m.m. Ett sätt att avgöra om en förväntning är befogad är att exempelvis jämföra med vad för slags förväntningar en genomsnittlig person hade haft vid ett liknande köp. När går ansvaret för fel över på köparen?Huvudregeln vid köp av en begagnad bil är att ansvaret för fel går över i samband med varans avlämnande, det vill säga när köparen åker iväg med bilen (13 § KöpL). Detta innebär att huvudregeln är att säljaren inte är ansvarig att bistå med hjälp eller kompensation för fel som inträffat med bilen efter varans avlämnande. Det finns dock undantag till denna huvudregeln, vilket kommer redogöras för här nedan. Säljaren kan däremot bli ansvarig för del som fanns redan vid riskövergången men som visade sig senare (21 § KöpL). Det som blir avgörande här om kamremmen redan var trasig i samband med att du köpte bilen. Givetvis går det att diskutera om det inte var så i detta fall då kamremmen gick sönder så tätt intill köpets genomförande, men detta kan vara något som kan bli svårt att bevisa i praktiken. För att du som köpare ska undkomma ansvaret för kamrems- och eventuellt motorbyte så måste du kunna bevisa att felet fanns redan från början. Vilka påföljder kan bli aktuella?För att kunna ge ett säkert svar om det föreligger fel i varan i ditt fall behövs mer information kring situationen och den aktuella bilen. Om det dock anses vara så, kan du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Säljaren har i första hand rätt att själv åtgärda felet (34 § KöpL). Om säljaren inte skulle gå med på detta, kan du ha rätt till prisavdrag (37 § KöpL). Om felet är av väsentlig betydelse och säljaren måste ha insett detta kan hävning bli aktuellt (39 § KöpL).ReklamationKöparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas reklamation. I ditt fall har du kontaktat säljaren och framhävt att kamremmen gått sönder, vilket innebär att en reklamation har gjorts från din sida. Av uppgifterna i frågan verkar du ha gjort det även samma dag, vilket gör att reklamationen även skett inom skälig tid. Sammanfattning av din situationMed tanke på att bilen gått sönder i princip direkt efter köpet så bör detta tyda på att det föreligger ett fel enligt (17 § KöpL). Säljaren bör därav svara för felet med tanke på att problemet fanns redan innan köpet (21 § KöpL). Som ovan angivits har man dock som köpare en undersökningsplikt, som är omfattande, i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Det finns ingen angiven information beträffande om och hur du undersökte kamremmen på bilen innan köpet genomfördes. Om du anses ha fullgjort din undersökningsplikt kan du åberopa felet och hålla säljaren ansvarig för det. Påföljderna som kan bli aktuella är de som framförts här ovan. Mitt råd är att du kontaktar säljaren igen och försöker hitta en gemensam lösning på problemet (det mest optimala). Om detta inte går att hitta en lösning så återstår alternativet att stämma säljaren. Detta görs i den domstol som tillhör den ort där säljaren är folkbokförd (10 kap. 1 § RB). Det är dock viktigt att poängtera att det är den som stämmer som har bevisbördan att det är på de viset som du framhäver. Det innebär alltså att du måste kunna påvisa i domstol att felet med kamremmen fanns redan innan köpet genomfördes och att det inte är något som du borde ha upptäckt vid undersökningen av bilen. Skulle det vara så att du vill skriva en stämningsansökan så görs detta via Sveriges Domstolars hemsida. Detta är dock inget jag rekommenderar att man gör i första hand, då det både är tidskrävande och dyrt att driva en process i domstol. Mitt slutgiltiga råd är att du möjligtvis visar upp att du har rätten på din sida till säljaren och med hjälp av det försöker nå en intern lösning. Det skulle givetvis vara det mest optimala. Jag råder dig även att kontakta våra biträdande jurister för ytterligare rådgivning, de kan ge dig djupare vägledning i detta och företräda dig i domstol om du skulle vilja ta ärendet dit. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kan en köpare av min bostadsrätt kräva ersättning för ett lutande golv?

2021-05-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej!I vintras lade jag tillsammans med några hanterverkare nytt golv i hall och kök i min bostadsrätt. Klinker golvet lutar lite vid listerna, dvs de syns med ögat att vissa klinkerplattor som ligger längst med listen lutar några millimeter. Jag undrar ifall detta kan vara ett problem när man säljer lägenheten i framtiden. Kan jag som säljare få problem om en framtida köpare märker detta efter inflyttning fast problemet har funnits sen golvet installerades? Tacksam för svar!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att undvika problem med en framtida försäljning är det viktigt att vara tydlig mot köparen med vad som gäller. För att få en tydlig bild av situationen tänker jag förklara vad som gäller i olika förhållanden.Ansvar och skyldigheter för bostadsrättslägenhetenDen som köper en bostadsrättslägenhet, äger endast rätten att bo i lägenheten. Det är i själva verket bostadsrättsföreningen som äger lägenheten, se 1 kap 1 § bostadsrättslagen. Om du vill renovera lägenheten i större omfattning, eller göra arbeten av större betydelse, exempelvis ledningar, avlopp, bärande väggar eller liknande, måste du först ha föreningens tillstånd, se 7 kap 7 § bostadsrättslagen. Föreningen svarar nämligen för fastighetens skick enligt 7 kap 4 § bostadsrättslagen. Däremot får du som bostadsrättsinnehavare göra renoveringar som rör lägenhetens inre skick. I ditt fall har du lagt hallgolv och köksgolv med hjälp av hantverkare, vilka är behöriga fackmän. Någon skada på fastigheten är ej relaterad till din renovering, vilket innebär att du har inget skadeståndsansvar mot fastighetsägaren.Prisavdrag vid försäljning, eller skadestånd för fel i bostadenNär du säljer en bostadsrätt skiljer det sig från exempelvis att sälja en villa. En villa är fast egendom vilket omfattas av jordabalkens regler. Där kan en köpare påtala fel som inte har framgått av överenskommelsen. Samtidigt har köparen en undersökningsplikt som är omfattande. När det gäller bostadsrätter är det som ovan nämnt inte själva lägenheten du säljer, utan rätten att bo i den, nyttjanderätten. Bostadsrätter omfattas därför av köplagens regler, se 1§ köplagen. Även där finns regler om undersökningsplikt. Det är vanligt att den som säljer väljer att sälja i befintligt skick. Då är det upp till köparen att bedöma om det är en bra affär eller inte. Trots att någonting har köpts i befintligt skick, går det att kräva prisavdrag om det väsentligt har försämrat värdet, se 19 § köplagen. I ditt fall är det inte troligt att det lutande golvet skulle påverka lägenhetens värde i sådan betydelse att det går att kräva prisavdrag.SammanfattningSom bostadsrättsinnehavare har du som regel rätt att lägga in nytt golv om det inte utgör ett omfattande ingrepp. Då krävs föreningens tillstånd. I det fall du säljer bostaden är det upp till köparen att undersöka lägenheten. Försäljning av bostadsrätt omfattas av köplagens regler. I ditt fall kan du sälja lägenheten i befintligt skick. Undersökningsplikten faller då på köparens ansvar. Däremot ska du vara tydlig med att du tillsammans med hantverkare har utfört arbetet och visa lutningarna vid listerna för att inte vilseleda köparen.Vänligen,

Häva köp när något sålts i "befintligt skick"

2021-05-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Sålde en gammal båt för 6 veckor sedan. Från 1979 och motor från början av -90talet. Priset var 31000kr inkl en bromsad trailer. Köparen var här och tittade på båten och de godkände skicket och det skrevs att båten såldes i befintligt och godkänt skick.Nu hörde köparen av sig och vill häva köpet alternativt ha kompensation på 11000kr för att det visat sig att växelhuset är sprucket.Jag har haft båten i fem år och använt den varje år men de senaste åren har det endast blivit att vi använt den enstaka tillfällen.Har endast haft båten i en liten sjö så på fem minuter har man korsat sjön. Båten har hela tiden fungerat bra och jag har haft den på service hos en pensionerad båtmek. Hela tiden jag ägt båten har det funnits en lagning på växelhuset som syns tydligt. Rådvill säljare
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om köparen till en av dig (som privatperson) såld vara, kan häva köpet alternativt få kompensation för ett fel som upptäckts i efterhand. Som jag förstår din situation har det aktuella felet funnits i alla år som du har haft båten men trots detta har den fungerat felfritt p.g.a. en väl synlig lagning. Du har dessutom fått båten servad av en pensionerad båtmekaniker. I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (hädanefter förkortad KöpL) som blir aktuell. Det är en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst erat träffade avtal som reglerar vad som händer i en situation som den du har beskrivit. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot (d.v.s. om köparen har någon eventuell ångerrätt eller ska få kompensation för viss typ av upptäckta fel) fyller köplagen ut "luckorna" i erat avtal. Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler. Om ni inte har kommit överens om vad som händer i den uppkomna situation är det således det följande som gäller:Köparen har generellt sett ingen rätt att häva köpet eller få kompensationOm varan skulle anses som felaktig i köplagens mening kan köparen exempelvis häva köpet (d.v.s. lämna tillbaka varan och få tillbaka pengarna) eller kräva prisavdrag (kompensation). Denna rätt för köparen gäller dock endast om felet inte beror på köparen själv. (30 § KöpL)Frågan är således vad som utgör ett fel i köplagens mening och, om fel föreligger, om det beror på dig eller på köparen själv. Utgångspunkten är som sagt vad du och köparen har avtalat om. Om du således har sagt att det inte finns någon reparation på växelhuset och att det således aldrig heller har varit något problem med det, skulle alltså fel anses föreligga. Detta följer av att du enligt avtalet i så fall har levererat fel vara till köparen. (17 § 1 st. KöpL)Som du har beskrivit ditt scenario är båten såld i "befintligt och godkänt skick". När man säljer begagnade varor sker det ofta med just sådana förbehåll. Det betyder att man helt enkelt säljer varan i det tillstånd den befinner sig i och att man således inte gör några anspråk på att varan är fabriksny. Även om du har sålt båten med en friskrivning om att den säljs i "befintligt skick", måste varan ändå:1. stämma överens med vad du som säljare har sagt om varan,2. varan får inte heller vara bristfällig på ett så betydande sätt att köparen verkligen kunde räknat med att du som säljare borde ha upplyst köparen om bristen,3. slutligen får varan inte heller vara i mycket sämre skick än vad köparen med hänsyn till exempelvis varans pris kunde förutsätta. (19 § 1 st. KöpL)Vad gäller i ditt fallUtifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har köparen alltså ingen rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag (kompensation) så länge samtliga av de tre förutsättningarna här ovan är uppfyllda. Gällande p. 1 innebär det att du inte får ha ljugit om båtens skick. Gällande p. 2 innebär det att du som säljare har en viss upplysningsplikt gentemot din köpare. Som säljare måste du upplysa köparen om väsentliga förhållanden angående varan som du måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Även om köparen borde ha upptäckt reparationen av växelhuset vid sin granskning av båten kan det alltså föreligga en plikt för dig som säljare att upplysa köparen om det förhållandet. Det som krävs är att en sådan upplysning skulle ha haft inverkan på köpet. Knäckfrågorna i ditt fall angående p. 2 är således om reparationen av växelhuset är ett väsentligt förhållande som skulle ha påverkat köparens inställning inför köpet. Dessa frågor är svåra för mig att besvara eftersom de till stor del beror på omständigheterna kring din specifika försäljning och kontakt med säljaren. Jag kan åtminstone säga att något som talar för att det är ett väsentligt förhållande som du borde ha upplyst säljaren om är att reparationen tycks ha varit bristfällig. Frågan är dock om den var så bristfällig att du själv måste ha förstått dess väsentlighet. Den frågan tror jag att du med lite självinsikt besvarar bäst själv.Något som däremot talar mot att det är fråga om ett väsentligt förhållande som skulle ha haft inverkan på köparen är att reparationen var väl synlig och att köparen inte ställde några frågor om den. I denna bedömning tar man dock hänsyn till huruvida köparen utifrån dennes sakkunskap borde ha insett förhållandet eller ej. Gällande p. 3 innebär det att du som säljare inte får ge sken av att varan är i mycket bättre skick än vad den egentligen är genom att exempelvis sälja den till ett mycket högt pris. Även andra omständigheter än pris tas i beaktning här.Sammanfattning Sammanfattningsvis är det alltså svårt för mig att avgöra huruvida ett fel anses föreligga eller ej. Svaret beror nämligen till stor del på specifika omständigheter i just ditt enskilda fall som är svåra att göra antaganden om utifrån hur du har beskrivit scenariot. Så länge du har gjort vad som krävs av dig som säljare enligt de tre punkterna som jag har diskuterat här ovan, har köparen ingen rätt att varken häva köpet eller kräva prisavdrag. Om du däremot brister i någon av punkterna har köparen rätt till såväl hävning som prisavdrag.Avslutningsvis kan rent allmänt sägas att det är relativt svårt att häva ett köp om man har köpt något av en privatperson. För att man ska få ångra sig i det fallet krävs som sagt att det föreligger ett fel i varan enligt vad som har angetts här ovan. Om man däremot köper något från ett företag har man ett mer långtgående skydd som konsument vilket innebär en mer vidsträckt ångerrätt. Jag hoppas att mitt svar gav dig lite vägledning om vad som gäller angående din fråga!Med vänliga hälsningar,